• Tartalom

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2024.05.10.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 12–13. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) és b) pontjában,

a 14–16. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b)1 a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési – munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(2a)2 Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkoznak, és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23., 56., 63., 64., 84., 87–89., 91., 100. és 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat is érintik.

(3)3 A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 7., 10., 12., 13., 19., 20., 22., 23., 24., 43., 45–50., 52., 53–56., 58., 59., 60., 63., 64., 66., 67., 70–73., 81–87., 89–91., 94–96. és 99. sora szerinti beruházást.

(4)4 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 10., 19., 24., 56., 63., 64., 84., 86., 87., 89–90. és 96. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett ingatlanok közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5)5 A 2. melléklet 12., 13. és 19. sora szerinti beruházások megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, az egyes fás szárú növények védelmére vonatkozó települési önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(5a)6 A 2. melléklet 84. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, az egyes fás szárú növények védelmére vonatkozó települési önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Vác ugyanazon településrészén elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(5b)7 A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, egyes fás szárú növények védelmére vonatkozó települési önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Gomba településen elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(6)8 A 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23. és 67. sora szerinti beruházások tekintetében a beruházások építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(7)9 A 2. melléklet 11., 46., 63., 64., 82., 87–89., 91., 99., 100. és 101. sora szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telekalakítás és annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése még nem történt meg.

(8)10 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 24. sora szerinti beruházás időtartama alatt a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelője által a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(9)11 A 2. melléklet 57. és 93. sora szerinti beruházás tekintetében a beruházás építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

2. §12 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

3. § (1)13 A Kormány – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2)14 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 45–49., 96. és 102. sora szerinti beruházás kivételével a Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3)15 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 22., 23., 24–50., 52., 53–55., 58., 59., 60., 61., 68., 69., 71–73., 79., 84–92. és 94–102. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(4)16 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7–9., 43., 50., 51., 63., 64., 69., 71., 79., 80. és 99. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(4a)17 A (4) bekezdéstől eltérően a 2. mellékletben foglalt táblázat 99. sora szerinti beruházásnak a 10985/14, 10985/15, 10985/16 helyrajzi számra eső részére vonatkozóan az építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt be kell szerezni.

(5)18 A 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23., 58., 66., 79., 86–92., 94., 95., 97., 98., 100. és 101. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

3/A. §19 A 2. mellékletben foglalt táblázat 94., 95. és 101. sora szerinti beruházás esetében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 55. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

3/B. §20 A 2. mellékletben foglalt táblázat 52. sorában szereplő beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan megállapított jókarbantartási kötelezettség teljesítésének határideje a beruházás megvalósításához szükséges végleges örökségvédelmi engedély hatályának lejárta.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(1a)21 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. melléklet 74–78. sora szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárások és a természetvédelmi eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2)22 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 45–50., 56., 58., 81–87., 89., 91., 94., 95., 100. és 101. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésében és a feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

5/A. §23 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:101 mezőjében megjelölt ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlan tekintetében

a) telek kialakítható és telekhatár-rendezés végrehajtható,

b) az elő-, az oldal- és a hátsókert legkisebb mérete 0 méter.

5/B. §24 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 102. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:102 mezőjében megjelölt ingatlanokon, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 102. sora szerinti beruházással érintett ingatlan tekintetében oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, illetve közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési területek alakíthatók ki, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2, közút kialakítása esetén a telek legkisebb területe nem korlátozott,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%, közút kialakítása esetén a legkisebb zöldfelület mértéke nem korlátozott,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 12 métert,

i) az előkert mérete 0 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 5 méter.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)25 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 15%.

6/A. §26 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási és kulturális célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy a beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A beruházással érintett ingatlanokon

a) az építési hely az ingatlanok teljes területe,

b) a telek terepszint feletti beépítettségének megengedett legnagyobb mértéke 80%,

c) a telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,5 m2/m2,

d) a telek legkisebb zöldfelületi aránya 10%,

e) az épület legnagyobb épületmagassága 7,5 méter,

f) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

6/B. §27 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

8. a tereprendezés mértéke nem korlátozott,

9. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

10. az utcai párkánymagasság, a homlokzatmagasság nem korlátozott.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással összefüggésben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. rész 1. pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyéb rendeltetésű épületeknél a minimálisan alkalmazandó megújulóenergia-részaránynak nem kell meghaladnia a 10 kWh/m2-évet.

6/C. §28 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK ezzel ellentétes rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat

a) 59. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke az ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,

b) 60. sora szerinti ingatlan tekintetében gépjárműparkolót nem kell létesíteni.

6/D. §29 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 11 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

c) az oldalkert legkisebb szélessége 6,5-6,5 méter, az előkert legkisebb mérete 10 méter.

6/E. §30 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítés módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb telekterülete 15 000 m2,

c) a kialakítható új telek legkisebb szélessége 50 méter, legkisebb mélysége 50 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

e) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

g) az előkert legkisebb mélysége 5 méter, az oldalkert legkisebb szélessége 6 méter, a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter,

h) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter.

6/F. §31 (1)32 A 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi szállásszolgáltató és azokat kiegészítő egyéb rendeltetésű építmények, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet, továbbá az OTÉK a (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet, egyéb önkormányzati rendeletet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott tagozatok visszaépítése, illetve a meglévő épületek felújítása, új épületek kialakítása, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok alkalmazandók:

1. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,

2. a beruházás során rekonstrukcióra kerülő épület eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

3. az előkert, oldalkert, hátsókert mérete 0 méter,

4. a magánút telekszélessége legalább 5 méter,

5. a beépítésnek nem akadálya a közvetlen közterületről vagy magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelítés hiánya,

6. kerítés a bekötő vagy összekötő út úttengelyétől számított legalább 6 méterre helyezhető el,

7. az épület- és építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

8. az építmény megengedett legmagasabb pontja 15 méter,

9. a beruházással érintett ingatlanok esetében a szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is,

10. a beruházással érintett épületek, építmények a telekhatárokat keresztezhetik a telekalakítási engedélyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,

11. legnagyobb beépítési mérték a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú ingatlanok esetében 10%,

12. terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú ingatlanok esetében 10%,

13. lapos, vagy 15 foknál alacsonyabb hajlásszögű tető esetén zöldtetőt, vagy más, táji karakterbe, illetve az épület eredeti architektúrájához illő anyagú tetőzetet lehet kialakítani,

14. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

15. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

16. a közművesítettség követelménye közműpótlók alkalmazásával biztosítható.

(3) A helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó építési- és használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

(4) Az egy időben vagy több ütemben megvalósuló építési tevékenység vonatkozásában több ingatlanra is kiadható az építési engedély.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43. § (5c) bekezdésében foglaltakon kívül a műemlék részlegesen lebontható akkor is, ha az ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetők.

6/G. §33 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti, Csenger külterület 0149/41 helyrajzi számú ingatlanon, valamint a Csenger belterület 911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházásra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti, Csenger belterület 911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházásokra vonatkozóan a beépítés módja szabadon álló.

6/H. §34 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorában megjelölt beruházás esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, valamint

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sora szerinti beruházással kapcsolatban a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) 114 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) a beruházás eredményként megvalósuló felépítmény használatbavételi engedélyének véglegessé válását követő 5 éven belül – az a) pontban foglaltakon túl – további 50 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az ingatlan határvonalától számított 1000 méter távolságon belül.

6/I. §35 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésében meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal, hogy az ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

b) az épületmagasság nem haladhatja meg a meglévő épületmagasságot,

c) az épületeken síktáblás napelem, napkollektor szabadon helyezhető el, az attika rátakarásának figyelembevétele nélkül.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) a telken belül elhelyezendő parkolóhelyek száma legfeljebb 23 darab,

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

6/J. §36 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségei nettó alapterületének minden megkezdett 80 m2-e után.

6/K. §37 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti telken művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

d) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) az előkert minimális mértéke telekhatártól mért 10 méter,

f) a telek területén az ivóvízellátás, csapadékvíz-elvezetés, illetve -kezelés, a gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet legkésőbb az épületek használatbavételi engedélyezésének megkezdéséig.

6/L. §38 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%, azzal, hogy amennyiben a Helyi Építési Szabályzat 25%-nál kisebb minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéket engedélyez, úgy a kisebb érték alkalmazása lehetséges,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%.

6/M. §39 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait és követelményeit a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésében meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett, Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

b) a telek megosztása esetén a helyi építési szabályzatban az építési övezetre megállapított megengedett legkisebb zöldfelületi mértéket a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell teljesíteni,

c) az ingatlan megosztható, a legkisebb telekméret 10 000 m2,

d) a telek kialakítható abban az esetben is, amennyiben a meglévő épületek között az OTÉK legkisebb telepítési távolságra vonatkozó előírásai nem teljesülnek, az építmények telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz,

e) az ingatlan e rendelkezés hatálybalépésekor meglévő, közterületekkel határos telekhatárait rendezettnek kell tekinteni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti ingatlan és az abból telekalakítás során létrejövő ingatlanok tekintetében az egyes építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) összesen 1400 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) az a) pontban foglaltakat – a telek megosztása esetén – a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell teljesíteni.

6/N. §40 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 17 méter,

c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

d) a beruházással összefüggésben összesen 22 darab új személygépkocsi-parkolóhelyet kell biztosítani.

6/O. §41 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 16 méter,

c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

d) a beruházással összefüggésben nem kell új személygépkocsi-parkolóhelyet megvalósítani.

6/P. §42 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az építési hely az ingatlan teljes területe,

b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 65%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint alatt 85%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a térszint felett legfeljebb 7 szint létesíthető,

g) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

h) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter,

i) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter,

j) a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 70 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

6/Q. §43 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az ebből telekalakítással létrejövő ingatlanon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az ebből telekalakítással létrejövő ingatlanon oktatási, köznevelési, kereskedelmi, iroda-, szálláshely-, sport- és közlekedési célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a kialakítható telek legkisebb területe 8000 m2,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,

c) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 25%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 55%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 22 méter,

g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására nem vonatkozik,

i) kiszolgáló épület terepszint feletti kialakítása nem korlátozott,

j) a telken belüli parkolási kötelezettség biztosítása nem korlátozott,

k) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken közhasználat céljára szolgáló területet, illetve közhasználat elől el nem zárható területet nem kell kialakítani;

l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a telekalakítás az alrészlet határok mentén korlátozás nélkül megengedett.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a főépület hátsó homlokzati vonalától nyugati irányban emelkedő természetes terepalakulat felé a sportfunkció kialakítása érdekében kis mértékű terepalakítás megengedett, a természetes terepszint tartós, végleges kialakítással legfeljebb a terepszinttől lefelé és felfelé mért 1 méterrel változtatható meg.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a történeti kert területén a műemléki értékek sérelme nélkül futókör kialakítható.

6/R. §44 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási, nevelési, kutatás-fejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 25 méter,

6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,

7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,

10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,

13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,

15. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.

6/S. §45 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon orvosi, orvostechnológiai, kutatási, biotechnológiai, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,

5. az utcai párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 26 méter,

6. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,5 m2/m2,

7. a parkolási célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 3,0 m2/m2,

8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

9. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

10. a tereprendezés mértéke 1 méter,

11. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

12. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani,

13. az egyes épülettömbök közötti átjárhatóságot biztosító hidak és térbeli csomópontok nem számítanak bele a beépítési százalékba, valamint az alatta lévő területek beszámíthatóak a zöldterületbe, ha az alábbi paraméterekkel rendelkeznek:

13.1. a terepszint és a híd alsó síkja között van legalább 8 méter szabad, átjárható, benapozott tér- a híd és a térbeli csomópont legfeljebb oszlopokkal van alátámasztva,

13.2. a híd szélessége nem több, mint 6,00 méter, valamint

13.3. a térbeli csomópont alapterülete legfeljebb 400 m2.

6/T. §46 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, művelődési, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, a kutatás-fejlesztés építménye, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,

6. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 60 méter,

8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

9. a kialakítható legkisebb telekméret nem korlátozott,

10. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,

11. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani.

(3) A 2. melléklet 88. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

6/U. §47 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, kutatási, innovációs, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. a beépítés módja nem korlátozott,

8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott.

6/V. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési tervek vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési terveket és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési, kutatás-fejlesztés rendeltetésű létesítmények és épületek és azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

8. a telekszélesség megengedett legnagyobb mértéke 120 méter.

6/W. §48 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási, nevelési, kutatás-fejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, szálláshely, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 400 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 75%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 30 méter,

6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,

7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,

10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,

13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 40%-ának elhelyezését kell biztosítani,

14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházás tekintetében a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.

6/X. §49 A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sora szerinti beruházás tekintetében településképi szakmai konzultációnak nincs helye.

6/Y. §50 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet, továbbá az OTÉK és a Szántód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 19/2005. (V. 5.) TNM rendelet [a továbbiakban: 19/2005. (V. 5.) TNM rendelet] a (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet, egyéb önkormányzati rendeletet, az OTÉK-ot és a 19/2005. (V. 5.) TNM rendeletet nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sora szerinti beruházással összefüggésben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény

a) 12. § (3) bekezdését és 67. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a területnövekmény 5%-ánál kisebb kiterjedésű zöldterület is kijelölhető,

b) 48. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az építési övezetek és övezetek telkein a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb beépítési magasságot és a legkisebb zöldfelületi arányt a (3) és (4) bekezdés határozza meg,

c) 70. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a településrendezési tervet a (3) és (4) bekezdéssel összhangban kell módosítani,

d) 71. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Balaton vízparti területein új beépítésre szánt terület kijelölhető,

e) 71. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség és beépítési magasság mértéke a területfelhasználási egység változása esetén növelhető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon vízi kompátkelőhely (Szántódrév), vízi közlekedés és az azt kiszolgáló létesítmények elhelyezhetőek, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a Szántód 1171/5, 1172 és 1173 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Szántód 1176/1 és 1177 helyrajzi számú ingatlanoknak – az 5. melléklet 1. és 2. pontjában megjelölt egységes országos vetületi rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt részének – területén

a) telek kialakítható, azzal, hogy a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2, a telek szélessége és mélysége nem korlátozott;

b) új építmény létesíthető, meglévő építmény átalakítható, bővíthető, elbontható;

c) hajókikötő, sport- és turisztikai célú, a vízi közlekedést kiszolgáló épületek, kereskedelmi vendéglátó építmény, továbbá az épületekben szolgálati célú szállás is elhelyezhető, az épületben lakás, valamint kereskedelmi jellegű szállás nem alakítható ki;

d) az építmények funkciójához kapcsolódó elemek, híradástechnikai berendezések, az építményen és a környezetében, napelemek az épületeken elhelyezhetőek;

e) a beépítés módja szabadon álló;

f) az előkert legkisebb mélysége 1 méter, az oldalkert legkisebb szélessége 5 méter, a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter;

g) az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke 25%;

h) az építési telek megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítési mértéke 25%;

i) az építménymagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter;

j) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%;

k) új építmény a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ figyelembevétele nélkül elhelyezhető;

l) meglévő vízi létesítmény módosítása, megerősítése, korszerűsítése megvalósítható;

m) a Szántód 1171/5 helyrajzi számú ingatlanon a településrendezési tervekben jelölt közhasználatú terület és a gyalogos kapcsolat megtartandó;

2. a Szántód 1174 helyrajzi számú ingatlanon vízi közlekedést kiszolgáló létesítmény elhelyezhető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott számú személygépkocsi- és autóbusz-várakozóhely elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a telken belül 20 db személygépkocsi elhelyezését, valamint

b) a telken belül az érkezési oldalon 1 db autóbusz elhelyezését

kell biztosítani.

6/Z. §51 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet, az OTÉK, továbbá a Tihany vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 11/2005. (IV. 14.) TNM rendelet [a továbbiakban: 11/2005. (IV. 14.) TNM rendelet] a (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet, egyéb önkormányzati rendeletet, az OTÉK-ot és a 11/2005. (IV. 14.) TNM rendeletet nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással összefüggésben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény

a) 12. § (3) bekezdését és 67. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a területnövekmény 5%-ánál kisebb kiterjedésű zöldterület is kijelölhető,

b) 48. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az építési övezetek és övezetek telkein a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb beépítési magasságot és a legkisebb zöldfelületi arányt a (3) és (4) bekezdés határozza meg,

c) 70. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a településrendezési tervet a (3) és (4) bekezdéssel összhangban kell módosítani,

d) 70. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vízparti területekre vonatkozó elírásokat a (3) és (4) bekezdéssel összhangban kell alkalmazni,

e) 71. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Balaton vízparti területein új beépítésre szánt terület kijelölhető,

f) 71. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség és beépítési magasság mértéke a területfelhasználási egység változása esetén növelhető,

g) 73. § (2) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az átsorolni kívánt zöldterület természetvédelmi oltalom alá tartozhat,

h) 73. § (2) d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan magántulajdonban lehet.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon vízi kompátkelőhely (Tihanyrév), vízi közlekedés és az azt kiszolgáló létesítmények elhelyezhetőek, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a Tihany 1867 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Tihany 1868/3, 1868/4, 1869, 1870, 1871 helyrajzi számú ingatlanoknak a 6. melléklet 1–5. pontjában megjelölt EOV koordináták által lehatárolt részén

a) telek kialakítható, azzal, hogy a kialakítható legkisebb telekméret 2500 m2, a telek szélessége és mélysége nem korlátozott;

b) új építmény létesíthető, meglévő építmény átalakítható, bővíthető, elbontható;

c) hajókikötő, sport- és turisztikai célú, a vízi közlekedést kiszolgáló épületek, kereskedelmi vendéglátó építmény, továbbá az épületekben szolgálati célú szállás is elhelyezhető, az épületben lakás, valamint kereskedelmi jellegű szállás nem alakítható ki;

d) az építmények funkciójához kapcsolódó elemek, híradástechnikai berendezések az építményen és a környezetében, napelemek az épületeken elhelyezhetőek;

e) a beépítés módja szabadon álló;

f) az előkert mérete és mélysége 0 méter, az oldalkert legkisebb szélessége 5 méter, a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter;

g) az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke 25%;

h) az építési telek megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítési mértéke 25%;

i) az építménymagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter;

j) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%;

k) a helyi védett épületegyüttes építészeti értéket nem hordozó északi része elbontható, értékvédelmi dokumentáció készítése nem szükséges;

l) a helyi védettséget megalapozó déli épület felújítható, átalakítható, bővíthető a védett értékek állagának megóvásához szükséges mértékben, a helyi jelleg megtartása és a védettséget megalapozó általános helyi építészeti érték érvényesülése mellett;

m) a területen új építmény a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ figyelembevétele nélkül elhelyezhető;

n) meglévő vízi létesítmény módosítása, megerősítése, korszerűsítése megvalósítható;

2. a Tihany 1869 helyrajzi számú ingatlan esetében a minimálisan kialakítható telekméret 800 m2.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott számú személygépkocsi- és autóbusz-várakozóhely elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) személygépkocsi-parkolókat telken belül nem kell létesíteni, azok telken kívül, a telekhatártól számított 100 méteren belüli közterületi ingatlanon vagy magánúton létesített parkolóhelyekkel biztosíthatók,

b) autóbusz-várakozóhelyeket telken belül nem kell biztosítani, azok telken kívül, a telekhatártól 10 méteren belüli közterületi ingatlanon létesített parkolóhelyekkel biztosíthatók.

6/ZS. §52 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, a (2) bekezdésben meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan az OTÉK 42. § (2) bekezdése, valamint az OTÉK 4. melléklet 5. pontja szerint meghatározott számú személygépkocsi- és autóbusz-várakozóhely elhelyezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 20 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

7. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja zártsorú,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,0 m2/m2,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a földszinti szinten 100%,

e) az ingatlanon oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciók is elhelyezhetők,

f) gépjárműparkolót nem kell létesíteni,

g) felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2026. december 31. napjáig kötelező.

h)53 a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 95%,

i)54 az épület tetőterében két szint létesíthető,

j)55 az épület tetőzetén – a telek belső oldalán – napelem elhelyezhető.

7/A. §56 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 60%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

h) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

7/B. §57 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltéréssel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató-, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani irodai funkció nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után, valamint

d) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani kulturális, galéria-, könyvtárfunkció nettó alapterületének minden megkezdett 100 m2-e után.

7/C. §58 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 99. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi szállásszolgáltató és azokat kiegészítő egyéb rendeltetésű építmények, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 99. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,

c) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 20%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására nem vonatkozik,

i) kiszolgáló épület terepszint feletti kialakítása nem korlátozott,

j) a telken belüli parkolási kötelezettség biztosítása nem korlátozott,

k) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken közhasználat céljára szolgáló területet, illetve közhasználat elől el nem zárható területet nem kell kialakítani,

l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, továbbá mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

7/F. §59 A 2. mellékletben foglalt táblázat 11., 12., 13., 14., 20., 25–42., 44., 53–55., 58., 63., 64., 65., 66., 86–91., 100. és 101. sora szerinti beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7/G. §60 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 85%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/H. §61 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/I. §62 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 40 méter,

d) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 65 métert,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények esetében, amennyiben az alapterületi bővítés mértéke nem haladja meg a bruttó 75 m2-t, az OTÉK 42. §-át nem kell alkalmazni.

7/J. §63 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%.

7/K. §64 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 65%.

7/L. §65 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja nem korlátozott,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,

c) a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,

f) a párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 27 méter,

g) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) az ingatlanokon megvalósítandó új beépítés során legfeljebb három szint mélygarázs létesíthető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon álló épületek tetőtere a tetőidom megtartása mellett beépíthető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után,

d) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,

e) új épület, vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjármű várakozó helyek megszüntethetőek, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.

(5) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a teljes ellátandó rendeltetés képezi az alapot, azzal, hogy a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget a (4) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott mértékben kell biztosítani.

7/M. §66 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 97. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:97 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 97. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:97 mezőjében megjelölt ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,0 m2/m2,

b) belső – nem légudvarként funkcionáló – udvar, átrium utólagos lefedésével aula kialakítása megengedett olyan körülépített belső udvaros beépítésű lakóépület esetén is, amely legfeljebb négy szint plusz tetőtér szintszámú, és a belső udvar területe meghaladja a 100 m2-t,

c) a beépítés megengedett legnagyobb értéke 100%,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%.

7/N. §67 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkeire vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület legkisebb mértéke 10%.

7/O. §68 (1) A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2)69 A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt részén megvalósuló beruházás telkére a beépítés szabályait a (3) és (4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (3) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt részre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 2,25 m2/m2, terepszint alatt 0,9 m2/m2,

c) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 26,5 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 50%,

e) új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, kivéve, ha a 4. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett legnagyobb mértéke 100%, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt részére vonatkozóan a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

b) a kerékpártárolók kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete alapján számított kerékpárok számának 10%-os elhelyezését kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt építési területen bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető, azzal, hogy a tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

7/P. §70 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: beruházás) érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott tagozatok visszaépítése, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok alkalmazandóak:

a) a beruházás során rekonstrukcióra kerülő műemlék épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

b) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény magasságával,

c) a beruházással érintett ingatlanok esetében a szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is, a helyi építési szabályzat ezzel ellentétes előírásait nem kell alkalmazni,

d) a beruházással érintett épületek energetikai rendszerének kialakítása során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. pont 1. alpontját nem kell alkalmazni,

e) a beruházással érintett épületek, építmények a telekhatárokat keresztezhetik a telekalakítási engedélyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,

f) legnagyobb beépítési mérték: 100%,

g) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

h) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

i) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

(3) A beruházás tárgyát képező eredeti épület megvalósításához szükséges építési telek kialakítása, telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül elvégezhető.

7/Q. §71 A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

7/R. §72 A 2. mellékletben foglalt táblázat 43., 88., 89., 91., 94., 95., 100. és 101. sora szerinti beruházással közmű- és energiaszolgáltató, valamint a közút- és a vízilétesítmény-kezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, a közút- vagy vízilétesítmény- kezelő öt munkanapon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

7/S. §73 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 30 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

7/T. §74 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja zártsorú,

2. a kialakítható telek legkisebb telekterülete 3 000 m2,

3. a terepszint feletti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 90%,

5. az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,4 m2/m2,

6. a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

7.75 a Budapest belterület 13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok telekegyesítését követően kialakuló ingatlan esetében a zöldfelület mértéke a Budapest belterület 13319 helyrajzi számú ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,

8. az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke 17 méter,

9. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

10. gépjárműtároló épületben és terepszint alatti építményben vagy felszíni parkolóként alakítható ki, azzal, hogy terepszint alatti építmény zárófödémén létesítendő felszíni parkolót 20 férőhelyig nem kell fásítani, terepszint alatti építmény zárófödéme fölött zöldtető kialakítása nem szükséges,

11. a vízzáróan burkolt felületek megengedett legnagyobb mértéke 90%,

12. az épületben készülhetnek mélyen üvegezett nyílászárók, ezek törésvédelmét biztonsági üvegezéssel, fóliával vagy mechanikai védelemmel biztosítani kell,

13. a telek természetes terepszintjének megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége a telek határától számított 3,0 méteres sávban nem haladhatja meg az 1,0 métert, ezen kívül eső területen nem haladhatja meg a 2,0 métert, kivéve, ha az épület rendeltetésszerű használata vagy műszaki, biztonsági követelmények biztosítása ezt megkívánja,

14. nem utcafronti homlokzaton erkélyt, zárterkélyt és loggiát a telek oldalhatárától legalább 75 cm távolságban szabad csak létesíteni,

15. a létesíthető támfal legnagyobb magassága legfeljebb 4,50 méter lehet,

16. az utcai párkánymagasság vonalának magasságát az utcafronti járdavonal alacsonyabb pontjától kell mérni, és 9 méterenként ismételten kell megállapítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsik számának legalább 35%-a elhelyezését kell biztosítani.

7/U. §76 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja szabadon álló,

2. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%, 50 cm feletti biológiailag aktív feltöltést tartalmazó intenzív zöldtető teljes értékűen beleszámolható a zöldfelületi számításba,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 35%,

4. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

5. a kialakítandó parkoló darabszám lakásonként 0,5 db,

6. a kialakítandó parkoló darabszám szállás jellegű, önálló rendeltetés minden szobája után 0,5 db,

7. a kialakítandó parkoló darabszám kollégium, diákszálló, minden 15 férőhely után 1 db,

8. a kialakítandó parkoló darabszám felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 50 m2 után 1 db,

9. a parkoló szám előbbi pontok alapján számítandó, azzal, hogy a telken felszín alatti, mély-, illetve teremgarázsban elhelyezhető parkolóhelyek száma legfeljebb 50 db lehet, a felszíni parkolóhelyek darabszámára nincsen korlátozás,

10. törekedni kell a meglévő homlokzat megtartására az energetikai követelmények figyelembevétele mellett, homlokzati hőszigetelés, illetve egyéb energiahatékonyságot és megújuló energiahasznosítást célzó beruházási elem engedélyezett, amennyiben műszaki indokoltság és megvalósíthatóság alátámasztott,

11. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

12. hátsó és oldalkertben építési helyen kívül terepszint alatt kertészeti tároló és karbantartó helyiség létesíthető, maximum 200 m2-es alapterülettel.

7/V. §77 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 85%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 12,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 5%,

4. a hátsó kert mérete 0,0 méterre csökkenthető a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása esetén,

5. a 6183 helyrajzi számú ingatlan felőli oldalhatár felől létesülő térelhatároló falban a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett legalább 1,80 méter mellvédmagasságú nyílászáró létesíthető,

6. a beruházással összefüggésben összesen 10 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

7/W. §78 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 10,5 méter,

3. a telken a zöldfelület mértéke nem csökkenhet,

4. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

5. a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

7/X. §79 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a 24746 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a meglévő építmény átalakítható, bővíthető, az udvar lefedhető és belső udvar új épületrésszel kiegészíthető,

b) a meglévő tetőszerkezet részbeni elbontásával az épület a tetőszinten bővíthető, azzal, hogy az új szintet lezáró tető kialakítható 10%-ot meg nem haladó lejtéssel is, illetve a tetőszerkezet legmagasabb pontja nem lehet magasabb, mint a meglévő épület Szabadság téri homlokzatán elhelyezkedő két torony legmagasabb pontja, továbbá az eredeti tetőszint területén tetőterasz kialakítható,

c) a visszahúzott tetőelem egyes részei, épületszerkezetei a meglévő épület jelenlegi túlnyúlásának mértékével egyezően, függőlegesen legfeljebb 5,5 métert, vízszintesen legfeljebb 7,5 métert túlnyúlhatnak a meglévő épület közterület felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 45°-os érintősíkon, a meglévő épület udvar felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 60°-os érintősíkon és a magassági idomon,

d) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja, de nem haladhatja meg a jelenleg kialakult 25 métert,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett általános szinten 85%,

f) a terepszint alatti építés megengedett legnagyobb mértéke 100%,

g) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,8 m2/m2,

h) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

i) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

j) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az építményen és a 24746 helyrajzi számú ingatlan teljes területén elhelyezhetők,

k) az ingatlanon álló épületen tetőablak, tetőbevilágítási és a tetőfedéshez illeszkedő lamellázattal takart gépészeti szellőzőfelület létesíthető,

l) közterületről nem látható módon távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

b) az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár elhelyezését nem kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43. § (5c) bekezdésében foglaltakon kívül a műemlék részlegesen lebontható akkor is, ha az ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetőek.

7/Y. §80 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

7/Z. §81 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el a (2)–(4) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlan vonatkozásában az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlannal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az ingatlan telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

7/ZS. §82 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 98. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a sajátos településrendezési és építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanra vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

a) az előkert mérete 5 méter,

b) az oldalkert mérete 3 méter,

c) a hátsókert mérete 3 méter,

d) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

e) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke terepszint felett 6%,

f) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke terepszint alatt 5%,

g) a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter,

h) a megengedett legnagyobb burkolt felület 10%,

i) a zöldfelület szőlő művelési ágban nyilvántartott területet is magában foglaló megengedett legkisebb mértéke 80%,

j) a szőlő művelési ágban nyilvántartott terület megengedett legkisebb mértéke 60%,

k) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbusz-parkoló és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §83 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 4., 5. és 6. sorát a Módr1. hatálybalépésekor84 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §85

12. §86

13. §87

14. §88 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sorát a Módr6. hatálybalépésekor89 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. §90 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 3. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorát a Módr7. hatálybalépésekor91 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §92 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (3) és (5) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/G. §-át, 7/H. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sorát a Módr8. hatálybalépésekor93 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. §94 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 3. § (2)–(3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorát a Módr9. hatálybalépésekor95 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. §96 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (1) és (4) bekezdését, 7/A. és 7/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

19. §97 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2021. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjét a Módr11. hatálybalépésekor98 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. §99 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 7/I. §-át, 7/J. §-át, 7/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 15., 16., 17. és 18. sorát a Módr12. hatálybalépésekor100 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

21. §101 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 1. § (3)–(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdés a) alpontját, 7/L. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát és a 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr13. hatálybalépésekor102 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

22. §103 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sorát a Módr14. hatálybalépésekor104 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

23. §105 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/M. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr15. hatálybalépésekor106 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

24. §107 Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított 1. § (2a), (3), (6) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/N. §-át, 1. mellékletét és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sorát a Módr16. hatálybalépésekor108 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

25. §109 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított, 3. § (3) bekezdését, 7/O. §-át és 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Módr17. hatálybalépésekor110 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

26. §111 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított 1. § (3), (4) és (8) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/P. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sorát, valamint a 3. mellékletében foglalt táblázat 4. sorát a Módr18. hatálybalépésekor112 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

27. §113 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/Q. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sorát a Módr19. hatálybalépésekor114 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

28. §115 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 25–42. sorát a Módr20. hatálybalépésekor116 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

29. §117 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sorát a Módr21. hatálybalépésekor118 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

30. §119 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 30., 34., 35., 37. és 41. sorát a Módr22. hatálybalépésekor120 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

31. §121 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) módosított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 44. sorát a Módr23. hatálybalépésekor122 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

32. §123 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított 1. § (3) és (7) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7. § (2) bekezdés h)–j) pontját, 7/S–7/W. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 45–49. sorát a Módr24. hatálybalépésekor124 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33. §125 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 546/2021. (IX. 24.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7/X. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr25. hatálybalépésekor126 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

34. §127 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sorát a Módr26. hatálybalépésekor128 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

35. §129 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 52. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr27. hatálybalépésekor130 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

36. §131 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sorát a Módr28. hatálybalépésekor132 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

37. §133 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Z. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 54. sorát a Módr29. hatálybalépésekor134 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

38. §135 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6/A. §-át, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sorát a Módr30. hatálybalépésekor136 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

39. §137 E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr31.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 7/O. §-át és 4. mellékletét a Módr31. hatálybalépésekor138 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

40. §139 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) módosított 1. § (2) bekezdés b) pontját, (2a), (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr32. hatálybalépésekor140 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

41. §141 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr33.) megállapított 1. § (9) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 57. sorát a Módr33. hatálybalépésekor142 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

42. §143 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 596/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr34.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sorát a Módr34. hatálybalépésekor144 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

43. §145 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/B. §-át, 7/F. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr35. hatálybalépésekor146 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

44. §147 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr36.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 7/T. § (2) bekezdés 7. pontját, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 59. és 60. sorát a Módr36. hatálybalépésekor148 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

45. §149 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr37.) megállapított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sorát a Módr37. hatálybalépésekor150 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

46. §151 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr38.) megállapított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sorát a Módr38. hatálybalépésekor152 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

47. §153 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr39.) módosított 1. § (2a)–(4) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 6/D., 6/E., 7/F. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 63., 64. és 65. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sorát a Módr39. hatálybalépésekor154 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

48. §155 E rendeletnek az egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr40.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 6/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 66. sorát a Módr40. hatálybalépésekor156 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

49. §157 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr41.) megállapított 1. § (3) és (6) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 6/G. §-át, 1. mellékletét és 2. mellékletében foglalt táblázat 67. sorát a Módr41. hatálybalépésekor158 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

50. §159 E rendeletnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) módosított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sorát a Módr42. hatálybalépésekor160 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

51. §161 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6/H. §-át és módosított 7/F. §-át a Módr43. hatálybalépésekor162 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

52. §163 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2022. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr44.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat A:66 mezőjét, megállapított 6/I. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sorát a Módr44. hatálybalépésekor164 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

53. §165 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr45.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3)–(4) bekezdését, 6/J–6/L. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 70–73. sorát a Módr45. hatálybalépésekor166 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

54. §167 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr46.) megállapított 4. § (1a) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 74–78. sorát a Módr46. hatálybalépésekor168 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

55. §169 E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr47.) megállapított 6/F. § (1) bekezdését és 7/F. §-át a Módr47. hatálybalépésekor170 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. §171 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. § (3)–(5) bekezdését, megállapított 6/M. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 79. sorát a Módr48. hatálybalépésekor172 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

57. §173 E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.) módosított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 80. sorát a Módr49. hatálybalépésekor174 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

58. §175 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr50.) megállapított 1. § (5a) bekezdését, 6/N–6/P. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 81–84. sorát, 3. mellékletében foglalt táblázat 10. sorát, továbbá módosított 1. § (2a), (3), (4) és (7) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § (2) bekezdését a Módr50. hatálybalépésekor176 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

59. §177 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr51.) megállapított 6/Q. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 85. sorát, továbbá módosított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § (2) bekezdését a Módr51. hatálybalépésekor178 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

60. §179 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr52.) megállapított 1. § (2a), (3), (4) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/R–6/W. §-át, 7/F. §-át, 7/R. §-át, 1. melléklet 26–28. pontját, 2. mellékletében foglalt táblázat 86–91. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 11–14. sorát a Módr52. hatálybalépésekor180 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

61. §181 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr53.) módosított 3. § (3) bekezdését, 3. § (5) bekezdését, 6/X. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 92. sorát a Módr53. hatálybalépésekor182 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

62. §183 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Mohács 500 program keretében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr54.) módosított 1. § (9) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 93. sorát a Módr54. hatálybalépésekor184 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

63. §185 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr55.) módosított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7/O. § (2) bekezdését, 7/R. §-át, valamint megállapított 3/A. §-át, 6/Y. §-át, 6/Z. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 94. és 95. sorát, 5. és 6. mellékletét a Módr55. hatálybalépésekor186 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

64. §187 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr56.) módosított 1. § (3)–(5a) bekezdését és 3. § (2)–(3) bekezdését, valamint megállapított 1. § (5b) bekezdését, 6/ZS. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 96. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sorát a Módr56. hatálybalépésekor188 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

65. §189 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr57.) módosított 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/M. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 97. sorát a Módr57. hatálybalépésekor190 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

66. §191 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr58.) megállapított 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/ZS. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 98. sorát a Módr58. hatálybalépésekor192 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

67. §193 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint kormányzati igazgatási tárgyú intézkedésről szóló 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr59.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:93 mezőjét, valamint megállapított 7. mellékletét a Módr59. hatálybalépésekor194 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

68. §195 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr60.) megállapított 7/C. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 99. sorát a Módr60. hatálybalépésekor196 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

69. §197 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr61.) módosított 1. § (2a) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 3/A. §-át, 5. § (2) bekezdését, 7/F. §-át és 7/R. §-át, valamint megállapított 3/B. §-át, 5/A. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 100. és 101. sorát a Módr61. hatálybalépésekor198 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

70. §199 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2024. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr62.) módosított 3. § (2) és (3) bekezdését, valamint megállapított 5/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 102. sorát a Módr62. hatálybalépésekor200 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22.201 földvédelmi hatósági eljárások,

23.202 erdészeti hatósági eljárások,

24.203 bányahatósági engedélyezési eljárások,

25.204 hulladékgazdálkodási hatósági eljárás,

26.205 villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

27.206 azok az 1–26. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

28.207 az 1–27. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez208

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánok

A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt főispán

2.

Nagyboldogasszony templom és környezete rekonstrukciója

Bélapátfalva külterület 0185/2 helyrajzi számú ingatlan

Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

3.

Képzési központ létrehozása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület, belterület 36548 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

4.

Szakrális projekt

Badacsonytördemic belterület 414, 585 és Badacsonytördemic külterület 043/6 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj belterület 642, 701/4, 702, 705, 709, 725/1, 725/2, 726, 727, 738, 975, 2373/1 és 2373/2 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj külterület 021/11, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/22, 058/1, 061/72, 063/2, 064/6 és 064/7 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

5.

Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának javítása

Badacsonytomaj belterület 37 és 542/4 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

6.

Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának javítása

Badacsonytördemic belterület 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33, 234/1, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 414 és 1016/3 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

7.

Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítése

Budapest belterület 38257/5 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

8.

Nemzeti Védelmi Szolgálat
új irodaépület fejlesztése

Budapest belterület
38897 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalt vezető főispán

9.

Kormányzati Adattrezor
georedundáns kialakítása

Budapest I. kerület, belterület
14372 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető főispán

10.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások

Hódmezővásárhely belterület 1371/4 helyrajzi számú ingatlan

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalát vezető főispán

11.

A Bicskei Egészségügyi Központ teljes körű rekonstrukciója

Bicske belterület 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/9 és 1582 helyrajzi számú ingatlanok

Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

12.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület 36539 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

13.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumhoz kapcsolódó fejlesztések

Budapest VIII. kerület, belterület 36540 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

14.

Balatonfüred Alkony Program előkészítése

Balatonfüred belterület 633/1 helyrajzi számú ingatlan

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

15.

Szilágyi Dezső téri református templom rekonstrukciója és bővítése

Budapest belterület
14431 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

16.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület
11618/9 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

17.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület
11648/3 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

18.

Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztései

Tihany belterület 1/1, 1/2, 4,
5 és 6 helyrajzi számú ingatlanok

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

19

Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése

Budapest IX. kerület, belterület
37192 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

20.

Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás

Mosdós, belterület 172/4, 172/5 és 179 helyrajzi számú ingatlanok

Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

21.

22.

A korábbi Büntetés-végrehajtási Központi Kórház átalakítása

Tököl külterület 0165/5 helyrajzi számú ingatlan

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

23.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén könnyűszerkezetes épületegyüttesek telepítése

Szirmabesenyő külterület 0124/16 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

24.

A „Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások

Visegrád külterület 0108/5, 0125/5, 0125/8, 0125/9, 0131/1 helyrajzi számú, valamint Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

25.

Baktalórántházai sportkomplexum beruházás

Baktalórántháza belterület 573/1, 573/2, 572, 571, 570, 544/1 és 544/5 helyrajzi számú ingatlanok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

26.

Balassagyarmati atlétikai létesítmény-együttes beruházás

Balassagyarmat belterület 3192/1 helyrajzi számú ingatlan

Nógrád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

27.

Csornai sportcsarnok beruházás

Csorna belterület 228/4 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

28.

Debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésé

Debrecen belterület 14142/66 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

29.

Dévaványai sportcsarnok beruházás

Dévaványa belterület 897/10 helyrajzi számú ingatlan

Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

30.

Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum beruházás

Dombóvár belterület 85, 1356/3, 1357, 1358/2, 1359, 1414/35 és 1414/37 helyrajzi számú ingatlanok

Tolna Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

31.

Gödöllői jégcsarnok beruházás

Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlan

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

32.

Kisújszállási sportcélú beruházás

Kisújszállás belterület 31, 32, 38/2, 39, 40/1, 40/2 és 2213 helyrajzi számú ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

33.

Új körmendi sportcsarnok építése

Körmend belterület 1566/3 és 1567/2 helyrajzi számú ingatlanok

Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

34.

Körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás

Körösladány belterület 1847 helyrajzi számú ingatlan

Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

35.

Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba-beruházás

Ladánybene belterület 3/3 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

36.

Lajosmizsei sportcsarnok beruházás

Lajosmizse belterület 700/2 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

37.

Mélykúti Kulturális és Sportközpont beruházás

Mélykút belterület 57/10 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

38.

Nagyvarsányi tanuszoda-beruházás

Nagyvarsány belterület 208 helyrajzi számú ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

39.

Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ

Bicske külterület 0171/3 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

40.

Sárbogárdi sportcsarnok beruházás

Sárbogárd belterület 1083/1 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

41.

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása

Szalkszentmárton belterület 104 helyrajzi számú ingatlan

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

42.

Vajszlói Sportkomplexum beruházás

Vajszló belterület 31, 33, 34, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 47/1, 48, 49, 50, 52/1, 921/1 és 922 helyrajzi számú ingatlanok

Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

43.

MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítására irányuló beruházás

Hajdúnánás külterület 0543/4, 0543/8, 0543/9, 0543/14, 0543/15, 0543/16, 0545, 0554/2, 0552/3, 0554/10, 0554/11, 0554/12, 0554/13, 0554/14, 0554/18, 0554/19, 0554/20, 0554/21, 0555, 0556, 0557/12, 0557/60, 0557/62, 0557/64, 0557/71, 0557/72, 0557/73, 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/78, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0557/83, 0557/84, 0557/85, 0557/86, 0557/87, 0558/2, 0558/11, 0558/17, 0558/20, 0559, 0560, 0563, 0564, 0565/8, 0565/33, 0565/34, 0565/35, 0565/36, 0565/46, 0565/47, 0565/48, 0566, 0569/1, 0569/3, 0569/4, 0569/5, 0570, 0571, 0573, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 0572/5, 0572/6, 0572/8, 0572/10, 0572/12, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0572/34, 0572/35, 0572/36, 0572/37, 0572/38, 0572/39, 0572/40, 0572/41, 0574/5, 0574/6, 0574/13, 0574/15, 0574/16, 0574/17, 0574/18, 0574/19, 0574/20, 0574/21, 0574/22, 0574/23, 0574/24, 0574/25, 0574/26, 0574/27, 0574/28, 0576/10, 0576/18, 0576/19, 0576/20, 0576/21, 0576/22, 0576/23, 0576/29, 0578/3, 0612 és 0614 helyrajzi számú ingatlanok

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

44.

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését célzó beruházás

Paks belterület 5144 helyrajzi
számú ingatlan

Tolna Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

45.

A körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése és meglévő épületének felújítása

Köröm belterület 59, 108/1, 108/2, 109, 110/1, 110/2 és
111 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

46.

A Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és Gimnázium
fejlesztésének támogatása

Budapest belterület
13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

47.

Az 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat alapján a történelmi egyházak bázisán létrejövő, egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás

Budapest belterület
11077 helyrajzi számú
ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

48.

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás

Gyula belterület
6184 és 6186 helyrajzi számú ingatlanok

Békés Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán

49.

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás

Gyula belterület
4507 helyrajzi számú
ingatlan

Békés Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán

50.

A Magyar Nemzeti Bank székházának felújítása, átalakítása és bővítése

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24746 helyrajzi számú ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó, Budapest V. kerület, belterület 24780, 24745, 24747/1, 24747/2 és 24625 helyrajzi szám alatti közterületek.

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

51.

Nitril orvosi vizsgálókesztyű gyártására alkalmas gépsorok befogadására alkalmas ipari üzemcsarnok kialakítása

Mátészalka belterület
544/83 helyrajzi számú ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

52.

Az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának és toldalék épületrészeinek felújítása, átalakítása

Budapest VIII. kerület, belterület 34637/0/A/107 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

53.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Trefort-kerti Campus infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület
36558/5 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

54.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus Déli épületének bővítése és molekuláris biomarker laboratórium építése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

Budapest XI. kerület, belterület 4082/31 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

55.

„Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház (Pély)” beruházás

Pély belterület 108/1 és 108/2 helyrajzi számú ingatlanok

Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

56.

A Károlyi-palota részleges belső felújítása és udvarának felújítása

Budapest V. kerület belterület, 24166/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

57.

Központi államigazgatási szerv központi létesítményén főépület fejlesztése

Budapest belterület 10900 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

58.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ megvalósítása

Budapest belterület
4107/24 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető főispán

59.

Csornai Járásbíróság épületének átalakítása

Csorna belterület
2620/1 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

60.

Balatonfüredi Törvénykezési Hely elhelyezésének megvalósítása

Balatonfüred belterület
1552/1 helyrajzi számú ingatlan

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

61.

Fiatalokért Központ kialakítása és kapcsolódó közmű- és útfejlesztési infrastrukturális fejlesztések, valamint Sukoró Község külterület Velencei-tóval érintett parti területeinek integrált fejlesztése

Sukoró külterület 018/1, 019/1, 019/3, 019/13, 021/13, 021/15, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 022/14, 024/5, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 029/2, 030/5, 030/6, 030/28, 030/29, 030/30, 032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú ingatlanok

Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

62.

A Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programja
(„Honvéd Város Fejlesztési Program”) keretében
a) meglévő sportlétesítmények és kiszolgáló épületek felújítása és korszerűsítése,
b) új sportlétesítmények és sportinfrastruktúra létesítése, sporthotel és kollégium, sportóvoda, kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése,
c) a telephelyek infrastruktúrájának fejlesztése.

Budapest XIII. kerület, belterület 27913/1,
27950/6 és 27999 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest III. kerület, belterület 23796/29 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

63.

Református iskola építése Biatorbágyon

Biatorbágy külterület 0313/5 helyrajzi számú ingatlan

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

64.

Református iskola építése Szigetszentmiklóson

Szigetszentmiklós belterület 5601/2, 5601/3, 5604/4, 5604/5, 5604/6, 5604/7, 5604/8, 5604/9, 5604/10, 5605/1, 5605/2, 5615, 5616, 5617/2, 5617/3, 5618/2, 5619/3, 5620/14, 5620/15, 5620/21, 5620/22, 5921, 5924, 5925, 5926, 5927 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

65.

Új konferenciaközpont építésére irányuló beruházás

Hajdúszoboszló belterület 3529
helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

66.

Hauszmann Emlékház/Annavölgyi szakiskola/turistaház fejlesztési programmal összefüggő beruházások

Szentendre külterület 0220/1, 0231, 0232/2, 0232/3, 0600/3, 0600/6, 0603/3, 0603/3/A, 0603/3/B, 0603/3/C, 0603/3/D, 0603/3/F, 0603/4 és 0603/5 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

67.

Csenger településen új büntetés-végrehajtási intézet és az ahhoz kapcsolódó egyéb beruházások megvalósítása

Csenger külterületi 0149/41 helyrajzi számú, valamint a Csenger belterületi 911/2, 911/3 és 912 helyrajzi számú ingatlanok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

68.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatási feladatai ellátásának elősegítése érdekében átfogó egyetemi campus céljára történő funkcióbővítő felújítás és átalakítás

Budapest IX. kerület belterület, 36971 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

69.

Budapesti oktatási célú beruházás

Budapest XI. kerület belterület, 5063 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

70.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar
„A” és „B” épületének komplex infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás

Debrecen belterület
5844 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

71.

A Debreceni Egyetem Járműlabor épületének létrehozására, valamint az Innovációs Park területén innovációs célú épületek létrehozására irányuló beruházás

Debrecen külterület
0181/7 és 0181/8 helyrajzi számú ingatlanok

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

72.

Debreceni Egyetem UniGreen Projekttel
(UniGreen Hotel – innovációs oktatószálloda, tankonyha és tanétterem) összefüggő beruházások

Debrecen belterület
22232/2 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

73.

Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén fejlesztési terület kialakításával és az ezen a területen megvalósítandó
oktatás-kutatás-fejlesztési célú és azokat kiszolgáló beruházások

Debrecen belterület
22246/1 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

74.

Gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (CCGT) és
a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények (HM)

Visonta külterület 0158/21 és 0158/32 helyrajzi számú ingatlanok;
Halmajugra külterület 07/52, 07/53, 07/54, 07/133, 07/135, 07/136, 07/137, 010/2, 098/1, 098/2, 0106/3, 0106/9, 0107/1, 0107/2, 0108, 0109, 0110, 0136 és 0137/1 helyrajzi számú ingatlanok;
Detk külterület 02/3, 06/2, 07/2, 0121/56, 0121/57 és 0121/58 helyrajzi számú ingatlanok;
Ludas külterület 02/2, 03/5, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/17, 03/23, 04/1, 067/75, 067/76, 067/79, 073/7, 073/8, 073/11, 077/1, 077/5, 077/8, 077/11, 077/14, 077/15 és 085/2 helyrajzi számú ingatlanok

Heves Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán

75.

Vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű és
a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények

Halmajugra külterület 012/2, 013/10, 013/11, 015/4, 017/7, 017/8, 017/9 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok

Heves Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán

76.

Visonta térségi PV park

Halmajugra külterület 07/135, 0106/9, 0106/16, 0109, 0110, 0112/26, 0112/27, 0112/29, 0136, 0137/1, 0137/2 és 0137/4 helyrajzi számú ingatlanok;
Ludas külterület 077/1 helyrajzi számú ingatlan;
Detk külterület 0127/25 helyrajzi számú ingatlan;
Aldebrő külterület 0152/4 helyrajzi számú ingatlan

Heves Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán

77.

Bükkábrányi térségi PV park

Bükkábrány külterület 028/174, 028/178, 028/179, 028/180, 028/181, 066/96, 066/132, 066/180, 066/182, 028/183 és 066/192 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

78.

Gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (CCGT)
a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények (BAZ)

Tiszaújváros belterület 2132, 2133, 2134, 2135, 2151, 2153, 2154, 2156, 2157, 2160, 2161, 2162, 2180/4, 2180/8, 2181, 2196, 2200/3, 2200/4, 2200/5, 2200/6, 2200/7, 2200/8, 2200/9, 2200/10, 2200/11, 2201/1, 2201/2, 2201/3, 2202, 2346/2, 2347, 2348, 2349/2, 2350, 2351, 2352/4, 2352/6, 2355/3, 2356, valamint
külterület 07, 08/1, 09/1, 09/2, 012/6, 012/7, 015/15, 016/1/A, 016/3/A, 018, 062/1, 062/2, 084, 085/1, 085/2, 085/3, 086, 087/3, 087/4, 088, 089/1, 090, 091, 092/1, 0146/5, 0146/6,
0146/7, 0147/2, 0148/10, 0148/11, 0149/2, 0150/4, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/14, 0150/18, 0150/19, 0150/20, 0150/21, 0150/22, 0150/23 és 0150/24 helyrajzi számú ingatlanok;
Tiszapalkonya külterület 012/16, 012/17, 012/24, 012/26, 012/28, 012/29, 012/30, 012/31, 012/32, 012/33, 012/34, 015, 016/6, 016/7, 016/8 és 018/13 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

79.

Győr ETO Park sportcélú létesítmények fejlesztése, a sportcélú létesítmények működési feltételeinek a biztosítása, kapcsolódó területek, építmények és infrastruktúra átalakítása, fejlesztése

Győr belterület 5761/5, 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F és 5761/5/G helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

80.

Paks II. beruházás megvalósításához kapcsolódó terület- és infrastruktúra fejlesztési feladatok, szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási, vízellátási és csapadékvíz elvezetési, útépítési, útfelújítási, szennyvíziszap feldolgozási feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések tervezése és megvalósítása

A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulásban részt vevő – Paks Város Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Fadd Nagyközség Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata – települési önkormányzatok/tagok közigazgatási területére, valamint Fácánkert Község Önkormányzatának, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának, Tolna Város Önkormányzatának beruházással érintett területére terjed ki.

Tolna Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

81.

Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás
(gimnázium és óvoda)

Győr belterület
6763 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

82.

Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás
(általános iskola)

Győr belterület
6758 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

83.

Vitalitas Katolikus Rendezvényközpont fejlesztését célzó beruházás

Győr belterület
6531 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

84.

Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztése

Vác belterület
1899/9, 1901/1, 1901/2 és 1902/3 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

85.

Budapesti nevelési-oktatási célú beruházás

Budapest II. kerület belterület, 11186/6 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

86.

A MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság
Tudományos és Innovációs Park és Technológiai Park beruházás

Nagykanizsa külterület 0428/1, 0429, 0431/2, 0432/4, 0432/5, 0432/6, 0432/7, 0432/8, 0432/9, 0432/10, 0432/11, 0432/12, 0432/13, 0432/14, 0432/15, 0432/16, 0432/17, 0432/19, 0432/20, 0432/21, 0432/22, 0432/23, 0432/24, 0432/25, 0432/26, 0432/27, 0433, 0434, 0435, 0436/1, 0436/2, 0436/3, 0436/4, 0436/5, 0436/16, 0436/17, 0436/18, 0436/19, 0436/23, 0436/24, 0436/25, 0436/26, 0436/27, 0436/28, 0436/29, 0436/30, 0436/31, 0436/32, 0436/33, 0436/34, 0436/35, 0436/37, 0436/38, 0436/39, 0436/40, 0436/41, 0437/1, 0437/2, 0440/5 helyrajzi számú ingatlanok és Nagykanizsa belterület 35/1, 35/2, 82/10, 82/13, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 83, 84, 85/5, 85/6, 91/1, 148/1, 148/2, 149, 151, 152, 153/4, 153/5, 157, 158/2, 159, 160, 161/2, 162, 163/2, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 181, 183/2, 184, 185, 186/1, 186/3, 187, 191/2, 221/1, 221/2, 223, 85/2 helyrajzi számú ingatlanok

Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

87.

Semmelweis Egyetem Tudományos és Innovációs Park és iMedTech Kiválósági Központ megvalósítása

Budapest VIII. kerület belterület 36056, 36057, 36064, 36065, 36066, 36071, 36073 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

88.

Győri Széchenyi István Egyetem Tudományos és Innovációs Park megvalósítása

Győr belterület 8486/15, 8486/16, 8508, 8509/1, 8698 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

89.

Pécsi Tudományegyetem Tudományos Innovációs Park megvalósítása

Pécs belterület 4956, 4954, 4829, 4953, 4946, 5105, 5096, 5094, 5104/2, 4703, 4714/8, 4714/10, 4714/11, 2917/5, 2942, 2917/2, 3217, 3206, 3205, 50847/8 és Pécs külterület 0115/3, 0115/7, 0115/6 helyrajzi számú ingatlanok

Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

90.

Miskolci Egyetem Tudományos és Innovációs Park megvalósítása

Miskolc belterület 40592/4, 40592/10, 40592/11, 40593/1, 40593/5, 40593/9, 40593/17, 40593/18, 40593/20 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

91.

Szegedi Tudományegyetem Science Park Szeged Tudományos és Innovációs Park megvalósítása

Szeged II. kerület külterület
01392/3,
01392/4,
01392/6,
01392/17,
01392/23,
01392/24,
01392/26,
01392/27,
01392/28,
01392/29,
01392/33,
01392/36
helyrajzi számú ingatlanok

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

92.

Köznevelési intézmény korszerűsítése

Budapest VII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 33379 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

93.

Mohács 500 program keretében megvalósuló fejlesztések:
a) Mohács főterének átépítése, a Fogadalmi Templom és környezete továbbépítése, a városháza felújítása, a főtéren eddig történt parkolás kiváltása parkolóház építésével,
b) a város központjához kapcsolódó dunai partszakasz rendezése, a Sokac-rév felújítása,
c) a Csatatéri Emlékkápolna és a Kálvária felújítása a hozzájuk kapcsolódó közterülettel,
d) a II. Lajos Emlékhely fejlesztése, látogatóközpont kialakítása, tematikus sétány létrehozása,
e) a Mohácsi Nemzeti Emlékhely teljes felújítása, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyhez kapcsolódóan Mohács Emlékközpont létrehozása, a csata központi emlékművének létrehozása, kilátó a csatasíkot övező tereplépcső legmagasabb pontján, Nagynyárádon,
f) a II. mohácsi csata, az 1687. évi győztes Harsány-hegyi csata emlékhelyének továbbépítése

a) Mohács belterület 1566/1, 1566/2, 1566/3, 2230/2, 2278/5, 2279, 2280, 2387 helyrajzi számú ingatlanok,
b) Mohács belterület 736/16, 744, 746/3, 746/5, 746/6, 747/4, 747/5, 1456/4, 1456/5, 1456/6, 1457, 1547/2, 1566/4, 1566/5, 1566/6, 2388/4, 2388/6, 2388/7, 2406/1, 2406/2, 3015/1, 3015/2, 3016 helyrajzi számú ingatlanok,
c) Mohács belterület 147/7, 151, 152, 153/1, 153/2 helyrajzi számú ingatlanok,
d) Mohács külterület 0280/8, Mohács belterület 3760, 3764, 3765/3, 3791, 3938/3, 3938/4, 3945, 3946, 3947, 3948, 3950, 3951, 3953/2, 3953/3, 3953/23, 3953/46, 3953/53, 3964, 3992/7, 3992/8, Mohács zárkert 7352/11 helyrajzi számú ingatlanok,
e) Sátorhely külterület 0266, Nagynyárád belterület 322/1, 323/3, 324/1, 325/1 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Mohács külterület 078/7 és a Mohács külterület 078/8 helyrajzi számú ingatlanok 7. melléklet szerinti EOV koordináták által lehatárolt részének területe,
f) Nagyharsány zártkert 2297, 2301 helyrajzi számú ingatlanok

Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

94.

Szántódrév fejlesztése


Szántód belterület 1171/5, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176/1 és 1177 helyrajzi számú ingatlanok; valamint a Szántód külterület 02 helyrajzi számú ingatlan
5. melléklet 3. pontja szerinti
EOV koordináták által lehatárolt ingatlan jogi partvonalon belül

Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

95.

Tihanyrév fejlesztése

Tihany belterület 1867, 1868/3, 1868/4, 1869, 1870, 1871 és a külterület 0140/13 helyrajzi számú ingatlanok; a Balaton jogi partvonalával, az 1872 helyrajzi számú üdülőterülettel, az 1868/2, 1868/3, 1868/4 helyrajzi számú közutakkal,
az 1865 és 1866 helyrajzi számú közparkkal határolt terület, valamint a Tihany külterület 0140/16 helyrajzi számú ingatlan 6. melléklet 6. pontja szerinti EOV koordináták által lehatárolt ingatlan jogi partvonalon belül

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

96.

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Gomba belterület 617 helyrajzi számú ingatlan

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

97.

Az Andrássy-palotában megvalósuló beruházás

Budapest I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11–13.) szám alatti ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

98.

A tihanyi Honthy-villa felújítását és átalakítását biztosító beruházás megvalósítása

Tihany belterület 1668, 1669, 1671 helyrajzi számú, valamint a Tihany külterület 0100/20, 0100/21 helyrajzi számú ingatlanok

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

99.

A Rákóczi Tábor fejlesztésével összefüggő beruházások

Sátoraljaújhely zártkert 10975/1, 10975/2, 10977, 10985/10, 10985/11, 10985/12, 10985/14, 10985/15, 10985/16, 10985/17, 10985/18, 10985/30, 10985/31, 10985/32, 10986 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

100.

Mosonmagyaróvári Agrár- és Élelmiszeripari Tudományos és Innovációs Park létrehozása

Mosonmagyaróvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0126/1 és 0128/1, 0131/1 és 081/1 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

101.

Petőfi Sándor Kulturális Központ újjáépítését célzó beruházás

Kiskőrös belterület 2675, 2676, 2677/1, 2684/3, 2684/4, 3092/1, 3092/2, 3093, 3094, 3095, 3105/2 helyrajzi számú ingatlanok

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

102.

Új, négy csoportszobás bölcsőde kialakítása Göd Város területén

Göd külterület 017, 018/52, 018/53, 018/55, 018/57, 019 és belterület 9321, 5722 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

3. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez209

A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

A beruházás megvalósításához szükséges közterület-használat időtartama

2.

Képzési központ létrehozása

Budapest 36548 helyrajzi számú ingatlan

a kivitelezés megkezdésétől –
2026. december 31.

3.

Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése

Budapest IX. kerület, belterület 37192 helyrajzi számú ingatlan

2022. 01. 01. – 2025. 12. 31.

4.

A “Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások

Visegrád külterület 0108/5, 0125/5,
0125/8, 0125/9 és 0131/1 helyrajzi számú ingatlanok

2023. január 1. –
2032. december 31.

Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok

2022. január 1. –
2032. december 31.

5.

A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások

Hódmezővásárhely belterület 1371/4 helyrajzi számú ingatlan

2021. október 5. – 2022. május 15.

6.

A Károlyi-palota részleges belső felújítása és udvarának felújítása

Budapest V. kerület belterület, 24166/1, 24166/2, 24167, 24164, 24016 helyrajzi számú ingatlanok

a kivitelezés megkezdésétől –
2023. március 31.

7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ megvalósítása

Budapest belterület
4107/24 helyrajzi számú ingatlan

2023. november 1. –
2026. november 8.

8.

Református iskola építése Biatorbágyon

Biatorbágy külterület 0313/5
helyrajzi számú ingatlan

2022. január 1. – 2024. július 31.

9.

Református iskola építése Szigetszentmiklóson

Szigetszentmiklós belterület 5601/2, 5601/3, 5604/4, 5604/5, 5604/6, 5604/7, 5604/8, 5604/9, 5604/10, 5605/1, 5605/2, 5615, 5616, 5617/2, 5617/3, 5618/2, 5619/3, 5620/14, 5620/15, 5620/21, 5620/22, 5921, 5924, 5925, 5926, 5927 helyrajzi számú ingatlanok

2022. január 1. – 2024. július 31.

10.

Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztése

Vác belterület
1899/9, 1901/1, 1901/2 és 1902/3 helyrajzi számú ingatlanok

2023. január 1. – 2025. január 1.

11.

A MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság
Tudományos és Innovációs Park és Technológiai Park beruházás

Nagykanizsa külterület 0428/1, 0429, 0431/2, 0432/4, 0432/5, 0432/6, 0432/7, 0432/8, 0432/9, 0432/10, 0432/11, 0432/12, 0432/13, 0432/14, 0432/15, 0432/16, 0432/17, 0432/19, 0432/20, 0432/21, 0432/22, 0432/23, 0432/24, 0432/25, 0432/26, 0432/27, 0433, 0434, 0435, 0436/1, 0436/2, 0436/3, 0436/4, 0436/5, 0436/16, 0436/17, 0436/18, 0436/19, 0436/23, 0436/24, 0436/25, 0436/26, 0436/27, 0436/28, 0436/29, 0436/30, 0436/31, 0436/32, 0436/33, 0436/34, 0436/35, 0436/37, 0436/38, 0436/39, 0436/40, 0436/41, 0437/1, 0437/2, 0440/5 helyrajzi számú ingatlanok és Nagykanizsa belterület 35/1, 35/2, 82/10, 82/13, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 83, 84, 85/5, 85/6, 91/1, 148/1, 148/2, 149, 151, 152, 153/4, 153/5, 157, 158/2, 159, 160, 161/2, 162, 163/2, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 181, 183/2, 184, 185, 186/1, 186/3, 187, 191/2, 221/1, 221/2, 223, 85/2 helyrajzi számú ingatlanok

2022. november 1. –
2028. november 1.

12.

Semmelweis Egyetem Tudományos és Innovációs Park és iMedTech Kiválósági Központ megvalósítása

Budapest VIII. kerület belterület 36056, 36057, 36064, 36065, 36066, 36071, 36073 helyrajzi számú ingatlanok

2023. február 1. –
2028. december 31.

13.

Pécsi Tudományegyetem Tudományos Innovációs Park megvalósítása

Pécs belterület 4956, 4954, 4829, 4953, 4946, 5105, 5096, 5094, 5104/2, 4703, 4714/8, 4714/10, 4714/11, 2917/5, 2942, 2917/2, 3217, 3206, 3205, 50847/8 és Pécs külterület 0115/3, 0115/7, 0115/6 helyrajzi számú ingatlanok

2023. 09. 01. –
2027. 12. 31.

14.

Miskolci Egyetem Tudományos és Innovációs Park megvalósítása

Miskolc belterület 40592/4, 40592/10, 40592/11, 40593/1, 40593/5, 40593/9, 40593/17, 40593/18, 40593/20 helyrajzi számú ingatlanok

2023. 01. 01. –
2026. 12. 31.

15.

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Gomba belterület 617 helyrajzi számú ingatlan

kivitelezés kezdetétől
2026. 12. 31-ig

4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez210

A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

X

Y

001

654 620,484

239 481,346

002

654 620,048

239 483,997

003

654 618,822

239 491,447

004

654 618,229

239 495,385

005

654 616,860

239 503,595

006

654 616,234

239 507,354

007

654 614,421

239 518,408

008

654 613,524

239 523,926

009

654 612,909

239 527,674

010

654 612,269

239 531,629

011

654 611,055

239 538,850

012

654 610,996

239 539,083

013

654 608,969

239 551,515

014

654 619,283

239 565,829

015

654 620,621

239 567,679

016

654 621,549

239 562,017

017

654 621,235

239 561,966

018

654 623,250

239 549,632

019

654 623,570

239 549,684

020

654 624,592

239 543,379

021

654 637,232

239 545,478

022

654 635,662

239 555,013

023

654 636,785

239 555,197

024

654 636,437

239 557,325

025

654 636,299

239 557,302

026

654 636,036

239 558,913

027

654 636,174

239 558,935

028

654 635,825

239 561,070

029

654 634,703

239 560,887

030

654 633,212

239 570,004

031

654 640,460

239 571,205

032

654 640,477

239 571,086

033

654 645,540

239 571,937

034

654 645,520

239 572,062

035

654 652,532

239 573,215

036

654 653,198

239 569,145

037

654 658,483

239 570,064

038

654 657,825

239 573,943

039

654 664,441

239 575,014

040

654 666,466

239 562,911

041

654 677,516

239 564,738

042

654 677,724

239 563,477

043

654 679,983

239 563,851

044

654 679,960

239 563,989

045

654 681,585

239 564,258

046

654 681,608

239 564,120

047

654 683,902

239 564,499

048

654 683,694

239 565,760

049

654 694,749

239 567,587

050

654 692,694

239 579,795

051

654 694,171

239 580,040

052

654 694,456

239 578,235

053

654 702,048

239 579,414

054

654 703,790

239 566,914

055

654 705,083

239 559,075

056

654 712,110

239 560,234

057

654 712,447

239 558,418

058

654 727,768

239 560,989

059

654 727,887

239 560,320

060

654 740,537

239 562,508

061

654 740,227

239 564,456

062

654 742,674

239 564,909

063

654 745,278

239 564,482

064

654 745,837

239 561,128

065

654 747,999

239 551,983

066

654 734,598

239 550,123

067

654 734,181

239 549,578

068

654 734,542

239 547,568

069

654 732,764

239 547,259

070

654 732,567

239 548,464

071

654 718,486

239 546,150

072

654 719,744

239 538,446

073

654 720,868

239 531,567

074

654 722,848

239 531,904

075

654 724,112

239 524,171

076

654 723,960

239 524,146

077

654 724,640

239 519,988

078

654 724,792

239 520,013

079

654 726,059

239 512,261

080

654 724,092

239 511,944

081

654 726,489

239 497,371

082

654 728,463

239 497,695

083

654 728,530

239 496,502

084

654 725,541

239 496,075

085

654 712,987

239 493,594

086

654 711,821

239 499,277

087

654 704,668

239 497,620

088

654 703,875

239 502,374

089

654 694,061

239 500,789

090

654 693,612

239 503,545

091

654 677,277

239 500,878

092

654 677,729

239 498,084

093

654 670,550

239 496,883

094

654 670,521

239 497,052

095

654 667,432

239 496,545

096

654 664,922

239 495,961

097

654 656,028

239 494,474

098

654 655,520

239 497,235

099

654 639,255

239 494,575

100

654 639,723

239 491,792

101

654 632,985

239 490,687

102

654 633,033

239 490,392

103

654 630,108

239 489,907

104

654 631,095

239 483,919

5.. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez211

A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sora szerinti beruházással érintett Szántód 1176/1 és

1177 helyrajzi számú ingatlanok és a Szántód külterület 02 helyrajzi számú ingatlan Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

1. Szántód 1176/1 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

137

562558.550

171251.150

11786

562567.400

171244.160

11787

562572.190

171240.900

21214

562594.450

171232.740

21215

562651.160

171199.570

21216

562664.100

171193.440

21217

562677.330

171185.860

217

562680.911

171183.141

216

562670.478

171166.482

215

562639.039

171184.940

214

562634.916

171187.554

213

562632.896

171189.028

212

562631.123

171190.790

211

562629.348

171192.551

210

562627.462

171194.421

209

562625.671

171196.165

208

562623.725

171197.974

207

562621.822

171199.595

206

562619.527

171201.258

205

562617.316

171202.424

204

562615.081

171203.547

203

562608.304

171206.761

202

562578.816

171220.750

201

562552.696

171227.423

11788

562546.440

171230.950

133

562551.200

171238.480

134

562506.830

171265.500

135

562508.300

171267.950

136

562552.350

171240.900

2. Szántód 1177 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

137

562558.550

171251.150

138

562563.430

171249.150

69

562563.628

171249.107

20

562578.470

171245.850

17

562595.370

171236.330

1

562618.580

171222.600

1001

562682.100

171185.040

217

562680.911

171183.141

21217

562677.330

171185.860

21216

562664.100

171193.440

21215

562651.160

171199.570

21214

562594.450

171232.740

11787

562572.190

171240.900

11786

562567.400

171244.160

3. Szántód külterület 02 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

1

562587.1876

171296.0827

2

562551.4400

171224.6100

3

562577.3244

171210.0806

4

562568.0251

171199.7577

5

562535.6788

171178.8385

6

562427.9422

171242.9100

7

562421.5220

171254.6227

8

562405.0036

171275.2802

9

562405.6834

171287.0671

10

562459.5254

171342.9063

11

562473.4691

171348.5407

12

562491.3149

171342.4480

6.. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez212

A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással érintett Tihany 1868/3, 1868/4, 1869, 1870, 1871 helyrajzi számú ingatlanok és Tihany külterület 0140/16 helyrajzi számú ingatlan Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

1. Tihany 1868/3 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

101

561931.169

172260.362

102

561919.104

172331.956

103

561918.199

172334.830

104

561917.217

172337.113

105

561905.265

172364.702

106

561890.404

172358.232

970224033

561892.430

172353.520

100905

561894.810

172346.460

970224032

561898.250

172336.280

115264

561902.980

172318.330

115265

561905.250

172306.420

115196

561913.380

172263.780

115197

561919.700

172264.820

115198

561921.710

172257.750

2. Tihany 1868/4 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

106

561890.404

172358.232

107

561885.612

172356.146

100907

561888.680

172352.510

100910

561891.380

172349.310

100906

561894.120

172346.080

100905

561894.810

172346.460

970224033

561892.430

172353.520

3. Tihany 1869 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

100905

561894.810

172346.460

970224032

561898.250

172336.280

115264

561902.980

172318.330

115265

561905.250

172306.420

115196

561913.380

172263.780

712

561916.060

172249.710

711

561909.050

172247.900

710

561904.050

172243.900

709

561901.550

172238.800

708

561899.350

172239.200

707

561897.750

172232.990

706

561894.460

172175.480

705

561901.370

172167.280

704

561899.770

172165.180

703

561897.570

172164.280

702

561893.870

172165.270

701

561892.360

172174.380

700

561894.650

172221.800

699

561889.940

172236.790

115166

561893.890

172239.390

115165

561901.520

172245.560

115164

561908.230

172255.730

115189

561905.510

172256.640

115167

561896.210

172259.730

115182

561892.690

172261.900

115174

561888.000

172264.790

115171

561884.180

172267.140

115168

561882.840

172267.970

111

561877.690

172271.150

110

561873.766

172285.922

109

561866.726

172328.647

115152

561871.970

172329.780

115150

561871.040

172336.030

115149

561884.910

172340.980

100906

561894.120

172346.080

4. Tihany 1870 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

111

561877.690

172271.150

115168

561882.840

172267.970

115171

561884.180

172267.140

115174

561888.000

172264.790

115182

561892.690

172261.900

115167

561896.210

172259.730

115189

561905.510

172256.640

115164

561908.230

172255.730

115165

561901.520

172245.560

115166

561893.890

172239.390

699

561889.940

172236.790

698

561886.140

172242.490

113

561885.126

172243.152

112

561883.167

172250.526

5. Tihany 1871 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

107

561885.612

172356.146

100907

561888.680

172352.510

100910

561891.380

172349.310

100906

561894.120

172346.080

115149

561884.910

172340.980

115150

561871.040

172336.030

115152

561871.970

172329.780

109

561866.726

172328.647

108

561863.762

172346.634

6. Tihany külterület 0140/16 helyrajzi számú ingatlan:

EOV pont jele

Y

X

1

561907.3898

172144.8640

2

561889.5361

172146.2520

3

561878.7739

172155.3751

4

561874.4880

172167.9268

5

561880.5854

172223.7940

6

561890.6000

172236.3800

7

561909.3400

172247.5800

8

561939.5475

172253.6797

9

561938.2000

172259.0200

10

561953.7993

172255.7444

11

561962.1974

172243.3339

12

561968.4948

172220.0967

13

561979.7500

172207.6000

7. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez213

A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sora szerinti beruházással érintett Mohács külterület 078/7 és Mohács külterület 078/8 helyrajzi számú ingatlanok Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

A

B

C

D

1.

Pontszám

X

Y

Pontkód

2.

11

70596.197

620018.425

3215

3.

12

70497.182

620055.846

3215

4.

13

70513.841

620100.049

3215

5.

14

70530.498

620144.248

3215

6.

9115

70612.850

620062.630

3315

7.

5406

70629.040

620105.590

3315

8.

9114

70629.690

620107.380

3315

9.

202

70627.438

620108.110

3336

10.

129

70616.920

620111.520

3315

1

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdését a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § c) pontja, a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (5a) bekezdését a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Az 1. § (5a) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 313. §-a, a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (5b) bekezdését a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. § (8) bekezdését a 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § (9) bekezdését az 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 32. §-a, a 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 16. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdése a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (4a) bekezdését a 108/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 3/A. §-t a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3/B. §-t a 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 4. § (1a) bekezdését a 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

23

Az 5/A. §-t a 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

24

Az 5/B. §-t a 71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6/A. §-t az 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A 6/B. §-t a 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A 6/C. §-t a 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A 6/F. § (1) bekezdése a 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

33

A 6/G. §-t a 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

34

A 6/H. §-t a 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

35

A 6/I. §-t a 45/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

36

A 6/J. §-t a 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A 6/K. §-t a 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

38

A 6/L. §-t a 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

39

A 6/M. §-t a 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

40

A 6/N. §-t a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

41

A 6/O. §-t a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

42

A 6/P. §-t a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

43

A 6/Q. §-t a 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

49

A 6/X. §-t a 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

50

A 6/Y. §-t a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

51

A 6/Z. §-t a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

52

A 6/ZS. §-t a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

53

A 7. § (2) bekezdés h) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

54

A 7. § (2) bekezdés i) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

55

A 7. § (2) bekezdés j) pontját az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

56

A 7/A. §-t a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

57

A 7/B. §-t a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

58

A 7/C. §-t a 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

60

A 7/G. §-t a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

61

A 7/H. §-t a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

62

A 7/I. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

63

A 7/J. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

64

A 7/K. §-t a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

65

A 7/L. §-t a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

66

A 7/M. §-t újonnan a 380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

67

A 7/N. §-t a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

68

A 7/O. §-t a 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

69

A 7/O. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 7/S. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

74

A 7/T. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

75

A 7/T. § (2) bekezdés 7. pontja a 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 7/U. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

77

A 7/V. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

78

A 7/W. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

79

A 7/X. §-t az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

80

A 7/Y. §-t az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

81

A 7/Z. §-t az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

82

A 7/ZS. §-t a 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

83

A 10. §-t újonnan a 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

84

A hatálybalépés időpontja 2021. március 20.

85

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 14. §-t újonnan a 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

89

A hatálybalépés időpontja 2021. április 3.

90

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

91

A hatálybalépés időpontja 2021. április 17.

92

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

93

A hatálybalépés időpontja 2021. április 30.

94

A 17. §-t a 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

95

A hatálybalépés időpontja 2021. május 6.

98

A hatálybalépés időpontja 2021. június 1.

100

A hatálybalépés időpontja 2021. június 12.

101

A 21. §-t a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

102

A hatálybalépés időpontja 2021. június 30.

103

A 22. §-t a 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

104

A hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

105

A 23. §-t a 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

106

A hatálybalépés időpontja 2021. július 3.

107

A 24. §-t a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

108

A hatálybalépés időpontja 2021. július 4.

109

A 25. §-t a 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

110

A hatálybalépés időpontja 2021. július 8.

112

A hatálybalépés időpontja 2021. július 13.

114

A hatálybalépés időpontja 2021. július 16.

116

A hatálybalépés időpontja 2021. július 17.

118

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 4.

120

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 17.

122

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 19.

123

A 32. §-t az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

124

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 9.

125

A 33. §-t az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

126

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 27.

127

A 34. §-t az 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

128

a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 30.

129

A 35. §-t az 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

130

A hatálybalépés időpontja 2021. október 5.

131

A 36. §-t az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

132

A hatálybalépés időpontja 2021. október 13.

133

A 37. §-t az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

134

A hatálybalépés időpontja 2021. október 14.

135

A 38. §-t az 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

136

A hatálybalépés időpontja 2021. október 15.

137

A 39. §-t az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

138

A hatálybalépés időpontja 2021. október 21.

139

A 40. §-t az 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

140

A hatálybalépés időpontja 2021. október 22.

141

A 41. §-t az 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

142

A hatálybalépés időpontja 2021. október 28.

143

A 42. §-t az 596/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

144

A hatálybalépés időpontja 2021. október 28.

145

A 43. §-t a 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

146

A hatálybalépés időpontja 2021. november 10.

147

A 44. §-t a 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

148

A hatálybalépés időpontja 2021. december 4.

149

A 45. §-t a 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

150

A hatálybalépés időpontja 2021. december 5.

152

A hatálybalépés időpontja 2021. december 21.

154

A hatálybalépés időpontja 2021. december 24.

156

A hatálybalépés időpontja 2021. december 28.

158

A hatálybalépés időpontja 2021. december 29.

159

Az 50. §-t a 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

160

A hatálybalépés időpontja 2022. február 2.

161

Az 51. §-t a 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

162

A hatálybalépés időpontja 2022. február 5.

163

Az 52. §-t a 45/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

164

A hatálybalépés időpontja 2022. február 17.

165

Az 53. §-t a 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

166

A hatálybalépés időpontja 2022. március 9.

167

Az 54. §-t a 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

168

A hatálybalépés időpontja 2022. április 6.

169

Az 55. §-t a 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

170

A hatálybalépés időpontja 2022. április 6.

171

Az 56. §-t a 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

172

A hatálybalépés időpontja 2022. április 8.

173

Az 57. §-t a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

174

A hatálybalépés időpontja 2022. április 9.

175

Az 58. §-t a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

176

A hatálybalépés időpontja 2022. április 9.

177

Az 59. §-t a 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

178

A hatálybalépés időpontja 2022. április 20.

180

A hatálybalépés időpontja 2022. augusztus 10.

181

A 61. §-t a 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

182

A hatálybalépés időpontja 2023. február 21.

183

A 62. §-t a 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

184

A hatálybalépés időpontja 2023. május 23.

185

A 63. §-t a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

186

A hatálybalépés időpontja 2023. június 2.

187

A 64. §-t a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

188

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 8.

189

A 65. §-t a 380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

190

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 11.

191

A 66. §-t a 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

192

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 15.

193

A 67. §-t a 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

194

A hatálybalépés időpontja 2023. október 27.

195

A 68. §-t a 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

196

A hatálybalépés időpontja 2023. november 3.

197

A 69. §-t a 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

198

A hatálybalépés időpontja 2023. december 23.

199

A 70. §-t a 71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

200

A hatálybalépés időpontja 2024. március 29.

201

Az 1. melléklet 22. pontja a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontjával megállapított szöveg.

202

Az 1. melléklet 23. pontja a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontjával megállapított szöveg.

203

Az 1. melléklet 24. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be.

204

Az 1. melléklet 25. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be, szövege a 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

205

Az 1. melléklet 26. pontját a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja iktatta be, szövege a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

206

Az 1. melléklet 27. pontját a 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja iktatta be, szövege a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

207

Az 1. melléklet 28. pontját a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja iktatta be.

208

A 2. melléklet a 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet 2. §-a, a 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. §-a, a 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a, a 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet 3. §-a, a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 5. §-a, a 296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a, a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. §-a, a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, a 484/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, a 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a, a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, a 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a és 4. § b) pontja, a 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja, a 426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a, a 427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, a 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet 4. §-a, a 498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, az 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a, az 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. §-a, az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 3. §-a, az 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a, az 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a) pontja, az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a, az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a, az 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet 3. §-a, az 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § a) pontja, az 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a, az 596/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a, a 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, a 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. §-a, a 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. §-a, a 728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, a 779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a, a 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § b) pontja, a 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja, a 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a, a 45/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és 4. § c) pontja, a 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 3. §-a, a 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a, a 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 6. §-a, a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 6. § a) pontja, a 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. §-a, a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. § b) pontja, a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 16. § c) és d) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 313. §-a, a 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 3. §-a, a 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 6. §-a, a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, a 373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § a) pontja, a 380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a, a 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. §-a, a 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a, a 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 7. §-a, az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a, a 625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a, a 71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 3. §-a, a 108/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

210

A 4. mellékletet újonnan az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

211

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

212

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

213

A 7. mellékletet a 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére