• Tartalom

9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás

9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2021.04.19.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére vonatkozó 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása
1. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére vonatkozó 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A mintavételi eszközöket az azok nyilvántartásáért, kiadásáért, illetve a felhasználásért felelős szervezeti elem vezetője köteles rendszeresen – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni, illetve ellenőriztetni a 12. pontban meghatározott nyilvántartás vezetését, valamint azt, hogy az abban szereplő valamennyi ügy iktatása megtörtént-e.”
2. A hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
2. A hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 30/2008. ORFK utasítás) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Szolgálatba lépés előtt az eligazító parancsnok, a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető – munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében – ellenőrzi az állomány szolgálatra való alkalmasságát, fokozott figyelemmel kíséri az állomány egészségi állapotát.”
3. A 30/2008. ORFK utasítás 27–28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. Az utasításban foglaltak érvényre juttatása érdekében a munkavédelmi szakemberek ellenőrzéseket végeznek, az ellenőrzések megállapításait dokumentálják és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében haladéktalanul kezdeményezik a szükséges intézkedések megtételét.
28. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes – az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, a területi rendőri szervek ellenőrzési szolgálatai, valamint az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály bevonásával – gondoskodnak az utasításban foglaltak rendőri szerveknél történő végrehajtásának ellenőrzéséről, a megállapítások dokumentálásáról, és intézkednek a feltárt hiányosságok megszüntetésére.”
3. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása
4. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 34/2008. ORFK utasítás) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Annak érdekében, hogy a személyi felszerelésként kiadott vagy alegységkészletként kezelt védőmellény alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra, különösen, ha azt – az utasításban megjelölt körülmények szerint – többen használják, a védőmellényt használó állomány beosztása szerinti szervezeti egység munkavédelmi felügyelője köteles a használhatóságára, a karbantartottságára és a higiéniai állapotára vonatkozó – a munkavédelemről szóló törvény, illetve a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti – ellenőrzést legalább évente egy alkalommal elvégezni.”
5. Hatályát veszti a 34/2008. ORFK utasítás 1. pontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
4. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védőegységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
6. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az egységfelszerelést és a védőeszközökhöz tartozó tájékoztatót könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Az egységfelszerelés átadás-átvétel tárgyát képezi a szolgálat váltásakor, amelynek keretében az egységfelszerelés tartalmát minőségi megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell. Az egységfelszerelések meglétét és állapotát a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás 107. pontjában nevesített vezetők az ott meghatározottak szerint végrehajtott ellenőrzéseik keretében ellenőrzik.”
5. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
7. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 22/2010. ORFK utasítás) a következő 13/A. ponttal egészül ki:
„13/A. Az ellenőrzések végrehajtásáról az ellenőrző vezető a dokumentálást az ellenőrzési szabályzatról szóló ORFK utasítás előírásai szerint végzi el.”
a) 13. pontjában az „ellenőrizni és ellenőriztetni” szövegrész helyébe az „ellenőrizni vagy ellenőriztetni” szöveg;
b) 14. pontjában az „az ORFK bűnügyi, valamint az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „a bűnügyi, valamint rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg;
c) 15–16. és 25. pontjában az „Az ORFK bűnügyi, valamint az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „A bűnügyi, valamint rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg;
d) 20. és 23. pontjában az „az ORFK bűnügyi, valamint az ORFK rendészeti főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a bűnügyi, valamint rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek” szöveg;
e) 21. pontjában az „Az ORFK bűnügyi és az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „A bűnügyi, valamint rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg;
f) 22. pontjában az „az ORFK bűnügyi és az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „a bűnügyi, valamint rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg;
g) 27. pontjában az „az ORFK gazdasági főigazgatójával” szövegrész helyébe az „a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettessel” szöveg
lép.
6. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
9. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. Az őrséget a megyei őrségparancsnok-helyettes havonta legalább öt alkalommal, ebből két esetben éjszaka köteles ellenőrizni. Kéthavonta minden őrzött objektumnak legalább egy alkalommal ellenőrzés alá kell kerülnie. Az őrt az őrparancsnok minden szolgálatában legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatait havonta legalább egy alkalommal dokumentálni kell. Hiányosság észlelése esetén – a szükséges intézkedések végrehajtása mellett – a dokumentálást az ellenőrzési szabályzatról szóló ORFK utasítás előírásai szerint kell elvégezni.”
7. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
10. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 234. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„234. A közlekedési balesetekkel kapcsolatos – az utasításban meghatározott – feladatok gyakorlati végrehajtását a helyszíni eljárást végrehajtó állomány közvetlen szolgálati elöljárója (a továbbiakban: vezető) köteles havonta legalább egy alkalommal dokumentált módon ellenőrizni.”
8. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
11. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 18/2011. ORFK utasítás) a következő 67/A. ponttal egészül ki:
„67/A. Az ott meghatározott vezető az előírt ellenőrzési kötelezettség végrehajtását a 45. és 56. pontok tekintetében negyedévente, míg az 59. pont tekintetében havonta legalább egy alkalommal köteles dokumentálni.”
12. Hatályát veszti a 18/2011. ORFK utasítás 7. pontja.
9. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás módosítása
13. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A rendőr-főkapitányságok vezetői kijelölik, hogy melyik szolgálati ág feladatkörébe tartozik az objektumdosszié kezelése, a pénzügyi szolgáltató által feltöltött adatok ellenőrzése.”
10. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása
14. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 6/2012. ORFK utasítás) 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. Az ellenőrzés tényét, megállapításait – ha a Szabályzat másként nem rendelkezik –írásban kell rögzíteni.”
15. A 6/2012. ORFK utasítás 109. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109. Az alosztályvezető, osztályvezető, a vele azonos vagy magasabb beosztású vezető az ellenőrzéseit (tervezés és végrehajtás) a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) „Vezetői ellenőrzések dokumentálása” moduljában a személyéhez kötődő ügyiratban dokumentálja. A papír alapon dokumentált ellenőrzéseit szintén rögzíti a fenti modulban.”
16. A 6/2012. ORFK utasítás a következő 109/A–109/B. ponttal egészül ki:
„109/A. A 109. pontban felsorolt vezető azonnali intézkedésre okot adó hiányosság észlelése esetén a dokumentálást az ellenőrzést követő lehető legrövidebb időn belül, egyéb hiányosság észlelése esetén öt munkanapon belül elvégzi és megállapításait vezetői utasításként is az ellenőrzés alá vont személy tudomására hozza.
109/B. Amennyiben a 109. pontban felsorolt vezető a tárgyhónapban végrehajtott ellenőrzései során hiányosságot nem állapított meg, elegendő, ha az ellenőrzést követően a megállapításait szóban közli az ellenőrzés alá vont személlyel, mely esetekben a tárgyhavi ellenőrzéseiket egy ügyiratban, összevontan végezheti el.”
11. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása
17. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2012. ORFK utasítás) 11. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(A 10. pontban meghatározott együttműködés keretében a munkavédelmi felügyelők kötelesek:)
g) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény előírásai alapján a dohánytermékek fogyasztása alapvető szabályainak megtartásának ellenőrzésében rendszeresen részt venni, e feladat végrehajtását kéthavonta legalább egy alkalommal dokumentálni.”
18. A 10/2012. ORFK utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. A munkavédelmi főfelügyelő, a munkavédelmi felügyelők, valamint a munkaegészségügyi feladatot ellátó szakemberek által az ellenőrzés során feltárt munkavédelmi, munka-egészségügyi szabálytalanságok és hiányosságok megszüntetésére és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésére az érintett szervezeti elem vezetője – a tudomásszerzést követően haladéktalanul – köteles intézkedni, valamint intézkedéseiről az ellenőrzést végzőket tájékoztatni.”
12. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása
19. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2013. ORFK utasítás) 118. pont d)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzésre jogosult:)
d) illetékességi területén a rendőri szerv vezetője és helyettesei;
e) illetékességi területén a területi rendőri szerv ellenőrzési szolgálatának vezetője és az általuk kijelölt személyek;
f) illetékességi területén a vezető ügyeletesi szolgálatot ellátó személyek;”
20. A 13/2013. ORFK utasítás 119. pont a)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzésre kötelezett:)
a) illetékességi területén a területi rendőri szerv szakmai irányításért felelős szervezeti elemének ellenőrzésre kijelölt és nyílt paranccsal ellátott beosztottjai az alárendelt rendőri szerveknél a teljes fegyverzettechnikai készletre, a területi rendőri szerv éves ellenőrzési tervében meghatározott időpontban, évente legalább egy esetben;
b) illetékességi területén a helyi rendőri szerv vezetője az általa vezetett rendőri szervre nézve, a tárolás és ellenőrzés rendjére vonatkozóan negyedévente legalább egy alkalommal;
c) a központi, a területi, illetve a helyi rendőri szervek valamennyi – szolgálati lőfegyverrel rendelkező beosztott állományt irányító – osztályvezetője az általa vezetett szervezeti elemre nézve a csoportos és rendőrségi objektumban történő egyéni tárolás és ellenőrzés rendjére vonatkozóan havonta legalább egy alkalommal, valamint a nem rendőrségi objektumban történő, szolgálaton kívüli egyéni tárolásra kiadott valamennyi lőfegyver és lőszer tekintetében szükség szerint, de évente legalább egy esetben;
d) a helyi rendőri szerv azonos szervezeti elemhez tartozó alosztályvezetői (vagy a velük azonos jogállású beosztottjai), illetve a fegyverszobát kezelő személy a tárolás és karbantartottság tekintetében összehangoltan – az ellenőrzési kötelezettség teljesítését egymás között megosztva – havonta legalább kettő alkalommal az érintett szervezeti elem alosztályainak teljes alárendelt állományára vonatkozóan;”
21. A 13/2013. ORFK utasítás 120. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„120. Az ellenőrzés során ki kell térni az utasításban és a helyi sajátosságoknak megfelelő normatív intézkedésekben foglaltak végrehajtására. Az ellenőrzés tényét és megállapításait a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer „Vezetői ellenőrzések dokumentálása” moduljában, illetve a fegyverszoba kezelője által átadás-átvételkor végrehajtott ellenőrzéseket a fegyverkiadási füzetben (lapon) vagy fegyverkiadási előjegyzésben kell rögzíteni. Amennyiben az ellenőrzést végző személy nem kötelezett saját ellenőrzési napló vezetésére, úgy ellenőrzéseit a fegyverszobában külön erre a célra elhelyezett papíralapú ellenőrzési naplóban dokumentálja.”
22. Hatályát veszti a 13/2013. ORFK utasítás 14. pontjában szereplő „és a helyiség tűzveszélyességi fokozatára” szövegrész.
13. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
23. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 41–42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. A TIK ügyeletvezetője – ha ez a munkaköri leírásában feladatként szerepel – intézkedik a TIK elhelyezésére szolgáló objektumban működő fogda ellenőrzésére.
42. A TIK ügyeletvezetője által, illetve utasítására végrehajtott ellenőrzéseket elsősorban a Robotzsaru rendszer vezetői ellenőrzések dokumentálása moduljában kell rögzíteni. A dokumentálást szükség esetén az ellenőrzés helyszínén rendszeresített ellenőrzési naplóban is végre lehet hajtani.”
14. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása
24. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás 62. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasításban meghatározott tevékenység ellenőrzésére illetékességi területükön az alábbi személyek jogosultak:)
b) a területi rendőri szerv ellenőrzési szolgálatának beosztottja;”
15. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása
25. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 21/2014. ORFK utasítás) 192. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„192. Az őrzött szállás szolgálati csoportvezetője köteles hetente legalább egy alkalommal az őrzött szállás összes helyiségét átvizsgálni, a biztonsági berendezéseket, az őrök ruházatát, felszerelését, a szolgálat ellátását, az okmányok vezetését, az őrizetesekkel való bánásmódot átfogó módon ellenőrizni.”
26. A 21/2014. ORFK utasítás 235. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„235. Az RRI rendészeti igazgató-helyettese és a fogvatartási hely székhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese intézkedik az őrszolgálati és szolgálati okmányok, nyilvántartások rendszeres felülvizsgálatára, a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak szerinti gyakorlat folytatására és a fogvatartási hely rendszeres ellenőrzésére.”
a) 5. és 10. pontjában az „az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg;
b) 206. és 237. pontjában az „az ORFK rendészeti főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek” szöveg;
c) 236. pontjában az „Az ORFK rendészeti főigazgatója” szövegrész helyébe az „A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg
lép.
16. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
28. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A személyi állomány tagja köteles a számára előírt és biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni, melyet a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető rendszeresen ellenőriz. Az ellenőrzés végrehajtását a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető köteles havonta legalább egy alkalommal dokumentálni. Hiányosság észlelése esetén – a szükséges intézkedések végrehajtása mellett – a dokumentálást az ellenőrzési szabályzatról szóló ORFK utasítás előírásai szerint kell elvégezni.”
17. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása
29. Hatályát veszti a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás 105–106. pontja.
18. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás módosítása
30. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A szolgálatteljesítési időbeosztást, a pihenőnapokat és a szabadságot hiteles állapotban, az állomány által is követhetően, rögzített módon kell nyilvántartani. A szolgálattervezetet készítő személy közvetlen szolgálati elöljárója vagy vezetője köteles – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni a szolgálatteljesítési idővel kapcsolatos rendelkezések betartását. A szolgálati elöljáró vagy vezető az ellenőrzés végrehajtásával összefüggő adminisztrációs kötelezettségének a pénzügyi zárások, szabadságos szolgálati jegyek, betegszabadság igazolások és egyéb, a szolgálatellátással összefüggésben keletkezett iratok revíziója során, azok aláírásával tesz eleget.”
19. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása
31. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. A 26. pontban foglalt ellenőrzést a bélyegzők átadás-átvételi könyvében a szolgálatparancsnok vagy a bélyegzők kezelésével megbízott személy vagy szolgálati elöljáró köteles végrehajtani, és azt az ellenőrzés pontos idejének (óra, perc) feltüntetésével az ellenőrző és ellenőrzött aláírásával köteles ellátni. A szolgálatban lévő állomány szolgálati elöljárója vagy – akadályoztatása esetén – a helyi rendőri szerv vezetője által kijelölt szolgálati elöljáró a napi szolgálata során legalább egy alkalommal, a bélyegző átadás-átvételi könyvben dokumentáltan köteles ellenőrizni a bélyegzők meglétét, a bélyegző tárolására, kiadására, visszavételére, ellenőrzésére vonatkozó szabályok betartását, valamint a szolgálatának ideje alatt a bélyegzők átadás-átvételi könyvében elhelyezett bélyegzőlenyomatok helyességét.”
20. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása
32. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 26/2015. ORFK utasítás) 85. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető és a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok havonta legalább egy-egy alkalommal ellenőrzi a körzeti megbízotti tevékenységet. Az ellenőrzéseket úgy kell ütemezni, hogy azok félévente valamennyi körzeti megbízottat érintsék.”
33. A 26/2015. ORFK utasítás 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. Az ellenőrzések végrehajtásáról a Robotzsaru Neo rendszerben készített ellenőrzési lap(ok) nyomtatott példányán fel kell tüntetni az ellenőrzési terv ügyiratszámát.”
34. A 26/2015. ORFK utasítás 1. melléklete 1. pontjának nyitó szövegrészében az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasításban” szövegrész helyébe az „a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasításban” szöveg lép.
35. A 26/2015. ORFK utasítás 91–94. pontja és 3. melléklete 2021. december 31-én hatályát veszti.
21. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
36. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás a következő 20/A. ponttal egészül ki:
„20/A. A vezető az ellenőrzés végrehajtásával összefüggő adminisztrációs kötelezettségének az 1–2. és a 4–5. mellékletben található kérelmek, illetve nyilatkozat kiadmányozásával tesz eleget.”
22. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása
37. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2016. ORFK utasítás) 23/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/B. A 3/A. melléklet szerinti engedély a 6. vagy a 6/A. melléklet szerint kiállított engedéllyel együtt érvényes.”
38. A 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. Az engedélyező által jóváhagyott kérelmet egy példányban – lehetőség szerint elektronikus úton – kell megküldeni
a) az engedélyező rendőri szerv közgazdasági szervezeti eleme;
b) az engedélyező rendőri szerv gépjármű szakterülete;
c) a Kérelmező (a továbbiakban: engedéllyel rendelkező)
részére.”
39. A 10/2016. ORFK utasítás 66. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. A saját gépjármű használatát a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető havonta legalább egy alkalommal – helyszíni ellenőrzés keretében – ellenőrzi. Az ellenőrzés a menetlevél-tömb és a 9. melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány (a továbbiakban: elszámolási nyomtatvány) vezetésére, a kilométeróra állására, a gépjármű műszaki és esztétikai állapotára, valamint az igénybevétel jogszerűségére terjed ki. Az ellenőrzés tényét rögzíteni kell a gépjármű menetlevél-tömb „VII. hivatalos feljegyzések, ellenőrzések” rovatban, annak részletes megállapításait ellenőrzési naplóban kell dokumentálni. Amennyiben a gépjármű állapota nem felel meg a korábbi ellenőrzés során kiállított állapotlapban rögzítetteknek, úgy újabb állapotlapot kell kiállítani.”
40. A 10/2016. ORFK utasítás 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. A szolgálati gépjárművet használó személy közvetlen szolgálati elöljárója vagy vezetője havonta legalább egy alkalommal köteles ellenőrzi a menetlevél-tömb naprakész vezetését, az útvonal pontos kitöltését, valamint az optimális és legköltséghatékonyabb útvonal alkalmazását. Az ellenőrzés tényét a menetlevél-tömb „VII. Hivatalos feljegyzések, ellenőrzések” fejezetében dokumentálni, továbbá az esetlegesen feltárt hiányosságokat, az azokra vonatkozó javaslatokat és a megtett intézkedéseket is rögzíteni kell. Az ellenőrzést csak abban az esetben kell végrehajtani, ha a gépjármű használatára ténylegesen sor került.”
41. A 10/2016. ORFK utasítás 167. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„167. A casco keretből támogatás azon – casco biztosítással nem rendelkező – szolgálati gépjárműre adható, amelynek magyarországi forgalomba helyezése óta – a káresemény időpontjában – öt év nem telt el.”
42. A 10/2016. ORFK utasítás 169. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„169. Ha a káresemény során megrongálódott, műszaki meghibásodás következtében üzemképtelen vagy felújításra tervezett gépjármű javítási árajánlata az adott gépjármű használtpiaci értékének 50%-át meghaladja, a javítás gazdaságosságáról vagy a totálkár kimondásáról az ORFK GF MF dönt a rendelkezésére álló Eurotax programból kalkulált „Eladási ár áfával” érték alapján, amelynek 60%-át a gépjármű javítási költsége nem haladhatja meg. Azon gépjárművek esetén, amelyeket az ORFK GF MF által használt Eurotax program nem tartalmaz, a rendőri szerv a gazdaságos javíthatóság vagy a totálkár meghatározása érdekében kárszakértői vélemény beszerzésére köteles.”
43. A 10/2016. ORFK utasítás 186. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„186. A szolgálati feladathoz igénybe vett szolgálati gépjármű szabály- és rendeltetésszerű használatának ellenőrzését
a) a nyilvántartási jegyzékkel rendelkező rendőri szerv vonatkozásában saját illetékességi területén a területi rendőri szerv ellenőrzési szolgálata, illetve a rendőri szerv vezetője által erre külön felhatalmazott;
b) az ORFK vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, valamint az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségbe tartozó szervezeti elemek vezetője által kijelölt;
c) a NEBEK igazgatója által kijelölt
személy végzi.”
44. A 10/2016. ORFK utasítás 8. melléklete a Melléklet szerint módosul.
a) 14. és 44. pontjában a „szolgálati elöljárója” szövegrész helyébe a „szolgálati elöljárója vagy vezetője” szöveg;
b) 17. pontjában a „szolgálati elöljáró” szövegrész helyébe a „szolgálati elöljáró vagy vezető” szöveg;
c) 2. mellékletében a „Kelt ..............., ......... év ...... hónap .................. nap” szövegrész helyébe a „.....................(település), időbélyegző szerint” szöveg;
d) 3–3/A. és 6/A. mellékletében a „Kelt: ..............., 20...... év .................. hónap ...... nap” szövegrész helyébe a „..................... (település), időbélyegző szerint” szöveg;
e) 4. mellékletében az „(a szolgálati járművet biztosító szerv vezetője) 20...... év .................. hónap ...... nap” szövegrész helyébe az „(a szolgálati járművet biztosító szerv vezetője)” szöveg;
f) 6. mellékletében a „Kelt ..............., 20...... év .................. hónap ...... nap” szövegrész helyébe a „..................... (település), időbélyegző szerint” szöveg
lép.
46. Hatályát veszti a 10/2016. ORFK utasítás
a) 63. pontja, valamint
b) 2–4., valamint 6–6/A. mellékletében az „iktatószám:” szövegrész.
23. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása
47. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 170–173. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. A járőrök és az őrök, valamint a stabil hőkamerák kezelőszemélyzetének ellenőrzését a szolgálatot tervező parancsnok egy hónapra előre tervezi.
171. A 170. pontban meghatározott állomány ellenőrzését havonta legalább három alkalommal kell végrehajtani úgy, hogy abból legalább egy éjszakára, illetőleg egy hétvégére essen. Az éjszakai és a hétvégi ellenőrzést összevontan, ugyanazon a naptári napon nem lehet végrehajtani.
172. A 170. pontban meghatározott állomány szolgálatellátását a közvetlen szolgálati elöljárók kötelesek ellenőrizni úgy, hogy minden váltás havonta legalább két alkalommal – melyből egynek éjszakára kell esnie – ellenőrzés alá kerüljön. A váltások ellenőrzésének dokumentálása során az ellenőrzés alá vont rendőröket nevesíteni kell.
173. Az ellenőrzéseket az ellenőrzési módszerek arányos megválasztásával – helyszíni vizsgálat, munkafolyamat ellenőrzése, megfigyelés és elektronikus úton történő ellenőrzés, távfelügyeleti, illetve rögzített képfelvétel kiértékelése módszerével – kell végrehajtani.”
24. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása
48. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2018. ORFK utasítás) 73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. A ruházati szemléről hiányzó állomány ruházatát az érintett rendőri szerv vezetője vagy az általa megbízott személy a ruházati szemlét követő 60 napon belül pótszemle keretében ellenőrzi.”
49. A 43/2018. ORFK utasítás a következő 73/A. ponttal egészül ki:
„73/A. A közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető, illetve az eligazító parancsnok a szolgálatellátás vagy a munkavégzés megkezdése előtt, illetve az alatt köteles ellenőrizni, hogy a személyi állomány tagja eleget tesz-e a rá vonatkozó öltözködési szabályoknak. Az öltözködési szabályok betartásának szolgálat ellátása vagy a munkavégzés során végrehajtott ellenőrzését a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető, illetve az eligazító parancsnok köteles havonta legalább egy alkalommal dokumentálni.”
25. Záró rendelkezések
50. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
51. Ez az utasítás 2022. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasításhoz

„Készült: 4 eredeti példányban
Kapják: 1. számú példány: Jogosult (Kérelmező)
2. számú példány: Engedélyező rendőri szerv közgazdasági szervezeti eleme
3. számú példány: Engedélyező rendőri szerv gépjármű-szakterülete
4. számú példány: Irattár”
szövegrész helyébe az
„Eredeti pld.: Irattár
Kapják: Jogosult (Kérelmező)
Engedélyező rendőri szerv közgazdasági szervezeti eleme
Engedélyező rendőri szerv gépjármű-szakterülete”
szöveg lép.
1

Az utasítás az 51. pont alapján hatályát vesztette 2022. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére