• Tartalom

2/2022. (II. 10.) BVOP utasítás

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával, valamint az országos népszavazással kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról1

2022.02.11.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre és büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. intézet), továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. § a) pontja, valamint 1/A. §-a szerint meghatározott, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről szóló 7/2022. (I. 11.) KE határozat által 2022. április 3-ára kitűzött választásra, valamint az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 8/2022. (I. 11.) KE határozat által 2022. április 3-ára kitűzött szavazásra terjed ki.

3. Az utasítás személyi hatálya a BVOP és a bv. intézetek személyi állományára, továbbá a választásra és szavazásra jogosult fogvatartottakra terjed ki.

4. A választásra jogosult fogvatartottak meghatározása Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), a Ve., valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) szerint történik. Ez alapján választásra az a fogvatartott jogosult szabad elhatározása alapján, aki
a) nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú kettős állampolgár, amennyiben elsődleges állampolgársága magyar, és
aa) nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés a) pont, Bv. tv. 121. § (2) bekezdés], és
ab) a bíróság a választójogból nem zárta ki (Ve. 13/A. §), és
ac) szerepel a központi névjegyzékben.

II. A FOGVATARTOTTAK VÁLASZTÓJOGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

5. A választásra és szavazásra jogosult fogvatartottak (a továbbiakban együtt: választásra jogosult) választójogának biztosítása érdekében a bv. intézet parancsnoka, főigazgatója (a továbbiakban együtt: parancsnok) legkésőbb a választás napját megelőző hatvanadik napig megteszi a szükséges intézkedéseket a választási szervekkel való kapcsolatfelvétel érdekében.

6. A választásra jogosult fogvatartottakat a parancsnok vagy az általa kijelölt személy tájékoztatja arról, hogy a választás napján a bv. intézetben szavazhatnak. A tájékoztatás megtörténtét írásba kell foglalni oly módon, hogy az utóbb valamennyi választásra jogosult fogvatartott vonatkozásában igazolható legyen. Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával és az országos népszavazással összefüggő nyilatkozatok egymástól elkülönülten, függetlenül történnek meg. A tájékoztatást valamennyi újonnan befogadott és visszafogadott, választásra jogosult fogvatartott esetében is végre kell hajtani, figyelemmel az átjelentkezés jogszabályban meghatározott benyújtási határidejére is [Ve. 250. § (2) bekezdés]. A két nyilatkozat felvételére egy időpontban is sor kerülhet.

7. A választásra jogosult fogvatartottak tájékoztatásához, valamint a választással kapcsolatos kérelmek benyújtására:
a) a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 2–5. melléklete [valamint azok Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) által angol (http://www.valasztas.hu/web/national-election-office), német (http://www.valasztas.hu/web/nationalwahlamt), valamint francia (http://www.valasztas.hu/web/bureau-national-electoral) fordításban elérhető mintái],
b) az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országos összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet, továbbá
c) az NVI honlapján megtalálható anyagok
használhatóak fel.

8. A nyilatkozatokat, valamint a kitöltött nyomtatványokat a parancsnok által kijelölt személy gyűjti össze, és folyamatosan továbbítja az illetékes választási szervhez.

9. A kitöltött nyomtatványra vonatkozó határidőket a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A nyilatkozatok, valamint kitöltött nyomtatványok feldolgozási és továbbítási feladatait olyan módon kell meghatározni, hogy a rendeletben foglalt határnapok és határidők maradéktalanul megtarthatóak legyenek.

10. A választásra jogosult fogvatartott elsősorban a fogvatartás helyén gyakorolhatja választójogát, félbeszakítás engedélyezésére csak szükség esetén kerülhet sor. A félbeszakítás engedélyezése előtt egyeztetni kell a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetőjével. A félbeszakításról rendelkező döntést olyan időpontban kell meghozni, amelyet követően a fogvatartottnak lehetősége van a választójog gyakorlására.

11. Amennyiben a választásra jogosult fogvatartott félbeszakítás iránti kérelmet terjeszt elő, és nem mellékeli a választók névjegyzékébe való felvételről szóló értesítést, a parancsnok által kijelölt személy tájékoztatja az érintett fogvatartottat arról, hogy a helyi választási szervtől másolatot kérhet a nyilvántartott adatairól.

12. Amennyiben a választásra jogosult fogvatartott végleg átszállítására kerül sor másik bv. intézetbe, úgy – függetlenül részvételi nyilatkozatától – a választásokkal kapcsolatban személyét érintően keletkezett valamennyi iratát a nyilvántartási anyagban kell elhelyezni, oly módon, hogy annak jelenléte egyértelműen megállapítható legyen.

13. Az a választásra jogosult fogvatartott, akinek átjelentkezés iránti kérelmét engedélyezték, más bv. intézetbe csak tárgyalás, előállítás vagy gyógykezelés esetén szállítható át, lehetőség szerint a választás napjára ilyen esetben is vissza kell szállítani. Végleg átszállítás esetén soron kívül intézkedni kell a helyi választási szerv tájékoztatására, szükség szerint ismételt átjelentkezési kérelem vagy módosító kérelem benyújtására.

14. A választás hetében (2022. március 28. és 2022. április 3. között) a nyilvántartási szakterületnek kiemelt figyelemmel kell kísérnie, hogy a választásra jogosult fogvatartottak esetében érkezett-e közügyektől vagy választójog gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet. Amennyiben ilyen tartalmú ítélet érkezik, arról írásban, a kapcsolódó iratok másolatának megküldésével, haladéktalanul tájékoztatja a helyi választási szervet, és visszajelzést kér a választáson való részvétel lehetőségével kapcsolatosan. Amennyiben a helyi választási szerv viszonttájékoztatása szerint a fogvatartott nem vehet részt a választáson, úgy arról az érintettet legkésőbb 2022. április 1-jéig írásban értesíteni kell.

15. Amennyiben a szavazást megelőző munkanapig a közügyektől eltiltó vagy választójogból kizáró jogerős ítélet érkezik a bv. intézetbe, haladéktalanul a 14. pontban meghatározottak szerint kell eljárni. Ha a helyi választási szerv tájékoztatása szerint a fogvatartott nem vehet részt a szavazáson, úgy erről történő egyidejű tájékoztatása mellett – a korábbi engedélyezés ellenében – nem bocsátható félbeszakításra.

16. A választásra jogosult fogvatartottak szavazásához elő kell készíteni egy biztonsági szempontból megfelelő helyiséget, amely biztosítja a szavazás titkosságát. A helyiség elektronikus megfigyelése tiltott. A helyiség kijelölése során a helyi választási szerv véleményét is ki kell kérni tekintettel arra, hogy az NVI a szavazókörök kialakításával kapcsolatosan külön módszertant bocsátott ki.

17. A választás napján a fogvatartás helye szerinti választási szervvel egyeztetett időpontban kell lebonyolítani a mozgóurnás szavazást. A mozgóurna igénylésére vonatkozó szabályokat a Ve. 91–92. §-a, 103–105/A. §-a és 110–111. §-a tartalmazzák.

18. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fogvatartottak az érvényes voksolás feltételeiről minden esetben tájékoztatva legyenek a szavazatszámláló bizottság által.

19. A szavazásra kijelölt helyiségben a választásra jogosult fogvatartotton kívül kizárólag a szavazatszámláló bizottság tagjai és a fogvatartottat előállító személyek tartózkodhatnak, azonban – amennyiben ilyen irányú megkeresés érkezik – a nemzetközi megfigyelők és a sajtó jelenlétét is biztosítani kell.

20. Az előállító személy minden voksolás után köteles átvizsgálni a szavazófülkét.

III. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY VÁLASZTÓJOGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

21. A szavazás napjára a parancsnok a szolgálatot úgy köteles szervezni, hogy a szolgálatban lévő személyi állomány választójogát lakóhelyén vagy tartózkodási helyén gyakorolhassa.

IV. A VÁLASZTÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JELENTÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

22. A BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztálya (a továbbiakban: KSZNYFO) a választásokkal kapcsolatosan adatokat gyűjt a bv. intézetektől, és abból adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

23. A bv. intézetek a KSZNYFO felé adatszolgáltatási kötelezettségüknek oly módon tesznek eleget, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával és az országos népszavazással összefüggő adatokat egymástól elkülönülten, külön kell kezelni.

24. A KSZNYFO a beérkezett adatszolgáltatásokat a beérkezésüket követő munkanapon 14.00 óráig összesíti, és azt tájékoztató jelleggel felterjeszti, megküldi
a) a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese,
b) a Hivatal vezetője,
c) a Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetője,
d) a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője,
e) a Kommunikációs Főosztály főosztályvezetője és
f) a Főügyeletes
részére.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

25. A bv. intézetben biztosítani kell a választás önkéntességét, tisztaságát, titkosságát. Lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők szavazásának zökkenőmentes lebonyolítását.

26. A szavazás napján a BVOP-n ügyeleti bizottság működik, melynek tagjai az alábbiak szerint kerülnek kijelölésre:
a) KSZNYFO főosztályvezetője,
b) KSZNYFO kiemelt főreferense,
c) Fogvatartási Ügyek Szolgálatának kiemelt főreferense,
d) Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferense,
e) Kommunikációs Főosztály munkatársa.

27. A szavazás befejezését és a mozgóurnának a bv. intézetből történő kilépését követően a parancsnok vagy az általa megbízott személy haladéktalanul, rövid úton jelentést tesz a BVOP ügyeleti bizottságának az 1. melléklet megküldésével, valamint a következő adatokról:
a) a szavazásra előállított fogvatartottak száma és aránya az engedélyezett átjelentkezési kérelemmel rendelkezőkhöz mérten,
b) a mozgóurnás szavazatszámláló bizottság bv. intézetbe érkezésének és távozásának időpontja,
c) esetleges sajtó- vagy médiaérdeklődés, avagy a választások megfigyelésével megbízott személy jelenléte a bv. intézetben,
d) bármely jelentésköteles esemény, akadályozó körülmény a fogvatartottak választójogának gyakorlásával kapcsolatosan.

28. A választás titkosságának biztosítása érdekében – a Ve. 9/C. alcímére figyelemmel – a választást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a fogvatartottak választásával kapcsolatosan keletkezett és a bv. intézeteknél lévő iratokat meg kell semmisíteni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

30. A parancsnokok a jelen utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül kötelesek belső szabályozóban rögzíteni a bv. intézet ezen utasításban nem szabályozott feladatait.

31. Ez az utasítás 2022. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2022. (II. 10.) BVOP utasításhoz

 

Letartóztatott

Előzetesen kényszergyógykezelt

Pb/pmb helyébe lépő szv-t töltő

Közérdekű munka helyébe lépő szv-t töltő

Szabálysértési elzárást töltő

Büntetőjogi elzárást töltő

Fegyház

Börtön

Fogház

Fk. börtön

Fk. fogház

Fk. előzetes

Összesen

Bv.
intézetben
szavazott (fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az utasítás a 31. pont alapján hatályát vesztette 2022. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére