• Tartalom

2021. évi LXXXIV. törvény

2021. évi LXXXIV. törvény

az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről1

2022.06.02.

1. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló ingóságok vagyonkezelőjeként történő kijelölése

1. § (1) E törvény hatálybalépésekor e törvény erejénél fogva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) vagyonkezelésébe kerülnek a birtokában vagy üzemeltetésében lévő, állami tulajdonban álló ingóságok, az ingóságokon e törvény hatálybalépésekor fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével.

(2) A NISZ Zrt. feladata a vagyonkezelésében lévő központosított informatikai, telekommunikációs és elektronikus hírközlési szolgáltatásnyújtáshoz, adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetéséhez, informatikai infrastruktúra-szolgáltatásokhoz, kormányzati nyomatmenedzsment rendszerhez kapcsolódó elavult technológiájú vagy feleslegessé vált vagyonelemek – selejtezési szabályzata figyelembevételével – hulladéknak, illetve hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagnak történő minősítése, megsemmisítése vagy hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezése. A NISZ Zrt. jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval.

(3) A NISZ Zrt. kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. § (6) és (8) bekezdése szerinti döntését a vagyonkezelésében álló ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházására. Ha az MNV Zrt. Igazgatósága döntött ezen vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról, az Igazgatóság ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó döntésének végrehajtása során a NISZ Zrt. – az MNV Zrt. képviseletében – jogosult a tulajdonjog-átruházás lefolytatására, a tulajdonátruházási szerződés állam nevében történő megkötésére.

(4) A (3) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonátruházás esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

(5) A NISZ Zrt. (1) bekezdés szerint létrejövő vagyonkezelői joga tekintetében külön vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges. Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek a NISZ Zrt. és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek azzal, hogy a NISZ Zrt. köteles – a vagyonnyilvántartási szabályoknak megfelelő – adatszolgáltatással bejelenteni az MNV Zrt. felé a fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá került új vagyonelemeket.

(6) A kormányzati nyomatmenedzsment rendszer részét képező, az (1) bekezdés alapján a NISZ Zrt. vagyonkezelésbe kerülő nyomat-előállításra használt eszközökről, berendezésekről e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a NISZ Zrt. és az érintett, korábbi vagyonkezelő központi költségvetési szerv közös leltárt vesz fel. A NISZ Zrt. az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a közösen felvett leltárnak megfelelően, azzal megegyezően készíti el.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 31/A. § (5a) bekezdése szerinti forrásból a NISZ Zrt. által beszerzésre kerülő vagyonelemek tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötéséhez az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását nem kell beszerezni.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) és (7) bekezdése, a 4–10. §, a 16–26. §, a 28. §, a 31–35. §, a 37–42. §, a 46–53. §, az 56. §, az 58. § és az 59. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 11–15. §, a 27. § és a 36. § 2022. június 1. napján lép hatályba.

3. § (1) Az 1. § (4) bekezdése és a 47–52. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 38. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 43–45. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

4. §2

4. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

5. §3

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

6. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

10. §8

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

11. §9

12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

8. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

16. §14

9. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

17. §15

10. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

18. §16

19. §17

20. §18

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

21. §19

22. §20

23. §21

24. §22

25. §23

26. §24

27. §25

28. §26

29. §27

30. §28

31. §29

32. §30

33. §31

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. §32

35. §33

36. §34

37. §35

13. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

38. §36

39. §37

40. §38

41. §39

42. §40

14. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

43. §41

44. §42

45. §43

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

46. §44

47. §45

48. §46

49. §47

50. §48

51. §49

52. §50

53. §51

16. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

54. §52

55. §53

17. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

56. §54

57. §55

18. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

58. §56

19. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

59. §57

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 24.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére