• Tartalom

10/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

10/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

2023.01.06.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a nukleáris létesítményben és radioaktívhulladék-tárolókban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint

b) nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesére (a továbbiakban: engedélyes)

terjed ki.

(2) E rendeletalkalmazásában az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ában, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. mellékletében, valamint a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet 2. §-ában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni, azzal, hogy munkavállalón a felügyelet alatt munkát végzőket is érteni kell.

2. A munkavállalók kiválasztásával kapcsolatos követelmények

2. § (1) A munkavállalók kiválasztásának és alkalmazásának feltételeit az engedélyes írásban szabályozza. A szabályozásnak tartalmaznia kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló munkavállalókkal való ellátottságára, a munkavállalókra és azok alapképzettségére, szakképesítésére és alkalmasságára vonatkozó követelményeket.

(2) A speciális nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakismeretet igénylő, és ezen belül a biztonság szempontjából fontos munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú képzettségi és képesítési követelményeket, szakirányú gyakorlati időtartamot az 1–7. melléklet, a nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó általános követelményeket a 3. § tartalmazza.

(3) A munkavállalók képesítésére, az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságára vonatkozó követelményeket – az adott nukleáris létesítménytípus sajátosságait figyelembe véve – az Előzetes-, valamint Végleges Biztonsági Jelentés (a továbbiakban: Biztonsági Jelentés) tartalmazza.

3. A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalóinak képzési programjára vonatkozó általános követelmények

3. § (1) A képzési programoknak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályokon túl meg kell felelniük a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeiről szóló kormányrendeletekben foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban és Radioaktívhulladék-tároló Biztonsági Szabályzatokban, az engedélyes Biztonsági Jelentésében és a nemzetközi nukleáris szervezetek ajánlásaiban meghatározottaknak és a (2)–(18) bekezdésben előírtaknak.

(2) Az adott munkakör képzési programjának összeállítása az engedélyes feladata, amelyet elemzéssel kell megalapozni és az adott munkakör betöltéséhez előírt képzettségi, nukleáris szakirányú képesítési és vizsgakövetelményeknek kell megfeleltetni.

(3) Az adott munkakör képzési programja meghatározza a bemeneti követelményeket, a képzési program egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a képzési program egységeihez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, valamint a képzés végrehajtásának elvárt körülményeit (így különösen helyszín, oktatási eszközök, maximális csoportlétszám).

(4) A képzési program tartalmazza

a) az alkalmazott értékelési rendszert, a már korábban megszerzett tudás elismerésének, a korábban megszerzett képesítések megfeleltetésének módjait, valamint a program zárásának feltételeit és annak végrehajtásának módját, a program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételeit.

b) a program megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárását, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módját.

(5) A képzési programban bemeneti feltételként, a program egyes elemei között szerepelhetnek

a) az Országos Képzési Jegyzék szerinti államilag elismert szakképesítések,

b) a Szakmajegyzék szerinti szakképzettségek,

c) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint engedélyköteles szakmai képzést követően megszerzett, államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítések, továbbá részszakmára felkészítő szakmai oktatás keretében megszerzett, államilag elismert, alapfokú végzettséget biztosító szakképesítések,

d) az Fktv. szerinti bejelentés alapján végzett képzésben való részvétel, vagy

e) a 2019. december 31-ig hatályos Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési program alapján, vagy a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyese által működtetett képzési rendszerben megszerzett vizsgák és minősítések is.

(6) A képzési program kimenetét az adott munkakör betöltésére jogosító, a munkaköri felkészültséget igazoló irat (jogosítvány, bizonyítvány, tanúsítvány) jelenti, amelyet a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló engedélyese vagy a nukleáris biztonsági hatóság állít ki.

(7) A munkaköri felkészültséget igazoló irat érvényességi idejét, megújításának szabályait – amennyiben azt jogszabály nem rendezi – a Biztonsági Jelentésben kell rögzíteni.

(8) A képzési programok hatékony végrehajtásához az engedélyes biztosítja mindazon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a munkakörben elvárt kompetenciák kifejlesztéséhez, a korábbi üzemeltetési gyakorlat és tapasztalatok átadásához szükségesek.

(9) Az üzemeltető személyzettel a képzés során ismertetni kell a létesítmény, annak építményei, rendszerei és rendszerelemei működését és üzemeltetésük módját. A személyzetben tudatosítani kell, hogy a nukleáris létesítményt vagy a radioaktívhulladék-tárolót üzemeltetni csak a vonatkozó üzemeltetési korlátok és feltételek, valamint üzemviteli előírások, szabályok betartása mellett lehet,

(10) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetnek ismernie kell a blokk különböző üzemállapotok melletti viselkedését, a blokkvezénylői csoportmunka sajátosságait, az adminisztratív előírásokat és tapasztalattal kell rendelkezniük a különböző üzemállapotok diagnosztizálásához és a szükséges intézkedések megtételéhez.

(11) A nukleáris létesítményben az ügyeletes mérnökök, a blokkügyeletesek számára a képzési programban vezetői ismereteket is oktatni kell, továbbá a képzésüknek szélesebb körűnek kell lennie, mint a blokkvezénylőben szolgálatot adó operátorokénak, különös tekintettel a veszélyhelyzeti intézkedési programokra.

(12) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetet az adott létesítményre jellemző, teljes léptékű szimulátoron is képezni kell annak érdekében, hogy a kevésbé gyakori üzemi események, váratlan meghibásodások és üzemzavarok kezelésében is kellő gyakorlatot szerezzenek. A képzés keretében a diagnosztizáló, továbbá a hatékony csoportmunkára való képességet folyamatosan fejleszteni kell.

(13) A nukleáris létesítményben a képzési program tartalmazza a súlyos baleseti helyzetek és ezek kezeléséhez szükséges írásos utasítások ismertetését és alkalmazásuk gyakorlásának módozatait. A képzést teljes léptékű szimulátor segítségével vagy egyéb lehetséges módon kell megvalósítani és végrehajtani.

(14) A karbantartó személyzet képzési programja tartalmazza a nukleáris létesítményre és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó általános és az adott munkakör ellátásához – a rendszerekre és a rendszerelemekre, a minőségbiztosításra, a karbantartási tevékenység végzéséhez szükséges utasításokra és eljárásokra, a nukleáris létesítmény ellenőrzésének feltételeire vonatkozó – szükséges specifikus ismereteket.

(15) A képzési program kiterjed a rendszerelemek és a technológiai rendszerek biztonság szavatolásában betöltött szerepének, a lehetséges karbantartási hibák következményeinek és biztonsági jelentőségének ismertetésére. A képzési program hasznosítja az üzemeltetés során felhalmozódó tapasztalatokat is.

(16) A karbantartó személyzetnek ismeri a munkavégzés helyszínét és az ott található rendszerelemeket. Ennek biztosítása érdekében a képzés tartalmazza a gyártóművi és a karbantartási technológiai előírásokra épített, eredeti rendszerelemeken vagy modelleken, illetve inaktív teljes léptékű rendszerelemeken történő gyakorlást, illetve helyszíni, felügyelet melletti munkavégzést is.

(17) A karbantartó személyzet képzési programja felkészíti a munkavállalókat arra, hogy a jogosítványuknak megfelelő szinten felügyelet alatt vagy önállóan dolgozzanak. Mindehhez biztosítani kell a speciális képzési programokat. E speciális képzési programnak atomerőmű esetén a 3. mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelni és kompetenciákat kell elérni.

(18) A karbantartó személyzet gyakorlati felkészítéséhez biztosítani kell az inaktív képzési környezetet, a gyakorlóhelyszín oktató rendszerelemeinek, eszközeinek aktualitását.

4. Betanító szakirányú képzés

4. § (1) Az új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalónak a munkaköre ellátásához előírt nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakirányú képesítést és gyakorlatot a fűtőelemeknek a reaktorba történő első berakásáig, vagy a kiégett fűtőelemek telephelyre történő első szállításáig, továbbá a radioaktív hulladék telephelyre történő első szállításáig kell megszereznie. Az új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalónak a szükséges gyakorlat megszerzése érdekében részt kell vennie az üzembehelyezési feladatok végrehajtásában.

(2) Üzemelő nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni, vagy más munkakörbe áthelyezni kívánt munkavállaló kiválasztásánál és alkalmazásánál a munkavállalónak a munkakörre előírt képesítést a munkakörben történő önálló munkavégzés megkezdéséig kell megszereznie.

5. § (1) A munkavállalók betanító szakirányú képzésére vonatkozó előírásokat – az Atv.-ben, továbbá a 3. § (1) és (5) bekezdésében megjelölt jogszabályokban és dokumentumokban foglaltak figyelembevételével – az engedélyes határozza meg.

(2) Az engedélyes olyan képzési programot dolgoz ki és valósít meg, amely biztosítja, hogy a munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismeretekkel, szaktudással és gyakorlattal. A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programok követelményeit a 3. § és a 3–7. melléklet tartalmazza.

(3) A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programot a munkakörben elvégzendő feladatok, tevékenységek részletes elemzése alapján kell meghatározni, amelyet az engedélyes köteles írásban rögzíteni, valamint az érintettek számára hozzáférhetővé tenni. A képzési programban a valóságos körülmények közötti gyakorlati foglalkozást, betanulást is elő kell írni. A gyakorlati képzést – az adott munkakör figyelembevételével – munkahelyi környezetben, blokk szimulátoron vagy karbantartó gyakorlóközpontban kell végezni. A képzés során minden résztvevőben tudatosítani kell, hogy a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van.

(4) A betanító szakirányú képzés során ellenőrizni kell az ismeretek elsajátításának szintjét. Az ellenőrzés történhet vizsgával vagy egy adott gyakorlati feladat ellenőrzött végrehajtásával. Az atomerőművi blokkvezénylői személyzet esetében a betanulás végén, szimulátoron végzett ellenőrzéssel is meg kell győződni a munkavállalónak a munkakör ellátására való alkalmasságáról.

(5) Önálló munkavégzéssel az a munkavállaló bízható meg, aki teljesíti a munkakörre előírt képzettségi követelményeket, valamint a munkakör ellátásához szükséges egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal rendelkezik. Az engedélyes az egészségügyi, fizikai alkalmasságot legalább kétévente, a pszichológiai alkalmasságot – az engedélyes által meghatározott munkakörökben – legalább ötévente ellenőrzi.

(6) A nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolói munkavégzés karbantartási, szakipari, beruházási területein – a nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakörök kivételével – az engedélyes felügyelet alatti munkavégzési engedélyt adhat ki. Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító engedély annak adható ki, aki teljesíti az adott tevékenység felügyelet alatti munkavégzésre vonatkozó, jóváhagyott képzettségi és vizsgakövetelményeket, és a munkakör ellátásához szükséges egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal is rendelkezik. A felügyelet alatti munkavégző a feladatait az önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezheti.

6. § (1) A képzést atomerőmű, radioaktívhulladék-tároló, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) esetében – az Atv. előírásai szerint – az engedélyes, vagy az engedélyeseken kívül más, az engedélyes által meghatározott kritériumok alapján kiválasztott felnőttképző végezheti. A képzés során az engedélyes képzési programját hajtják végre.

(2) A képzés alapján megszerzett képesítés az érintett munkakör betöltésére, valamint a tevékenység végzésére jogosít, de nem tanúsít iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést. Az engedélyes felel az általa előírt képzésekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáért.

(3) A képzést és a képzésben való részvételt úgy kell dokumentálni és archiválni, hogy a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelmények teljesülése bármikor megállapítható legyen.

7. § A képzési programokban követik a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban, annak rendszereiben, rendszerelemeiben, az üzemeltetés módjában, a műszaki és adminisztratív utasításokban bevezetett, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján szükségesnek tartott és megvalósított változásokat. A képzési programokat és tananyagokat időszakosan – legalább háromévente – felül kell vizsgálni. Biztosítani kell, hogy a munkavállaló felkészüléséhez megfelelő minőségű és mennyiségű oktatási anyag, valamint segédanyagok, üzemi dokumentációk, segédletek és a gyakorlati képzést támogató eszközök álljanak rendelkezésre.

8. § A Biztonsági Jelentésben meghatározott háttérszervezet felsőfokú végzettséghez kötött munkakört betöltő munkavállalói, valamint a nukleáris biztonságért, továbbá az atomenergia biztonságos alkalmazásáért felelős vezetők képzettségi követelményei között szerepelnek olyan elemek, amelyek tartalmazzák a nukleáris technika alapvető elveinek, a nukleáris vagy a radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonsága tervezési és üzemeltetési alapelveinek ismeretét.

5. Szinten tartó szakirányú képzés

9. § (1) Rendszeres szinten tartó szakirányú képzésben részesül az a munkavállaló, akinek a tevékenysége a nukleáris vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonságát közvetlenül érinti, vagy arra kihatással lehet. A szinten tartó képzési programok kidolgozásánál figyelembe kell venni az egyes nukleáris létesítményi vagy radioaktívhulladék-tárolói munkakörök eltérő sajátosságait is.

(2) A szinten tartó szakirányú képzés keretében biztosítani kell a munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek és jártasságok szinten tartását, továbbá ismertetni kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló rendszereiben, rendszerelemeiben, az írásos utasításokban, az eljárásrendekben végrehajtott, illetve az üzemeltetési tapasztalatok – beleértve a bekövetkezett, valamint más nukleáris létesítménynél vagy a radioaktívhulladék-tárolónál megtörtént üzemzavarokból levont tanulságok – hasznosítása eredményeként szükséges és megvalósított változásokat.

(3) A munkavállalók szinten tartó képzési programjának tartalmaznia kell a baleset-elhárítási, a sugárvédelmi, a munka- és tűzvédelmi képzést is.

(4) A balesetelhárítási és a tűzvédelmi üzemi szervezetek munkavállalói részére évenként legalább egy alkalommal elméleti képzést és gyakorlatot kell tartani.

10. § A szinten tartó képzés folytatására a 6. § rendelkezései az irányadók.

6. A betanító és szinten tartó szakirányú képzési program ellenőrzése

11. § (1) A nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló biztonság szempontjából meghatározó és fontos, valamint speciális nukleáris ismereteket igénylő munkaköreinek betanító szakirányú képzési programjai és a szinten tartó szakirányú képzési programok összeállítására, végrehajtására vonatkozó elveket a Biztonsági Jelentés tartalmazza.

(2) A képzési programok végrehajtásáról, időszakos felülvizsgálatáról a nukleáris biztonsági hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az engedélyes az éves betanító és szinten tartó képzési programok megvalósítására vonatkozó ütemtervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig küldi meg a nukleáris biztonsági hatóságnak tájékoztatás céljából.

(4) E betanító és szinten tartó szakirányú képzések programjait az engedélyes köteles a belső szabályozása szerint, dokumentált és ellenőrizhető módon, a szükséges felülvizsgálati ciklus figyelembevételével naprakész állapotban tartani.

7. A nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó általános követelmények

12. § (1) A 3–7. mellékletben felsorolt képzési programok kimenetét a képzési programokat záró, minősítő vizsgák eredményes letétele során kiállított vizsgadokumentumok jelentik.

(2) A 3. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg:

a) Hatósági jogosító vizsga,

b) Kiemelt társasági jogosító vizsga,

c) Társasági jogosító vizsga,

d) Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító vizsga.

(3) A hatósági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített, a nukleáris biztonsági hatóság által jóváhagyott szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 3. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a nukleáris biztonsági hatóság képviselője, a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. A hatósági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeret-ellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

(4) A kiemelt társasági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 3. melléklet szerinti képzési programot és megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. A kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeret-ellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

(5) A társasági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 3. melléklet szerinti képzési programot és megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti egységének vezetője, szakterületi vezető szakemberek, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Amennyiben a munkakör a Biztonsági Jelentésben biztonság szempontjából fontos munkaköri minősítéssel szerepel, a vizsgabizottságban az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője is részt vesz. A társasági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 3 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

(6) A felügyelet alatti munkavégzésre jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 3. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó munkáltatói jogokat gyakorló vezetője, az engedélyes szakterületileg illetékes vezető szakemberei, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Amennyiben a felügyelet alatti tevékenység a Biztonsági Jelentésben biztonság szempontjából fontos munkaköri minősítéssel szereplő munkakörhöz kapcsolódik, a vizsgabizottságban az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője is részt vesz. A felügyelet alatti munkavégzésre jogosultnak teljesítenie kell az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzéseket és az előírt időszakos ismeret-ellenőrzéseket.

(7) A 4. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg

a) a (2) bekezdés a) alpontja szerinti hatósági jogosító vizsga, azzal, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 2. melléklet 1. táblázata szerinti képzési programot,

b) Intézményi jogosító vizsga.

(8) Az intézményi jogosító vizsga végrehajtására az intézmény vezetője által készített szabályozás vonatkozik. Az első intézményi vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta az előírt képzési programot és megfelel a jogszabályban és az intézmény vezetője által jóváhagyott belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az intézmény nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az intézmény oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Az intézményi vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos intézményi vizsgán meg kell újítani. Az időszakos intézményi vizsgán való részvétel feltétele az intézmény belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeret-ellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

(9) Az 5. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a (2) bekezdés a) alpontja és a (3) bekezdés b) alpontja szerinti jogosító vizsga során szerezhető meg.

(10) A hatósági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített, a nukleáris biztonsági hatóság által jóváhagyott szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta az 5. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgán vizsgabizottsági tagként a nukleáris biztonsági hatóság képviselője, a főigazgató által kijelölt személy, a reaktorüzem vezetője, a vizsgázó szervezetének csoportvezetője vannak jelen. A hatósági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeret-ellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

(11) A 6. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a (2) bekezdés a) alpontja szerinti hatósági jogosító vizsga során szerezhető meg azzal a feltétellel, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki sikeresen elvégezte a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat szerinti képzési programot.

(12) A 7. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a (2) bekezdés a) alpontja szerinti hatósági jogosító vizsga során szerezhető meg azzal a feltétellel, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki sikeresen elvégezte a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat szerinti képzési programot.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet hatálybalépésekor hatályos jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(3) A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet [a továbbiakban: 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet] hatálybalépésekor hatályos a társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgabizonyítványok, és jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

14. § (1) Ez a rendelet

a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelv 7. cikkének,

b) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának,

c) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 10/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez

Az atomerőmű munkavállalóinak tevékenységére és munkakörére előírt iskolai végzettség és szakképzettség, valamint nukleáris szakirányú képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés

1.

Atomerőművi blokkok rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Ügyeletes mérnök

felsőfokú
vegyészmérnök vagy gépészmérnök, vagy energetikai mérnök vagy villamosmérnök

Ügyeletes mérnök

2.

Atomerőművi blokk rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Blokkügyeletes

érettségi

Blokkügyeletes
vagy
Ügyeletes mérnök

3.

Atomerőművi blokk primer köri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Reaktoroperátor

érettségi

Reaktoroperátor

4.

Atomerőművi blokkok primer köri rendszereinek helyszíni üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása
Primer köri főgépész

érettségi

Primer köri főgépész

5.

Atomerőművi blokkok primer köri rendszereinek helyszíni
üzemeltetése
Primer köri gépész

érettségi

Primer köri gépész
vagy
Primer köri főgépész

6.

Atomerőművi blokkok primer köri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Primer köri szolgálatvezető

érettségi

Reaktoroperátor

7.

Atomerőművi blokkok közösüzemi rendszereinek vezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Közösüzemi vezénylő operátor

érettségi

Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor

8.

Atomerőművi átrakógép üzemeltetése
a) Átrakógép operátor
b) Vezető átrakógép operátor

érettségi

Átrakógép operátor

9.

Atomerőművi blokkok szekunder köri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Szekunder köri szolgálatvezető

érettségi

Turbina főgépész

10.

Atomerőművi blokkok szekunder köri rendszereinek blokkvezénylői és helyszíni üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Turbina főgépész

érettségi

Turbina főgépész

11.

Atomerőművi blokk szekunder köri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Turbinaoperátor

érettségi

Turbinaoperátor
vagy
Turbina főgépész

12.

Atomerőművi blokk szekunder köri rendszereinek helyszíni üzemeltetése
Turbinagépész

érettségi

Gőzturbina-gépész

13.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Villamos művezető

érettségi és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet e szerinti Szakmajegyzék
(a továbbiakban: Szakmajegyzék) szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

14.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Villamos külső üzemek művezető

érettségi és villanyszerelő és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő, vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

15.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Vezető elektrikus

érettségi és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Vezető elektrikus
vagy
Villamos művezető

16.

Atomerőmű villamos rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet felsőfokú/villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő, vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettségunkájának irányítása
Villamos szolgálatvezető

felsőfokú villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő, vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

17.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek üzemeltetése
Elektrikus

szakmunkás: villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Elektrikus
vagy
Vezető elektrikus
vagy
Villamos művezető

18.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Irányítástechnikai szolgálatvezető

felsőfokú
informatikai (képzési ág)
vagy
mechatronikai mérnöki
(képzési ág) vagy
villamos- vagy energetikai
mérnöki (képzési ág)

Irányítástechnikai műszakos művezető

19.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása
Irányítástechnikai művezető

érettségi és
elektrotechnika-elektronika vagy mechatronika
(szakmacsoport)

Irányítástechnikai műszakos művezető

20.

Atomerőművi blokk irányítástechnikai rendszereinek műszakos üzemeltetése
Ügyeletes műszerész

szakmunkás:
elektrotechnika-elektronika vagy mechatronika (szakmacsoport) vagy villanyszerelő, vagy villamosmű-kezelő

Irányítástechnikai műszakos műszerész
vagy
Irányítástechnikai műszakos művezető

21.

Atomerőművi blokk technológiai digitális rendszereinek műszakos
üzemeltetése
Számítógép ügyeletes

érettségi (gimnázium, szakközépiskola)
elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport), informatika szakma csoport

Számítógép ügyeletes

22.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni
üzemeltetése
Külső technológiai gépész

érettségi

Külső üzemi gépész
vagy
Külső üzemi operátor
vagy
Külső üzemi műszakos főgépész
vagy
Külső üzemi szolgálatvezető

23.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása
Külső technológiai főgépész-műszakos

érettségi

Külső üzemi műszakos főgépész
vagy
Külső üzemi szolgálatvezető

24.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása
Külső technológiai főgépész

érettségi

Külső üzemi állandó délelőttös főgépész
vagy
Külső üzemi műszakos főgépész
vagy
Külső üzemi szolgálatvezető
vagy
Külső üzemi művezető

25.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek vízművezénylői és helyszíni üzemeltetése
Külső technológiai operátor

érettségi

Külső üzemi operátor

26.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Külső technológiai szolgálatvezető

érettségi

Külső üzemi szolgálatvezető

27.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Külső technológiai művezető

érettségi

Külső üzemi művezető
vagy
Külső üzemi szolgálatvezető

28.

Atomerőmű dozimetriai rendszereit
üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Dozimetriai szolgálatvezető

felsőfokú műszaki (képzési terület)

Dozimetriai szolgálatvezető

29.

Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Vezető dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus
vagy
Dozimetriai szolgálatvezető

30.

Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése
Dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus
vagy
Dozimetriai szolgálatvezető

31.

Atomerőmű vegyészeti rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Vegyészeti szolgálatvezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar, vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

VEFO szolgálatvezető

32.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
Dekontamináló művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar, vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Dekontamináló művezető

33.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
Dekontamináló

szakmunkás

Dekontamináló
vagy
Dekontamináló műszakvezető

34.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
Dekontamináló műszakvezető

érettségi

Dekontamináló műszakvezető
vagy
Dekontamináló művezető

35.

Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése
Víztisztító kezelő I.

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító kezelő I.
vagy
Víztisztító műszakvezető
vagy
Kémiai technológiai művezető I.

36.

Az atomerőmű víztisztító és vegyszerrendszereinek kezelése, az
üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések
elvégzése
Víztisztító kezelő II.

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító kezelő II.
vagy
Kémiai technológiai művezető II.

37.

Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és
vegyszerrendszereinek kezelése a beosztott személyzet munkájának
irányítása
Víztisztító műszakvezető

szakmunkás: /gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító műszakvezető
vagy
Kémiai technológiai művezető I.

38.

Az atomerőművi vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetése és kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Kémiai technológiai művezető I.

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar, vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Kémiai technológiai művezető I.

39.

Az atomerőművi víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetése és
kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása
Kémiai technológiai művezető II.

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar, vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Kémiai technológiai művezető II.

40.

Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése
Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

érettségi

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

41.

Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése, folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek munkájának irányítása
- Folyékony radioaktív hulladékkezelő műszakvezető

érettségi

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

42.

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek,
műszakvezetők munkájának irányítása
Folyékony radioaktív hulladékkezelő művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

43.

Atomerőművi blokkok primer köri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
Nukleáris karbantartó lakatos

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy az elektrotechnika – elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektrotechnika - elektronika ágazat szerinti végzettség

Nukleáris karbantartó lakatos
(szakterületenként meghatározott)

44.

Atomerőművi blokkok szekunder köri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
Karbantartó lakatos

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy az elektrotechnika – elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektrotechnika - elektronika ágazat szerinti végzettség

Karbantartó lakatos (szakterületenként meghatározott)

45.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek műszakos karbantartási feladatainak helyszíni irányítása, koordinálása (szakterületenként meghatározott)
Karbantartó műszakvezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)

46.

Atomerőművi blokkok rendszerelemeit működtető szerkezetelemeinek karbantartása
Karbantartó műszerész

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Karbantartó műszerész

47.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartásának ellenőrzése, koordinálása (szakterületenként meghatározott)
Karbantartási műszaki ellenőr

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség

Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)

48.

Atomerőművi blokkok rendszerei, rendszerelemei karbantartási
munkáinak irányítása és koordinálása (szakterületenként meghatározott)
Karbantartás művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar, vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség

Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)

49.

Atomerőművi blokkokba beépített primer köri armatúrák karbantartásának irányítása, koordinálása
Armatúrakarbantartó művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Armatúrakarbantartó művezető

50.

Atomerőművi blokkokba beépített primer köri forgógépek karbantartásának irányítása, koordinálása
Forgógépkarbantartó művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Forgógépkarbantartó művezető

51.

Atomerőművi blokkokba beépített fővízköri készülékek karbantartásának irányítása, koordinálása
Fővízköri készülékkarbantartó művezető

érettségi és /gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Fővízköri készülékkarbantartó művezető

52.

Atomerőművi blokkokba beépített biztonsági szelepek karbantartásának irányítása, koordinálása
Biztonsági szelepkarbantartó művezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Biztonsági szelepkarbantartó művezető

53.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának
irányítása, koordinálása
Reaktorkarbantartó műszakvezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Reaktorkarbantartó műszakvezető

54.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának
szerelés vezetése
Reaktorszerelés vezető

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Reaktorszerelés vezető

55.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása
Technológiai és biztonsági művezető

érettségi és elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Technológiai és biztonsági művezető

56.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai védelmek karbantartásának irányítása, koordinálása
Technológiai védelmek művezető

érettségi és elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Technológiai védelmek művezető

57.

Atomerőművi blokkokba beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása
Elektromechanikai karbantartó művezető

érettségi és elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Elektromechanikai karbantartó művezető

58.

Az atomerőművi blokkok primer köri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus – primer köri

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus –primer köri

59.

Az atomerőművi blokkok szekunder köri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenység ellátása
Rendszer-technológus – szekunder köri

felsőfokú műszaki képzési terület

Rendszertechnológus –szekunder köri

60.

Az atomerőművi blokkok külső üzemi technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus - külső üzemi

felsőfokú műszaki képzési terület

Rendszertechnológus - külső üzemi

61.

Az atomerőművi blokkok villamos technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus - villamos

felsőfokú műszaki képzési terület

Rendszertechnológus -villamos

62.

Az atomerőművi blokkok irányítástechnikai technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus - irányítástechnikai

felsőfokú műszaki képzési terület

Rendszertechnológus -irányítástechnikai

63.

Az atomerőmű biztonsági rendszereinek és rendszerelemeinek folyamatos teljesítménymonitorozása, az eredmények értékelése, karbantartásba történő visszacsatolása
Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor

felsőfokú műszaki képzési terület

Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor

64.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)
Berendezés felelős - építész

érettségi és építészet (szakmacsoport), vagy felsőfokú műszaki (képzési terület) építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar, vagy épületgépészet ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - építész

65.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
Berendezés felelős - gépész

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú műszaki (képzési terület) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - gépész

66.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
Berendezés felelős - villamos

érettségi és elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport), vagy informatika (szakmacsoport), vagy közlekedés (szakmacsoport), vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú informatikai (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika, vagy informatika és távközlés, vagy épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet, vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - villamos

67.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
Berendezés felelős - irányítástechnika

érettségi és elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport), vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú informatikai (képzési ág) vagy gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - irányítástechnika

68.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)
Berendezés felelős –
épületgépész

érettségi és építészet (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) felsőfokú műszaki (képzési terület), építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet, vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - épületgépész

69.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
Műszerész

szakmunkás: elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy villamos és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet, vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Műszerész (szakterületenként meghatározott)

70.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
Villamos karbantartó

szakmunkás: elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet, vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Villamos karbantartó (szakterületenként meghatározott)

71.

A PDA-VERONA rendszer karbantartási feladatainak ellátása
VERONA karbantartó

felsőfokú számítástechnikai vagy informatikai végzettség villamosmérnök

VERONA karbantartó

72.

A Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartási feladatainak ellátása
Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerkarbantartó

szakmunkás: elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerkarbantartó

73.

Atomerőművi blokkok emelőgépeinek karbantartása
Darukarbantartó művezető

szakmunkás: gépészet (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet, vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Darukarbantartó művezető

74.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzése
Rendszerfelügyelő

érettségi és
gépipari minőségellenőr vagy ellenőrzési és
minőségbiztosítási munkatárs vagy
minőségellenőr

Rendszerfelügyelő

75.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzésének irányítása
Operatív irányító csoportvezető

érettségi és gépipari minőségellenőr vagy
ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Operatív irányító csoportvezető

76.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett vizuális ellenőrzési feladatok, valamint az idegen anyag feltárási és elhárítási munkálatok elvégzése
Vizuális vizsgáló

érettségi és gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú műszaki (képzési terület) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet, vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Vizuális vizsgáló

77.

Atomerőművi blokkok csővezetéki rendszerelemeit működtető villamos végrehajtó szerkezetelemeinek karbantartása
Működtetés karbantartó

szakmunkás/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet, vagy gépészet
vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Működtetés karbantartó

A B oszlop alkalmazásában
1. felsőfokú végzettség: MSc vagy BSc diploma, vagy műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
2. szakmunkás végzettség: iskolai rendszerű oktatás keretében megszerzett szakirányú szakképesítés vagy 8 általános iskolai végzettség és államilag elismert szakirányú szakképesítés.
A C oszlopban megjelölt képesítések megszerzése az atomerőmű engedélyese vagy a vele szerződéses viszonyban álló felnőttképző által működtetett képzési rendszerben, az engedélyes képzési programja alapján történhet.
A tevékenység és munkakör megnevezésben szereplő „szakterületenként meghatározott” kategóriákat és azok tartalmát az engedélyes belső szabályozásában határozza meg részletesen.

2. melléklet a 10/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez

Az Oktatóreaktor, a Kutatóreaktor, a KKÁT és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés
1. Az Oktatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör
betöltéséhez előírt
iskolai végzettség és
szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör
betöltéséhez
szükséges nukleáris
szakirányú képesítés
(hatósági/intézményi
vizsga)

1.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítás
Ügyeletes operátor

felsőfokú (BSc, MSc, 5 éves képzés) gépészmérnök vagy villamosmérnök vagy
mérnök-fizikus vagy
fizikus vagy energetikai mérnök végzettség

12 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktoránál (a továbbiakban: Oktatóreaktor) kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

Ügyeletes operátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

2.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése
Ügyeletes másodoperátor

gépész vagy villamos szakon szerzett üzemmérnöki (BSc) végzettség, vagy
technikusi végzettség, vagy fizikus végzettség

6 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át az Oktatóreaktornál kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

Ügyeletes másodoperátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

3.

Az oktatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete
Ügyeletes dozimetrikus

szakirányú technikusi végzettség vagy ezzel egyenértékű műszaki vagy
természettudományos végzettség vagy érettségi

Ügyeletes dozimetrikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes dozimetrikusi nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4.

Az oktatóreaktor elektronikai rendszereinek felügyelete
Ügyeletes elektronikus

szakirányú technikusi oklevél vagy ezzel egyenértékű műszaki végzettség

Ügyeletes elektronikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes elektrikusi minősítő intézményi vizsga.

5.

Az oktatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete és a daru kezelése
Ügyeletes mechanikus

szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi és darukezelői vizsga

Ügyeletes mechanikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes mechanikusi minősítő intézményi vizsga.

2. A Kutatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör
betöltéséhez előírt
iskolai végzettség és
szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör
betöltéséhez szükséges
nukleáris szakirányú
képesítés (hatósági vagy intézményivizsga)

1.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása
Főoperátor

felsőfokú műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

Főoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

2.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítás
Operátor

felsőfokú műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma, vagy technikusi végzettség és 10 év másodoperátori gyakorlat

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

Operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

3.

A kutatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése
Másodoperátor

műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma, vagy technikusi végzettség vagy érettségi és műszaki irányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 1 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 0,5 év elengedhető

Másodoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4.

A kutatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete
Ügyeletes dozimetrikus

érettségi bizonyítvány vagy
műszaki képzési
területen szerzett technikusi bizonyítvány

Legalább 1 év

Ügyeletes dozimetrikus intézményi vizsga.

5.

A kutatóreaktor elektromos rendszereinek felügyelete
Ügyeletes elektrikus

technikus vagy villamos- és energetikai végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

Ügyeletes elektrikus intézményi vizsga.

6.

A kutatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete
Ügyeletes mechanikus

technikus vagy gépész szakirányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

Általános és szakirányú intézeti vizsga.

3. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A

B

C

1.

Tevékenység és munkakör megnevezése

Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség és
szakképzettség

Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés és gyakorlati idő

2.

A nukleáris létesítmény üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
KKÁT telephelyvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 5 év nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban, vagy sugárveszélyes, a „B” oszlopban meghatározott végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben vagy 10 év nukleáris, vagy radioaktívhulladék-tároló létesítményben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.

3.

A nukleáris létesítmény gépész rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a gépészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
Gépész felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettségi szint és gépészmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

4.

A nukleáris létesítmény villamos rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a villamos rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
Villamos felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettségi szint és villamosmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

5.

A nukleáris létesítmény irányítástechnikai rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az irányítástechnikai rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
Irányítástechnikai felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettség és villamosmérnöki szakképzettség, automatizálási szakirány

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

6.

A nukleáris létesítmény környezet-ellenőrzésének, kibocsátás-ellenőrzésének és sugárvédelmi tevékenységének a felügyelete
Sugárvédelmi felügyeleti mérnök

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat.

7.

A nukleáris létesítmény állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete A létesítmény öregedéskezeléssel kapcsolatos valamennyi szakági teendőinek koordinálása és felügyelete
Öregedéskezelési mérnök

műszaki felsőfokú végzettségi szint és:
a) gépészmérnöki,
b) villamosmérnöki,
c) építészmérnöki vagy
gépész-, villamos-, építész üzemmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

8.

A nukleáris létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatok felügyelete, elvégzése, szervezése, koordinálása
a) Üzemeltetés-biztonsági mérnök,
b) Üzemeltetési mérnök

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

9.

A kiégett üzemanyag kazettákkal kapcsolatos manipulációk végzése
a)Átrakógép operátor
b) Vezető átrakógép operátor

érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint Átrakógép operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

10.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
Sugárvédelmi laborvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat, az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

11.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszerének üzemeltetése
Dozimetrikus

érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4. A radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, szakirányú gyakorlat, valamint képesíts

A

B

C

1.

Tevékenység és munkakör megnevezése

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés és gyakorlati idő

2.

A radioaktívhulladék-tároló üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
NRHT, RHFT telephelyvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 5 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy ipari létesítményben, a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.

3.

A radioaktívhulladék-tároló technológiáinak, sugár- és környezetvédelmének szervezése, felügyelete
a) Sugárvédelmi vezető
b) Technológiai vezető
c) Üzemvitel-biztonsági vezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy sugárveszélyes, a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint a sugárvédelmi és technológiai vezető esetén tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4.

A radioaktívhulladék-tároló állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
Létesítmény-fenntartási vezető

legalább középfokú, szakirányú műszaki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év a „B” oszlop szerinti szakképesítéshez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

5.

A radioaktívhulladék-tároló dozimetriai rendszerének üzemeltetése
Dozimetrikus

legalább középfokú végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.

A 2. pontban foglalt táblázat B oszlopának alkalmazásában:
1. felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: mesterfokozat vagy alapfokozat, vagy főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki végzettség.
A 3. és 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a felsőfokú végzettségi szintek:
- természettudományi felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat, vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú természettudományi szakképzettség, vagy
- műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: műszaki képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat, vagy főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki szakképzettség.
A 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a középfokú és a szakirányú műszaki végzettség:
- középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásai alapján,
- szakirányú műszaki végzettség: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet előírásai alapján.
A 3. és 4. pontban foglalt táblázat C oszlopában megjelölt sugárvédelmi képzettségek, képesítések megszerzése az R. 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedéllyel rendelkező által szervezett képzés keretében, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

3. melléklet a 10/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez

Az atomerőművi munkavállalók képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények
Az engedélyes feladata, hogy az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben a képzési programokat az ismertetett követelményeknek megfelelő, a nemzetközi nukleáris ajánlások, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai figyelembevételével, a pedagógiai, andragógiai alapelvek és módszertanok alkalmazásával részletesen kidolgozza, és azokat folyamatosan aktualizálva alkalmazza.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére