• Tartalom

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2024.03.08.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §1

1. melléklet a 12/2022. (VI. 28.) BM utasításhoz

A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Belügyminisztérium jogállása és alapadatai

1. § (1) A Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv, amely gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

(2) A minisztérium alapadatai a következők:

a) megnevezése: Belügyminisztérium,

b) rövidítése: BM,

c) angol megnevezése: Ministry of Interior,

d) német megnevezése: Ministerium für Inneres,

e) francia megnevezése: Ministere de l'Intérieur,

f) postacíme: 1051 Budapest V., József Attila utca 2–4.,

g) postafiók címe: 1903 Budapest, Pf. 314,

h) vezetője (fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője): belügyminiszter,

i) alapítója: Magyarország Országgyűlése,

j) alapítás dátuma: 1848. április 11.,

k) alapító okirat kelte, iktatási száma: 2019. március 29., KIHÁT/426/3/2019.,

l) jogállása: költségvetési törvény által meghatározott, a központi költségvetésben fejezetet alkotó, központi költségvetési szerv,

m) számlavezetője: Magyar Államkincstár,

n) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-01483305-00000000,

o) adóigazgatási azonosító száma: 15311605-2-41,

p) PIR törzsszáma: 311607,

q) kormányzati funkció szerinti besorolás: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység.

(3) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét a minisztérium alapító okirata határozza meg. A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végez.

(4)2 Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország költségvetésének XIV. Fejezete.

2. A minisztérium szervezete

2. § (1) A minisztérium önálló szervezeti egységei: a miniszteri kabinet, az államtitkári kabinet, a titkárság és a főosztály.

(2) Nem önálló szervezeti egység az osztály.

3. § (1) A minisztérium szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A minisztérium hivatali szervezeteinek (a továbbiakban: hivatali egységek) feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(3) A minisztérium szervezeti egységeit a 3. függelék tartalmazza.

(4) A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró felsővezető, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő önálló szervezeti egység megnevezését, továbbá a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, megbízáson alapuló meghatalmazással eljáró tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottat, valamint azon gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró felsővezető szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol, a 4. függelék határozza meg.

(5) A minisztériumban a jogszabály-előkészítő tevékenység rendjét az 5. függelék tartalmazza.

(6) A minisztériumban a kiadmányozás rendjét a 6. függelék tartalmazza.

(7) A miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó, az egészségügyi, a köznevelési, a szociális és a társadalmi felzárkózási ágazatban működő országos hatáskörű költségvetési szervek (kivéve a középirányító szerv közreműködésével irányított intézményeket) vezetői, vezető-helyettesei és gazdasági vezetői, valamint a tankerületi igazgató és tankerületi központ gazdasági vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a 7. függelék tartalmazza.

(8) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésén túlmenően a hivatali egységek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását a 8. függelék tartalmazza.

(9) A minisztériumban alkalmazott iratmintákat a 9. függelék tartalmazza.

II. A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE

3. A miniszter

4. § (1) A miniszter a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően, a Kormány általános politikájának keretei között

a) vezeti a minisztériumot,

b) részt vesz a kormányzati munkában,

c) az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és más jogszabályokban meghatározott módon irányítja az önálló belügyi szervek szakigazgatással és a közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenységét, valamint

d)3

(2) A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen

1. meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait,

2. gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotásáról és kiadásáról, a magasabb szintű jogszabályok előkészítéséről, valamint utasításokat ad ki,

3. felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért,

4. meghatározza és jóváhagyja a minisztérium jogalkotási munkatervét, az ágazati célkitűzéseket és a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti intézményi munkatervet (a továbbiakban: intézményi munkaterv), valamint az intézményi munkatervről készített éves beszámolót,

5. jóváhagyja a minisztérium éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,

6. jogszabályban meghatározott körben előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi az elnöki határozatot,

7. meghatározza a belügyi szervezet – államtitkárok, valamint helyettes államtitkárok általi – irányítási rendjét, a személyzeti, a munkaügyi és a szervezési hatásköröket, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét, a gazdálkodás, a munkavégzés, az ügykezelés, a minősített adatok védelmének, a személyes adatok kezelésének, valamint a közérdekű adatok nyilvánossága érvényesítésének előírásait,

8. megállapítja a szervezetirányítás és felügyelet rendjét, a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek létszámát, javadalmazásuk és a juttatási rendszer főbb szabályait,

9. jóváhagyja a minisztérium munkaprogramjait, a miniszteri értekezletek napirendjét, továbbá kiadmányozza a miniszter által alapított költségvetési szervek alapító okiratát, az azokat szakmailag felügyelő hivatali egység vagy önálló belügyi szerv vezetőjének javaslatára,

10. jóváhagyja a feladat- és hatáskör szerint érintett vezetők javaslatára az országos hatáskörű önálló belügyi szervek – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – szervezeti és működési szabályzatait, amelyek a közigazgatási államtitkár útján, a 4. függelékben foglalt táblázat B) alcím

a) 1–4. és 6–7. sorában meghatározott önálló belügyi szervek esetében a rendészeti államtitkár,

b)4 5., 8–18. sorában meghatározott önálló belügyi szervek esetében a jogi és koordinációs helyettes államtitkár

által lefolytatott koordinációt követően kerülnek felterjesztésre,

11. jóváhagyja a feladat- és hatáskör szerint érintett vezetők javaslatára az önálló belügyi szervek szervezeti egységei és az általuk irányított területi és helyi szervek új állománytáblázatát, továbbá szervezeti egységeinek állománytáblázat-módosítását, amelyek a közigazgatási államtitkár útján, a személyügyi helyettes államtitkár által lefolytatott koordinációt követően kerülnek felterjesztésre,

12. jóváhagyja – a közigazgatási államtitkár útján – az államhatárral kapcsolatos ügyek intézésére létrehozott szervek által készített dokumentumokat és jegyzőkönyveket, amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik,

13. ellátja a polgári válságkezelési és a katasztrófavédelmi feladatok kormányzati koordinációját,

14. irányítja a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központot,

15. ellátja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnöki teendőit,

16. gyakorolja az oktatási jogok biztosa és a jogvédelmi biztos feletti munkáltatói jogokat,

17. gyakorolja az irányítása, felügyelete alá tartozó, az egészségügyi, a köznevelési, a szociális és a társadalmi felzárkózási ágazatban működő országos hatáskörű költségvetési szervek (kivéve a középirányító szerv közreműködésével irányított intézményeket) vezetői tekintetében a munkáltatói jogokat a 7. függelék szerint,

18. kinevezési jogot gyakorol a tankerületi központok tankerületi igazgatói tekintetében,

19. jogszabály alapján a Kormány nevében ellátja az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (a továbbiakban: E. Alap) felügyeletét, illetve felügyeli gazdálkodását,

20. jogszabály szerint tagot delegál a térségi fejlesztési tanácsokba,

21. irányítja a jogszabályban irányítása alá rendelt központi hivatalokat és a minisztérium alá tartozó költségvetési intézményeket,

22. ellátja a Roma Koordinációs Tanács elnöki teendőit,

23. ellátja a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum elnöki teendőit,

24. ellátja a Szakmajegyzékben meghatározott, az ágazatához tartozó szakmákért, valamint a programkövetelmények nyilvántartásában szereplő szakmai képzésekért felelős miniszteri feladatokat,

25. gyakorolja az állami tulajdonban és fenntartásban lévő – középirányító szerv közreműködésével irányított – egészségügyi intézmények esetében az egészségügyről szóló törvény szerinti, a miniszter kizárólagos irányítási jogkörébe tartozó fenntartói jogokat,

26. az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében biztosítja az európai uniós fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, jogszabályban meghatározott programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

27. kitüntetéseket, címeket és díjakat adományoz, illetve von meg.

(3) A miniszter mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott feladatokat.

5. § (1) A miniszter irányítja

a) a parlamenti államtitkár,

b) a rendészeti államtitkár,

c)5

d) az egészségügyi államtitkár,

e) a köznevelési államtitkár,

f) a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,

g) a miniszteri biztos,

h) a közigazgatási államtitkár,

i) a miniszteri kabinet vezetője (a továbbiakban: miniszter kabinetfőnöke),

j) az Ellenőrzési Főosztály vezetője,

k) a sajtófőnök,

l) a sajtófőnök útján a Kommunikációs Főosztály vezetője,

m)6 a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztossal egyetértésben a Kormánybiztosi Titkárság I. vezetője,

n)7 az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztossal egyetértésben a Kormánybiztosi Titkárság II. vezetője,

o)8 a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossal egyetértésben a Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I. vezetője

p)9 a licenc képzés továbbfejlesztéséért, valamint az egészségügyi szakmai továbbképzés rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokban való közreműködésért felelős miniszterelnöki biztossal egyetértésben a Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. vezetője,

q)10 az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága vezetője

tevékenységét.

(2) A miniszter felügyeli

a) az oktatási jogok biztosa és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala,

b) a jogvédelmi biztos és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat

tevékenységét.

6. § A miniszter munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

7. § (1) A miniszter gyakorolja a tulajdonosi, alapítói, felügyeleti, közreműködői jogokat a jogszabály vagy megállapodás alapján a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok felett, ennek keretében a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz az irányítása alatt működő intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről.

(2) A miniszter szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol azon gazdasági társaságok felett, amelyek tekintetében

a) az irányítása alá tartozó költségvetési szervet az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rendeletében tulajdonosi joggyakorlóként kijelölte, vagy

b) az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) a tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozóan kötött megbízási szerződésen alapuló meghatalmazást elfogadta.

(3) A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt minisztériumi irányítási rendtől, valamint a háttérintézményi irányítási, felügyeleti, továbbá tulajdonosi, alapítói joggyakorlási rendtől írásbeli utasításával eltérhet, illetve az irányítási jogköröket és az ezek gyakorlása körében történő kiadmányozást magához vonhatja.

8. § (1) A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 21. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály, kormányhatározat vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – általános helyettesítési joggal, miniszterhelyettesként a parlamenti államtitkár helyettesíti.

(2) A minisztert

a) a rendvédelemmel és a közbiztonsággal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a rendészeti államtitkár,

b)11

helyettesíti.

(3) A miniszter és a parlamenti államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén, a miniszter iránymutatása szerint eljárva a minisztert

a) az egészségüggyel, az egészségbiztosítással, az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési, valamint a kábítószer-megelőzéssel és a kábítószerügyi koordinációs feladatokkal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében az egészségügyi államtitkár,

b) a közneveléssel, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszával összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a köznevelési államtitkár,

c) a szociális szolgáltatásokkal, a foglalkozási rehabilitációval, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségével, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal, a gyermekek és a fiatal felnőttek védelmével, valamint a társadalmi felzárkózással és a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos miniszteri hatáskörök tekintetében a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,

d) a miniszter 7. függelék szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása során – a (4) bekezdés c) pontjában foglalt ügyek kivételével – a közigazgatási államtitkár

helyettesíti.

(4) A miniszter nem helyettesíthető

a) a miniszteri rendelet, a miniszter által kiadott normatív utasítás, illetve a más miniszternek a miniszterrel egyetértésben kiadandó rendeletéhez adott egyetértési nyilatkozat aláírásában,

b) a miniszter irányítása, fenntartói joggyakorlása alatt működő intézmény

ba) alapításával, átalakításával, megszüntetésével,

bb) szervezeti és működési szabályzatának kiadásával, módosításával – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével –

kapcsolatos döntések meghozatalában,

c) a miniszter 4. § (2) bekezdés 16. pontja és 7. függelékben foglalt táblázat 1., 2. és 4. pontja szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása során,

d) a Magyarország állami kitüntetéseinek adományozására vonatkozó, a miniszterelnöknek szóló javaslat megtétele tekintetében,

e) a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek címzett ügyiratok aláírásában,

f) a miniszter által adományozható elismerés (díj, Miniszter Elismerő Oklevele) oklevelének aláírásában.

(5) A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén a Kormány ülésén a parlamenti államtitkár, egyidejű akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a miniszter által egyedileg kijelölt államtitkár helyettesíti.

(6) A miniszter az Országgyűlés munkájával összefüggő miniszteri hatáskörök gyakorlása tekintetében – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – egyedileg a minisztérium más államtitkárát is kijelölheti.

4. Az államtitkárok

9. § A minisztériumban

a) közigazgatási államtitkár,

b) parlamenti államtitkár,

c)12

d) rendészeti államtitkár,

e) egészségügyi államtitkár,

f) köznevelési államtitkár,

g) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár

működik.

10. § Az államtitkárok

a) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki, kialakítják és képviselik a minisztériumi álláspontot,

b) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,

c) koordinálják a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ágazati feladatokkal kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat,

d) elősegítik a miniszter országgyűlési képviseletét, az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel kapcsolatot tartanak, koordinálják a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést, helyettesítik a minisztert,

e) összehangolják – a közigazgatási államtitkár útján – a helyettes államtitkárok parlamenti és általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét,

f) közreműködnek a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában; ennek során különösen

fa) gondoskodnak a jogszabályi koncepciókban a kormányzati politika érvényesítéséről,

fb) ellátják a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat,

fc) irányítják a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat,

fd) a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részükre megküldött tervezetekkel kapcsolatban álláspontot alakítanak ki,

g) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza,

h) szakterületükön gondoskodnak az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről,

i) ha feladatellátásuk során más államtitkár szakmai irányítása alá tartozó szerv közvetlen megkeresése iránt intézkednek, a megkeresés tényéről és tartalmáról a megkeresett szerv szakmai irányítását ellátó belügyi szakterületi államtitkárt tájékoztatják.

11. § A hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek az államtitkárok részére – felhívásra –, feladataik ellátása körében közvetlenül információt biztosítanak.

5. A közigazgatási államtitkár

12. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár feladatkörében gyakorolja a Kit. szerinti, az egyes tisztségviselők tevékenységének irányításával kapcsolatos hatásköröket.

13. § (1) A közigazgatási államtitkár irányítja

a) a személyügyi helyettes államtitkár,

b) a jogi és koordinációs helyettes államtitkár,

c) a gazdasági helyettes államtitkár,

d) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár,

e) a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár,

f) a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár,

g) az informatikai helyettes államtitkár,

h) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

i) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

j) a közvetlen alárendeltségébe tartozó hivatali egységek

tevékenységét, kivéve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos felelős hatósági és irányító hatósági feladatokat, amelyek tekintetében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár nem utasítható.

(2) A közigazgatási államtitkár ellátja az önálló belügyi szervek miniszteri irányításából – a miniszter rendelkezése alapján – adódó feladatokat.

14. § (1) A közigazgatási államtitkár a hivatali egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) gondoskodik a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítéséről,

b) javaslatot tesz a minisztérium jogalkotási munkatervére, folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási munkatervi feladatok teljesítését, valamint összehangolja a miniszternek a Kormány munkatervéhez tett javaslatai előkészítését,

c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

e) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,

f) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,

g) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a kabinetüléssel, a közigazgatási államtitkári értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,

h) koordinálja a minisztériumon belüli csoportos munkavégzést,

i) felelős a minisztérium és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért,

j) felel az intézményi munkaterv elkészítéséért, nyomon követéséért, felülvizsgálatáért és az intézményi munkaterv éves beszámolójának összeállításáért,

k) kialakítja, működteti és fejleszti a minisztérium integritásirányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás-tanácsadó tevékenységét.

(2) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) meghatározza a működés pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a minisztérium személyzeti ügyei és szervezeti működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben belső szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,

c) koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás-gazdálkodásáért és társadalmi kapcsolatainak ápolásáért,

d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a minisztérium személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,

e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,

f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos feladatokat és a megítélt támogatások felhasználásának folyamatát,

g) figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,

h) irányítja az ügykezeléssel, a minősített adatok védelmével, a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátását.

15. § (1) A közigazgatási államtitkár – alárendeltségüktől függetlenül – biztosítja a hivatali egységek, az önálló belügyi szervek és a minisztériumi szervek összehangolt működését. Ennek érdekében különösen

a) jogszerűségi és közigazgatás-szervezési szempontból véleményezi a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek által kidolgozott szakmai koncepciókat, a szabályozást igénylő kérdésekben gondoskodik a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek elkészítéséről,

b) véleményezi a miniszter és az államtitkárok közvetlen alárendeltségében működő hivatali egységek és az önálló belügyi szervek személyzeti, munkaügyi és szervezeti tárgykörre irányuló normatív döntéseinek tervezeteit,

c) koordinálja a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek által végzett, a hivatalos statisztikáról szóló törvényben meghatározott hivatalos statisztikai tevékenységet, ezáltal biztosítja a statisztikai feladatok fejlesztése, előállítása és közzététele szakmai függetlenségét.

(2) A közigazgatási államtitkár

a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten,

b) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását,

c) a közvetlen alárendeltségébe tartozó hivatali egység, a helyettes államtitkárok alárendeltségében működő hivatali egység és minisztériumi szerv közreműködésével szakmai szempontból előkészíti a miniszter, valamint az államtitkárok döntéseit, ha azok közvetlen irányítása alatt nincs az ügyben feladat- és hatáskör szerint érintett hivatali egység, minisztériumi szerv,

d) az alapvető jogok biztosának felkérése alapján elvégzi, elvégezteti az alkotmányossági vizsgálatot mindazon területeken, amelyek nem tartoznak közvetlenül a miniszter vagy az államtitkárok alárendeltségébe,

e) tájékoztatja a főosztályvezetői és osztályvezetői megbízásra javasolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát,

f) ellátja az Európai Unió 2014–2020 és 2021–2027 közötti pénzügyi időszakában a Belügyi Alapok monitoring bizottságainak elnöki feladatait,

g) felügyeli – a személyügyi helyettes államtitkár közreműködésével – a Belügyi Szemle Szerkesztőségét,

h) koordinálja a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével kapcsolatos kormányzati intézkedések végrehajtását,

i) meghatározza a migrációs statisztikai adatfelvétel rendjét,

j) előterjeszti a vízumkiadási gyakorlatban alkalmazandó nemzeti konzultációs listát,

k) kapcsolatot tart a belügyi ágazathoz tartozó szakszervezetekkel, érdekképviseletekkel,

l) irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos műveletek ellátását,

m) ellátja az európai uniós forrásból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozó jogszabályokban a miniszter mint szakpolitikai felelős és mint konstrukciófelelős részére meghatározott feladatokat,

n) jóváhagyásra felterjeszti a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: közvetlen miniszteri irányítás alá tartozó rendvédelmi szerv) szervezeti és működési szabályzatát.

16. § A hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek a közigazgatási államtitkár részére feladatai ellátása körében, kérésére közvetlenül kötelesek információt biztosítani.

17. § A közigazgatási államtitkár – törvényben és e Szabályzatban meghatározott kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők felett.

18. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

19. § A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén

a) irányítási és igazgatási ügyekben a jogi és koordinációs helyettes államtitkár,

b) egyedi ügyekben a közigazgatási államtitkár által kijelölt helyettes államtitkár

helyettesíti.

6. A parlamenti államtitkár

20. § A parlamenti államtitkár a 10. § szerinti feladatkörét a 25. §-ban és a 30. §-ban foglaltakra tekintettel gyakorolja.

21. § A parlamenti államtitkár

a) ellátja a nemzetpolitikai stratégia tárcaszintű megvalósításáért felelős vezető feladatait,

b) tagként közreműködik a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában.

22. § (1) A parlamenti államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A parlamenti államtitkár irányítja

a) a kabinetfőnöke,

b) a Parlamenti Főosztály vezetője

tevékenységét.

23. § Idegenrendészeti és menekültügyi szakmai kérdésekben a parlamenti államtitkár munkáját az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója támogatja.

24. § A parlamenti államtitkárt, ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el, akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a parlamenti államtitkár kabinetfőnöke

helyettesíti.

7.13

25. §

26. §

27. §

28. §

29. §

8. A rendészeti államtitkár

30. § (1) A rendészeti államtitkár a 10. § szerinti államtitkári feladatokat a rendészeti ügyekben gyakorolja.

(2) A rendészeti államtitkár az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban együtt: a rendészeti államtitkár irányítása alatt álló szervek) tekintetében gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés c) és e)–i) pontjában meghatározott jogosítványokat, valamint segíti a miniszter egyéb irányítási jogainak gyakorlását.

31. § (1) A rendészeti államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, valamint a rendészeti államtitkár irányítása alatt álló szervek első számú vezetőivel együttműködve – gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A rendészeti államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő hivatali egységek vezetőinek tevékenységét, ellenőrzi a szakterületén az irányítása alatt álló szervek feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit, és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A rendészeti államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és jogalkotási munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, és meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

b) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, feladatkörében véleményt nyilvánít a véleményezésre érkezett előterjesztés, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetéről,

c) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

d) közreműködik a rendvédelmi területet érintő jogszabály-előkészítő és jogalkotási feladatokban,

e)14 az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból támogatott, szakterületét érintő projektekben, az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve, szakmailag közreműködik

ea) a fejlesztésekre vonatkozó programok, az éves fejlesztési keret, valamint a támogatási konstrukciók kidolgozásában és végrehajtásában,

eb) a támogatott szakmai programok és projektek ágazati szakpolitikai szempontoknak megfelelő tervezésében, a szakmai tartalom előkészítésében, kidolgozásában, módosításában,

ec) a Belügyi Alapokhoz kapcsolódó tervezési, végrehajtási és monitoring feladatokban,

f) az irányítása alatt álló, feladat- és hatáskör szerint érintett minisztériumi szervezeti egység vezetőjének írásbeli kérelmére, a jogszabály-előkészítő és -véleményező tevékenysége során indokolt esetben engedélyezi a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasításban meghatározott kormányzati igazgatási irat (a továbbiakban: kormányzati igazgatási irat) nem kormányzati elektronikus levelezési címre történő továbbítását.

32. § (1) A rendészeti államtitkár az irányítása alatt álló szervek tekintetében

a) véleményezi az e szervek tevékenységét érintő javaslatokat, jelentéseket, előterjesztéseket, fejlesztési koncepciókat, szükség szerint jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadását kezdeményezi,

b) javaslatot tesz e szervek vezetőinek normatív utasítás kiadására vagy módosítására,

c) törvényen, kormányrendeleten vagy egyéb kormányzati döntésen alapuló feladatok végrehajtására feladatot határoz meg, utasítást ad,

d) ellenőrzi a törvényes és rendeltetésszerű működést, a feladatok végrehajtását,

e) e szervek első számú vezetőinek előterjesztésére – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – jóváhagyja az európai és külpolitikai szempontokat érintő nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó javaslatokat, engedélyezi e szervek első számú vezetőinek külföldi utazásait,

f) törvényi keretek között feladatot határoz meg, és egyedi utasítást ad,

g) meghatározza a kormányzati döntés-előkészítéshez szükséges feladatokat,

h) javaslatot tesz e szervek első számú vezetőinek kinevezésére, továbbá véleményezi e szerveknél a miniszter hatáskörébe tartozó vezetői kinevezéseket,

i) fogadja és felterjeszti az e szervek által a miniszternek címzett dokumentumokat,

j) szakmai felügyeletet gyakorol, segíti a miniszter jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogkörének gyakorlását, ennek érdekében kezdeményezheti

ja) a gazdálkodás tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzés lefolytatását,

jb) a törvényes és rendeltetésszerű működés, valamint a feladatok végrehajtásának ellenőrzését,

jc) a belső kontrollrendszer kiépítése, működése tekintetében a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés elemzését, a működés gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének elemzését, vizsgálatát,

jd) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának elemzését, vizsgálatát,

je) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban javaslat megtételét,

k) a személyügyi helyettes államtitkárral, valamint a jogi és koordinációs helyettes államtitkárral együttműködve véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti az irányítása alatt álló szervek központi szerve, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szervezeti és működési szabályzatát,

l) véleményezi – a személyügyi helyettes államtitkárral, valamint a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve – e szervek szervezeti egységei és az általuk irányított területi és helyi szervek új állománytáblázatát, továbbá szervezeti egységeinek állománytáblázat-módosítását,

m) ellátja e szervek miniszteri irányításából a miniszter rendelkezése alapján rá háruló további feladatokat.

(2) A rendészeti államtitkár egyéb feladatai körében

a) közreműködik – az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – az európai uniós támogatásokat érintő megkereséseknek az irányítása alatt álló szervek részére történő koordinációjában,

b) biztosítja a miniszteri és kormányzati döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok összeállítását, valamint a miniszteri döntésből eredő feladatok megvalósulását,

c)15

(3) A rendészeti államtitkár a védelmi igazgatási jogkörében

a)16 irányítja a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek Magyarország Alaptörvényében nevesített különleges jogrendi helyzetekben (a továbbiakban: különleges jogrend) történő felkészülésének tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését, meghatározza e szervek tevékenységét különleges jogrend idején,

b) meghatározza a minisztériumot érintő honvédelmi, valamint összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, továbbá a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek és a helyi védelmi igazgatási szervek együttműködési rendjét,

c) ellátja az uniós politikai szintű integrált válságreagálási intézkedések (IPCRA) keretében a jóváhagyó hatóság (validating authority) feladatait,

d) koordinálja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ágazati szintű feladatainak ellátását.

(4) A rendészeti államtitkár véleményezi és – a személyügyi helyettes államtitkárral közösen – a miniszter részére felterjeszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet területi besorolású szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatokat.

(5)17 A nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély, valamint nemzeti érdekből kiállított nemzeti tartózkodási kártya vonatkozásában kormányhatározatban kijelölt véleményező testület tekintetében a rendészeti államtitkár

a) helyettesíti a minisztert,

b) gondoskodik a titkársági feladatok megszervezéséről.

33. § (1) A rendészeti államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2)18 A rendészeti államtitkár irányítja

a) a kabinetfőnöke,

b)19 a Rendészeti Igazgatási Főosztály vezetőjének,

c) a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetőjének,

d) – a kabinetfőnöke közreműködésével – a Rendészeti Koordinációs Főosztály vezetőjének,

e) – a kabinetfőnöke közreműködésével – a Védelmi Igazgatási Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(3) A rendészeti államtitkárt akadályoztatása esetén a kabinetfőnöke helyettesíti.

9. Az egészségügyi államtitkár

34. § (1) Az egészségügyi államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol

a) az egészségügyi és egészségbiztosítási ágazat működésével, hazai és európai uniós fejlesztésével,

b) az egészségügyi ágazati, valamint az ágazati gazdasági stratégiai tervezéssel,

c) az egészségügyi ágazati informatika kialakításával,

d) a területfejlesztési és területi tervezési folyamatokban való egészségügyi ágazati részvétellel,

e) a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátással,

f) az állami tulajdonban és fenntartásban levő egészségügyi intézmények esetében a közvetlen betegellátói tevékenységgel,

g) a népegészségüggyel,

h) az ápolással,

i) az egészségügyi ágazat védelmi feladataival,

j) az egészségügyi ágazati szakmai képzéssel, a humánerőforrás-fejlesztéssel,

k) az egészségügyi ágazat területén – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatokkal és az európai uniós tagsággal,

l) a miniszter részére fenntartott jogkörök kivételével az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények fenntartói jogainak gyakorlásával,

m) a jogszabályban meghatározott kivétellel az egészségügyi ágazatban középirányító szerv közreműködésével irányított intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával,

n) – a csecsemőgondozás díj (a továbbiakban: CSED) és a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: GYED) kivételével – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival,

o)20 a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és azok járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatalok) egészségügyi és egészségbiztosítási pénztári feladatai szakmai irányításának koordinációjával,

p) a kábítószer-megelőzéssel és kábítószerügyi koordinációval

q)21 az egészségügyi ágazat minőségügyi rendszerével és az annak egységes alkalmazását segítő követelményrendszer meghatározásával,

r)22 a minőségfejlesztés keretében koordinált egészségügyi szakmai irányelvek fejlesztésével és a magyar egészségügyi ellátási standardok felülvizsgálatával, módosításával,

s)23 az egészségügyi alapellátással, járó- és fekvőbeteg ellátással,

t)24 a mentéssel, betegszállítással

u)25 az egészségügyi intézmények, az egészségügyben működő szakmai kamarák törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésével,

v)26 az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár útján az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/A. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetői, az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervi és az Eüak. 35/L. §-a szerinti kapcsolati kódot kezelő szervi, valamint az Eüak. 19/A. §-a szerinti nemzeti kapcsolattartó szervi tevékenységgel és az Eüak. 35/E. § (2)–(4) bekezdése szerinti működtetői tevékenységgel

összefüggő feladatok tekintetében.

(2) Az egészségügyi államtitkár képviseli az egészségügyi ágazatot a Katasztrófavédelmi Koordinációs Minisztériumközi Bizottságban.

(3) Az egészségügyi államtitkár ellátja

a) a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság,

b) a Kábítószerügyi Tanács,

c) az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek meghatározása során az ágazati kijelölő hatósági feladatokban közreműködő Döntés-előkészítő Bizottság

elnöki feladatait.

(4) Az egészségügyi államtitkár az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek tekintetében – egészségügyi ágazati kijelölő hatóságként – hatósági feladatokat lát el.

(5)27 Az egészségügyi államtitkár koordinálja a hazai klinikai vizsgálatokkal és orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását.

35. § (1)28 Az egészségügyi államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2) Az egészségügyi államtitkár irányítja

a) az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár,

b) az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

c) az Egészségügyi Államtitkári Kabinet vezetője,

d)29 az Egészségügyi Ellenőrzésfelügyeleti Szolgálat Főosztály vezetője,

e)30

tevékenységét.

36. § Az egészségügyi államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai ügyekben az irányítása alá tartozó, feladatköre szerint illetékes helyettes államtitkár, egyéb esetekben a kabinetfőnöke helyettesíti.

10. A köznevelési államtitkár

37. § A köznevelési államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol

a) a nemzeti köznevelés,

b) a nemzeti köznevelés tankönyvellátása,

c) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza,

d) a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a szakképzésért felelős miniszterrel együttműködve az oktatási nyilvántartások működtetése,

e) a Köznevelés Információs Rendszere oktatásszakmai fejlesztési koncepciója,

f) a társadalmi esélyegyenlőség köznevelésben való érvényesítése,

g) a köznevelési ágazat működése, hazai és európai uniós forrásokból történő fejlesztése,

h) a köznevelési ágazati költségvetési, gazdasági stratégia tervezése,

i) a köznevelési ágazat területén – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatok és az európai uniós tagsággal összefüggő szakmai feladatok,

j) az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói feladatok ellátása,

k) a köznevelésben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő igazgatási feladatok,

l) a külhoni közneveléssel kapcsolatos feladatok

tekintetében.

38. § (1) A köznevelési államtitkár ellátja a következő – az oktatáspolitikai döntések meghozatala szempontjából illetékességgel rendelkező – testületekkel kapcsolatos, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján meghatározott miniszteri feladatokat:

a) Országos Köznevelési Tanács,

b) Köznevelési Érdekegyeztető Tanács,

c) Országos Nemzetiségi Tanács,

d) Nemzeti Pedagógus Kar,

e) Köznevelés-stratégiai Kerekasztal.

(2) A köznevelési államtitkár kapcsolatot tart

a) az Oktatási Hivatallal,

b) a Klebelsberg Központtal,

és jogszabály felhatalmazása alapján közreműködik a velük kapcsolatos irányítói jogok gyakorlásában.

39. § A köznevelési államtitkár irányítja a köznevelési helyettes államtitkár tevékenységét.

40. § (1) A köznevelési államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A köznevelési államtitkár irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

41. § A köznevelési államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) a köznevelési helyettes államtitkár,

b) az a) pontban meghatározott személy akadályoztatása vagy távolléte esetén a köznevelési államtitkár titkárságvezetője

helyettesíti.

11. A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár

42. § A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol

a) a szociális, – a gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatás kivételével – a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal,

b) a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének elősegítésével,

c) a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott pénzbeli ellátásokkal és szolgáltatásokkal,

d) a foglalkozási rehabilitációval,

e) a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal,

f) a gyermekek és a fiatal felnőttek védelmével,

g) az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításával,

h) a szociális ágazati képzéssel, továbbképzéssel és humánerőforrás-fejlesztéssel,

i) a szociális ágazat területén – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatokkal és az európai uniós tagsággal,

j) a romák társadalmi integrációjának elősegítésével,

k) a társadalmi felzárkózással,

l) a roma nemzetiségi politikával,

m) a gyermekek esélyteremtésével, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyegyenlőségének biztosításával,

n) a mélyszegénységben élők, a romák és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjához kapcsolódó stratégiák és programok egységes kormányzati koordinációjával,

o) a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának fő szakpolitikai elveinek, és ehhez kapcsolódóan egyes nemzetiségi feladatok stratégiájának és koncepciójának meghatározásával, az ezekre vonatkozó döntési és költségvetési javaslatok kidolgozásával

összefüggő feladatok tekintetében.

43. § A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ellátja

a) az Országos Fogyatékosságügyi Tanács,

b) a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság,

c) az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat alapján létrejött Emberi Jogi Munkacsoport

ca) Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,

cb) Hajléktalanügyért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,

cc) Roma Tematikus Munkacsoportjának,

d) az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület,

e) a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság,

f) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága

elnöki feladatait.

44. § A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

45. § (1) A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

46. § A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörben jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) szociális feladatkörében a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) társadalmi felzárkózási feladatkörében a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,

c) az a) és b) pontban nem említett ügyekben a kabinetfőnöke

helyettesíti.

12. A kabinetfőnök

47. § A kabinetfőnök főosztályvezető jogállású vezető, munkáját közvetlenül a politikai felsővezető irányítása alatt végzi, tevékenységéért a politikai felsővezetőnek tartozik felelősséggel.

48. § A kabinetfőnök a politikai felsővezető nevében és megbízásából

a) meghatározott feladatokat adhat a kabinethez tartozó politikai főtanácsadóknak, tanácsadóknak,

b) halasztást nem tűrő esetekben közvetlenül – egyébként szolgálati úton – tájékoztatást, jelentést kérhet a hivatali egységektől, a minisztériumi szervektől, valamint az önálló belügyi szervektől, a vezetőket meghatározott tárgyú javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívhatja fel, amiről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hivatali egység szakmai irányítását ellátó államtitkárt, önálló belügyi szervek esetén a szakmai koordinációt végző és szakmai irányítást ellátó államtitkárt,

c) részt vesz olyan – hazai és nemzetközi – tanácskozásokon, rendezvényeken, ahol nem szükséges a politikai felsővezető jelenléte,

d) hazai vagy nemzetközi szakmai konferenciákat szervezhet,

e) irányítja a politikai felsővezető belföldi rendezvényprogramjainak szervezését.

49. § A kabinetfőnök saját hatáskörében

a) figyelemmel kíséri – az Országgyűlés és a Kormány döntései alapján – a politikai felsővezető határidős kötelezettségeinek teljesítését,

b) sajtófigyelő alapján felhívja a politikai felsővezető figyelmét a tevékenységi körébe tartozó, kivizsgálást vagy intézkedést igénylő lényeges ügyekre, a minisztériumot érintő bírálatokra,

c) közreműködik a politikai felsővezetőhöz intézett panaszok, kérelmek, bejelentések és javaslatok elbírálásában,

d) a tevékenysége körében kapcsolatot tart más tárcák kabinetfőnökeivel.

50. § A kabinetfőnököt akadályoztatása esetén – a munkáltatói jogkörének gyakorlását kivéve – az általa megbízott politikai főtanácsadó, tanácsadó, titkárságvezető vagy osztályvezető helyettesíti.

51. § A munkáltatói jogokat a kabinetfőnök felett a politikai felsővezető, a kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők felett a kabinetfőnök gyakorolja. A vezetői megbízás adása és visszavonása a miniszter hatáskörébe tartozik.

52. § A miniszter kabinetfőnöke – a 49. §-ban foglaltakon felül – saját hatáskörében

a) a miniszter részére külső szakértőktől, jogi személyektől tanulmányt vagy szakvéleményt rendelhet,

b) a tevékenysége körében kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel,

c) jogosult eljárni, állást foglalni, intézkedni azokban az ügyekben, amelyekre a minisztertől utasítást vagy felhatalmazást kapott, továbbá, ha mindezekre a helyettes államtitkárok felkérték,

d) közreműködik a miniszterhez intézett panaszok, kérelmek, közérdekű bejelentések és javaslatok elbírálásában,

e) kijelölés esetén együttműködik a miniszter által kinevezett miniszteri biztossal, ellátja a hozzájuk kapcsolódó titkársági feladatokat.

13. A helyettes államtitkárok

53. § A minisztériumban

a) személyügyi helyettes államtitkár,

b) jogi és koordinációs helyettes államtitkár,

c) gazdasági helyettes államtitkár,

d) európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár,

e) közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár,

f)31

g) informatikai helyettes államtitkár,

h) nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár,

i) európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,

j) az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár,

k) az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

l) köznevelési helyettes államtitkár,

m) szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár,

n) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,

o) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

működik.

54. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az államtitkárokkal együttműködve – gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő hivatali egységek vezetőinek tevékenységét, ellenőrzi a szakterületén a minisztériumi szervek és az önálló belügyi szervek feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát, valamint jogszabályban előírt minisztériumi jóváhagyás esetén jóváhagyja – a szakterületén működő országos hatáskörű önálló belügyi szerv vezetőjének javaslatára – a területi hatáskörű önálló belügyi szerv szervezeti és működési szabályzatát.

(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a)32 az irányító államtitkár kijelölése alapján feladatkörében, valamint megbízás alapján képviseli a minisztériumot, különösen az Országgyűlés bizottságainak ülésén, állami szervek és civil szervezetek körében, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és nemzetközi szervezetekben, az Európai Unió intézményeiben,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és jogalkotási munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ezekhez szükséges feltételeket,

c) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, feladatkörében véleményt nyilvánít a számára véleményezésre továbbított előterjesztés, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetéről,

d) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

e) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről,

f) közreműködik – az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – a szakterületét érintő fejlesztéseket magukban foglaló programok, az éves fejlesztési keret, valamint támogatási konstrukciók kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, egyidejűleg felelős a támogatott szakmai programok és projektek ágazati szakpolitikai szempontoknak megfelelő tervezéséért, a szakmai tartalom előkészítéséért, kidolgozásáért és módosításáért, továbbá a támogatott fejlesztések megvalósításának nyomon követéséért, valamint kidolgozza, és szükség szerint képviseli a kapcsolódó szakterületi álláspontot,

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter vagy az államtitkár állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

(4) A helyettes államtitkár feladatainak ellátása során együttműködik a többi helyettes államtitkárral és a miniszteri biztosokkal.

(5) A helyettes államtitkár – a miniszter, az államtitkárok és a sajtónyilvánosság tájékoztatása érdekében – a Kommunikációs Főosztály felhívására a szakterületét érintő tárgy szerint háttér és felkészítő anyagokat, prezentációt készít.

14. A személyügyi helyettes államtitkár

55. § A személyügyi helyettes államtitkár

a) gondoskodik a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, méltatlansági, kártérítési, foglalkozás-egészségügyi, közegészségügy-járványügyi és munkavédelmi, elismerési, kitüntetési, kegyeleti és szociális döntések előkészítéséről és végrehajtásáról, az önálló belügyi szervek esetében az irányítási hatáskörben eljáró felsővezetővel előzetesen egyeztetve,

b) gondoskodik a belügyi ágazati egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáról,

c) gondoskodik a civil szervezetekkel és személyekkel összefüggő, a minisztérium hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról, működteti a minisztérium ügyfélszolgálatát,

d) működteti – a szakterületi államtitkárokkal együttműködve – a jogszabályban vagy megállapodás alapján létrehozott szakmai és munkavállalói érdekegyeztető fórumokat,

e) gondoskodik a miniszter hatáskörébe tartozó oktatás-igazgatási döntések előkészítéséről, a köznevelési igazgatási döntések kivételével,

f) közreműködik az ágazati szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos, miniszteri hatáskörbe tartozó döntések előkészítésében,

g) gondoskodik a minisztérium éves továbbképzési tervének elkészítéséről,

h) felügyeli a közszolgálati tisztviselők és vezetők továbbképzését, valamint a vezetői utánpótlásképzést,

i) felelős a rendészeti továbbképzési és vizsgarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásáért,

j) felelős az egységes integrált stratégiai emberierőforrás-gazdálkodási rendszer kialakításáért és működéséért,

k) előkészíti és felterjeszti az önálló belügyi szervek szervezeti egységei és az általuk irányított területi és helyi szervek szervezeti egységei új állománytáblázatára, valamint állománytáblázat-módosítására vonatkozó előterjesztéseket,

l) előkészíti a miniszter által adományozható elismerésekkel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

m) közreműködik a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló szerveknél foglalkoztatottak foglalkoztatotti jogviszonyát érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

n) végzi a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat,

o) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik a minisztérium európai uniós támogatások igénybevételével kapcsolatos tervező, elemző, lebonyolító tevékenységében,

p) a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik a minisztérium tűzvédelmi feladatainak ellátásában,

q) a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok foglalkoztatási csoportjai tekintetében személyzetfejlesztési feladatokat lát el,

r) felel a rendészeti vezetőkiválasztási és továbbképzési feladatok ellátásáért,

s) kidolgozza a belügyi szakterületeket érintő szakképzésekre, szakképesítésekre, valamint azok szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai tervezetét.

t)33 működteti a minisztérium belső visszaélés-bejelentési rendszerét.

56. § A személyügyi helyettes államtitkár

a) kidolgozza a rendvédelmi életpálya rendszerét és koordinálja a megvalósítás folyamatát,

b) gondoskodik a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, a vízügyi igazgatási szervek állománya és a közszolgálati tisztviselők kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszerével kapcsolatos szabályozás szakmai tartalmának előkészítéséről, valamint azok végrehajtásának összehangolásáról,

c) közreműködik a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló szerveknél foglalkoztatottak (köznevelés, egészségügy, szociális terület) kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszerével kapcsolatos szabályozás szakmai tartalmának előkészítésében és a végrehajtás összehangolásában,

d) irányítja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: KSZDR) működtetését,

e) szakmai felügyeletet gyakorol – ügykörének megfelelően – a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek tevékenysége felett, és ennek keretében ellenőrzést kezdeményezhet és végezhet, közvetlenül és rendszeresen beszámoltatja e szervek személyügyi vezetőit, és meghatározza a tevékenységük irányát,

f) felügyeli a rendvédelmi tanintézeteket irányító országos szintű szervek oktatás-igazgatási tevékenységét,

g) gondoskodik a minisztériumi szervezet korszerűsítésére és létszámgazdálkodására vonatkozó javaslatok előkészítéséről, közreműködik a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek szervezetalakítási, szervezési feladataink ellátásában,

h) működteti a Belügyi Továbbképzési Kollégium titkárságát, részt vesz a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium munkájában,

i) végzi a hivatali egységek és az önálló belügyi szervek dolgozóiról (hivatásos állományban lévő, kormánytisztviselő, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott), valamint a belügyi nyugdíjasokról történő szociális gondoskodás szakirányítását; a hivatali egységek és a jogutód nélkül megszűnt központi szervek esetében ellátja a központi segélyező és kegyeleti tevékenységet,

j) előkészíti és felterjeszti a miniszter által irányított szervek szervezeti egységei és az általuk irányított területi és helyi szervek új állománytáblázatára, továbbá szervezeti egységeinek állománytáblázat módosítására vonatkozó előterjesztéseket,

k) működteti a minisztérium Szociális Bizottságát,

l) a közszolgálati életpályáért felelős ügykörben módszertani útmutatást nyújt a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek,

m) működteti a rendvédelmi szervek hivatásos állományának alkalmasság-vizsgálati rendszerét, valamint kialakítja az ideiglenes szolgálatképtelenség megállapításával összefüggő felülvizsgálatok és a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjai orvosi felülvizsgálatának eljárási rendjét,

n) rendvédelmi tisztifőorvos útján működteti a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot,

o) működteti a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság titkárságát,

p) – a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve – döntésre előkészíti és felterjeszti a rendvédelmi szervek éves szervezeti teljesítményértékelését, az éves szervezeti célkitűzéseket, továbbá a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat; javaslatot tesz a teljesítményjuttatás céljából rendelkezésre álló forrásnak a rendvédelmi szervek közötti felosztására.

q)34 jóváhagyja a belügyi pályaorientációs képzést folytató szakképző intézmények tanulói részére a duális képzési igazolásokat,

r)35 jóváhagyja az egészségügyi szakképző intézmények tanulói részére a duális képzési igazolásokat.

57. § (1) A személyügyi helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A személyügyi helyettes államtitkár irányítja

a) a Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője,

b) a Személyügyi Főosztály vezetője,

c) a Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály vezetője,

d) a Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály vezetője,

e) a Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály vezetője,

f) az oktatási főszemlélő

tevékenységét.

58. §36 A személyügyi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Személyügyi Főosztály vezetője helyettesíti.

15. A jogi és koordinációs helyettes államtitkár

59. § A jogi és koordinációs helyettes államtitkár

a) gondoskodik a minisztérium hatáskörébe tartozó jogszabályok kodifikációjáról,

b) gondoskodik a miniszteri rendeletek hivatalos lapban való kihirdetésre és a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközök közzétételre való továbbításáról,

c) felel a hivatali egységeknek a kormányüléssel, a Gazdasági Kabinet, a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet üléseivel, továbbá a közigazgatási államtitkári értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, gondoskodik a kormányülésen, a Gazdasági Kabinet, a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, továbbá a közigazgatási államtitkári értekezleten napirendre kerülő anyagok összeállításáról (kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet),

d) gondoskodik a Kormány üléséről szóló összefoglalók kezeléséről és a helyettes államtitkárok részére történő bemutatásáról,

e) összeállítja a Kormány féléves munkaterveihez a minisztériumi javaslatokat, valamint a minisztérium féléves jogalkotási munkatervét,

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a Kormány munkatervéhez tett javaslatainak előkészítését,

g) figyelemmel kíséri a Kormány munkatervében és határozataiban szereplő, belügyminiszteri első helyi felelősségű feladatok végrehajtását,

h) megvizsgálja az alapvető jogok biztosának a jogalkotásra tett javaslatát, szükség esetén kezdeményezi a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz megalkotását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését, valamint kialakítja a minisztérium ezzel kapcsolatos állásfoglalását, intézkedését, és gondoskodik az alapvető jogok biztosa erről történő tájékoztatásáról,

i) előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát,

j) figyelemmel kíséri, hogy a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtására sor került-e,

k) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

l) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és a főosztályvezetőket,

m) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,

n) a kormányzati döntés-előkészítés keretében a minisztériumba érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a tárcaálláspont kialakítását összehangoló hivatali egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történő haladéktalan megküldéséről,

o)37 ellátja a minisztérium jogi képviseletével összefüggő egyes eljárási, magánjogi és közjogi ügyekkel kapcsolatos tevékenységeket,

p) gondoskodik az iratkezelés követelményeinek, a minősített adatok és a személyes adatok védelmének, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának érvényesítéséről,

q) ellátja a minisztérium jogszabályból eredő, a köziratok kezelésének szakmai irányításával kapcsolatos feladatait,

r) ellátja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara feletti törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat,

s) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár véleményének kikérésével előkészíti a kormányzati koordináció vagy hazai civil szervezet megkeresése alapján a minisztérium alárendeltségébe tartozó szervek alapvető jogok érvényesülésével összefüggő jogalkalmazó tevékenységét érintő egyedi adatkérésekre, megkeresésekre adandó választervezeteket,

t) az adatvédelem körében – a 31. § (3) bekezdés f) pontjában foglalt kivétellel – a feladat- és hatáskör szerint érintett minisztériumi szervezeti egység vezetőjének írásbeli kérelmére, indokolt esetben engedélyezi a kormányzati igazgatási irat nem kormányzati elektronikus levelezési címre a minisztériumból történő továbbítását a jogszabály-előkészítő tevékenység során, ideértve a szabályozási javaslat és a jogszabály-tervezet szakmai előkészítését is.

60. § (1) A jogi és koordinációs helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A jogi és koordinációs helyettes államtitkár irányítja

a) a Jogi és Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Rendészeti Kodifikációs Főosztály,

c) a Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály,

d) a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály,

e) az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály,

f) a Humán Kodifikációs Főosztály,

vezetőjének tevékenységét.

61. § A jogi és koordinációs helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti.

16. A gazdasági helyettes államtitkár

62. § A gazdasági helyettes államtitkár

a) felel a minisztérium központi költségvetési fejezete éves költségvetési javaslatának előkészítéséért, a költségvetés végrehajtásáért, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és zárszámadás előkészítéséért, valamint a minisztérium gazdálkodási szabályzataiban számára nevesített feladatok végrehajtásáért,

b) felel az előirányzat-felhasználás és -módosítás végrehajtásáért,

c) előzetesen egyezteti a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek állami feladatai végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési terveket; a kormányzati és ágazati stratégiák és a minisztérium fejlesztési terve, fejlesztési irányvonalai érvényesítése céljából a gazdálkodó szervezetek által indított közbeszerzési eljárások műszaki követelményrendszerét – a hatáskörébe tartozó kérdésekben – felülvizsgálhatja,

d) gondoskodik a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek kontrolling rendszerének kiépítéséről, irányítja a rendszer működtetését és fejlesztését,

e) gondoskodik a honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok költségeinek elkülönített tervezéséről,

f)38 felelős a minisztérium állami vagyon kezeléséhez kapcsolódó feladatainak szabályszerű és hatékony ellátásáért, irányítja és felügyeli a minisztérium, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek vagyongazdálkodási, beruházási, építési és felújítási, energetikai fejlesztésekre irányuló, beszerzési, továbbá anyagi-technikai tevékenységét,

g) előkészíti az alapító részére a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói döntéseket, és a szakmai felügyeletet ellátó államtitkár előzetes véleményének kikérésével javaslatot tesz az alapító részére e gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak kinevezésére,

h) jogosult a minisztérium részéről a szakterületét érintő szerződések megkötésére, jognyilatkozatok megtételére a kötelezettségvállalás rendjének betartásával,

i) irányítja a minisztérium stratégiai, elemzési tevékenységét, a szakmapolitikai döntések közgazdasági előkészítését,

j) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik a minisztérium európai uniós támogatások igénybevételével kapcsolatos tervező, elemző, lebonyolító tevékenységében,

k) felügyeli az önálló belügyi szervek tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, tűzvédelmi biztos útján gondoskodik a minisztérium központi épületében a munkáltatói tűzvédelmi feladatok ellátásáról,

l) a minisztérium gazdasági vezetője,

m) engedélyezi a minisztérium épülete alatt lévő mélygarázs igénybevételét,

n) engedélyezi a közfoglalkoztatási tevékenység helyszíni monitoring vizsgálatára – a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár által – kirendelt munkatársaknak a szolgálati jármű szolgálati célú igénybevételét,

o) ellátja a hivatásos állomány központi ruházati ellátásának, fejlesztésének felügyeletét, jóváhagyja az önálló belügyi szervek által felterjesztett új ruházati fejlesztéseket,

p) dönt és szakmai véleményt ad a központi ruházati ellátással kapcsolatban felterjesztett szakmai kérdésekben,

q) jogosult a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges központi rendeltetésű állami tartalékkészletek – BM Állami Céltartalék (a továbbiakban: BM ÁC) – tárolásával, karbantartásával, kezelésével és megőrzésével kapcsolatos megállapodások minisztérium képviseletében történő aláírására.

63. § (1) A gazdasági helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A gazdasági helyettes államtitkár irányítja

a) a Gazdasági Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály,

c)39 a Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály,

d) a Fejezeti Összefoglaló Főosztály,

e)40

vezetője tevékenységét.

64. § A gazdasági helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Fejezeti Összefoglaló Főosztály vezetője helyettesíti.

17. Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár

65. § Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár

1. szakmai felügyeletet gyakorol a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek európai uniós és nemzetközi tevékenysége felett,

2. előkészíti a minisztérium nemzetközi tevékenységére vonatkozó irányelveket,

3. kialakítja a minisztérium szakmai területein a tárca európai uniós álláspontját, a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai szervekkel előzetesen egyeztetve,

4.41 a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárral, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkárral, a köznevelési helyettes államtitkárral, a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárral, az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral, valamint a rendészeti államtitkárral egyeztetve, normatív utasításban foglaltak szerint ellátja a minisztérium európai uniós kormányzati koordinációs mechanizmusból adódó feladatait, képviseli a minisztériumot az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban (a továbbiakban: EKTB),

5. normatív utasításban foglaltak szerint vezeti az EKTB belügyi együttműködéssel, egészségüggyel, közneveléssel és szociális ügyekkel foglalkozó szakértői csoportját,

6. érvényesíti az EU-jogalkotásból származó követelményeket a szakmai szervek jogalkotása és intézményfejlesztése terén,

7. a minisztérium tekintetében gondoskodik az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról, szükség esetén az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok minisztériumi munkatervben való megjelenítéséről, a belügyi ágazatot érintő pilot és kötelezettségszegési eljárásokban a tárcaálláspont kialakításáról,

8. a feladatkör szerint érintett államtitkárok irányítása alatt álló szervek tekintetében irányítja az európai uniós döntéshozatali eljárási rendből következő, az európai uniós tagállami működésből, valamint a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő feladatokat,

9. gondoskodik az Európai Unió belügyi együttműködése keretében működő nagymértékű információ-technológiai rendszerek működtetésével kapcsolatos hazai kormányzati feladatok koordinálásáról,

10. gondoskodik a NATO- és EU-minősített anyagok egységes kezelésére létrehozott irattár működtetéséről, a nyilvántartóba érkező anyagok kezeléséről,

11. kapcsolatot tart a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletekkel a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai kérdésekben,

12. végzi a minisztérium feladatkörébe tartozó, európai uniós pozíciókba és nemzetközi szervezetekbe történő magyar jelölések előkészítését, koordinációját,

13. irányítja az európai uniós Bel- és Igazságügyi Tanács (BIÜT), a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) és az Oktatás, Ifjúsági, Kultúra és Sport Tanács (OIKST) munkájához kapcsolódó, feladat- és hatáskörébe tartozó tanácsi és komitológiai munkacsoportokban és vonatkozó nemzetközi szervezetek munkacsoportjain, konferenciáin, egyéb szakmai fórumain való magyar részvételt,

14. az érintett szervezetekkel együttműködve végzi az EU-, ENSZ-, illetve egyéb multilaterális vagy bilaterális keretbe illeszkedő magyar polgári válságkezelési tevékenység stratégiai tervezését, stratégiai szintű irányítását és hazai koordinációját,

15. ellátja a minisztérium EU közös kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatos feladatainak tárcaszintű koordinációját,

16. biztosítja a tárcaképviseletet a kábítószer-probléma visszaszorítása és a kábítószerüggyel kapcsolatos tevékenység összehangolása érdekében működő testületben,

17.42 a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatkörében ellátja Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi, vízügyi, migrációs, polgári válságkezelési, roma és társadalmi felzárkózásért felelős; egészségügyért felelős; és oktatási szakdiplomatái és a belügyi attasék szakmai irányítását,

18. összehangolja a miniszter, az államtitkárok és a helyettes államtitkárok nemzetközi kapcsolatait, irányítja az ezzel kapcsolatos szervezési és protokollfeladatokat,

19. irányítja a minisztérium munkatársainak külföldi szolgálati utazásaival kapcsolatos szervezési feladatokat,

20. gondoskodik az Európai Migrációs Hálózat (EMH) nemzeti kapcsolattartói pont feladatainak ellátásáról,

21. felügyeli az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) nemzeti képviseletének tevékenységét,

22. a jogi és koordinációs helyettes államtitkár véleményének kikérésével előkészíti az Európai Unió intézményeitől, nemzetközi szervezetektől, külföldi államoktól a minisztériumhoz érkező, alapvető jogok érvényesülésével összefüggő és nemzetközi vonatkozású jogalkalmazó tevékenységét érintő egyedi adatkérésekre, megkeresésekre adandó válasz-tervezeteket,

23. betölti az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor tisztségét,

24. ellátja az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat szerinti EES-ETIAS Munkacsoport titkársági feladatait,

25. képviseli a minisztériumot a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottságban.

66. § (1) Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár irányítja

a) az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály,

c) az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály,

d) a Nemzetközi Főosztály

vezetője tevékenységét.

67. § Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály vezetője helyettesíti.

18. A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

68. § (1) A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

a) gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséről, működteti a közfoglalkoztatás rendszerét,

b) gondoskodik a közfoglalkoztatással összefüggő jogszabályok előkészítéséről,

c) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról, ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

d) ellátja a miniszter szociális szövetkezetekkel kapcsolatos feladatait,

e) meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat kezdeményez,

f) a miniszter nevében szakmai felügyeletet gyakorol a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis felett, valamint a közfoglalkoztatás működtetésével kapcsolatos informatikai rendszerek felett,

g) előkészíti az országos közfoglalkoztatási és a startmunka programokat, befogadja az országos közfoglalkoztatásra és a startmunka programokra vonatkozó támogatási kérelmekről és előzetes tervezetekről készített felterjesztéseket, amelyeket a miniszternek elbírálásra előkészít,

h) a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap Start-munkaprogram kiemelt előirányzattal kapcsolatos feladatkörében figyelemmel kíséri, nyomon követi annak célszerű felhasználását,

i) a megítélt közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos monitoring és ellenőrzési tevékenységet lát el, gondoskodik az országos közfoglalkoztatási és startmunka programok pénzügyi és szakmai ellenőrzésének megszervezéséről,

j) figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci hiányszakmákat, ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek – különösen a hiányszakmákra történő – képzésével kapcsolatos feladatokat,

k)43 szakmai irányító szervi jogokat gyakorol az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szervei felett, meghatározza azok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

l) figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének tendenciáit, meghatározza az ehhez szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

(2) A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár közfoglalkoztatással összefüggő egyéb feladatai tekintetében követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában.

(3) A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár ellátja a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjával kapcsolatos feladatokat. E feladatellátás keretében segíti a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjához kapcsolódó feladatai koordinációját, valamint szakmailag irányítja a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Területi és Gazdaságfejlesztési Programok Főosztályának a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjához kapcsolódó feladatait.

69. § A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár a vízügyi területtel összefüggő feladatai tekintetében

a) gondoskodik a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység megszervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezésről,

b) irányítja a vízgazdálkodási, a víz, mint környezeti elem védelmével kapcsolatos feladatok ellátását és gondoskodik a vízgazdálkodással, valamint a víz, mint környezeti elem védelmével összefüggő jogszabályok szakmai előkészítéséről,

c) irányítja az országos árvízvédekezést,

d) irányítja a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását,

e) irányítja a Csatlakozási Szerződésben rögzített ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás szakterületet érintő feladatokat, különösen az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

f) szakmai felügyeletet gyakorol a vízi társulatok felett,

g) közreműködik a vízügyi területet érintő európai uniós és más forrásból támogatott fejlesztések szakmai tartalmának meghatározásában,

h) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint országos vízügyi és országos vízvédelmi hatóság vízgazdálkodási, vízvédelmi feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben ellátja a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatáskörökkel kapcsolatos feladatokat,

i) ellátja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint országos vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott felügyeleti jogköröket,

j) ellátja az Országos Vízgazdálkodási Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,

k) biztosítja a miniszter képviseletét a területi vízgazdálkodási tanácsokban,

l) felelős a vízgazdálkodás – ideértve a térségi vízpótlást, a mezőgazdasági vízgazdálkodást, a sík- és dombvidéki vízrendezést, az aszály és a vízhiány kezelését, továbbá a víz mint környezeti elem védelmét, a víziközműves ivóvízellátást, a szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokat – koncepciója, valamint stratégiája és cselekvési programja szabályozásának, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásáért és a végrehajtás értékeléséért,

m) felelős a vízgazdálkodási és a víz, mint környezeti elem védelme szempontjainak érvényesítéséért, valamint a vízgazdálkodással és vízvédelemmel kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből eredő feladatok végrehajtásáért.

70. § (1) A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár feladatai ellátásának elősegítése érdekében titkárság működik.

(2) A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár irányítja

a) a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály,

c) a Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály,

d) a Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály,

e) a Vízügyi Koordinációs Főosztály,

f) a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály,

g) a Vízgazdálkodási Főosztály

vezetője tevékenységét.

71. § A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén

a) a közfoglalkoztatással összefüggő ügyekben a Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetője,

b) a vízügyi igazgatási feladatokkal összefüggő ügyekben a Vízügyi Koordinációs Főosztály vezetője

helyettesíti.

19.44

72. §

73. §

74. §

20. A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár

75. § (1) A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár

1. ellátja a jogszabályban a nyilvántartó szerv részére meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat

1.1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,

1.2. a központi címregiszter,

1.3. az Összerendelési Nyilvántartás,

1.4. az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása (3NYT),

1.5. a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY),

1.6. a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartása,

1.7. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartás,

1.8. az útiokmány-nyilvántartás,

1.9. a közúti közlekedési nyilvántartás,

1.10. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartás,

1.11. a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszere (a továbbiakban: N.SIS),

1.12. a bűnügyi nyilvántartási rendszer,

1.13. a szabálysértési nyilvántartási rendszer,

1.14. az Európai Unió bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása,

1.15. a miniszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrségek kezelésében lévő fegyverek hatósági fegyvernyilvántartása (a továbbiakban: hatósági fegyvernyilvántartás),

1.16. az arcképelemzési nyilvántartás,

1.17. a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK) központi nyilvántartás

[az 1.1–1.17. pontok a továbbiakban együtt: nyilvántartások] tekintetében,

2. gondoskodik a nyilvántartásokkal kapcsolatos adatkezelői tevékenység megszervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről,

3. felügyeli a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási folyamatokat,

4. ellátja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény által a nyilvántartó szerv hatáskörébe utalt feladatokat,

5. gondoskodik a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáról,

6. szakmai felügyeletet gyakorol a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek felett, valamint gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, továbbá meghatározza az ezekhez szükséges feltételeket,

7. gondoskodik a nyilvántartásokkal összefüggő egységes szakmai álláspont kialakításáról, és azt képviseli,

8. ügykörében szakmai felügyeletet gyakorol az okmányügyintézés tekintetében az egységes gyakorlat érvényesítésében, az eljárások szakmai ellenőrzésében,

9. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak hatékony ellátása érdekében együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium más szervezeti egységeivel, valamint egyéb szervekkel,

10. jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartások tekintetében biztosítja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való információcserét,

11.45 a Schengeni Információs Rendszer nemzeti részének vonatkozásában ellátja a jogszabály által meghatározott és az N.SIS Hivatal hatáskörébe utalt feladatokat,

12. a nyilvántartások tekintetében ellátja a schengeni jelzéskezelési feladatokat,

13. ellátja az arcképelemzési nyilvántartáshoz kapcsolódóan a külön jogszabály által meghatározott központi szerv feladatait,

14. 7/24 ügyeleti szolgálatot működtet az utazással kapcsolatos okmányok megszemélyesítése, kiállítása, valamint ügyfél részére történő kiadása céljából,

15. gondoskodik a nyilvántartásokhoz történő csatlakozásokról és a hozzáférési jogosultságok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

16. gondoskodik a nyilvántartások alapján nyújtott szolgáltatások szolgáltatáskatalógusának naprakész vezetéséről,

17. irányítja a nyilvántartások alapján nyújtott szolgáltatások igénybevétele során szükséges felhasználói támogatási tevékenységet,

18. biztosítja a nyilvántartások megfelelő működtetéséhez szükséges tanúsítványokat, és ellátja az azok kezelésével kapcsolatos feladatokat,

19. egyezteti a jogszabályi változások, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján a nyilvántartásokkal és kapcsolódó elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatban szükségessé váló fejlesztési igényeket a rendszer üzemeltetését, fejlesztését megrendelő szervezettel,

20. véleményezi és jóváhagyja a nyilvántartások fejlesztését, módosítását célzó igazgatási rendszerterveket,

21.46 közreműködik a közlekedésért felelős miniszter fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közúti közlekedési igazgatási feladatkörei feletti szakmai irányítási feladatainak ellátásában,

22.47 ellátja a közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai irányítási feladatait a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásával és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport tekintetében, valamint a parkolási igazolványok kiadásával és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok feletti szakmai ellenőrzés tekintetében,

23. ellátja a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben általános illetékességgel meghatározott közlekedési igazgatási feladatokat,

24. ellátja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat az informatikai helyettes államtitkár közreműködésével,

25. a nyilvántartásokkal összefüggő hatósági statisztikai adatszolgáltatások tekintetében képviseli a minisztériumot az Országos Statisztikai Tanácsban.

(2) A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár – az (1) bekezdésben foglalt feladatain kívül –

a) az Európai Unió tagállamok közötti információcserét biztosító rendszerei tekintetében ellátja az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer – European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS), a Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata (RESPER) nemzeti kapcsolattartó pont, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – European Criminal Records Information System (ECRIS) magyar központi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait,

b) hatáskörébe tartozóan ellátja a nyilvános kulcsú infrastruktúrát (PKI) érintő hazai és nemzetközi koordinátori, az úti okmányokhoz kapcsolódó PKI alapú aláíró és hitelesítő, továbbá az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó tanúsítványcsere tekintetében a Single Point of Contact (SPOC) hatósági feladatokat.

(3) A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár a nyilvántartásokkal összefüggő egyéb feladatai tekintetében

a) gondoskodik a nyilvántartásokkal összefüggő jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) kidolgozza a Kormány nyilvántartásokkal kapcsolatos szakpolitikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről, végrehajtásáról és koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

c) közreműködik a nyilvántartásokat érintő európai uniós és más forrásból támogatott fejlesztések szakmai tartalmának meghatározásában az érintett rendszer üzemeltetését, fejlesztését megrendelő szervezettel egyeztetve,

d) elkészíti a nyilvántartásokkal kapcsolatos, állami szervektől érkező megkeresésekre adandó állásfoglalásokat,

e) elkészíti a nyilvántartásokkal kapcsolatban előterjesztett közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel összefüggő válaszokat, valamint közérdekű adatigény esetén előkészíti a minisztérium adatvédelmi tisztviselője számára a választervezetet,

f) biztosítja a jogszabályban meghatározott nyilvántartó szerv részére érkező iratok központi érkeztetését, iktatását és kezelését, valamint az ezzel összefüggő egyéb feladatok ellátását, továbbá a nyilvántartó szerv részére érkező és az annál keletkezett minősített adatok kezelését végző nyilvántartó és kezelőpont működtetését,

g) előkészíti és továbbítja az adatvédelmi tisztviselő részére a nyilvántartásoknak az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatait az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentés céljából,

h) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a miniszter által végzett személyes adatkezeléseket szabályozó törvényekben foglaltak alapján – az adatkezelésben érintett hivatali egységek közreműködésével – ellátja a nyilvántartásokból történő tájékoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve – a bűnügyi nyilvántartások kivételével – az érintett személy saját adatairól való tájékoztatásból, valamint az adatszolgáltatásról való tájékoztatásból adódó feladatokat,

i) ellátja a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányok kibocsátói feladatait, az előállítók és az informatikai helyettes államtitkár közreműködésével.

76. § (1) A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár feladatai ellátásának elősegítése érdekében titkárság működik.

(2) A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály,

c) a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály,

d) a Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály,

e) a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Főosztály),

f) az Okmányfelügyeleti Főosztály,

g) az Okmánytári Főosztály,

h) a Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály,

i) a Dokumentumkezelési és Ügyviteltámogató Főosztály

vezetője tevékenységét.

77. § A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály vezetője helyettesíti.

21. Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár

78. § Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár

a)48 a finanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben – különösen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézmények számára kidolgozott finanszírozás-technikai és forrásallokációs javaslatok, valamint az egészségügyi ágazat működését érintő pályázatok tekintetében – együttműködik az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkárral.

b) koordinálja a Nemzeti Programok Programtanácsának működését, irányítja és koordinálja a nemzeti programok összeállítását és megvalósítását,

c) koordinálja a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló jogszabály szerinti értékelőbizottság működtetését,

d) az egészségügyi ágazat tekintetében koordinálja és felügyeli a védelmi feladatok ellátását, vezeti az egészségügyi ágazat felelősségi körébe tartozó védekezési munkabizottságokat,

e) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve ellátja a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatokkal és az európai uniós tagsággal járó feladatokat,

f) kapcsolatot tart a WHO hazai Országirodával,

g) koordinálja a feladatkörébe tartozó egészségpolitikai feladatokat,

h)49 koordinálja és felügyeli a gyógyszerészeti, gyógyszerellátási és gyógyászati segédeszköz-ellátási feladatokat, vezeti a felelősségi körébe tartozó szakmai munkabizottságokat,

i) ellátja és koordinálja a minisztérium irányítása alá tartozó, állami feladatként meghatározott, egészségügyi közszolgáltatások nyújtására kötelezett intézmények szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,

j) koordinálja a népegészségügyi programok megvalósítása kapcsán felmerülő feladatokat,

k) ellátja az egészségügyi ágazati humánerőforrás fejlesztésével, valamint az egészségügyi ágazati oktatással és képzéssel kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja az ágazati fenntartói feladatokkal, az ágazati intézményrendszerrel összefüggő szakmai irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

m) szakmailag felügyeli az egészségügyi ágazati bérfejlesztéssel, bérkiegészítés támogatással, jövedelem kiegészítéssel, fiatal szakorvosi támogatással és az ágazati szakmai képzési ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat.

n)50 koordinálja az egészségügyi alapellátással, járó- és fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos feladatokat,

o)51 ellátja az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek kijelölése során a döntés-előkészítő bizottság elnöki teendőit,

p)52 feladatkörébe tartozóan gondoskodik a hazai klinikai vizsgálatokkal és orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos feladatok véghajtásáról,

q)53 koordinálja a klinikai vizsgálatok szabályozásával kapcsolatos feladatokat, ideértve a klinikai vizsgálatokra vonatkozó miniszteri utasítások előkészítését, és az ahhoz kapcsolódó kérelmek kezelését.

79. § Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály,

b) az Egészségpolitikai Főosztály,

c) a Népegészségügyi Főosztály,

d)54 az Egészségügyi Humán Erőforrások Főosztálya,

e)55 Minőségfejlesztési és Módszertani Főosztály

vezetője tevékenységét.

80. § (1) Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

81. § Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

22. Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár

82. § (1) Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár finanszírozási feladatkörében

a) javaslatot tesz az egészségügyi ágazati gazdálkodás stratégiájára, és felügyeli annak megvalósulását,

b) a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve koordinálja és felügyeli az egészségügyi ágazat finanszírozási tervezését és a finanszírozási tervek megvalósítását,

c) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel és szakmai kamarákkal,

d) koordinálja és felügyeli az egészségügyi ágazat finanszírozásának információs folyamatait, adatszolgáltatását, rendszerszintű működését, az ágazat jelentéseinek előkészítését,

e)56 felügyeli az E. Alap éves működési költségvetési tervezésével kapcsolatos feladatokat,

f)57

g)58 felügyeli az E. Alaphoz kötődő feladatellátást,

h)59

i) koordinálja és felügyeli a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképtelenséggel kapcsolatos feladatokat,

j)60 koordinálja a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos tevékenységet,

k) koordinálja az E. Alaphoz kapcsolódó statisztikai adatgyűjtési, valamint közadatokkal kapcsolatos tevékenységet,

l)61 felügyeli a NEAK orvosszakmai és egészségbiztosítással összefüggő éves pénzügyi ellenőrzési terve tervezését és végrehajtását,

m)62 felügyeli a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatait,

n) közreműködik az egészségügyi államtitkár hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséből eredő feladatok ellátásában,

o)63 koordinálja a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) – a CSED és a GYED kivételével – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tevékenységét, és felügyeli a TAJ képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

p)64 feladatkörébe tartozóan gondoskodik a hazai klinikai vizsgálatokkal és orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos feladatok véghajtásáról.

(2)65 Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár fejlesztési feladatkörében

a) irányítja az ágazati fejlesztéspolitikai stratégiai tervek kidolgozását, irányítja az ágazati stratégiai fejlesztési területek körülhatárolását és operatív területekre történő lebontását, felügyeli és jóváhagyja az egészségügyi fejlesztéseket végző háttérintézmények által összeállított fejlesztési programok, projektjavaslatok kidolgozását, végrehajtását,

b) a stratégiai tervdokumentumokkal összhangban az ágazati fejlesztési igények érvényesítése érdekében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik a minisztériumi álláspont kialakításában, az átfogó európai uniós és más nemzetközi fejlesztési programok tervezésében, az éves fejlesztési keretek összeállításában,

c) kapcsolatot tart a fejlesztéspolitikai intézményrendszer hazai szereplőivel, háttérintézményeivel, az egészségügyi fejlesztésekben érintett ágazaton kívüli egyéb szervezetekkel,

d) a megvalósításban részt vevő szervezeti egységek és intézmények bevonásával gondoskodik az ágazati stratégiai tervdokumentumokkal összefüggő időszakos beszámolási és jelentéstételi feladatok összeállításáról,

e) részt vesz a fejlesztési programok nyomon követésében, szükség esetén javaslatot tesz a felmerült problémák kezeléséhez szükséges intézkedésekre,

f) ellátja az egészségügyi ellátórendszer szakmai fejlesztésével összefüggő projektek és egyéb fejlesztésekkel összefüggő projektek és kiemelt feladatok monitoring tevékenységeit,

g) koordinálja a fejlesztéspolitikai stratégiai tervezést támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítését,

h) koordinálja az egészségügyi fejlesztések szakmai tartalmának kialakítását, részt vesz a kapcsolódó kiemelt projekt dokumentumok, pályázati felhívások és támogatási megállapodások kialakításában,

i) irányítja és koordinálja az európai uniós és nemzetközi finanszírozású fejlesztések megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

j) segítséget nyújt a fejlesztéseket megvalósító intézményeknek, szervezeteknek, szükség esetén javaslatot tesz a megvalósítás során felmerülő problémák kezeléséhez szükséges intézkedésekre,

k) közreműködik az egészségügyi fejlesztési források feltárásában,

l) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve ellátja az ágazat képviseletét a fejlesztési programok előrehaladását felügyelő testületekben,

m) fejlesztéspolitikai szempontból véleményezi a miniszter hatáskörébe tartozó fenntartói jogokkal és szakmai fenntartói jogokkal összefüggő döntésre előkészített ügyeket,

n) koordinálja az e-egészségügyi fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához szükséges feladatokat,

o) koordinálja és felügyeli az egészségügyi ágazati adathasznosítási és adatvagyon fejlesztési célú folyamatait.

p)66 ellátja az Eüak. 35/A. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetői, az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervi és az Eüak. 35/L. §-a szerinti kapcsolati kódot kezelő szervi, valamint az Eüak. 19/A. §-a szerinti nemzeti kapcsolattartó szervi tevékenység szakmai irányítási feladatait és az Eüak. 35/E. § (2)–(4) bekezdése szerinti működtetői feladatokat,

q)67 gondoskodik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódó stratégiák, koncepciók és jogszabály-tervezetek előkészítéséről.

(3)68

83. §69 Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály,

b) az Egészségbiztosítási Ellátási és Igazgatási Főosztály,

c) az Ágazatfinanszírozási, Teljesítményjavítási és Elemzési Főosztály,

d)70 az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztály,

e)71

f)72

vezetője tevékenységét.

84. § (1) Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

85. § Az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

23. A köznevelési helyettes államtitkár

86. § (1) A köznevelési helyettes államtitkár

a) irányítja – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – a köznevelést érintő nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi köznevelési szakmai együttműködéssel összefüggő ágazati feladatokat,

b) közreműködik – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve – a nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében, részt vesz a Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) gondoskodik a köznevelési ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,

d) felelős a köznevelési terület minisztériumok közötti szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a más társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

e) az illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a köznevelési ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokat,

f) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve részt vesz az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések programterveinek kialakításában,

g) gondoskodik a köznevelési ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

h) felelős a köznevelési stratégiai és a köznevelési költségvetési intézkedések közötti összhang kialakításáért, továbbá intézkedik azok végrehajtása érdekében,

i) közreműködik a köznevelés információs rendszerével összefüggő szakmai feladatok ellátásában,

j) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik az Európai Unió aktuális pénzügyi időszakára vonatkozóan a köznevelési ágazatot érintő feladatok, a köznevelési ágazattal kapcsolatos európai uniós pályázati tevékenység ellátásában,

k) ellátja, illetve előkészíti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

l) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve ellátja a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatokkal és az európai uniós tagsággal járó feladatokat.

(2) A köznevelési helyettes államtitkár koordinálja az oktatási ágazatot érintő, a nemzetiségi oktatással, képzéssel és a társadalmi esélyegyenlőség oktatásban való érvényesítésével kapcsolatos ágazati feladatok végrehajtását.

87. § (1) A köznevelési helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A köznevelési helyettes államtitkár irányítja

a) a Köznevelési Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Köznevelés-igazgatási Főosztály,

c) a Köznevelési Stratégiai Főosztály,

d) a Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály,

e) a Köznevelési Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály

vezetője tevékenységét.

88. § A köznevelési helyettes államtitkárt, ha nem a köznevelési államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el, akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) a Köznevelés-igazgatási Főosztály vezetője,

b) a Köznevelés-igazgatási Főosztály vezetőjének akadályoztatása vagy távolléte esetén a Köznevelési Stratégiai Főosztály vezetője,

c) a Köznevelés-igazgatási Főosztály vezetőjének és a Köznevelési Stratégiai Főosztály vezetőjének akadályoztatása vagy távolléte esetén a Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály vezetője,

d) a Köznevelés-igazgatási Főosztály vezetőjének, a Köznevelési Stratégiai Főosztály vezetőjének és a Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály vezetőjének akadályoztatása vagy távolléte esetén a Köznevelési Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály vezetője

helyettesíti.

24. A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár

89. § (1) A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a minisztériumot a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,

b) felelős

ba) az általa irányított, koordinált területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosítása kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,

bb) a terület minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért,

bc) a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, és intézkedik azok végrehajtása érdekében,

bd) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve a feladatkörébe tartozó európai uniós fejlesztések kialakításáért és végrehajtásáért,

c) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve ellátja a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatokkal és az európai uniós tagsággal járó feladatokat.

(2) A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum elnöki feladatait.

90. § (1) A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szociális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Támogatási és Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály,

c) a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya,

d) a Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály,

e) a Fogyatékosságügyi Főosztály,

f)73 a Gondoskodáspolitikai Költségvetési Főosztály,

g)74 a Gondoskodáspolitikai Nemzetközi Ügyek Főosztálya

vezetője tevékenységét.

91. §75 A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkárságvezetője, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a közvetlen irányítása alá tartozó, a szakterület szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

25. A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

92. § (1) A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

a) a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a minisztériumot a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,

b) felelős

ba) az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosítása kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,

bb) a terület minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért,

bc) a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, és intézkedik azok végrehajtása érdekében,

c) kidolgozza

ca) a társadalmi felzárkózást szolgáló programokat, ennek keretében közreműködik a Strukturális Alapokból megvalósított programokra vonatkozó éves fejlesztési keretek és felhívások véglegesítésében, valamint a társadalmi felzárkózást támogató programok értékelési és nyomon követési rendszerének kialakításában, továbbá a miniszter mint szakpolitikai felelős feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásának előkészítésében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral együttműködve,

cb) a társadalmi felzárkózás érvényesítését biztosító horizontális szempontokat és útmutatásokat,

d) felelős a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 megalkotásával, felülvizsgálatával, végrehajtásával, értékelésével és egyes, a roma nemzetiséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért, közreműködik a kapcsolódó értékelések lefolytatásában,

e) felelős a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és az annak Intézkedési Tervében foglalt célok elérését elősegítő végrehajtási és ösztönző mechanizmusok kialakításának és alkalmazásának nyomon követéséért, kormányzati és társadalmi koordinációjáért, a kapcsolódó programok tervezéséért, valamint a programok eredmény- és hatásindikátorainak meghatározásáért,

f) betölti az Európai Unió Roma Keretstratégiájához kapcsolódóan a Nemzeti Roma Kontakt Pont szerepét, ellátja az ahhoz kapcsolódó feladatokat,valamint

g) gondoskodik a Balázs János Díj odaítéléséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról,

h) a közigazgatási államtitkár és a miniszter számára döntésre előkészíti a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kapcsolatos ügyeket,

i) felelős a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból, valamint az Európai Unió Bizottságától közvetlenül igényelt forrásokból megvalósuló projektjei végrehajtásáért,

j)76

(2)77 A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár együttműködik a Felzárkózó települések hosszú távú program végrehajtása érdekében a diagnózisalapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossal.

93. § A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár gondoskodik

a) a Roma Koordinációs Tanács,

b) a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága,

c) a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság,

d) a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum,

e) a Roma Szakkollégiumi Tanács

titkársági feladatainak ellátásáról.

94. § (1) A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2)78 A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Felzárkózási Főosztály,

c) a Gyermekesély Főosztály,

d) a Gondoskodáspolitikai Fejlesztések Főosztálya

vezetője tevékenységét.

(3) A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkárságvezetője, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a közvetlen irányítása alá tartozó, feladat- és hatáskör szerint érintett főosztályvezető helyettesíti.

26. Az informatikai helyettes államtitkár

95. § Az informatikai helyettes államtitkár

a) szakmailag irányítja és felügyeli a belügyi ágazat informatikai, infokommunikációs tevékenységét, gondoskodik a minisztérium informatikai, infokommunikációs feladatainak ellátásáról,

b) a belügyi ágazat uniós támogatásokból megvalósuló informatikai fejlesztései vonatkozásában informatikai szakmai felelősként jár el, gondoskodik a minisztérium hatáskörébe tartozó informatikai tárgyú projektek szakmai felügyeletéről, végrehajtásáról,

c) gondoskodik a belügyi ágazati informatikai stratégia megvalósítását biztosító fejlesztési programokkal, operatív programokkal és akciótervekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásáról, e feladatok ellátása érdekében informatikai szakmai monitoring rendszer működtetéséről,

d) javaslatot tesz a belügyi ágazathoz tartozó elektronikus szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közszolgáltatások fejlesztésének irányaira, valamint a feladatkörrel rendelkező szervezetek számára az egyes elektronikus szolgáltatások minőségi továbbfejlesztésére,

e) a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a belügyi ágazatban az informatikai eszközökkel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérésének javulását,

f) figyelemmel kíséri a belső információs és kommunikációs rendszer működtetését és fejlesztését,

g) elvégzi a minisztérium informatikai szolgáltatásainak (pl. honlapok, informatikai alkalmazások) működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos műveleteket,

h) véleményezi a belügyi ágazathoz tartozó Operatív Programok tervezett beavatkozásait és a támogatási konstrukciók útmutatóit,

i) gondoskodik a belügyi ágazathoz tartozó elektronikus közszolgáltatások egységes tájékoztatási, népszerűsítési és edukációs rendszerének kialakításáról és tartalmáról,

j) gondoskodik a 75. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátásához szükséges nyilvántartások és elektronikus információs rendszerek informatikai feltételeiről,

k) irányítja a minisztériumhoz tartozó ágazatok elektronikus ügyintézést biztosító szervekre vonatkozó kötelezettségeinek való megfeleléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

l)79 az Eüak. 35/B. § (6) bekezdése alapján kérelemre engedélyezi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér csatlakozáshoz használt, az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti informatikai rendszereket,

m)80 ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján a helyi információbiztonsági felügyelet tevékenységét.

96. § (1) Az informatikai helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az informatikai helyettes államtitkár irányítja

a) az Informatikai Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály,

c) a Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály

vezetője tevékenységét.

97. § Az informatikai helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály vezetője helyettesíti.

27. A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

98. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel,

b) közreműködik a minisztérium feladatkörét érintő kormány-előterjesztések véleményezésében,

c) képviseli a minisztériumot az Országos Statisztikai Tanácsban.

99. § (1) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) a Stratégiai Főosztály

vezetője tevékenységét.

100. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) a Stratégiai Főosztály vezetője,

b) az a) pontban meghatározott személy akadályoztatása esetén a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságvezetője

helyettesíti.

28. Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

101. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi támogatási források felhasználásának koordinálásáról,

b) részt vesz a minisztérium vonatkozásában az Európai Unió 2014–2020 közötti pénzügyi időszakában a Strukturális és Kohéziós Alapokból megvalósuló fejlesztések tervezésében, megvalósításában,

c) részt vesz a minisztérium vonatkozásában az Európai Unió 2021–2027 közötti pénzügyi időszakában az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések tervezésében, előkészítésében és megvalósításában, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz tervezésében és megvalósításában,

d) részt vesz a minisztérium vonatkozásában az egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott fejlesztések tervezésében, előkészítésében és megvalósításában,

e) gondoskodik a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, programok és pályázatok megvalósításának nyomon követéséről,

f) biztosítja a minisztérium részvételét a nemzetközi, európai uniós és fejlesztéspolitikai tárcaközi szervezetekben és bizottságokban,

g) képviseli a minisztériumot a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságban,

h) miniszteri kijelölés alapján, a Felelős Hatóságot irányító Felelős Személyként gondoskodik az Európai Unió 2014–2020 közötti pénzügyi időszakában a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap forrásainak felhasználásáról és az intézményrendszer működtetéséről,

i) az Európai Unió 2021–2027 közötti pénzügyi időszakában a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz, valamint a Belső Biztonsági Alap vonatkozásában az Irányító Hatóság vezetőjeként gondoskodik a források felhasználásáról és az intézményrendszer működtetéséről,

j) ellátja a belügyi érintettségű Svájci–Magyar Együttműködési Program II. koordinációs, tervezési és végrehajtási feladatait,

k) gondoskodik a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós támogatási források felhasználásáról, ennek keretében

ka) részt vesz a minisztérium vonatkozásában az Európai Unió 2014–2020 közötti pénzügyi időszakában a Strukturális és Kohéziós Alapokból megvalósuló fejlesztések megvalósításában,

kb) részt vesz a minisztérium vonatkozásában az Európai Unió 2021–2027 közötti pénzügyi időszakában az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések tervezésében, előkészítésében és megvalósításában,

kc) gondoskodik a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, programok és pályázatok megvalósításának nyomon követéséről,

kd) biztosítja a tárca részvételét a nemzetközi, európai uniós és támogatásokat lebonyolító tárcaközi szervezetekben és bizottságokban,

ke) részt vesz a minisztérium vonatkozásában a ka) és kb) alpontba nem tartozó, egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott fejlesztések tervezésében, előkészítésében és megvalósításában.

l)81 az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral egyeztetve, normatív utasításban foglaltak szerint ellátja a minisztérium európai uniós kormányzati koordinációs mechanizmusból adódó, az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatait.

102. § Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos felelős hatósági és irányító hatósági feladatok tekintetében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár nem utasítható.

103. § (1) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya,

c) a Belügyi Támogatások Főosztálya,

d) a Monitoring, Tervezés-koordinációs és Felügyeleti Főosztály

vezetője tevékenységét.

104. §82 Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Monitoring, Tervezés-koordinációs és Felügyeleti Főosztály vezetője helyettesíti.

29. Az oktatási jogok biztosa

105. § Az oktatási jogok biztosa a minisztériumban működik, jogállásáról, feladatairól és eljárásának szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

30. A jogvédelmi biztos

106. § A jogvédelmi biztos a minisztériumban működik, jogállásáról, feladatairól és eljárásának szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

31. A miniszteri biztos

107. § (1) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységét – a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően – a miniszter irányítja.

(2) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(3) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységének az ellátása érdekében – ha a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasítás így rendelkezik – titkárság működik.

32. A felsővezető titkárságvezetője

108. § (1) A felsővezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint e Szabályzat szerinti felsővezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását – ha e Szabályzat így rendelkezik – a felsővezető titkársága biztosítja.

(2) A titkárságvezető tevékenységét – ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az (1) bekezdés szerinti felsővezető irányítja.

(3) A titkárságvezető meghatározza a titkárság munkatervét, elkészíti az ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. A titkárság ügyrendjét a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.

(4) A titkárságvezető ellátja a titkárság feladatköréhez kapcsolódó ügyeket.

(5) A titkárságvezető ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az felsővezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

(6) A titkárságvezetőt a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben – akadályoztatása esetén – a titkárság eseti jelleggel vagy a titkárság ügyrendjében állandó jelleggel kijelölt

a) kormánytisztviselője vagy

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban lévő munkatársa

helyettesíti.

III. A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI EGYSÉGEI

33. Az önálló szervezeti egység

109. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a 2. függelékben, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység létszámát – a minisztérium létszámkeretén belül – a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

(3)83 Az önálló szervezeti egységen belül működő osztályok feladatkörét az önálló szervezeti egység vezetője ügyrendben határozza meg.

34. A szervezeti egységek vezetői

110. § Az önálló szervezeti egység vezetője

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a minisztertől, az államtitkártól és az irányítást gyakorló helyettes államtitkártól kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti az önálló szervezeti egység munkáját, és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért,

b) – az a) pontban foglaltakkal összefüggésben – elkészíti az önálló szervezeti egység ügyrendjét, az ellenőrzési nyomvonalat, valamint a kockázatok azonosítását és elemzését, továbbá ellenőrzi az önálló szervezeti egységhez tartozó feladatok végrehajtását,

c) szakmailag előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és a felettesei utasításainak végrehajtásáról,

d) gyakorolja az önálló szervezeti egység feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket,

e) gondoskodik az önálló szervezeti egység nemzetközi kapcsolatainak tartásáról, az európai uniós jogharmonizációs feladatok ellátásáról,

f) dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, e Szabályzat vagy az irányítást gyakorló felsővezető eltérően nem rendelkezik,

g) kiadmányozza

ga) az általa irányított terület tevékenységével összefüggő, feladatkörében keletkezett és a feladatkörébe utalt ügyekben keletkezett iratokat, valamint

gb) a vele azonos szintű vezető részére címzett iratokat.

h)84 közreműködik a közérdekű adatigénylések teljesítésében.

110/A. §85 Az osztályokra tagozódó főosztályi jogállású önálló szervezeti egységen a főosztályvezető irányítja az osztályvezető tevékenységét.

111. § Az önálló szervezeti egység vezetőjének helyettese

a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében foglaltak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt,

b) az általa vezetett osztály tekintetében ellátja az osztályvezetői feladatokat.

112. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetője utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint

a) az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője,

b) az osztály munkatársai közül az általa kijelölt

ba) kormánytisztviselő vagy

bb) a Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban lévő személy

helyettesíti.

35. Politikai főtanácsadók, tanácsadók

113. § A miniszter politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakört létesíthet a miniszteri kabinetben a miniszteri tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

114. § (1) Az államtitkár politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakört létesíthet az államtitkári kabinetben az államtitkári tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

(2) Az államtitkár által létesíthető politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök számát a miniszter határozza meg.

115. § A politikai főtanácsadók és tanácsadók

a) közreműködnek a miniszteri döntések előkészítésében, kormánypolitikai megalapozásuk elősegítésében; e feladatkörükben a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, kormányülési anyagokat véleményezik,

b) segítik a politikai felsővezetőt a közvetlen alárendeltségében működő szervekkel kapcsolatos teendői ellátásában.

36. A sajtófőnök

116. § (1) A miniszteri kabinetben a miniszter közvetlen kommunikációs tevékenységének elősegítése érdekében sajtófőnök működik.

(2) A sajtófőnök feladatkörében eljárva

a) felel a minisztérium stratégiai kommunikációs tevékenységéért,

b) figyelemmel kíséri a minisztérium médiakommunikációjára vonatkozó tendenciák alakulását, reagál azok változására,

c) kezdeményezi, szervezi, koordinálja a miniszter szakpolitikai tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat, aminek keretében

ca) közreműködik a miniszter nyilvános szerepléseinek lebonyolításában,

cb) irányítja a miniszter részvételével tartott rendezvények kommunikációját,

cc) lebonyolítja a miniszteri interjúkat, gondoskodik azok rögzítéséről, és intézkedik a rögzített anyag Miniszteri Titkárságra történő továbbításáról,

cd) soron kívül, további intézkedésre továbbítja a miniszter kabinetfőnökének a minisztert, mint természetes személyt érintő újságírói megkereséseket.

(3) A sajtófőnök intézkedik

a) a tárcaközlemény és

b) a sajtónyilvános válasz

kiadásáról.

(4) A sajtófőnök a jogszabály-előkészítéshez kapcsolódóan – a miniszter utasítására – elkészíti és jóváhagyásra a miniszternek felterjeszti a jogszabálytervezet kommunikációjára vonatkozó javaslatot.

(5) A sajtófőnök – a miniszter utasítására – közreműködik az önálló belügyi szervek egyedi üggyel, ügycsoporttal kapcsolatban végzett kommunikációs tevékenységében.

(6) A sajtófőnök feladatai ellátása körében az érintett hivatali egységtől, minisztériumi szervtől, önálló belügyi szervtől – rövid határidővel – közvetlenül információt kérhet.

(7) A sajtófőnök közvetlen kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik

a) az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal,

b) a kormányzati kommunikáció szervezeti elemeivel, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárával, valamint a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossal,

c) a hivatali egységekkel, a minisztériumi szervekkel, valamint

d) a miniszter utasítására az önálló belügyi szervek központi és területi szervezeti elemei sajtószerveivel (kommunikációs szolgálati ággal).

IV. A MINISZTÉRIUMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI

37. Miniszteri értekezlet

117. § (1) A miniszteri értekezlet a minisztérium legfőbb döntés-előkészítő szerve.

(2) A miniszteri értekezlet a miniszter vezetésével áttekinti a minisztérium stratégiai és a kormányzati célkitűzések megvalósításával kapcsolatos feladatai ellátását és javaslatot tesz feladatok elvégzésére, dönt a szükséges intézkedésekről.

(3) A miniszteri értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a miniszter kabinetfőnöke és a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője. A miniszteri értekezletre más személyeket a miniszter hív meg.

(4) A minisztériumi vezetői értekezlet a miniszter vezetésével, heti gyakorisággal áttekinti a minisztérium operatív és az önálló belügyi szervek ehhez kapcsolódó feladatainak ellátását. A minisztériumi vezetői értekezlet állandó résztvevői a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a miniszter kabinetfőnöke, a helyettes államtitkárok, valamint az önálló belügyi szervek vezetői és a miniszter által meghívott személyek.

(5) A minisztériumi vezetői értekezlet javaslatot tesz

a) intézkedés tételére,

b) intézkedés elfogadására,

c) egyeztetés megindítására,

d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő tárcaálláspontra.

(6) A minisztériumi vezetői értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.

(7) A miniszteri értekezlet és a minisztériumi vezetői értekezlet résztvevőinek tájékoztatása, javaslata alapján a miniszter döntéseket hoz és iránymutatásokat ad.

(8) A miniszteri értekezleten és a minisztériumi vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a Miniszteri Titkárság vezetője emlékeztetőt készít, amelyet az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát.

38. Az államtitkári vezetői értekezlet

118. § (1) Az államtitkári vezetői értekezlet áttekinti

a) a közigazgatási államtitkár vezetésével a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörébe tartozó,

b) az államtitkár vezetésével az államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó

feladatok ellátását.

(2) Az államtitkári vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység készíti elő.

(3) Az államtitkári értekezleten a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár a miniszteri értekezleten elhangzottakról tájékoztatót tart.

(4) Az államtitkári vezetői értekezlet résztvevői

a) a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok,

b) az államtitkár.

(5) Az államtitkári vezetői értekezletre más személyeket a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár hív meg.

(6) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(7) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy az államtitkári vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát, valamint tájékoztatásul megküldi a közigazgatási államtitkárnak.

39. Szakmai vezetői értekezlet

119. § (1) A szakmai vezetői értekezlet a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti a feladatok ellátását.

(2) A szakmai vezetői értekezletet a Közigazgatási Államtitkári Titkárság készíti elő.

(3) A szakmai vezetői értekezlet résztvevői a minisztérium helyettes államtitkárai, valamint a közigazgatási államtitkár által meghívott személyek.

(4) A közigazgatási államtitkár a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(5) A Közigazgatási Államtitkári Titkárság gondoskodik arról, hogy a vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök tájékoztatást kaphatnak.

40. A helyettes államtitkári vezetői értekezlet

120. § (1) A helyettes államtitkár – szükség szerint – helyettes államtitkári vezetői értekezlet keretében áttekinti a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

(2) A helyettes államtitkári vezetői értekezlet résztvevői a helyettes államtitkár által irányított önálló szervezeti egységek vezetői. A helyettes államtitkári értekezletre más személyeket a helyettes államtitkár hív meg.

(3) A helyettes államtitkári vezetői értekezletet a helyettes államtitkári titkárság készíti elő.

41. A vezetői felkészítő és tájékoztató értekezlet

121. § (1) A kormányülést, a kabinetülést, a közigazgatási államtitkári értekezletet közvetlenül megelőzően kerül sor a kormányzati döntéshozatali fórum adott ülésén részt vevő felsővezető vezetésével az ülésre történő felkészítésre.

(2) A közigazgatási államtitkári értekezletet megelőző felkészítő értekezlet résztvevői – ha a közigazgatási államtitkár másként nem rendelkezik – a jogi és koordinációs helyettes államtitkár, a miniszter kabinetfőnöke, valamint a közigazgatási államtitkár által meghívott helyettes államtitkár.

(3) A kormányülést megelőző felkészítő értekezlet résztvevői – ha a miniszter másként nem rendelkezik – az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár, a jogi és koordinációs helyettes államtitkár, a miniszter kabinetfőnöke.

42. A munkacsoport

122. § (1) A közigazgatási államtitkár a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

V. A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSE

43. A munkavégzés általános szabályai

123. § (1)86 A miniszter és az államtitkár kivételével vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. A miniszter kabinetfőnöke, a parlamenti államtitkár kabinetfőnöke, a rendészeti államtitkár kabinetfőnöke és a helyettes államtitkár a feladatkörének ellátásával kapcsolatban adhat közvetlenül utasítást a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út betartásával kell teljesíteni. Sürgős ügyben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy ha erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(3) A közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út betartásával kell teljesíteni.

44. Ügyintézési határidő

124. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a Kormány ügyrendje és a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(4) A határidőket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a minisztériumban történő érkeztetés, ennek hiányában az első iktatás napja, befejező napja pedig a regisztrált továbbítás napja.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen.

(6) Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a feladat- és hatáskör szerint érintett helyettes államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

(7) Az önálló szervezeti egységek tevékenységéről a közigazgatási államtitkár rendszeresen egységes jelentést készít, és azt a miniszter elé terjeszti. A jelentéstétel formai követelményeit és technikai feltételrendszerét a közigazgatási államtitkár alakítja ki.

45. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

125. § (1) A minisztériumi vezető és munkatárs köteles a minisztériumi feladatok végrehajtásában együttműködni. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért az önálló szervezeti egységek vezetői felelősek. Az egyeztetésért, továbbá azért, hogy a feladatvégzésben az érintett szervezeti egységek álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a minisztériumi egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy amelyet erre a miniszter kijelölt.

(2) A miniszter az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkör szerint érintett vezetők és a feladat- és hatáskör szerint érintett ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkör szerint érintett vezetőket és a feladat- és hatáskör szerint érintett ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

46. Az alapvető jogok biztosával való kapcsolattartás

126. § (1) Az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálatot a minisztérium hivatali egységeinek elő kell segíteniük.

(2)87 A hivatali egységek a feladatkörükbe tartozó, az alapvető jogok biztosa megkeresésére, jelentésére és ajánlására vonatkozó miniszteri válasz tervezetét – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően – a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel, kivéve a miniszteri választ nem igénylő, kizárólag adatszolgáltatásra, információ adására, tájékoztatásra irányuló szakterületi államtitkári választ.

47. A minisztérium képviselete

127. § (1) A minisztériumot a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére e Szabályzatnak a miniszter helyettesítési rendjére vonatkozó rendelkezései irányadók. Az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a minisztériumot a miniszter kabinetfőnöke képviseli.

(2) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a minisztériumot a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, valamint – a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a miniszter, államtitkár vagy helyettes államtitkár megbízása alapján – az erre felhatalmazott vezető képviseli.

(3)88 A minisztériumnak, a miniszternek, továbbá külön megbízás alapján a minisztériumi szerveknek, önálló belügyi szerveknek, valamint a minisztérium és a miniszter feladat- és hatáskörét érintő ügyben a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságoknak és egyéb szerveknek, illetve a minisztérium működésével összefüggő személyiségi jogi ügyekben a minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály e feladattal megbízott kormánytisztviselője látja el, szükség szerint külső humánerőforrás igénybevételével.

(4) A hatósági döntések elleni bírósági felülvizsgálati ügyekben a döntéshozatalban részt vevő főosztály vezetője által kijelölt személy a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály megkeresésére közreműködik a képviselet ellátásához szükséges felkészülésben.

(5) Az Európai Unió által társfinanszírozott vagy nemzetközi támogatással megvalósításra kerülő projektek előkészítése, megvalósítása és fenntartása során a minisztérium képviseletét – a 6. függelék 9. pont i) alpontjában foglaltakon kívül – a miniszter írásbeli meghatalmazása alapján kijelölt vezető láthatja el.

(6)89 Az Országgyűlés bizottsága előtt a minisztériumot

a) a feladatkör szerint érintett államtitkár képviseli,

b) a közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén – a közigazgatási államtitkár által irányított helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó ügyben – a jogi és koordinációs helyettes államtitkár képviseli, aki a képviseletbe szükség szerint bevonja a feladatkör szerint érintett helyettes államtitkárt,

c) a feladatkör szerint érintett szakterületi államtitkár akadályoztatása esetén az általa – a jogi és koordinációs helyettes államtitkár bevonásával – kijelölt, irányítása alá tartozó helyettes államtitkár képviseli.

128. § (1) Nemzetközi programokon és a protokolleseményeken a minisztérium képviseletére a 127. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések irányadók.

(2) Ha a nemzetközi programon és a protokolleseményen való részvételre a minisztérium több felsővezetője jogosult, – a személyügyi helyettes államtitkár és az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár javaslatára – a miniszter határozza meg a minisztérium képviseletének rendjét az eseményen, és jelöli ki a résztvevő személyt.

48. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

129. § (1) A sajtó tájékoztatásáról a feladatkörükben érintett hivatali egységek, minisztériumi szervek, önálló belügyi szervek bevonásával a Kommunikációs Főosztály gondoskodik.

(2) E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, az államtitkárok, a sajtófőnök vagy a Kommunikációs Főosztály adhat.

(3) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a sajtó részére bármilyen módon, formában történő tájékoztatást – a miniszter vagy a parlamenti államtitkár eltérő döntése hiányában – csak a Kommunikációs Főosztály szervezésében lehet adni.

(4) A minisztérium nevében a miniszter, az államtitkárok és a sajtófőnök nyilatkozik. E rendelkezéstől eltérni a miniszter vagy a parlamenti államtitkár előzetes engedélyével lehet.

(5) A minisztérium tevékenységével kapcsolatban a sajtóban közzétett javaslatokra, bírálatokra és valótlan tényállításokra vonatkozó, a sajtó részére szóló választervezet, helyreigazítás elkészítéséről – a sajtófőnök felhívására – a feladatkör szerint érintett államtitkár, helyettes államtitkár, a miniszter irányítása alatt álló önálló belügyi szervek vagy a miniszter felügyelete alatt álló egyéb szervezetek tekintetében pedig az önálló belügyi szerv, egyéb szervezet vezetője köteles intézkedni a legrövidebb időn belül. A minisztériumi választ a sajtóhoz a Kommunikációs Főosztály juttatja el.

49. Az interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre, napirend előtti és utáni felszólalásokra adandó válasz, valamint az önálló és módosító indítványokkal kapcsolatos kormányzati álláspont tervezete elkészítésének rendje

130. § (1) A miniszterhez intézett napirend előtti és utáni felszólalásra, interpellációra, azonnali kérdésre, szóbeli kérdésre és írásbeli kérdésre adandó választ, valamint a bizottsági és képviselői önálló és módosító indítványokkal (a továbbiakban együtt: parlamenti megkeresés) kapcsolatos kormányzati álláspont tervezetét a Parlamenti Főosztály készíti el a (2)–(6) bekezdés szerinti eljárási rendben.

(2) A Parlamenti Főosztály a parlamenti megkeresést – szükség szerint a feladatkörben érintett helyettes államtitkár bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a válaszadási hatáskör megállapítása érdekében. Ha a parlamenti megkeresésre vonatkozó válasz nem a miniszter feladatkörébe tartozik, a Parlamenti Főosztály kezdeményezi a parlamenti megkeresés áttételét a hatáskörrel rendelkező minisztériumhoz.

(3) A miniszter hatáskörébe tartozó parlamenti megkeresést a Parlamenti Főosztály továbbítja

a) véleményezésre, szakmai javaslat előkészítése céljából a feladatkör szerint érintett helyettes államtitkárnak, indokolt esetben közvetlenül a feladatkör szerint érintett önálló belügyi szervnek, valamint

b) tájékoztatásul a Miniszteri Titkárság vezetőjének, a Közigazgatási Államtitkári Titkárságnak, a feladatkör szerint érintett államtitkár kabinetfőnökének, jelezve az a) pont szerinti közvetlen megkeresést.

(4) A feladatkör szerint érintett helyettes államtitkár vagy az általa kijelölt önálló szervezeti egység véleményét, szakmai javaslatát a Parlamenti Főosztálynak határidőben továbbítja, amely a szakterületi választ tájékoztatásul továbbítja a (3) bekezdés b) pontja szerinti vezetőknek.

(5) Írásbeli kérdés esetén a választervezethez a Parlamenti Főosztály a feladatkör szerint érintett államtitkár jóváhagyását kéri.

(6) Parlamenti írásbeli kérdés esetén a minisztériumi választervezetet a szakterületi javaslat alapján a Parlamenti Főosztály készíti elő és a válaszadásra nyitva álló határidő lejárta előtt jóváhagyásra továbbítja a miniszter kabinetfőnökének. Miniszteri kiadmányozás esetén a jóváhagyott írásbeli választervezetet a Miniszteri Titkárság terjeszti fel miniszteri aláírásra. A kiadmányozott írásbeli választ a Parlamenti Főosztály továbbítja a címzettnek.

50. Az országgyűlési bizottság ülésére szóló meghívó kezelésének rendje

131. § (1) Az országgyűlési bizottság ülésére szóló meghívót annak kézhezvétele után a Parlamenti Főosztály továbbítja

a)90 a jogi és koordinációs helyettes államtitkárnak, a feladatkör szerint érintett államtitkárnak és helyettes államtitkárnak,

b) indokolt esetben közvetlenül a feladatkör szerint érintett önálló belügyi szerv intézkedésre jogosult kapcsolattartójának, valamint

c)91 tájékoztatásul a parlamenti államtitkárnak és a közigazgatási államtitkárnak.

(2) A feladatkör szerint érintett helyettes államtitkár – legkésőbb a bizottsági ülés kezdetét megelőző napon hivatali munkaidőben – tájékoztatja a Parlamenti Főosztályt a bizottsági ülésen részt vevő személynek a bizottsági ülés helyszínére való belépéséhez szükséges személyes adatairól.

(3) A Parlamenti Főosztály vezetője – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az országgyűlési bizottság ülésének napirendjével kapcsolatban az érintett hivatali egységtől, valamint a feladatkör szerint érintett önálló belügyi szervtől közvetlenül tájékoztatást, adatot is kérhet és intézkedést kezdeményezhet.

51. A hivatali egyeztetés rendje

132. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés során a minisztérium egységes álláspontot alakít ki.

(2) A minisztériumok (kormányhivatalok) előterjesztés- és jogszabály-tervezeteinek közigazgatási egyeztetése során – az egységes hivatali álláspont érvényesülése érdekében – a véleményezésre érkező tervezeteket a jogi és koordinációs helyettes államtitkár elektronikusan továbbítja a feladatkör szerint érintett helyettes államtitkárnak, a nem helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egység vezetőjének, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, valamint intézkedik az önálló belügyi szerv részére történő továbbítás iránt. A jogi és koordinációs helyettes államtitkár a tervezetet kivételes esetben közvetlenül is továbbíthatja a feladatkör szerint érintett szervezeti egység vezetőjének, a tevékenységét irányító helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) A tervezetre vonatkozó észrevételeket a véleményező határidőn belül továbbítja a jogi és koordinációs helyettes államtitkárnak. A jogi és koordinációs helyettes államtitkár gondoskodik az észrevételek alapján a minisztérium egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény elkészítéséről.

(4) Szakterületi véleménykülönbség esetén a jogi és koordinációs helyettes államtitkár egyeztetést tart. Az egyeztetést követően fennmaradó véleménykülönbség esetén a minisztérium egységes álláspontjáról a közigazgatási államtitkár dönt.

(5) Az előterjesztés, jogszabály tervezetére vonatkozó észrevételek szóbeli egyeztetése esetén a minisztériumot a jogi és koordinációs helyettes államtitkár képviseli, aki az egyeztetés eredményéről a véleményezésben részt vevő helyettes államtitkárokat és a közigazgatási államtitkárt szóban tájékoztatja.

133. § (1) Az előterjesztés, a jelentés és a miniszteri rendelet tervezetét (a továbbiakban együtt: jogszabály-tervezet) a minisztérium jogalkotási munkatervében a feladat elvégzéséért az első helyi felelősként megjelölt, ennek hiányában az egyébként a tárgykörért felelős önálló szervezeti egység (a továbbiakban együtt: előkészítésért felelős főosztály) köteles – a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok kidolgozásával köteles részt venni a jogszabály-tervezet előkészítésében.

(2) A jogszabály-tervezet pénzügyi és szakmai tartalmáért az előkészítésért felelős főosztály, a jogszabályokkal való rendszertani összhangjáért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfeleléséért a jogi és koordinációs helyettes államtitkár felelős.

(3) A jogszabály-tervezet minisztériumi belső egyeztetését – a rendészeti államtitkár által a rendvédelmi szervek irányában folytatott belső egyeztetés kivételével – a jogi és koordinációs helyettes államtitkár végzi. A jogszabály-tervezet belső egyeztetésébe a minisztériumnak e Szabályzat szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárait, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt, valamint az önálló belügyi szervek vezetőit kell bevonni. A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős főosztály érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ezek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár útján rendezik, aminek eredményét az ügyiraton fel kell tüntetni.

(4) A minisztériumi jogszabály-tervezet belső egyeztetésére legalább öt munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben, indoklással lehet.

(5) A jogszabály-tervezet közigazgatási egyeztetését és közigazgatási döntéshozó fórum elé történő benyújtását a jogi és koordinációs helyettes államtitkár az előkészítésért felelős főosztállyal egyeztetve végzi.

(6) A jogszabály-tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátásához vagy a közigazgatási egyeztetési kötelezettség alóli felmentéshez a Miniszterelnöki Kormányiroda jóváhagyását kell kérni.

(7) A közigazgatási egyeztetésen érkező véleményeket a jogi és koordinációs helyettes államtitkár – a feladatkörrel rendelkező felsővezető egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul továbbítja az előkészítésért felelős főosztálynak.

(8) A minisztérium működését szabályozó közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb belső normák előkészítése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység, a tervezet minisztériumon belüli egyeztetése a jogi és koordinációs helyettes államtitkár feladata. A tervezet egyeztetése során a jogi és koordinációs helyettes államtitkár a tervezetről a közigazgatási államtitkár, a feladatkör szerint érintett helyettes államtitkár, valamint helyettes államtitkár irányítása alá nem tartozó főosztályvezető véleményét kéri.

134. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés keretében közigazgatási döntéshozó fórum elé, egyéb értekezletekre a minisztériumi szervezeti egységek, önálló belügyi szervek, hivatali egységek előterjesztéseket, tervezeteket, koncepciókat, egyéb dokumentumokat csak a közigazgatási államtitkár útján nyújthatnak be.

(2) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását igénylő feljegyzéseket és egyéb iratokat a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

(3) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők és a Kormány tagjának megkeresésére a válasz tervezetét – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő észszerű határidőn belül – a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

52. Záró rendelkezések

135. § (1) A hivatali egységek vezetői e Szabályzat és annak módosításai hatálybalépésétől számított 30 napon belül felülvizsgálják az ügyrendjüket. Ha az ügyrend módosítása szükséges, annak tervezetét az önálló szervezeti egység vezetője – a helyettes államtitkár útján – továbbítja a jogi és koordinációs helyettes államtitkárnak, aki a tervezetet az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatelemzés, kockázatazonosítás véleményezése céljából továbbítja a helyettes államtitkároknak és a nem helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek vezetőinek.

(2)92 Az ügyrend tervezetére érkezett észrevételeket a jogi és koordinációs helyettes államtitkár az irányítása alá tartozó főosztályvezető útján feldolgozásra továbbítja az ügyrendet előkészítő önálló szervezeti egység vezetőjének. Az észrevételeket az ügyrendet előkészítő önálló szervezeti egység szükség szerint közvetlenül egyezteti a véleményező szervezeti egységgel. Ha a véleményező szervezeti egység és az ügyrendet előkészítő önálló szervezeti egység között véleménykülönbség marad fenn, a jogi és koordinációs helyettes államtitkár egyeztetést tart.

(3)93 Az észrevételek alapján az ügyrendet előkészítő önálló szervezeti egység véglegesíti az ügyrendet. Az önálló szervezeti egység vezetője a véglegesített ügyrendet aláírja és – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – jóváhagyásra közvetlenül felterjeszti a közigazgatási államtitkárnak.

(3a)94 Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat aláírt, véglegesített ügyrendjét jóváhagyásra közvetlenül a miniszter részére kell felterjeszteni.

(4) A minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek vezetői e Szabályzat és annak módosításai hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálják szervezeti és működési szabályzatukat, valamint ügyrendjüket, és szükség szerint elkészítik a módosításokat, amelyeket jóváhagyásra felterjesztenek.

1. függelék95

2. függelék


A minisztérium hivatali egységeinek feladatai

2. A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

2.0.0.1. Miniszteri Kabinet

1. A Miniszteri Kabinet a miniszter kabinetfőnökének közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén a miniszter kabinetfőnöke áll.

2. A Miniszteri Kabinet előkészítő és adminisztratív tevékenység végzésével a miniszter feladatainak ellátását segíti.

3. A Miniszteri Kabinet
a) biztosítja a miniszterhez és a Miniszteri Kabinethez érkező iratok érkeztetését, iktatását és kezelését,
b) előkészíti a miniszterhez intézett panaszok, kérelmek, közérdekű bejelentések és javaslatok elbírálásával kapcsolatos iratokat,
c) fogadja és felterjeszti a közvetlen miniszteri irányítás alá tartozó rendvédelmi szerv által a miniszterhez felterjesztett dokumentumokat.

2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

1. A Miniszteri Titkárság a miniszter kabinetfőnökének közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető áll.

2. A Miniszteri Titkárság segíti a minisztert irányítási feladatainak ellátásában.

2.0.0.2. Ellenőrzési Főosztály

1. Az Ellenőrzési Főosztály a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll, aki ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat.

2. Az Ellenőrzési Főosztály hatásköre kiterjed a hivatali egységeket, a minisztériumi szerveket, az önálló belügyi szerveket, valamint a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságokat illetően a szakmai feladatok, továbbá a költségvetési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

3. Az Ellenőrzési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) kidolgozza, és szükség szerint aktualizálja a minisztérium belső ellenőrzési kézikönyvét, valamint a felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályokat,
b) együttműködik az államháztartásért felelős minisztériummal az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, módosítása, az ellenőrzési rendszer fejlesztése, módszertani útmutatók elkészítése tekintetében.

4. Az Ellenőrzési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) ellátja – kijelölés alapján – a minisztériumot érintő, Állami Számvevőszék és Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által végrehajtott vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
b) ellátja az irányított szervek belső és szakmai ellenőrzési tevékenységének felügyeletét, kapcsolatot tart az önálló belügyi szervek ellenőrzési vezetőivel, számukra szakmai, módszertani segítséget nyújt feladataik színvonalas végzése érdekében,
c) az éves ellenőrzési tervek jóváhagyását megelőzően konzultációt kezdeményez a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőivel az ellenőrzések koordinációja érdekében,
d) közreműködik az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezetekkel kapcsolatos minisztériumi álláspont kialakításában és koordinációjában.

5. Az Ellenőrzési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) véleményezi az intézmények vezetői javaslatára az adott költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket (kinevezés, felmentés, áthelyezés),
b) véleményezi a miniszter irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a belső ellenőrzés külső erőforrással történő ellátásának jóváhagyását,
c) ellenőrzést végez a hivatali egységeknél, a minisztériumi szerveknél, valamint az önálló belügyi szerveknél, ellenőrzi a fejezeti kezelésű előirányzatokat, azok felhasználását, valamint ellenőrzi a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél a fejezet költségvetéséből, továbbá azon forrásból adott juttatásokat és támogatásokat, amelyeknél a miniszter gyakorolja a fejezet feletti felügyeleti jogokat,
d) szükség szerint kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és panaszokat,
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az intézmény vezetőjét vagy az intézmény vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja, és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására,
f) ellenőrzést végez a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságoknál.

6. Az Ellenőrzési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben ellenőrzi a fejezethez tervezett EU-támogatások felhasználását.

7. Az Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) elkészíti
aa) a minisztérium kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési tervét, amely magában foglalja a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére, a képzésre és továbbképzésre, esetenként külső erőforrás bevonására vonatkozó javaslatokat is,
ab) az éves felügyeleti ellenőrzési tervet, és a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervet végrehajtja, valamint megvalósítását nyomon követi,
b) indokolt esetben kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását,
c) összesíti a miniszter irányítása alá tartozó szervek ellenőrzési terveit, elkészíti az összefoglaló éves ellenőrzési tervet,
d) végrehajtja a feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, továbbá a miniszter vagy a belső ellenőrzési vezető javaslatára soron kívüli ellenőrzéseket folytat le,
e) elkészíti a minisztérium éves ellenőrzési jelentését, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést,
f) nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtását,
g) nyilvántartást vezet az ellenőrzési feladatok megvalósításáról és az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának állásáról, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követi,
h) a költségvetési szerv vezetője részére hozzáadott értéket eredményező szolgáltatást nyújt (tanácsadó tevékenység).

8. Az Ellenőrzési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét,
b) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítése, működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
c) felkérés esetén részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport témacsoportjainak munkájában,
d) erősíti a minisztérium korrupcióellenes elkötelezettségét, közreműködik az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában,
e) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről,
f) ellátja az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott ellenőrzési feladatokat.

9. Az Ellenőrzési Főosztály közreműködik
a) az oktatási jogok biztosa és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala,
b) a jogvédelmi biztos és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
tevékenysége feletti miniszteri felügyeleti jogkör gyakorlásában.

10. Az Ellenőrzési Főosztály munkatársai
a) jogosultak az ellenőrzött szerv, szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére,
b) jogosultak az ellenőrzött szervnél, szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni vagy visszaadni,
c) jogosultak az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni,
d) jogosultak az ellenőrzött szerv, szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával,
e) jogosult a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.

2.0.0.3. Kommunikációs Főosztály

1. A Kommunikációs Főosztály a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Kommunikációs Főosztály intézkedik
a) a minisztérium feladat- és hatáskörében a sajtófigyelés ellátásáról, sajtóügyelet működtetéséről,
b) a jogszabály-tervezetek, a jogszabályban előírt közlések és a minisztériumi közlemények, hirdetések kormányzati honlapon történő közzétételéről,
c) a kormányzati honlap, a minisztérium online felületeinek és közösségi média felületének aktualizálásáról.

3. A Kommunikációs Főosztály feladatköre kizárólag a médiatartalom-szolgáltatóktól érkező megkeresések kezelésére terjed ki. A Kommunikációs Főosztály a központi államigazgatási szervektől és a kormányzati főhivataloktól érkező megkeresést haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező államtitkár, helyettes államtitkár vagy a rendészeti államtitkár részére továbbítja intézkedésre, egyéb esetben az ügyiratot a miniszter kabinetfőnöke részére adja át.
4.96 A Kommunikációs Főosztály ellátja az államtitkárok szakpolitikai feladataival összefüggő kormányzati kommunikációs feladatokat. E feladatkörében eljárva a Kommunikációs Főosztály – az államtitkárok által irányított szervezeti egységeken dolgozó munkatársai útján –
a) kezdeményezi, szervezi, koordinálja az államtitkárok médiakommunikációját,
b) közreműködik az államtitkárok közszerepléseinek, a részvételükkel tartott nyilvános rendezvények megszervezésében és lebonyolításában,
c) lebonyolítja az államtitkári interjúkat, sajtótájékoztatókat,
d) elkészíti a választervezetet a médiatartalom-szolgáltatóktól érkező, szakpolitikai témájú kérdésekre,
e) a szakpolitikai feladatokkal összefüggésben hír, közlemény formájában tájékoztatást ad a minisztérium, illetve a szakterület eredményeiről, eseményeiről, államtitkári szereplésekről.

5. A Kommunikációs Főosztály saját szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásának nyomon követéséről és az éves beszámoló elkészítéséről.

6. A Kommunikációs Főosztály ellátja a médiatartalom-szolgáltatók minisztériumhoz eljuttatott megkereséseivel összefüggő kommunikációs feladatokat. E feladatkörében eljárva a Kommunikációs Főosztály
a) fogadja és nyilvántartja a médiatartalom-szolgáltatóktól érkező megkereséseket, ideértve a kormányzati kommunikáció körében a feladatkör és illetékesség alapján történő áttételeket is,
b) a kormányzati kommunikáció egységességének biztosításával végrehajtja a megkeresések megválaszolásával összefüggő szervezési, koordinációs, egyeztetési feladatokat, és a legrövidebb idő alatt elkészíti azokra a választervezeteket, amelyeket jóváhagyásra továbbít a sajtófőnöknek,
c) a sajtófőnök választervezetre vonatkozó intézkedéseinek végrehajtását követően intézkedik a megkeresésre adott válasz megkeresőhöz történő továbbításáról.

7. A sajtó tájékoztatásával összefüggő egyeztetés, szervezés és koordináció lebonyolítása a Kommunikációs Főosztály kizárólagos feladata.

8. A Kommunikációs Főosztály elkészíti és a sajtófőnök jóváhagyását követően kiadja a tárcaközleményeket.
9.97 A Kommunikációs Főosztály közvetlen kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik
a) az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal,
b) a kormányzati kommunikáció szervezeti egységeivel, az egységes kormányzati kommunikáció kialakításáért felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárával, valamint a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossal,
c) a hivatali egységekkel, a minisztériumi szervekkel,
d) az önálló belügyi szervek központi, területi és területi jogállású szerveinek kommunikációs szervezetével.

10. A Kommunikációs Főosztály közvetlen kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik a minisztérium számára közvélemény-kutatást, kommunikációs elemzést végző vállalkozásokkal.
2.0.0.4. Kormánybiztosi Titkárság I.98
1. A Kormánybiztosi Titkárság I. a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető (titkárságvezető) áll.
2. A Kormánybiztosi Titkárság I. a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos tevékenységét segíti, így különösen
a) a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő kormányzati célok végrehajtásának irányítását,
b) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irányításában való részvételt,
c) a Kormány és a roma nemzetiségi civil szervezetek kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatok ellátásának irányítását, valamint ezek egyeztető fórumain való részvételt,
d) a roma nemzetiségi civil szervezetek és a roma közösségeket támogató civil szervezetek támogatási rendszerének megújítására irányuló kormányzati döntések végrehajtását,
e) az országos és a területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartást és egyeztetést, azok törvényes működésének elősegítésében való közreműködést,
f) a romák esélyteremtésével kapcsolatos programokra és az azokhoz szükséges források bevonására, valamint felhasználására vonatkozó javaslattételt, ennek keretében a programok hatékony és jogszerű végrehajtásának irányítását,
g) a 2021–2027 közötti európai uniós források esélyteremtést szolgáló hazai felhasználására vonatkozó javaslattételt, az ezzel kapcsolatos más javaslatok véleményezését, a forrásfelhasználás végrehajtásának irányítását,
h)99 az országos, regionális és vármegyei szintű, romákat érintő együttműködések, együttműködési fórumok kezdeményezését, összefogását és koordinálását, azok kormányzati célokkal összefüggő célkitűzései végrehajtásának irányításában való közreműködést,
i) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtása érdekében a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossal való együttműködést.
3. A Kormánybiztosi Titkárság I.
a) véleményezi a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatköréhez kapcsolódó kormány-előterjesztéseket, stratégiákat, programokat, egyéb kormányzati dokumentumokat,
b) részt vesz a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatköréhez kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
c) ellátja a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 2022. május 1. napját megelőzően biztosított költségvetési támogatásokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat.
d)100 közreműködik a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pályázatok előkészítésében és értékelésében.
2.0.0.5. Kormánybiztosi Titkárság II.101
1. A Kormánybiztosi Titkárság II. a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető (titkárságvezető) áll.
2. A Kormánybiztosi Titkárság II. az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos tevékenységét segíti, így különösen
a) közreműködik a magyar és indonéz hatóságok közötti szakmai kapcsolattartásban,
b) elősegíti az Indonéz Köztársaság közúthálózatának fejlesztésében, valamint a közúthálózatot érintő digitalizációban érintett magyar és indonéz hatóságok közötti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését, és ennek irányaira javaslatot készít elő,
c) részt vesz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) és az Indonéz Köztársaság társszervei közötti szakmai tevékenység koordinációjában,
d) közreműködik a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szakmai tapasztalatainak az indonéz társszervek részére történő átadásában,
e) véleményezi a kormánybiztos feladatkörébe tartozó kormány-előterjesztéseket, stratégiákat, programokat és egyéb kormányzati dokumentumokat,
f) részt vesz a kormánybiztos feladatköréhez kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
2.0.0.6. Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I.102
1. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I. a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető (titkárságvezető) áll.
2. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I. a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos tevékenységét segíti.
3.103 A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I. közreműködik a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásának kormányzati koordinációjában, együttműködve a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztossal és a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral.
4. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság I. segíti a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztost a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásával kapcsolatos feladataiban, így különösen
a) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásában érintett minisztériumok vonatkozó tevékenységének alapvető irányaira történő javaslattételben,
b) az érintett minisztériumok célzott területi felzárkózással kapcsolatos tevékenysége koordinálásában,
c) a diagnózis alapú felzárkózási stratégiával kapcsolatos kormányzati programok, intézkedések végrehajtásában és ellenőrzésében, az új intézkedésekre, programokra és azokhoz kapcsolódó források felhasználására való javaslattételben, valamint a felhasznált támogatások hasznosításának nyomon követésében,
d) a roma integráció fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,
e) a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós források hazai felhasználásának megtervezésében.
2.0.0.7. Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II.104
1. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető (titkárságvezető) áll.
2. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. a licenc képzés továbbfejlesztéséért, valamint az egészségügyi szakmai továbbképzés rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokban való közreműködésért felelős miniszterelnöki biztos munkáját segíti.
3. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. közreműködik
a) a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok licenc képzési rendszerének áttekintésében és a képzési rendszernek a licenc vizsga szélesebb körű alkalmazását lehetővé tevő továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat előkészítésében;
b) az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező személyek szakmai továbbképzési rendszerét érintő szakmai koncepciók kidolgozásában, ideértve a szakmai követelmények tekintetében döntési jogkörrel rendelkező szakmai testületek működésének áttekintését és a vizsgáztatás, illetve a vizsgakövetelmények normatív rendszerének kialakítását is.
4. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. az egészségügyi államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a miniszter által irányított egészségügyi szervektől és intézményektől a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges tájékoztatást és információt kérni.
5. A Miniszterelnöki Biztosi Titkárság II. a 3. pont szerinti feladatok körében elkészített szakmai javaslatait a miniszter részére közvetlenül terjeszti fel.
2.0.0.8. Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága105
1. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága a miniszter közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága nem tagozódik osztályokra.
3.106 Az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága funkcionális feladatai körében
3.1. ellátja az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) testületei – elnökség, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság, Humán Reprodukciós Bizottság, a Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központ, Klinikai és Kutatási Bizottság, Kutatási és Fejlesztési Bizottság, az orvosetikai eljárásokban eljáró etikai bizottságok közül az Országos Etikai Bizottság –, valamint az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT) szakmai tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő, szervező, koordináló és adminisztratív feladatokat, segíti a munkaszervezést,
3.2. az ETT összes tevékenységével összefüggésben közvetlenül tájékoztatja a minisztert és az egészségügyi államtitkárt,
3.3. koordinálja az ETT adminisztratív feladatait, kapcsolatot tart az ETT elnökség és az ETT bizottságok tagjaival, a társhatóságokkal, a kutatásengedélyezést kérelmezőkkel, az orvosetikai eljárásban részt vevőkkel, valamint az ISZT tevékenysége körében a bíróságokkal és a nyomozó hatósággal,
3.4. az ETT testületei – kivéve a Vármegyei Etikai Bizottságokat és Vármegyei Etikai Tanácsokat (a továbbiakban együtt: Vármegyei Etikai Bizottságok) – és az ISZT tevékenységével kapcsolatban gondoskodik az ülések helyszínének és feltételeinek biztosításáról,
3.5. koordinációs tevékenységet folytat – a 3.1. alpont és a 3.3. alpont szerint – a Vármegyei Etikai Bizottságok tevékenységével kapcsolatban,
3.6. ellátja az ETT testületei – kivéve a Vármegyei Etikai Bizottságokat – és az ISZT üléseivel összefüggő feladatokat, ennek keretében közreműködik az ülésrendek elkészítésében, kiküldi a napirendekhez tartozó előterjesztéseket, előkészíti az ETT testületei és az ISZT feladatkörébe tartozó ügyiratokat, továbbítja a beérkezett anyagokat a referensekhez, előkészíti az ülésre az elkészült referensi véleményeket,
3.7. közreműködik a Vármegyei Etikai Bizottságok szervezeti és működési szabályzatának elkészítésében,
3.8. részt vesz az ETT testületei – kivéve a Vármegyei Etikai Bizottságokat – és az ISZT ülésein, és ennek keretében az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyvet készít, részt vesz az ülések technikai feltételeinek megteremtésében, az ülések lebonyolítása érdekében – a testület vezetőinek utasításai szerint – intézkedik, közreműködik és részt vesz az ETT feladatellátásával kapcsolatos munkacsoportok munkájában,
3.9. előkészíti a Vármegyei Etikai Bizottságok egységes működésének érdekében tartandó értekezleteket vagy az ezzel kapcsolatos munkacsoportok megbeszéléseit,
3.10. megteszi az ETT testületei – kivéve a Vármegyei Etikai Bizottságokat – és az ISZT ülésén elhangzottak szerint az adott kutatásetikai, orvosetikai, hatósági, szakhatósági vagy ISZT eljárásnak megfelelően az adott testület, az ISZT elnöke és titkára utasítása alapján a feladatkörébe tartozó intézkedéseket,
3.11. egyeztetést kezdeményez a Vármegyei Etikai Bizottságokkal – az érdemi döntés meghozatalát nem érintve – az orvosetikai eljárások módszertanának egységesítése érdekében,
3.12. megteszi a feladatkörébe tartozó, az érdemi döntés meghozatalát nem érintő intézkedéseket az ETT testületei – kivéve a Vármegyei Etikai Bizottságok – és az ISZT jogszabályban előírt állásfoglalásai, határozatai, szakvéleményei előkészítése, azok kiadmányozása, az érintetteknek megküldése érdekében,
3.13. közreműködik a Vármegyei Etikai Bizottságok által kiadandó dokumentumok mintáinak kialakításában,
3.14. figyelemmel kíséri és számon kéri a határidők betartását,
3.15. megszervezi az ETT elnökségének felhatalmazása alapján az elnökség által meghatározott feladatkörben létrehozott ad hoc bizottság munkáját és az egyéb egyeztetéseket, elvégzi az ezekkel összefüggő adminisztrációt,
3.16. véleményezi az ETT hatáskörét érintő jogszabály-tervezeteket,
3.17. javaslatot tesz az ETT szakmai tevékenységét érintő jogszabályokra,
3.18. kapcsolatot tart orvosetikai fellebbezési eljárásban a Vármegyei Etikai Bizottságok titkárságaival, és előkészíti – az érdemi döntés meghozatalát nem érintve – a másodfokú eljáráshoz szükséges dokumentumokat,
3.19. orvosetikai és kutatásetikai peres eljárás esetén felterjeszti az iratanyagot a minisztérium perképviseleti szervezeti egységének,
3.20. lebonyolítja az ETT Hőgyes Endre-díj adományozásával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési feladatokat,
3.21. ellátja az orvosbiológiai kutatások etikai vonatkozásaival kapcsolatos európai uniós jogszabályok harmonizációjával összefüggő, informatikai rendszerrel kapcsolatos teendőket, közreműködik a nemzetközi konferenciákkal és az ezekre való utazásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában,
3.22. koordinálja a bioetikai és az ehhez kapcsolódó jogi területekre (különösen a biotechnológiára, géntechnológiára, az emberi genetikai állományra vonatkozó kutatásokra, vizsgálatokra, beavatkozásokra, szűrésekre, a személyek emberi jogainak és méltóságának a biológiai és az orvostudomány alkalmazásakor történő védelmére) vonatkozó szakmai anyagok előkészítését, ezekre a bioetika és a tudomány fejlődését figyelemmel kísérve javaslatot tesz,
3.23. figyelemmel kíséri az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményében foglaltak végrehajtását, javaslatot tesz annak kormányzati szintű végrehajtása módjára, szervezi, előkészíti, koordinálja az ezekkel kapcsolatos tevékenységet,
3.24. szakmailag előkészíti a bioetikai tárgyú – különösen az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, illetve azzal összefüggő – nemzetközi dokumentumok Magyarország által tervezett jóváhagyását,
3.25. közreműködik a kormányzati koordinációs feladatok ellátásában az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye végrehajtása során,
3.26. az ETT testületeinek működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) közreműködésével végzi.

2.1. A közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

2.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

1. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság a közigazgatási államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

3. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság e Szabályzatban meghatározott titkársági feladatain túl
a) koordinálja az intézményi munkaterv elkészítését, nyomon követését, felülvizsgálatát és az intézményi munkaterv éves beszámolójának összeállítását,
b)107 koordinálja a minisztérium szakmai irányítási körébe tartozó szakterületek fővárosi, vármegyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzésében történő részvételét,
c) működteti a minisztérium Kockázatkezelési Bizottságát.

2.1.1. A személyügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

2.1.1.1. Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság

1. A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság a személyügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.
2.108
3.109
4.110 A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a személyügyi szakterületet érintő európai uniós támogatási programokkal kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat.
5.111 A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság szakmai feladatkörében:
a) ellátja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával összefüggő személyügyi feladatokat,
b) gondoskodik a rendvédelmi állományt érintően a vezénylésről és a vezénylés megszüntetéséről,
c) előkészíti és végrehajtja a rendvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos miniszteri döntéseket,
d) előkészíti – a szakterületi államtitkárokkal együttműködve – a szervezetkorszerűsítésre és létszámgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat a Fejezeti Összefoglaló Főosztállyal együttműködve, ellátja az egyéb szervezetalakítási, szervezési, valamint a szervezeti és létszámtáblázat (szervezési munkaköri, illetve állománytáblázat) készítésével kapcsolatos feladatokat,
e) véleményezi a miniszter által irányított rendvédelmi szervek szervezeti és működési szabályzatát,
f) előkészíti és felterjeszti a miniszter által irányított önálló belügyi szervek szervezeti egységei és az általuk irányított területi és helyi szervek szervezeti egységei új állománytáblázatára, valamint állománytáblázat-módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
g) ellátja az ENSZ, az Európai Unió tagjaként vagy nemzetközi szerződés alapján felkérésre végzett békefenntartással és polgári válságkezelési tevékenységgel összefüggő külszolgálatot ellátó rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos személyzeti – a tervezéshez, kihelyezéshez, kiképzéshez, felszereléshez, hazatéréshez kapcsolódó – feladatkört,
h) ellátja szakmai felelősként a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendeletben és utasításban meghatározott szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat,
i) előkészíti és végrehajtja a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó kegyeleti és szociális tárgyú döntéseket.

6. A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság a Belügyi Szemle szerkesztőbizottsági feladataival összefüggésben, a Belügyi Szemle főszerkesztője által
a) ellátja a Belügyi Szemle szerkesztőbizottságának titkári feladatait,
b) előkészíti a Belügyi Szemle nyomtatott és elektronikus lapszámait, kiadványait és gondoskodik azok megjelentetéséről,
c) lektorálja a kéziratokat,
d) kapcsolatot tart a Belügyi Szemlét lapszemléző hazai és nemzetközi szervezetekkel, a tudományos folyóiratok nemzetközi bibliográfiai adatbázisaival.
6a.112 A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője irányítja a Belügyi Szemle főszerkesztőjének tevékenységét.
6b.113 A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság az elismerési és protokoll tevékenysége keretében:
a) összeállítja a minisztérium éves elismerési kerettáblázatát; gondoskodik a miniszter elismerési határozatai alapján az elismerések adományozásáról, továbbá visszavonásáról szóló nyilvántartás vezetéséről,
b) előkészíti, megszervezi a minisztérium központi ünnepségeit, rendezvényeit, értekezleteit, ennek keretében gondoskodik a kitüntetések, elismerések átadásának megszervezéséről, kiállítja az elismerési okmányokat,
c) ellátja a szociális és kegyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat, kezeli a miniszteri elismerési és szociális keretet, az elismerési- és protokollanyag-készletet,
d) ellátja a köztársasági elnöki és miniszterelnöki kitüntetésekkel, elismerésekkel kapcsolatos döntés-előkészítési és a döntés-végrehajtási feladatokat, valamint gondoskodik a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben szabályozott adományozás és visszavonás tárgyában hozott egyedi határozatokról szóló közlemények Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről,
e) gondoskodik az ágazathoz tartozó rendvédelmi hősi és szolgálati halottak árváinak beiskolázását támogató, valamint karácsonyi és képzési segélyezéséről, az özvegyek támogatásáról, az ágazathoz tartozó és szolgálatteljesítés közben megsérült hivatásos állományúak és nyugállományúak támogatásáról, az ágazathoz tartozó többgyermekes, nehéz szociális helyzetben lévő nagycsaládosokról, illetve a foglalkoztatott három vagy több gyermeket nevelő édesanyák segélyezéséről,
f) gondoskodik a miniszter által adományozott tárgyi elismerések beszerzéséről,
g) közreműködik a minisztérium országos szakmai rendezvényeinek előkészítésében,
h) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal együttműködve félévente összeállítja a minisztérium rendezvénytervét,
i) telefonon tájékoztatást ad az elismerési kezdeményezések, szociális megkeresések vonatkozásában,
j) kapcsolatot tart a minisztérium irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek, valamint a társminisztériumok elismerés adományozásért felelős szervezeti egységeivel,
k) gondoskodik a miniszter által adományozott különdíjak beszerzéséről,
l) gondoskodik a központi gondozott özvegyek és árvák szociális helyzetének félévenkénti felülvizsgálatáról, eseti szociális segélyek adásáról,
m) központilag koordinálja a minisztériumban az értekezletek rendezvénytechnikájának, vendéglátásának előkészítését,
n) elkészíti a minisztériumi rendezvények vendéglátásának közbeszerzési eljárás szerinti teljesítésigazolását,
o) előkészíti a minisztériumba érkező, vendéglátásra, emléktárgy- és elismerési beszerzésekre vonatkozó számlák teljesítésigazolását,
p) gondoskodik az ágazathoz tartozó, egyes jelentős évfordulókhoz kapcsolódó elismerések miniszteri döntésre történő előkészítéséről és átadásáról,
q) gondoskodik a minisztérium árvák karácsonya és nagycsaládosok köszöntése tárgyú rendezvényeinek teljes körű szervezéséről, a résztvevők nemek és korosztályok szerinti ajándékának beszerzéséről,
r) gondoskodik a miniszter által adományozott elismerések név szerinti kimutatásáról.
7.114 A Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság egyéb feladataival összefüggésben
a) szakmailag felügyeli a Rendőrség hatósági feladataihoz kapcsolódó orvosi, pszichológiai és bűnügyi szakértői tevékenységet, valamint szakmailag irányítja a halálos tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítására irányuló szervezett tevékenységet,
b) gondoskodik a foglalkoztatási jogviszonyról és a szolgálati időről szóló igazolás – kérelemre történő – kiadásáról a minisztériumba munkavégzésre vezényelt állomány tagja részére, a vezényelt személy munkáltatójával együttműködve,
c) közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban szolgálatot teljesítőkre vonatkozó, miniszteri hatáskörbe tartozó döntések előkészítésében,
d) a hivatásos szolgálati jogviszonyban lévőkre vonatkozóan
da) döntésre előkészíti a miniszter hatáskörébe utalt, a hivatali egységek, a minisztériumi szervek és az önálló belügyi szervek személyi állományát érintő fegyelmi, méltatlansági, kártérítési és szolgálati panaszügyeket,
db) lefolytatja a vizsgálatot – a miniszter, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok és a főosztályvezetők által – a hatáskörébe utalt fegyelmi, méltatlansági, kártérítési és panaszügyekben, javaslatot tesz az ügyek érdemi lezárására.
2.1.1.2.115 Személyügyi Főosztály
1. A Személyügyi Főosztály a személyügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. A Személyügyi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben – a Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztállyal együttműködve – közreműködik a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos, a személyügyi helyettes államtitkár felelősségi körét érintő koncepciók, jogszabály-tervezetek szakmai kialakításában, előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását.
3. A Személyügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) országos szinten gondoskodik a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek munkáltatói, szolgálati és nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátásáról; végzi a munkáltatói és szolgálati igazolványok okmányvédelmével és cseréjével kapcsolatos – hatáskörébe utalt – feladatokat,
b) szakmailag felügyeli és koordinálja a hivatali egységeknél, a minisztériumi szerveknél és az önálló belügyi szerveknél folyó foglalkozás-egészségügyi, közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi tevékenységet, ellenőrzi a foglalkozás-egészségügyi, közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi szabályok érvényesülését.
4. A Személyügyi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben koordinálja és segíti az European Medical and Psychological Experts Network (Európai Bűnüldözés területén működő Orvosi és Pszichológiai Szakértők Hálózata) magyarországi szakmai munkáját.
5. A Személyügyi Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) miniszteri döntésre előkészíti a kormánytisztviselőkkel, munkavállalókkal és egyéb közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos személyzeti és munkaügyi intézkedéseket,
b) előkészíti és végrehajtja a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi és szervezési döntéseket,
c) előkészíti a kormánytisztviselői jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről, vezetői megbízás adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím visszavonásáról szóló okiratokat,
d) döntésre előkészíti a miniszter hatáskörébe utalt, a hivatali egységek, a minisztériumi szervek és az önálló belügyi szervek személyi állományát érintő fegyelmi, méltatlansági, kártérítési és szolgálati panaszügyeket; lefolytatja a vizsgálatot a miniszter, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok és a főosztályvezetők által a hatáskörébe utalt fegyelmi, méltatlansági, kártérítési és panaszügyekben, javaslatot tesz az ügyek érdemi lezárására,
e) ellenőrzi a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek létszámgazdálkodási tevékenységét, továbbá ellenőrzi a képesítéssel, gyakorlati idővel, alkalmassággal, kinevezéssel és egyéb munkáltatói jogkörökkel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi rendelkezések megtartását, végzi a jogszabályban meghatározott munkaügyi ellenőrzést,
f) koordinálja a hivatásos és kormánytisztviselői állomány egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, ellátja a Teljesítményértékelési Rendszer Centrum központosított webes alkalmazás működésével összefüggő személyügyi tárgyú feladatokat,
g) szervezi – ütemezés szerint – a hivatali egységek munkatársainak képzési kötelezettségeinek teljesítését, szervezi a személyzeti, munkaügyi tárgyú szakmai továbbképzéseket,
h) végzi a miniszter hatáskörébe tartozó, illetve a minisztérium állományában dolgozók nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladatokat,
i) végrehajtja a jogszabály alapján a miniszter hatáskörébe utalt munkaügyi ellenőrzéseket, és a főosztály vezetője kiadmányozza az ellenőrzés eredményéről készített határozatot,
j) ellátja az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló jogszabály szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs feladatokat (ügyfélkapus regisztráció),
k) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: NISZ Zrt.) együttműködve vezeti a Szolgáltatási és Ellátási Alapadat Tárat, a minisztérium teljes személyi állományára vonatkozóan,
l) gondoskodik a Szolgáltatási Portálon keresztül benyújtott bejelentő lapok SZEAT adatgazdai jóváhagyásáról, elutasításáról a minisztérium teljes személyi állományára vonatkozóan,
m) ellátja a kormányzati igazgatási szervek integritás tanácsadói kijelölésével kapcsolatos feladatokat, a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével.
6. A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) személyzeti nyilvántartást vezet, és adatfeldolgozást végez, fenntartja az országos személyzeti okmányarchívumot; az 1945. évtől folyamatosan fennálló országos munkáltatói nyilvántartás adataiból – társadalombiztosítási szervek, munkáltatók és állampolgárok megkeresésére – a szolgálati időre és a munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat ad ki, biztosítja a nyilvántartásban szereplő személyek részére az információs önrendelkezési jog gyakorlásának lehetőségét,
b) közreműködik a minisztérium különleges jogrend idején kialakításra kerülő szervezete megalakítási tervének, a kormányzati szolgálati jogviszonyba tartozók beosztásban történő meghagyási rendjének, a mozgósítás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos tervezés irányelveinek kidolgozásában,
c) gondoskodik a tűzvédelmi oktatási anyagok személyügyi anyagban történő elhelyezéséről,
d) a közigazgatási államtitkár kijelölése alapján képviseli a minisztériumot az Országos Munkavédelmi Bizottságban.
7. A Személyügyi Főosztály működteti a minisztérium ügyfélszolgálatát és e feladata keretében
a) kezeli az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési fiókját, továbbítja a Központi Postázó részére a minisztérium elektronikus tájékoztatás keretében közzétett elektronikus levélcímére érkező küldeményeket, közreműködik a minisztérium címére érkező, azonosíthatatlan küldemények kezelésében,
b) a minisztérium ágazatai tekintetében átveszi, fogadja a beadványokat, megkereséseket, kérelmeket, és azoknak a feladatkör szerint érintett szervezeti egységhez történő továbbítására javaslatot tesz,
c) átveszi szükség esetén a petíciókat,
d) a közérdekű bejelentéseket eljuttatja a feladatkör szerint érintett szakterület részére,
e) az ügyfelektől érkező jogalkotási javaslatokat eljuttatja a feladatkör szerint érintett szervezeti egységhez,
f) tájékoztatást ad telefonon a minisztérium hatáskörébe tartozó ügyekben,
g) igény esetén közvetlen segítséget nyújt az állampolgárok ügyeinek intézéséhez, illetve ismerteti a jogérvényesítés lehetőségeit,
h) közvetlen kapcsolatot tart fenn a társminisztériumok ügyfélkapcsolati, illetve lakossági tájékoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységével,
i) szükség szerint jelentést, statisztikát készít a kezelt ügyszámról, az ügyfélforgalom alakulásáról,
j) kivizsgálja – az integritás tanácsadó és a feladatkör szerint érintett minisztériumi szervezeti egység szükség szerinti bevonásával – a minisztérium belső visszaélés-bejelentési rendszerében érkezett bejelentéseket, és a feltárt jogsértés jellege szerint megteszi a szükséges intézkedést.
8. A Személyügyi Főosztály civil kapcsolati és ügyfélszolgálati feladataival összefüggésben
a) ellátja a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos ágazati koordinációs teendőket,
b) szükség szerint kapcsolatot tart, együttműködik civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, más minisztériumok és országos hatáskörű szervek társadalmi kapcsolatokért felelős szervezeti egységeivel,
c) a feladatkör szerint érintett szakterület közreműködésével választ ad
ca) a szociális ellátásokkal, a gyermekek után járó ellátásokkal, az egészségkárosodáshoz, illetve egészségi állapothoz kapcsolódó ellátásokkal (fogyatékossági támogatás, rokkantsági ellátások, megváltozott munkaképességűek ellátásai) és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre, megkeresésekre,
cb) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátásokkal, az egészségbiztosítási ellátásokkal, az egészségügyi szolgáltatásokkal, a közegészségügyi, járványügyi intézkedésekkel, a népegészségügyi feladatokkal és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos kérdésekre, megkeresésekre,
cc) a közneveléssel, a köznevelési ágazat működésével, fejlesztésével, a köznevelési ágazati és ágazati gazdasági stratégiával, továbbá a tankönyvpiaccal és szakképzéssel kapcsolatos megkeresésekre,
cd) az Alapvető Jogok Biztosától a védett elektronikus rendszeren keresztül érkező anonim közérdekű beadványokra, és a kiadmányozott választ feltölti a védett elektronikus rendszerbe,
d) ellátja a Magyarországon működő köznevelés keretében kiállított közokirat (általános iskolai, valamint középiskolai érettségi bizonyítványok, óvodai és iskolai igazolások) felülhitelesítését,
e) gondoskodik a miniszter irányítása alatt álló egészségügyi háttérintézmények által kiadott bizonyítványok, igazolások felülhitelesítésének biztosításáról,
f) kiadmányozza vezetői szinten a feladatkör szerint érintett szakmai szervezeti egység tervezete alapján elkészített válaszokat, átiratokat,
g) intézi a minisztériumba érkező, más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó írásbeli beadványokat, közérdekű bejelentéseket és panaszokat,
h) az állampolgárokat érintő kérdésekben közreműködik a minisztérium honlapjának szerkesztésében,
i) az állampolgárok tájékoztatása érdekében tájékoztató kiadványokat készít.

2.1.1.3. Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály

1. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály a személyügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a)116 előkészíti a hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a közszolgálati jogviszonyban, a vízügyi közalkalmazotti jogviszonyban állók kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszerével kapcsolatos szabályozás szakmai tartalmát, valamint összehangolja a szabályozás végrehajtását,
b) közreműködik az a) pontba nem tartozó, a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló szerveknél foglalkoztatottak (köznevelés, egészségügy, szociális terület) jogállásának valamint emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerének kialakításában.

3. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) kidolgozza a 2. pont a) alpontjába tartozó jogviszonyok szabályozásának elemeit és a megvalósításukat támogató módszertanokat,
b) közreműködik a 2. pont b) alpontjába tartozó jogviszonyok szabályozásának elemei és megvalósításukat támogató módszertanok kidolgozásában,
c) kapcsolatot tart a Magyar Rendvédelmi Karral és a Magyar Kormánytisztviselői Karral,
d) előkészíti a rendvédelmi szervek éves szervezeti teljesítményértékelését, javaslatot tesz a rendvédelmi szervek bevonásával a szervezeti teljesítményértékelési rendszerrel összefüggő fejlesztésekre és koordinálja annak végrehajtását.
e)117 a Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztállyal együttműködve országos szinten koordinálja és felügyeli a rendészeti vezetőkiválasztást.

4. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály az európai uniós és más forrásból támogatott humánerőforrás fejlesztésekkel összefüggésben
a) meghatározza a fejlesztési stratégia irányait és szakmai tartalmát,
b) közreműködik a fejlesztések kidolgozásában és végrehajtásában, ennek keretében:
ba) részt vesz a szakterületet érintő fejlesztéseket magukban foglaló operatív programok, az éves fejlesztési keret és a támogatási konstrukciók előkészítésében, közreműködik a projektjavaslatok kidolgozásában, a fejlesztések szakmai előkészítésében és lebonyolításában, figyelemmel kíséri a projektek előrehaladását,
bb) a szakmai terület képviseletében együttműködik a minisztérium projekt- és pénzügymenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egységeinek munkatársaival, a szakmai megvalósításban érintett szervezeti egységekkel,
bc) kapcsolatot tart a hazai támogatásokat lebonyolító intézményrendszer szereplőinek képviselőivel, képviseli a főosztály szakmai álláspontját, részt vesz az operatív szintű egyeztetéseken.

5. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) részt vesz a közszolgálatot érintő, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területeken működő munkacsoportok működésében (EUPAN, OECD stb.),
b) közreműködik a nemzetközi szervezetek számára készülő beszámolók, jelentések, tanulmányok, kérdőívek koordinálásában, összeállításában.

6. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) ellátja a közszolgálati tisztviselői továbbképzés és vezetőképzés rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos műveleteket,
b) közreműködik a Kormány középtávú stratégiai továbbképzési céljainak kialakításban,
c) közreműködik a minisztérium humánpolitikai tevékenységének jogi támogatásában,
d) közreműködik a minisztériumok személyügyért felelős vezetői számára a módszertani útmutatások megadásában,
e) elkészíti a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
f) gondoskodik a hatáskörébe tartozó jogszabályok egységes alkalmazásáról,
g) az önálló belügyi szervekkel együtt kidolgozza és működteti a karriertámogatás módszereit, rendszerét.
h)118 ellátja a munkavállalói és szakmai érdekegyeztetéssel kapcsolatos szervezési feladatokat,
i)119 közreműködik a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek (ágazati szakszervezetek, Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum), valamint a szakmai érdekképviseletek (Magyar Rendvédelmi Kar, Magyar Kormánytisztviselői Kar) közötti érdekegyeztetéssel kapcsolatos folyamatokban, ellátja a Belügyi Érdekegyeztető Tanács, a Rendvédelmi Ágazati Érdekvédelmi Tanács titkársági feladatait.

7. A Humánerőforrás -fejlesztési és Stratégiai Főosztály Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel kapcsolatos feladataival összefüggésben, KSZDR központként
a) kialakítja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszert,
b) működteti a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszert,
c) ellátja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kiterjesztésével kapcsolatos koordinációs feladatot,
d) követi a jogszabályváltozásokat, hatásvizsgálatokat készít, és gondoskodik a rendszer folyamatos összehangolásáról a hatályos jogszabályokkal,
e) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer adatai alapján elemzéseket készít a Kormány személyzetpolitikájának kialakításához és megvalósításához,
f) adatokat biztosít a létszám- és illetményadatok elemzéséhez, illetve az előmeneteli-és illetményrendszer országos működtetéséhez,
g) adatokat biztosít a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő esetenkénti adatszolgáltatáshoz,
h) statisztikai lekérdezéseket biztosít,
i) szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére,
j) feldolgozza a változtatási igényeket, módosítási javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.

8. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály alkalmasság-vizsgálati és az egészségügyi, valamint a pszichológiai koordinációs feladataival összefüggésben
a) előkészíti és végrehajtja a rendvédelmi szervek alkalmasságvizsgálati rendszerével, valamint az egészségi és pszichológiai alapellátásával kapcsolatos miniszteri döntéseket, javaslatot tesz a rendszer fejlesztésére,
b) működteti a rendvédelmi szervek hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévő állományának alkalmasság-vizsgálati rendszerét,
c) működteti a miniszter alkalmasság-vizsgálatokkal összefüggő feladatainak az ellátását segítő Tanácsadó Testületet,
d) működteti a Komplex Kompetencia Alapú Kiválasztási és Képzési Rendszer informatikai keretrendszert, amely feladat keretében
da) ellátja a rendszerirányítói feladatokat,
db) feldolgozza a változtatási igényeket, módosítási javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében,
dc) módszertani támogatást nyújt a felhasználóknak,
e) szakmailag felügyeli az egészségügyi és pszichológusi alapellátással kapcsolatos tevékenységet,
f) a KOMP informatikai rendszer, valamint az egyéb egészségügyi informatikai rendszerek felhasználásával gyűjti és elemzi a betegforgalmi adatokat, figyelemmel kíséri és rendszeresen értékeli a belügyi állomány egészségi, pszichológiai és fizikai állapotának alakulását, javaslatokat tesz a fejlesztés irányaira,
g) szakmailag felügyeli a személyi szabadságukban korlátozottak orvosi (alap-, járó- és fekvőbeteg) és pszichológiai ellátását,
h) felügyeli és koordinálja az önálló belügyi szerveknél egészségügyi és pszichológiai feladatot ellátók szakmai képzését, továbbképzését és tudományos tevékenységét,
i) kialakítja az ideiglenes szolgálatképtelenség megállapításával összefüggő felülvizsgálatokkal és a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjai orvosi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásrendet,
j) közreműködik az egészségbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos, a belügyi szervekre háruló feladatok (szerződéskötés, működési engedély, ellenőrzés biztosítása, jelentések és elszámolások) végrehajtásában.
k)120 végzi a hatáskörébe utalt vezetőkiválasztási eljárásokhoz kapcsolódó, valamint a vezetői szolgálati beosztásba való kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat részeként a rangsorba állítást a kiemelt vezetői beosztások vonatkozásában;
l)121 kidolgozza a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbankba való bekerülés kompetenciaalapú feltételrendszerét és a vezetőkiválasztási eljárás szakmai protokollját.

9. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály oktatásigazgatási feladataival összefüggésben
a) ellátja a belügyi életpályamodellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési feladatok koordinálását,
b) közreműködik a rendészeti felsőoktatásba tartozó képzésekkel kapcsolatos belügyminiszteri döntések előkészítésében,
c) az oktatási főszemlélővel együttműködve ellátja a minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodásból adódó, hatáskörébe tartozó feladatokat,
d) gondoskodik a rendvédelmi köznevelési és oktatási intézményekkel, a rendvédelmi oktatással, képzéssel és kiképzéssel, valamint továbbképzéssel kapcsolatos, a miniszterre, illetve a minisztériumra háruló ágazati feladatok ellátásáról, a döntések, intézkedések előkészítéséről és a végrehajtás ellenőrzéséről,
e) ellátja a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó valamennyi, a szakképzési rendszerben megszerezhető szakképzettséggel/szakképesítéssel és az egyéb, a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzésekkel összefüggő feladatokat
f) kapcsolatot tart a képző- és vizsgaszervező intézményekkel,
g) ellátja a rendvédelmi, rendészeti és magánbiztonsági szakterületeket érintő szakmai oktatás, szakmai képzés, valamint azok oktatásigazgatási feladatait,
h) ellátja a minisztérium képviseletét a szaktestületekben ,
i) a rendvédelmi technikumokkal kapcsolatosan a belügyminisztert, mint fenntartót illető fenntartói jogok gyakorlása körében
ia) a szakmai felügyelet ellátása során végzi a rendvédelmi technikumok oktatási és nevelési tevékenységének felügyeletét, adatokat szerez be, azokat elemzi és értékeli, javaslatokat dolgoz ki a tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében,
ib) közreműködik és részt vesz az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján elvégzett ellenőrzésekben,
j) javaslatot tesz a rendvédelmi, közszolgálati és vízügyi oktatással, képzéssel, továbbképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos jogszabályok módosítására,
k) közreműködik a miniszter ágazati felelősségébe tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó, oktatással, képzéssel, továbbképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, módszertanok kialakításában,
l) javaslatot tesz a minisztérium ágazatába tartozó iskolai rendszerű szakképzések felvételi keretszámainak meghatározására,
m) javaslatot tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felvételi keretszámainak meghatározására,
n) közreműködik a szakképzésről szóló a 2019. évi LXXX. törvény 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti miniszteri döntés szakmai előkészítésében, felügyeli a miniszteri engedélyek alapján folyó képzéseket.
o)122 előkészíti vezetői döntésre a belügyi pályaorientációs képzést folytató szakképző intézmények tanulói duális képzési igazolásait.

10. A Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály a minisztériumi vizsgaközpont működtetésével összefüggésben
a) ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat a közterület-felügyelői, a magánbiztonsági, a vízügyi szakmai képzések, a temetkezési szolgáltatási képzések, valamint – az Országos Rendőr-főkapitányság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által működtetett vizsgaközpontok képzései kivételével – a rendészeti képzések tekintetében,
b) biztosítja a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
c) felügyeli és ellenőrzi az Országos Rendőr-főkapitányság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által működtetett vizsgaközpontok tevékenységét.
d)123 kapcsolatot tart a képző intézményekkel és a vizsgaközpontokkal.

2.1.1.4. Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály

1. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály a személyügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben előkészíti a hivatásos állományúak esetében a vezetőkiválasztással, vezetőképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai tartalmát, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását.

3. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) országos szinten gondoskodik a rendészeti vezetőkiválasztással, vezetőképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos feladatokról,
b)124 ellátja a rendészeti alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladatokat, valamint koordinálja a vizsgakérdések aktualizálását.

4. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben – a személyügyi helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységekkel szoros együttműködésben – közreműködik a rendvédelmet érintő, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

5. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály a vezetőkiválasztási és vezetőképzési feladataival összefüggésben
a)125 lefolytatja a hatáskörébe utalt vezetőkiválasztási eljárásokat, a hatáskörébe utalt vezetői szolgálati beosztásba való kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat részeként a rangsorba állítást, a rendészeti vezetővé, mestervezetővé képzéseket, valamint meghatározza a rendészeti vezetővé és a mestervezetővé képzés szakmai tartalmát, képzési programját, továbbá tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzíti a képzések menetét és követelményeit,
b) ellátja a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank működésével, valamint a kiválasztási eljárás során keletkezett adatok tárolására szolgáló kiválasztási adatbank működtetésével kapcsolatos, jogszabályban és egyéb szabályozókban rögzített feladatokat,
c)126
d) vezetői kompetencia- és személyiségfejlesztő továbbképzéseket bonyolít le,
e) végzi a minősített tréner-képzést, a tréneri hálózat éves kötelező továbbképzését, valamint a vezetőifejlesztő-képzést (coachképzést),
f) az önálló belügyi szervekkel együtt kidolgozza és működteti a karriertámogatás módszereit, rendszerét.

6. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály továbbképzési feladataival összefüggésben
a) végzi a rendészeti továbbképzéssel, a vezetői továbbképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat, működteti a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: RVTV portál),
b) ellátja a Belügyi Továbbképzési Kollégium titkársági feladatait, lefolytatja a bejelentésköteles továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárását,
c) vezeti a továbbképzési programminősítési eljárás szakértői névjegyzékét,
d) támogatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság továbbképzési feladatainak ellátását, működteti az RVTV OVF modulját,
e) végzi az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat, működteti az RVTV RFSZ modulját,
f) végzi a személy- és vagyonőrök továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat, működteti az RVTV vagyonőr modulját,
g) ellátja a segédfelügyelők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat,
h) működteti a továbbképzési rendszerekhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,
i) működteti a rendvédelmi alkalmazottak továbbképzési rendszerét, illetve az RVTV portál RIASZ modulját.

7. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály a rendfokozati vizsgával kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) működteti a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál rendfokozati vizsga modulját,
b) végrehajtja a rendfokozati vizsga működtetésével kapcsolatos feladatokat,
c) kiadja és szükség szerint aktualizálja a tanulmányi és vizsgaszabályzatot,
d) koordinálja a tananyagok elkészítését és azok aktualizálását.

8. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály a rendészeti alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) működteti az RVTV portál alap- és szakvizsga modulját,
b) ellátja a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság titkársági feladatait,
c) végzi a rendészeti alapvizsga és szakvizsga felkészítéssel és vizsgáztatással kapcsolatos szervezési feladatokat,
d) vezeti a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzéket és a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzéket.
9.127

10. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály felnőttképzéssel kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) végzi a nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény tevékenységének ellátásából eredő feladatokat,
b) ellátja a felnőttképzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokat.

11. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály a hatáskörébe tartozó képzések fejlesztésével és szervezésével összefüggésben
a) ellátja a tananyagok, tansegédletek, e-tananyagok (e-learning), programok kidolgozásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
b) végzi a tanfolyamok, továbbképzések és kiválasztási eljárások szervezési tevékenységeit,
c) biztosítja a tanfolyamok, képzések, vizsgáztatások és a kiválasztási eljárások oktatásigazgatási és egyéb dokumentumait, valamint az azok lebonyolításához kapcsolódó tantermi, technikai, oktatástechnikai, informatikai feltételeket és eszközöket.

12. A Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály monitoring és minőségirányítási feladataival összefüggésben
a) monitoring tevékenységet folytat a rendészeti továbbképzés, a rendészeti vezetővé képzés és a mestervezetővé képzés programjaiban részt vettek és a tréneri munkát végzők értékelésére,
b) működteti a képzésekhez és továbbképzésekhez kapcsolódó minőségirányítási rendszert,
c) ellenőrzi a feladatkörébe tartozó valamennyi képzés, továbbképzés és vizsga megvalósulását.

2.1.1.5. Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály

1. A Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály a személyügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) előkészíti a belügyi tudománypolitikával kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai tartalmát, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását,
b) elkészíti a minisztérium feladatkörébe tartozó biztonsági tudománystratégiákat, szakmai anyagokat, koncepciókat, elemzi az ágazati területén működő szervezetek működését, teljesítményét és az intézkedésekre javaslatot tesz,
c) közreműködik a minisztérium tudásmenedzsment feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztések előkészítésében,
d) véleményezi a Kormány tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiai dokumentumait, a kapcsolódó jogszabálytervezeteket, és szakterületét érintően részt vesz azok végrehajtásában.

3. A Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) koordinálja a belügyi szervek tudományos tanácsainak tevékenységét,
b) ellátja az akadémiai, a felsőoktatási, az ipari és a vállalkozási szektorokkal kapcsolatos biztonsági stratégiai és szervezői feladatokat,
c) ösztönzi és erősíti a tevékenységi körébe tartozó nemzeti, nemzetközi tudásbázisok és a kapcsolati tőke aktív kölcsönhatását,
d) közreműködik a kutatási mobilitást és a kutatói karrier fejlesztését támogató tudásáramlási rendszerek működtetésében, különösen a kutatásfejlesztési háttérrel rendelkező, a műszaki tudományok és a mesterséges intelligencia kutatások területén működő intézetek, felsőoktatási szervezetek és vállalkozások tekintetében,
e) részt vesz a minisztériumnak a tudománystratégia szempontjából kiemelt tudományos és ipari szereplőkkel történő együttműködése előkészítésében és megvalósításában.

4. A Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján a magyar külképviseletekkel, különösen a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózattal,
b) hazai és nemzetközi tudományos, szakmai konferenciákat készít elő, illetve részt vesz azok lebonyolításában.

5. A Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) tudományos kutatásokat végez, valamint támogatja a feladat- és hatáskörébe tartozó kutatási, fejlesztési innovációs tevékenységek megvalósítását,
b) a szakterületét érintően a minisztérium képviselőjeként részt vesz az ágazatában működő országos hatáskörű testületek munkájában,
c) együttműködik az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért, tudásmenedzsmentért felelős szervezeti egységeivel,
d) kialakítja és működteti az ágazat kutatáskoordinációs bizottságát,
e) ellátja a Magyar Tudományos Művek Tárával kapcsolatos ágazati feladatokat,
f) közreműködik a tudományos tanácsot működtető önálló belügyi szervek tudományos publikációs tevékenységében,
g) ellátja a minisztérium hatáskörébe tartozó tudományigazgatási, tudományszervezési feladatokat, végzi azok átfogó tervezését, szervezését és a kapcsolódó döntések előkészítését,
h) nyilvántartja a minisztériumot és az önálló belügyi szerveket érintő tudományos kutatói és tudományos pályázati tevékenységet,
i) részt vesz a belügyi tudományos pályázati rendszer működtetésében,
j) folyamatosan kapcsolatot tart a minisztérium szervezeti egységeivel, és figyelemmel kíséri a szakterületét érintő stratégiák, programok, kutatási főirányok, tématerületek kidolgozását, azokra észrevételeket, javaslatokat tesz,
k) szakterületét érintően figyelemmel kíséri a jogszabályok végrehajtásának tudománypolitikára gyakorolt hatását,
l) ellátja a Belügyi Tudományos Tanács titkársági feladatait,
m) végzi a PhD doktori cím elnyerésére való felkészülés tudományigazgatási feladatait.

2.1.1.6. Oktatási főszemlélő

1. Az oktatási főszemlélő a személyügyi helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében és irányításával végzi a munkáját.

2. Az oktatási főszemlélő
a) segíti a személyügyi helyettes államtitkárt a rendvédelmi technikumok oktatási, igazgatási felügyeleti tevékenysége ellátásában,
b) koordinálja és szervezi a belügyi életpályamodellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatokat,
c) végrehajtja a minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodásból adódó feladatokat.

2.1.2. A jogi és koordinációs helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

2.1.2.1. Jogi és Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság

1. A Jogi és Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. A Jogi és Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

3. A Jogi és Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság
a) gondoskodik a közigazgatási államtitkári értekezlet, a Gazdasági Kabinet, a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet üléseinek, továbbá a kormányülés napirendjére felterjesztendő minisztériumi javaslatok összeállításáról, az előterjesztések, jelentések benyújtásáról,
b) összeállítja a Kormány féléves munkaterveihez a minisztériumi javaslatokat, valamint elkészíti a minisztérium féléves jogalkotási munkatervét,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a Kormány munkatervéhez tett javaslatainak előkészítését,
d) figyelemmel kíséri a Kormány munkatervében és határozataiban szereplő, belügyminiszteri első helyi felelősségű feladatok végrehajtását.

2.1.2.2. Rendészeti Kodifikációs Főosztály

1. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll. A főosztályvezetőt az osztályvezetők helyettesítik.

2. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) ellátja
1. a büntetés-végrehajtási szervezet jogállásáról és működéséről,
2. a rendőrség jogállásáról, szervezetéről és működéséről,
3. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról,
4. a személy- és vagyonvédelemről, valamint a magánnyomozói tevékenységről,
5. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
6. az államhatár őrizetéről, a határforgalom ellenőrzéséről,
7. a lőfegyverekről és a polgári célú pirotechnikai eszközökről,
8. a fegyveres biztonsági őrségről,
9. a közterület-felügyeletről,
10. a polgárőrségről,
11. a szabálysértési eljárásról és a szabálysértésről, valamint a szabálysértési jogsegélyről,
12. a bűncselekmények megelőzéséről,
13. a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről,
14. a szervezett bűnözés elleni fellépésről,
15. a közlekedésrendészetről, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről,
16. a magyar állampolgárok külföldre utazásáról és az útlevélről,
17. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről,
18. a Schengeni Információs Rendszerről és a körözési nyilvántartási rendszerről,
19. az idegenrendészetről és a menekültügyről,
20. a büntetőeljárásban résztvevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról,
21. – a honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerelemek kivételével – a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos feladatokról
szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését, rendészeti tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében a Rendészeti Koordinációs Főosztály közreműködésével,
b) közreműködik az Egységes Igazságügyi Statisztikai Rendszer kidolgozásában.

3. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben véleményezi – a miniszternek a kormányzati döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatköre gyakorlása körében – az érintett hivatali egységek bevonásával
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényhez, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényhez, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényhez, a büntetőeljárásról szóló törvényhez, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról, valamint a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényhez, a pártfogó felügyelői tevékenységről szóló törvényhez, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról és az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényhez kapcsolódóan más tárcák által kiadott jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
b) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ tevékenységét érintő javaslatokat, jelentéseket és előterjesztéseket,
c) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló Korm. rendelettel kapcsolatos tervezeteket.

4. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a)128
b)129 előkészíti az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban a személy- és vagyonvédelmi területeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges, nem szakértőjelöltként megszerzett szakmai gyakorlat szakirányú jellegét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását,
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 147–148. §-a alapján előkészíti a méltányossági jogkörben kiadott határozatokat.

5. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) figyelemmel kíséri a bűnügyi statisztikai, valamint az egyes rendészeti – különösen a közlekedésrendészeti és a közrendvédelmi – statisztikai szakterületekkel összefüggő nemzetközi és európai uniós tapasztalatokat,
b) közreműködik a bűnügyi statisztikai szakterületekkel összefüggő, nemzetközi és európai uniós szintű összehasonlító vizsgálatok és kutatások magyar vonatkozású feladatainak teljesítésében.

6. A Rendészeti Kodifikációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) közreműködik a minisztérium vezetőinek parlamenti munkájával összefüggő, rendészeti vonatkozású feladatok ellátásában,
b) a feladatkörét érintő kérdésekben előkészíti az Alkotmánybíróságtól, az alapvető jogok biztosától, a Legfőbb Ügyészségtől és más szervektől érkező megkeresésekre adandó állásfoglalásokat,
c) véleményezi a honvédelemért felelős miniszter által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
d) biztosítja a szabálysértési és a bűnügyi statisztikai adatok közzétételét a minisztérium honlapján,
e) a szabálysértési és a bűnügyi statisztikai területre vonatkozó háttéranyagokat és felkészítő anyagokat készít a minisztérium felsővezetői, valamint az érintett főosztályok részére,
f) felel a bűnügyi statisztikai rendszer működtetéséért és az abból történő adatszolgáltatásért,
g) adatot szolgáltat a szabálysértési statisztikai rendszerből.
h)130 véleményezi a minisztérium belső szabályzatainak és azok módosításának tervezetét,
i)131 elvégzi a miniszter által irányított rendvédelmi szervek – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – miniszteri kiadmányozási körbe tartozó, a rendészeti szakterület által elkészített szervezeti és működési szabályzatainak, valamint módosításainak jogi felülvizsgálatát és a tervezet minisztériumi belső egyeztetését,
j)132 jogértelmezésre irányuló megkeresésre jogi véleményt ad a 2. pont a) alpontja szerinti jogszabályok tekintetében.

2.1.2.3. Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály

1. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai hivatali egység által kidolgozott tervezet alapján, annak jogi szempontú vizsgálatát követően előkészíti
1. 133
2. a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfoglalkoztatás szervezésére, támogatására, szervezetrendszerére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra,
3. a köziratok kezelésére,
4. az irattári szabályozásra,
5.134
6. a kéményseprő-ipari tevékenységre,
7. a vízgazdálkodásra,
8. a vízügyi hatósági eljárásra,
9. a vízügyi igazgatási szervek működésére,
10. a felszíni és felszín alatti vizek vízminőségi védelmére,
11. a Belügyminisztérium fejezet gazdálkodására,
12. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartására,
13. a katasztrófavédelemre, a katasztrófák elleni védekezés irányítási rendszerére,
14. a polgári védelem feladataira, szervezetére, működésére, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségére,
15. a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra,
16. az ipari balesetek megelőzésére és elhárítására, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszerére,
17. a minisztérium szervezeti és működési rendjére,
18. az egyedi utasítás alapján meghatározott szabályozási tárgyra
vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
b) gondoskodik a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok tárgyalása során a benyújtott módosító indítványokról szóló kormány-előterjesztések elkészítéséről, elkészíttetéséről, valamint a Kormány által támogatott módosító indítványok jegyzékének elkészítéséről és azoknak a jogi és koordinációs helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkárhoz aláírásra történő felterjesztéséről, továbbá – az aláírást követően – a Parlamenti Főosztályhoz való továbbításukról,
c) szakértői segítséget nyújt – a szakterület kijelölt képviselőjével együttműködve – a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslat országgyűlési bizottsági vitájában; elkészíti a törvényjavaslatok tárgyalása során a benyújtott módosító indítványokról szóló kormány-előterjesztéseket, szükség szerint a zárószavazást előkészítő módosító indítványt és az egységes javaslat tervezetét.

3. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály – a Rendészeti Kodifikációs Főosztály és a Humán Kodifikációs Főosztály feladatkörét érintő anyagok kivételével – koordinációs feladataival összefüggésben
a) végzi a feladatkörébe tartozó minisztériumi szakterületek és más szervek által készített jogszabálytervezetek külső és belső véleményeztetését, ideértve a több belügyi kodifikációs területet egyaránt érintő, más tárcák által előkészített tervezetek koordinációját; a más tárcák által előkészített tervezet belső egyeztetését követően összeállítja a minisztérium álláspontját összegző átirat tervezetét és azt aláírásra a jogi és koordinációs helyettes államtitkárnak felterjeszti, ideértve a több belügyi kodifikációs területet egyaránt érintő, más tárcák által előkészített tervezetek koordinációját,
b) a feladatkörébe tartozó minisztériumi szakterületek által előkészített kormány-előterjesztések szakértői megtárgyalása érdekében tárcaegyeztetést hív össze, és ezen, valamint a más szervek által összehívott tárcaegyeztetésen – a szakfőosztály képviselőjének bevonásával – képviseli a minisztériumot.

4. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) az alkotmánybírósági ügyekben, valamint az alapvető jogok biztosától érkező megkeresésekkel kapcsolatban választervezeteket készít, továbbá a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai szervezet bevonásával – az Alkotmánybíróság szabta keretek között – megválaszolja a jogértelmezésre irányuló megkereséseket,
b) megvizsgálja és – az érintett hivatali egység közreműködésével – elintézi a közérdekű bejelentéseket, javaslatokat.

5. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály az európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai hivatali egységek javaslata alapján – a Rendészeti Kodifikációs Főosztály és a Humán Kodifikációs Főosztály feladatkörét érintő anyagok kivételével – ellátja az EU jogalkotásból eredő notifikációs feladatokat.

6. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben jogi tájékoztatást ad a minisztérium hivatali egységeinek működéséhez.

7. A Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben – a Rendészeti Kodifikációs Főosztály és a Humán Kodifikációs Főosztály feladatkörét érintő anyagok kivételével –
a) végzi a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos tárcafeladatokat,
b) gondoskodik a nyilvánosságot érintő intézkedések, pályázatok közzétételéről,
c) figyelemmel kíséri a belügyi jogszabályok végrehajtását, a jogalkalmazási gyakorlatot, indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását vagy hatályon kívül helyezését.
d)135 véleményezi a minisztérium belső szabályzatainak és azok módosításának tervezetét,
e)136 elvégzi a miniszter által irányított országos vízügyi igazgatási szerv – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – miniszteri kiadmányozási körbe tartozó, a szakterület által elkészített szervezeti és működési szabályzatának, valamint módosításainak jogi felülvizsgálatát és a tervezet minisztériumi belső egyeztetését.

2.1.2.4. Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály

1. A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2.137 A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály jogi szolgáltatási és szerződés-előkészítő feladataival összefüggésben
a) közreműködik a minisztérium hatáskörébe tartozó, illetve a minisztérium hivatali egységei által előkészített szerződések, megállapodások, okiratok elkészítésében, megkötésében, és azokat jogi ellenjegyzéssel látja el a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feltételekkel,
b) végzi az a) pont szerinti szerződésekhez, megállapodásokhoz, valamint az alapító és egyéb okiratokhoz kapcsolódó peren kívüli eljárási cselekményeket,
c) hatáskörébe tartozik különösen
ca) a jogszabályban előírt jogtanácsosi ellenjegyzés megtétele az e körbe tartozó szerződések és egyéb okiratok esetében,
cb) a megbízási szerződések jogi ellenjegyzése értékhatártól függetlenül,
cc)138 a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatait, a minisztérium igazgatás költségvetését terhelő kötelezettségvállalásról szóló okiratok, szerződések és megállapodások jogi ellenjegyzése, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak alapján,
d) a minisztérium hivatali egységei által elkészített mintaszerződéseket véleményezi, jóváhagyásra a jogi és koordinációs helyettes államtitkárhoz felterjeszti,
e)139 közreműködik a minisztérium hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások során megkötésre kerülő szerződések jogszabályba foglalt feltételeinek kialakításában,
f)140
g)141
h)142
i)143
j)144
k)145
l)146
2a.147 A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály perképviseleti feladataival összefüggésben
a) ellátja a miniszter és a minisztérium jogi képviseletét, eljár a minisztérium működéséből adódó, illetve a munkavégzéssel összefüggő minden peres és nemperes eljárásban, és e képviseleti tevékenységét a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai hivatali egységekkel együttműködve végzi,
b) ellátja a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok működéséből eredő, a minisztérium és a miniszter hatáskörébe tartozó cégeljárási feladatokat,
c) ellátja a minisztérium mint hitelező képviseletét peres, nemperes és más hatósági eljárásokban,
d) külön megbízás alapján ellátja a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek, valamint a minisztérium és a miniszter feladat- és hatáskörét érintő ügyben a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok és egyéb szervek jogi képviseletét,
e) külön megbízás alapján, személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos ügyekben ellátja a minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek a peres és nemperes eljárásokban való jogi képviseletét, ha a személyiségi jogsértés a munkavégzéssel kapcsolatos, és nem áll fenn érdekellentét a minisztériummal,
f) ellátja az a) alpontban meghatározott tárgykörhöz kapcsolódó elektronikus eljárásokban a jogi képviseletet.

3. A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály szervezetén belül működik az adatvédelmi tisztviselő.

4. Az adatvédelmi tisztviselő a minisztériumra vonatkozó, adatvédelmet érintő kérdésekben a minisztériumi szervezeti egységeknek – azok igénye alapján – állásfoglalást ad ki.

5. Ha a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő feladatkörrel kapcsolatos megkeresés közvetlenül a válaszadásra feladat- és hatáskör szerint köteles minisztériumi szervezeti egységhez érkezik, e szervezeti egység a válasz tervezetét egyezteti a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztállyal.

6. A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály az adatvédelemmel és a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos feladatkörében
a) részt vesz a személyes adatok kezelését, az adatvédelmet, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő jogi szabályozási koncepciók, jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében,
b) továbbítja az adatvédelmi és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos szabályok megsértése miatt érkezett állampolgári bejelentéseket kivizsgálás céljából a feladat- és hatáskör szerint érintett adatkezelő szervek vezetőinek, valamint ellenőrzi a bejelentés tárgyában tett intézkedést; indokolt esetben büntető-, szabálysértési, fegyelmi eljárást vagy egyéb felelősségre vonást kezdeményez,
c) az adatvédelmi feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek adatkezeléseibe, az azzal kapcsolatos ügyiratba és a közérdekű adatot tartalmazó iratba betekinteni,
d)148 részt vesz a miniszter személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatainak ellátásában; ennek során a miniszter által irányított, felügyelt szervezeteknél, továbbá – az éves ellenőrzési ütemterv alapján – a hivatali egységeknél adatvédelmi, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos ellenőrzést végez,
e) igény esetén szakmai tanácsot nyújt az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, javaslatot tesz a nyilvántartások és az egyéb adatkezelések kialakítására, valamint a működtetésük részletes szabályaira, továbbá a minisztériumra vonatkozó, adatvédelmet érintő kérdésekben véleményt nyilvánít,
f) támogatást nyújt a minisztérium szervei részére az adatvédelemmel és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben az egységes álláspont kialakításához; kapcsolatot tart a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek adatvédelmi felelőseivel, és segítséget nyújt munkájukhoz,
g) ellenőrzi a minisztérium adatkezelő szerveinél az adatvédelmi jogszabályok és belső normák, az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények betartását,
h) elkészíti az adatvédelmi szabályzatot,
i)149 kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, és ellátja az annak eljárásaihoz kapcsolódó feladatokat, amelyek keretében tárgyév január 31-ig ellenőrzési célból adatot szolgáltat a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
ia) megismerése iránti igények teljesítésének számáról, a teljesítéshez szükséges napok átlagos számáról,
ib) megismerése iránti igények teljesítése megtagadásának számáról és jellemző indokairól, valamint
ic) közzétételének elérhetőségéről,
j) az adatvédelemmel és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben képviseli a minisztériumot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt,
k) véleményezi a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek által vezetett, személyes adatokat kezelő rendszerek működésével, szervezeti rendjével, informatikai és jogi szabályozásával kapcsolatos terveket, illetve javaslatot tesz e rendszereknek az adatvédelmi követelményeknek megfelelő átalakítására,
l) közreműködik az adatkezelő szerv érintett állományának adatvédelmi tárgyú, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos képzésében és továbbképzésében.
m) elkészíti a közérdekű adat megismerésére irányuló igényre vonatkozó választ.
7.150 A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában.
8.151 A Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály a minisztériumi szervezeti egységek igénye alapján a minisztériumi feladatokkal kapcsolatban jogi tanácsot, véleményt, javaslatot fogalmaz meg.

2.1.2.5. Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály

1. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2.152 Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály vezetője a minisztérium biztonsági vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából eljárva utasítási joggal gyakorolja a miniszternek a minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, és ennek keretében – a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok irányításáért felelős közigazgatási államtitkár jóváhagyásával – kiadja a biztonsági dokumentációt.

3. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály szervezetén belül működik a helyi biztonsági felügyelet.

4. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) szakmailag előkészíti
aa) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit meghatározó jogszabályokat,
ab) a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelmények és az iratkezeléshez szükséges metaadatok meghatározására vonatkozó jogszabályokat,
ac) a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályaira vonatkozó jogszabályokat, együttműködve az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztállyal,
b) megvizsgálja és egyetértésre felterjeszti a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint kiadásra kerülő egyedi, egységes iratkezelési szabályzatokat, egységes vagy minta irattári terveket.

5. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,
b)153 szakmailag koordinálja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok iratkezelési ellenőrzési tevékenységét,
c) évente értékeli a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére az iratkezelés aktuális kérdéseiről, előkészíti a miniszter közfeladatot ellátó szerveknek szóló éves szakmai tájékoztatóját, részletes ajánlásokat készít az iratkezelési rendszerekkel kapcsolatosan,
d) részt vesz az iratkezelésért felelős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,
e) a köziratok kezelésével kapcsolatban ellát minden olyan, a minisztert jogszabály alapján megillető feladatot, amely nem tartozik valamely felsővezető feladatkörébe, továbbá előkészíti a hatósági iratokat, felsővezetői intézkedéseket és döntéseket.

6. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) döntésre előkészíti az iratkutatás engedélyezése iránti kérelmeket,
b) – az ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek adatkezeléseibe, az azzal kapcsolatos ügyiratba és a közérdekű adatot tartalmazó iratba betekinteni.

7. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) ellátja a minisztérium iratkezelési és a titkos ügykezelői feladatainak felügyeletét,
b) működteti a jogszabályok alapján a minisztérium Központi Irattárát és a minisztérium egészségügyi, köznevelési, szociális iratainak irattárát; ennek keretében gyűjti a hivatali egységek nem selejtezhető iratait, nyilvántartja, rendezi, selejtezi és segédletekkel látja el a kezelésében lévő iratokat; a rendezett, maradandó értékű iratokat az előírt őrzési időt követően átadja az illetékes levéltár vagy szerv részére; a hivatali egységek iratselejtezési eljárásaihoz beszerzi a levéltári hozzájárulást,
c) biztosítja a Központi Irattár kezelésében lévő jogutód nélkül megszűnt szervek iratai vonatkozásában az információs önrendelkezési jog gyakorlásához a betekintést és a másolást, ellátja a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettséget, elősegíti a tudományos kutatásokat,
d) a papíralapú ügykezelést felváltó elektronikus ügykezelés kialakítása és folyamatos bevezetése érdelében együttműködik a Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztállyal,
e) ellátja az elektronikus iktatórendszer működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat,
f) végzi a minisztériumi bélyegzők központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, vezeti a minisztérium Főnyilvántartó könyvét,
g) gondoskodik a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról és koordinálásáról; ellátja – a helyi biztonsági felügyelet útján – a minisztérium hivatali egységeinél a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeletét,
h) intézkedik a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív, elektronikus biztonsági rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről, a minősített iratforgalmi statisztikák minősítési szintenkénti bontásban történő elkészítéséről,
i) intézkedik a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványok kiadásáról, kezeléséről és tárolásáról,
j) kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél a külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a NATO, NYEU és az EU minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók és közreműködők részére, illetve jogszabályban meghatározott esetben írásban kezdeményezi a külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását,
k) gondoskodik a felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kiadásáról, kezeléséről, valamint tárolásáról,
l) elkészíti a biztonsági szabályzatot, az iratkezelési szabályzatot és a másolatkészítési szabályzatot, valamint gondoskodik azok naprakész állapotban tartásáról és betartatásáról,
m) intézkedik a biztonsági területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és rendszereknek a gyártó előírása szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal történő karbantartására,
n) engedélyezi a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező látogatók azonosító kártya viselése melletti önálló, kíséret nélküli mozgását a biztonsági területen, amennyiben a biztonsági területre érkező látogató biztonsági vezetője írásban igazolja, hogy a látogató személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
o) kezeli a biztonsági területen használt kódok, valamint azok megváltoztatásának tényét és időpontját rögzítő nyilvántartást,
p) ellátja a szakmai alárendeltségébe tartozó nyilvántartó és kezelőpont szakmai felügyeletét,
q) a minősített adat biztonságának megsértése esetén intézkedik a felmerülő kár felmérésére és enyhítésére, valamint a jogszerű állapot helyreállítására,
r) ellenőrzi a minisztérium iratkezelési tevékenységét.

8. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) hivatali és szakmai együttműködést folytat a Magyar Nemzeti Levéltárral és más levéltárakkal, valamint tudományos intézetekkel; figyelemmel kíséri és hasznosítja a külföldi társintézmények szakmai eredményeit,
b) gondoskodik a titkos ügykezelőre meghatározott tananyag és vizsgakövetelmény, az oktatás szervezeti kereteinek és a vizsgáztatás eljárási rendjének meghatározásáról.

9. Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály a Központi Postázóval kapcsolatos, valamint a minisztérium szervezeti egységeinek postázói (postapontok) feladataival összefüggésben
a) a minisztérium részére postai úton, futárszolgálat, ügyfél és kézbesítő útján érkezett papíralapú küldeményeket átveszi, érkezteti, bontja, digitalizálja, és szignálásra továbbítja,
b) a minisztérium részére az EKÜR rendszeren, valamint a központi e-mail címen érkezett küldeményeket fogadja, ellenőrzi, szignálásra továbbítja,
c) a minisztérium részére az EKÜR rendszeren tévesen érkezett küldeményeket továbbítja a címzett részére, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzi,
d) a minisztérium papíralapú küldeményeit postázásra előkészíti, és átadja az Állami Futárszolgálat részére,
e) központi elosztóként működve a hivatali egységek közötti iratforgalmat lebonyolítja.
10.154 Az Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály biztosítja a minisztériumba érkező, nemzeti minősített adatot tartalmazó iratok
a) központi érkeztetését, iktatását és kezelését, valamint
b) kezelését végző nyilvántartó egység működését.

2.1.2.6. Humán Kodifikációs Főosztály

1. A Humán Kodifikációs Főosztály a jogi és koordinációs helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Humán Kodifikációs Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) az egészségügyi, a köznevelési, a szociális és társadalmi felzárkózási szakterület hivatali egységei által kidolgozott tervezet alapján, annak jogi szempontú vizsgálatát követően előkészíti a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetét,
b) véleményt nyilvánít az a) alpont szerinti szakterületi szervezeti egységek által elkészített tervezetekről, előterjesztésekről, jelentésekről,
c) közigazgatási egyeztetésre előkészíti az a) alpont szerinti szakterülethez tartozó jogszabály-tervezeteket, kormányelőterjesztés-tervezeteket, és lefolytatja az egyeztetést,
d) az érintett szakmailag felelős szervezeti egységekkel együtt értékeli a beérkezett véleményeket, ügyintézői, osztályvezetői, illetve főosztályvezetői szinten egyeztet, illetve javaslatot tesz a felsővezetői szintű egyeztetésre,
e) aláírásra előkészíti az a) alpont szerinti szakterülethez tartozó jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztéseket,
f) intézkedik az a) alpont szerinti szakterülethez tartozó kiadmányozott miniszteri rendelet kihirdetése iránt, ellenőrzi a kihirdetett jogszabályok helyességét,
g) véleményezi a minisztérium belső szabályzatainak és azok módosításának tervezetét,
h)155
i) gondoskodik az a) alpont szerinti szakterületekhez tartozó törvényjavaslatok tárgyalása során a benyújtott módosító indítványokról szóló kormány-előterjesztések elkészítéséről, elkészíttetéséről, valamint a Kormány által támogatott módosító indítványok jegyzékének elkészítéséről és azoknak a jogi és koordinációs helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkárhoz aláírásra történő felterjesztéséről, továbbá – az aláírást követően – a Parlamenti Főosztályhoz való továbbításukról,
j) szakértői segítséget nyújt – a szakterület kijelölt képviselőjével együttműködve – az a) alpont szerinti szakterületekhez tartozó törvényjavaslat országgyűlési bizottsági vitájában; szükség szerint elkészíti a zárószavazást előkészítő módosító indítványt és az egységes javaslat tervezetét,
k) elvégzi az a) alpont szerinti szakterületekhez tartozó költségvetési szervek – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – miniszteri kiadmányozási körbe tartozó, a szakterület által elkészített szervezeti és működési szabályzatainak, valamint módosításainak jogi felülvizsgálatát, és a tervezet minisztériumi belső egyeztetését.

3. A Humán Kodifikációs Főosztály – a Rendészeti Kodifikációs Főosztály és a Közigazgatási Szabályozási és Koordinációs Főosztály feladatkörét érintő anyagok kivételével – koordinációs feladataival összefüggésben
a) végzi a 2. pont a) alpontja szerinti minisztériumi szakterületek és más szervek által készített jogszabálytervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek külső és belső véleményeztetését, a más tárcák által előkészített, a 2. pont a) alpontja szerinti minisztériumi szakterületeket érintő tervezetek belső egyeztetését, amelyet követően összeállítja a minisztérium álláspontját összegző átirat tervezetét és azt aláírásra a jogi és koordinációs helyettes államtitkárnak felterjeszti,
b) a 2. pont a) alpontja szerinti minisztériumi szakterületek által előkészített kormány-előterjesztések szakértői megtárgyalása érdekében tárcaegyeztetést hív össze, és ezen, valamint a más szervek által összehívott tárcaegyeztetésen – a szakfőosztály képviselőjének bevonásával – képviseli a minisztériumot.

4. A Humán Kodifikációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) kötelező jogi kontrollt gyakorol a 2. pont a) alpontja szerinti szakterületeket érintő miniszteri határozatok tervezetei esetén,
b) felkérésre véleményezi a szakmai szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, jogi szakértelmet is igénylő, az a) pont alá nem tartozó döntések tervezetét,
c)156
d)157
5.158 A Humán Kodifikációs Főosztály funkcionális feladatai körében megkeresésre jogi véleményt ad a 2. pont a) alpontja szerinti szakterületek feladatkörébe tartozó jogszabályok értelmezése érdekében.
6.159 A Humán Kodifikációs Főosztály egyéb feladatai körében
a) ellátja a 2. pont a) alpontja szerinti szakterületekhez tartozó minisztériumi közlönyök szerkesztési feladatait,
b) a feladatkörét érintő kérdésekben elkészíti az Alkotmánybíróságtól, az alapvető jogok biztosától, a Legfőbb Ügyészségtől és más szervektől érkező megkeresésekre adandó miniszteri válaszlevelet.

2.1.3. A gazdasági helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

2.1.3.1. Gazdasági Helyettes Államtitkári Titkárság

1. A Gazdasági Helyettes Államtitkári Titkárság a gazdasági helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. A Gazdasági Helyettes Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

2.1.3.2. Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

1. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a gazdasági helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) részt vesz a minisztérium hivatali egységei, valamint a társminisztériumok által készített tervezetek véleményezésében, közreműködik a közigazgatási egyeztetésekben,
b) előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső szabályzatok tervezetét és azok módosításait, ide nem értve a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos szabályozást, valamint felelős az államháztartás működési rendjének változásából adódó gazdálkodási feladatok figyelemmel kíséréséért, gyakorlatban történő alkalmazásáért.

3. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) információkat gyűjt és szolgáltat az igazgatás gazdálkodásáról, ennek keretében kontrolling-információkra, -adatokra alapozva vezetői információs rendszert működtet a döntés-előkészítés támogatása érdekében,
b) ellátja az igazgatás költségvetési, pénzügyi, számviteli, továbbá a gazdálkodási és az ahhoz kapcsolódó döntés-előkészítő feladatait,
c) az érintett hivatali egységgel együttműködve figyelemmel kíséri a költségvetési keretek felhasználásának alakulását, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
d) teljeskörűen végzi az igazgatás gazdálkodási folyamatainak pénzkezelési, könyvvezetési feladatait,
e) elkészíti az igazgatás éves költségvetési beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket, valamint az eseti és rendszeres adatszolgáltatásokat,
f) végzi a külföldi szakmai kiküldetésekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat,
g) az üzemeltetési és karbantartási feladatok vonatkozásában folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet az e feladatokat ellátó szervezettel,
h) a Magyar Államkincstárral együttműködve gondoskodik a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról,
i) ellátja a dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsönével kapcsolatos döntés-előkészítési, gazdálkodási és könyvvezetési feladatokat,
j) üzemelteti a házipénztárakat (forint és valuta),
k) ellátja az értékesítéssel, szolgáltatással kapcsolatos számlázási feladatokat, illetve kezdeményezi a követelések behajtását,
l) nyilvántartja a minisztérium kezelésében lévő vagyontárgyakat, dokumentálja azok állományában bekövetkezett változásokat, valamint megszervezi a selejtezésüket és leltározásukat,
m) ellátja a helyi lakásügyi szerv részére meghatározott feladatait és működteti a minisztérium Lakásügyi Bizottságát,
n) kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal a minisztériumban elhelyezett műtárgyak ellenőrzése és a műtárgyakkal kapcsolatos adatváltozások bejelentése érdekében, valamint figyelemmel kíséri a minisztérium szervezeti egységei által leadott műtárgyigényeket.

4. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) közreműködik a minisztérium gazdasági képviseletében; jogosult a minisztérium nevében a szakterületét érintő szerződések megkötésére, jognyilatkozatok megtételére, a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírások betartásával,
b) a minisztérium hivatali szervezeti kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló szabályzat figyelembevételével végzi az igazgatás költségvetését terhelő kifizetések szerződései pénzügyi ellenjegyzését,
c) ellátja az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.
2.1.3.3.160 Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály
1.161 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály a gazdasági helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2.162 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) végzi a tevékenységi körébe tartozó jogalkotási feladatok szakmai előkészítését,
b) kidolgozza a stratégiai jellegű döntésekhez szükséges előterjesztéseket, tárcaközi egyeztetések során eseti felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot,
c) részt vesz a minisztérium hivatali egységei, valamint a társminisztériumok által készített jogszabálytervezetek véleményezésében.
d)163 előkészíti a minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát, az európai uniós források terhére megvalósuló közbeszerzések esetében az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság, valamint az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya közreműködésével.
3.164 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a minisztérium ágazati gazdasági stratégiájának összeállításában, koordinálja a minisztérium irányítása alá tartozó szervek rövid és hosszú távú vagyongazdálkodási, építés-beruházási, felújítási, műszaki-fejlesztési koncepcióit, terveit,
b) a szakterületet érintő jogszabályváltozásokat folyamatosan nyomon követi, az azok megvalósításához szükséges intézkedéseket (belső szabályzók kidolgozása, vagyonkezelők értesítése, határozatokban rögzített feladatok határidőre történő végrehajtásának ellenőrzése stb.) végrehajtja,
c) végzi, és meghatározott esetekben kezdeményezi a lakások és ingatlanok, valamint ingó vagyonelemek hasznosításához szükséges, belügyi szervek közötti, valamint más szervekkel való egyeztetéseket,
d) gondoskodik a vagyonkezelési eljárások lebonyolítása érdekében a tulajdonosi joggyakorló által készített módszertani eljárások egységes értelmezéséről, az adatszolgáltatás egységes kialakításáról,
e) részt vesz a minisztérium hivatali egységei, valamint a társminisztériumok által készített jogszabály-tervezetek véleményezésében.
4.165 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó méltányossági és panaszügyeket.
5.166 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) felügyeli a miniszter irányítása alá tartozó szervek vagyongazdálkodási, építés-beruházási, felújítási, anyagi-technikai tevékenységét, és ellenőrzi a feladatellátás szabályszerűségét,
b) a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek anyagi-technikai és vagyongazdálkodási középirányító szervei tekintetében szakirányító felügyeletet gyakorol,
c) ellátja a büntetés-végrehajtási szervezet központi ellátási tevékenységével összefüggő minisztériumi feladatokat,
d) vezetői döntés esetén építési, ingatlan-felújítási, valamint – az informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai eszközök kivételével – eszközbeszerzési területen részt vesz szakterületét illetően a minisztériumot, valamint a hivatali egységeket, a minisztériumi szerveket és az önálló belügyi szerveket érintő közbeszerzési eljárásokban,
e) kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szervezeti egységeivel,
f) szakmai felügyeletként együttműködik az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó kijelölt szervezeti egységgel az uniós és más nemzetközi forrásokból megvalósítandó fejlesztések szakmai előkészítésében és lebonyolításában, a beérkezett pályázati anyagok szakmai értékelésében,
g) az ingatlan beruházási és építési szakterület szakirányítása keretében
ga) szakirányító szervként felügyeli a miniszter irányítása alá tartozó szervek építés-beruházási, ingatlan-felújítási uniós forrásból származó energetikai felújítási és energiaracionalizálási projektjeinek megvalósítását,
gb) közreműködik a kiemelt – belügyi szerveket érintő – építés-beruházások szakmai előkészítésében és megvalósításában,
gc) irányítja, szervezi, ellenőrzi és felügyeli a belügyi szervek tűzvédelmével kapcsolatos feladatait,
gd) előkészíti és meghirdeti az üzemeltetési költségcsökkentést célzó energetikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázati kiírást, elbírálja a pályázatokat, elkészíti a támogatási szerződéseket, ellenőrzi a fejlesztések megvalósítását,
ge) előkészíti és végzi a szervek által elkészíttetett és jóváhagyásra felterjesztett tervdokumentációk arculati megjelenésének miniszteri jóváhagyását, kezdeményezi a felmerült módosítási igények végrehajtását és utóellenőrzését,
gf) ellátja a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerrel, a Kiemelt Beruházások Munkafelülettel, illetve az Országos Beruházás Monitoring Rendszerrel kapcsolatban a minisztérium háttérintézményeivel mint adatszolgáltatásra kötelezettekkel kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási és ellenőrzési feladatokat, folyamatos kapcsolatot tart az Építési és Beruházási Minisztériummal,
gg) éves ellenőrzési tervet készít, és helyszíni ellenőrzéseket végez,
gh) feldolgozza a felügyelet alá rendelt szervek negyedévenkénti ingatlan felújítási és beruházási jelentéseit és teljesíti a beruházások végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,
gi) szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervez,
gj) koordinálja a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervek egységes villamosenergia- és földgázbeszerzését, részt vesz a beszerzési eljárásban,
gk)167 támogatást nyújt a miniszter részére a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és az irányításuk alá tartozó háttérintézmények beruházásainak sikeres megvalósításához szükséges folyamatok koordinálásában, stratégiai összehangolásában, a kidolgozott beruházási programok megvalósulásának nyomon követésében és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások felügyeletében,
h)168 a vagyongazdálkodási szakterület szakirányítása keretében
1. felügyeli a minisztérium felügyelete alá tartozó vagyonkezelők lakás- és ingatlangazdálkodási tevékenységét, előkészíti az ezzel kapcsolatos szabályozást,
2. eljár ingó-, ingatlan- és lakásügyekben, a jogszabályban előírt engedélyeket, hozzájárulásokat beszerzi,
3. irányítja, koordinálja, ellenőrzi a minisztérium felügyelete alá tartozó szervek fejezeti szintű lakás- és ingatlangazdálkodási feladatait,
4. vizsgálja, ellenőrzi az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelési, valamint lakásgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szabályok érvényesítését, esetenként célvizsgálatokat folytat,
5. az ingatlanokkal kapcsolatos javaslatokat, kérelmeket és panaszokat felülvizsgálja, vezetői döntéshez javaslatokat készít, azokat – a jóváhagyást követően – végrehajtja, a végrehajtást ellenőrzi,
6. a vagyonkezelők által hasznosításra javasolt ingatlanok körét, illetve a szükségletként jelentkező ingatlanok iránti igényeket koordinálja,
7. a vagyonkezelő számára felesleges ingatlanok fejezeten belüli felhasználását vizsgálja, egyezteti, javaslatot tesz másik vagyonkezelő részére történő vagyonkezelésbe adására, az ingatlan további hasznosításának módjára,
8. döntésre előkészíti és lefolytatja az ingatlanok belügyi vagyoni körből történő kikerüléshez, illetve belügyi vagyoni körbe kerüléséhez szükséges eljárást, az eljárás során folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Nemzeti Földügyi Központtal és a társszervekkel,
9. az önkormányzatok belügyi vagyonkezelésű ingatlanok iránti térítésmentes tulajdonbaadási igényeit vizsgálja, az ezzel kapcsolatos fejezeti döntéshez szükséges iratokat előkészíti,
10. az ingatlanok megterhelésére, megosztására vonatkozó javaslatokat felülvizsgálja, és a további eljárásokat lefolytatja,
11. vezetői jóváhagyásra előkészíti az ingatlanrendezési feladatok ellátásához szükséges fejezeti egyetértő nyilatkozatokat,
12. a lakás és ingatlan hasznosításával kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat szükség szerint a jogi szakterület bevonásával előzetesen véleményezi, adott esetben jóváhagyja,
13. teljeskörűen koordinálja a vízgazdálkodásról, a vízügyi hatósági eljárásról, a vizek használatát, hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekkel kapcsolatos ingatlan-vagyongazdálkodási feladatok ellátását, a jogszabályban meghatározott engedélyeket, nyilatkozatokat döntésre előkészíti,
14. koordinálja a belügyi vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő, a Nemzeti Földügyi Központ és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá eső ingatlanok ingatlangazdálkodási feladatait, a vagyonkezelői jog változásához, illetve a vízvédelmi területek hasznosításához szükséges, jogszabályban előírt engedélyeket döntésre előkészíti,
15. előkészíti az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan a minisztérium mint jogosult javára bejegyzett jogok és tények törléséhez szükséges jogosulti egyetértő nyilatkozatot,
16. ellátja a központi lakásügyi szerv részére meghatározott minisztériumi feladatokat,
17. a vagyonkezelői kezdeményezés alapján javaslatot készít a belügyi rendelkezésű lakások elidegenítésére, a szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó lakások vásárlására,
18. közreműködik a közszolgálati életpályához kapcsolódó lakástámogatási feltételek bővítését célzó egyeztetésekben,
19. irányítja és ellenőrzi a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek lakhatási támogatás nyújtásával kapcsolatos tevékenységét,
20. előkészíti a minisztériumi egyetértést a fejezet irányítása alá tartozó önálló vagyonkezelők részére az ingóságok vagyonkezelői jogának szerződéses jogutódlási ügyleteihez, ha a jogügylettel érintett ingóság vagyonkezelői joga fejezeten kívüli központi költségvetési szervhez kerül,
21. előkészíti a minisztériumi egyetértést a fejezet irányítása alá tartozó vagyonkezelők vagyonkezeléséből ingyenesen átruházásra kerülő ingóságok ügyletei esetében.
i) az anyagi-technikai szakterület szakirányítása keretében
ia) irányítja és koordinálja az anyagi-technikai szakterülethez tartozó, jogszabály- és közjogi szervezetszabályozó eszköz által meghatározott eszközök tekintetében a rendszeresítési eljárásokat,
ib) döntésre előkészíti a miniszter irányítása alatt álló önálló belügyi szervek részére felajánlott adományok elfogadását,
ic) működteti a miniszter irányítása alá tartozó szervek gépjárműállományával kapcsolatos központi adatnyilvántartást,
id) részt vesz a szolgálati jármű használatához kapcsolódó engedélyezési eljárások lebonyolításában, a kérelmek előkészítésében,
ie) ellenőrzi és felügyeli a belügyi szervek belső gépjármű szabályzatának szakmai előkészítését,
if) végzi a minisztériumi szervezeti egységek és az önálló belügyi szervek járműkövető rendszerével kapcsolatos létesítési, fejlesztési feladatok szakmai felügyeletét, koordinációját,
ig) koordinálja és javaslatot tesz a minisztériumi felsővezetők, valamint a belügyi szervezeti egységek és arra jogosultak gépjárművel történő ellátására,
ih) koordinálja a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervek részére a gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés létrehozásával, valamint a CASCO biztosítással kapcsolatos feladatait,
ii) irányítja, felügyeli és egységesíti a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek egyenruházati fejlesztését,
ij) koordinálja és szervezi a jóváhagyott ruházati fejlesztések eredményeként létrejött termékek csapatpróbáját, figyelemmel kíséri és értékeli az eredményeket, mely alapján meghozza a bevezetéshez szükséges intézkedéseket,
ik) nyilvántartja a rendszeresített egyenruházati termékek műszaki leírásait, továbbá intézkedik azok felülvizsgálatára,
il) a belügyi szervekkel együttműködve, előkészíti a ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét szabályozó tervezetet, figyelemmel kíséri a természetbeni ruházati ellátáshoz kapcsolódó határidők betartását az éves ellátás biztosítását,
im) értékeli a ruházati szemlék tapasztalatait, amely alapján szükség szerint szakmai javaslatot tesz,
in) működteti, ellenőrzi a ruházati nyilvántartó program adatnyilvántartását, a szakterületi adatok karbantartását,
io) részt vesz a fegyveres biztonsági őrség, a természetvédelmi és mezei őrszolgálat, valamint a kadétok ruházati ellátásával kapcsolatos dokumentációk, szabályozók előkészítésében,
ip) szervezi és koordinálja a fegyverzeti- és kényszerítő eszközökkel, az egyéb rendészettechnikai eszközökkel és a rendvédelmi célú egyéni- és kollektív védőeszközökkel kapcsolatos műszaki fejlesztési feladatokat,
iq) tervezi a hadi- és rendészettechnikai eszközök vonatkozásában jogszabályok alapján a minisztériumot terhelő kiadások költségeit, fejezeti kezelésű előirányzatok formájában.
ir)169 felügyeli az eszközök használatból történő kivonása eljárásának szakszerű előkészítését, lefolytatását, valamint a felesleges eszközök hasznosítási folyamatának szabályszerű lebonyolítását,
j)170 a beszerzési szakterület szakirányítása keretében
ja) felméri és összesíti az önálló szervezeti egységek éves visszterhes beszerzési igényeit, ideértve az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya által közölt, az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzéseket is, amelyek alapján összeállítja a minisztérium éves közbeszerzési és beszerzési tervét, valamint azok módosítását,
jb) az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések kivételével ellátja a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott ajánlatkérői feladatokat,
jc) nyilvántartja a minisztérium közbeszerzési eljárásait, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokban szabályozott beszerzéseket, ideértve az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya által közölt, az európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzéseket is,
jd) az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések kivételével közreműködik a minisztérium közbeszerzési értékhatár alatti és feletti beszerzéseivel kapcsolatos szervezési, döntés-előkészítési feladatok ellátásában,
je) vezetői döntés esetén ellátja a minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek nagy értékű közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos előzetes vagy utólagos ellenőrzési feladatokat,
jf) a központi beszerző szervek és a közbeszerzési igények megvalósítására jogszabályban kijelölt egyéb szervezetek részére elvégzi a minisztériumot érintő központosított közbeszerzések tervezésére vonatkozó feladatokat, ideértve az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya által jelzett közbeszerzéseket is, és ennek keretében – az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések kivételével – ellátja a minisztériumot terhelő egyéb feladatokat,
jg) teljesíti a minisztériumot a közbeszerzési és beszerzési eljárásokkal kapcsolatban terhelő adatszolgáltatási kötelezettségeket, ideértve az Európai Uniós és Nemzetközi Projektek Főosztálya által közölt közbeszerzéseket és beszerzéseket is,
jh) gondoskodik a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ellátási kormányrendelet) előírt ajánlatkérési feladatok év eleji, illetve év közbeni ellátásáról, valamint az Ellátási kormányrendelet végrehajtását szolgáló miniszteri rendeletben meghatározott termékekre vonatkozó beszerzési igények felméréséről és a beszerzések nyomon követéséről, a büntetés-végrehajtás központi ellátó szerve által kijelölt gazdasági társasággal történő ellátási szerződés megkötéséről,
ji) az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések kivételével gondoskodik a kormányzat közbeszerzési politikájának a minisztérium közbeszerzései során történő egységes érvényesítéséről,
jj) képzi a közbeszerzést végző személyi állományát, és közbeszerzési útmutatókat készít,
jk) ellátja a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban a minisztérium képviseletét.
6.171 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) együttműködik az iparjogvédelmi és találmányi ügyekben a szakmai szervezetekkel és hivatalokkal,
b) ellátja a minisztérium képviseletét a NATO katonai beruházásokkal, a haditechnikai eszközök külkereskedelmi forgalmának engedélyezésével, a haditechnikai eszközök gyártásának és a hadiipari szolgáltatások végzésének engedélyezésével, az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának ellenőrzésével, valamint a katonai szabványosítási ügyekkel foglalkozó tárcaközi bizottságok munkájában,
c) végzi a BM ÁC nyilvántartását, ellenőrzését, tervezi a pénzügyi fedezetet fejezeti kezelésű előirányzatok formájában a szavatossági cserék, a szükséges mennyiségi fejlesztések, valamint a fenntartási költségek vonatkozásában, továbbá irányítja a kapcsolódó beszerzések végrehajtását, javaslatot tesz az egyes elemek (készletek) ideiglenes készletre vételére,
d) ellátja és irányítja a védelmi célú tartalékolással kapcsolatban a minisztériumra háruló feladatok logisztikai részét, amelyen kívül
da) végzi a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló kormányhatározat szerinti rögzített hadiipari kapacitások összetételének éves felülvizsgálatát,
db) az önálló belügyi szervek rendkívüli igénye esetén – a da) pont szerinti éves felülvizsgálattól függetlenül – kormány-előterjesztés tervezetet készít elő a társminisztérium részére a stratégiai érdekű kapacitásokat, illetve a rögzített hadiipari kapacitásokat biztosító gazdálkodó szervezetek összetételéről, ezen gazdálkodó szervek által biztosított termékek és eszközök változtatása esetén a da) pont szerinti kormányhatározat módosítása érdekében,
dc) részt vesz a da) pont szerinti kormányhatározat, valamint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat feladattervében meghatározottak alapján, a rögzített hadiipari kapacitásokat biztosító gazdálkodó szervezetek éves ellenőrzésében,
e) a b) alpontban meghatározott haditechnikai külkereskedelmi, illetve haditechnikai gyártási és szolgáltatási tevékenység-ellenőrzési tárcaközi bizottságban való részvételével összefüggésben kezeli a közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazása alól a feladat- és hatáskör szerint érintett országgyűlési bizottság által felmentett beszerzésekkel kapcsolatos információkat,
f) ellenőrzi és értékeli a fegyverviselésre jogosult belügyi önálló szervek által összeállított béke időszaki fegyverzeti- és vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésére, a tartalékok képzésére vonatkozó éves eszközszükségleti (ESZT) táblázatokat, jelentéseket,
g) nyilvántartásba veszi és tárolja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz által meghatározott eszközök rendszeresítési, valamint alkalmazásba vételi dokumentációit.
h)172
i)173
7.174 A Vagyongazdálkodási, Beruházási és Beszerzési Főosztály operatív és koordinációs feladataival összefüggésben
a) központilag végzi a minisztériumi szervezeti egységek és az önálló belügyi szervek járműkövető és flottamenedzsment rendszer üzemeltetését, ellátja a rendszer hibakezelési feladatait,
b) koordinálja és szervezi a minisztérium központi épülete alatt lévő mélygarázs igénybevételét, használatát,
c) gondoskodik a BM által használt épületekre vonatkozó tűzvédelemmel, a tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásához szükséges külső szakértő megbízásáról, tevékenységének ellenőrzéséről,
d) gondoskodik a munkáltatói tűzvédelmi feladatok dokumentálásáról,
e) a tűzvédelmi használati szabályok érvényesítése érdekében folyamatosan ellenőrizteti a BM által használt épületek tűzvédelmi szempontoknak megfelelő rendeltetésszerű használatát, a bejárások alapján feltárt, a tűzvédelmet érintő kockázatok megszüntetése érdekében értesíti az épület üzemeltetőjét.
f)175 közbeszerzési szempontból vizsgálja és véleményezi a részére átadott szerződéseket és szabályzatokat, a minisztérium szervezeti egységeinek megkeresése alapján közbeszerzési jogi és szakmai állásfoglalásokat készít,
g)176 az európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések kivételével koordinálja a minisztérium közbeszerzési eljárásait,
h)177 koordinálja és ellenőrzi a minisztérium háttérintézményei részére történő, kiemelt jelentőségű közbeszerzéseket.

2.1.3.4. Fejezeti Összefoglaló Főosztály

1. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály a gazdasági helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben részt vesz a minisztérium hivatali egységei, valamint a társminisztériumok által készített tervezetek véleményezésében, közreműködik a közigazgatási egyeztetésekben.

3. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben előkészíti az 1965. január 1-je és 2004. december 31-e között a határőrségnél teljesített sorkatonai szolgálattal összefüggő kárigények másodfokú elbírálását.

4. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben végzi a Belügyi Alapok támogatásainak felhasználásával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.

5. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály végzi a minisztérium irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi és számviteli feladatokat.

6. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) információkat gyűjt és szolgáltat a Belügyminisztérium fejezet és a minisztérium hivatali egységeinek gazdálkodásáról, ennek keretében kontrolling-információkra, kontrolling-adatokra alapozva vezetői információs rendszert működtet a döntés-előkészítés támogatása érdekében,
b) felelős az államháztartás működési rendjének változásából adódó gazdálkodási feladatok figyelemmel kíséréséért, gyakorlatban történő alkalmazásáért, valamint a gazdálkodást érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső szabályzatok tartalmának kialakításáért és módosításáért,
c) felelős a fejezeti és központi kezelésű felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet előkészítéséért,
d) végzi a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló BM utasításban, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM utasításban részére meghatározott feladatokat.
e)178 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok tekintetében előkészíti a miniszter döntéseit, illetve a gazdasági helyettes államtitkár javaslatait,
f)179 előkészíti a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatban a minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött szerződésekkel kapcsolatos döntéseket, javaslatokat,
g)180 megkeresésre szakmai véleményt ad a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok számára,
h)181 ellátja a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
i)182 előkészíti a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,
j)183 a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
k)184 véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok tervezeteit,
l)185 a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában ellátja a központi kezelésű előirányzat kezelésével, előirányzat-módosításával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, valamint e feladatok ellátásához biztosítja a szükséges adatszolgáltatást,
m)186 ellátja a minisztérium mint tulajdonosi joggyakorló szervezet beszámolási és könyvvezetési feladatainak ellátása érdekében történő adatszolgáltatást,
n)187 ellátja a Belügyminisztérium fejezet és az annak irányítása alá tartozó intézmények tekintetében a törzskönyvvel kapcsolatos bejelentési, módosítási, megszüntetési feladatokat a Magyar Államkincstár felé,
o)188 ellátja a megszüntető okiratok, az alapító okiratok elkészítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetési feladatokat a Kincstárral, és – szükség esetén – gondoskodik az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzéséről, továbbá előkészíti az okiratokat miniszteri jóváhagyásra,
p)189 a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt lévő alapítványok, közalapítványok tekintetében ellátja az alapító okiratok elkészítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetési feladatokat, továbbá a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály közreműködésével előkészíti az alapító okiratokat miniszteri jóváhagyásra a feladatkör szerint illetékes szakmai szervezeti egység által – az alapítvány, közalapítvány bevonásával – összeállított tervezet alapján.

7. A Fejezeti Összefoglaló Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
7.1. kialakítja és irányítja a miniszter felügyelete alá tartozó címek és költségvetési szervek tervezési, költségvetési gazdálkodási, beszámolási rendszerét, összeállítja és egyezteti a Belügyminisztérium fejezet éves költségvetési javaslatát, e feladatkörében intézkedhet, feladatokat határozhat meg a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére,
7.2. a jogszabályok és a Pénzügyminisztérium előírásainak figyelembevételével meghatározza a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a központi kezelésű előirányzatok éves tervezési és beszámolási rendjét, a lebonyolítás részletes szabályait,
7.3. közreműködik fejlesztési koncepciók, elgondolások, valamint – kormányzati és belső döntések alapján – több évre szóló költségvetési koncepciók kidolgozásánál és ezek érvényesítésénél az éves költségvetési javaslat összeállítása során,
7.4. felülvizsgálja a Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését, valamint összeállítja a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését, azokat benyújtja a Pénzügyminisztériumhoz, valamint visszaigazolja a költségvetési szerveknek,
7.5. felülvizsgálja a jóváhagyott keretek, címek, illetve azok költségvetési szervek, feladatok közötti felosztását, szükség esetén javaslatot tesz a zárolására, elemzi a költségvetés végrehajtását, gondoskodik az előirányzatok év közben szükséges módosításáról, koordinálja az ilyen jellegű javaslatokat,
7.6. előterjesztések és egyéb elemzések alapján, szükség esetén javaslatot tesz a címek közötti előirányzat-átcsoportosításra,
7.7. felülvizsgálja és jóváhagyja a Belügyminisztérium fejezet irányítási körébe tartozó intézmények időközi mérlegjelentéseit, éves költségvetési beszámolóit,
7.8. gondoskodik a Belügyminisztérium fejezet költségvetési beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséről, ellátja a kincstári finanszírozásból adódó fejezeti feladatokat, meghatározza a számviteli renddel összefüggő követelményeket, működteti a pénzügyi információs rendszert, elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, előterjesztéseket készít az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-módosításokhoz, engedélyezteti a fejezeti hatáskörbe tartozó évközi módosításokat, jóváhagyást követően az előirányzat-módosításokat Magyar Államkincstár felé továbbítja, azokat nyilvántartja,
7.9. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló szabályzat figyelembevételével végzi a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek előkészítése és felterjesztése alapján, teljeskörűen végzi a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok pénzkezelési, könyvvezetési feladatait,
7.10. a KGR Forrás SQL Integrált Ügyviteli rendszer alkalmazásával ellátja a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok pénzügyi feladatait (kötelezettségvállalások rögzítése és nyilvántartása, a fejezeti számlákról indított átutalási megbízások teljesítése),
7.11. elkészíti a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket,
7.12. közreműködik a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások dokumentumainak összeállításában,
7.13. közreműködik a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, továbbá szükség esetén a Belügyminisztérium fejezetbe sorolt tulajdonosi joggyakorló szervezet költségvetési, pénzügyi, számviteli, továbbá a gazdálkodási és az ahhoz kapcsolódó döntés-előkészítő feladatainak ellátásában,
7.14. beszámolókat és jelentéseket állít össze a Belügyminisztérium fejezet éves költségvetésének várható és tényleges végrehajtásáról, a gazdálkodásról az Országgyűlés, a Kormány, a Pénzügyminisztérium, illetve a minisztérium felső vezetése részére,
7.15. egyedi feladatokra, új költségvetési szerv létrehozására, meglévő költségvetési szerv átalakítására vagy megszüntetésére vonatkozó költségvetési javaslat összeállításához szakmai iránymutatást nyújt,
7.16. a minisztérium hivatali egységeinél és a Belügyminisztérium fejezet költségvetési szerveinél egyedileg és általánosan felmerülő gazdálkodási-pénzügyi kérdésekben elvi állásfoglalásokat, iránymutatásokat alakít ki,
7.17. a minisztérium költségvetési gazdálkodását, a felhasználás alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési előirányzatainak teljesítését bemutató jelentések elkészítésével és elemzésével, a költségvetési szervek gazdasági hatékonyságát elemzi, javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodást érintő, szükségessé váló módosításokra,
7.18. elkészíti az eseti és rendszeres adatszolgáltatásokat,
7.19. közreműködik a minisztérium és a Belügyminisztérium fejezet gazdasági képviseletében, jogosult a minisztérium nevében a szakterületét érintő szerződések megkötésére, jognyilatkozatok megtételére, a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírások betartásával,
7.20. közreműködik a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek vállalkozási alapokra helyezésével kapcsolatos kezdeményezések elbírálásában, engedélyezésében, tevékenységének felügyeletében,
7.21. a minisztérium Beszerzési Szabályzatában meghatározottak szerint részt vesz a Belügyminisztérium fejezetet érintő közbeszerzési eljárásokban, és képviseli a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági érdekeit,
7.22. ellátja a Belügyminisztérium fejezet és az annak irányítása alá tartozó intézmények tekintetében a számla-törzsadatokkal kapcsolatos bejelentési, módosítási, megszüntetési feladatokat a Magyar Államkincstár felé.
7.23.190 végzi a minisztérium mint tulajdonosi joggyakorló szervezet beszámolási és könyvvezetési feladatait, így különösen elkészíti az éves beszámolást, az időközi költségvetési jelentést és a mérlegjelentést.
7.24.191 koordinálja a minisztérium portfóliókezelési politikája megvalósítását,
7.25.192 koordinálja a gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartást, szükség esetén pénzügyi-szakmai konzultációkat szervez.
2.1.3.5.193

2.1.4. Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai

2.1.4.1. Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság

1. Az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. Az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

2.1.4.2. Európai Belügyi Együttműködési Főosztály

1. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a menekültügy, a legális migráció, valamint a szabad mozgás joga terén a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, ellátja az EU jogalkotásból eredő notifikációs feladatokat,
b) a feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai szervezetek és hivatali egységek bevonásával kidolgozza a minisztérium hatáskörébe tartozó területeket érintő két- és többoldalú nemzetközi szerződéseket és tárcaegyezményeket, előkészíti az azokhoz kapcsolódó előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket.

3. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) koordinálja a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó önálló belügyi szervek európai uniós együttműködési tevékenységét,
b) koordinálja az Európai Unió keretében folytatott belügyi együttműködés terén az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményei döntéshozatalában a kormányzati álláspont kialakítását és képviseletét, valamint az ezzel összefüggő kormányzati feladatok teljesítését a miniszter külön utasításában meghatározottak szerint; az Európai Unió közös kül-, biztonság- és védelempolitikája terén részt vesz az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményei döntéshozatalában képviselt kormányzati álláspont kialakításában és képviseletében, valamint az ezzel összefüggő kormányzati feladatok teljesítésében,
c) végzi a nemzetközi megállapodás aláírásával és a további kormányzati és dokumentációs tevékenységgel, a szükséges jóváhagyással, megerősítéssel és kihirdetéssel, valamint közzététellel kapcsolatos feladatokat; elkészíti a törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok indokolását, közreműködik a miniszteri expozé előkészítésében,
d) koordinálja a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos ügyekben,
e) a minisztérium részéről kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztérium terrorizmus elleni koordinátorával, ellátja a határellenőrzéssel kapcsolatos tárcaközi együttműködés adminisztratív teendőit,
f) részt vesz a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével kapcsolatos kormányzati intézkedések végrehajtásának koordinálásában,
g) koordinálja a minisztérium részéről a más minisztériumtól, országos hatáskörű szervtől érkezett, nemzetközi együttműködésre, adatszolgáltatásra, kormányzati álláspont kialakításában vagy képviseletében való közreműködésre irányuló megkeresések teljesítését,
h) közreműködik az európai uniós és nemzetközi vízügyi feladatok koordinációjában,
i) koordinálja a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást a korrupció-megelőzéssel és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos ügyekben,
j) koordinálja a bel- és igazságügyi uniós informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos hazai feladatok megvalósítását,
k)194ellátja a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2022/922 tanácsi rendelet szerinti, a szakértők kiküldésével kapcsolatos kommunikáció tekintetében kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont feladatait,
l)195
m) a belügyi ágazatot érintően gondoskodik az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról, szükség esetén az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok minisztériumi munkatervben való megjelenítéséről, a belügyi ágazatot érintő pilot és kötelezettségszegési eljárásokban a tárcaálláspont kialakításáról,
n) ellátja az emberkereskedelem elleni fellépés tárcaközi koordinációját, ellátja és összehangolja az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiából eredő feladatok végrehajtását, továbbá teljesíti az emberkereskedelem elleni küzdelemmel összefüggésben jelentkező nemzetközi jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségeket.

4. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben előkészíti az EU, ENSZ és egyéb multilaterális vagy bilaterális keretbe illeszkedő magyar polgári válságkezelési tevékenységgel összefüggő vezetői döntéseket; folyamatosan ellátja az ehhez kapcsolódó tájékoztató, javaslattevő feladatokat.

5. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
5.1. figyelemmel kíséri az Európai Unió jogának változását, új jogi aktusok kibocsátását és közreműködik az ezekből következő jogalkotási és a végrehajtáshoz szükséges egyéb feladatok meghatározásában; tájékoztatja a minisztérium kodifikációs feladatokat ellátó szervezeti egységeit a feladatkörükbe tartozó európai uniós jogi aktusok kibocsátásáról és változásáról a főosztály szakterületei tekintetében,
5.2. közreműködik az Európai Unióval való kapcsolattartásban; a belügyi területeken, illetve a főosztály szakterületei tekintetében – a miniszter külön utasításában meghatározottak szerint – koordinálja, valamint ellátja az Európai Unió intézményeinek döntés-előkészítő szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való minisztériumi képviseletet,
5.3. ellátja Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi, vízügyi, migrációs és polgári válságkezelési szakdiplomatáinak, valamint az Európai Unió intézményeinél és a nemzetközi szervezeteknél tartós kiküldetésben lévő, a belügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselők szakmai irányítását,
5.4. közreműködik a belügyi attasék Európai Unióhoz kapcsolódó szakmai irányításában,
5.5. ellátja a tárca feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekbe és európai uniós belügyi posztokra történő magyar jelölések előkészítésével, koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
5.6.196 közreműködik a Belügyi Alapok 2014–2020 és a Belügyi Alapok 2021–2027, valamint a Svájci–Magyar Együttműködés forrásainak felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában, továbbá miniszteri kijelölés alapján felelős a Belügyi Alapok 2014–2020 végrehajtási módban történő felhasználásának megvalósításáért, továbbá részt vesz a monitoring bizottság munkájában,
5.7.197 kapcsolatot tart az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központtal, az Európa Tanáccsal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ), valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) a főosztály ügykörét érintő kérdésekben,
5.8. elősegíti az európai uniós polgári válságkezelési missziókban való magyar szerepvállalás tervezését, szervezését, irányítását,
5.9. javaslatot tesz a vízumkiadási jog átadására és átvételére,
5.10. ellátja az Európai Migrációs Hálózat kapcsolattartó pont feladatát és működteti a nemzeti hálózatot,
5.11. ellátja a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat a főosztály szakterületei tekintetében,
5.12. ellátja a Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat szerinti Határellenőrzési Munkacsoport titkársági feladatait,
5.13.198 a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködve koordinálja és véleményezi az európai unió tanácsi és bizottsági formációiban napirenden szereplő vízügyi tárgyú tárgyalási álláspontokat és egyéb dokumentumokat, közreműködik az Európai Unióval való kapcsolattartásban, szükség esetén közreműködik a tagállami képviselet biztosításában,
5.14.199
5.15.200
5.16.201
5.17.202
5.18. feladatkörében eljárva kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi társminisztériumokkal, a Magyarországra akkreditált külképviseletekkel, a más országba akkreditált magyar külképviseletekkel,
5.19. ellátja a hazai képviseletet az eu-LISA Európai Uniós Ügynökség igazgatótanácsában, illetve közreműködik az ügynökség egyéb szervezeteiben a magyar képviselet ellátásában,
5.20. közreműködik az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat szerinti EES-ETIAS Munkacsoport titkársági feladatai ellátásában,
5.21. biztosítja a képviseletet az Európai Uniós Innovációs Labor Irányító Hatóságában, illetve koordinálja az európai uniós bel- és igazságügyi innovációs kezdeményezéseket,
5.22. közreműködik az európai uniós és nemzetközi polgári válságkezeléssel, ellenállóképességgel és általános válságkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

6. Az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) kezdeményezi az európai uniós és nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hazai rendészeti jogszabályok alkotását, e kötelezettségekre tekintettel véleményezi azok tervezetét,
b) figyelemmel kíséri a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések, kétoldalú megállapodások végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, deregulációját, ellátja a nemzetközi szerződések, kétoldalú megállapodások minisztériumi nyilvántartásának kezelését, karbantartja azokat,
c) feladat- és hatáskörébe tartozóan szakmai véleményt készít az egyeztetést koordináló főosztály felkérésére a más minisztériumtól, országos hatáskörű szervtől érkezett európai uniós és nemzetközi tárgyú jogszabályok és az ezekhez kapcsolódó kormány-előterjesztések, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteiről,
d) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása kapcsán képviseli a minisztériumot a tárcaközi koordinációt ellátó minisztérium felé,
e) ellátja és szakmailag előkészíti a belügyi együttműködés területére tartozó bilaterális vagy multilaterális, regionális jelentőségű együttműködési fórumok, kezdeményezések munkájában való magyar részvételt,
f) előkészíti az Európai Unió Tanácsa bel- és igazságügyi formációja üléseinek a minisztérium kompetenciájába tartozó napirendi pontjai tekintetében a tagállami képviseletet,
g) elvégzi a miniszter irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek – elsősorban a rendőrség – által kiállított okiratok tekintetében a közbenső felülhitelesítést.
h)203 ellátja a vízügyi együttműködési szándéknyilatkozatok jogi véleményezéséhez kapcsolódó feladatokat.

2.1.4.3. Nemzetközi Főosztály

1. A Nemzetközi Főosztály az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Nemzetközi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben összeállítja a minisztérium nemzetközi kapcsolataira vonatkozó prioritásokat a hivatali egységek és az önálló belügyi szervek javaslatai alapján, és felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz.

3. A Nemzetközi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) a vezetői szintű kiutazások és partnerfogadások minisztériumi tervét a kormányzati szintű összehangolás érdekében megküldi a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak; gondoskodik a koordináció nyomán esetlegesen szükséges változtatásoknak a minisztérium feladat- és hatáskör szerint érintett hivatali egységei által történő végrehajtásáról,
b) szervezi és koordinálja az univerzális, regionális és szubregionális nemzetközi szervezetekkel való belügyi szakmai kapcsolattartást – az EU-hoz és NATO-hoz kapcsolódó szervezetek kivételével –, javaslatot tesz az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárnak az e fórumokon való részvételére.

4. A Nemzetközi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) az Európai Belügyi Együttműködési Főosztály bevonásával kapcsolatot tart a partner országokban a minisztérium illetékességi körébe tartozó kérdésekért felelős főhatóságokkal és a Budapesten akkreditált külképviseletekkel, valamint biztosítja a szükséges szakmai tájékoztatást,
b) ellátja a belügyi attasékkal történő kapcsolattartásból adódó feladatokat.

5. A Nemzetközi Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) szervezi a minisztérium nemzetközi tevékenységét,
b) jogszabály rendelkezései szerint nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó szolgálati útlevelekről, biztosítja a rendeltetésszerű felhasználást, a jogosultság megszűnéséig kezeli azokat, gondoskodik az útlevelek biztonságos őrzéséről,
c) végzi a minisztérium felső vezetésének nemzetközi levelezését, indokolt esetekben biztosítja a szakmai anyagok fordítását (fordíttatását),
d) vezeti a minisztérium nemzetközi kapcsolataival összefüggő nyilvántartásokat, azokból adatot szolgáltat,
e) ellátja a minisztérium felső szintű vezetőinek kiutazásaival és a külföldi partnerek fogadásával kapcsolatos protokolláris, utaztatási és pénzügyi elszámolási teendőket; megszervezi a felső szintű és szakértői szintű tárgyalásokhoz szükséges tolmácsolási szolgáltatásokat,
f) ellátja a minisztérium szakértőinek kiutazásával járó adminisztrációs feladatokat (repülőjegy- és vonatjegy-foglalás, szállásfoglalás, utasbiztosítás megkötése, taxi-csekkek biztosítása),
g) végrehajtja a külföldiek részvételével megvalósuló szakértői szintű rendezvények előkészítésével, lebonyolításával és pénzügyi elszámolásával járó szervezési és protokolláris teendőket,
h) javaslatot tesz és lebonyolítja a protokollajándékok beszerzését, valamint kezeli a kis értékű protokollajándékokat,
i) a szakértői és vezetői szintű hazai és külföldi nemzetközi találkozókhoz biztosítja a megfelelő szintű protokoll ajándékokat és vezeti nyilvántartásukat.

6. A Nemzetközi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) a jóváhagyott prioritások alapján elvégzi a hivatali egységek éves kiutazási és fogadási terveinek összesítését, majd a minisztérium összesített kiutazási és fogadási tervét felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz,
b) a feladat- és hatáskör szerint érintett hivatali egységek, társtárcák és más államigazgatási szervek bevonásával előkészíti a minisztérium felső szintű vezetői nemzetközi tárgyalásainak szakmai anyagait; gondoskodik az e tárgyalásokból eredő feladatok végrehajtásáról, illetve végrehajtatásáról, valamint az e tárgyalásokról szóló tájékoztató jelentéseknek a Kormány vagy a minisztérium vezetése számára történő előkészítéséről,
c) gondoskodik a nemzetközi szerződések végrehajtásának összehangolására létrehozott vegyes bizottságok működéséről, határozataik végrehajtásáról,
d) tájékoztatja a minisztérium feladat- és hatáskör szerint érintett hivatali egységeit, az érintett társtárcákat és más államigazgatási szerveket a helyettes államtitkár és magasabb beosztású vezetők nemzetközi tárgyalásairól, valamint a nemzetközi szerződések aláírásáról és hatálybalépéséről,
e)204 a minisztérium hivatali egységei vezetőinek, valamint az önálló belügyi szervek vezetőinek kezdeményezésére végzi az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár által engedélyezett szolgálati útlevelek kiadásával kapcsolatos ügyintézést.
7.205

2.1.4.4. Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály

1. Az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. Az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály kodifikációs feladatai körében az ágazatok illetékes szervezeti egységeinek bevonásával koordinálja a kétoldalú egyezmények, a minisztérium hatáskörébe tartozó, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú nemzetközi szerződésekhez való csatlakozás szakmai és jogi előkészítését, figyelemmel kíséri a szerződések végrehajtását.

3. Az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály koordinációs feladatai körében
3.1. koordinálja a minisztérium egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú kétoldalú nemzetközi szakmai együttműködéseiből eredő feladatokat, a minisztériumi álláspont kialakítását, és szükség esetén képviseli a minisztériumot,
3.2.206 a minisztérium egészségügyi, szociális és köznevelési feladatkörében eljárva kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi és hazai társminisztériumokkal, a Magyarországra akkreditált külképviseletekkel, a más országba akkreditált magyar külképviseletekkel
3.3. a minisztérium egészségügyi, szociális és köznevelési feladatkörében eljárva koordinálja az egyes országokkal kötött nemzetközi szerződések, valamint egyéb kétoldalú (minisztériumközi) megállapodások és együttműködések előkészítését, végrehajtását,
3.4. egészségügyi, szociális és köznevelési feladatkörében ellátja a Visegrádi Négyek (V4) nemzetközi szervezettel kapcsolatos koordinációs és szervezési feladatokat, valamint koordinálja a V4 feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, szervezési és nemzetközi feladatokat az illetékes szervezeti egységek bevonásával,
3.5. közreműködik a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásában,
3.6. az egészségügyi, szociális és köznevelési feladatkörében ellátja a nemzetközi kétoldalú minisztérium- és kormányközi vegyes bizottságokban ellátja a minisztérium képviseletét, illetve javaslatot tesz a képviselet ellátására,
3.7. koordinálja a feladatkörébe tartozó minisztériumközi és minisztériumon belüli szakértői testületek működését,
3.8. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen előkészíti a kétoldalú állam- és kormányközi megállapodásokat, illetve az egyezményeket, valamint az azok végrehajtására kötött munkaterveket, csereprogramokat,
3.9. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen ellátja a kétoldalú állam- és minisztériumközi szerződésekből, vegyes bizottsági megállapodásokból eredő feladatokat,
3.10. részt vesz az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen a minisztérium Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal (a továbbiakban: EKTB) összefüggő munkájában, a minisztérium EKTB szakértői csoportjaival együttműködve az EKTB ülésein képviselendő egységes álláspont kialakításában, és szükség esetén képviseli a minisztériumot,
3.11. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen biztosítja – az EKTB minisztérium által felügyelt szakértői csoportjaival együttműködve – az Európai Unió Tanácsának ülésein, valamint a minisztérium több ágazatát érintő európai uniós tárgyalásokon részt vevő, a minisztériumot képviselő felsővezető felkészüléséhez szükséges információkat, háttéranyagokat,
3.12. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen koordinálja a minisztérium európai uniós munkacsoportokban és programokon történő részvételét,
3.13. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen kapcsolatot tart és együttműködik más minisztériumokkal, más államok nemzetközi feladatellátásban részt vevő szerveivel, a nemzetközi szervezetekkel, a Magyarországra akkreditált külképviseletekkel, a más országba akkreditált magyar külképviseletekkel,
3.14. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen koordinálja a multilaterális szintű nemzetközi és uniós jogi jogalkotási folyamatokat, közreműködik az elfogadásra kerülő normák hazai jogi megfeleltetését biztosító jogalkotási folyamatok előkészítésében, szükség szerint javaslatot tesz a nemzetközi, illetve az uniós joggal való összhang megteremtése tekintetében indokolt lépésekre, szabályozásokra,
3.15. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen elvégzi az uniós jogszabályok, egyéb kötelező jellegű aktusok átültetését megvalósító hazai jogszabályok notifikációját,
3.16. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen gondoskodik az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] szerint a miniszter részére előírt, a tervezet bejelentésére vonatkozó feladatok ellátásáról, ennek keretében
a) figyelemmel kíséri a minisztérium előterjesztésében készülő, műszaki tartalmú jogszabálytervezetek egyeztetését, és gondoskodik róla, hogy a jogszabálytervezetek műszaki bejelentésének előkészítése az egyeztetési folyamat megfelelő fázisában megkezdődjön,
b) gondoskodik a jogszabálytervezetnek az igazságügyért felelős miniszter által működtetett Notifikációs Központ részére történő bejelentésről a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 13. §-a szerint,
c) a bejelentéssel összefüggésben kapcsolatot tart és egyeztet a Notifikációs Központtal,
d) a Notifikációs Központ által megküldött információkról (tagállami bejelentés, notifikációs időszak lejárta stb.) tájékoztatja az előterjesztésért felelős szervezeti egységet és a jogi ügyekért felelős szakterületet,
3.17. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen koordinálja – az ágazatok nemzetközi feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint a jogi szakterület bevonásával – az uniós intézmények által kezdeményezett normakontroll-folyamatok során az uniós intézményekkel folytatott párbeszéd hatékony és érdemi lezárását, ennek keretében különösen
a) biztosítja az elsősorban az EKTB 47. számú szakértői csoportban zajló normakontroll-folyamatok tekintetében az Európai Unió Bírósága előtti eljárást megelőző – a munkacsoport keretében beérkező – minisztériumi főfelelősségű vagy társfelelősségű jogszabályokkal kapcsolatos, a kötelezettségszegési eljárásokkal összefüggő magyar kormányzati válaszok előkészítésének koordinációját,
b) biztosítja az Igazságügyi Minisztérium szakterületeivel közösen az Európai Unió Bírósága előtti ügyekkel kapcsolatos magyar kormányzati álláspontot előkészítő feladatok koordinációját,
3.18. koordinálja – a szakterületek szervezeti egységeivel együttműködve – a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú minisztériumi kötelezettségek és feladatok ellátását, ideértve
a) a minisztériumi, illetve kormányzati álláspont kialakítását, képviseletét,
b) a nemzetközi szerződések végrehajtásából eredő tagállami kötelezettségek monitorozásával összefüggésben a nemzetközi szervezetekben hazánkat érintő megállapítások, elmarasztalások, a hazánkkal szemben megfogalmazott ajánlások, elvárások megfelelő kezeléséhez szükséges lépések előkészítését,
3.19. az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen koordinálja a nemzetközi szervezetekben és egyes regionális együttműködésekben betöltött tagsággal [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és szakosított szervei, különösen az Egészségügyi Világszervezet (WHO), Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), Európa Tanács, Közép-Európai Oktatási Együttműködés (CECE) stb.] összefüggő – más főosztály feladatkörébe nem tartozó – feladatok ellátását, koordinálja a szakterületek képviseletét az üléseken, bizottságokban, szükség esetén képviseli a minisztériumot,
3.20. koordinálja, illetve nyomon követi az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú jelentési kötelezettségek végrehajtását.

4. Az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály egyéb feladatai körében
a) szükség szerint képviseli a minisztériumot a külhoni magyar egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú ügyeket kezelő minisztériumközi bizottságokban és igény szerint egyéb szakmai testületekben,
b) egészségügyi, szociális és köznevelési tárgykörben részt vesz a szomszédos országokkal közösen működtetett ún. kisebbségi vegyes bizottságok ülés-előkészítő munkálataiban, valamint figyelemmel kíséri a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján elvégzendő feladatok végrehajtását,
c) kapcsolatot tart a kisebbségi diplomáciáért felelős kormányzati szervekkel,
d) az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgykörben közreműködik a Magyarország európai uniós tagságából adódó jogszabály-előkészítési feladatok ellátásában,
e) az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen részt vesz az elfogadott európai uniós jogszabályokból és az európai uniós együttműködés egyéb jogi eszközeiből fakadó hazai feladatok meghatározásának (intézményfejlesztési, jogalkotási) vezetői döntésre való előkészítésében,
f) az egészségügyi, szociális és köznevelési szakterületen az illetékes szervezeti egységeik bevonásával koordinálja a multilaterális nemzetközi szerződésekhez való csatlakozás szakmai és jogi előkészítését, figyelemmel kíséri a szerződések végrehajtását.

5. Az Európai Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében
5.1. előkészíti a minisztérium vezetőinek és a felsővezetőknek az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú nemzetközi szervezetek és az európai uniós intézmények vezetőivel folytatott tárgyalásait, találkozóit az ágazatok szakmai ügyekért felelős szervezeti egységeivel együttműködve,
5.2. biztosítja az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú európai uniós döntéshozatali folyamatokban az ágazatok bevonásával a magyar álláspont kialakítását a minisztérium felelősségébe tartozó területeken,
5.3. gondoskodik az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú nemzetközi szervezetek és illetékes bizottságaik (különösen OECD, ENSZ és szakosított szervezetei, illetve Európa Tanács), az európai uniós intézmények és szervek ülésein Magyarországot képviselő személyek részvételének és állásfoglalásra való jogosultságának előkészítéséről, részt vesz továbbá az OECD Nemzeti Tanács munkájához kapcsolódó feladatok ellátásának koordinációjában,
5.4. az illetékes államigazgatási szervekkel együttműködve megszervezi az állásfoglalásra jogosult kormányzati képviselőnek az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa és az Európai Unió Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanácsa ülésein történő részvételét a minisztérium felelősségébe tartozó témák tekintetében, gondoskodik a szükséges háttéranyagok, tárgyalási álláspontok, hozzászólások tartalmi és technikai előkészítéséről, igény szerint gondoskodik az ülésen részt vevő felsővezető szakmai kíséretéről, a jelentések elkészítéséről,
5.5.207 koordinálja és összehangolja az 5.3. és 5.4. alpont szerinti tanács munkáját előkészítő tanácsi formációkban való minisztériumi képviseletet, különös tekintettel a Szociális Kérdések, a Népegészségügy, a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Tanácsi Munkacsoportokban, a Magas szintű Népegészségügyi Tanácsi Munkacsoportban, az Európai Unió Szociális Védelmi Bizottságában (SPC) folyó tárgyalásokra, valamint az Oktatás tanácsi munkacsoportokban és a magas szintű csoportokban folyó tárgyalásokra,
5.6. gondoskodik az EKTB munkájában való hatékony részvétel előkészítéséről, szükség szerint gondoskodik az EKTB szakértői csoportjaiban való részvételről,
5.7. vezeti és működteti az EKTB feladatainak ellátásában közreműködő 3. számú Személyek Szabad Áramlása, 4. számú Népegészségügyi, 45. számú Kábítószerügyi, 51. számú Szociálpolitika szakértői csoportokat és az 1.32. kábítószerügyi alcsoportot, valamint koordinálja a minisztérium képviseletét és a szakterületek részvételét a minisztériumot érintő más EKTB szakértői csoportokban,
5.8. közreműködik az Európai Tanács (EiT) minisztériumi felelősségi körbe tartozó, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú témáinak előkészítésében, a tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,
5.9. az illetékes szervezeti egységekkel együttműködve, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgykörben
a) biztosítja a Kormány, illetve annak tagja és az Országgyűlés közötti, a tagállami együttműködési kötelezettségek teljesítését a vonatkozó jogszabályok alapján,
b) koordinálja az Országgyűlés bizottságaival, egyéb politikai szerveivel, a képviselőcsoportokkal való kapcsolattartás során a képviselni szükséges kormányálláspont kialakítását, közigazgatási egyeztetését,
5.10. biztosítja az Európai Uniónak a minisztérium felelősségi területéhez tartozó, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú programjaiban a magyar részvételt, valamint koordinálja a hazai megvalósítást szolgáló feladatok ellátását, ezen feladat keretében
a) gondoskodik az Európai Unió részére rendszeresen készítendő nemzeti jelentések és esetenkénti (rész) beszámolók, szakmai értékelések és egyéb jelentések összeállításáról,
b) ellátja a nemzetközi vagy regionális szervezetekkel történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat,
5.11. gondoskodik az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú, európai uniós, illetve nemzetközi szervezetekben betöltött tagsággal összefüggő szakdiplomáciai feladatok ellátásáról, valamint a miniszter és az államtitkárok vendégeiként hazánkba látogató, valamely európai uniós intézmény, illetve nemzetközi szervezet vezetőinek, munkatársainak fogadásával kapcsolatos feladatokról,
5.12. koordinálja a nemzetközi szervezetek részére készítendő, a minisztérium felelősségi területeit érintő, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú jelentések, szükség szerinti részbeszámolók, szakmai értékelések és egyéb jelentések összeállítását, ennek során szorosan együttműködik a felelős szakmai államtitkárokkal, a jogi ügyekért felelős szakterülettel, valamint az érintett ágazati szervezeti egységekkel,
5.13. koordinálja az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú kiemelt nemzetközi szervezetekben és projektekben történő megjelenést és azok kezdeményezését,
5.14. előkészíti a szociális biztonsági tárgyú kétoldalú nemzetközi egyezményeket, az egyezmények végrehajtása, különösen az illetékes hatósági feladatok ellátása érdekében együttműködik az érintett ágazatokkal, más minisztériumokkal és állami szervekkel, továbbá a másik részes fél illetékes hatóságaival; illetve biztosítja az azok végrehajtása érdekében szükséges szakmai iránymutatásokat,
5.15. a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve részt vesz a nemzetközi fejlesztéspolitikához kapcsolódó, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú minisztériumi koordinációban, képviseli az érintett ágazatokat a minisztériumközi bizottságokban [NEFE (nemzetközi fejlesztési együttműködés)],
5.16. ellátja a szociális biztonsági koordinációs uniós rendeletek (883/2004/EK és 987/2009/EK) tekintetében az illetékes hatóság, összekötő szerv, valamint az illetékes intézmény feladatait, ennek keretében kapcsolatot tart a tagállami illetékes hatóságokkal–különösen a rokkantsági típusú ellátásokkal kapcsolatos összekötő szervi feladatkörében–a tagállami összekötő szervekkel, illetékes intézményekkel; ellátja a szociális biztonsági adatok elektronikus cseréjének (EESSI) kormányzati koordinálásával összefüggő feladatokat és a nemzeti hozzáférési pont működtetését; koordinálja, illetve biztosítja a tagállami illetékes hatóságok, illetékes intézmények és az Európai Bizottság kapcsolódó megkereséseivel, a tagállami hatóságokkal felmerülő vitás kérdések rendezésével összefüggő feladatok ellátását; továbbá a részvételt a Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációjával foglalkozó Igazgatási Bizottság munkájában; koordinálja a szociális biztonsági koordinációs uniós rendeletek végrehajtásával kapcsolatos magyar álláspont kialakítását a minisztérium ágazatai, más tárcák, valamint a minisztériumok háttérintézményei között,
5.17. előkészíti az egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú többoldalú állam- és kormányközi megállapodásokat, illetve egyezményeket,
5.18.208 ellátja a minisztérium felelősségi körébe tartozó egészségpolitikai, szociálpolitikai, kábítószerügyi, köznevelési, igazgatással kapcsolatos, a nemzetközi szervezetek tevékenységével összefüggő, illetve az uniós feladatok koordinációját, valamint az oktatási és a szociális védelmi nyitott koordinációs, illetve az Európai Szemeszterrel és az EU 2030 célkitűzésekkel összefüggő szociális védelmi feladatok koordinációját, továbbá gondoskodik a Szociális Védelmi Bizottság, illetve a szociális védelmi rendszerek leíró összehasonlításával foglalkozó bizottság (MISSOC), valamint az egyes oktatási, kulturális és sportügyekkel foglalkozó munkacsoportok munkájában történő részvételről,
5.19. ellátja a Közép-Európai Oktatási Együttműködésből (CECE) származó feladatokat a köznevelési államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával,
5.20. a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kialakítja a nemzetközi fejlesztéspolitika tárcát érintő, egészségügyi, szociális és köznevelési tárgyú vonatkozásait, képviseli az érintett ágazatokat a minisztériumközi bizottságokban (NEFE – nemzetközi fejlesztési együttműködés).

2.1.5. Az informatikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai

2.1.5.1. Az Informatikai Helyettes Államtitkári Titkárság

1. Az Informatikai Helyettes Államtitkári Titkárság az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. Az Informatikai Helyettes Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

2.1.5.2. Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály

1. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben feladatkörében szakmailag előkészíti a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetét.

3. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben közreműködik a más szervek által készített jogszabálytervezetek külső és belső véleményezésében, a más tárcák által előkészített tervezetek belső egyeztetésében, valamint a központi és területi közigazgatás informatikai együttműködésének megvalósításában.

4. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) összehangolja a belügyi ágazathoz tartozó rendészeti, informatikai, telekommunikációs rendszereket, a rendszerek fejlesztését, javaslatot tesz a központosított megvalósításra,
b) irányítja és felügyeli a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint a rendészeti szervek informatikai, telekommunikációs fejlesztéseit, üzemeltetési tevékenységét,
c) feladatkörében ellenőrző tevékenységet végez a hivatali egységeknél, a minisztériumi szerveknél, valamint a rendészeti szerveknél,
d) közreműködik a személyes és minősített adatok tárolásával, továbbításával kapcsolatos szolgáltatások működtetésében, felügyeletében; végzi a személyes és minősített adatok védelmével kapcsolatos információbiztonsági tevékenységeket, rendszertechnológiailag érvényesíti a differenciált hozzáféréssel és bizonyítékbiztosítással kapcsolatos követelményeket,
e) közreműködik az ágazati szintű integrált emberi erőforrás-gazdálkodást támogató információs rendszer működtetésében,
f) a hivatali egységek tekintetében informatikai infrastruktúra üzemeltetés során biztonsági incidens vagy kritikus hibajavítás esetén dönt infrastrukturális alrendszerek, szolgáltatások ideiglenes vagy időszakos szüneteltetéséről, felfüggesztéséről, ellenőrzéseket tart az incidenskezeléssel összefüggésben kiadott szabályozók szerinti incidenskezeléssel kapcsolatban, a kritikus incidensek kivizsgálása kapcsán helyesbítő és megelőző intézkedésekre tesz javaslatot.

5. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály a minisztérium adatvagyon nyilvántartásaihoz, a közneveléshez és a szociális ügyekhez, valamint a hatáskörébe rendelt elektronikus információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai szakmai felügyeleti és koordinációs feladataival összefüggésben
a) az adatgazda igényeinek megfelelően gondoskodik az informatikai fejlesztések szakmai támogatásáról, ennek keretében felméri a jogszabályváltozásból és az adatgazda igényeiből eredő fejlesztési elvárásokat, meghatározza a konkrét fejlesztési feladatokat,
b) IT szakmai kontrollt gyakorol a fejlesztések teljes folyamatában,
c) koordinálja a fejlesztési folyamatban részt vevő szervezetek, szervezeti egységek feladatait,
d) ellenőrzi a fejlesztések előzetesen meghatározott ütemezés szerinti megvalósulását,
e) a megrendelő szerv közreműködésével IT szakmai szempontból felügyeli a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos teljesítéseket,
f) vizsgálja a belügyi ágazatban az elektronikus ügyintézés korszerűsítését, egyszerűsítését elősegítő innovációs megoldásokat, azok közigazgatási gyakorlatban történő bevezetésének lehetőségét,
g) ellátja a feladatkörébe utalt projektek szakmai felügyeletét,
h) ellátja a köznevelési államtitkár és a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított háttérintézmények informatikai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
i) jóváhagyja a köznevelési államtitkár és a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított háttérintézmények informatikai fejlesztéseit,
j) együttműködik a független minőségbiztosító által végzett feladatellátásban.

6. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály a minisztérium adatvagyon nyilvántartásaihoz, a közneveléshez és a szociális ügyekhez, valamint a hatáskörébe rendelt elektronikus információs rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásmenedzselési és monitoring feladataival összefüggésben
a) közreműködik a felhasználói preferenciák és igények előzetes – rendszeres és eseti jellegű – felmérésében és kiértékelésében, azok eredményéről jelentéseket készít,
b) ellátja a kapcsolódó informatikai fejlesztések ügyfélorientált és szolgáltatás-szemléletű előkészítését, tervezését és gondoskodik a megvalósításról,
c) támogatja a korszerű technológiákat alkalmazó okmányokhoz és kártyarendszerekhez kapcsolódó szolgáltatási rendszerek tervezését, közreműködik azok kialakításában és működtetésében,
d) közreműködik a belügyi ágazatban az egységes tájékoztatás és népszerűsítés rendszerének kialakításában és tartalmi menedzselésében,
e) kidolgozza a fejlesztéssel, bevezetéssel és működtetéssel összefüggő szakmai tájékoztatásokat,
f) közreműködik az egységes monitoring rendszer kialakításában és működtetésében, ennek keretében folyamatosan monitorozza működését,
g) rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatást, statisztikai adatgyűjtést teljesít, elemzéseket és jelentéseket készít.

7. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály az 5–6. pontban meghatározott feladatainak ellátása során együttműködik a hivatali egységekkel, a társminisztériumokkal, és IT szakmai szempontból felügyeli a minisztérium elektronikus szolgáltatás-fejlesztési feladatokat ellátó háttérintézményeit.

8. A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) közreműködik az informatikai, telekommunikációs szakterület tekintetében a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint a rendészetet érintő szabványok, normatívák, ajánlások, rendszertechnológiai irányelvek kidolgozásában,
b) ellátja a helyi rejtjel-felügyeleti tevékenységet, elkészíti a helyi szintű informatikai biztonsági ajánlást, a minisztérium és a központi szolgáltatások informatikai biztonsági és rejtjelszabályzatát,
c) közreműködik a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek feltárásában, az informatikai, telekommunikációs pályázatok kidolgozásában; a projekttevékenység keretében tervezi, szervezi és koordinálja a fejlesztést, a rendszerintegrációt, szükséges mértékben részt vesz a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint a rendészeti szervek szakterületi fejlesztéseiben.
9.209 A Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján végzi a helyi információbiztonsági felügyeleti feladatokat.

2.1.5.3. Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály

1. A Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) feladatkörében szakmailag előkészíti és kidolgozza a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó elektronikus szolgáltatások működési szabályait, valamint az azzal összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
b) feladatkörében szakmailag előkészíti a belügyi ágazati informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét.

3. A Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a más szervek által készített jogszabály-tervezetek külső és belső véleményezésében, a más tárcák által előkészített tervezetek belső egyeztetésében,
b) közreműködik a belügyi ágazati informatikai alkalmazások és nyilvántartások összehangolásával összefüggő finanszírozási és jogi feladatok végrehajtásában,
c) koordinálja és kötelezettségvállalásra előkészíti az elektronikus szolgáltatások megvalósíthatóságának biztosítása érdekében kötendő szerződéseket.

4. A Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi Együttműködési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
4.1.210
4.2. gondoskodik az elektronikus szolgáltatási stratégia kidolgozásáról, folyamatos aktualizálásáról, éves lebontásáról és monitoringjáról,
4.3. figyelemmel kíséri és monitorozza az elektronikus szolgáltatási szempontból stratégiai jelentőségű szolgáltatások, fejlesztések, feladatok megvalósulását, és szükség esetén javaslatot tesz a beavatkozásra az összhang biztosítása érdekében,
4.4. véleményezi a belügyi ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó, informatikai fejlesztést tartalmazó operatív programokat, tervezett beavatkozásait és a támogatási konstrukciók útmutatóit, valamint felügyeletet gyakorol ezen informatikai fejlesztést tartalmazó operatív program akciótervének, tervezett beavatkozásainak és a támogatási konstrukciónak megvalósításában,
4.5. részt vesz a monitoring rendszer működési modelljének kidolgozásában és a projektlisták előzetes véleményezésében, értékelésében, valamint a feladatkörébe tartozó fejlesztések végrehajtásának monitorozásában,
4.6. ellátja a feladatkörébe utalt projektek szakmai előkészítését, felügyeletét, monitorozását,
4.7. közreműködik belügyi ágazati szinten az egységes közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika előkészítésében,
4.8. közreműködik belügyi ágazati informatika infrastrukturális megvalósítását szolgáló stratégiai terv előkészítésében, a stratégia aktualizálásában, alábontásában, végrehajtásában és monitoringjában,
4.9.211 ellátja az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ESZFK Nonprofit Kft.) informatikai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat; ennek keretében ellenőrzi az ötmillió forintot meghaladó értékű kötelezettségvállalásokat, a szakterületét érintően előkészíti az e körbe tartozó döntéseket, előkészíti és megköti a közszolgáltatások finanszírozásával kapcsolatos – fejlesztési, üzemeltetési – szerződéseket, valamint ellenőrzi azok végrehajtását,
4.10. felügyeleti tevékenysége körében monitoring és kontrolling rendszert működtet, amelynek keretében közvetlenül adatszolgáltatást, és előkészítő anyagokat kér be a felügyelt szervezetek működésével és tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül vagy elektronikus rendszerhozzáférés útján ellenőrzéseket végez a közszolgáltatási tevékenységgel és annak ellentételezésével, valamint ennek céljából és mértékéig a közszolgáltatást nyújtó szervetek működésével összefüggésben, a monitoring és kontrolling rendszerekből származó jelzéseket továbbítja az illetékességgel rendelkező szakmai szervezetek részére,
4.11. közreműködik az informatikai helyettes államtitkár szakmai felelősségi körébe és felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, költségvetési előirányzat-gazdálkodási, beszámolási feladatok végrehajtásában,
4.12. az informatikai fejlesztések, az infrastrukturális háttér biztosítása érdekében meghatározza a minisztérium szerveinek informatikai stratégiai célkitűzéseit,
4.13. közreműködik a belügyi ágazat felelősségi körébe tartozó közigazgatási IT infrastruktúra, valamint e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésében,
4.14. közreműködik az ágazat elektronikus ügyintézést biztosító szervekre vonatkozó kötelezettségeinek való megfeleléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
4.15. közreműködik az egészségügyi ágazati informatika kialakításában, az ezzel kapcsolatos fejlesztési irányok meghatározásában, és ezek koordinációjában,
4.16. közreműködik az egészségügyi ágazati informatikai szolgáltatás- fejlesztés megvalósításában, monitoringjában,
4.17. közreműködik az egészségügyi szolgáltatások összhangjának megteremtésében, az egészségügyi digitalizáció kiépítésében,
4.18.212 az ESZFK Nonprofit Kft.-vel együttműködve ellátja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér informatikai működtetésével és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez csatlakozáshoz használt informatikai rendszerek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

2.1.6. A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai

2.1.6.1. Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkári Titkárság

1. A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkári Titkárság a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.

2. A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkári Titkárság nem tagozódik osztályokra.

2.1.6.2. Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály

1. A Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) szakmailag előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatási nyilvántartással, a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálásával kapcsolatos jogszabályokat,
b) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,
c) közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében.

3. A Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a)213 közreműködik az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szerveinek szakmai irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában,
b) szociális szövetkezetekkel kapcsolatos feladatokat lát el, ennek keretében
ba) a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezeti modellel kapcsolatosan ellátja a több minisztériumot is érintő kérdések koordinációját,
bb) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek szakmai támogatását biztosítandó az érintett képző- és kutatóintézetekkel, szakmai hálózatokkal,
bc) közreműködik a hazai és uniós források szociális szövetkezeteket érintő támogatások tervezésében, a forrásintegráció biztosításában,
bd) együttműködik más szervekkel, szervezetekkel a fenntarthatóság érdekében,
be) együttműködik a szociális szövetkezetek szakmai szervezeteivel,
bf) részt vesz a szociális szövetkezetek hosszú távú fenntarthatóságát biztosító jogi környezet kidolgozásában,
bg) gondoskodik a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek kialakításához, hosszú távú működéséhez szükséges koncepció, stratégia kidolgozásáról, a miniszter feladatkörébe tartozó esetekben annak végrehajtásáról,
bh) a hatékony támogatás érdekében a közfoglalkoztatási tevékenység helyszíni monitoring vizsgálatára kirendelt munkatársak közreműködésével felméri, elemzi és értékeli a közfoglalkoztatási mintaprogramokat megvalósító közfoglalkoztatókat, és javaslatot tesz a szociális szövetkezetté válás lehetőségére,
bi) a szociális szövetkezetek megalakulásának elősegítése érdekében javaslatokat tesz az értékteremtő közfoglalkoztatási programok tervezésének, finanszírozásának módszertanára,
bj) a közfoglalkoztatási mintaprogramok tervezése során felméri a szociális szövetkezetté válást megvalósítani kívánó közfoglalkoztatókat, és meghatározza az értékteremtő programoknál a támogatandók körét és a támogatás mértékét,
bk) folyamatosan figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetté válást megvalósítani kívánó közfoglalkoztatók programjait,
bl) szükség szerint ellenőrzi a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetté válást megvalósítani kívánó közfoglalkoztatók programjainak végrehajtását,
bm) a miniszter döntése alapján ellátja a közfoglalkoztatásból beszerzett eszközökkel kapcsolatos állami képviselői feladatokat,
bn) folyamatos támogatási rendszert működtet a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek eredményes működésének érdekében, és részt vesz a jó gyakorlatok terjesztésében,
c) előkészíti az országos közfoglalkoztatási programokat, amelynek során együttműködik a feladatkör szerint érintett minisztériumokkal, valamint a jelentős közfoglalkoztatókkal,
d) megvizsgálja és szakmailag előkészíti a járási startmunka programokra és azok módosítására vonatkozó miniszteri döntést,
e)214 meghatározza a vármegyei (fővárosi) kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,
f) megvizsgálja, értékeli, valamint szakmailag véleményezi az egyedi döntést igénylő közfoglalkoztatási programok terveit, előkészíti az egyedi döntést igénylő programokra és azok módosítására vonatkozó miniszteri döntést,
g) a speciális tevékenységre irányuló közfoglalkoztatási programok esetében együttműködik az érintett minisztériumokkal és szervezetekkel,
h) elbírálja a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjával kapcsolatos kérelmeket, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatási döntéseket, okiratokat, és szakértői, koordinátori feladatokat lát el, aminek keretében együttműködik az érintett minisztériumokkal, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel, továbbá ellátja a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárnak a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Területi és Gazdaságfejlesztési Programok Főosztályának a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjához kapcsolódó feladatai feletti szakmai irányítási jogköréből eredő feladatokat.

4. A Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) gondoskodik a Kormány közfoglalkoztatási politikájának érvényesítéséről és végrehajtásáról, kidolgozza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét,
b) kiadmányozásra előkészíti a miniszter másodfokú hatáskörébe tartozó döntéseket,
c) vizsgálja a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,
d) egyedi döntést igénylő programok szervezése során szakértői tevékenységet végez,
e) kapcsolatot tart a Start-munkaprogram előirányzat kezeléséért felelős szervezeti egységgel,
f) koordinálja és figyelemmel kíséri a források felhasználását,
g) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a helyi közfoglalkoztatás lehetőségeinek feltárásához, valamint a közfoglalkoztatás megszervezéséhez,
h) szakmai irányítói jogkört gyakorol a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerének (KTK) működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban,
i) előkészíti a közfoglalkoztatási ágazat stratégiai döntéseit, rövid- és középtávú koncepcióit, javaslatait a Kormány részére,
j) előkészíti a közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket a Kormány részére,
k) megszervezi és koordinálja a közfoglalkoztatás népszerűsítéséhez kapcsolódó országos rendezvényeket,
l) összeállítja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadványokat, évkönyveket,
m) ellátja a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis feletti miniszteri szakmai felügyeletből adódó feladatokat.

2.1.6.3. Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály

1. A Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) ellátja a közfoglalkoztatás működtetésével kapcsolatos informatikai rendszerek feletti miniszteri szakmai felügyeletből adódó feladatokat,
b) monitoring rendszert működtet a folyamatban lévő közfoglalkoztatás keretében bonyolított programok teljesüléséről, ennek keretében
ba) a monitoring rendszerben rögzített adatok alapján elemzéseket, összehasonlító vizsgálatokat készít,
bb) adatok és felmérések alapján a programok eredményeit, hatékonyságát, hatásait folyamatosan vizsgálja, az elemzések alapján javaslatokat fogalmaz meg,
bc) meghatározza a monitoring keretében mérhető célokat és indikátorokat,
bd) a helyszíni adatgyűjtés érdekében együttműködik a közfoglalkoztatási tevékenység helyszíni monitoring vizsgálatára kirendelt munkatársakkal,
c) követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,
d) meghatározza az adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,
e) javaslatot tesz a közfoglalkoztatás működéséhez kötődő informatikai rendszerek fejlesztésére, különösen az adattárházas fejlesztésekre,
f)215 ellátja az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szervei hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a vármegyei szervek szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,
g)216 ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szervei által kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,
h) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,
i)217 ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv vármegyei vagy járási szerveinek hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem és előzetes tervezet megalapozottságát, valamint az azokban foglalt adatok valódiságát,
j) adatokat gyűjt és elemez a támogatott közfoglalkoztatási bérek és egyéb költségek alakulására vonatkozóan,
k) gondoskodik a közfoglalkoztatási programok pénzügyi és szakmai ellenőrzésének megszervezéséről,
l) elemzi és ellenőrzi a Kormány közfoglalkoztatási politikájának érvényesítését és végrehajtását,
m) ellátja a közfoglalkoztatás tekintetében a közérdekű adatszolgáltatási feladatokat, különös tekintettel a közfoglalkoztatási portálra; ellátja a portál koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
n) a közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat kezdeményez a különböző programok fejlesztésével kapcsolatban,
o) a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjának megvalósításával kapcsolatos monitoring rendszert működtet, aminek keretében statisztikai adatokat gyűjt, és elemzéseket, összehasonlító vizsgálatokat végez.

2.1.6.4. Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály

1. A Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a)218 koordinálja az állami foglalkoztatási szerv vármegyei szervei munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja a képzési és szolgáltatási támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
b) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel összefüggő feladatai keretében
ba)219 koordinálja, ellenőrzi, nyomon követi, értékeli az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szerveinek felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét,
bb)220 az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szerveivel együttműködve összegyűjti a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési igényeket, amelyek alapján meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési irányokat,
bc)221 a felhasználás irányelveire tekintettel szervezi a képzési programok megvalósítását, és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szervei ez irányú feladatát,
bd) összegyűjti, tanulmányozza az egyes képzési programok főbb követelményeit, ellenőrző munkája során a helyszínen is vizsgálja azok megvalósítását,
c) gondoskodik a képzési és szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, munkaerő-piaci szolgáltatásokat, képzéseket szervez, szakmai és módszertani anyagokat készít,
d) a szolgáltatásokkal összefüggő feladatai keretében
da) koordinálja, ellenőrzi, nyomon követi, értékeli a kormányhivatalok foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek, valamint a járási hivatalok foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek szolgáltatási feladataival összefüggő tevékenységét,
db) meghatározza a közfoglalkoztatásban részt vevők (re)integrációja érdekében a számára szükséges munkaerő-piaci és egyéb humánszolgáltatások típusát, irányát,
dc) a munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítását a kormányhivatalok humán erőforrásának figyelembevételével szervezi, és koordinálja a kormányhivatalok foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek, a járási hivatalok foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek ez irányú feladatát,
dd) összegyűjti, tanulmányozza a munkaerő-piaci szolgáltatások eredményeit, hatásait, főbb követelményeit, közreműködik a szolgáltatások hatékonyságának vizsgálatában.

3. A Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) kialakítja, irányítja és koordinálja az uniós forrásból finanszírozott projektszervezet tevékenységét,
b) a projekt szakmai irányítása mellett koordinálja a társ szervezeti egységek által biztosított támogató szolgáltatói környezet tevékenységeit, közreműködik a többéves éves fejlesztési keret, valamint támogatási konstrukciók előkészítésében, kidolgozásában, végrehajtásában, monitoring tevékenységében és ellenőrzésében.

4. A Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) a szaktárcákkal együttműködve figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci hiányszakmákat, ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek – különösen a hiányszakmákra történő – képzésével kapcsolatos feladatokat,
b) a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével kidolgozza a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások struktúráját, és javaslatot tesz annak fejlesztésére,
c) együttműködik a felnőttképzést és szakképzést koordináló szervekkel,
d)222 az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási munkatársai részére tanácsadási szolgáltatásokat biztosít, valamint humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat lát el,
e)223 koordinálja, nyomon követi, értékeli az állami foglalkoztatási szerv vármegyei és járási szerveinek szolgáltatással, képzéssel kapcsolatos tevékenységét, beszámolókat készít a tapasztalatokról, javaslatokat fogalmaz meg,
f) közreműködik a képzések és szolgáltatások hatékonyságának vizsgálatában,
g) az ellenőrzést végző szervekkel együttműködve a képzések és szolgáltatások tekintetében ellenőrzéseket, monitoring tevékenységet folytat,
h)224 együttműködik a NISZ Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló közigazgatási szervezet képviselőjével az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének fejlesztése érdekében.

2.1.6.5. Vízügyi Koordinációs Főosztály

1. A Vízügyi Koordinációs Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Vízügyi Koordinációs Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) részt vesz a vízgazdálkodásról, a vízügyi hatósági eljárásról, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
b) koordinálja a vízgazdálkodásról, a vízkárelhárításról, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, a vízminőségi kárelhárításról, a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről, a vízkészlet-járulék kiszámításáról, a vízrajzi feladatok ellátásáról, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, valamint az öntözési célú vízszolgáltatásról szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését.

3. A Vízügyi Koordinációs Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közvetlen kapcsolatot tart a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatósággal, közreműködik az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában, valamint szakmai segítséget nyújt a vízkárelhárítás országos irányításához és a vízügyi igazgatóságok határvízi tevékenységéhez,
b) közreműködik a nemzetközi feladatok koordinációjában,
c) a vízügyi szakterületet érintően a jogalkotásra tett javaslatokat összegyűjti és megvizsgálja, elkészíti és kezeli a javaslatok alapján összeállított jogalkotási munkaterv vízügyi szakterületet érintő részét,
d) koordinálja a természetvédelmi kezelési tervek, a Natura 2000 területek szabályozására vonatkozó tervek kidolgozásában való közreműködést és a vízgazdálkodási érdekek képviseletét.

4. A Vízügyi Koordinációs Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) előkészíti az országos hatáskörű vízügyi hatóság vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásai feletti felügyeleti eljárás során keletkező döntéseket,
b) felelős az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízügyi döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti intézkedés előkészítéséért, ha jogszabály a döntést az irányítást ellátó előzetes vagy utólagos jóváhagyásához köti,
c) előkészíti az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az országos hatáskörű vízügyi hatóság irányában vízügyi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló egyedi utasítást.

5. A Vízügyi Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) szakmai segítséget nyújt az állami tulajdonú vízi utak fenntartásával, fejlesztésének felügyeletével, a hajóutak kitűzésével kapcsolatos ágazati irányítási feladatok ellátásához,
b) szakmai segítséget nyújt a belügyminiszter feladatkörébe tartozó ügyekben a vízgazdálkodás országos koncepciójából eredő, a vizek külön jogszabályban megfogalmazott jó állapotának elérését szolgáló intézkedések végrehajtásához,
c) közreműködik a belügyminiszter feladatkörébe tartozó ügyekben az állami tulajdonban lévő közcélú vízi létesítmények működtetésével, a koncessziós pályázat kiírásával, elbírálásával és a koncessziós szerződés megkötésével kapcsolatos előkészítő feladatokban,
d) szakmai segítséget nyújt a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséhez, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásához,
e) részt vesz a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül az integrált folyógazdálkodási feladatok irányításában,
f) közreműködik a lokalizációs tervek korszerűsítésének, a lokalizációs fejlesztések végrehajtásának irányításában,
g) közreműködik a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának felügyeletében,
h) szakmai segítséget nyújt a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásához, a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztéséhez,
i) közreműködik a vízi társulatok feletti szakmai felügyelet gyakorlásában,
j) előkészíti a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult létesítmények fenntartásával, a szükséges források biztosításával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket,
k) közreműködik a vízrajzi tevékenység ellátásának irányításában,
l) közreműködik az egyes adatszolgáltatási feladatok ellenőrzésében és a feladatok végrehajtásának felügyeletében,
m) felelős a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő vízügyi szakterületű hivatali egységek és az általuk végzett feladatok koordinációjáért a minisztériumon belüli hivatali egységek és az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányában,
n) az európai uniós projektek kapcsán a folyamatos kapcsolatot tart a Monitoring, Tervezés-koordinációs és Felügyeleti Főosztállyal,
o) ellátja a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vízügyi felelősségi körébe tartozó szakmai és egyéb pénzügyi keretek felhasználásával kapcsolatos feladatokat (kötelezettségvállalás előkészítése, támogatási szerződések elkészítése, megbízások, megrendelések, teljesítésigazolások elkészítése, elszámolások befogadása), a források felhasználásának folyamatos nyomon követésében és nyilvántartásában,
p) ellátja a vízügyi oktatási, továbbképzési, szakképzési, felnőttképzési feladatokat, kapcsolatot tart a különböző szakmai továbbképző, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel,
q) felel a minisztérium feladatkörébe tartozó adatfelvételek közül a mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás, a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége, a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki gazdasági adatai az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d friss-vízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai, a közüzemi víziközmű ellátó hálózatok eszközeinek adatai, a felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai előkészítéséért, működtetéséért és teljesítéséért, ennek érdekében együttműködik az Országos Vízügyi Főigazgatósággal,
r) a hatáskörébe tartozó statisztikai adatfelvételek tekintetében koordinálja a hivatalos statisztikáról szóló törvényben meghatározott feladatvégzést, fogadja a hozzá érkező statisztikai jelentéseket, azokból, valamint az egyéb szükséges és indokolt adatforrások alapján rendszeresen és felkérésre adatokat szolgáltat a minisztérium más szervezeti egységei és egyéb szervezetek részére.

2.1.6.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

1. A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) felelős a szakterület átfogó stratégiai céljainak kidolgozásáért, elemzések készítésében történő közreműködéséért, a célok elérését biztosító intézkedési programok kidolgozásáért, az eszközök meghatározásáért, szabályozási koncepciók kidolgozásáért,
b) szakterületét érintően szakmailag előkészíti
ba) a vízgazdálkodásról szóló törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben a víz mint környezeti elem védelmére vonatkozó törvényi szintű,
bb) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, a vizek védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, a felszíni vizek védelméről, a felszín alatti vizek és ezzel összefüggésben a földtani közeg védelméről, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről, a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlásáról, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló,
bc) a vízkészlet-járulék kiszámításáról, a vízrajzi feladatok ellátásáról, a felszín alatti vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárás szabályairól, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció tartalmi előírásairól, a használt- és szennyvízkibocsátásnak a környezet védelmére vonatkozó követelményeiről, a vízvédelmi szempontból érzékeny területek és felszíni vizek kijelöléséről, vizekre vonatkozó igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékekről, valamint a vízgazdálkodási tanácsokról szóló
jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
c) közreműködik a vizet mint környezeti elemet érintő horizontális környezetvédelmi szabályozás előkészítésében.

3. A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) koordinálja a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a kapcsolódó irányelvek, valamint egyéb, a vizek állapotának megóvását szolgáló irányelvek hazai szintű, más tárcákat is érintő végrehajtását,
b) felelős az ivóvízbázis-védelmi program szakmai végrehajtásáért, a távlati ivóvízbázisok fenntartási tevékenységének szakmai koordinációjáért,
c) létrehozza és fejleszti a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó mérő-megfigyelő és ellenőrző rendszereket, felügyeli az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) felelős a vizek állapotának, értékelési és adatfeldolgozási rendszereinek kialakításáért, fejlesztéséért, az értékelések elkészíttetéséért, a vízrajzi tevékenység és a vízkészlet-gazdálkodás feladatainak ellátásáért – a rendkívüli helyzetek kivételével –, a vízrajzi monitoring hálózat adataiból képzett információk tárolásával és közreadásával kapcsolatos feladatok szakmai koordinációjáért,
e) ellátja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelmével összefüggő vízvédelmi feladatokat,
f) szakterületét érintően szakmailag irányítja a vizek állapotára, valamint az ezt befolyásoló tevékenységekre, azok hatásaira vonatkozó szakági (OKIR vizes alrendszerei, VIZIR) és a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő adatfelvételt, továbbá fejleszti az ágazaton belüli és az ágazatközi koordinációt,
g) felelős a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatért,
h) koordinálja a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban történő társadalmi részvételt,
i) más ágazatokkal együttműködésben figyelemmel kíséri a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjai végrehajtását,
j) az Országos Vízgazdálkodási Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat lát el, végzi annak titkári teendőit és koordinálja a területi és részvízgyűjtő gazdálkodási tanácsokkal kapcsolatos minisztériumi szakmai feladatokat,
k)225 irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, valamint kölcsönösen együttműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal a vízgyűjtő-gazdálkodást, a víz mint környezeti elem védelmét és a vízkészlet-gazdálkodást érintő feladatok tekintetében,
l) felelős a szakterületeit illetően a költségvetési források tervezéséért és a felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozásáért,
m) közreműködik a Nemzeti Környezetvédelmi Program vízvédelmet érintő részanyagainak elkészítésében a környezetvédelemért felelős miniszter által irányított minisztériummal együttműködve,
n) szakterületét érintően kapcsolatot tart az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával,
o) közreműködik a természetvédelmi kezelési tervek, a Natura 2000 területek szabályozására vonatkozó tervek kidolgozásában, képviseli a vízgazdálkodási és vízvédelmi érdekeket.

4. A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységekkel szoros együttműködésben
a) részt vesz – feladatkörével összefüggésben – az EU-munkacsoportok jogharmonizációs és szakmai munkájában, és közreműködik a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatokban,
b) feladatkörét érintően közreműködik az Európai Unió döntéshozó fórumain képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában, és véleményezi az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság előterjesztéseit,
c) kijelölésének megfelelően részt vesz az EU szintű szabályozási bizottságokban, képviseli és érvényesíti a hazai álláspontokat és érdekeket, részt vesz a Víz Keretirányelv Közös Végrehajtási Stratégiája keretében (WFD CIS) létrehozott munkacsoportok munkájában, ellátja a hazai koordinációs feladatokat, szakmailag támogatja a magyar Víz Igazgató szakmai feladatait, és ellátja az ország szakmai képviseletét egyéb nemzetközi bizottságokban,
d) feladatköréhez kapcsolódóan részt vesz az EU Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és Vidékfejlesztési Alap igénybevételét szolgáló fejlesztési dokumentumok, a kapcsolódó operatív programok és pályázati kiírások elkészítésében, véleményezésében,
e)226 ellátja a hazai képviseletet a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságában, valamint az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény, a Víz Világtanács és a Víz Világpartnerség szervezetekben,
f) ellátja a hazai képviseletet a Duna Védelmi Egyezmény, a határvízi egyezmények érdekében alakult munkacsoportokban, koordinálja a hazai végrehajtási feladatokat,
g) ellátja a két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből, szerződésekből és együttműködésekből eredő szakmai feladatokat (különös tekintettel az EEA, OECD, kétoldalú határvízi egyezmények keretében folyó tevékenységekre),
h) felelős a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terveihez és határvízi egyezmények végrehajtásához szükséges információ- és adatszolgáltatásért,
i) koordinálja az Európai Unió Duna Régió Stratégia vízminőségi fejezetének feladatait, ellátja a prioritási terület nemzetközi szintű szakmapolitikai koordinációs feladatait,
j) felelős a szakterületéhez tartozó európai uniós és nemzetközi (EU Bizottság, Európai Környezetvédelmi Ügynökség, OECD/EUROSTAT, Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság, egyéb szervek részére) előírásoknak megfelelő jelentéskészítési és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért,
k) ellátja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságnak a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló, valamint a határokon átterjedő hatású ipari balesetek megelőzéséről szóló Helsinki egyezményei hazai szakterületi feladatait, közreműködik a Víz és Egészség Jegyzőkönyv hazai végrehajtási feladataiban.
l)227 a nemzetközi vízügyi feladatok tekintetében részt vesz a nemzetközi szerződések, minisztériumi megállapodások, szándéknyilatkozatok végrehajtásában, figyelemmel kíséri azok teljesítését,
m)228 biztosítja a nemzetközi szervezetekkel való, valamint a vízügyi együttműködési szándéknyilatkozatokhoz fűződő vízügyi ágazati kapcsolattartást.

5. A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) ellátja a megújuló (geo- és hidrotermális) energiák hasznosításával összefüggő, a felszíni vizek minőségi és a felszín alatti vizek mennyiségi állapotát érintő feladatokat,
b) közreműködik a hazai és nemzetközi tájékoztató anyagok előkészítésében, a hazai és nemzetközi tárgyalások előkészítésében,
c) felelős a vízkészlet-gazdálkodással és a vizek védelmével összefüggő kutatás és műszaki fejlesztési feladatokért és azok eredményeinek közzétételéért, az ismeretterjesztési, tájékoztatási feladatokért, a vizek állapotát jellemző, értékelt adatok kiadvány formájában történő nyilvánosságra hozataláért, a nyilvánosság tájékoztatásáért, a társadalmi tudatformálás szakmai hátterének kidolgozásáért,
d) közreműködik a vízzel kapcsolatos jeles napok ünneplésének (Víz Világnap, Duna Nap, egyéb vízügytörténeti évfordulók, események) előkészítésében, lebonyolításában,
e) meghatározza a felszíni és felszín alatti vizek állapotára és az azt befolyásoló tevékenységekre, azok hatásaira vonatkozó mérési, adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségeket, az ezen adatokat tartalmazó adatbázisok, információs rendszerek szakmai követelményeit, megállapítja a vizek állapotértékelésének szabályait,
f) feladatkörét érintően véleményezi más tárcák előterjesztéseit.

2.1.6.7. Vízgazdálkodási Főosztály

1. A Vízgazdálkodási Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Vízgazdálkodási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben szakmailag előkészíti az ivóvízellátásról, szennyvízelvezetésről és -tisztításról, a belterületi csapadékvíz-gazdálkodásról és a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról szóló jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket.

3. A Vízgazdálkodási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik az ivóvízminőség-javítás és a szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítás támogatási konstrukció keretében a Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program PLUSZ, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ, a Vidékfejlesztési Program és az egyéb európai uniós program akciótervében,
b) közreműködik a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program PLUSZ-hoz, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz, a Vidékfejlesztési Program PLUSZ-hoz és az egyéb európai uniós programhoz kapcsolódó pályázati felhívás, valamint útmutató előkészítésében és módosításában az ivóvízminőség-javítás és a szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítás támogatási konstrukció keretében,
c) szakmai támogatást nyújt az ivóvízminőség-javító és a szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási projektek előkészítéséhez és megvalósításához, a technológiai javaslatok és a szakmai előkészítés tekintetében,
d) figyelemmel kíséri a víziközművel való ellátottság helyzetét, kialakítja az ellátási hiányok felszámolására vonatkozó koncepciót,
e) felelős a közműves ivóvízellátás és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatainak, egyes ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatainak, valamint a közüzemi víziközműellátó hálózatok eszközeinek adatgyűjtési rendszere és a kapcsolódó ivóvíz-ellátási és szennyvíz szakterületi információs rendszer fejlesztésének és működtetésének szakmai irányításáért,
f) szakterületén ellátja a víziközmű társulatokkal és az önkormányzatok ivóvízminőség-javító és a szennyvízelvezetési és -tisztítási társulásaival kapcsolatos feladatokat,
g) az ivóvízellátást, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítást és ivóvízminőség-javítást, valamint a belterületi csapadékvíz-gazdálkodást érintő feladatok tekintetében irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, és kölcsönösen együttműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal,
h) kapcsolatot tart a víziközmű szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és fogyasztók érdekvédelmi szerveivel, valamint a szakmai szövetségekkel,
i) szakmailag közreműködik a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vízügyi felelősségi körébe tartozó fejezeti költségvetés tervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában,
j) felügyeli a közüzemi ivóvíz-ellátási, valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokkal összefüggő alapadatok gyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását,
k) szakmailag közreműködik más szervezetek közüzemi ivóvíz-ellátási, valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási adatgyűjtési feladatainak összehangolásában,
l) felelős a szakterületéhez tartozó európai uniós és nemzetközi és egyéb előírásoknak megfelelő jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért,
m) szakmailag közreműködik a vízzel kapcsolatos jeles napok megünneplésének (Víz Világnap, Duna Nap, egyéb vízügytörténeti évfordulók, események) előkészítésében, és közreműködik az ezekhez kapcsolódó kitüntetések előkészítésében,
n) szakmailag közreműködik a Csatlakozási Szerződésben rögzített, az ivóvíz-ellátás szakterületet érintő feladatok és kötelezettségek, különösen az Ivóvízminőség-javító Program szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
o) irányítja a vízügyi ágazat minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatait,
p) felügyeli az Ivóvízminőség-javító Programhoz, valamint a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programhoz kapcsolódó Víziközmű Információs Rendszer informatikai és adattartalmi fejlesztését,
q) ellátja a szennyvíziszap-hasznosítás elősegítésével kapcsolatos feladatokat,
r) javaslatot tesz a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásának eredményeként jelentősen megnövekedő szennyvíziszap-mennyiség hasznosítására, különös tekintettel a megújuló energiaforrásként történő alkalmazás elősegítésére,
s) közreműködik a szakterületét érintő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,
t) szakmailag támogatja az ivóvízellátó rendszerekben kialakuló ólomhatárérték-túllépés megakadályozása érdekében indokolt beavatkozások előkészítését és megvalósítását a technológiai javaslatok és a szakmai előkészítés, pályázati lehetőség megalapozása tekintetében,
u) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő költségvetési keretekkel való gazdálkodást,
v) közreműködik a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázatainak és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésről szóló pályázati kiírásban foglalt feladatok ellátásában (díjtámogatás).

4. A Vízgazdálkodási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) szakmai irányítást gyakorol az ivóvíz-ellátást, a szennyvíz-elvezetést és -tisztítást érintő feladatok tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság felett,
b) közreműködik az Országos Vízügyi Hatósági Nyilvántartó Rendszer kialakításában, fejlesztésében és működtetésének szakmai irányításában.

5. A Vízgazdálkodási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységekkel szoros együttműködésben
a) ellátja a hazai és nemzetközi szakmai együttműködési kötelezettségekből adódó feladatokat,
b) ellátja a nemzetközi bizottságokban az ország víziközmű-szakmai képviseletet,
c) ellátja a Magyarországot EU tagállamként terhelő, víziközmű szakterületet érintő feladatokat,
d) közreműködik az EU által előírt, a víziközmű szakterületet érintő országjelentések elkészítésében, valamint további adatszolgáltatásokban,
e) felelős az egyedi szennyvíztisztító berendezések és a szennyvíziszap-hasznosításhoz kapcsolódó szakmai, nemzetközi kapcsolatok fenntartásáért,
f) felelős az egyedi szennyvíztisztító berendezések elterjesztéséért a gazdaságosan nem csatornázható településeken, településrészeken, ennek érdekében kapcsolatot tart fenn a belföldi és külföldi partnerekkel,
g) közreműködik a határvízi egyezményekből fakadó feladatok ellátásában,
h) közreműködik a közüzemi ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében az önkormányzati és állami feladatkörbe tartozó fejlesztésekhez kapcsolódó EU-s támogatási rendszerek pályázati feltételeinek kialakításában, továbbá az EU-s és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

6. A Vízgazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) kivizsgálja és megválaszolja a közüzemi víziközmű-ellátással összefüggő felhasználói ügyeket (panaszok, észrevételek, javaslatok),
b) közreműködik a közüzemi és egyedi ivóvízellátást, valamint a szennyvíztisztítást érintő K+F feladatok ellátásában,
c) közreműködik a vízügyi ágazat műszaki szabványosításában, a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárnak a Magyar Szabványügyi Testület Vízgazdálkodási Bizottságában képviseletet biztosít,
d) szakmailag közreműködik az ivóvíz-ellátással, valamint a szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással összefüggő feladatok megoldását szolgáló fejlesztési forráslehetőségek hatékony felhasználásában,
e) felkérés esetén részt vesz a nemzetközi pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában a tervezés, elbírálás és ellenőrzés területén, különös tekintettel az EU Kohéziós Alap ivóvízminőség javítását, valamint a szennyvíz-elvezetést és -tisztítást célzó hasznosítására,
f) a helyi önkormányzatok megkeresése esetén szakterületét érintően szakmai útmutatást, tájékoztatás nyújt,
g) szakmailag közreműködik a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozó fejlesztések és fenntartások tárgyévi előirányzatok alapján történő végrehajtásában,
h) szakmailag közreműködik a fejezeti költségvetési intézmények EU által támogatott és a hazai vízügyi vonatkozású pályázataival kapcsolatos feladatokban, valamint a pályázatok szakmai véleményezésében,
i) szakmai állásfoglalást alakít ki a véleményezésre megküldött minisztériumi vagy nemzeti és nemzetközi koncepciók, stratégiák, programok, tervek, határon átnyúló hatással járó fejlesztések vonatkozásában,
j) közreműködik a vízügyi oktatási, továbbképzési, szakképzési, felnőttképzési feladatokban, kapcsolatot tart a különböző szakmai továbbképző, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel,
k) előkészíti a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter döntési jogkörébe tartozó, szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával kapcsolatos kérelmekre vonatkozó döntést, és arról javaslatot terjeszt elő a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár részére, továbbá gondoskodik a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a Településsoros Jegyzék elkészítéséről, és kezdeményezi a Tájékoztató Jegyzéknek a Kormány honlapján történő közzétételét.

2.1.7. A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai

2.1.7.1. Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1. A Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll.
2.229 A Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság koordinálja a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár feladatainak végrehajtását, amelynek során a megkeresésekre történő válaszokat az érintett szakterületi szervezeti egység bevonásával összeállítja, és kiadmányozásra felterjeszti.
3.230

2.1.7.2. Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály

1. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a)231 feladatkörében szakmailag közreműködik a Schengeni Információs Rendszert (SIS) és az arcképelemzési nyilvántartást, arcképelemző rendszert érintő koncepciók, jogszabálytervezetek szakmai tartalmának kialakításában és előkészítésében,
b)232 szakmai irányítói és egyetértési jogot gyakorol a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és az arcképelemzési nyilvántartás jogszabályi környezetét, valamint az arcképelemzési nyilvántartás igazgatási és ügyviteli folyamatait érintő módosító javaslatok összeállításában,
c) véleményezi a szakterületét érintő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, javaslatokat, jelentéseket, előterjesztéseket,
d) együttműködik a Kormány által kijelölt arcképelemzési tevékenységet végző szervvel.

3. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a)233 a Schengeni Információs Rendszer (SIS) nemzeti alrendszere (N.SIS) központi elemeinek (NS.CP) működtetése keretében szakmai irányítói, egyetértési és szakmai koordinációs jogokat gyakorol a jogszabályban meghatározott és a minisztérium hatáskörébe utalt feladatok ellátásában,
b) koordinálja a schengeni vívmányok és a hazai joganyag változása miatt szükséges fejlesztések megvalósítását, valamint felügyeli az új funkciók helyes alkalmazását,
c) együttműködik az európai uniós szintű schengeni koordinációs és operatív irányítási tevékenységet ellátó szervezetekkel, a Rendőrséggel és a schengeni feladatellátásban részt vevő más hazai szervekkel,
d) a minisztérium hatáskörébe utalt, az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény szerinti központi szerv számára meghatározott feladatok keretében ellátja az arcképelemzési nyilvántartás adatkezelői feladatait,
e) az arcképprofil-nyilvántartáshoz, valamint az arcképelemzés informatikai alkalmazásához történő hozzáférés biztosítása során szorosan együttműködik a Kormány által kijelölt arcképelemzési tevékenységet végző szervvel,
f) ellátja a nyilvántartások alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználó-támogatási tevékenységet,
g) nyilvántartja a nyilvántartások felhasználásával teljesíthető informatikai szolgáltatásokat igénybe vevő személyeket és szervezeteket, valamint a szolgáltatások nyújtásáért felelős személyeket és szervezeteket az adatkezelésért felelős szervezeti egységek közreműködésével,
h) ellenőrzi a szervezeti szintű és az egyéni felhasználói jogosultság igények megalapozottságát,
i) gondoskodik a szakrendszeri jogosultság-nyilvántartások adatkezelői feladatainak ellátásáról,
j) kezeli és nyilvántartja az okmányirodai feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatali ügyintézők részére személyre szóló tanúsítvánnyal ellátott chipkártyákat, illetve az ezeknek megfelelő egyedi azonosítókat,
k) közreműködik a biztonsági okmányok kibocsátói feladatainak ellátásában a tanúsítványkezelést érintően,
l) közreműködik az információbiztonsági felügyeleti tevékenységet ellátó Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály információbiztonsági ellenőrzési feladatának megvalósításában,
m) közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásában és megválaszolásában,
n) a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz Rendszer Felhatalmazási Nyilvántartás kezelésével összefüggésben elvégzi a miniszter adatkezelési feladatkörébe tartozó nyilvántartások és szakrendszerek elérésére irányuló Szolgáltatás Elérési Jogosultság kérelmek engedélyezését, valamint az érintett szakterületek, illetve a rendszer üzemeltetését, fejlesztését megrendelő közigazgatási szervezet bevonásával ellenőrzi a szükséges jogszabályi felhatalmazások és jogalap-kódok meglétét, illetve megfelelőségét.

4. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal összefüggésben
a)234 az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt a minisztérium által a SIS rendszerben az érintettre vonatkozóan elhelyezett jelzésekről,
b) adatszolgáltatást teljesít az NS.CP napló-nyilvántartásból az abban tárolt adatok igénylésére jogosultak részére,
c) a NEK megszemélyesítőként csatlakozni kívánó kérelmezővel összefüggésben minősítési eljárást folytat le, ennek keretében dönt a megszemélyesítői szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról,
d) hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a megszemélyesítő és a kártyaelfogadó NEK-kel kapcsolatos tevékenységét,
e) közreműködik a kártyakibocsátó NEK-kel kapcsolatos tevékenységét érintő hatósági ellenőrzés lefolytatásában,
f) az elektronikus úti okmányok tekintetében ellátja a PKI-n alapuló többszintű, aláíró és hitelesítő hatósági feladatokat.

5. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) részt vesz más tagállamok schengeni értékelésében,
b) szakértői részvételt biztosít a SISVIS munkabizottság ülésein,
c)235 szakmai képviseletet biztosít a SIS továbbfejlesztése érdekében létrehozott, tárgyspecifikus uniós munkacsoporti és projektüléseken,
d)236 közreműködik az európai uniós, a nemzetközi és a hazai információs rendszerek, adatbázisok hatékonyabb felhasználására, az e rendszerek közötti információcsere és interoperabilitás növelésére, valamint a SIS bűnügyi és migrációs célú felhasználására irányuló célkitűzések megvalósításában,
e) ellátja az Európai Gépjármű és Vezetői engedély Információs Rendszer – European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – European Criminal Records Information System (ECRIS) vonatkozásában a technikai nemzeti kapcsolattartó feladatait, és végzi a jogosultságok kezelését,
f) ellátja az International Civil Aviation Organization Public Key Directory (ICAO PKD) nemzeti koordinátori, valamint az úti okmányok szenzitív adataihoz a tagállamok feladat- és hatáskör szerint érintett hatóságai által történő hozzáféréshez szükséges uniós tanúsítványcserével összefüggő feladatokat (Single Point of Contact – SPOC),
g) képviseli a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkárt a nyilvántartásokhoz kapcsolódó nemzetközi adatcserékkel összefüggő technikai kérdések vonatkozásában.

6. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) a schengeni vívmányok változásainak és a hazai jogszabályoknak megfelelően, továbbá az NS.CP-t érintő rendészeti tárgyú projekteket érintően gondoskodik a felmerülő fejlesztési igények felméréséről,
b)237 nyomon követi és elemzi a SIS hazai alkalmazásával kapcsolatos felhasználói igényeket, a központi és a nemzeti alrendszer működésével kapcsolatos üzemeltetői jelentéseket és statisztikákat, közreműködik a szükséges intézkedések meghozatalában és végrehajtásában,
c) az NS.CP Portálhoz kapcsolódó adminisztrátori feladatokat lát el,
d) ellátja a nyilvántartásokhoz történő hozzáférésekhez szükséges tanúsítványokkal (kivéve a rendszer-rendszer kapcsolathoz szükséges tanúsítványokat) kapcsolatos igénykezelési és nyilvántartási feladatokat, valamint koordinálja az e tanúsítványok kiállításával összefüggő tevékenységeket,
e) ellátja az elektronikus személyazonosító igazolványokkal és az útlevéllel kapcsolatos eID és ePass tanúsítványkezelési feladatokat,
f) gondoskodik az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer használatához szükséges szerver- és felhasználói tanúsítványokról,
g) nyilvántartja és biztosítja a nyilvántartásokból történő biztonságos és szabályozott adatlekérdezésekhez szükséges kliens tanúsítványokat, valamint ellátja a kapcsolódó koordinációs feladatokat a rendszer-rendszer közötti tanúsítványok tekintetében,
h) végzi az anyakönyvi rendszerhez tartozó authentikációs kártyákkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,
i) gondoskodik a nyilvántartások, illetve az egyes szakrendszerek adattartalmához történő hozzáféréshez kapcsolódó szervezeti szintű és egyéni felhasználói jogosultságkezelési feladatok ellátásáról (jogosultságok beállítása, módosítása, visszavonása, törlése), valamint gondoskodik a felhasználók azonosítását és hozzáférési jogosultságának biztosítását segítő informatikai eszközök kezeléséről, kiadásáról és visszavételéről,
j) fogadja és kezeli a szakrendszeri jogosultságokhoz kapcsolódó bejelentéseket, gondoskodik a felmerülő hibák kijavításáról, a problémák megoldásáról vagy azoknak a minisztérium feladat- és hatáskör szerint érintett területe irányába történő jelzéséről,
k) végzi az NS.CP-hez rendszer-rendszer kapcsolat útján hozzáférő szervezetek, valamint az NS.CP-t és a CS SIS-t az NS.CP Portál felületen keresztül elérő felhasználók jogosultságkezelését,
l) ellátja az Állóképes Arckép Azonosító Rendszer felhasználásával elemzői tevékenységet végző személyek jogosultságkezelési feladatait.

7. A Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) szakmai támogatást nyújt az NS.CP-t érintő projektekhez,
b) előkészíti a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben keletkező dokumentumokat,
c) gondoskodik a szakterülethez érkező iratok ügyviteli feladatairól,
d) koordinálja az adatkezelésért felelős szervezeti egységek fejlesztési igényeinek felterjesztését az informatikai helyettes államtitkár felé,
e) az adatkezelésért felelős szervezeti egységek támogatásával létrehozza és vezeti a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó szolgáltatások katalógusát,
f) ellátja a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár tájékoztatási feladatait a www.nyilvantarto.hu elektronikus tájékoztatási felületen.

2.1.7.3. Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály

1. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben:
a) feladatkörében szakmailag közreműködik a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a Központi Címregisztert, az Összerendelési Nyilvántartást, az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartását (3NYT), a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást (KÜNY), valamint a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását érintő koncepciók, jogszabálytervezetek szakmai tartalmának kialakításában, előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását,
b) véleményezi a szakterületet érintő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, javaslatokat, jelentéseket, előterjesztéseket.

3. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) végzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány, továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefüggő igazgatási eljárással kapcsolatos tevékenységet,
b) végzi a Központi Címregiszter vezetésével kapcsolatos feladatokat, szakmai támogatást nyújt a címképzésért felelős szerv Központi Címregiszterrel összefüggő feladatai ellátásában,
c) ellátja a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
d) gondoskodik a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény által meghatározott adatkezelések koordinált végrehajtását biztosító feladatokról,
e) a miniszter által végzett személyes adatkezeléseket szabályozó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint a vonatkozó törvények alapján – szükség esetén az adatkezelésben érintett hivatali egységek közreműködésével – ellátja az adattovábbítási nyilvántartásokból történő tájékoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve – a bűnügyi nyilvántartások kivételével – az érintett személy saját adatairól való tájékoztatásból adódó feladatokat,
f) kapcsolatot tart a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a tanúvédelmi feladatokat ellátó szervezetekkel, a rendvédelmi szervekkel, és támogatja e szervek jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását,
g) végzi a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és rendvédelmi szervekkel közösen az egyéb, különleges feladatokat, valamint közreműködik az okmányellátási folyamatokban,
h) közreműködik az okmányügyintézés körében az egységes gyakorlat érvényesítésében, az okmányügyintézéssel kapcsolatos eljárások szakmai ellenőrzésében,
i) szakmai segítségnyújtást végez a személyi adat- és lakcímnyilvántartás helyi és területi szervei feladatainak végrehajtásában, szakmai ajánlásokkal, állásfoglalásokkal, útmutatókkal meghatározza a hatósági tevékenység szakmai követelményeit,
j) közreműködik a szakterületet érintő közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásában és megválaszolásában,
k) a szakterületet érintően a hatósági tevékenység egységes ellátása céljából jogi-igazgatási támogatást nyújt,
l) gondoskodik a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó kibocsátói feladatok végrehajtásáról az előállítók és az informatikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével,
m) a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányok kibocsátásához kapcsolódóan szakmai szempontból észrevételezi a NISZ Zrt. és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) által végzendő feladatokat, és azok jóváhagyására javaslatot tesz a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló közigazgatási szervezet képviselőjének egyidejű tájékoztatása mellett,
n) ellátja a lakcím-érvényességi szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
o) ellátja az elhalálozásról történő értesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
p) ellátja a polgár elhalálozása tényéről, helyéről és idejéről kérhető tájékoztatás szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

4. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) képzi a személyi azonosítót, illetve dönt a személyi azonosító kiadásáról, módosításáról vagy visszavonásáról, illetve gondoskodik a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal, valamint a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő igazgatási feladatokról,
b) végzi a külföldön élő magyar állampolgárok kérelemre, valamint hivatalból történő nyilvántartásba vételét, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történő ellátását,
c) végzi az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény által a nyilvántartó szerv hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
d) az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásával (3NYT) kapcsolatban végzi az összerendelési nyilvántartás (ÖNY) szakterület oldali hatósági, adatkezelői feladatait,
e) feladatköréhez kapcsolódóan végzi a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartással (KÜNY) kapcsolatos hatósági feladatokat,
f)238 ellátja az ÖNY mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) szolgáltatójához kapcsolódó feladatokat – az IdomSoft Zrt. közreműködésével –, ennek keretében végzi az „Adatszolgáltatás az Összerendelési Nyilvántartás igénybevételével” elnevezésű szolgáltatáshoz történő csatlakozás engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
g) az elektronikus úton előterjesztett adatszolgáltatást korlátozó és tiltó nyilatkozat alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban történő adatletiltásról, adatkorlátozásról értesítést küld,
h) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában végzi a közigazgatási hatóságok megkereséseihez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat, valamint a közhatalmi szervek és személyek által igényelt egyedi és csoportos adatszolgáltatásokkal összefüggő feladatokat,
i) elbírálja a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból igényelt rendszeres, csoportos és online adatszolgáltatásra irányuló kérelmeket, továbbá ellátja a statisztikai célú adatszolgáltatást,
j) kérelemre, illetve hivatalból eljár a nyilvántartásokba történő jogszabálysértő bejegyzés törlése, a hibás bejegyzés javítása, illetve az elmulasztott bejegyzés pótlása céljából,
k) végzi az állandó személyazonosító igazolvány pótlás keretében történő kiadásával, kiadásának megtagadásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
l) ellátja az állandó személyazonosító igazolvány pótlása céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott ujjnyomat törlésével kapcsolatos feladatokat,
m) ellátja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött esetén – jogszabályban meghatározott kivétellel – az állandó személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
n) ellátja a Magyarországon házasságot kötő magyar állampolgár esetén – a születési vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevétől eltérő házassági nevének felvételekor – az állandó személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

5. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) végzi a személyazonosító igazolvány-adatlap és -fénykép, lakcímjelentő lap, értesítésicím-bejelentőlap, az adatok változását igazoló okmányok és egyéb nyilvántartási alapiratok kezelésével összefüggő igazgatási feladatokat,
b) gondoskodik feladatköréhez kapcsolódóan – az NS.CP naplónyilvántartása kivételével – az adattovábbítási nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási feladatokról,
c) speciális esetekben végzi a naplóból történő adatszolgáltatási feladatokat,
d) adatfeldolgozó igénybevételével biztosítja a speciális adatszolgáltatási feladatok megvalósítását,
e) közreműködik a nyilvántartásokat támogató információs rendszerek kialakításában, fejlesztésében.

6. A Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) elkészíti
aa) a nyilvántartásokból online adatszolgáltatást díjkötelesen igénybe vevő szervek havi forgalmazási számadatait tartalmazó kimutatást a nyilvántartásokat vezető szakterületek részére,
ab) a feladatkörében vezetett nyilvántartásokból online adatszolgáltatást díjkötelesen igénybe vevő szervek vonatkozásában a számviteli bizonylatok kiállításához szükséges teljesítésigazolási dokumentumokat a gazdasági helyettes államtitkár részére,
b) hatáskörét érintően előkészíti a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben keletkező dokumentumokat,
c) gondoskodik a szakterületéhez érkező iratok ügyviteli feladatairól,
d) együttműködik a társhatóságokkal és a külső partnerekkel a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan,
e) részt vesz az okmányirodai ügyintézők és a kormányablak ügyintézők képzésében, továbbképzésében.

2.1.7.4. Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály

1. A Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) véleményezi a szakterületét érintő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, javaslatokat, jelentéseket, valamint előterjesztéseket, és szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását,
b) szakmai támogatást nyújt a közlekedésért felelős miniszter részére a közlekedési igazgatási területet érintő jogszabályok előkészítésében.

3. A Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) kezeli a közúti közlekedési nyilvántartás adatait, biztosítja azok helyességét, a feltárt adathibák megszüntetése érdekében intézkedik a nyilvántartás adatainak javításáról,
b) kapcsolatot tart és együttműködik a társhatóságokkal (a közlekedési hatósággal, a rendőrhatósággal, az állami adó- és vámhatósággal), valamint a járműforgalmazókkal és az érintett érdekképviseleti szervekkel,
c) a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát végző vizsgálók és adminisztrátorok tevékenységére vonatkozóan intézkedik a jogosultságok felfüggesztéséről, illetve törléséről, továbbá kezeli a jogosultsági lista jogszabályban meghatározott adatait,
d) közreműködik az elveszett törzskönyveknek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történő közzétételében, és gondoskodik a megjelenés dátumának a járműnyilvántartásban történő rögzítéséről,
e) szakmai segítségnyújtást végez a közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggésben, valamint szakmai ajánlásokkal, állásfoglalásokkal, útmutatókkal meghatározza a hatósági tevékenység szakmai követelményeit,
f) közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásában és megválaszolásában,
g) gondoskodik a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó kibocsátói feladatok végrehajtásáról az előállítók és az informatikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével,
1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet 1. § (4) bekezdése a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 4. § (1) bekezdés d) pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet 4. § (2) bekezdés 10. pont b) alpontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés c) pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés m) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés n) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés o) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés p) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés q) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

11

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés b) pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet 9. § c) pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. melléklet 7. alcímét (25-29. §-t) a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. melléklet 31. § (3) bekezdés e) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 32. § (2) bekezdés c) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. melléklet 32. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet 32. § (5) bekezdését a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

18

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés b) pontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés o) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított, a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés q) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

22

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés r) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

23

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés s) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

24

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés t) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

25

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés u) pontját a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdés v) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

27

Az 1. melléklet 34. § (5) bekezdését a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

28

Az 1. melléklet 35. § (1) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

29

Az 1. melléklet 35. § (2) bekezdés d) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

30

Az 1. melléklet 35. § (2) bekezdés e) pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

31

Az 1. melléklet 53. § f) pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

32

Az 1. melléklet 54. § (3) bekezdés a) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 55. § t) pontját a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 56. § q) pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

35

Az 1. melléklet 56. § r) pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

36

Az 1. melléklet 58. §-a a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 59. § o) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet 62. § f) pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

39

Az 1. melléklet 63. § (2) bekezdés c) pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

40

Az 1. melléklet 63. § (2) bekezdés e) pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

41

Az 1. melléklet 65. § 4. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

42

Az 1. melléklet 65. § 17. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

43

Az 1. melléklet 68. § (1) bekezdés k) pontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 19. alcímét (72-74. §-t) a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

45

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés 11. pontja a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés 21. pontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés 22. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

48

Az 1. melléklet 78. § a) pontját a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

49

Az 1. melléklet 78. § h) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

50

Az 1. melléklet 78. § n) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

51

Az 1. melléklet 78. § o) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

52

Az 1. melléklet 78. § p) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

53

Az 1. melléklet 78. § q) pontját újonnan a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

54

Az 1. melléklet 79. § d) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

55

Az 1. melléklet 79. § e) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

56

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés e) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

57

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés f) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

58

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés g) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

59

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés h) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

60

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés j) pontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

61

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés l) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított, a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

62

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés m) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított, a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

63

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés o) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 1. melléklet 82. § (1) bekezdés p) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

65

Az 1. melléklet 82. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

66

Az 1. melléklet 82. § (2) bekezdés p) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

67

Az 1. melléklet 82. § (2) bekezdés q) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

68

Az 1. melléklet 82. § (3) bekezdését a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

69

Az 1. melléklet 83. §-a a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

70

Az 1. melléklet 83. § d) pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

71

Az 1. melléklet 83. § e) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

72

Az 1. melléklet 83. § f) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

73

Az 1. melléklet 90. § (2) bekezdés f) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

74

Az 1. melléklet 90. § (2) bekezdés g) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

75

Az 1. melléklet 91. §-a a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

76

Az 1. melléklet 92. § (1) bekezdés j) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

77

Az 1. melléklet 92. § (2) bekezdése a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

78

Az 1. melléklet 94. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

79

Az 1. melléklet 95. § l) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

80

Az 1. melléklet 95. § m) pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

81

Az 1. melléklet 101. § l) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

82

Az 1. melléklet 104. §-a a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

83

Az 1. melléklet 109. § (3) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

84

Az 1. melléklet 110. § h) pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

85

Az 1. melléklet 110/A. §-át a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

86

Az 1. melléklet 123. § (1) bekezdése a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

87

Az 1. melléklet 126. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

88

Az 1. melléklet 127. § (3) bekezdése a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

89

Az 1. melléklet 127. § (6) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

90

Az 1. melléklet 131. § (1) bekezdés a) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

91

Az 1. melléklet 131. § (1) bekezdés c) pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

92

Az 1. melléklet 135. § (2) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

93

Az 1. melléklet 135. § (3) bekezdése a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

94

Az 1. melléklet 135. § (3a) bekezdését a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

95

Az 1. melléklet 1. függeléke a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

96

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.3. alcím 4. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

97

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.3. alcím 9. pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

98

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.4. alcíme a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

99

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.4. alcím 2. pont h) alpontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

100

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.4 alcím 3. pont d) alpontját a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

101

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.5. alcíme a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

102

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.6. alcíme a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

103

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.6. alcím 3. pontja a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

104

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.7. alcímét a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

105

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.8. alcímét a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

106

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.8. alcím 3. pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

107

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.0.1. alcím 3. pont b) alpontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

108

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 2. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

109

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 3. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

110

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 4. pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

111

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 5. pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

112

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 6a. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

113

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 6b. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

114

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.1. alcím 7. pontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

115

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.2. alcíme a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

116

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 2. pont a) alpontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

117

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 3. pont e) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

118

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 6. pont h) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

119

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 6. pont i) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

120

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 8. pont k) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

121

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 8. pont l) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

122

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 9. pont o) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

123

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.3. alcím 10. pont d) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

124

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.4. alcím 3. pont b) alpontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

125

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.4. alcím 5. pont a) alpontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

126

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.4. alcím 5. pont c) alpontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

127

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.1.4. alcím 9. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

128

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.2. alcím 4. pont a) alpontját a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

129

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.2. alcím 4. pont b) alpontja a 23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

130

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.2. alcím 6. pont h) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

131

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.2. alcím 6. pont i) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

132

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.2. alcím 6. pont j) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

133

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.3. alcím 2. pont a) alpont 1. pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

134

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.3. alcím 2. pont a) alpont 5. pontját a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

135

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.3. alcím 7. pont d) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

136

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.3. alcím 7. pont e) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

137

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont nyitó szövegrésze a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

138

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont c) alpont cc) pontja a 32/2023. (XII. 28.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

139

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont e) alpontja a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

140

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont f) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

141

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont g) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

142

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont h) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

143

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont i) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

144

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont j) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

145

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont k) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

146

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2. pont l) alpontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

147

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 2a. pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

148

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 6. pont d) alpontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

149

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 6. pont i) alpontja a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

150

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 7. pontját a 19/2023. (VII. 14.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

151

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.4. alcím 8. pontját a 4/2024. (III. 7.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

152

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.5. alcím 2. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

153

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.5. alcím 5. pont b) alpontja a 4/2023. (III. 10.) BM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

154

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.5. alcím 10. pontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

155

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.6. alcím 2. pont h) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

156

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.6. alcím 4. pont c) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

157

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.6. alcím 4. pont d) alpontját a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

158

Az 1. melléklet 2. függelék 2.1.2.6. alcím 5. pontja a 25/2022. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.