• Tartalom

1/2022. (II. 4.) BVOP utasítás

a választható béren kívüli juttatások rendszeréről1

2022.02.05.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 1/2022. (I. 21.) BM utasítás 7–8. §-ára – a választható béren kívüli juttatások rendszerével kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), valamint a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények (a továbbiakban együtt: munkáltatók) hivatásos állományú tagjaira, rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, munkavállalóira (a továbbiakban: személyi állomány tagja) terjed ki.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 1/2022. (I. 21.) BM utasítás alapján a munkáltató egységesen, munkakörre, beosztásra és rendfokozatra való különbségtétel nélkül határozza meg a keretösszeget.

3. A választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: VBKJ) 2022-ben érvényes keretösszege bruttó 200 000 Ft/fő/év. A VBKJ éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

4. Részmunkaidősöknek a munkaidő arányában jár a juttatás, az alábbiak szerint:
a) havi 131–174 óra: 0,8-as szorzó,
b) havi 87–130 óra: 0,6-os szorzó,
c) havi 44–86 óra: 0,4-es szorzó,
d) havi 1–43 óra: 0,2-es szorzó.

5. A belépés során a személyi állomány tagjának a VBKJ felhasználásáról a munkáltató VBKJ ügyintézőinél nyilatkoznia kell. A VBKJ keretre jogosultság
a) hóközi belépés esetén a jogviszony létesítésének napján kezdődik, hóközi kilépés esetén az utolsó munkában töltött napján ér véget,
b) áthelyezés esetén (más szervtől) a jogosultság az áthelyezés napján keletkezik és időarányosan jár.

6. A személyi állomány tagja VBKJ juttatásra jogosult
a) próbaidő esetén a jogviszony létesítésének napjától,
b) 30 napon túli egészségügyi szabadság idejére,
c) a szülési szabadság időtartamára (távolléti díj jár a személyi állomány tagjának),
d) fegyelmi és méltatlansági eljárásban szolgálati beosztásból történő felfüggesztés idejére (a személyi állomány tagja a távolléti díj meghatározott részére jogosult).

7. A személyi állomány azon tagja nem jogosult a VBKJ-ra, aki
a) tartós külszolgálaton van, illetve nemzeti szakértőként kerül foglalkoztatásra,
b) 30 napon túli illetmény nélküli szabadságon tartózkodik (sem illetményre, sem távolléti díjra nem jogosult a személyi állomány tagja),
c) GYES-en, GYED-en van (sem illetményre, sem távolléti díjra nem jogosult a személyi állomány tagja),
d) a felmentési időszak alatt a munkavégzés alól mentesítésre kerül (a személyi állomány tagja távolléti díjat kap a felmentés idejére).

8. Az év közben létesített vagy megszűnt jogviszony esetén a személyi állomány tagját a VBKJ időarányos része illeti meg.

9. A jogosultság mértékét a munkában töltött napok száma alapján kell meghatározni.

10. A jogviszony megszűnése esetén a VBKJ juttatási elemei az utolsó munkában töltött napig vehetőek igénybe.

11. Fel nem használt keretösszeg esetén a személyi állomány tagja a munkában töltött utolsó napig időarányosan számított keretre jogosult. Ezután sem a személyi állomány tagjának, sem a munkáltatónak a keret felhasználásra vonatkozó követelése nem lehet, azaz valamennyi juttatás csak az utolsó munkában töltött napig vehető igénybe.

12. Év közbeni foglalkoztatási jogviszony megszűnés vagy más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén – bármilyen okból – fennálló időarányos kerettúllépést egy összegben, a végelszámoláskor, a nettó illetmény terhére kell visszafizetni. A visszafizetendő összeg mértéke minden esetben a nettó igénybe vett VBKJ-ból számítandó, az időarányosság elvének alkalmazásával. Nem kell visszafizetni a VBKJ értékét, ha a hivatásos állományú személyi állományi tag szolgálati viszonya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya a Hszt. 288/E. § (3) bekezdés a) pontja, a munkavállaló jogviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg. Amennyiben a jogviszony megszűnése vagy más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén az időarányos keretet a személyi állomány tagja nem használta fel, úgy részére a Széchenyi Pihenőkártya (a továbbiakban: SZÉP kártya) alszámláira kerül kiadásra a különbözet.

13. A büntetés-végrehajtási szervezeten belüli áthelyezés esetén elszámolásra nem kerül sor. Az elbocsátó munkáltató a személyi állomány tagjának nyilatkozatát a fogadó munkáltatónak küldi, melyen köteles igazolni a már igénybe vett juttatások mértékét. A hó közben áthelyezésre kerülő személyi állományi tag juttatását ott kell folyósítani, ahol az adott hónap elsején jogviszonyban állt. A cafetéria-rendszeren belüli áthelyezést központilag kell végrehajtani, a munkáltató adatszolgáltatása (név, adóazonosító jel, honnan, hová, áthelyezés időpontja) alapján. Az adatszolgáltatást elektronikus úton, az illetmény-számfejtéshez köthető okiratok továbbítására létrehozott belső fájlszerverre kell kimásolni.

14. A leszerelők esetében az elszámolási különbözet összegét a kerekítés általános szabályai szerint kell megállapítani, amennyiben a keretösszegből bruttó 1000 Ft-ot meg nem haladó részösszeg marad, azt a személyi állomány tagja nem veheti igénybe, illetve a munkáltató felé nem kell befizetnie.

III. A VBKJ RENDSZERREL KAPCSOLATOS FELADATOK

15. A személyi állomány tagjai a BVOP által biztosított elektronikus felületen rögzítik választásaikat.

16. A választások szerinti névre szóló nyilatkozatok – a jogosultsági feltételek ellenőrzése után – a rögzítés után kinyomtathatóak. A nyilatkozatokat két példányban kell kinyomtatni, majd 2022. március 20-ig a munkáltató részére eljuttatni. A nyilatkozattételt követően a különböző elemekre szánt összegeken változtatni nem lehet. A nyilatkozatok igazolása után egy példány a személyi állomány tagjánál, egy példány a munkáltatónál kerül megőrzésre. A nyilatkozatokat a munkáltatók összegyűjtve 5 évig tárolják. A leadott nyilatkozatok 2022. december 31-ig érvényesek. A munkáltató a személyi állomány tagja jogviszonyának megszűnésekor a nyilatkozat egy másolati példányát a leszerelő lap mellékleteként köteles eljuttatni a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya részére.

17. A munkáltató által kijelölt VBKJ ügyintézői segítséget nyújtanak a személyi állomány tagjai választásainak rögzítésében.

18. A személyi állomány tagjainak állapotrögzítésére a rendszer folyamatos lehetőséget biztosít, melyet VBKJ ügyintéző végez.

19. Téves, hiányos, valamint nem valós adatokkal kitöltött nyilatkozatok esetén az esetlegesen felmerülő kár, valamint a büntető- és adójogi felelősség minden esetben a személyi állomány tagját terheli.

20. A VBKJ rendszer folyamatosan követi a jogszabályváltozásokat. Az esetlegesen bekövetkező jogszabályi változások miatt a munkáltató dönthet úgy, hogy a személyi állomány tagja részére engedélyezi a változtatást. Adózási, illetve egyéb szabályozásban bekövetkező változások nyomán – amennyiben azok hatással vannak a rendszer elemeire – a munkáltató kötelezheti a személyi állomány tagját a változtatásra.

IV. A VBKJ JUTTATÁSOK ELEMEI

21. A VBKJ keretében SZÉP kártya juttatás igényelhető.

22. A VBKJ keret felhasználására vonatkozó igény rögzítését követően, a különböző juttatási formákra a személyi állomány tagja nyilatkozat aláírásával válik jogosulttá. Az igényelt juttatások a 25. pontban leírtak szerint kerülnek kiutalásra.

23. A választás során a felajánlott keretösszeg teljes felhasználására kell törekedni.

24. A tárgyévre vonatkozó VBKJ keret nem vihető át a következő évre.

25. A SZÉP kártyára vonatkozó szabályok az alábbiak:
a) A SZÉP kártya számlára utalt juttatás, amely három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya alszámlájára utalható a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján.
b) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerint a munkáltatók közvetlenül nem igényelhetnek dolgozóiknak SZÉP Kártyát, hanem a munkavállalónak SZÉP kártya alszámlánként (szálláshely, vendéglátás, szabadidő), azaz zsebenként egy-egy korlátozott rendeltetésű, GIRO-képes fizetési számlát kell nyitnia a pénzforgalmi szolgáltató kibocsátónál. A főkártyát a 2022. évben jogviszonyt létesítő személyi állományi tag részére a pénzforgalmi szolgáltató kibocsátó biztosítja.
c) A cafetéria-nyilatkozat leadása után már nem lesz lehetőség az alszámlákra utalt összegek felhasználás során történő szabad átcsoportosítására, csak az egyes alszámláknak megfelelően lehet azokat elkölteni.
d) A munkáltatóknak a SZÉP kártyás juttatásokat a munkabérhez hasonló módon – egyenként vagy csoportos banki utalással – közvetlenül a munkavállalók alszámlánként (zsebenként) különböző SZÉP kártyás számláira kell utalniuk. A munkáltató számára a munkavállaló kötelezettsége a SZÉP kártyás pénzforgalmi számlaszámai alszámlánkénti (zsebenkénti) megadása, melyet az elektronikus felületen szükséges rögzíteni, ellenőrizni, javítani. SZÉP kártyás pénzforgalmi számlaszám hiányában a munkáltató nem tud SZÉP kártyás juttatást adni az adott munkavállalója részére.
e) A SZÉP kártya alszámláira az igényelt összeg a személyi állományi tagok részére a cafetéria-nyilatkozat leadása után kerül kifizetésre.
f) A SZÉP kártya egy plasztikkártya, melynek letiltása iránt a munkáltató nem tud intézkedni. A SZÉP kártya elvesztése, ellopása esetén annak letiltására a személyi állomány tagja köteles intézkedni.
g) A szolgáltató által meghatározott módon történt átutalást követően az elutalt összeg felhasznált keretnek tekintendő, mellyel kapcsolatosan a munkáltató további felelősséget nem vállal.
h) Az egyes alszámlákon lévő összegek felhasználhatóságáról részletesebben a www.szechenyipihenokartya.hu honlap ad tájékoztatást.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

27. Ez az utasítás 2022. december 31-én hatályát veszti.
1

Az utasítás a 27. pont alapján hatályát vesztette 2022. december 31. napjával. Alkalmazására lásd a 26. pontot.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére