• Tartalom

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól1

2022.07.01.

A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés célja

1. § (1) A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Szát. tv.) 23. § (5) bekezdésében meghatározott, a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés célja, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-a szerinti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy szervezett keretek között a szerkezetátalakítási szakértői tevékenység megkezdéséhez szükséges továbbképzésben részesüljön a szakmai felkészültség, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése érdekében.

(2) A Szát. tv. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetes személynek a névjegyzékre kerülés feltételeként a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésen kell részt vennie, és a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítványt be kell mutatnia az őt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértő szervezetnek.

(3) A szerkezetátalakítási szakértő szervezetet nyilvántartó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a szerkezetátalakítási szakértői szervezetnél a továbbképzési kötelezettség teljesítését.

2. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés megszervezése és tartalma

2. § (1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés megszervezése és lebonyolítása az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata.

(2) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés feletti szakmai felügyeletet az igazságügyért felelős miniszter látja el.

3. § (1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés tematikáját a Jogakadémia határozza meg.

(2) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésnek ki kell terjednie a szerkezetátalakítási szakértői tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, így különösen a tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak, valamint a bírósági és hatósági jogalkalmazói tevékenység időszerű kérdéseinek ismertetésére.

(3) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés programját (a képzés témaköreit, időtartamát) a Jogakadémia határozza meg.

(4) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzést a Jogakadémia zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer formájában is biztosíthatja.

3. Jelentkezés a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre

4. § A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésről legkésőbb a továbbképzés kezdő napját megelőző 45. napon a honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen

a) a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés lebonyolításával kapcsolatos általános és technikai információkat;

b) a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre történő jelentkezés módját, határidejét, a jelentkezéshez csatolandó igazolások és dokumentumok listáját;

c) a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés részvételi díját, továbbá befizetésének módját és határidejét;

d) a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés programját (a képzés témaköreit, időtartamát) és formáját;

e) a jelenléti és a távoktatásra vonatkozó tudnivalókat és

f) a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés eredményes elvégzésének követelményeit.

5. § (1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre történő jelentkezés a Jogakadémia honlapjáról elérhető, a képzésszervezést támogató informatikai rendszer útján nyújtható be.

(2) A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre kötelezett személyt a jelentkezés beérkezését követően a képzésszervezést támogató informatikai rendszeren keresztül a jelentkezési feltételek ellenőrzését és azok teljesítését követően haladéktalanul értesíti a jelentkezés elfogadásáról.

(3) A Jogakadémia legkésőbb a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés napját megelőző 15. napon a képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján újabb értesítést küld a továbbképzésen részt vevő részére, amelyben tájékoztatja a képzés részletes szabályairól és a technikai feltételekről.

4. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés teljesítésének igazolása

6. § (1) A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésen való részvételről tanúsítványt bocsát ki.

(2) A tanúsítványt a Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésen részt vevő személy számára a képzésszervezést támogató informatikai rendszerben letölthetővé teszi, azt a résztvevő kifejezett kérelmére elektronikus úton is megküldi.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 26. cikk (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 25/2022. (XII. 29.) GFM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére