• Tartalom

16/2022. (VI. 30.) IM rendelet

16/2022. (VI. 30.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól1

2022.07.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ha az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) szolgálati jogviszonya a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.) meghatározott esetekben megszűnik, áthelyezésre vagy kölcsönös áthelyezésre kerül sor, továbbá a felfüggesztésének vagy szünetelésének időtartama alatt a kirendelésre kerülő állandó helyettese jár el, a végrehajtó hivatását a megszűnés, az áthelyezés, a felfüggesztés és a szünetelés napjától nem gyakorolhatja, és 15 napon belül köteles a végrehajtói szolgálata átadására.

(2) A végrehajtói szolgálata átadására köteles végrehajtó, valamint az állandó helyettes, akinek a kirendelése megszűnt (a továbbiakban együtt: átadó végrehajtó) köteles a szolgálata átadása keretében a szolgálatba lépő új végrehajtó vagy a kirendelésre került állandó helyettes (a továbbiakban együtt: átvevő személy) rendelkezésére bocsátani

a) a folyamatban lévő és a befejezett végrehajtási ügyek iratait,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásait tartalmazó iratokat, valamint

c) a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes adathordozón rögzített adatait tartalmazó eszközöket.

(3) Az átadó végrehajtó a kiterjesztett álláshely betöltése napjától nem végezhet végrehajtói tevékenységet azon az álláshelyen, amelyet korábban illetékességének kiterjesztésével látott el, és a kiterjesztett álláshely betöltése napjától számított 15 napon belül köteles az illetékességének kiterjesztésével ellátott végrehajtói szolgálat átadására az átvevő személy részére.

(4) A (2) bekezdésben meghatározottak igazolt módon történő átadására az átadó végrehajtó, igazolt módon történő átvételére az átvevő személy köteles. Az átadó végrehajtó és az átvevő személy köteles az átadás-átvételkor együttműködni, ennek hiányában haladéktalanul értesíteni kell a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervének vezetőjét. Amennyiben a Kar hivatali szervének vezetője felhívása ellenére akár az átadó végrehajtó, akár az átvevő személy az együttműködési kötelezettségét megtagadja, a Kar hivatali szervének vezetője fegyelmi feljelentést tehet.

(5) Az átadásra kerülő adatokat, iratokat, nyilvántartásokat, információkat az átadó és az átvevő személy átadáskor ellenőrzi, és jegyzőkönyvben rögzíti az átadás ténye, valamint annak körülményei mellett. A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt papír alapon, a Kar hivatali szerve által működtetett informatikai rendszerben (a továbbiakban: ügyviteli rendszer) előállított kísérőjegyzéket elektronikus úton, az átadástól számított 8 napon belül köteles az átadó és az átvevő személy megküldeni a Kar hivatali szervének vezetője részére.

2. Végrehajtási iratok és nyilvántartások átadása, átvétele

2. § (1) Az átadó végrehajtó köteles biztosítani az átvevő személy számára a végrehajtói irodába, valamint a végrehajtási iratok, nyilvántartások tárolására használt egyéb ingatlanba és helyiségbe történő bejutást és az iratok, nyilvántartások megvizsgálását az átadás céljából. Az átadást követően a végrehajtási iratok tárolásáról az átvevő személy köteles gondoskodni.

(2) Az átadó végrehajtó a végrehajtási iratokról az ügyviteli rendszer használatával kísérőjegyzéket készít, amely tételesen tartalmazza a végrehajtási ügyek ügyszámát és az ügyekben keletkezett iratok darabszámát.

(3) Ha az átadó végrehajtó megállapodás alapján adóvégrehajtási, illetve közigazgatási végrehajtási ügyekben is eljárt, erről a tényről tájékoztatni köteles az átvevő személyt, és az ügyek átadásáról is gondoskodni köteles.

(4) Az átadó végrehajtó a végrehajtási ügyeket, nyilvántartásokat és a szükséges információkat oly módon köteles az átvevő személy részére átadni – a rendelkezésére bocsátani –, hogy azok a végrehajtási ügyek tovább folytatására alkalmasak legyenek.

(5) Az átadó végrehajtó az általa használt ügyviteli rendszer – ideértve a korábban használt ügyviteli rendszert is – adatbázisairól, továbbá a szkennelt és elektronikus iratokról, tértivevényeket tartalmazó állományokról készített biztonsági mentést két példányban köteles az átvevő személy részére átadni oly módon, hogy az adatok abból teljeskörűen visszaállíthatók legyenek az átadás napjával. A biztonsági mentés egy példányát tartalmazó külső adathordozót az átvevő személy köteles elhelyezni a Karnál zárt, sértetlen, az átadó aláírásával és keltezéssel ellátott módon.

3. § (1) Az átadó végrehajtó köteles kísérőjegyzékkel tételesen átadni az átvevő személy részére az őrizetében levő ingóságokat, amelyek tárolásáról az átadást követően az átvevő személy köteles gondoskodni.

(2) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt kísérőjegyzékkel tételesen tájékoztatni, hogy mely ingóságok vannak zárgondok őrizetében, és mely ingatlanok vannak zárgondnok kezelésében. Az átadó végrehajtó köteles továbbá a zárgondnok nevéről, címéről, elérhetőségéről és a szükséges információkról tájékoztatást adni.

(3) Az átadó végrehajtó tételes kimutatást köteles adni az átvevő személy részére azokról az elektronikus árverési rendszerbe feltöltött ingó- és ingatlanárverési hirdetményekről,

a) amelyek még nem kerültek törlésre, valamint

b) amelyekben árverési jegyzőkönyv kiállítására még nem került sor.

(4) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére azokról az eredményes ingó- és ingatlanárverésekről, árverésen kívüli eladásokról, valamint azok végrehajtást kérő általi átvételéről, amelyekben a jegyzőkönyvek kiállításra kerültek, de a nyilvántartó hatóságok részére megküldésre nem kerültek.

(5) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére azokról a végrehajtási ügyekről, amelyekben felosztási terv készült, de még az abban foglaltak kifizetésére nem került sor.

(6) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt tájékoztatni a soron kívüli intézkedést igénylő végrehajtási ügyekről.

(7) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni átvevő személy részére

a) a folyamatban lévő biztosítási intézkedésekről,

b) a folyamatban lévő meghatározott cselekmények végrehajtásáról, különös tekintettel a gyermek átadására, a gyermek átadása kapcsolattartásra irányuló határozat végrehajtására, a lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtására és az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére.

3. A végrehajtói letéti és elszámolási számlákkal kapcsolatos intézkedések

4. § (1) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnése napjától az álláshelyen használt letéti számláról kiutalást és kifizetést nem kezdeményezhet.

(2) Az álláshelyen használt letéti számlán kezelt összegeket, továbbá az álláshelyen használt elszámolási számlán kezelt, bevételi bizonylattal el nem számolt összegeket köteles az átadó végrehajtó az átvevő személy részére átadni.

(3) Az átadó végrehajtó a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tehet azzal is, hogy az álláshelyen használt letéti és elszámolási számla feletti tulajdonjogot az átvevő személy részére átadja. Ebben az esetben az elszámolási számlán bevételi bizonylattal elszámolt összegeket az átadó végrehajtó köteles elkülönítetten – másik vállalkozói számlára átvezetve – kezelni.

(4) Az átadó végrehajtó a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedésével egyidejűleg köteles az átvevő személy részére a (2) bekezdés szerinti összegekről – végrehajtási ügyszám és jogcím szerint, egyedileg beazonosítható – tételes elszámolást átadni.

(5) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napjáig, az átadó végrehajtó elszámolási számlájára beérkezett és bevételi bizonylattal elszámolt összegek az átadó végrehajtót, az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napján és azt követően az elszámolási számlára befolyó, továbbá a letéti számlán kezelt, végrehajtónak járó összegek az átvevő személyt illetik.

(6) Az átadó végrehajtó a szolgálatba lépő végrehajtó részére történő átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles az elszámolási számláját megszüntetni, és az átadás-átvételt követően az átadó végrehajtó elszámolási számlájára végrehajtási üggyel összefüggésben érkezett összeget haladéktalanul továbbutalni az átvevő személy elszámolási számlájára a végrehajtási ügyszám megjelölésével.

(7) Amennyiben az átadó végrehajtó elszámolási számlája feletti tulajdonjognak az átvevő személy részére történő átadása akadályba ütközik, és a számla megszüntetésére még nem került sor, úgy az átadó végrehajtó köteles az elszámolási számlára érkező, végrehajtási ügyhöz köthető összegeket az átvevő részére haladéktalanul átutalni.

4. A végrehajtó szolgálatához kapcsolódó eszközök átadása, átvétele

5. § (1) Amennyiben állandó helyettes részére kerül átadásra a végrehajtói szolgálat, az állandó helyettes a végrehajtási iratokat a Vht. 248. § (1) bekezdésében meghatározott módon írja alá, amelyhez a saját hivatali bélyegzőjét, valamint a saját végrehajtói szolgálatához – amely szolgálati helyre kinevezésre került – rendszeresített biztonsági papírt és szárazbélyegzőt használ.

(2) Az átvevő személy az átadást és átvételt követően haladéktalanul intézkedik a Kar hivatali szervének vezetője részére megküldött nyilatkozatával a jogosultságkezelési változások és a Kar által működtetett rendszerekhez történő hozzáférések módosítása iránt.

5. A végrehajtói működés feltételeinek biztosítása

6. § A végrehajtó a Vht. 245. § (1) bekezdés a)–c) pontja alá eső esetekben az állandó helyettesi feladatok ellátását kizárólag annak a végrehajtói irodának a keretei között végezheti, amelyet saját maga alapított, vagy amelybe tagként belépett.2

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett végrehajtói szolgálat átadás-átvétele során kell alkalmazni, azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell.3

1

A rendeletet a 20/2022. (IX. 30.) IM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 1. napjával.

2

Az Alkotmánybíróság a 6/2023. (VI. 6.) AB határozat 2. pontjával megállapította, hogy a rendelet 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 6. §-a alaptörvény-ellenes, ezért az 2022. július 1-jétől nem alkalmazható.

3

Az Alkotmánybíróság a 6/2023. (VI. 6.) AB határozat 2. pontjával megállapította, hogy a rendelet 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 8. §-ának az „ , azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell” szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért az 2022. július 1-jétől nem alkalmazható.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére