• Tartalom

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról1

2022.03.23.

A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók számára, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (3) bekezdésére, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési vagy szakképző intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére havonta 130 000 forint/hó/tanuló fajlagos összeg (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) kerül megállapításra 2022. március 1-jétől.

(2) A kiegészítő támogatás abban az esetben illeti meg a fenntartót, ha a tanuló számára az adott hónapban az alapellátáson felüli heti öt óra egyéni felkészítést biztosította.

2. § (1) A fenntartó az őt 2022. március 1. napjától 2022. június 15. napjáig megillető kiegészítő támogatás összegét havonta igényelheti az általa fenntartott köznevelési, illetve szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulók havi átlaglétszáma alapján.

(2) A kiegészítő támogatás igénylése, elszámolása során, amennyiben egy tanuló nem a teljes hónapban részesül nevelésben-oktatásban, egy tizedesre kerekítve kell megállapítani az adott havi létszámot.

3. § (1) A fenntartó a kiegészítő támogatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően havonta, a tárgyhó ötödik napjáig igényelheti a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságától.

(2) A fenntartó kiegészítő támogatása iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 10 nap. A megyei igazgatóság a kérelemnek jogszerű hallgatással is helyt adhat.

(3) A fenntartót megillető kiegészítő támogatást havonta utólag, az igénylést követő hónap hetedik napjáig kell folyósítani, első alkalommal május hónapban a március havi összeget.

4. § (1) A kiegészítő támogatás megállapítása a fenntartó által a Vhr. 37/C. § (4) bekezdése alapján 2022. június 30-ig benyújtott kérelme alapján hozott határozatban, ennek hiányában a megyei igazgatóság által hozott külön határozatban utólag történik.

(2) A kiegészítő támogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet 2023. június 30-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2023. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére