• Tartalom

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

2024.05.09.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH)

a) az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaival,

b) a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával,

c) a radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésével,

d) az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel,

e) eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével,

f) a sugárvédelmi képzéssel,

g) a személyi dozimetriai ellenőrzéssel,

h) a belső sugárterhelés meghatározásával és

i) a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásával

kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.

2. § (1) Az atomenergia alkalmazója az 1. és 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles megfizetni az OAH-nak. A 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak magukba foglalják az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is. Az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tartalmazzák a tényállás tisztázásához szükséges, az OAH által végzett műszeres – laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő – vizsgálat költségét.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az OAH az igazgatási szolgáltatási díj bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

3. § (1) Ha a közigazgatási perben a bíróság megállapítja, hogy az OAH által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni.

(2) Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért fizetendő összegnél magasabb igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, az OAH az eljárás megindítása nélkül befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vagy a többletteljesítést visszatéríti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak2

A

B

Hatósági engedélyezési eljárás tárgya

Díj mértéke (Ft)

1

A radioaktív anyag alkalmazása

67 200

2

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése

38 800

3

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatala (típusengedély)

32 000

4

Nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzése

21 000

5

Radioaktív anyag (beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket) forgalmazása

26 400

6.1

Bővített és átfogó fokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése

19 900

6.2

Alapfokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése

10 600

6.3

A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismerése

10 000

7

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentése és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 6. melléklete szerinti tevékenységek melléktermékeinek kezelése, lerakása, újrahasznosítása

37 700

8

Az atomenergia alkalmazása körében – az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatása

26 000

9

Kiemelt létesítmények dózismegszorításának meghatározása

30 000

10

A több sugárveszélyes munkahelyre kiterjedő Létesítményi Sugárvédelmi Szabályzat alkalmazása

10 500

11

Az éves effektívdózis-korlát meghaladása

10 000

12

Fogyasztási cikk előállítása, forgalomba hozatala, tárolása és kezelése

23 000

13

Radioaktívan szennyezett terület kezelése, az életvitelszerű tartózkodás, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatása azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható

35 000

14

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező berendezésnek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítése

15 800

15

Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező készüléknek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítése

15 800

16

A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetése

34 000

17

Az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadítása, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá

18 200

18

Az adott radioaktív anyag alkalmazásának sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alóli mentesítése, ha a radioaktív anyag aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitás- koncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást

37 700

19

Az érvényes engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltérése

26 000

20

Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat (esetenként)

2 630

21

Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége

19 050

22

Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása

10 000

2. melléklet a 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

A

B

Eljárás/szolgáltatás

Díj mértéke (Ft)

1

Radioaktív anyag közúti szállításának engedélyezése

30 000

2

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája:

2.1

Új engedélyokirat kiadása

1 177 000

2.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

694 000

3

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája:

3.1

Új engedélyokirat kiadása

986 000

3.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

583 000

4

Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

551 000

5

Különleges formájú radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

357 000

6

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

565 000

7

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

277 000

8

A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása

213 000

9

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélyezése

277 000

10

Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása

213 000

11

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája

244 000

3. melléklet a 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelethez3

A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről szóló 1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

A

B

Eljárás

Díj mértéke
(Ft)

1

Jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vétele

189 500

2

Jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásának meghosszabbítása

189 500

1

Az 1. § a 3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet címe a 3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. mellékletet a 3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére