• Tartalom

2/2022. (III. 17.) BM OKF utasítás

2/2022. (III. 17.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2022. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről1

2022.03.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), annak területi (a továbbiakban: igazgatóság), területi jogállású és helyi szerveire terjed ki.

2. § Az utasítás alkalmazásában katasztrófavédelmi felkészítés azon elméleti képzések (alapképzés, szakkiképzés, továbbképzés, valamint vezetői képzés) és gyakorlatok összessége, amelyek biztosítják a szervezetek és személyek szakszerű és hatékony alkalmazásának lehetőségét. A polgári védelmi szervezet gyakorlati kiképzése során végrehajtott gyakorlat lehet: riasztási, mozgósítási, ismétlő gyakorlat.

3. § A katasztrófavédelmi felkészítéseket 2022. december 15-ig kell végrehajtani.

4. § A katasztrófavédelmi felkészítésekről a BM OKF Kommunikációs Szolgálat, valamint az igazgatóság szóvivője – a BM OKF Kommunikációs Szolgálattal egyeztetve – tájékoztatja a közvéleményt.

5. § A központi felkészítések tervezésénél a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) ellátási körébe tartozó anyagi-technikai, valamint élelmezési ellátás esetleges igénybevételéről, annak időpontjáról és helyszínéről a BM OKF GEK igazgatóját tájékoztatni kell. Az igazgatóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve által végrehajtott felkészítések és gyakorlatok vonatkozásában az illetékes igazgatóság gazdaságiigazgató-helyettese szervezi, tervezi az anyagi-technikai és élelmezésellátási igényeket.

2. A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének rendje

6. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítésével el kell érni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával képes legyen biztonságosan és szakszerűen végrehajtani az emberi élet és anyagi javak védelme érdekében végzett feladatait, valamint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján megállapított veszélyeztető hatások elleni védekezést, különös tekintettel a rendkívüli időjárás hatása, valamint a vizek kártétele elleni lakosságvédelmi feladatokra.

7. § A polgári védelmi szervezetbe beosztott személyeket fel kell készíteni a normaidőn belüli megalakítási helyen történő megjelenésre, a feladat megkezdésére és a beosztásnak megfelelő, szakszerű feladat-végrehajtásra. A katasztrófavédelmi felkészítések során oktatni kell a beavatkozást igénylő mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtását, valamint a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat, továbbá biztosítani kell a gyakorlati megvalósítás készségszintű elsajátítását.

8. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítését az új koronavírus-járvány kezelése érdekében bevezetett szabályokkal összhangban tervezzék és hajtsák végre.

9. § A központi polgári védelmi szervezet felkészítését a BM OKF tervezi és szervezi.

10. § A területi polgári védelmi szervezetek felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője tervezi. A felkészítések végrehajtásában az igazgatóság és helyi szervei is részt vesznek.

11. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítési ütemtervét az 1. melléklet szerint kell elkészíteni. A felkészítési ütemtervet az igazgatóság – az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség bevonásával – a megyei (fővárosi) és helyi védelmi bizottság elnökével, az érintett település polgármesterével, valamint a 16. §-ban megjelölt szervezetekkel szükség szerint egyeztetve készíti el, és azt 30 napon belül felterjeszti az országos polgári védelmi főfelügyelő részére. A felkészítési ütemtervet a BM OKF Költségvetési Főosztály vezetőjének egyetértését követően az országos polgári védelmi főfelügyelő hagyja jóvá.

12. § A területi polgári védelmi szervezet felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, a települési polgári védelmi szervezet felkészítését a kirendeltségvezető által jóváhagyott, 2. melléklet szerinti levezetési terv, valamint – a riasztási gyakorlat kivételével – a 3. melléklet szerinti foglalkozási jegy alapján kell végrehajtani.

13. § A polgári védelmi szervezet felkészítésének finanszírozási tervét a 4. melléklet szerint kell tervezni, amelyet az igazgatóság gazdasági szervezete készít el, az 5. mellékletben foglaltakra figyelemmel.

14. § A polgári védelmi szervezet felkészítésének ütemezését az 5. melléklet szerint kell tervezni.

15. § A munkahelyi polgári védelmi szervezet által tartott gyakorlatot a megalakítása helye szerinti illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető vagy az általa, a katasztrófavédelmi kirendeltség hivatásos állományából kijelölt személy ellenőrzi.

16. § A katasztrófavédelmi felkészítések előkészítésébe és végrehajtásába az igazgatóság a szükséges mértékben bevonja a katasztrófák elhárításában közreműködő állami és civil szervezeteket, így különösen

a) a karitatív szervezeteket,

b) az önkéntestűzoltó-egyesületeket,

c) a vízügyi igazgatóságokat,

d) a mentőszolgálatot,

e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,

f) a polgárőrséget,

g) a polgári védelmi szövetségeket,

h) a tűzoltó-szövetségeket,

i) a Magyar Honvédséget, valamint

j) a büntetés-végrehajtási szervezetet.

17. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítésén a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél közösségi szolgálatot teljesítő tanuló – a szülő írásbeli beleegyezésével – részt vehet.

18. § A polgári védelmi szervezet terepen végrehajtott gyakorlatát minden esetben úgy kell megtartani, hogy az értékteremtő legyen, elősegítse a település védelmének erősítését, a település lakosságának önmentő képességét.

19. § A gyakorlat tervezése során törekedni kell arra, hogy a kockázati helyszínek és a veszélyeztető tényezők azonosítását követően a gyakorlatot valós kockázati helyszínre tervezzék. A gyakorlatot a települési veszélyeztetettségnek megfelelően, a polgármester javaslata alapján úgy kell végrehajtani, hogy az a veszélyeztető hatások kivédését és kezelését célozza.

20. § A polgári védelmi szervezet gyakorlati felkészítéseit úgy kell tervezni, hogy azok végrehajtása során kiemelt szerepet kapjon az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU határozat 6. cikk a) pontja alapján a „Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentése” című, 2020. évi dokumentumban feltárt, elsődlegesen veszélyeztető kockázati tényezőként azonosított helyi vízkár elleni védekezésre (különös tekintettel a vízszivattyúzási tevékenységre) és a globális éghajlatváltozással kapcsolatban egyre nagyobb gyakorisággal kialakuló, rendkívüli időjárással kapcsolatos katasztrófatípusok elleni védekezésre történő felkészítés.

21. § A gyakorlaton a katasztrófavédelmi igazgató döntése alapján a település biztonságát fokozó beavatkozásokban a szükséges és arányos mértékben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenléti egységei is részt vehetnek.

22. § A gyakorlat megkezdése előtt a gyakorlat elrendelője által kijelölt személy a gyakorlaton részt vevőket baleset- és munkavédelmi oktatásban részesíti, amelynek tényét írásban dokumentálni kell.

23. § A katasztrófavédelmi igazgató a végrehajtott felkészítést követően haladéktalanul intézkedik a felkészítés adatainak feltöltésére a polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerbe (a szervezet pontos megnevezése, felkészítés helye és ideje, felkészítés típusa, létszám), valamint gyakorlat esetén a napi jelentésben történő pontos és tényszerű [a szervezet pontos megnevezése, gyakorlat helye és ideje, gyakorlat típusa, a gyakorlatot értékelő személy neve és beosztása, valamint az értékelés (megfelelt/nem felelt meg)] megjelenítésére.

24. § A polgári védelmi szervezet gyakorlati felkészítésén az önkéntes mentőszervezetre a polgári védelmi szervezetre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

25. § Az önkéntes mentőszervezet gyakorlati felkészítése során rendszerbeállító, minősítő és újraminősítő gyakorlat is tartható.

26. § Az igazgatóság illetékességi területén megalakult megyei, fővárosi rendeltetésű önkéntes mentőszervezet felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, egyéb önkéntes mentőszervezet felkészítését – a katasztrófavédelmi igazgató rendelkezésének megfelelően – a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

27. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

28. §2

1. melléklet a 2/2022. (III. 17.) BM OKF utasításhoz


Fejléc / Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Szám:


2R00947_0

Jóváhagyom!

Budapest, 2022. -n.

 

Egyetértek!

Budapest, 2022. -n.

 

 

Név, rendfokozat
országos polgári védelmi főfelügyelő

 

Név, rendfokozat
BM OKF költségvetési főosztályvezető


FELKÉSZÍTÉSI ÜTEMTERV
polgári védelmi szervezetek és önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésére
2022.

2R00947_1

Felterjesztem!

Település, 2022. -n.

 

Ellenjegyzem!

Település, 2022. -n.

 

 

Név, rendfokozat
megyei (fővárosi) igazgató

 

Név, rendfokozat
megyei (fővárosi)
gazdasági igazgatóhelyettes

BEVEZETÉS

A polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének célja a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, elhárítására és a helyreállítás során jelentkező, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá a károsító események bekövetkezése esetén a következmények lehető legkisebbre történő csökkentése.
Magyarország településeinek kockázatértékelésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint az annak megfelelő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata rendszeres.
A polgári védelmi szervezeteket és az önkéntes mentőszervezeteket úgy kell felkészíteni, hogy képesek legyenek az azonosított veszélyeztető hatások és a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján kidolgozott veszélyelhárítási tervekben megfogalmazott események következményeinek a kezelésére.
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet meghatározza a polgári védelmi felkészítés követelményeit és a felkészítendő célcsoportokat. A felkészítéseket úgy kell végrehajtani, hogy a polgári védelmi szervezet állománya alkalmas legyen az abban meghatározott tevékenységek végrehajtására.
A katasztrófavédelmi felkészítést a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok állománya végzi.


FELADATOK

A felkészítés előkészítése és végrehajtása során jelentkező feladatok:

A polgári védelmi szervezet megalakítási terve pontosítása.
A pontosításokat a polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerben át kell vezetni, amelyet a megalakítási terv papíralapú vagy elektronikus aláírással hitelesített dokumentumán fel kell tüntetni.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítés előtt 15 nappal

Érintettek értesítése a felkészítésről.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítés előtt 30 nappal

A felkészítéshez tartozó foglalkozási jegy elkészítése.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítést megelőzően

Felkészítés helyének biztosítása.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 15 nappal

Felkészítés során felhasznált anyag, felszerelés, ellátás biztosítása.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítés napján

Oktatási napló, munkavédelmi napló, jelenléti ív előkészítése, vezetése.

Felelős: felkészítés vezetője
Határidő: a felkészítést megelőzően,
illetve a felkészítés napján

Gyakorlat esetén az érintett lakosság tájékoztatása a gyakorlatról.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítés előtt 30 nappal

Gyakorlat esetén levezetési terv elkészítése és felterjesztése a katasztrófavédelmi igazgatóságra.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: a felkészítés előtt 15 nappal
ALAPVETŐ TEMATIKA
INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– riasztási-tájékoztatási feladatok,
– riasztási jelzések,
– riasztás, tájékoztatás módszerei, eszközei,
– a riasztóeszközök működtetése,
– a mozgósítás szabályai.

2

levezetési terv,
laptop, projektor

Gyakorlat:
– a riasztóeszközök működtetése, riasztási jelzések leadása.

2

riasztóeszközök


A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:
– a lakosság helyi riasztása és tájékoztatása,
– a polgári védelmi szervezetek állományának riasztása,
– a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések működtetése,
– a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári védelmi szervezetek, az irányító és együttműködő szervek, szervezetek közötti kommunikáció biztosítása,
– az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása.


ALAPVETŐ TEMATIKA
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– alapvető elsősegélynyújtási ismeretek,
– a sérültek kimentése, mozgatása,
– radiológiai, biológiai és vegyi anyaggal szennyezett sérültek elsődleges ellátásának szabályai, kiemelt figyelemmel a mentést és ellátást végző egyéni védelmére.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:
– a sérült állapotának felmérése:
– a légút ellenőrzése,
– a vérkeringés ellenőrzése,
– az eszméletlenség vizsgálata,
– az újraélesztési tevékenység,
– a sebek kötözése,
– ízületek sérülései, törések, égési sérülések, rosszullétek és ellátásuk,
– egyéni védőeszközök használatának gyakorlása,
– radiológiai, biológiai és vegyi anyaggal szennyezett sérültek ellátását követő mentesítési feladatok végrehajtása.

2


A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:
– a polgári védelmi szervezetek egészségügyi biztosítása,
– a járványos növény- és állatbetegségek megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, felszámolásában való közreműködés,
– a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan feladatok végrehajtásában való közreműködés,
– a járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések és a fertőtlenítőmunkák elvégzése,
– a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban való részesítése, a sérültek gyűjtőhelyre, kórházba való szállítása,
– a szükséges és elégséges mértékig mentesítési feladatok ellátásában történő közreműködés.


ALAPVETŐ TEMATIKA
LAKOSSÁGVÉDELMI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– kitelepítés, kimenekítés feladatai:
– gyülekezési hely meghatározása, kialakítása,
– személyek nyilvántartása,
– kitelepítési útvonal biztosítása.

1

laptop, projektor

– befogadás feladatai:
– befogadóhely kialakítása,
– személyek nyilvántartása,
– ellátási (élelem, fektetőanyag, egészségügy stb.) feladatok.

1

laptop, projektor

Gyakorlat:
– befogadóhely kialakítása.

2

elhelyezéshez szükséges anyagok, laptop,
nyomtatványok


A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:
– a kitelepítéssel, befogadással összefüggő feladatok ellátásának megszervezése,
– a veszélyeztetett területről a lakosság kitelepítése, kimenekítése.


ALAPVETŐ TEMATIKA
LOGISZTIKAI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– ellátási feladatok megszervezése,
– az állomány ruházattal, eszközzel történő ellátása,
– élelmezési feladatok ellátása:
– beszerzés,
– ellátási helyszín tervezése, berendezése,
– feldolgozás (főzés, egységcsomag készítése),
– kiosztás,
– szállítási feladatok szervezése, végrehajtása,
– segélyek fogadása, kezelése,
– életvédelmi létesítményekkel kapcsolatos feladatok,
– járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében végzett logisztikai tevékenység, annak támogatása.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:
– nyilvántartások készítése, vezetése,
– raktárak bejárása (anyagismeret, helyszín és anyag meghatározásával).

2

nyomtatványok,
laptop, projektor


A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:
– a polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai eszközök megfelelő elosztása, kiosztása, visszavétele,
– a polgári védelmi szervezetek ellátása,
– a szállítási feladatok végrehajtása,
– a járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében logisztikai biztosításra vagy annak támogatására.


ALAPVETŐ TEMATIKA
MŰSZAKI ÉS KÁRFELSZÁMOLÓ SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– vízkárelhárítási feladatok;
– kárterület felderítése:
– kárterületen történő mozgás, biztonságos útvonal kijelölése,
– baleset- és munkavédelmi szabályok.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:
– védekezés során használt eszközök alkalmazásának gyakoroltatása.
Vizek kártételei elleni védekezés esetén:
– homokzsák töltése,
– buzgár elfogásának, bordás megtámasztás, nyúlgát, jászolgát építésének gyakorlása,
– vízelvezető árok tisztítása,
– terület fertőtlenítése,
– kisgépek, eszközök kezelésének gyakorlása.

2

homokzsák, homok, szivattyú,
egyéb kisgépek,
kézi szerszámok, szükséges mértékig egyéni védőeszköz


A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen különösen az alábbi feladatok végrehajtására:
– közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben,
– közreműködés a rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolásában,
– közreműködés károk felmérésében, felszámolásában,
– közreműködés a romosodott épületekben lévő személyek mentésében,
– közreműködés a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki védelmében,
– közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek a védelmében.

2. melléklet a 2/2022. (III. 17.) BM OKF utasításhoz

Fejléc/igazgatóság/kirendeltség


2R00954_0

Jóváhagyom!

………………, 2022… …………… hó …-n

 

Egyetértek!

………………, 2022… …………… hó …-n

 

 

 

 

 

…………………………………
polgármester

 

…………………………………
rendfokozat
kirendeltségvezető

LEVEZETÉSI TERV

…………………………………… település polgári védelmi szervezetének ……………………………egységének továbbképzésére és gyakorlatáraFelterjesztem!

………………, 2022… …………… hó …-n…………………………………
rendfokozat
tűzoltóparancsnok

1. Bevezetés


A polgári védelmi szervezetek felkészülési feladatai közé tartozik azok mozgósításának, ezen belül riaszthatóságának a begyakorlása, amelyet a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás szabályoz.

2. A riasztás felelőse


A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 54. § b) és c) pontja szerint a polgári védelmi gyakorlat elrendelésére jogosult területi szinten a megyei védelmi bizottság elnöke, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató, valamint helyi szinten a polgármester, illetve a kirendeltségvezető.

3. Riasztás


A mozgósítás azon része, amely során a polgári védelmi szolgálatot elrendelő döntésről a polgári védelmi szervezet tagja a megjelenésre történő értesítést megkapja.

4. A riasztás célja


A riasztási gyakorlás célja a település lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezetek tájékoztatása, valamint a riasztásban érintettek gyakoroltatása, a személyes adataik egyeztetése, riasztási feladatok feltételeinek ellenőrzése.

5. A riasztás módszere


A riasztási feladatok végrehajtása ………………………… egység tagjaira vonatkozóan telefonos vagy személyes kiértesítés módszerével vagy ezek kombinációjával történik.

Riasztási gyakorlás során az érintettek adatainak pontosítása a riasztást végző személyek útján történik.

6. A felkészítés feladatai

6.1. Felkészülési időszak feladatai:

– a riasztási gyakorlás időpontjának kijelölése;

– a beosztási névjegyzék és a beosztó határozatok pontosítása;

– az értesítő személyek kijelölése, felhívásainak elkészítése;

– a riasztás során kitöltendő adatlap előkészítése, mely tartalmazza az egyeztetni kívánt személyre vonatkozó adatokat;

– a személyi kiértesítés érdekében a kiértesítő személyek és a kiértesítő körzetek kijelölése.

6.2. Gyakorlati (riasztás) időszak feladatai:


Hivatásos tűzoltóparancsnok:

– a riasztás gyakorlási feladatai végrehajtására javaslatot tesz a település polgármesterének;

– szakmailag szervezi, irányítja a jelentkező feladatok végrehajtását;

– a gyakorlás befejezése után a polgármesterrel összesítést készít a riasztási gyakorlás végrehajtásáról, annak tapasztalatairól.


Polgármester:

– elrendeli a riasztási gyakorlást;

– meghatározza a beosztási névjegyzék alapján a riasztandó személyek körét;

– a kiértesítő személyek részére meghatározza a feladataikat;

– folyamatosan ellenőrzi a feladatok végrehajtását.


Kiértesítő:

– az értesített személy adatainak pontosítása az előkészített adatlapon.

7. Riasztás ideje


2022. év …………… hó ……-n ……00

8. A riasztásban részt vevő személyek tervezett létszáma


Kiértesítő állomány:

– kijelölt személyek: fő

– egyéb kiértesítő: fő

Kiértesített állomány: fő

Összesen: fő

9. Felkészítés ideje


2022. év …………… hó ……-n ……00

10. A felkészítésben részt vevő személyek tervezett létszáma


Felkészítendő állomány:

– … egység: fő

– … egység: fő

Összesen: fő

11. A riasztási gyakorlás logisztikai biztosítása


A kiértesítő személyek feladatra történő felszerelése, dokumentumokkal történő ellátása az elrendelő feladata.

4. melléklet a 2/2022. (III. 17.) BM OKF utasításhoz


Fejléc/igazgatóság/kirendeltség

Szám:

Jóváhagyom!

Település, 2022. -n.


Név, rendfokozat
igazgató/kirendeltségvezető


FOGLALKOZÁSI JEGY

Időpont:
Előadó:
Időtartam:
Helyszín:
Tárgy:
Tematika részletezése:

Elméleti felkészítés:
Gyakorlati felkészítés:


Készítette:
Település, 2022. -n.

Név, rendfokozat
beosztás

5. melléklet a 2/2022. (III. 17.) BM OKF utasításhoz

FINANSZÍROZÁSI TERV A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ÉS ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK 2022. ÉVI FELKÉSZÍTÉSÉNEK KIADÁSAIRÓL

Sorszám

Dátum
(hónap)

Helyszín
(település)

Felkészített
pv. szervezet /
önkéntes
mentőszervezet

Létszám
(fő)

Igény szerinti szállító- és anyagmozgató eszköz

Igény szerinti anyag és eszköz

Egyéb költségek

Tervezett költségek

Idegen forrás megnevezése**
(önkormányzat, megyei/helyi védelmi bizottság stb.)

Típus

Darab-
szám

Tervezett üzemanyag
és fenntartási költség*
A

Megnevezés

Mennyiség

Tervezett
költség
B

Jogcím

Tervezett költség
C

Intézményi forrás terhére
D

Idegen forrás terhére
E

Összesen
(A+B+C) = (D+E)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Összesen:

0


* Szállítóeszköz típusának és az igénybevétel során várható futásteljesítményének figyelembevételével.
** Kötelező megadni az „Idegen forrás terhére” oszlop töltése esetén.
1

Az utasítást a 2/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 27. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 4. napjával.

2

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére