• Tartalom

10/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

10/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

a személyi állomány rekreációs, egészségmegőrző, rehabilitációs programjainak szervezéséről és végrehajtásáról

2022.05.15.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben foglaltakra – a személyi állomány egészségi, fizikai és mentális teljesítőképességének megőrzése, fejlesztése és mozgásszervi rehabilitációja érdekében a következő utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék, a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban mind együtt: bv. szerv) hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló tagjaira, munkavállalókra – kivéve a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok munkavállalói – (a továbbiakban: személyi állomány) terjed ki.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. Értelmező rendelkezések
a) családi rekreációs program: a személyi állomány és a közös háztartásban élő házastársa, élettársa, gyermeke számára nyújtott szabadidős, családi kikapcsolódást biztosító 3 napos, 2 éjszaka időtartamú program;
b) egészségmegőrző program: a személyi állomány egészségi állapotának szinten tartására, fejlesztésére, az egészséges életmód és a helyes táplálkozás fontosságára fókuszáló, 5 napos, 4 éjszaka időtartamú, kötelező bentlakásos program;
c) hévízi mozgásszervi rehabilitációs program: szakorvosi beutalóval rendelkező mozgásszervi rehabilitációra, reumatológiai problémákra, traumatológiai, ortopédiai és idegsebészeti műtét utáni állapotban lévő személyek, 16. év feletti közeli hozzátartozóik, a bv. szervtől nyugállományba helyezettek, továbbá a bv. szervtől nyugállományba helyezettek 16. év feletti hozzátartozói számára biztosított – a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által finanszírozott – évenként egy alkalommal igénybe vehető, 14 napos, 13 éjszaka időtartamú rehabilitációs program;
d) igali mozgásszervi rehabilitációs program: alapellátó vagy háziorvos által kitöltött beutalóval rendelkező krónikus vagy akut mozgásszervi problémákkal küzdő személyek számára szervezett, egészségügyi szakemberek által koordinált kezeléseket, terápiákat és előadásokat tartalmazó 12 napos, 11 éjszaka időtartamú bentlakásos, terápiás program. Az igali mozgásszervi rehabilitációs program a bv. szervtől nyugállományba helyezettek számára is biztosított;
e) rekreációs program: a személyi állomány mentális egészségének szinten tartása, fejlesztése érdekében alkalmazott 4 napos, 3 éjszaka időtartamú, kötelező bentlakásos program.

3. Közös szabályok
a) A személyi állomány tagját a programokon való részvétel idejére – a b) alpontban foglalt kivételekkel – mentesíteni kell a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól. A program időtartamáról rendelkező szolgálatteljesítés vagy munkavégzés alóli mentesítő parancsok/értesítések elkészítéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.
b) A családi rekreációs programot, valamint amennyiben a személyi állomány tagja a hévízi mozgásszervi rehabilitáción a közeli hozzátartozójával vesz részt, a személyi állomány tagja szabadidő, szabadság terhére veheti igénybe.
c) Amennyiben a személyi állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól, a program időtartamáról rendelkező szolgálatteljesítés vagy munkavégzés alóli mentesítő parancsokat/értesítéseket az adott bv. szerv személyügyi szakterülete a programon történő részvételt megelőző 5 munkanapon belül köteles a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK), a hévízi mozgásszervi rehabilitáció esetében pedig a BVOP Humán Szolgálata részére megküldeni.
d) A személyi állomány tagja – jelen utasításban rögzített jogosultsági feltételekkel – a családi rekreációs, az egészségmegőrző, a mozgásszervi rehabilitációs és rekreációs programokra az 1. melléklet kitöltésével jelentkezhet.
e) A bv. szervtől nyugállományba helyezett személy – jelen utasításban rögzített jogosultsági feltételekkel – a mozgásszervi rehabilitációs programokra az 1. melléklet kitöltésével jelentkezhet.
f) A közeli hozzátartozói jogosultságot minden esetben az adott bv. szerv személyügyi szakterülete – a személyügyi nyilvántartási rendszeren keresztül, illetve a személyi anyaggyűjtőben elhelyezett dokumentumok alapján – köteles ellenőrizni.
g) A személyi állomány közeli hozzátartozója a családi rekreációs programon és a hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon önállóan, a személyi állomány tagja nélkül nem vehet részt.
h) A bv. szervtől nyugállományba helyezett személy közeli hozzátartozója a hévízi mozgásszervi rehabilitációs programokon önállóan, a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy nélkül nem vehet részt.
i) A programokra történő oda- és visszautazásról, a hévízi mozgásszervi rehabilitációs program és családi rekreációs program kivételével – amennyiben a személyi állomány mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól – a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.
j) A családi rekreációs, az egészségmegőrző, a mozgásszervi rehabilitációs, valamint rekreációs programokon résztvevők számára – a program ideje alatt – a BVOTRK, illetve az MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban: MH Hévíz) a bv. szervezet számára biztosított kvóta erejéig térítésmentes étkezést, szállást, valamint az adott programokon történő részvételt biztosít.
k) A személyi állomány tagja, valamint a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy az egyes programokat évente legfeljebb egy-egy alkalommal veheti igénybe.
l) A családi rekreációs, egészségmegőrző, igali mozgásszervi rehabilitációs, valamint rekreációs programok
la) részletes tematikáját,
lb) tervezett létszámát, időpontjait, csoportlétszámait, valamint
lc) részletes költségvetés tervezetét tartalmazó javaslatot
a BVOTRK igazgatója a tárgyévet megelőző év október 31-éig – a BVOP Humán Szolgálatán keresztül – az országos parancsnok részére írásban, jóváhagyásra felterjeszti.
m) Az országos parancsnok által jóváhagyott időpontok és beosztások alapján a BVOP Humán Szolgálat – a bv. szervek munkajogi létszámával arányos elosztás figyelembevételével – gondoskodik a programokon való részvételi lehetőségek meghirdetéséről, az adott bv. szerv vezetője pedig a biztosított létszámkeret maradéktalan feltöltéséről.
n) A bv. szerv vezetője a bv. szerv részére biztosított létszámkeret terhére delegált személyek adatait tartalmazó összesítő táblázatot az országos parancsnok részére – a BVOP Humán Szolgálaton keresztül – legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 10-éig köteles jóváhagyásra felterjeszteni.
o) A végleges és jóváhagyott turnusonkénti beosztásokról a BVOP Humán Szolgálat legkésőbb az adott év december 15-éig tájékoztatja a bv. szerv vezetőit, valamint az összesített adatokra vonatkozóan a BVOTRK igazgatóját.
p) A családi rekreációs, az egészségmegőrző, a mozgásszervi rehabilitációs, továbbá a rekreációs programokon a részvétel lemondása csak rendkívüli okból engedélyezett. A lemondás tényét – legkésőbb a programon való részvételt megelőző utolsó munkanapon – a bv. szerv vezetőjének írásban kell megküldenie a BVOP Humán Szolgálat szolgálatvezetője, valamint a BVOTRK igazgatója – kivéve a hévízi mozgásszervi rehabilitációs program esetében történő lemondást – részére. A programról távol maradó személy pótlásáról, valamint az újonnan kijelölt személy programra történő delegálásáról az adott bv. szerv vezetője köteles gondoskodni.
q) A személyi állomány tagja, kérésére az alábbi programokon vehet részt egészségügyi szabadság terhére:
qa) egészségmegőrző,
qb) hévízi mozgásszervi rehabilitáció,
qc) igali mozgásszervi rehabilitáció.
r) Az egészségügyi szabadság terhére történő részvételt a programokon az alapellátó orvos javaslatára az állományilletékes parancsnok engedélyezi.

III. A CSALÁDI REKREÁCIÓS PROGRAM SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

4. A személyi állomány és a közös háztartásban élő házastársa, élettársa és gyermeke családi rekreációs programját a BVOTRK az alábbi két helyszínen biztosítja:
a) BVOTRK, 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
b) BVOTRK, 7275 Igal, Gábor utca 6.

5. A családi rekreációs programon a személyi állomány tagja és a közös háztartásban élő házastársa, élettársa, gyermeke részére a központilag szervezett programokon való részvétel nem kötelező.

6. A családi rekreációs programokra csak az a házastárs, élettárs, gyermek delegálható, aki az érintett személyi állomány tagjának személyi anyaggyűjtőjében, illetve a személyügyi nyilvántartórendszerben rögzítésre került.

IV. EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

7. A személyi állomány egészségmegőrző programját a BVOTRK, 7275 Igal, Gábor utca 6. szám alatt biztosítja.

8. Az egészségmegőrző program a személyi állomány számára különösen az alábbi ellátási szolgáltatásokat foglalja magában:
a) egészségi állapotfelmérés,
b) csoportos gyógytorna,
c) frissítő masszázs,
d) egészségmegőrzésről szóló előadások,
e) táplálkozási tanácsadás,
f) gyógyvizes gyógymedence igénybevétele és/vagy úszás az igali gyógyfürdőben.

9. Az igali gyógyfürdő igénybevételéért és egyéb szolgáltatásokért a BVOTRK igazgatója által kiadott intézkedésben található térítési díjak fizetendők, amely jegyzéket a BVOTRK a honlapján közzéteszi.

10. Az egészségmegőrző program nem az egészségbiztosítás terhére finanszírozott ellátás, nem minősül kórházi ellátásnak, így az egészségbiztosítási szabályok szerinti utazási költségtérítés – az egészségmegőrző program alatt – nem vehető igénybe.

11. Az egészségmegőrző programban részt vevő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy számára 17 továbbképzési pont kerül jóváírásra, amelynek nyilvántartásáért és rögzítéséért a BVOTRK – a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (a továbbiakban: BM RVVTF) által üzemeltetett továbbképzési portál alkalmazására felhatalmazott, képzésszervezői jogosultsággal rendelkező – kijelölt munkatársa felelős.

12. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak vonatkozásában az egészségmegőrző programon történő részvétel belső továbbképzésként ismerhető el.

V. A HÉVÍZI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

13. A személyi állomány tagja és közeli hozzátartozója, illetve szabad férőhely rendelkezésre állása esetén a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy és közeli hozzátartozója mozgásszervi rehabilitációját a BVOP az MH Hévíz, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7/A szám alatt biztosítja.

14. A hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon a személyi állomány tagja és 16 év feletti közeli hozzátartozója az 1. melléklet szerinti kérelem alapján, a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos által kitöltött, az MH Hévíz honlapján található beutaló birtokában, a munkáltatói jogkört gyakorló engedélye alapján vehet részt.

15. A bv. szervtől nyugállományba helyezett személy és 16. év feletti közeli hozzátartozója a hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon az 1. melléklet szerinti kérelem alapján a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos által kitöltött, az MH Hévíz honlapján található beutaló birtokában, a nyugállományba helyezett utolsó szolgálatteljesítési helye szerinti bv. szerv vezetőjének hozzájárulása alapján vehet részt.

16. A hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon való részvételre feljogosító beutalókat az adott bv. szerv személyügyi szakterülete köteles a részvétel első napját megelőzően legalább 15 munkanappal megküldeni a BVOP Humán Szolgálata részére, aki gondoskodik a beutalók MH Hévíz részére történő megküldéséről.

17. A személyi állomány tagja és 16. év feletti közeli hozzátartozója, valamint a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy és 16. év feletti közeli hozzátartozója számára – egészségügyi indokok alapján és a szabad férőhelyek függvényében – az 1. melléklet szerinti kérelem alapján lehetőség van soron kívüli beutalásra. A soron kívüli beutalások esetében a tervezett beutalások rendje szerint szükséges eljárni.

18. Az adott bv. szerv személyügyi szakterülete köteles az MH Hévíz által összeállított Nyilatkozatot, illetve Tájékoztatót a beutaltaknak átadni, és a kitöltött Nyilatkozatot a program megkezdése előtt legalább 15 munkanappal a BVOP Humán Szolgálata részére megküldeni.

19. Amennyiben a személyi állomány tagja és 16. év feletti közeli hozzátartozója vagy a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy és 16. év feletti közeli hozzátartozója rendelkezik bármilyen szakorvosi dokumentációval, köteles azt magával vinni, és azt a vizsgálatot végző orvosnak átadni.

20. A hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon való részvételt a beutalt személy csak az MH Hévíz által rögzített Tájékoztatóban szereplő módon és feltételekkel szakíthatja meg.

21. Amennyiben a program idejére a személyi állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól, ez esetben kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével szakíthatja meg azt.

22. A programon való részvétel az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, ezért – amennyiben a beutalt nem mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól – a társadalombiztosítási szabályok szerinti kórházi táppénzt, illetve utazási költségtérítést is igénybe vehet.

VI. AZ IGALI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

23. A személyi állomány tagja, továbbá szabad férőhely rendelkezésre állása esetén a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy mozgásszervi rehabilitációját a BVOTRK, 7275 Igal, Gábor utca 6. szám alatt biztosítja.

24. Az igali mozgásszervi rehabilitációs programon a személyi állomány tagja az 1. melléklet szerinti kérelem alapján, az alapellátó orvos vagy a háziorvos által kitöltött – a kezelések javallatait és ellenjavallatait is tartalmazó – beutaló (2. melléklet) birtokában, a munkáltatói jogkört gyakorló engedélye alapján vehet részt.

25. A bv. szervtől nyugállományba helyezett személy az igali mozgásszervi rehabilitációs programon az 1. melléklet szerinti kérelem alapján a háziorvos által kitöltött – a kezelések javallatait és ellenjavallatait is tartalmazó – beutaló (2. melléklet) birtokában, a nyugállományba helyezett utolsó szolgálatteljesítési helye szerinti bv. szerv vezetőjének a hozzájárulása alapján vehet részt.

26. Az igali mozgásszervi rehabilitációs programon való részvételre feljogosító beutalókat az adott bv. szerv személyügyi szakterülete köteles a részvétel első napját megelőzően legalább 10 munkanappal megküldeni a BVOTRK részére.

27. A személyi állomány tagja, valamint a bv. szervtől nyugállományba helyezett személy számára – egészségügyi indokok alapján és a szabad férőhelyek függvényében az 1. melléklet kitöltésével – lehetőség van soron kívüli beutalásra. A soron kívüli beutalások esetében a tervezett beutalások rendje szerint szükséges eljárni.

28. A BVOTRK a programon való részvételt megelőzően a beutalt részére megküldi
a) a BVOTRK által összeállított tájékoztatót és
b) a BVOTRK házirendjét.

29. Az igali mozgásszervi rehabilitációs programon való részvételt a beutalt személy csak indokolt esetben (pl. rendkívüli magánéleti ok) szakíthatja meg a 3. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése mellett.

30. Amennyiben a program idejére a személyi állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól, kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével szakíthatja meg a rehabilitációs programot.

31. Az igali mozgásszervi rehabilitációs program nem az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, így az egészségbiztosítási szabályok szerinti kórházi táppénz, továbbá utazási költségtérítés a programmal összefüggésben nem vehető igénybe.

32. Az igali mozgásszervi rehabilitációs programban részt vevő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy számára – amennyiben a program ideje alatt mentesül a szolgálatteljesítési/munkavégzési kötelezettség alól – 15 továbbképzési pont kerül jóváírásra, amelynek nyilvántartásáért és rögzítéséért a BVOTRK – a BM RVVTF által üzemeltetett továbbképzési portál alkalmazására felhatalmazott, képzésszervezői jogosultsággal rendelkező – kijelölt munkatársa felelős.

33. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak vonatkozásában a rehabilitációs programon történő részvétel belső továbbképzésként ismerhető el.

VII. REKREÁCIÓS PROGRAM SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

34. A személyi állomány rekreációs programját a BVOTRK az alábbi négy helyszínen biztosítja:
a) BVOTRK, 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
b) BVOTRK, 7275 Igal, Gábor utca 6.
c) Tómalmi Bv. Üdülő, 9400 Sopron, Erdőalja utca I/28.
d) Szegedi Fegyház és Börtön Sziksósfürdői Oktatási és Rehabilitációs Központja, 6791 Szeged, Vereshomok út 8.

35. A programra a személyi állomány azon tagja jelentkezhet, aki:
a) rendelkezik legalább kettő év büntetés-végrehajtási szervezetnél eltöltött hivatásos, rendvédelmi alkalmazotti szolgálati jogviszonnyal vagy munkaviszonnyal,
b) nincs vele szemben büntető-, fegyelmi, méltatlansági eljárás folyamatban, nincs felfüggesztve, továbbá nem áll büntető- vagy fegyelmi eljárásban kiszabott szankció hatálya alatt,
c) a programon történő önkéntes részvételét a munkáltatói jogkört gyakorló támogatja.

36. Az 35. pont a)–b) alpontjában szereplő jogosultsági feltételeket minden esetben az adott bv. szerv személyügyi szakterülete köteles ellenőrizni.

37. A programban részt vevő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy számára 12 továbbképzési pont kerül jóváírásra, amelynek nyilvántartásáért és rögzítéséért a BVOTRK – a BM RVVTF által üzemeltetett továbbképzési portál alkalmazására felhatalmazott, képzésszervezői jogosultsággal rendelkező – kijelölt munkatársa felelős.

38. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak vonatkozásában a rekreációs programon történő részvétel belső továbbképzésként ismerhető el.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

40.1

1. melléklet a 10/2022. (V. 13.) BVOP utasításhoz

KÉRELEM

Alulírott, ……………………………………………………… (aktív bv. dolgozó / nyugdíjas*) kérem, hogy részemre engedélyezni szíveskedjen a családi rekreációs, egészségmegőrző, hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon, igali mozgásszervi rehabilitációs programon vagy rekreációs programon* való részvételemet az alábbi időpontban.

………………………………………………………………...-tól …………………………………………………………… -ig.

Név:     

Születési hely, idő:     

Lakcím:     

Telefonszám:     

E-mail-cím:     


A családi rekreációs / hévízi mozgásszervi rehabilitációs programon* az alábbi közeli hozzátartozóimmal kívánok részt venni:

Név:     

Születési hely, idő:     

Lakcím:     

Telefonszám:     

Név:     

Születési hely, idő:     

Lakcím:     

Telefonszám:     


Dátum: ……………………………………
…………………………………
aláírás


_____________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett programon történő részvételt

engedélyezem / nem engedélyezem*
……….………………………………….
bv. szerv vezetője

____________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

2. melléklet a 10/2022. (V. 13.) BVOP utasításhoz

Beutaló bv. szerv: ………………………………


I.

ORVOSI BEUTALÓ

AZ IGALI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS PROGRAMHOZ

(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni)


Beutalt neve (leánykori név is):     


Anyja neve:     


Születési helye, ideje:     


Lakcíme (irányítószámmal):     


TAJ azonosító:     


Munkahely neve, címe:     


Foglalkozása, beosztása:     


Rehabilitáció javasolt időpontja:     


Beutalási jogosultsága: hivatásos szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási alkalmazott, munkavállaló, bv. szervtől nyugállományba helyezett, aktív személyi állományi tag közeli hozzátartozója, bv. szervtől nyugállományba helyezett közeli hozzátartozója.*


Utolsó mozgásszervi rehabilitációs kezelés időpontja:     


Krónikus betegségek:


Jelenlegi mozgásszervi panaszok:


Alapellátó orvos/háziorvos javaslata a fennálló betegségek, panaszok és a kontraindikációs lista alapján:

Diagnózis:Mellékelten csatolt leletek felsorolása:


P. H.


………………………………………
beutaló orvos aláírása


______________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.II. KONTRAINDIKÁCIÓS LISTA

1. Fizioterápia ellenjavallatai:

a) lázas állapot, heveny fertőző betegség, illetve annak lezajlása után 2–3 hét,

b) antibiotikus kezelés, illetve utána legalább 2 hét,

c) tumoros megbetegedés,

d) osteomyelitis,

e) sérült bőrfelület, bőrfertőzés, gyulladt bőrfelület (mycosis),

f) terhesség első trimestere,

g) eszméletvesztéssel járó megbetegedések,

h) szívritmuszavar, angina pectoris, dekompenzált keringés, nem beállított vérnyomás, illetve 160/100 Hgmm feletti érték,

i) stroke, acut infarctus, acut embolia utáni állapot egy éven belül,

j) előrehaladott arteriosclerosis, beszédértés zavara, psychosis, dementia,

k) vérzékenység.

2. Balneoterápia ellenjavallatai:

a) láz, fertőző megbetegedések, TBC,

b) tumoros megbetegedések,

c) sérült bőrfelület, bőrfertőzés, gyulladt bőrfelület (mycosis),

d) kezeletlen magas vérnyomás betegség, illetve 160/100 Hgmm feletti érték,

e) eszméletvesztéssel járó megbetegedések,

f) inkontinencia,

g) koordinációs képesség csökkenéssel járó megbetegedések,

h) acut ízületi gyulladás, radiculitis,

i) szívritmuszavar, angina pectoris, cardialis decompensatio,

j) varicositas, thrombosis, thrombophlebitis és következményes állapotaik,

k) epilepsia, psychosis, leromlott általános állapot, dementia.


Kérem, vegye figyelembe, hogy nem fekvőbeteg-ellátás történik. Így az önellátásra nem teljesen képes beutaltak ellátása nem megoldható.

3. melléklet a 10/2022. (V. 13.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………………………………………………………………………………….. (olvasható név)

bv. …………… (rf.)

munkahely:

nyilatkozom, hogy a rehabilitációs turnus közben, befejezése előtt szolgálati / családi ok* miatt az intézményből saját felelősségemre távozni kényszerülök.

Elutazás időpontja: 20…… év ……… hó …… nap …… óra

Visszaérkezés időpontja: 20…… év ……… hó …… nap …… óra

Szobaszám: ……

Dátum: 20…… év …………………… hó …… nap

………………………………………
nyilatkozó aláírása


A fenti nyilatkozatot tudomásul vettem, a jelzett időpontban történő távozását – a bv. intézet parancsnokával történt egyeztetést követően – engedélyezem.

…………………, 20…… év ……………… hó …… nap

……………………………………….
egészségügyi osztályvezető (Igal)


A kitöltött nyomtatvány megküldésre kerül a munkáltató bv. intézet és a BVOP Humán Szolgálat szolgálatvezetője részére!_________________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.
1

A 40. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére