• Tartalom

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről1

2022.11.03.

1. A Kormány elfogadja az 1. mellékletben meghatározottak szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat szerinti, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia” című dokumentum végrehajtását szolgáló, a 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv), és egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

2. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – hajtsa végre az Intézkedési Tervet.

Felelős: belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: 2023. december 31.

3.2 A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter és a kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges többletforrás rendelkezésre állásáról

a) a 2023. évben 341 000 000 forint összegben, a 2023. évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében,

b) a 2023. évtől kezdődően beépülő jelleggel évi 12 000 000 forint összegben, az adott évi központi költségvetés Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetében.

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő:

az a) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Intézkedési Terv 2023. évi forrásigénye lehetőség szerint a Magyarország számára elérhető Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére kerüljön finanszírozásra, annak elfogadását követően.

5. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyarország számára elérhető Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretrendszerének tervezése és kialakítása során az Intézkedési Terv költségeit vegye figyelembe a feltüntetett indikatív forrásigénnyel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek közre az Intézkedési Terv megvalósításában.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

8.3

1. melléklet az 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozathoz4

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési terv

I. Megelőzés

I.1. Kiemelt figyelem fordítása az emberkereskedelem 18 év alatti potenciális áldozataira

I.1.1. Emberkereskedelem témakörében a leginkább érintett területekre fókuszáló helyi kampányok, illetve a fiatalokat megszólító országos kampány

A

Felelős

Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM),
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)

B

Partner

Családbarát Magyarország Központ

C

Eszköz

előadások, rendezvények, figyelemfelhívó anyagok

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósuló országos és helyi akciók

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó – az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó – támogatói döntés még nem született meg

I.1.2. Az emberkereskedelem túlélőinek bevonása a megelőzésbe, társadalmi szemléletformálásba

A

Felelős

Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal teljes tagsága, de különösen Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT), Országos Rendőr-főkapitányság
(a továbbiakban: ORFK)

C

Eszköz

képzések, prevenciós kampányok lefolytatása, médiaszereplések

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult képzések, kampányok, egyéb médiaszereplések

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

I.1.3. A Barnahus modellen alapuló Meghallgató és Terápiás Szolgálat országos lefedettségének biztosítása

A

Felelős

BM, PM

B

Partner

Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: OGYSZ)

C

Eszköz

infrastrukturális beruházás

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

a Meghallgató és Terápiás Szolgálat új szolgáltatásai helyszínei

F

Forrás

70 millió Ft – az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra


I.2. Prevenciós célú tájékoztató anyagok kidolgozása és képzések, kampányok lebonyolítása, különösen a fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok elérése érdekében

I.2.1. Prevenciós programokra való felkészítés és a prevenciós programok megvalósítása a köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai szociális segítők bevonásával

A

Felelős

BM

B

Partner

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

C

Eszköz

felkészítő oktatás, illetve a 2020–2021. évi Intézkedési Terv alapján kidolgozott prevenciós program országos megvalósítása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

résztvevők száma

F

Forrás

uniós költségvetés terhére megvalósítandó – az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó – támogatói döntés még nem született meg

I.2.2. Prevenciós programok nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, javítóintézetekben egységes tematika alapján

A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK, NBT

C

Eszköz

prevenciós programok megvalósítása az emberkereskedelem elleni küzdelemben jártas nemkormányzati szervezetek bevonásával

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

résztvevők száma

F

Forrás

uniós költségvetés terhére megvalósítandó – az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó – támogatói döntés még nem született meg


I.3. Az internet lehetőségeinek kihasználása a szexuális, munka- és egyéb célú kizsákmányolás terén az áldozattá válás megelőzésére, különös tekintettel a 18 éven aluli személyek veszélyeztetettségére

I.3.1. Országos kampány a külföldi munkavállalás veszélyeivel kapcsolatos társadalmi tudatosság javítása, a munkacélú kizsákmányolás elkerülése érdekében

A

Felelős

BM

B

Partner

NBT, Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM)
(EURES Nemzeti Koordinációs Iroda), ORFK

C

Eszköz

az NBT 2018-ban megvalósult online figyelemfelhívó kampányának folytatása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

elérések száma

F

Forrás

a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó

I.3.2. Dialógus az internetes tartalomszolgáltatókkal az áldozattá váláshoz vezető online hirdetések kapcsán

A

Felelős

BM, Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM), TIM

B

Partner

ORFK, NBT, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)

C

Eszköz

szakmai diskurzus kezdeményezése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

munkacsoportülések száma

F

Forrás


I.4. Az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében egy, az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének, védelmének nyomon követését szolgálni hivatott utánkövető rendszer felállítása és működtetése

I.4.1. Az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének, védelmének nyomon követését szolgáló utánkövető rendszer felállítása és működtetése

A

Felelős

IM

B

Partner

KIM

C

Eszköz

az áldozatok azonosítását és irányítását segítő webalapú rendszer
(a továbbiakban: EKAT Rendszer) fejlesztése egy utánkövetési modul beépítésével

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

elkészült informatikai fejlesztés, illetve az új modul használatát bemutató szakmai nap megtartása

F

Forrás

a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó

I.4.2. A védett szállásról kikerülő áldozatok utánkövetése humán erőforrás biztosításával a fenntartó szervezeteknél

A

Felelős

KIM

B

Partner

védett házakat fenntartó szervezetek

C

Eszköz

1-1 új munkatárs foglalkoztatása a védett szálláshelyeken az utánkövetés feladatainak ellátására

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

utánkövetések száma

F

Forrás

a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó


I.5. Az emberkereskedelem témájának köznevelési és felsőoktatási tananyagba, valamint egyes szakosított szolgálatok vizsgaanyagaiba történő integrálása

I.5.1. Az emberkereskedelem jelenségének beépítése a szociális munka felsőoktatási szak tematikájába

A

Felelős

BM, KIM

B

Partner

Magyar Rektori Konferencia, szociális munka felsőoktatási szakot indító egyetemek,
NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz

a 2020–2021. évi Intézkedési Terv alapján megkezdett előkészítő munka folytatása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudásanyaggal bővített vagy önállóan létrejövő kurzusok száma

F

Forrás

II. Áldozatazonosítás, áldozatirányítás, áldozatsegítés

II.1. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és folyamatos biztosítása az emberkereskedelem áldozatai számára

II.1.1. Potenciális áldozatok tájékoztatása a segítő szolgáltatásokról olyan esetekben is, amikor az azonosítást végző szerv előtt megjelenő áldozatot a feltételezett elkövető kíséri

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága, de különösen ME, IM, NBT

C

Eszköz

a segítségnyújtás lehetőségeiről szóló, kis méretű tájékoztatókártyák előállítása

D

Határidő

2022. december 31.

E

Indikátor

elkészült tájékoztatókártyák száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.1.2. Kiskorú áldozatok egységes irányítási rendjének kialakítása

A

Felelős

BM, IM

B

Partner

BM, ORFK, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF),
OGYSZ, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

C

Eszköz

jogalkotás, eljárásrend kidolgozása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

kidolgozott eljárásrend

F

Forrás

II.1.3. A határrendészeti állomány folyamatos felkészítése, képzése és továbbképzése az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak azonosítására a határellenőrzések során

A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK

C

Eszköz

képzések

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult képzések, résztvevők száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.1.4. A kialakított áldozatirányítási eljárásrend tesztelése az emberkereskedelem elleni küzdelemben tevékenykedő valamennyi szerv és szervezet szakértőinek bevonásával

A

Felelős

BM, IM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus teljes tagsága

C

Eszköz

szimulációs gyakorlat

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult rendezvény

F

Forrás

hazai költségvetés és a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó

II.1.5. A külföldön azonosított magyar állampolgárok biztonságos hazatérésének és társadalmi reintegrációjának támogatása

A

Felelős

BM

B

Partner

KIM, NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz

hazatérési és reintegrációs program folytatólagos működtetése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

hazatérő áldozatok száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó


II.2. A családi és szociális igazgatás területén az önkormányzatok szervezettségének továbbfejlesztése, a védőnői és a gyámügyi rendszer erősítése helyi és megyei szinten

II.2.1. Megyei és fővárosi szintű emberkereskedelem elleni koordinátori hálózat kialakítása, amelynek összetétele lehetőség szerint reprezentálja az adott térségben az áldozattá válással leginkább fenyegetett társadalmi csoportokat

A

Felelős

IM

B

Partner

BM, ORFK, KIM

C

Eszköz

az ORFK által 2017–2018 folyamán megvalósult pilotprojektjének kiterjesztése további megyékre

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

létrejött mechanizmusok száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.2.2. A gyermekek veszélyeztetettségét, a család, a felnőtt krízishelyzetét észlelő és jelző rendszer hatékonyabb működtetése érdekében készített szakmai ajánlás használatára való felkészítés, valamint a szociális szolgáltatást biztosítók, a gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekek átmeneti gondozását fenntartók hatékony felkészítése az áldozatazonosításra

A

Felelős

BM

B

Partner

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz

EKAT Rendszer használatával kapcsolatos ismeretek átadása, az áldozatazonosítás menetére való felkészítés a gyakorlatban a szociális alap- és szakosított ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények részére

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult felkészítő napok száma, a felkészítésen részt vevők száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


II.3. Az ellátórendszer működésének és tagjainak egyértelmű meghatározása, módszertani útmutatók kidolgozása

II.3.1. Továbbképzés elindítása a szexuálisan bántalmazott gyermekek meghallgatását végző szaktanácsadók részére

A

Felelős

BM

B

Partner

OGYSZ, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

C

Eszköz

2 féléves posztgraduális képzés elindítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

D

Határidő

2022. december 31.

E

Indikátor

a képzésen részt vevők száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.3.2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése és arra alapozott pilotprogram végrehajtása az emberkereskedelem áldozatává vált, családjukban nevelkedő gyermekek terápiás intézményi ellátására

A

Felelős

BM, PM

B

Partner

KIM

C

Eszköz

megvalósíthatósági tanulmány készítése 2022-ben; infrastrukturális beruházás a gyermekek átmeneti otthonai meglévő intézményi bázisán és a program modellezése 2023-ban

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

tanulmány, intézményi modell kialakítása és működése 5 férőhely biztosításával

F

Forrás

hazai költségvetés és a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó

II.3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése és arra alapozott pilotprogram végrehajtása az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek védett gyermekotthonban történő terápiás intézményi ellátására

A

Felelős

BM, PM

B

Partner

KIM, SZGYF, NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz

megvalósíthatósági tanulmány készítése 2022-ben, infrastrukturális beruházások
új intézmény kialakítása érdekében és féléves működtetés 2023-ban

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

tanulmány, célzottan emberkereskedelem áldozatait befogadó gyermekvédelmi intézmény kialakítása és működése 2 × 6 fős befogadóképességgel

F

Forrás

a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges forrás a BM 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll; 132 000 000 Ft infrastrukturális beruházásra 2 db,
6 fős létesítmény kialakítása érdekében 2023-ban; 88 000 000 Ft a kialakított létesítmények 2023. II. félévi működtetése érdekében – az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra vagy a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére

II.3.4. Azonnali ügyvédi konzultációs lehetőség biztosítása az emberkereskedelem áldozatává vált magyar állampolgárok számára

A

Felelős

IM

B

Partner

BM

C

Eszköz

jogi segítségnyújtó szolgálat bevonása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult konzultációk száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.3.5. A szociális rászorultsági alapon biztosított egészségügyi alap- és szakellátás igénylésének megkönnyítése emberkereskedelem áldozatai részére

A

Felelős

BM, IM

B

Partner

PM, KIM, NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

munkacsoport ülés

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

munkacsoport ülések száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.3.6. Férfi áldozatok eltérő igényeire reagáló szolgáltatások fejlesztése

A

Felelős

KIM

B

Partner

BM, IM

C

Eszköz

rendszeres éves támogatás biztosítása 2023-tól a Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltetett vidéki védett ház részére is

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

támogatói okirat aláírása, éves támogatások folyósítása

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.3.7. Protokoll kidolgozása arra az esetre, ha az emberkereskedelem áldozatait befogadó védett házak címe, elhelyezkedése ismertté válna

A

Felelős

KIM

B

Partner

C

Eszköz

vészhelyzeti protokoll kidolgozása a védett szálláshelyeket fenntartó szervezetek bevonásával

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

kidolgozott protokoll

F

Forrás

II.3.8. A védett házakból kikerülő időskorú áldozatok további intézményi gondozásának biztosítása, az ellátás monitorozása, szükség esetén további férőhely biztosítása

A

Felelős

BM, PM

B

Partner

SZGYF, KIM

C

Eszköz

szakmai megbeszélés kezdeményezése 2022-ben a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében, majd 2023-ban kijelölés útján férőhely biztosítása az állami fenntartású idősotthonokban az emberkereskedelem áldozatainak befogadására a védett házak által biztosított ellátási idő letelte után

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

összesen 15 kijelölt férőhely 3 helyszínen emberkereskedelem időskorú áldozatai számára, ill. az idősek otthonaiban elhelyezett áldozatok száma

F

Forrás

51 000 000 Ft az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra, utána a BM költségvetésébe beépülően

II.3.9. A már meglévő védett szállások mellé egy-egy félutas-kiléptető lakás létrehozása

A

Felelős

KIM, PM

B

Partner

védett házakat fenntartó szervezetek

C

Eszköz

forrás biztosítása új félutas házak létrehozására és fenntartására 2022-től

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

3 db új félutas-kiléptető lakás

F

Forrás

12 000 000 Ft, az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra, utána az ME költségvetésébe beépülően

II.3.10. A kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítésére a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával

A

Felelős

BM

B

Partner

C

Eszköz

infrastrukturális fejlesztés

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

újonnan létrehozott külső férőhelyek száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


II.4. Az áldozatazonosítást végző szervek körének bővítése, az áldozattá válásra utaló jelek listájának felülvizsgálatával, illetve az adatszolgáltatások nyomon követésével egyidejűleg

II.4.1. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet által a jelzőrendszeri tagok körébe sorolt egészségügyi szervek emberkereskedelem elleni aktivitásának fokozása

A

Felelős

BM

B

Partner

IM

C

Eszköz

EKAT Rendszerhez való hozzáférések biztosítása, a rendszer használatával kapcsolatos ismeretek átadása az egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi államigazgatási szervek részére, illetve a jelzési kötelezettség rögzítése az egészségügyről szóló törvényben

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

újonnan kiadott hozzáférési jogosultságok száma; módosított jogszabály

F

Forrás

III. Igazságszolgáltatás, rendvédelem

III.1. A bizonyítás eszközeinek megszerzésére és a bizonyítási cselekmények végrehajtására vonatkozó szabályozás, továbbá ajánlások felülvizsgálata, az áldozatok kiszolgáltatott helyzetben elkövetett bűncselekmények miatti felelősség alóli mentesülése lehetőségének vizsgálata

III.1.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény új emberkereskedelem és kényszermunka tényállása egységes alkalmazását, jogértelmezését, elhatárolását biztosító képzések megtartása a bűnüldözés és igazságszolgáltatás szereplői részére

A

Felelős

BM, IM

B

Partner

ORFK, Legfőbb Ügyészség (a továbbiakban: LÜ), Országos Bírósági Hivatal
(a továbbiakban: OBH)

C

Eszköz

képzések

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult képzések

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó


III.2. A nyomozási cselekmények és büntetőeljárások időtartamának csökkentése

III.2.1. Rendőri állomány szemléletformálása a drámapedagógia eszközeivel

A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK

C

Eszköz

a „Kiállok érted!” című színdarab átdolgozott változatának bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szemléletformáló foglalkozások

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megtartott színielőadások száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III.2.2. Rendszeres és koordinált foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása a rendőrség és a területi foglalkoztatásfelügyeleti hatóság együttműködésével célzottan az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása érdekében

A

Felelős

TIM

B

Partner

ORFK

C

Eszköz

területi ellenőrzések rendszeres lefolytatása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

közös ellenőrzések száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III.2.3. Az emberkereskedelemhez kapcsolódó szabálysértések és bűncselekmények felismerésének, felderítésének, az eljárások eredményes befejezésének növelése

A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK, LÜ

C

Eszköz

képzések

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

nyomozások számának növekedése, időtartamának csökkenése

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III.2.4. Emberkereskedelemre specializált ügyészi hálózat kialakításának kezdeményezése a megyei és fővárosi főügyészségeken

A

Felelős

IM

B

Partner

C

Eszköz

kijelölések és célzott képzések megtartása

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

kijelölt szakértők és képzési alkalmak száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


III.3. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének visszaszorítása, majd az új szabályozás gyakorlati tapasztalatainak nyomon követése

III.3.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény új emberkereskedelem és kényszermunka tényállása hatékonyságának vizsgálata

A

Felelős

IM, BM

B

Partner

ORFK, LÜ, OBH, Kúria

C

Eszköz

munkacsoport az új tényállás gyakorlati alkalmazhatóságának, visszatartó erejének, az ítélkezési és büntetéskiszabási gyakorlatnak a monitorozására

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

ülések és átvizsgált jogesetek száma

F

Forrás

III.3.2. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének kriminalizálására vonatkozó szabályozás gyakorlati alkalmazásának vizsgálata

A

Felelős

IM, BM

B

Partner

ORFK, LÜ, OBH, Kúria

C

Eszköz

munkacsoport

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

ülések és átvizsgált jogesetek száma

F

Forrás

III.3.3. Olyan szabályozás lehetőségének megvizsgálása, ami lehetővé teszi az internetes
tartalomszolgáltatók felelősségre vonását a honlapjukon elhelyezett, emberkereskedelemmel
összefüggő tartalmakért

A

Felelős

IM

B

Partner

ORFK, LÜ, NMHH

C

Eszköz

szakmai diskurzus kezdeményezése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

munkacsoport ülések száma

F

Forrás

III.3.4. Az általános elévülési szabályokhoz képest szigorúbb szabályozás lehetőségének megvizsgálása emberkereskedelem és kényszermunka tényállásának büntethetősége vonatkozásában

A

Felelős

IM

B

Partner

LÜ, Kúria

C

Eszköz

szakmai diskurzus kezdeményezése a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

munkacsoport ülések száma

F

Forrás


III.4. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésének fejlesztése

III.4.1. Az áldozatok azonosítását és irányítását segítő EKAT Rendszer fejlesztése az elfogadott jogszabály-módosításokkal összhangban

A

Felelős

IM

B

Partner

BM

C

Eszköz

informatikai fejlesztés

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megvalósult informatikai fejlesztés az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2021 végén elfogadott módosítása alapján

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III.4.2. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók szisztematikus ellenőrzése az EKAT Rendszerhez való hozzáférés tekintetében is

A

Felelős

BM

B

Partner

ME, fővárosi és megyei kormányhivatalok

C

Eszköz

útmutatás a megyei kormányhivatalok/járási hivatalok részére

D

Határidő

folyamatos megvalósítás

E

Indikátor

ellenőrzések száma

F

Forrás

IV. Partnerség

IV.1. Emberkereskedelem tárgyú kutatások ösztönzése

IV.1.1. Az emberkereskedelem témájának fokozott megjelenítése a tudományos folyóiratokban

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

publikációk ösztönzése, például a Belügyi Szemle emberkereskedelmi tematikus számának kiadása magyar és angol nyelven 2022 I. félévében

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

megjelenő cikkek, tanulmányok száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


IV.2. Többoldalú együttműködések kialakítása az emberkereskedelem áldozatainak reintegrációs lehetőséget biztosító nem-kormányzati szervezetek bevonásával

IV.2.1. Tematikus szakmai munkacsoportok ad hoc jelleggel történő felállítása

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

egy-egy témára fókuszáló munkacsoportok

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

ülések száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.2.2. Naprakész tájékoztatóanyag kidolgozása a segítő szakemberek részére

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

a 2019-ben kidolgozott SANSZ kiadvány frissítése, utánnyomtatása és közzététele az emberkereskedelem elleni küzdelem kormányzati honlapján

D

Határidő

2022. december 31.

E

Indikátor

nyomtatott kiadványok száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


IV.3. Nemzetközi egyezményekben foglalt vállalásoknak és kötelezettségeknek való megfelelések felülvizsgálata és folyamatos biztosítása

IV.3.1. Csatlakozás lehetőségének megvizsgálása az Európa Tanács szervkereskedelem elleni egyezményéhez

A

Felelős

BM

B

Partner

IM, Külgazdasági és Külügyminisztérium

C

Eszköz

a csatlakozás Büntető Törvénykönyvet érintő hatásait az IM 2021 folyamán felmérte; 2022-ben a csatlakozás lehetőségét szükséges egészségpolitikai megközelítésben is megvizsgálni és pozitív döntés esetén kezdeményezni a Kormány döntését

D

Határidő

2022. december 31.

E

Indikátor

a csatlakozás hatásainak komplex bemutatása, javaslat megfogalmazása
a Kormány részére

F

Forrás


IV.4. Párbeszéd erősítése a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal tagjai között

IV.4.1. Kerekasztal-beszélgetések szervezése, szakmai diskurzus fenntartása

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

rendszeres ülések szervezése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

ülések száma

F

Forrás

hazai költségvetés terhére megvalósítandó


IV.5. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés bővítése

IV.5.1. Együttműködés a regionális szereplőkkel (Visegrádi Csoport, Salzburg Fórum) és az emberkereskedelem célországaival

A

Felelős

BM

B

Partner

a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága

C

Eszköz

ülések, tanulmányutak szervezése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

ülések, tanulmányutak száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

IV.5.2. A rendőri együttműködés erősítése a származási és célországokkal

A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK

C

Eszköz

közös nyomozócsoportok, tanulmányutak szervezése

D

Határidő

2023. december 31.

E

Indikátor

közös nyomozócsoportok, tanulmányutak száma

F

Forrás

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

1

A határozat a 7. pont alapján hatályát vesztette 2024. január 1. napjával.

2

A 3. pont az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 57. pontjával megállapított szöveg.

3

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 58. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére