• Tartalom

13/2022. (V. 31.) BVOP utasítás

13/2022. (V. 31.) BVOP utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

2022.06.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Járműkövető Rendszer működtetéséről szóló 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításra – a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett Járműkövető Rendszerről az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Járműkövető Rendszer (a továbbiakban: JKR) működtetési kötelezettségének hatálya kiterjed
a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. szerv),
b) a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) teljes személyi állományára,
c) a bv. szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre (a továbbiakban: szolgálati gépjármű).

II. SZEREPKÖRÖK, JOGOSULTSÁGOK ÉS FELADATOK

1. JKR szerepkörök

2. A JKR felületen a feladat-végrehajtás az alábbi jogosultságok alapján történik:
a) a BVOP gépjármű főreferense (a továbbiakban: JKR Szakelőadó) a BVOP Műszaki és Ellátási Főosztály (a továbbiakban: MEF) állományában szolgálatot teljesítő, teljes jogú JKR belügyi szervi adminisztrátor jogosultsággal rendelkezik,
b) a BVOP MEF Ellátási Osztály vezetője a BVOP vonatkozásában, a bv. szerv állományában szolgálatot teljesítő gépjármű előadó a bv. szerv vonatkozásában JKR csoportadminisztrátori (a továbbiakban: JKR Csoportadminisztrátor) jogosultsággal rendelkezik,
c) a BVOP vagy a bv. szerv vezetőjének kijelölése alapján a JKR felhasználó (a továbbiakban: JKR Felhasználó) kizárólag a szolgálati helye szerinti bv. szerv gépjárműveinek forgalmazási adataihoz fér hozzá a JKR felhasználói felületén (a továbbiakban: DashBoard felület),
d) nyílt parancs vagy megbízólevél alapján a JKR ellenőr adatlekérdezési lehetőséggel rendelkezik a JKR felületen.

2. Jogosultságok

3. A JKR Szakelőadó jogosultságai
a) betekintési jogosultsággal rendelkezik valamennyi bv. szerv és a BVOP alapértelmezett hierarchia szint és különálló csoportok adataiba,
b) a DashBoard felületen valamennyi műveleti csempéről riportot kérhet le,
c) az időszakosan vagy véglegesen átadott szolgálati gépjárművek adatait megoszthatja az átvevő bv. szervvel,
d) robotriportot állíthat be az adatigény alapján,
e) a bv. szervek JKR Csoportadminisztrátorainak és a BVOP Felhasználóinak jogosultságot állíthat be és vonhat vissza,
f) jogosult a JKR Csoportadminisztrátorok számára az elfelejtett jelszó helyett új jelszót beállítani a belépés érdekében.

4. A JKR Csoportadminisztrátor jogosultságai
a) betekintési jogosultsággal rendelkezik az adott bv. szerv adataiba,
b) a DashBoard felületen valamennyi műveleti csempéről riportot kérhet le, kivéve a tartós magáncélú igénybevételi engedéllyel rendelkező gépjármű WE Monitor térképen történő követésére,
c) az időszakosan vagy véglegesen átadott szolgálati gépjármű adatait megoszthatja az átvevő bv. szervvel,
d) robotriportot állíthat be az adatigény alapján,
e) jogosult az adott bv. szerv JKR Felhasználói részére jogosultságot beállítani és visszavonni,
f) jogosult az adott bv. szerv JKR Felhasználói számára az elfelejtett jelszó helyett új jelszót beállítani a belépés érdekében,
g) a BVOP tulajdonában lévő gépjármű WE Monitor szerinti aktuális pozíció adatlekérdezését kizárólag a JKR Szakelőadó, valamint az erre feljogosított JKR Felhasználó jogosult végrehajtani.

5. A jogosultságkezelés szabályai
a) a JKR Felhasználó jogosultságai az érintett szakterület ügyrendjében kerülnek meghatározásra,
b) az állandó informatikai (hardver és szoftver) hozzáférési jogosultság a feladatellátás érdekében biztosított,
c) a BVOP Felhasználójának JKR-ben rögzített járműforgalmazási adatokhoz való hozzáférését, a Felhasználó kérelmére, a BVOP MEF vezetője engedélyezheti,
d) a bv. szerv Felhasználójának JKR-ben rögzített járműforgalmazási adatokhoz való hozzáférését, a Felhasználó kérelmére, a bv. szerv vezetője engedélyezheti,
e) a BVOP és a bv. szerv vonatkozásában a feladatszabó, ellenőrző és módosító tevékenységet a JKR felületen a JKR Szakelőadó a BVOP-n kialakított JKR Felhasználói csoportok közreműködésével hajthatja végre,
f) a bv. szervek külön kezelik, irányítják a saját gépjármű flottájukat a JKR felületen,
g) a DashBoard felületen elérhető WE Monitor jogosultság a tartós magáncélú engedéllyel rendelkező szolgálati gépjárművek, valamint a BVOP tulajdonában lévő szolgálati gépjárművek térképi nyomon követésére szolgáló műveletet kizárólag a JKR Szakelőadó és a BVOP-n ellenőrzési feladatra kijelölt Felhasználók számára lehet elérhetővé tenni,
h) a JKR Felhasználó a DashBoard felületen a részére és a feladatellátás szempontjából meghatározott jogosultságok alapján köteles feladatait végrehajtani.

3. Feladatok

6. A JKR Szakelőadó feladatai
a) átfogó ismerettel rendelkezik a JKR rendszer működésével és használatával kapcsolatban, képes hibaelemzésre, feltárásra, átfogóan ismeri a Felhasználói tudásszint igényt, képes felvenni a rendszerbe új járműveket, felhasználókat, csoportokat, ismeri a járműegységek beállíthatóságát, működését,
b) a JKR üzemeltetése érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Belügyminisztérium JKR Adminisztrátorával (a továbbiakban: BM JKR Adminisztrátor), részére adatokat és hibabejelentéseket továbbít,
c) a BMAdmin webfelületen keresztül látja el feladatait,
d) a JKR Szakelőadó külön kezeli, irányítja a bv. szervek és a BVOP szolgálati gépjármű flottáját,
e) végrehajtja a JKR felületet és a kezelt járműforgalmazási adatokat érintő módosításokat, korrigálásokat és változtatásokat mind a bv. szervek, mind a BVOP esetében,
f) a központilag irányított, országos szintű gépjármű-szakterületi ellenőrzésekhez szükséges járműforgalmazási adatlekérdezések biztosítása érdekében a JKR Szakelőadó a BVOP-n szolgálatot teljesítő foglalkoztatott részére JKR Felhasználói jogosultságot állít be, és ezen felhasználókat Felhasználói Csoportba rendezi,
g) a JKR felületen rögzített járműforgalmazási adat országos ellenőrzését és a rendszerből történő adatlekérdezések végrehajtását a jogosultsággal rendelkező JKR Felhasználó a hozzá rendelt Csoportnak megfelelően és a JKR Szakelőadó jogosultak megvalósítani,
h) a bv. szervektől és a BVOP-tól érkező nagy mennyiségű adathalmazokat a feladatra alkalmas Microsoft Excel® template fájlok segítségével importálja a JKR felületre,
i) feltölti a bv. szervek és a BVOP szolgálati gépjárműveinek adatait a JKR felületre, nagy mennyiségű gépjármű feltöltése esetén az adatokat importálás alapján hajtja végre,
j) létrehozza a bv. szervek JKR Csoportadminisztrátorai és a BVOP JKR Felhasználói jogosultságát, a nagy mennyiségű adatokat importálás alapján tölti fel a JKR felületre,
k) feltölti az egyes bv. szervek és a BVOP gépjárművezetőinek adatait, a nagy mennyiségű adat gyors feltöltése érdekében adatimportot hajt végre,
l) a bv. szervek és a BVOP üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművekbe épített JKR járműegység eszközök járműegység gyári számai és a beépítés ideje szerint összerendeli a gépjármű rendszámát a járműegység adataival, nagy mennyiségű adatfeltöltés esetén adatimportot alkalmaz,
m) a BVOP tulajdonában lévő szolgálati gépjármű adásvételét követően megvalósítja a beépített járműegység virtuális leválasztását, ezt követően a járműegység adatait továbbítja az átvevő bv. intézethez,
n) kialakítja a bv. szervek és a BVOP alapértelmezett csoporthierarchia szerinti gépjármű flottákat és flottaalegységeket, csoportkódokkal látja el az alapértelmezett hierarchia szinteket,
o) hozzárendeli a BVOP üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárműveket a kialakított alapértelmezett hierarchia rendszer csoportkódjaihoz,
p) az alapértelmezett hierarchián kívüli JKR Felhasználói csoportokat hozhat létre a JKR rendszerben történő középirányító szervi ellenőrzések, illetve a JKR adatfeldolgozás végrehajtása érdekében,
q) fogadja a bv. szervektől beérkező hibabejelentő leveleket, a hatáskörében javítható hibák megszüntetésére közreműködően intézkedik, a hatáskörét meghaladó hibákról a hibabejelentést továbbítja a BM JKR Adminisztrátornak,
r) összesíti a bv. szervektől beérkező telematikai eszközszerelési igényeket, melyet engedélyezés céljából továbbít a Belügyminisztérium Műszaki Főosztályára,
s) megszervezi a bv. szervezetre vonatkozó engedélyezett telematikai eszközszereléseket,
t) a kiszerelt vagy fel nem használt telematikai eszközök számára raktárkészletet alakít ki,
u) a telematikai eszközökről nyilvántartást vezet,
v) ellenőrzi és elkészíti a bv. szervezetre vonatkozó, megvalósult havi szerelési összesítőt,
w) intézkedik a járműhöz tartozó üzemanyag-vételezési adat JKR Programba való feltöltésére,
x) legalább negyedévente végrehajtja a BVOP vonatkozásában az e-menetlevelek ellenőrzését.

7. A JKR Csoportadminisztrátor feladatai
a) a bv. szerv fő csoportját kezelheti, ahol jogosult járműcsoportokat létrehozni, a csoportokhoz járművet rendelni, felhasználókat menedzselni,
b) a szolgálati helye szerinti bv. szerv JKR üzemeltetése érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn a JKR Szakelőadóval,
c) a BMAdmin webfelületen keresztül látja el feladatait,
d) munkája során a JKR felületre feltölti a járművek, járművezetők, eszközök, csoport hierarchia, JKR Felhasználók adatait,
e) a JKR felületre történő nagy adatmennyiség egyidejű feltöltése érdekében a feltöltendő adatoknak megfelelő Microsoft Excel® template fájlokat megküldi a JKR Szakelőadóknak,
f) a hatáskörébe tartozó szolgálati gépjárművekbe épített JKR járműegység eszközök járműegység gyári számai és beépítés ideje szerint összerendeli a gépjármű rendszámát a járműegység adataival,
g) a bv. szerv tulajdonában lévő szolgálati gépjármű átadás-átvételét követően megvalósítja a beépített járműegység virtuális leválasztását, ezt követően a járműegység adatait továbbítja az átvevő bv. szervhez,
h) a JKR Szakelőadó által kialakított alapértelmezett csoporthierarchia szerinti gépjármű flottákat és flottaalegységeket a változásokat figyelembe véve módosítja, új csoportkódok létrehozása során figyelembe kell vennie a JKR Szakelőadó által létrehozott elnevezések logikáját,
i) kialakítja az alapértelmezett hierarchia szerinti gépjármű flottákat és flottaalegységeket,
j) saját hatáskörben jogosult létrehozni és megszüntetni az ellenőrizni kívánt gépjármű-kategóriák és egyéb szempontoknak megfelelő Csoportokat,
k) saját hatáskörben jogosult kinevezni az ellenőrzés szempontjából kialakított Csoportokban történő munkavégzésre a JKR Felhasználót,
l) a bv. szervi JKR Felhasználók és a JKR Csoportfelhasználói hibabejelentéseket továbbítja a hibabejelentő levelezésen keresztül a JKR Szakelőadó számára,
m) hozzárendeli a bv. szerv üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárműveket a kialakított alapértelmezett hierarchia rendszer csoportkódjaihoz,
n) az alapértelmezett hierarchián kívüli JKR Felhasználói csoportokat hozhat létre a JKR rendszerben történő bv. szerv vezetője általi ellenőrzések, valamint a JKR adatfeldolgozás végrehajtása érdekében,
o) fogadja a Felhasználóktól beérkező hibabejelentő leveleket, köteles az önálló hibabejelentés kezdeményezésére, a hatáskörében javítható hibák megszüntetésére közreműködően intézkedik, a hatáskörét meghaladó hibákról a hibabejelentést továbbítja a JKR Szakelőadónak,
p) intézkedik a járműhöz tartozó üzemanyag-vételezési adat JKR Programba való feltöltésére,
q) legalább negyedévente végrehajtja a bv. szerv vonatkozásában az e-menetlevelek ellenőrzését.

8. A JKR Felhasználók feladatai
a) a DashBoard felületen követi a járműveket, és elkészíti a riportokat a jármű forgalmi adatairól,
b) a szolgálati helye szerinti bv. szerv a JKR üzemeltetése érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az illetékes JKR Csoportadminisztrátorral,
c) munkája során azokban a csoportkód szerinti gépjármű flottákban, flottaalegységekben végez feladatot, amelyekre az illetékes JKR Csoportadminisztrátor jogosultságot állított be,
d) a bv. szervben a ténylegesen elvégezhető műveleteket az illetékes parancsnok határozza meg,
e) a DashBoard felületen a következő riportokat kérheti le:
ea) Műszaki/Üzemóra,
eb) Határátlépés,
ec) Gyorshajtás,
ed) Teljes útvonal szenzorértékekkel,
ee) Összes utak és állomások szenzorértékekkel,
ef) Látogatások,
eg) Flotta POI látogatása,
eh) Üzemanyag fogyasztás,
ei) Fogyasztás,
ej) Teljes napló,
ek) Útnyilvántartás,
el) Jármű POI látogatásai,
em) POI,
en) Vezetési stílus,
eo) Rendszerüzenetek,
ep) Dokumentumtár megtekintése,
eq) Menetlevél megtekintése,
er) Menetlevél előkészítése,
es) Nem gépjárművezető azonosított útszakaszok,
et) Hálózaton kívül, el nem érhető járművek,
eu) Fényhíd, vagy hangjelzés használat,
ev) Hibakóddal rendelkező járművek,
ew) Műszaki/Üzemóra részletes riport,
ex) Műszak üzemóra összegző riport,
ey) Forgalmazó járművek riport,
ez) Minősített használati járművek,
eaa) Hálózaton kívüli, el nem érhető járművek külföld,
ebb) Dokumentum tár,
ecc) Útszakaszok sebesség diagrammal,
edd) Tankolás karbantartó,
eee) Tankolás riport,
eff) Flotta utolsó pozíciója,
f) feladatellátása során a JKR felületen észlelt gépjármű forgalmazási hibákat jelenti az illetékes JKR Csoportadminisztrátornak, valamint a közvetlen szolgálati elöljárójának,
g) a JKR DashBoard felületen történő munkavégzése során készített riportokat és gépjármű forgalmazási adatokat rendszám szerint elkülönítve, elektronikusan archiválja,
h) a JKR Csoportadminisztrátori és szolgálati elöljárói utasításra jelentést készít a szolgálati gépjárművekről.

9. A járművezetők feladatai
a) a részére kiadott Dallas chipért vagyoni és fegyelmi felelősséggel tartozik,
b) a gépjármű igénybevétel során, a sípoló jelzést követően használja a chipet a járművezető azonosítása érdekében,
c) a járműforgalmazás végén ismételten használja a chipet az adott szolgálati út vagy magáncélú igénybevétel lezárása érdekében,
d) tartós magáncélú szolgálati gépjármű igénybevétellel rendelkező Járművezető kötelezően használja a „Magáncél/hivatali út” kapcsolót a különböző igénybevételek elkülönítésére az igénybevétel céljának megfelelően,
e) a járműegységben bekövetkezett meghibásodást (például fizikai sérülés, sípoló jelzés elmaradása) jelenti a JKR Felhasználónak vagy közvetlenül az illetékes JKR Csoportadminisztrátornak.

III. HIBABEJELENTÉS

10. Hibaelhárítási feladatra kötelezettek a JKR Szakelőadók, a JKR Csoportadminisztrátorok és a bv. szerv informatikai szakterülete.

11. A végfelhasználói ponton keletkező szemantikai hibák (tévesen rögzített gépjárművek, járműegység téves virtuális kiszerelése, csoporthierarchia szintek hibás beállítása), azaz a JKR felület működtetéséből keletkező hibák megoldását a hiba keletkezésének helyén kell kezelni.

12. Hozzáférési jogosultságokkal kapcsolatos hibajelenségek megszüntetésére a hiba keletkezési helyén kell intézkedéseket tenni.

13. A hibabejelentést a bv. szerv nem küldheti a BM Műszaki Főosztály, valamint a hibakezelést segítő szolgáltató felé.

14. A hibabejelentések továbbításának menete
a) a Járművezető az észlelt hibajelenséget szóban jelenti a JKR Felhasználónak vagy közvetlenül az illetékes JKR Csoportadminisztrátornak,
b) a JKR Felhasználó a hierarchia szint szerint illetékes JKR Csoportadminisztrátornak tesz jelentést a hibabejelentő adatlap kitöltésével az általa észlelt hibákról,
c) a JKR Csoportadminisztrátor által észlelt vagy a részére szóban vagy írásban átadott hibabejelentéseket továbbítja a JKR Szakelőadónak, aki továbbítja azt a BM Műszaki Főosztály felé, a BM által kiadott hibakezelési eljárási rendnek megfelelően.

IV. EGYÉB FELADATOK

15. A bv. szervben és a BVOP-n szolgálatot teljesítő JKR felületet használók (JKR Szakelőadók, JKR Csoportadminisztrátorok, JKR Felhasználók) munkaköri leírásában rögzíteni szükséges a JKR használatával kapcsolatos többletfeladatokat és felelősségi jogköröket.

16. Minden bv. szerv esetében a járművezetők számára a Dallas chipek kiadása és visszavétele átadás-átvétel keretében történik. A chip kiadása mellett átadásra kerül a chip használati útmutató és az adatkezelésről szóló érintetti tájékoztató. Az átadás-átvételi dokumentumban rögzíteni kell az átadó és átvevő nevét és rendfokozatát, a Dallas chip azonosítószámát, az átadás-átvétel helyét, idejét, az iktatószámot, valamint az átadott dokumentumokat. A chip és a dokumentumok átadásával egy időben a járművezetőt rögzíteni szükséges a JKR felületen.

17. A chip leadását szintén átadás-átvételi dokumentációban szükséges rögzíteni. Az elveszett, illetve leadott chipek járművezetőkhöz történő hozzárendelését meg kell szüntetni a JKR felületen. A chip elvesztéséről jelentést kell készíteni a közvetlen elöljárónak, aki a jelentést továbbítja az illetékes állományi tagnak a fegyelmi vagy kártérítési eljárás lefolytatása érdekében.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére