• Tartalom
Oldalmenü

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2021.10.15.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 12–13. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) és b) pontjában,
a 14–16. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(2a)1 Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkoznak, és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat is érintik.

(3)2 A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 7., 10., 12., 13., 19., 20., 22., 23., 24., 43., 45–50., 52., 53–55. sora szerinti beruházást.

(4)3 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 10., 19. és 24. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett ingatlanok közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5)4 A 2. melléklet 12., 13. és 19. sora szerinti beruházások megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(6)5 A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházások tekintetében a beruházások építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(7)6 A 2. melléklet 11. és 46. pontja szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telekalakítás és annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése még nem történt meg.

(8)7 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 24. sora szerinti beruházás időtartama alatt a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelője által a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1)8 A Kormány – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2)9 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14. és 45–49. sora szerinti beruházás kivételével a Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3)10 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 22., 23., 24–50., 52., 53–55. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(4)11 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 9., 43., 50. és 51. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(5)12 A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2)13 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 45–50. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésében és a feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)14 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 15%.

6/A. §15 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási és kulturális célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy a beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A beruházással érintett ingatlanokon

a) az építési hely az ingatlanok teljes területe,

b) a telek terepszint feletti beépítettségének megengedett legnagyobb mértéke 80%,

c) a telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,5 m2/m2,

d) a telek legkisebb zöldfelületi aránya 10%,

e) az épület legnagyobb épületmagassága 7,5 méter,

f) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

7. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja zártsorú,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,0 m2/m2,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a földszinti szinten 100%,

e) az ingatlanon oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciók is elhelyezhetők,

f) gépjárműparkolót nem kell létesíteni,

g) felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2026. december 31. napjáig kötelező.

h)16 a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 95%,

i)17 az épület tetőterében két szint létesíthető,

j)18 az épület tetőzetén – a telek belső oldalán – napelem elhelyezhető.

7/A. §19 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 60%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

h) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

7/B. §20 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltéréssel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató-, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani irodai funkció nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után, valamint

d) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani kulturális, galéria-, könyvtárfunkció nettó alapterületének minden megkezdett 100 m2-e után.

7/F. §21 A 2. mellékletben foglalt táblázat 11., 12., 13., 14., 20., 25–42., 44., 53–55. sora szerinti beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7/G. §22 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 85%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/H. §23 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/I. §24 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 40 méter,

d) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 65 métert,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények esetében, amennyiben az alapterületi bővítés mértéke nem haladja meg a bruttó 75 m2-t, az OTÉK 42. §-át nem kell alkalmazni.

7/J. §25 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%.

7/K. §26 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 65%.

7/L. §27 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja nem korlátozott,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,

c) a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,

f) a párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 27 méter,

g) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) az ingatlanokon megvalósítandó új beépítés során legfeljebb három szint mélygarázs létesíthető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon álló épületek tetőtere a tetőidom megtartása mellett beépíthető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után,

d) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,

e) új épület, vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjármű várakozó helyek megszüntethetőek, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.

(5) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a teljes ellátandó rendeltetés képezi az alapot, azzal, hogy a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget a (4) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott mértékben kell biztosítani.

7/M. §28 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-át nem szükséges alkalmazni.

7/N. §29 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkeire vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület legkisebb mértéke 10%.

7/O. §30 A Kormány a 2. melléklet 8. sora tekintetében az 1. melléklet 1–12., 14–17., 20. és 25–26. pontjai szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

7/P. §31 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: beruházás) érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott tagozatok visszaépítése, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok alkalmazandóak:

a) a beruházás során rekonstrukcióra kerülő műemlék épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

b) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény magasságával,

c) a beruházással érintett ingatlanok esetében a szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is, a helyi építési szabályzat ezzel ellentétes előírásait nem kell alkalmazni,

d) a beruházással érintett épületek energetikai rendszerének kialakítása során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. pont 1. alpontját nem kell alkalmazni,

e) a beruházással érintett épületek, építmények a telekhatárokat keresztezhetik a telekalakítási engedélyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,

f) legnagyobb beépítési mérték: 100%,

g) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

h) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

i) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

(3) A beruházás tárgyát képező eredeti épület megvalósításához szükséges építési telek kialakítása, telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül elvégezhető.

7/Q. §32 A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

7/R. §33 A 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sora szerinti beruházással közmű- és energiaszolgáltató, valamint a közút- és a vízilétesítmény-kezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, a közút- vagy vízilétesítmény- kezelő öt munkanapon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

7/S. §34 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 30 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

7/T. §35 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja zártsorú,

2. a kialakítható telek legkisebb telekterülete 3 000 m2,

3. a terepszint feletti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 90%,

5. az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,4 m2/m2,

6. a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

7. a zöldfelület mértéke az ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,

8. az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke 17 méter,

9. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

10. gépjárműtároló épületben és terepszint alatti építményben vagy felszíni parkolóként alakítható ki, azzal, hogy terepszint alatti építmény zárófödémén létesítendő felszíni parkolót 20 férőhelyig nem kell fásítani, terepszint alatti építmény zárófödéme fölött zöldtető kialakítása nem szükséges,

11. a vízzáróan burkolt felületek megengedett legnagyobb mértéke 90%,

12. az épületben készülhetnek mélyen üvegezett nyílászárók, ezek törésvédelmét biztonsági üvegezéssel, fóliával vagy mechanikai védelemmel biztosítani kell,

13. a telek természetes terepszintjének megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége a telek határától számított 3,0 méteres sávban nem haladhatja meg az 1,0 métert, ezen kívül eső területen nem haladhatja meg a 2,0 métert, kivéve, ha az épület rendeltetésszerű használata vagy műszaki, biztonsági követelmények biztosítása ezt megkívánja,

14. nem utcafronti homlokzaton erkélyt, zárterkélyt és loggiát a telek oldalhatárától legalább 75 cm távolságban szabad csak létesíteni,

15. a létesíthető támfal legnagyobb magassága legfeljebb 4,50 méter lehet,

16. az utcai párkánymagasság vonalának magasságát az utcafronti járdavonal alacsonyabb pontjától kell mérni, és 9 méterenként ismételten kell megállapítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsik számának legalább 35%-a elhelyezését kell biztosítani.

7/U. §36 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja szabadon álló,

2. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%, 50 cm feletti biológiailag aktív feltöltést tartalmazó intenzív zöldtető teljes értékűen beleszámolható a zöldfelületi számításba,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 35%,

4. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

5. a kialakítandó parkoló darabszám lakásonként 0,5 db,

6. a kialakítandó parkoló darabszám szállás jellegű, önálló rendeltetés minden szobája után 0,5 db,

7. a kialakítandó parkoló darabszám kollégium, diákszálló, minden 15 férőhely után 1 db,

8. a kialakítandó parkoló darabszám felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 50 m2 után 1 db,

9. a parkoló szám előbbi pontok alapján számítandó, azzal, hogy a telken felszín alatti, mély-, illetve teremgarázsban elhelyezhető parkolóhelyek száma legfeljebb 50 db lehet, a felszíni parkolóhelyek darabszámára nincsen korlátozás,

10. törekedni kell a meglévő homlokzat megtartására az energetikai követelmények figyelembevétele mellett, homlokzati hőszigetelés, illetve egyéb energiahatékonyságot és megújuló energiahasznosítást célzó beruházási elem engedélyezett, amennyiben műszaki indokoltság és megvalósíthatóság alátámasztott,

11. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

12. hátsó és oldalkertben építési helyen kívül terepszint alatt kertészeti tároló és karbantartó helyiség létesíthető, maximum 200 m2-es alapterülettel.

7/V. §37 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 85%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 12,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 5%,

4. a hátsó kert mérete 0,0 méterre csökkenthető a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása esetén,

5. a 6183 helyrajzi számú ingatlan felőli oldalhatár felől létesülő térelhatároló falban a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett legalább 1,80 méter mellvédmagasságú nyílászáró létesíthető,

6. a beruházással összefüggésben összesen 10 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

7/W. §38 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 10,5 méter,

3. a telken a zöldfelület mértéke nem csökkenhet,

4. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

5. a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

7/X. §39 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a 24746 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a meglévő építmény átalakítható, bővíthető, az udvar lefedhető és belső udvar új épületrésszel kiegészíthető,

b) a meglévő tetőszerkezet részbeni elbontásával az épület a tetőszinten bővíthető, azzal, hogy az új szintet lezáró tető kialakítható 10%-ot meg nem haladó lejtéssel is, illetve a tetőszerkezet legmagasabb pontja nem lehet magasabb, mint a meglévő épület Szabadság téri homlokzatán elhelyezkedő két torony legmagasabb pontja, továbbá az eredeti tetőszint területén tetőterasz kialakítható,

c) a visszahúzott tetőelem egyes részei, épületszerkezetei a meglévő épület jelenlegi túlnyúlásának mértékével egyezően, függőlegesen legfeljebb 5,5 métert, vízszintesen legfeljebb 7,5 métert túlnyúlhatnak a meglévő épület közterület felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 45°-os érintősíkon, a meglévő épület udvar felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 60°-os érintősíkon és a magassági idomon,

d) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja, de nem haladhatja meg a jelenleg kialakult 25 métert,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett általános szinten 85%,

f) a terepszint alatti építés megengedett legnagyobb mértéke 100%,

g) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,8 m2/m2,

h) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

i) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

j) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az építményen és a 24746 helyrajzi számú ingatlan teljes területén elhelyezhetők,

k) az ingatlanon álló épületen tetőablak, tetőbevilágítási és a tetőfedéshez illeszkedő lamellázattal takart gépészeti szellőzőfelület létesíthető,

l) közterületről nem látható módon távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

b) az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár elhelyezését nem kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43. § (5c) bekezdésében foglaltakon kívül a műemlék részlegesen lebontható akkor is, ha az ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetőek.

7/Y. §40 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

7/Z. §41 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el a (2)–(4) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlan vonatkozásában az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlannal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az ingatlan telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §42 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 4., 5. és 6. sorát a Módr1. hatálybalépésekor43 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §44

12. §45

13. §46

14. §47 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sorát a Módr6. hatálybalépésekor48 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. §49 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 3. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorát a Módr7. hatálybalépésekor50 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §51 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (3) és (5) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/G. §-át, 7/H. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sorát a Módr8. hatálybalépésekor52 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. §53 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 3. § (2)–(3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorát a Módr9. hatálybalépésekor54 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. §55 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (1) és (4) bekezdését, 7/A. és 7/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

19. §56 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2021. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjét a Módr11. hatálybalépésekor57 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. §58 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 7/I. §-át, 7/J. §-át, 7/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 15., 16., 17. és 18. sorát a Módr12. hatálybalépésekor59 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

21. §60 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 1. § (3)–(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdés a) alpontját, 7/L. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát és a 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr13. hatálybalépésekor61 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

22. §62 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sorát a Módr14. hatálybalépésekor63 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

23. §64 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/M. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr15. hatálybalépésekor65 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

24. §66 Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított 1. § (2a), (3), (6) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/N. §-át, 1. mellékletét és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sorát a Módr16. hatálybalépésekor67 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

25. §68 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított, 3. § (3) bekezdését, 7/O. §-át és 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Módr17. hatálybalépésekor69 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

26. §70 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított 1. § (3), (4) és (8) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/P. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sorát, valamint a 3. mellékletében foglalt táblázat 4. sorát a Módr18. hatálybalépésekor71 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

27. §72 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/Q. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sorát a Módr19. hatálybalépésekor73 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

28. §74 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 25–42. sorát a Módr20. hatálybalépésekor75 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

29. §76 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sorát a Módr21. hatálybalépésekor77 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

30. §78 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 30., 34., 35., 37. és 41. sorát a Módr22. hatálybalépésekor79 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

31. §80 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) módosított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 44. sorát a Módr23. hatálybalépésekor81 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

32. §82 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított 1. § (3) és (7) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7. § (2) bekezdés h)–j) pontját, 7/S–7/W. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 45–49. sorát a Módr24. hatálybalépésekor83 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33. §84 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 546/2021. (IX. 24.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7/X. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr25. hatálybalépésekor85 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

34. §86 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sorát a Módr26. hatálybalépésekor87 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

35. §88 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 52. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr27. hatálybalépésekor89 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

36. §90 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sorát a Módr28. hatálybalépésekor91 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

37. §92 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Z. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 54. sorát a Módr29. hatálybalépésekor93 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

38. §94 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6/A. §-át, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sorát a Módr30. hatálybalépésekor95 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22.96 földvédelmi hatósági eljárások,

23.97 erdészeti hatósági eljárások,

24.98 bányahatósági engedélyezési eljárások,

25.99 azok az 1–24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26.100 az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez101

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

 

A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2.

Nagyboldogasszony templom és környezete rekonstrukciója

Bélapátfalva külterület 0185/2 helyrajzi számú ingatlan

Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

3.

Képzési központ létrehozása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület, belterület 36548 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

4.

Szakrális projekt

Badacsonytördemic belterület 414, 585 és Badacsonytördemic külterület 043/6 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj belterület 642, 701/4, 702, 705, 709, 725/1, 725/2, 726, 727, 738, 975, 2373/1 és 2373/2 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj külterület 021/11, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/22, 058/1, 061/72, 063/2, 064/6 és 064/7 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

5.

Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának javítása

Badacsonytomaj belterület 37 és 542/4 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

6.

Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának javítása

Badacsonytördemic belterület 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33, 234/1, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 414 és 1016/3 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

7.

Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítése

Budapest belterület 38257/5 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

8.

Nemzeti Védelmi Szolgálat
új irodaépület fejlesztése

Budapest belterület
38897 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

9.

Kormányzati Adattrezor
georedundáns kialakítása

Budapest I. kerület, belterület
14372 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

10.

A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások

Hódmezővásárhely belterület 1371/4 helyrajzi számú ingatlan

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

11.

A Bicskei Egészségügyi Központ teljes körű rekonstrukciója

Bicske belterület 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/9 és 1582 helyrajzi számú ingatlanok

Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

12.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület 36539 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

13.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumhoz kapcsolódó fejlesztések

Budapest VIII. kerület, belterület 36540 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

14.

Balatonfüred Alkony Program előkészítése

Balatonfüred belterület 633/1 helyrajzi számú ingatlan

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

15.

Szilágyi Dezső téri református templom rekonstrukciója és bővítése

Budapest belterület
14431 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

16.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület
11618/9 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

17.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület
11648/3 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

18.

Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztései

Tihany belterület 1/1, 1/2, 4,
5 és 6 helyrajzi számú ingatlanok

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

19

Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése

Budapest IX. kerület, belterület
37192 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

20.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás

Mosdós, belterület 172/4, 172/5 és 179 helyrajzi számú ingatlanok

Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

21.

Az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú projekt keretében megvalósuló „Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” beruházás

Budapest IX. kerület, belterület 38293/33 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

22.

A korábbi Büntetés-végrehajtási Központi Kórház átalakítása

Tököl külterület 0165/5 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

23.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén könnyűszerkezetes épületegyüttesek telepítése

Szirmabesenyő külterület 0124/16 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

24.

A „Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások

Visegrád külterület 0108/5, 0125/5, 0125/8, 0125/9, 0131/1 helyrajzi számú, valamint Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

25.

Baktalórántházai sportkomplexum beruházás

Baktalórántháza belterület 573/1, 573/2, 572, 571, 570, 544/1 és 544/5 helyrajzi számú ingatlanok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

26.

Balassagyarmati atlétikai létesítmény-együttes beruházás

Balassagyarmat belterület 3192/1 helyrajzi számú ingatlan

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

27.

Csornai sportcsarnok beruházás

Csorna belterület 228/4 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

28.

Debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésé

Debrecen belterület 14142/66 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

29.

Dévaványai sportcsarnok beruházás

Dévaványa belterület 897/10 helyrajzi számú ingatlan

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

30.

Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum beruházás

Dombóvár belterület 85, 1356/3, 1357, 1358/2, 1359, 1414/35 és 1414/37 helyrajzi számú ingatlanok

Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

31.

Gödöllői jégcsarnok beruházás

Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

32.

Kisújszállási sportcélú beruházás

Kisújszállás belterület 31, 32, 38/2, 39, 40/1, 40/2 és 2213 helyrajzi számú ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

33.

Körmendi sportcsarnok bővítése

Körmend belterület 610 helyrajzi számú ingatlan

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

34.

Körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás

Körösladány belterület 1847 helyrajzi számú ingatlan

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

35.

Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba-beruházás

Ladánybene belterület 3/3 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

36.

Lajosmizsei sportcsarnok beruházás

Lajosmizse belterület 700/2 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37.

Mélykúti Kulturális és Sportközpont beruházás

Mélykút belterület 57/10 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

38.

Nagyvarsányi tanuszoda-beruházás

Nagyvarsány belterület 208 helyrajzi számú ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

39.

Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ

Bicske külterület 0171/3 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

40.

Sárbogárdi sportcsarnok beruházás

Sárbogárd belterület 1083/1 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

41.

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása

Szalkszentmárton belterület 104 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

42.

Vajszlói Sportkomplexum beruházás

Vajszló belterület 31, 33, 34, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 47/1, 48, 49, 50, 52/1, 921/1 és 922 helyrajzi számú ingatlanok

Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

43.

MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítására irányuló beruházás

Hajdúnánás külterület 0543/4, 0543/8, 0543/9, 0543/14, 0543/15, 0543/16, 0545, 0554/2, 0552/3, 0554/10, 0554/11, 0554/12, 0554/13, 0554/14, 0554/18, 0554/19, 0554/20, 0554/21, 0555, 0556, 0557/12, 0557/60, 0557/62, 0557/64, 0557/71, 0557/72, 0557/73, 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/78, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0557/83, 0557/84, 0557/85, 0557/86, 0557/87, 0558/2, 0558/11, 0558/17, 0558/20, 0559, 0560, 0563, 0564, 0565/8, 0565/33, 0565/34, 0565/35, 0565/36, 0565/46, 0565/47, 0565/48, 0566, 0569/1, 0569/3, 0569/4, 0569/5, 0570, 0571, 0573, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 0572/5, 0572/6, 0572/8, 0572/10, 0572/12, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0572/34, 0572/35, 0572/36, 0572/37, 0572/38, 0572/39, 0572/40, 0572/41, 0574/5, 0574/6, 0574/13, 0574/15, 0574/16, 0574/17, 0574/18, 0574/19, 0574/20, 0574/21, 0574/22, 0574/23, 0574/24, 0574/25, 0574/26, 0574/27, 0574/28, 0576/10, 0576/18, 0576/19, 0576/20, 0576/21, 0576/22, 0576/23, 0576/29, 0578/3, 0612 és 0614 helyrajzi számú ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

44.

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését célzó beruházás

Paks belterület 5144 helyrajzi
számú ingatlan

Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

45.

A körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése és meglévő épületének felújítása

Köröm belterület 59, 108/1, 108/2, 109, 110/1, 110/2 és
111 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

46.

A Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és Gimnázium
fejlesztésének támogatása

Budapest belterület
13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

47.

Az 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat alapján a történelmi egyházak bázisán létrejövő, egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás

Budapest belterület
11077 helyrajzi számú
ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

48.

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás

Gyula belterület
6184 és 6186 helyrajzi számú ingatlanok

Békés Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

49.

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás

Gyula belterület
4507 helyrajzi számú
ingatlan

Békés Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

50.

A Magyar Nemzeti Bank székházának felújítása, átalakítása és bővítése

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24746 helyrajzi számú ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó, Budapest V. kerület, belterület 24780, 24745, 24747/1, 24747/2 és 24625 helyrajzi szám alatti közterületek.

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

51.

Nitril orvosi vizsgálókesztyű gyártására alkalmas gépsorok befogadására alkalmas ipari üzemcsarnok kialakítása

Mátészalka belterület
544/83 helyrajzi számú ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

52.

Az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának és toldalék épületrészeinek felújítása, átalakítása

Budapest VIII. kerület, belterület 34637/0/A/107 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

53.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Trefort-kerti Campus infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület
36558/5 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

54.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus Déli épületének bővítése és molekuláris biomarker laboratórium építése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

Budapest XI. kerület, belterület 4082/31 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

55.

„Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház (Pély)” beruházás

Pély belterület 108/1 és 108/2 helyrajzi számú ingatlanok

Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

3. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez102

 

A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

A beruházás megvalósításához szükséges közterület-használat időtartama

2.

Képzési központ létrehozása

Budapest 36548 helyrajzi számú ingatlan

a kivitelezés megkezdésétől –
2026. december 31.

3.

Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése

Budapest IX. kerület, belterület 37192 helyrajzi számú ingatlan

2022. 01. 01. – 2025. 12. 31.

4.

A „Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások

Visegrád külterület 0108/5, 0125/5,
0125/8, 0125/9 és 0131/1 helyrajzi számú ingatlanok

2023. január 1. –
2032. december 31.

Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok

2022. január 1. –
2032. december 31.

5.

A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások

Hódmezővásárhely belterület 1371/4 helyrajzi számú ingatlan

2021. október 5. – 2022. május 15.

4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez103

5. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez104

6. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez105

1

Az 1. § (2a) bekezdését a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, az 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (6) bekezdését a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (8) bekezdését a 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdése a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (5) bekezdését a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6/A. §-t az 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 7. § (2) bekezdés h) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A 7. § (2) bekezdés i) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A 7. § (2) bekezdés j) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 7/A. §-t a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

20

A 7/B. §-t a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 7/G. §-t a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 7/H. §-t a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

24

A 7/I. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 7/J. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A 7/K. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A 7/L. §-t a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A 7/M. §-t a 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A 7/N. §-t a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

30

A 7/O. §-t a 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A 7/P. §-t a 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

32

A 7/Q. §-t a 426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A 7/R. §-t a 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

34

A 7/S. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

35

A 7/T. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

36

A 7/U. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 7/V. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

38

A 7/W. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

39

A 7/X. §-t az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

40

A 7/Y. §-t az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

41

A 7/Z. §-t az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

42

A 10. §-t újonnan a 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

43

A hatálybalépés időpontja 2021. március 20.

44

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 14. §-t újonnan a 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

48

A hatálybalépés időpontja 2021. április 3.

49

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2021. április 17.

51

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

52

A hatálybalépés időpontja 2021. április 30.

53

A 17. §-t a 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

54

A hatálybalépés időpontja 2021. május 6.

55

A 18. §-t a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

56

A 19. §-t a 296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

57

A hatálybalépés időpontja 2021. június 1.

58

A 20. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

59

A hatálybalépés időpontja 2021. június 12.

60

A 21. §-t a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

61

A hatálybalépés időpontja 2021. június 30.

62

A 22. §-t a 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

63

A hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

64

A 23. §-t a 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

65

A hatálybalépés időpontja 2021. július 3.

66

A 24. §-t a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

67

A hatálybalépés időpontja 2021. július 4.

68

A 25. §-t a 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

69

A hatálybalépés időpontja 2021. július 8.

71

A hatálybalépés időpontja 2021. július 13.

73

A hatálybalépés időpontja 2021. július 16.

75

A hatálybalépés időpontja 2021. július 17.

77

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 4.

79

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 17.

81

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 19.

82

A 32. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

83

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 9.

84

A 33. §-t az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

85

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 27.

86

A 34. §-t az 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

87

a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 30.

88

A 35. §-t az 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

89

A hatálybalépés időpontja 2021. október 5.

90

A 36. §-t az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

91

A hatálybalépés időpontja 2021. október 13.

92

A 37. §-t az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

93

A hatálybalépés időpontja 2021. október 14.

94

A 38. §-t az 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

95

A hatálybalépés időpontja 2021. október 15.

96

Az 1. melléklet 22. pontja a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontjával megállapított szöveg.

97

Az 1. melléklet 23. pontja a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontjával megállapított szöveg.

98

Az 1. melléklet 24. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be.

99

Az 1. melléklet 25. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be.

100

Az 1. melléklet 26. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be.

103

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.