• Tartalom

1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat

1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.10.06.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 9. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül a 2. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal és ezen belül az 1. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímmel történő kiegészítését,

ac) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport elnevezésének „A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások” elnevezésre, valamint ezen belül az 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcím elnevezésének „A Kulturális és Innovációs Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése” elnevezésre módosítását;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 15 049 994 736 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

c) a Kvtv. 48. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 283 880 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 598 378 798 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

e) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 68 543 682 927 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese
külgazdasági és külügyminiszter
gazdaságfejlesztési miniszter
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Határidő:

2023. június 30.

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 198 344 168 180 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 4. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

g) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az f) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 198 344 168 180 forinttal történő túlteljesülését;

Felelős:

belügyminiszter
pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

Felelős:

belügyminiszter
pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

j) a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában elrendelt – a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére meghatározott 20 445 900 000 forint – zárolás összegből 19 420 391 306 forint zárolás csökkentésre változtatását rendeli el;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

k) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. címrendjét 2022. október 7-i fordulónappal az 5. melléklet szerint módosítja;

Felelős:

pénzügyminiszter
érintett vezetők

Határidő:

2022. október 7.

l) felhívja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a k) alpontban meghatározottak alapján gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő előirányzatra és azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;

Felelős:

érintett vezetők

Határidő:

2022. október 6.

m) felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2022. január 1-jei határnappal a k) alpont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok átvezetését hajtsa végre;

Felelős:

pénzügyminiszter
érintett vezetők

Határidő:

az adatszolgáltatás tekintetében 2022. október 6.
az átvezetés tekintetében 2022. október 7.

n) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat 3. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára a K6 Beruházások kiemelt előirányzatra átcsoportosított 10 994 502 750 forintból 233 200 000 forint a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

2.1

3.2

4.3

1. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

4. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

5. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére