• Tartalom

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról1

2021.06.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcímbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra, és

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben a költségvetési év során megállapított új, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelethez

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Áht. Azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoportnév

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1

387062

Központi kezelésű előirányzatok

2

387839

Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

3

375317

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő szolgáltatásfejlesztési, digitálisgyűjtemény-fejlesztési és aggregációfejlesztési feladatok végrehajtásának tulajdonosi támogatása.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
(a továbbiakban: NFI)

Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti,
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
szerinti biztosítékok.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)

4

330017

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

Az előirányzat tulajdonosi támogatás útján az NFI törvényben meghatározott feladatainak (nemzeti filmvagyon kezelése és védelme; a mozgóképkultúra és mozgóképipar – ideértve a korábbi Televíziós Film Mecenatúra céljainak – támogatása) és működési költségeinek fedezetéül szolgál.

NFI

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

5

381095

Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy közvetve a Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.
Az előirányzat terhére történik továbbá a Liget Budapest projekt létesítményei üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

Városliget Zrt.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet
150. §-a alapján
az MNV Zrt. a kötelezettség-
vállalás és a teljesítés-
igazolás kivételével azzal, hogy a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás a Ávr. 1. melléklet I/41. pont c) alpontja szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által írásban kijelölt,
a kezelő szerv alkalmazá-
sában álló személy lehet
(a továbbiakban: MNV Zrt.2)

6

382039

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása

Az előirányzat célja a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások finanszírozása.


Opera Vagyonkezelő Kft.

Támogatói okirat

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt2.

1

A rendeletet a 27/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére