• Tartalom

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2022.12.10.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 9. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. §-ában meghatározott személy,

b) foglalkoztatásba bevonható személy: a tizenhatodik életévét betöltött

ba) menedékes,

bb) Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.

2. A közfoglalkoztatásra és a foglalkoztatásra vonatkozó különös szabályok

2. § (1) A foglalkoztatásba bevonható személynek a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 7. §-a és 8. § (2) bekezdése szerinti közfoglalkoztatásban, illetve a foglalkoztatásban való részvételére a (2)–(9) bekezdést kell alkalmazni.

(2) A foglalkoztatásba bevonható személy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal) szolgáltatást kérő személy lehet.

(2a)2 A foglalkoztatásba bevonható személy tekintetében a foglalkoztatásba bevonható személy szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(3)3 A foglalkoztatásba bevonható személy a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét megelőzően köteles szolgáltatást kérőként regisztrálni a járási hivatalnál, és a járási hivatallal együttműködni.

(4)4

(5) A foglalkoztatásba bevonható személy – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a járási hivatallal történő együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – ideértve a közfoglalkoztatást is – elfogadni.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a megfelelő munkahelyre a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.

(7) Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha

a) a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja,

b) harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy

c) iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

(8) A foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében a járási hivatal a foglalkoztatásba bevonható személyek létszámáról, nemek szerinti és korcsoportonkénti megoszlásáról, valamint szálláshelyéről adatokat kérhet a megyei, fővárosi védelmi bizottságtól és a hivatásos katasztrófavédelemi szervtől.

(9) A (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során személyes adatok nem adhatók át.

3. A kiskorúak nevelésére, ellátására vonatkozó különös szabályok

3. § Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

3/A. §5 (1) Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: igénylő) gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a gyermek, tanuló ingyenesen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. és 21/C. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.

(2)6 Az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően abban az esetben jogosult az igénylő által ellátott gyermek, tanuló ingyenesen, a Gyvt. 21/B. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül a Gyvt. szerinti intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át.

(2a)7 A (2) bekezdés szerinti feltétel fennállásáról az igénylő az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére irányuló 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

(3)8 Az igénylőnek az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően benyújtott, a Gyvt. 19. §-a szerinti jogosultság iránti kérelme elbírálására – magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely hiányában – a menekültügyi hatóság által nyilvántartott szálláshelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes.

(4)9 Ha az igénylő sem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, sem a menekültügyi hatóság által nyilvántartott szálláshellyel nem rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti kérelme elbírálására azon települési önkormányzat jegyzője illetékes, ahol az (1) bekezdés szerinti ingyenes intézményi és szünidei gyermekétkeztetést utoljára igénybe vette.

4. A rendszeres létfenntartási támogatásra vonatkozó eltérő szabályok

4. § (1)10 A menedékes esetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése helyett a (2)–(7) bekezdést kell alkalmazni.

(2)11 A menedékest rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultat a rendszeres létfenntartási támogatás a befogadó állomáson vagy a számára kijelölt egyéb szálláshelyen tartózkodása alatt is megilleti.

(4)12 A rendszeres létfenntartási támogatást a menekültügyi hatóság a menedékes részére havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.

(4a)13 A 6. életévét betöltött menedékes esetében a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött menedékes – a (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyósítást megelőző hónapban megjelenjen a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal előtt.

(4b)14 A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött menedékes helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(4c)15 A járási hivatal a megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot minden hónap 5. napjáig elektronikus úton tájékoztatja.

(4d)16 Ha a menedékes

a) a (4a) vagy (4b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti jogosult részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt a (2) bekezdés szerinti jogosult nem fogadja el – a 2. § (7) bekezdése szerinti kivétellel –, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti. Ennek érdekében a járási hivatal 5 napon belül tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről.

(6) A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során a (2) bekezdés szerinti jogosult

a) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,

b) a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c) külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

(7) Az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóság részére a menedékes foglalkoztatása kapcsán kezelt adatokat az e rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében átadhatja.

5. § (1) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy rendszeres létfenntartási támogatásának megállapítására és folyósítására a (2)–(5) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke

a) nagykorúak esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével,

b) kiskorúak esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott családi pótlék összegével

egyezik meg.

(2a)17 Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy rendszeres létfenntartási támogatása tekintetében az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(3)18 A (2) bekezdésben meghatározott rendszeres létfenntartási támogatást az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy kérelmére a járási hivatal határozattal állapítja meg, és azt havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.

(3a)19 A 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy esetében a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy – a (3b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyósítást megelőző hónapban a járási hivatal által megjelölt időpontban és helyen megjelenjen.

(3b)20 A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(3c)21 Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy

a) a (3a) vagy (3b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.

(4) Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy nem fogadja el – a 2. § (7) bekezdése szerinti kivétellel –, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a járási hivatal megszünteti.

(5) A járási hivatal a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy

a) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,

b) a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c) külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 16-án lép hatályba.

(2) A 7. § 2022. március 30-án lép hatályba.

6/A. §22 E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról szóló 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (2a), (3) bekezdését, 4. § (1), (2) és (4) bekezdését, 5. § (2a) és (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését23 követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

7. §24

8. §25

9. §26

1. melléklet a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelethez27

1

A rendelet a 7. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 30. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 31. pontja a 2022: VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 25. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

A 2. § (2a) bekezdését a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdése a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdését a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3/A. § (2) bekezdése az 505/2022. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3/A. § (2a) bekezdését az 505/2022. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3/A. § (3) bekezdését a 493/2022. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 3/A. § (4) bekezdését a 493/2022. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdése a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdése a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (4a) bekezdsét a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § (4b) bekezdsét a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 4. § (4c) bekezdsét a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (4d) bekezdsét a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. § (2a) bekezdését a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. § (3a) bekezdését a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

20

Az 5. § (3b) bekezdését a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

21

Az 5. § (3c) bekezdését a 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 6/A. §-t a 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2022. április 29.

24

A 7. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 30. pontja alapján nem lépett hatályba.

25

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 1. mellékletet az 505/2022. (XII. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére