• Tartalom

2/2022. (I. 11.) IM rendelet

2/2022. (I. 11.) IM rendelet

a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

2023.01.01.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (a továbbiakban: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért (a továbbiakban: elszámolás),

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás

szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötik.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon a szavazóköri névjegyzék adatai szerint,

b) megismételt szavazás esetén a megismételt szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napját megelőző kilencedik napi adatai szerint

kell megállapítani,

(4) Ha a választás veszélyhelyzet miatt elmarad, de az OEVI a Ve. 121. § (2) bekezdése szerinti ajánlóívet már kinyomtatta, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos normatívák alapján a támogatás megállapításra kerül.

(5) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételt szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi, települési adatok szerint, függetlenül attól, hogy a megismétlésre az országgyűlési képviselő-választás tekintetében, az országos népszavazás tekintetében vagy mindkét választás tekintetében kerül sor.

(6) Az NVI elnöke az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3)–(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1)1 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, vármegyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított

a) dologi és ellátási kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,

b) személyi juttatások és munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző kilencedik napig

támogatási előlegként utalja át.

(4) A megismételt szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI a 6. § (4) bekezdése szerinti, elfogadott elszámolás alapján utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.

(5) A választási iroda a fizetési számlája adatait változás esetén az informatikai rendszerben aktualizálja. A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választásban érintett választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetésére az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének.

(3) A HVI és az OEVI vezetőjének személyi juttatására a TVI vezetője tesz javaslatot az elszámolások felterjesztésekor az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. és 2. mellékletben a részükre megállapított normatívák összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást. A TVI vezetője a díjazásokra vonatkozó javaslatát a TVI részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg az elszámolásban.

(6) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az iroda vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi és ellátási kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a feladatellátással összefüggésben lehetséges.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az érintett feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási iroda elszámol.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI és a TVI a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására határidőben nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

(6) A választások lebonyolításával kapcsolatban előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén az NVI elnöke – az NVI rendelkezésére álló költségvetés terhére – egyedi döntéssel további célhoz kötött összeget biztosíthat a választási irodák számára.

6. § (1) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(2) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(3) Egyéb szerv előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén a meg nem tartott külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült és teljesült kiadásait elszámolhatja.

(4) Az elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításában határozza meg.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő huszonöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatának becsatolásával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-k és az OEVI-k vezetői és a saját elszámolása alapján

a szavazás napját követő ötven napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője, az OEVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javított elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és azt vizsgálja, hogy a felhasználás a Ve. és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv részére.

(4) A választási iroda vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. Az egyéb szerv az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2022. (I. 11.) IM rendelethez2

Tételek és normatívák a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választáson és országos népszavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével,
– jegyzőkönyvek szállításával,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével,
– szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

60 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

10110

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek részére, kerületekbe történő szállítás esetén.

1

100 000

9.

10111

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.

1

10 000

10.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

11.

10508

Szavazófülke beszerzése utólagos igényléssel szavazókörönként.

2

60 000

12.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

13.

10510

Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

14.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

15.

201

A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), illetve a Ve. 257/B. §
(1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság tagjának tiszteletdíja.

16.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság: (a továbbiakban: HVB)], illetve a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság 3 választott tagjának díja.

3

50 000

17.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

18.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

19.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

20.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

21.

20301

8 000 választópolgárig

5

100 000

22.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

100 000

23.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

100 000

24.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

100 000

25.

20305

100 001 választópolgártól

25

100 000

26.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

27.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.

1

100 000

28.

207

További jegyzőkönyvvezető díja a 20201 jogcímen felül utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

29.

20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint – amennyiben
a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt – választópolgárok száma alapján, továbbá az egy szavazókörös településen 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

60 000

30.

20702

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. §
(2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben, amennyiben nem a Ve. 257/A. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint bonyolítják a szavazást 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1

60 000

31.

20703

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése szerinti szavazókörben, tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére
a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett második és további helyszínenként 1 fő.

1

60 000

32.

20704

A második és minden további, a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető tiszteletdíja, albizottságonként.

1

60 000

33.

208

Az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) bevont további választott tagok tiszteletdíja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

34.

20801

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

35.

20802

Az SZSZB-be a 20801 jogcímen felül bevont további választott tagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

36.

208021

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként,
a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, tekintettel a Ve. 257/B. § (1) és (3) bekezdésére is, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

37.

208022

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, valamint – tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére – a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, továbbá az egy szavazókörös település további szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai.

38.

2080221

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint kijelölt szavazókörben – amennyiben a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt –, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként. 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

39.

2080222

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben. Amennyiben nem a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint bonyolítják a szavazást, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1

50 000

40.

2080223

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint, a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választások esetében 1500 választópolgár felett második és további helyszínenként legfeljebb 3 fő.

1

50 000

41.

2080224

A második és minden további szavazatszedő albizottság 3 választott szavazatszámláló bizottsági tagjának tiszteletdíja a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerint lebonyolított választások esetében.

3

50 000

42.

209

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

43.

20901

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

44.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

45.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda- és bizottsági tagok díja után.

47.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

48.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

49.

30201

Személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

50.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

51.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

52.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

53.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

20 000

54.

40103

A HVI/OEVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

5 000

55.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

56.

40201

Az SZSZB-be a 20802-es jogcímek szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

2 500

57.

40203

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő további jegyzőkönyvvezető ellátási kiadásai 207 jogcímeihez kapcsolódóan.

1

2 500

58.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

59.

1. DOLOGI KIADÁSOK

60.

111

OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

61.

11101

A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

100 000

62.

11102

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások nem fővárosi
OEVI részére OEVK-nként, OEVI szállítás esetén.

1

200 000

63.

11111

Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség.

1

10 000

64.

112

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.

65.

11201

Az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére.

1

100 000

66.

113

Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

67.

11301

Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként.

1

30 000

68.

11302

Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként.

1

60 000

69.

11303

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként.

1

15 000

70.

115

Egyéb dologi kiadások, tényleges igénybevétel alapján.

71.

11501

Ajánlóívek nyomtatása laponként.

1

25

72.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

73.

211

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

74.

21101

Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.

3

70 000

75.

212

Az OEVI tagjának személyi normatívája.

76.

21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja tekintetében vehető figyelembe.

15

108 000

77.

21202

Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik.

5

108 000

78.

214

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása, OEVI részére, OEVK-nként.

79.

21401

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja.

3

29 000

80.

21402

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB szavazatszámlálásban részt vevő további – a választókerületből átjelentkezett vagy külképviseleti szavazást igényelt 900 választópolgár felett 1200 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő – választott tagjának tiszteletdíja, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

1

29 000

81.

21403

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB mellett a szavazatszámlálás során működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

34 000

82.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

83.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.

84.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.

85.

31102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

86.

312

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igényének munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

87.

31201

Személyi juttatás munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

88.

31202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

89.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

90.

411

Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

91.

41101

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok,
az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

10 000

92.

41102

Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

27 000

93.

41103

Az OEVI tagok ellátási kiadása normatív létszám alapján.

1

5 000

94.

412

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

95.

41201

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB további választott tagjának étkezési ellátási kiadása választott tagonként.

1

2 500

96.

EGYÉB SZERV KIADÁSAI

97.

1. DOLOGI KIADÁSOK

98.

12112

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint
kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után.

1

10 000

99.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

100.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

101.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

1

30 000

102.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

103.

221021

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére
a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

104.

221022

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére
a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

105.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

106.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

107.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

108.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

109.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

110.

1. DOLOGI KIADÁSOK

111.

131

A TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.

112.

13101

A TVI dologi kiadásai OEVK-nként.

1

200 000

113.

13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.

1

20 000

114.

13103

Pénzügyi feladatok ellátása, vármegyénként.

1

50 000

115.

13104

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, vármegyei szállítás esetén, de legfeljebb összesen 1 000 000,- Ft.

1

200 000

116.

132

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.

117.

13201

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, vármegyénként.

1

350 000

118.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

119.

231

A HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében
(több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

120.

23101

8 000 választópolgárig

1

179 000

121.

23102

8 001–40 000 választópolgár

1

231 000

122.

23103

40 001–80 000 választópolgár

1

294 000

123.

23104

80 001–100 000 választópolgár

1

357 000

124.

23105

100 001 választópolgártól

1

420 000

125.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

126.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

11 000

127.

233

Az OEVI vezetőjének további díja.

128.

23301

Az OEVI vezetőjének további díja OEVK-nként.

1

175 000

129.

234

A TVI tagok és vezetők díja.

130.

23401

A TVI vezetőjének díja.

1

720 000

131.

23402

A TVI vezető helyettesének díja.

1

360 000

132.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

360 000

133.

23404

A TVI informatikai felelősének díja.

1

360 000

134.

23405

A TVI további 10 tagjának díja.

10

192 000

135.

23406

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.
(Települések száma a vármegyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)

136.

2340601

35 000-ig

1

192 000

137.

2340602

35 001–75 000

2

192 000

138.

2340603

75 001–130 000

3

192 000

139.

2340604

130 001–200 000

4

192 000

140.

2340605

200 001-től

5

192 000

141.

236

A területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

142.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

143.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

144.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVI-nél.

145.

33101

A HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

146.

33102

Az OEVI vezetők további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

147.

33103

A TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

148.

33104

A TVI tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

149.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

150.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

151.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagjainak díja után.

152.

33202

Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

153.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

154.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

155.

43101

A TVI ellátási kiadásai.

1

189 300

156.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

157.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadása vármegyénként.

1

71 400

158.

KÖZPONTI KIADÁSOK

159.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

160.

252

Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.

161.

25202

Az NVI elnökének tiszteletdíja.

1

1 326 200

162.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

163.

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség NVI-nél.

164.

35105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség NVI-nél.

2. melléklet a 2/2022. (I. 11.) IM rendelethez3

Tételek és normatívák a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választáson és országos népszavazáson a megismételt szavazáson, a megismételt szavazás típusától függetlenül

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével,
– jegyzőkönyvek szállításával,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével,
– szavazás megismétléséről szóló, választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

9.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

10.

10510

Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

11.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

12.

201

Az SZSZB, illetve a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság tagjának tiszteletdíja.

13.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve a Ve. 257/B. §
(1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság 3 választott tagjának díja.

3

50 000

14.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

15.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

16.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB), illetve
a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

17.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe az ismétléssel érintett szavazókörök választópolgárszámának függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések ismétléssel érintett szavazóköreinek összesített választópolgárszáma alapján):

18.

20301

8 000 választópolgárig

5

50 000

19.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

50 000

20.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

50 000

21.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

50 000

22.

20305

100 001 választópolgártól

25

50 000

23.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

24.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.

1

50 000

25.

207

További jegyzőkönyvvezető díja a 20201 jogcímen felül utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

26.

20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint – amennyiben
a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem kijelölt – választópolgárok száma alapján, továbbá az egy szavazókörös településen 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén
legfeljebb 1 fő.

1

60 000

27.

20702

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. §
(2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben, amennyiben nem a Ve. 257/A. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint bonyolítják a szavazást 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1

60 000

28.

20703

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (6) bekezdése szerinti szavazókörben, tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére
a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett második és további helyszínenként 1 fő.

1

60 000

29.

20704

A második és minden további, a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerinti szavazatszedő albizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető tiszteletdíja, albizottságonként.

1

60 000

30.

208

Az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) bevont további választott tagok tiszteletdíja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

31.

20801

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

32.

20802

Az SZSZB-be a 20801 jogcímen felül bevont további választott tagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

33.

208021

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, tekintettel a Ve. 257/B. § (1) és (3) bekezdésére is, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

34.

208022

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, valamint – tekintettel a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére – a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választásokra is, továbbá az egy szavazókörös település további szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai.

35.

2080221

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (1) bekezdése szerint kijelölt szavazókörben – amennyiben a szavazókör átjelentkezéssel szavazásra nem
kijelölt – továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként. 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

36.

2080222

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 24. § (6) bekezdése alapján a Ve. 78. § (2)–(3) bekezdései szerint kijelölt szavazókörben. Amennyiben nem a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerint bonyolítják a szavazást, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig
1 fő, 1801–2000 választópolgárig legfeljebb további 1 fő.

1

50 000

37.

2080223

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként
a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiségen belüli külön helyszínen lebonyolított választások esetében 1500 választópolgár felett második és további helyszínenként legfeljebb 3 fő.

1

50 000

38.

2080224

A második és minden további szavazatszedő albizottság 3 választott szavazatszámláló bizottsági tagjának tiszteletdíja a Ve. 257/B. § (1) bekezdése szerint lebonyolított választások esetében.

3

50 000

39.

209

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

40.

20901

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

41.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

42.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

43.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

44.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

45.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30201

Személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

47.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

48.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

49.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai.

50.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

20 000

51.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

52.

40201

Az SZSZB-be a 20802-es jogcímek szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

2 500

53.

40203

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő további jegyzőkönyvvezető ellátási kiadásai 207 jogcímeihez kapcsolódóan.

1

2 500

54.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

55.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

56.

231

A HVI, OEVI vezetőjének díja az ismétléssel érintett szavazókörök választópolgárszámának függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések ismétléssel érintett szavazóköreinek összesített választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

57.

23101

8 000 választópolgárig

1

89 000

58.

23102

8 001–40 000 választópolgár

1

116 000

59.

23103

40 001–80 000 választópolgár

1

147 000

60.

23104

80 001–100 000 választópolgár

1

179 000

61.

23105

100 001 választópolgártól

1

210 000

62.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

63.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

64.

233

Az OEVI vezetőjének további díja.

65.

23301

Az OEVI vezetőjének további díja OEVK-nként.

1

87 000

66.

234

A TVI tagok díja.

67.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

180 000

68.

23405

A TVI további 1 tagjának díja.

1

96 000

69.

23406

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.
(Települések száma a vármegyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)

70.

2340601

35 000-ig

1

96 000

71.

2340602

35 001–75 000

2

96 000

72.

2340603

75 001–130 000

3

96 000

73.

2340604

130 001–200 000

4

96 000

74.

2340605

200 001-től

5

96 000

75.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

76.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

25 000

77.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

78.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVI-nél.

79.

33101

A HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

80.

33102

Az OEVI vezetők további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

81.

33104

A TVI tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

1

A 3. § (1) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 16. § b)-g) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 16. § h) és i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére