• Tartalom

2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet

2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól

2022.03.02.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k), n) és s) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

(2) Az általános költségátalány mértéke 500 000 forintot meg nem haladó végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 5000 forint, 500 000 forint feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.

2. § (1) Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.

(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. § (1) Az általános költségátalány összegét az 1. § (2) bekezdése alapján kell megállapítani.

(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. § Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.

5. § Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.

6. § A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.

7. § (1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló SZTFH rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára.

(2) A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles kezelni.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

8. § (1) A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.

(2) Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.

(3) A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti összesítéseket megőrizni.

9. § A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból betekinthet.

10. § Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

11. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. §1

1

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére