• Tartalom

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

2022.02.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. független szaktanácsadó: az a szaktanácsadó, aki

a) nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal – ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozást –, amely a szolgáltatást igénybe vevő agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez, és

b) nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz, valamint hatósági feladatkörökhöz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet;

2. szaktanácsadó: az a természetes személy vagy szervezet, aki a 1. mellékletben meghatározott szakterületen szaktanácsadási tevékenységet folytat;

3. szaktanácsadói tevékenység: az 1. mellékletben felsorolt szakterületen, önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett tanácsadással megvalósított szolgáltatási tevékenység;

4. szakterület: az 1. mellékletben felsorolt tématerületen belüli terület, amelyen a szaktanácsadó a szaktanácsadói tevékenységét végzi;

5. szervezet: szaktanácsadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, amely a szaktanácsadói tevékenységét szaktanácsadók közreműködésével végzi;

6. tématerület: az 1. mellékletben felsorolt szolgáltatási terület, amelyen belül a szaktanácsadó szakterületet választ és szaktanácsadói tevékenységét végzi.

2. Szaktanácsadói tevékenység bejelentése

2. § (1) A szaktanácsadói tevékenység folytatására irányuló bejelentést a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: Agrárkamara) kell benyújtani.

(2) A megjelölt szakterületen jogosultságot szerzett természetes személy közreműködésével működő szervezet a közreműködő természetes személy szakterületén folytathat szaktanácsadói tevékenységet.

(3) A szaktanácsadó a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

a) a tanácsadói tevékenysége során megszerzett személyes vagy egyedi információkat és adatokat nem hozza harmadik személy tudomására, kivéve a tevékenysége során feltárt olyan szabálytalanságokat vagy jogsértéseket, amelyeket kötelezettsége jelenteni a megfelelő hatóságnak,

b) függetlennek minősül-e.

(4) A bejelentéssel egyidejűleg az Agrárkamara honlapján közzétett nyomtatványon egy szakmai önéletrajzot is be kell nyújtani, amelyben a szaktanácsadó választott szakterületenként részletesen ismerteti az adott szakterületen végzett legalább ötéves szakmai tevékenységet.

(5) A szakmai végzettség igazolására a szaktanácsadó a bejelentéssel egyidejűleg benyújtja a választott szakterülethez kapcsolódó, a 2. melléklet szerinti, oklevéllel tanúsított egyetemi, főiskolai, mesterképzésben, alapképzésben szerzett végzettséget igazoló okiratot vagy ezekkel egyenértékű mesterképzésben vagy alapképzésben szerzett végzettséget igazoló okiratot, valamint

a) erdőgazdálkodási technikus esetén a mentorjának nyilatkozatát a mentorálásról,

b) növényvédelem szakterület megjelölése esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában való tagságot igazoló okiratot,

c) állategészségügy, állatvédelem szakterület megjelölése esetén a Magyar Állatorvosi Kamarában való tagságot igazoló okiratot vagy

d) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékszámát és a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiállított igazolvány számát.

(6) Az Agrárkamara a bejelentést követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Szakmaközi tv.) 26. § (1) bekezdésének, valamint az (1)–(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(7) Az Agrárkamara a bejelentés megfelelésének ellenőrzését követően az Agrárkamara által vezetett szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott adatok közül a Szakmaközi tv. 26. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a honlapján közzéteszi.

3. § (1) Ha a szaktanácsadó megfelel a 2. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, az Agrárkamara a természetes személy részére szaktanácsadói igazolványt, a szervezet részére szaktanácsadói igazolást állít ki.

(2) A szaktanácsadói igazolvány tartalmazza a természetes személy nevét, arcképét, születési helyét és idejét, szaktanácsadói névjegyzékszámát, a szaktanácsadói igazolvány számát, a szaktanácsadói nyilvántartásba vétel és a szaktanácsadói igazolvány kiállításának időpontját, valamint a választott tématerületet.

(3) A szaktanácsadói igazolás tartalmazza a szervezet nevét, szaktanácsadói névjegyzékszámát, a szaktanácsadói igazolás számát, a szaktanácsadói igazolás kiállításának időpontját, valamint a szaktanácsadói tématerületeket és szakterületeket, továbbá közreműködő szaktanácsadóinak nevét és szaktanácsadói névjegyzékszámát.

(4) A szaktanácsadói igazolvány és igazolás visszavonásig érvényes, amelyet a visszavonását követő tizenöt napon belül vissza kell szolgáltatni az Agrárkamara részére.

4. § (1) Ha a szaktanácsadó nem kívánja vagy nem tudja folytatni a szaktanácsadói tevékenységét, a tevékenységének szüneteltetését be kell jelentenie az Agrárkamarához, és a bejelentéssel egyidejűleg a szaktanácsadói igazolványt meg kell küldenie az Agrárkamarának. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A szüneteltetés határozott időtartamra vonatkozik, amely legfeljebb három év.

(2) A szüneteltetés bejelentését követően, annak időtartama alatt a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységet nem folytathat, valamint e rendelet szerinti képzési és beszámolási kötelezettsége nem áll fenn. A tevékenység szüneteltetésének ideje alatt e tény a szaktanácsadói névjegyzékben feltüntetésre kerül.

(3) A szüneteltetés lejárta előtt, a szaktanácsadó tett bejelentése alapján a szüneteltetés egy alkalommal, legfeljebb három évre meghosszabbítható.

(4) Ha a szaktanácsadó a szüneteltetés bejelentésében meghatározott időtartam lejárta előtt folytatni kívánja a tevékenységét, akkor bejelentésével bejelenti a szüneteltetés megszüntetését.

5. § A szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenység folytatására szóló jogosultsága megszűnik, a szaktanácsadói névjegyzékből törlésre kerül, és a szaktanácsadói igazolvány vagy igazolás visszavonásra kerül, ha

a) a szaktanácsadó

aa) a tevékenységének megszüntetését bejelenti az Agrárkamara részére,

ab) tevékenysége folytatásának megtiltását követően egy éven belül nem igazolja a tevékenység folytatására való jogosultságát, vagy

ac) elhalálozik;

b) a szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendeltek el.

3. Képzések

6. § (1) A természetes személy szaktanácsadó legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység bejelentését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen vesz részt, és alapvizsgát tesz. Az alapképzés témakörei:

a) a szaktanácsadás alapjai, módszertana,

b) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás rendszere, gyakorlata,

c) a szaktanácsadói tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete és

d) a digitális technológia alapjai, alkalmazása a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben.

(2) A természetes személy szaktanácsadó, aki az alapképzés témakörében a korábbi tanulmányai vagy munkája során képzésben részesült, és ezt a végzettséget igazoló dokumentummal vagy eredményes vizsgát tanúsító igazolással bizonyítja, mentesül az adott témakör képzési kötelezettsége alól.

7. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente legfeljebb egy további kötelező képzést írhat elő a szaktanácsadó részére, ha a szaktanácsadó szakterületén felmerülő természeti, népegészségügyi vagy eljárási körülmények azt szükségessé teszik.

(2) Az Agrárkamara a szaktanácsadó részére – a szaktanácsadói ismereteik aktualizálása és bővítésére céljából – évente egy alkalommal további kötelező képzést kezdeményezhet, ha a szaktanácsadó szakterületén felmerülő természeti, népegészségügyi vagy eljárási körülmények azt szükségessé teszik. A miniszter jóváhagyását követően a képzésen való részvétel kötelező.

8. § (1) A független természetes személy szaktanácsadó évente köteles a tématerületéhez kapcsolódó képzés elvégzésére, amelyet tíz kreditpont megszerzésével teljesít az Agrárkamara által akkreditált képzés elvégzésével, illetve szakmai rendezvényeken való részvétellel. A képzések és rendezvények kreditértékét az Agrárkamara a honlapján teszi közé.

(2) A szakmai rendezvényen való részvétel után kreditpont abban az esetben írható jóvá a természetes személy szaktanácsadó számára, ha az Agrárkamara által rendszeresített formai követelményeknek megfelelő jelenléti íven a szaktanácsadói névjegyzékszámát megadta, és az ívet aláírta.

9. § (1) A szaktanácsadók képzéseinek és vizsgáinak szervezéséért az Agrárkamara felelős.

(2) Az éves képzési időszak megegyezik a naptári évvel.

(3) A képzés akkor minősül sikeresnek, ha az elért eredmény – az Agrárkamara által a honlapján megjelenített képzési tájékoztató alapján – legalább megfelelt.

(4) A szaktanácsadói tevékenység bejelentésének évében a szaktanácsadó nem köteles részt venni képzésen.

4. Szaktanácsadók értékelése

10. § (1) A szaktanácsadók értékelését az Agrárkamara a szaktanácsadók által készített éves beszámoló, valamint az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése alapján évente végzi.

(2) A beszámolót az Agrárkamara által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatvány alapján kell teljesíteni a tárgyévet követő év február 15. napjáig.

(3) Az éves beszámoló természetes személy szaktanácsadó esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szaktanácsadói szerződések száma,

b) a szervezet megnevezése, akivel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt,

c) a szakterületen belül végzett éves tevékenység bemutatása,

d) a természetes személy szaktanácsadó szakmai konferencián tartott előadása (hazai és külföldi),

e) a természetes személy szaktanácsadó publikációinak bemutatása,

f) a természetes személy szaktanácsadó honlapjának vagy információs tevékenységének bemutatása,

g) nyilatkozat szakmai szervezeti tagságról és

h) a szakmai díjak felsorolása.

(4) Az éves beszámoló szervezet esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szaktanácsadói szerződések száma és

b) a szervezetben közreműködő szaktanácsadó vagy szaktanácsadóinak neve és szaktanácsadói névjegyzékszáma.

5. Az Agrárkamara feladatai

11. § (1) Az Agrárkamara koordinálja, nyilvántartja és ellenőrzi a szaktanácsadókat.

(2) Az Agrárkamara a törvényben meghatározott feladatai mellett

a) értékeli a szaktanácsadók munkáját, valamint összegyűjti és értékeli a szaktanácsadók éves beszámolóját, megküldi az ebből készült összefoglalót a miniszter részére,

b) ellátja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (a továbbiakban: NATaB) titkársági feladatait,

c) üzemelteti az elektronikus szaktanácsadói névjegyzékkezelő rendszert, valamint

d) ellátja a magyar agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás nemzetközi képviseletét.

(3) A NATaB 20 tagból áll, akikre az Agrárkamara tesz javaslatot. A NATaB tagjait a miniszter nevezi ki. A miniszter a tagok közül nevezi ki a NATaB elnökét, és jogosult őt visszahívni, valamint jóváhagyja a NATaB ügyrendjét. A NATaB tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

(4) A NATaB az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadással összefüggő feladatok végrehajtására vonatkozó javaslatokat tesz, és véleményezi azok végrehajtását.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

13. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet alapján az Agrárkamara által nyilvántartásba vett szaktanácsadó e rendelet hatálybalépését követően külön bejelentés nélkül folytathatja szaktanácsadói tevékenységét, és az Agrárkamara a szaktanácsadót a szaktanácsadói névjegyzékben feltünteti.

14. § (1) Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12–14. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §1

1. melléklet az 1/2022. (I. 14.) AM rendelethez

A szaktanácsadás tématerületei és szakterületei

 

A

B

1.

TÉMATERÜLET

SZAKTERÜLET

2.

Szántóföldi növénytermesztés

 

3.

 

Fehérjenövények termesztése

4.

Gabonatermesztés

5.

Olajos növények termesztése

6.

Ipari növények termesztése

7.

Vetőmag-előállítás

8.

Állattenyésztés

 

9.

 

Halgazdálkodás

10.

Juh- és kecsketenyésztés

11.

Kisállattenyésztés

12.

Lótenyésztés

13.

Méhészet

14.

Sertéstenyésztés

15.

Víziszárnyasok tenyésztése

16.

Brojler csirke tenyésztése

17.

Tojástermelés

18.

Pulykatenyésztés

19.

Egyéb szárnyasfélék tenyésztése (strucc, emu, galamb stb.)

20.

Tejelő szarvasmarhafélék tenyésztése

21.

Húshasznú szarvasmarhafélék tenyésztése

22.

Nagyvadfajok élelmiszer-előállítási célú tartása, tenyésztése

23.

Kynologia

24.

Kertészet

 

25.

 

Almatermésűek termesztése

26.

Bogyós gyümölcsök termesztése

27.

Héjasok termesztése

28.

Csonthéjasok termesztése

29.

Csemegeszőlő termesztése

30.

Borszőlő-termesztés

31.

Dísznövény-termesztés

32.

Gyógynövény-termesztés, -gyűjtés

33.

Gombatermesztés

34.

Dohánytermesztés

35.

Szabadföldi zöldségtermesztés

36.

Zöldséghajtatás

37.

Szőlő szaporítóanyag-előállítás

38.

Gyümölcs faiskola

39.

Díszfaiskola és egyéb dísznövény szaporítóanyag-előállítás

40.

Zöldség- és gyógynövény vetőmag-előállítás és palántanevelés

41.

Takarmányozás, takarmány-előállítás

 

42.

 

Gyepgazdálkodás

43.

Takarmánykeverék-előállítás

44.

Állati takarmányozás

45.

Precíziós gazdálkodás

 

46.

 

Precíziós növénytermesztés

47.

Precíziós állattenyésztés

48.

Precíziós kertészet

49.

Ökológiai gazdálkodás

 

50.

 

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés

51.

Ökológiai állattenyésztés

52.

Ökológiai kertészet

53.

Vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés

Öntözéses gazdálkodás

54.

Élelmiszer-előállítás és -feldolgozás

 

55.

 

Húsfeldolgozás és húskészítmény-gyártás

56.

Baromfi-feldolgozás (tojás is) és baromfi-készítmény gyártás

57.

Tej- és tejtermékgyártás

58.

Halfeldolgozás

59.

Szeszesital-gyártás

60.

Sörgyártás

61.

Bortermelés

62.

Alkoholmentesital-gyártás

63.

Édesipari termékgyártás

64.

Malomipari termékgyártás

65.

Sütőipari termékgyártás

66.

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás és -tartósítás

67.

Növényi termékek feldolgozása

68.

Higiénia

69.

Élelmiszerbiztonság

70.

Erdőgazdálkodás

 

71.

 

Faállomány-gazdálkodás vágásos üzemmódban

72.

Faállomány-gazdálkodás nem vágásos üzemmódokban

73.

Mellékhaszonvételi lehetőségek

74.

Erdészeti szaporítóanyag-termelési lehetőségek

75.

Faanyag elsődleges hasznosítása, biomassza potenciál kihasználása

76.

Erdő, fás szárú ültetvény, fásítás létesítése, agrár-erdészeti rendszerek

77.

Erdészeti termőhely értékelése

78.

Erdővédelem

79.

Természetvédelem az erdőgazdálkodásban

80.

Egyéb védelmi funkciók az erdőgazdálkodásban

81.

Magán erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségei

82.

Erdővagyon átvilágítás, erdőgazdálkodás lehetőségek

83.

Erdészeti létesítmények

84.

Digitalizáció az erdőgazdálkodásban

85.

Vadgazdálkodás

Zárt téri intenzív vadgazdálkodás

86.

Környezeti fenntarthatóság

 

87.

 

Alternatív energiatermelés és -hasznosítás

88.

Vízvédelem

89.

Talajvédelem, tápanyaggazdálkodás

90.

Melléktermék- és hulladékhasznosítás

91.

Körforgásos és biomassza alapú gazdálkodás

92.

Növényvédelem

Növényvédelem

93.

Állategészségügy

Állategészségügy, állatvédelem

94.

Földügyek

Földvédelem és földminősítés

95.

Vidékfejlesztés

 

96.

 

Falusi és agroturizmus

97.

Lovas turizmus

98.

Tevékenységdiverzifikáció

99.

Rövid Ellátási Lánc

100.

Kistermelői értékesítés

101.

Támogató adminisztráció

 

102.

 

Agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázati tanácsadás, pályázatírás

103.

Egységes kérelem (EK) benyújtás

104.

Agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó tervkészítés, engedélyezési eljárás

105.

Gazdálkodási napló (GN) vezetés

106.

Kölcsönös megfeleltetés

107.

Mezőgazdasági kárszakértés, kárügyintézés

108.

Élelmiszeripari, agrár- és vidékfejlesztési vállalkozásszervezés, -menedzsment

 

109.

 

Vállalkozásszervezés, -menedzsment

110.

Munkavédelem, munkabiztonság

111.

Termék- és technológiafejlesztés

112.

Minőségirányítás

113.

Vadkár megelőzési és érvényesítési tanácsadás

 

114.

 

Szántóföldi növénytermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése

115.

Gyümölcstermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése

116.

Szőlőtermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése

117.

Erdőgazdálkodást érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése

118.

Vadban okozott kár megelőzése, érvényesítése

2. melléklet az 1/2022. (I. 14.) AM rendelethez2

A szaktanácsadási tématerületekhez kapcsolódó végzettségek

 

A

B

1.

Végzettség

1. melléklet szerinti tématerület kódszáma

2.

I. végzettségi szint: főiskola

3.

Élelmiszer-technológus mérnök

54., 101., 108.

4.

Mezőgazdasági gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

5.

Kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

6.

Agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

7.

Állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 93., 95., 101., 108.

8.

Növénytermesztési mérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

9.

Földmérő mérnök

94., 101., 108.

10.

Földrendező mérnök

94., 101., 108.

11.

Környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

12.

Meliorációs mérnök

86., 101., 108.

13.

Gazdasági agrármérnök

49., 54., 95., 101., 108.

14.

Agrármenedzser

54., 101., 108.

15.

Tájgazdálkodási mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

16.

Természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

17.

Vidékfejlesztési agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 95., 101., 108.

18.

Vidékfejlesztési közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 95., 101., 108.

19.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és technológiai mérnök

45., 53., 86.

20.

II. végzettségi szint: egyetem

21.

Okleveles élelmiszermérnök

54., 101., 108.

22.

Okleveles faipari mérnök

24., 45., 86., 101., 108.

23.

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

24.

Okleveles agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

25.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

26.

Okleveles kertészmérnök

24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

27.

Okleveles erdőmérnök

49., 70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

28.

Okleveles tájépítész mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

29.

Okleveles gazdasági agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

30.

Állatorvos doktor

8., 41., 45., 49., 54., 93., 101., 108.

31.

Okleveles agrárkémikus agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

32.

Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

33.

Okleveles növényorvos

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

34.

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49, 53., 54., 86., 95., 101., 108.

35.

III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)

36.

Agrár digitalizációs mérnök

45., 86., 101., 108.

37.

Földmérő és földrendező mérnök

94., 101., 108.

38.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

39.

Tájrendező-kertépítő mérnök

24., 45., 49., 53., 95., 101., 108.

40.

Erdőmérnök

70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

41.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

42.

Élelmiszermérnök

54., 101., 108.

43.

Kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

44.

Környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

45.

Természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

46.

Vadgazda mérnök

85., 101., 108., 113.

47.

Állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

48.

Mezőgazdasági mérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

49.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök

53.

50.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

2., 45., 101., 108.

51.

Növénytermesztő mérnök

2., 24., 45., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

52.

Szőlész-borász mérnök

24., 45., 54., 101., 108.

53.

Biomérnök

54., 101., 108.

54.

Vegyészmérnök

54., 101., 108.

55.

Vidékfejlesztő közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

56.

Agrárközgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

57.

IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

58.

Okleveles agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

59.

Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

2., 8., 24., 41., 54., 95., 101., 108.

60.

Okleveles élelmiszermérnök

54., 101., 108.

61.

Okleveles kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

62.

Okleveles mezőgazdasági biotechnológus

2., 24., 49., 92., 95., 101., 108.

63.

Okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

45., 53., 86.

64.

Okleveles növényorvos

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

65.

Okleveles tájépítész mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

66.

Okleveles természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

67.

Okleveles vadgazda mérnök

85., 101., 108., 113.

68.

Okleveles állatorvos doktor

8., 41., 45., 49., 54., 93., 101., 108.

69.

Okleveles állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

70.

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

71.

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

72.

Okleveles növénytermesztő mérnök

2., 24., 45., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

73.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

74.

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

2., 24., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

75.

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

76.

Okleveles birtokrendező mérnök

94., 101., 108.

77.

Okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök

49., 86., 95., 101., 108.

78.

Okleveles szőlész, borász mérnök

24., 54., 101., 108.

79.

Okleveles biomérnök

54., 101., 108.

80.

Okleveles vegyészmérnök

54., 101., 108.

81.

Okleveles erdőmérnök

49., 70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

82.

Okleveles gazdasági agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

83.

Okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök

45., 101., 108.

84.

Okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

85.

Okleveles vidékfejlesztő közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

86.

Okleveles agrárközgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

1

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. melléklet az 5/2022. (II. 11.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére