• Tartalom

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 (1) Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) szerinti támogatást igényelhet

a) az Országos Kórházi Főigazgatóság,

b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,

c) a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó tankerületi központ, valamint

d) az állam által alapított, illetve fenntartott szakképzési centrum vagy szakképző intézmény fenntartója, illetve középirányító szerve

(a továbbiakban együtt: fenntartó), ha a fenntartásában működő költségvetési szervnél vagy intézményben (a továbbiakban együtt: fenntartott szerv) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkavállalót foglalkoztat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az R1. és az R2. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az R1. 4. § (2) bekezdésétől és az R2. 2. § (2) bekezdésétől eltérően támogatás iránti kérelem benyújtására a fenntartó jogosult az általa fenntartott szervenként.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában az R1. és az R2. szerinti

a) munkaadó alatt – a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a fenntartó által fenntartott szervet,

b) munkavállaló alatt az R1. vagy az R2. által meghatározott feltételeknek megfelelő és

ba) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt vagy

bb) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél és az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartónál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló személyt vagy

bc) az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél a munkaviszonyban álló személyt,

c) munkaviszony alatt

ca) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vagy

cb) az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél a munkaviszonyt vagy a közalkalmazotti jogviszonyt

kell érteni.

(3) E rendelet alkalmazásában az R1. 9. § b) pontja, valamint az R2. 7. § b) pontja szerinti munkaadó alatt a fenntartót és az általa fenntartott szervet kell érteni.

(4) E rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában munkaadó alatt a tankerületi központot kell érteni.

4. § A támogatási kérelem elbírálása során nem kell alkalmazni

5. § (1) A fenntartó tájékoztatásának vonatkozásában nem kell alkalmazni az R1. 3. § (1) bekezdés b) pontját.

(2) E rendelet alkalmazásában a fenntartó méri fel és jelenti be az általa fenntartott szervnél felmerülő munkaerőigényt a kormányhivatal részére, azzal, hogy a munkaerő-közvetítés a kormányhivatal és a munkaadó között történik.

6. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szerv közalkalmazotti jogviszonyt az R1. és az R2. hatálya alá tartozó ukrán állampolgárral is létesíthet.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.

8. §3

1

A rendelet a 8. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 36. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 37. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 31. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését. A rendeletet a 337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § a Magyar Közlöny 2022. évi 74. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A 8. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 36. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére