• Tartalom

15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

a képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a rendőri intézkedésekkel összefüggésben a képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítéssel összefüggő feladatok és eljárásrend meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

2. Az utasítást
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 104. §-ában
foglaltak alapján készített képfelvétel, hangfelvétel vagy kép- és hangfelvétel (a továbbiakban: felvétel) készítése és kezelése során kell alkalmazni.

3. Az utasítást nem kell alkalmazni
a) a változtatható helyű és a fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont alkalmazásával végrehajtott;
b) a pilóta nélküli állami légijárműrendszer alkalmazásával történő felvételkészítés kivételével a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatálya alá tartozó eljárási cselekményekről történő
felvétel készítésére.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az adatkezelés megkezdését megelőző feladatok

4. A rendőrségi adatkezelő szerv (a továbbiakban: adatkezelő szerv) vezetője gondoskodik a felvétel készítésére alkalmas eszközt (a továbbiakban: eszköz) alkalmazó és a felvételt kezelő állomány felkészítéséről, ennek keretében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) által előírt, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek és az adatkezelés jogszerűségére vonatkozó előírások, a felvételkészítés folyamatának, a kapcsolódó adatvédelmi rendelkezések megismertetéséről.

5. Amennyiben a Hszt. 104. §-a szerinti technikai ellenőrzés körébe nem tartozó felvételkészítés az állomány adatainak kezelésével is jár, és az azzal összefüggő információkról még nem történt tájékoztatás, az adatkezelő szerv vezetője intézkedik a felvétel készítését megelőzően az érintett állomány írásban dokumentált módon történő tájékoztatása érdekében
a) az adatkezelés jogalapjáról;
b) a felvételkészítés céljáról, arról hogy az adott eszközzel közvetlen vagy rögzített megfigyelést végez a munkáltató;
c) az adatkezelő szervről;
d) a felvétel tárolási helyéről és időtartamáról;
e) a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről;
f) az adatok megismerésére jogosult személyek köréről és arról, hogy a felvételeket mely személyek, szervek részére, milyen esetekben továbbítja a munkáltató;
g) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokról és arról, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a munkáltató;
h) arról, hogy az eszközt alkalmazó személyt milyen jogok illetik meg az eszköz alkalmazásával végzett adatkezeléssel összefüggésben, és azokat milyen módon tudják gyakorolni;
i) arról, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.

6. Az eszközt alkalmazó, valamint a felvételek kezelésével megbízott állomány munkaköri leírásában a kapcsolódó feladatokat szerepeltetni kell. A technikai ellenőrzés esetében a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló BM rendelet szerint kell eljárni.

7. A felvétel készítésére alkalmas eszközzel felszerelt, rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépjárműveken a „Képfelvétel rögzítés” szövegezésű feliratot kell elhelyezni.

8. A nem rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépjárművön a „Képfelvétel rögzítés” felirat a felvételkészítéshez kapcsolódó feladat végrehajtásának időtartamára, ideiglenesen is elhelyezhető. Nem kell elhelyezni a „Képfelvétel rögzítés” feliratot, amennyiben az a képfelvétel készítés céljával nem összeegyeztethető, az a felvételkészítés céljára figyelemmel az ellátott szolgálati tevékenység eredményes végrehajtását megakadályozná.

2. A felvétel készítésére irányadó általános szabályok

9. A szolgálati gépjárművekben elhelyezett, a technológiai kialakítása miatt menetközbeni folyamatos felvételkészítéssel üzemeltethető eszközök kivételével az adatkezelés célhoz kötöttségének követelményére figyelemmel a felvétel készítését az arra okot adó körülmény bekövetkezésekor kell megkezdeni, és az intézkedés befejezését, a felvételkészítéssel érintett szolgálati feladat ellátását vagy a felvétel készítésére okot adó egyéb körülmény dokumentálását követően be kell fejezni a felvétel készítését.

10. Az intézkedés megkezdése előtt – amennyiben az az intézkedés eredményességét veszélyeztetné, úgy az intézkedés befejezésekor – az intézkedés alá vont személy figyelmét fel kell hívni arra, hogy az intézkedésről törvényi felhatalmazás alapján felvétel készül, amit az adatkezelő szerv harminc napig, a felvételen rögzített eseménnyel összefüggő eljárás megindítása esetén pedig az adott eljárásra vonatkozó szabályok által meghatározott ideig kezel. Amennyiben lehetőség van rá, az érintettet az érintetti jogokat tartalmazó érintetti tájékoztató rendőrségi honlapon (www.police.hu) történő elérésének lehetőségéről is tájékoztatni kell.

11. A felvétel készítése során lehetőség szerint úgy kell eljárni, hogy a felvétel a jogsértés bemutatásához, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindítását megalapozó döntéshez, a rendőri intézkedés és az ellátott szolgálati feladat jogszerűségének megítéléséhez szükséges információkat tartalmazza.

3. A szolgálati gépjárműben alkalmazott eszközre vonatkozó különös szabályok

12. A szolgálatot ellátó állomány tagja köteles megkezdeni a felvétel készítését
a) a szolgálati gépjármű megkülönböztető fény- és hangjelzése együttes használatának, valamint a megkülönböztető fényjelzés használatának időtartama alatt;
b) útzár vagy ellenőrző átengedő pont alkalmazása esetén;
c) a szolgálati gépjárművel menet közben végrehajtott megállítás során;
d) jogsértés észlelése esetén.

13. A 12. pontban meghatározottakon kívül az alábbi esetekben kerülhet sor felvétel készítésére
a) az intézkedő rendőr döntése alapján, amennyiben az intézkedés kiváltó oka, jellege, várható kimenetele – így különösen a kényszerintézkedés alkalmazásának szükségessége, az intézkedés alá vonni kívánt személy vagy személyek magatartása, létszáma, az intézkedésre okot adó esemény jellege, az intézkedés alá vonni kívánt személy vagy személyek korábbi magatartása – azt indokolja, és az intézkedésre a szolgálati gépjárműbe szerelt eszköz látószögében kerül sor;
b) a szolgálatirányító parancsnok és a magasabb szolgálati elöljáró vagy a tevékenység-irányítási központ ügyeletesének utasítására.

14. A szolgálati gépjárműben menet közben folyamatosan működtetett és az ilyen módon készített felvételeket folyamatosan felülíró eszköz alkalmazásával készített felvételek esetében a jogsértések bizonyítása céljából megjelölt felvételeket a további feladatellátáshoz történő felhasználás biztosítása érdekében a szolgálat befejezését követően ügyhöz kell társítani, ezzel biztosítva azok további, a felvételkészítés céljának megfelelő felhasználhatóságát.

4. A testkamera alkalmazására vonatkozó különös szabályok

15. A szolgálatot ellátó állomány testkamerával felszerelt tagja köteles megkezdeni a testkamera alkalmazásával a felvétel készítését
a) a rendőri intézkedés megkezdésekor;
b) a 13. pont b) alpontjában meghatározott esetben.

5. A pilóta nélküli állami légijárműrendszer alkalmazásával készített felvételekre vonatkozó különös szabályok

16. A pilóta nélküli állami légijárműrendszer igénybevételével felvételkészítés történhet különösen
a) elfogás végrehajtásának támogatására;
b) bűncselekmény helyszínén;
c) nyomozási cselekmény helyszínén;
d) bűnmegelőzési feladatok ellátása során;
e) a feljelentéskiegészítés, az előkészítő eljárás, valamint a nyomozás során végzett adatgyűjtés támogatására;
f) a körözött személy vagy tárgy felkutatásának támogatására;
g) a titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszköz alkalmazás végrehajtása során, a végrehajtás támogatására;
h) Magyarország érdeke szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a védett személyek tartózkodási helyének és útvonalának biztosítása érdekében;
i) a közbiztonság szempontjából különösen kockázatos rendezvények események biztosítása érdekében;
j) a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében végzett tevékenység során;
k) a közlekedési baleset helyszínén és annak környezetében a vonatkozó eljárási szabályok szerinti szemle lefolytatása érdekében;
l) egyéb közlekedési esemény kivizsgálása, közúti közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése érdekében;
m) baleset-megelőzési célból;
n) gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény, választási, vallási, kulturális vagy sportesemény helyszínén;
o) közveszély helyszínén;
p) a határőrizeti feladatok ellátása során;
q) az eltűnt személy felkutatására;
r) képzési feladatok ellátása során.

17. A művelet végrehajtásához és annak eredményességéhez fűződő érdekeket nem sértve, az arányosság adatvédelmi követelményének érvényre juttatása érdekében a pilóta nélküli állami légijármű művelet helyszínére röptetésének útvonalát – különösen lakott területen – úgy kell megválasztani, az arra felszerelt kamera beállítását és a felvételek készítését úgy kell elvégezni, hogy az lehetőség szerint ne járjon a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó adatkezelési célhoz képest szükségtelen adatokat tartalmazó felvételek elkészítésével.

18. A pilóta nélküli állami légijárműrendszer alkalmazásával a felvétel készítését lehetőség szerint a művelet helyszínén kell megkezdeni, amennyiben ez nem lehetséges, a művelet befejezését követően a szükségtelen adatokat törölni kell.

19. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő jogának biztosítása érdekében a pilóta nélküli állami légijárműrendszert alkalmazó adatkezelő szerv a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett egyedi közzétételi listáján közzéteszi az alábbi adatokat:
a) az adatkezelő szerv megnevezése;
b) az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége (levelezési cím, elektronikus elérhetőség);
c) az adatkezelés jogalapja;
d) az adatkezelés célja;
e) az adatkezelésre vonatkozó érintetti tájékoztatóra mutató link;
f) a megfigyelt terület megjelölését az annak azonosíthatóságát lehetővé tévő, közérthető és lehetőség szerint köztudomású adatok szerepeltetésével (település, szükség szerint településrész megjelölésével);
g) a megfigyelés tervezett időszakára vonatkozóan a repülési idő kezdő és befejező időpontjának év, hó, nap, óra, perc pontosságú megjelölésével.
h)2 a közzététel napja;
i)3 a frissítés időpontja;
j)4 a légijármű kategóriája.

20.5 Amennyiben azt a művelet előre tervezett végrehajtása lehetővé teszi, és az azzal támogatott feladat jellege és célja nem zárja ki, a 19. pontban meghatározott adatokat – az érintett előzetes tájékoztatásának lehetővé tétele érdekében – a pilóta nélküli állami légijármű tervezett repülését 24 órával megelőzően közzé kell tenni, és a repülést követően 30 napig biztosítani kell az adatok elérhetőségét, ezt követően az adatokat 1 évig archív állományban – kereshető formában – kell megőrizni.

21. A pilóta nélküli állami légijármű repülésével összefüggő adatokat a pilóta nélküli állami légijármű alkalmazásának befejezését követő 72 órán belül kell közzétenni, ha
a) a 20. pont szerinti előzetes közzététel a művelet azonnali vagy soron kívüli végrehajtásának szükségessége miatt nem lehetséges, vagy az a művelet céljára figyelemmel annak végrehajtását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná,
b) a megfigyelés tényleges helyszíne vagy időszaka a megfigyelés előzetesen megjelölt helyszínétől vagy időszakától eltért.

22. A 19. pontban meghatározott adatokat olyan módon kell közzétenni, hogy az érintett által a 19. pont a), f) és g) alpontjában meghatározott adatok a Rendőrség internetes honlapján kereshetők legyenek.

23. Nem tehetők közzé a 19. pontban meghatározott adatok, amennyiben ezen adatok tekintetében az Infotv. alapján az érintett hozzáféréshez való joga érvényesítésének korlátozása vagy megtagadása lenne indokolt, vagy amennyiben ezen adatok a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) szerinti minősített adatok.

6. A felvételek kezelésével, felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi, adatbiztonsági rendelkezések

24. A felvételek kezelését a felvételek készítésével járó szolgálati feladatokat ellátó vagy az azok felhasználásával járó eljárást lefolytató adatkezelő szerv végzi, és hozza meg az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntéseket.

25. A felvételek azonosításának biztosítása érdekében a tárhelyen rögzíteni kell
a) az eszköz nyilvántartási – hitelesítési – adatait, az eszköz azonosító adatait, így különösen szolgálati gépjármű esetén annak rendszámát, pilóta nélküli állami légijármű nyilvántartási számát;
b) amennyiben az rendelkezésre áll, az intézkedő rendőr nevét, rendfokozatát, azonosító jelvényének számát, az intézkedés időpontját.

26. A letöltött felvételekkel kapcsolatosan végrehajtott valamennyi adatkezelési műveletet az Infotv. 25/F. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott megjelölt adattartalommal naplózni kell.

27. Az Rtv. 88. § (2) bekezdése alapján a felvételekhez történő hozzáférést, valamint a felvételek felhasználásának célját, jogalapját és a felvételt átvevő szervet vagy személyt dokumentálni kell.

28. A naplóprogram adatait kizárólag a rendszer rendeltetésszerű működtetésének, valamint az adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatban lehet megismerni, abból adatot kizárólag az Rtv. 88. § (3) bekezdésében meghatározott személyeknek, valamint szerveknek lehet továbbítani.

29. A Be. hatálya alá tartozó eljárási cselekményekről késztett felvételek kivételével a felvételek tárhelyre történő másolásához a Robotzsaru Neo és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer), „Rendészeti tevékenységek/Járőr tevékenységek/Külső kamera videófelvételek feltöltése” funkcióját kell használni. A Be. hatálya alá tartozó eljárási cselekményekről készített felvételek feltöltését a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól szóló 41/2018. (VII. 11.) ORFK utasításban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

30. Nem kell a felvételt tárhelyre másolni, amennyiben az adatok a Mavtv. szerint minősített adatok. Ebben az esetben a felvételeket a minősített kezelést megalapozó eljárás iratai között kell kezelni, és a felhasználását, esetleges más szerv vagy hatóság részére továbbítását ott kell dokumentálni.

31. Az adatkezelő szerv vezetője jelöli ki azt a személyt vagy azokat a személyeket, akinek vagy akiknek a feladata az eszközök által készített felvételek letöltése, feldolgozása, továbbítása, valamint szükséges esetben azok kiértékelése.

32. Azon felvételeket, amelyek megőrzésére
a) az Rtv. 42. § (1) bekezdése szerinti felvétel 42. § (6) bekezdés a) pontján alapuló felhasználásának esetében büntetőeljárás, szabálysértési eljárás vagy közigazgatási eljárás lefolytatása, körözött személy vagy tárgy azonosítása, a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata vagy az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében;
b) a Hszt. 104. § (5) bekezdésén alapuló felhasználás esetében a felvételkészítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárás, egyéb jogsértés miatt indult közigazgatási eljárás, a kényszerítő eszköz alkalmazása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének vizsgálata, a fegyelmi eljárás vagy a kártérítési eljárás lefolytatása céljából, valamint a hivatásos állomány tagja jogainak gyakorlása érdekében
nincs szükség, és az adatkezelő szerv az Rtv. 42. § (8) bekezdése vagy a Hszt. 104. § (7) bekezdése alapján nem gondoskodott az adatkezelés határidejének harminc nappal történő meghosszabbításáról, harminc nap elteltével dokumentált módon kell törölni.

33. Amennyiben valamely felvétel további megőrzésére van szükség, úgy az Rtv. 42. § (7) bekezdése, illetve a Hszt. 104. § (6) bekezdése által meghatározott adatkezelési határidő lejártát megelőzően gondoskodni kell a felvétel ügyhöz társításáról, vagy az Rtv. 42. § (8) bekezdése, illetve a Hszt. 104. § (7) bekezdése alapján az adatkezelés határidejének harminc nappal történő meghosszabbításáról. Az ügyhöz társított felvétel megőrzési idejére, selejtezésére és a megtekintésére jogosultak körére az adott ügy lefolytatására vonatkozó eljárási szabályok irányadók.

34. A más hatóság, bíróság által a felvétel kiadására irányuló megkeresés teljesítéséről a megkeresésben megjelölt törvényi felhatalmazás és cél figyelembevételével az adatkezelő szerv vezetője az ügyhöz társítást követően, az ügyre irányadó eljárási törvény rendelkezései alapján dönt.

35. A felvételekbe betekintést engedélyezhet az adatkezelő szerv vezetője. Külön engedély nélkül jogosult a felvételekbe beletekinteni az ellenőrzési feladatok ellátása körében a szakmai tevékenység, valamint az adatkezelési tevékenység ellenőrzésére felhatalmazással rendelkező személy.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

37.6

38.7

39.8

40.9

41.10

42.11
1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 177. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 19. pont h) alpontját a 26/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

3

A 19. pont i) alpontját a 26/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

4

A 19. pont j) alpontját a 26/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

5

A 20. pont a 26/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

6

A 37. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

7

A 38. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

8

A 39. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

9

A 40. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

10

A 41. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

11

A 42. pont a 42. pont alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére