• Tartalom

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2022.03.29.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 88. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(Mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól)

b) a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, és amelyet az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek alapján megbízhatónak minősített, és szerepel a megbízható adózói adatbázisban, valamint szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, és benyújtotta a Felhatalmazó levelet,
c) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, és benyújtotta a Felhatalmazó levelet, de nem szerepel a megbízható adózói adatbázisban.”

2. § A Korm. rendelet 122. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatási előleggel való részleges vagy teljes elszámolást követően az előleg a 121. § szerinti mértékig, összegig újra igényelhető, ha erre a felhívás vagy a támogatási szerződés lehetőséget biztosít.”

3. § A Korm. rendelet 123. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, amennyiben az igényelhető támogatási előleg összege meghaladja az 50 millió forintot, és a kedvezményezett a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül legalább a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési kérelmet vagy kérelmeket nem nyújt be, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”

4. § A Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész helyébe a „c) pontja” szöveg és a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló, 2021. október 6-i (EU) 2021/1755 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére