• Tartalom

13/2022. (III. 30.) AM rendelet

13/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2022.04.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmak az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandóak.

2. § (1) E rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott 2007–2013 programozási időszak következő támogatásaira terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás.

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az EMVA-ból finanszírozott, a 2014–2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, következő kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:

1. VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés;

2. VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása;

3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása;

4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások;

5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése;

6. VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése;

7. VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás;

8. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása;

9. VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása;

10. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;

11. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;

12. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;

13. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

14. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása;

15. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése;

16. VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások;

17. VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás;

18. VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.

3. § (1) Egységes kérelemben kell bejelenteni a 2. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt támogatási jogcímekre és intézkedésekre vonatkozó igényléseket.

(2) Az egységes kérelem a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.

(3) Az egységes kérelem a 2. § (2) bekezdés 1–8., valamint 13–18. pontja esetében kifizetési kérelemnek, a 9–12. pontja esetében támogatási és egyben kifizetési kérelemnek minősül.

(4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, egyes támogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

4. § (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az nem metszheti a 2. § (2) bekezdés 1., 2., 4., 5. és 18. pontja szerinti intézkedések esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát.

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfél a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével adja meg a területadatokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfél a MePAR rendelet szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával adja meg a területadatokat.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek esetében a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, az ügyfél a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével adja meg a területadatokat.

(4) A 2. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti intézkedések esetén az agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos bejelentést az ügyfél elektronikus úton, az egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén adja meg az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási jogcímek esetében az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetében az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

(2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 3., 4. és 9–27. §-át kell alkalmazni.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások rendelkezései irányadók.

7. § Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni

a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására;

b) az egységes kérelem módosítására;

c) a hiánypótlásra;

d) az adatváltozás bejelentésére;

e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére;

f) az előzetes ellenőrzésre;

g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre; valamint

h) – az 5. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2220/2020/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére