• Tartalom

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról1

2022.06.02.

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § és az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fertőző betegség meghatározása

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzésnek a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedés (a továbbiakban: fertőző betegség) minősül.

2. A fertőző betegség elleni védettség igazolása

2. § (1) A fertőző betegség elleni védettség igazolása az Eütv. 74/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tény (a továbbiakban: oltottság) igazolásával hatósági igazolvány, illetve applikáció útján történik.

(2) Az érintett védettsége a fertőző betegség elleni, az Eütv. 74/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyaggal történt védőoltás beadásának – többdózisú oltóanyag esetén az első dózis beadásának – napjától érvényes.

3. A védettségi igazolvány és adattartalma

3. § (1) Az oltottságot igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) az Eütv. 74/D. § (1) bekezdése szerinti adatok közül tartalmazza

a) az érintett nevét,

b) a védettségi igazolvány sorszámát,

c) az oltás dátumát, többdózisú oltóanyag esetén az első oltás dátumát,

d) a védettség érvényességére vonatkozó adatot a (3) bekezdés szerinti módon,

e) az a)–d) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot (a továbbiakban: adattároló kód).

(2) A védettségi igazolvány szöveges jelzésként

a) az „A védettségi igazolvány annak jogosultja személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványának felmutatásával együtt érvényes” feliratot,

b) a „Nem ruházható át” feliratot,

c) az „A védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetőek” feliratot

tartalmazza.

(3) A védettségi igazolvány a védettség érvényességére vonatkozó adatot az adattároló kód leolvasása útján az online elektronikus felületen tartalmazza.

(4) Az Eütv. 74/D. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adat leolvasása útján az online elektronikus felületen a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai is megjelennek.

4. A védettség érvényessége

4. § (1) A védettségi igazolvány a védettséget érvényesen valamely, a személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolvány felmutatásával együtt – ha jogszabály egyéb feltételt nem állapít meg – igazolja.

(2) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében érvényes védettség igazolását írja elő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel –, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége a 2. § (2) bekezdése szerint érvényes.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette.

(4) A (2) bekezdés esetén az érvényes védettséget ellenőrző személy a védettség érvényessége, illetve a személyazonosság megállapítása érdekében köteles a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatot – különösen a 3. § (4) bekezdése szerinti oltási igazolványon feltüntetett, illetve a személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványon feltüntetett születési dátum összevetésével – is ellenőrizni.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti összevetés nem lehetséges, vagy a védettségi igazolvány felmutatója személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a védettség igazolásához kötött jog gyakorlását vagy kötelezettség alóli mentesülést a védettséget ellenőrző személy köteles megtagadni.

5. A védettségi igazolványi kiállítása, az eljáró hatóság kijelölése

5. § (1) A Kormány a védettségi igazolványt kiállító hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kiállító hatóság) jelöli ki.

(2) A kiállító hatóság hivatalból állítja ki a védettségi igazolványt az érintett oltottsága esetén.

(3) A kiállító hatóság kérelemre állítja ki a védettségi igazolványt annak pótlása és cseréje esetén.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelmet

a) elektronikus úton a kiállító hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

lehet benyújtani.

6. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

6. Az applikáció

7. § (1) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által az oltottság igazolására az Eütv. 74/C. §-a szerint biztosított applikáció tartalmazza

a) az érintett nevét,

b) az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

c) az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját és

d) a védettség érvényességére vonatkozó adatot.

(2) Az applikációra a 4. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a védettségi igazolvány alatt az applikációt kell érteni.

7. Az adatfeldolgozók kijelölése

8. § (1) A kiállító hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumot adatfeldolgozóként bevonja.

(2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer

a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.),

b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.)

látja el.

(3) A kiállító hatóság a védettségi igazolvány kézbesítési feladatának ellátásába az adatfeldolgozói és adminisztrációs tevékenység, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a NISZ Zrt.-t bevonja.

(4) A NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. az e § szerinti feladatát központi szolgáltatóként látja el.

(5) E § szerinti adatfeldolgozó a feladata ellátásába további adatfeldolgozót is bevonhat.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint kiadott védettségi igazolványokra és biztosított applikációra – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

(2) Az R. szerint kiadott védettségi igazolvány a védettségi igazolványon megjelenített okmányazonosítótól függetlenül bármely személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolvány felmutatásával együtt – ha jogszabály egyéb feltételt nem állapít meg – érvényes.

11. §2

1. melléklet a 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez3

1

A rendeletet a 71/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 25. napjával.

2

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére