• Tartalom

118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról1

2022.04.06.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Átmeneti törvény 21. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott – a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítására irányuló – eltérő döntése (a továbbiakban: döntés) hiányában a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő,

a) 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30. napjáig,

b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31. napjáig

meghosszabbodik. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha e rendelet hatálybalépéséig az Áht. 53. §-a szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése már megtörtént, vagy a támogatott tevékenység – támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott – időtartama későbbi, mint az a) és b) pontban meghatározott időpont.

(2) Ha központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló program, projekt támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenység időtartama az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott határidőnél korábban jár le, akkor

a) a támogató indokolt esetben (ideértve különösen azt az esetet, ha veszélyhelyzeti ok vagy körülmény már nem áll fenn, vagy annak elhárítása már megtörtént) egyedi mérlegelés alapján a támogatott tevékenység időtartamát az e rendelet szerint meghosszabbodott határidőnél korábbi időpontban is meghatározhatja, vagy

b) a támogatott tevékenység támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott időtartamát nem szükséges változtatni,

feltéve, hogy a kedvezményezett (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott határidő előtti teljesítése a támogatási cél teljesítését nem veszélyezteti.

(3) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésével érintett támogatási jogviszonyokat 2021. december 21. napját követően fennálló támogatási jogviszonynak kell tekinteni a támogató döntése hiányában is, és ezzel összefüggésben nem kell alkalmazni az Áht. 53/A. § (2)–(4) bekezdését.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére