• Tartalom

18/2022. (VII. 13.) AM rendelet

18/2022. (VII. 13.) AM rendelet

a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről

2022.07.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9–12. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) baromfi: az 1. mellékletben foglalt táblázat A:2–A:6 mezőjében felsorolt baromfifajok;

b) koca: a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti tenyészkoca.

2. A támogatás célja és formája

2. § (1) A támogatás célja, hogy a baromfi- és sertéságazatot jelenleg sújtó, kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszer-biztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

(2) A támogatás a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatási kérelem

3. § (1) A támogatási kérelmet a baromfi- és kocatartó (a továbbiakban együtt: kérelmező) 2022. július 16. és 25. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül jogosult benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) Az 5. és 6. §-ban meghatározott jogcímekre külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Jogcímenként legfeljebb egy támogatási kérelem nyújtható be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező ügyfél-azonosítóját, továbbá

a) baromfitartó esetén

aa) a támogatás 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és

ab) az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat,

b) kocatartó esetén

ba) a támogatás 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és

bb) a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

4. A támogatási döntés

4. § (1) A Kincstár – a támogatási kérelmekről történő döntést követően – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2022. szeptember 30-áig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról.

(2) A támogatás összege állatfajonként az 1. melléklet szerinti átváltási tényező figyelembevételével a 2. melléklet alapján kerül meghatározásra.

(3) A Kincstár az 5. és 6. §-ban foglaltak teljesülését a támogatás kifizetését megelőzően adminisztratív úton ellenőrzi, a helyszíni ellenőrzést az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján hajtja végre.

(4) A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag az 5. § (4) és (5) bekezdése és a 6. § (3) és (4) bekezdése szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vagy a környezetvédelemért felelős miniszter által az 5. § (4) és (5) bekezdése és a 6. § (3) és (4) bekezdése szerint átadott adatlistákon nem szereplő baromfi, illetve koca után támogatás nem vehető igénybe.

5. A baromfi után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

5. § (1) A támogatás igénybevételére az a baromfitartó jogosult, aki vagy amely

a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a 2021. év tekintetében az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik, és – a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti – 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) baromfitartóként a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] alapján a 2021/2022. támogatási évben a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült, és ezen tevékenységre a 2022/2023. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik,

ac) a (2) bekezdés b) pontja szerinti baromfi törzsállomány alapján történő igénylés esetén az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás vonatkozásában a 2021/2022. támogatási évre jóváhagyó támogatási döntéssel rendelkezik, vagy

ad) baromfitartóként a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.

(2) A támogatás alapja

a) – a b) pont szerinti törzsállomány kivételével – a 2022. február 24. és 2022. június 30. közötti vágóhídi vagy export célú, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: BIR rendelet) szerinti nyilvántartásba legkésőbb 2022. július 14-éig bejelentett és nyilvántartásba vett kiszállítás szerinti állatlétszám, vagy

b) – baromfi törzsállományok esetén – a BIR rendelet szerinti nyilvántartás szerint a kérelmező tenyészeteiben 2022. március 31-én élőként nyilvántartott, bennálló növendék vagy termelő állatlétszám.

(3) A BIR rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a baromfitartó a felelős.

(4) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(5) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély vonatkozásában a környezetvédelemért felelős miniszter – kérelmezőnkénti bontásban – legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére

a) az üzemeltető nevét,

b) a létesítmény, telephely nevét,

c) a besorolás megnevezését,

d) az üzemelés státuszát,

e) az engedélyről szóló döntés számát,

f) az engedély kiállításának dátumát,

g) az engedély érvényességi határidejét.

(6) A támogatás keretösszege

a) baromfi esetében 4 262 803 912 forint,

b) az a) pontban meghatározott kereten belül a kacsa és házi lúd kiegészítő támogatására 500 000 000 forint.

6. A koca után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

6. § (1) A támogatás igénybevételére az a kocatartó jogosult, aki vagy amely

a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a 2021. év tekintetében a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik, és – a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti – 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) kocatartóként a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján a 2021/2022. támogatási évben a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült, és ezen tevékenységekre a 2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik, vagy

ac) kocatartóként a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.

(2) A támogatás a 2022. március 31-én élőként nyilvántartott koca (darabszám) után igényelhető. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

(3) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(4) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély vonatkozásában a környezetvédelemért felelős miniszter – kérelmezőnkénti bontásban – legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére

a) az üzemeltető nevét,

b) a létesítmény, telephely nevét,

c) a besorolás megnevezését,

d) az üzemelés státuszát,

e) az engedélyről szóló döntés számát,

f) az engedély kiállításának dátumát,

g) az engedély érvényességi határidejét.

(5) A támogatás keretösszege 2 000 000 000 forint.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

8. §1

9. §2

10. §3

11. §4

12. §5

13. §6

1. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összeg

 

A

B

1.

Állatfaj megnevezése

Átváltási tényező

2.

házi lúd

0,012

3.

kacsa

0,006

4.

gyöngytyúk

0,005

5.

házityúk

0,005

6.

pulyka

0,024

7.

koca

0,3

2. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összege meghatározásának módja

A)     Házi lúd és kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás


ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége
VK: Az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg
JVÁ: Összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategység
IJVÁ: Az igénylő összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategysége

B)     Gyöngytyúk, házityúk és pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás

ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége

C)    Koca esetében alkalmazandó számítás


ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
KK: A 6. § (5) bekezdése szerinti keretösszeg
JKÁ: Összes jogosult koca állategység
IJKÁ: Az igénylő összes jogosult koca állategysége
1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére