• Tartalom

2021. évi LXXXIX. törvény

2021. évi LXXXIX. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2022.08.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

3. §4

4. §5

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

4. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

15. §16

16. §17

6. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

17. §18

7. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

18. §19

19. §20

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

20. § (1)21

(2)22

(3)23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. § (1)32

(2)33

30. §34

31. § (1)35

(2)36

(3)37

(4)38

32. §39

33. §40

34. §41

1.42

2.43

3.44

4.45

5.46

6.47

7.48

8.49

9.50

10.51

11.52

35. §53

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

36. §54

37. §55

10. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

38. §56

39. §57

11. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

40. §58

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

41. §59

13. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

42. §60

14. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

43. §61

44. §62

45. §63

46. §64

47. §65

48. §66

49. §67

50. §68

15. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

51. §69

52. §70

16. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

53. §71

17. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

54. §72

55. §73

56. §74

18. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

57. §75

19. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

58. §76

20. A Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásával összefüggő vagyonátruházásra vonatkozó szabályok

59. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (a továbbiakban: Görögkatolikus Metropólia) tulajdonába kerülnek a Görögkatolikus Metropólia által ellátott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az 1. melléklet szerinti ingatlanokat a Görögkatolikus Metropólia a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Görögkatolikus Metropólia az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 60. § (1) bekezdése szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

60. § (1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) készíti elő és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) Az 59. § (1) bekezdése szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak a magyar állam javára történő ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az OKFŐ kérelmezi.

61. § (1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú és a Felső-Szabolcsi Kórház vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Görögkatolikus Metropólia tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó tulajdonosi joggyakorló OKFŐ és az átvevő Görögkatolikus Metropólia képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

62. § (1) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok és a 61. § (1) bekezdése szerinti ingóságok vonatkozásában a Felső-Szabolcsi Kórház és az OKFŐ között fennálló vagyonkezelési szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik.

(2) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok vonatkozásában a Görögkatolikus Metropólia tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséig a Görögkatolikus Metropóliát a közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba nem szükséges bejegyezni.

21. Hatályba léptető rendelkezések

63. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 25. §, a 34. § 9. pontja, az 59–62. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) A 18. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) Az 53. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5–10. §, a 15. §, a 20. § (2) és (3) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése és a 43–50. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 2. § és a 34. § 8. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

22. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

64. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

23. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

65. § E törvény 11–14. §-a a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló 2020. december 23-i (EU, Euratom) 2020/2223 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi LXXXIX. törvényhez

 

A

B

C

D

 

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

1.

Kisvárda

3553/16

1/1

Kivett kórház

2.

Kisvárda

3545/17

1/1

Kivett parkoló

3.

Kisvárda

1284/1

1/1

Kivett orvosi rendelő

4.

Kisvárda

3553/3

1/1

Kivett vízmű

5.

Kisvárda

2444/38

1/1

Kivett beépített terület

6.

Kisvárda

2444/38/A/1

1/1

lakás

7.

Kisvárda

2444/38/A/2

1/1

lakás

8.

Kisvárda

2444/38/A/3

1/1

lakás

9.

Kisvárda

2444/38/A/4

1/1

lakás

10.

Kisvárda

2444/38/A/5

1/1

lakás

11.

Kisvárda

2444/38/A/6

1/1

lakás

12.

Kisvárda

2444/38/A/7

1/1

lakás

13.

Kisvárda

2444/38/A/8

1/1

lakás

14.

Kisvárda

2444/38/A/9

1/1

lakás

15.

Kisvárda

2444/38/A/10

1/1

lakás

16.

Kisvárda

2444/38/A/11

1/1

lakás

17.

Kisvárda

2444/38/A/12

1/1

lakás

18.

Kisvárda

2444/38/A/13

1/1

lakás

19.

Kisvárda

2444/38/A/14

1/1

lakás

20.

Kisvárda

2444/38/A/15

1/1

lakás

21.

Kisvárda

2444/38/A/16

1/1

lakás

22.

Kisvárda

2444/38/A/17

1/1

lakás

23.

Kisvárda

2444/38/A/18

1/1

lakás

24.

Kisvárda

2444/38/A/19

1/1

lakás

25.

Kisvárda

2444/38/A/20

1/1

lakás

26.

Kisvárda

2444/38/A/21

1/1

garázs

27.

Kisvárda

2444/38/A/22

1/1

garázs

28.

Kisvárda

2444/38/A/23

1/1

garázs

29.

Kisvárda

2444/38/A/24

1/1

garázs

30.

Kisvárda

3553/6

1/1

Kivett beépítetlen terület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 24.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 31. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 34. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 34. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 34. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 34. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 34. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 34. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 34. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 34. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 34. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 34. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 34. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 34. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére