• Tartalom

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról1

2023.01.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. alcím tekintetében az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet eltérő alkalmazása

1. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 56. § (1) bekezdésétől eltérően az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokra az 1. mellékletet kell alkalmazni.

(2) Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében a hivatásos pótlék mértékét az Országgyűlés elnöke határozza meg az 1. mellékletben meghatározott sávon belül.

2. §2

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet eltérő alkalmazása

3. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ától eltérően a rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében az 5. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 6. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 7. melléklet

tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 2–7. mellékletben meghatározott sávon belül.

(3) Az R. 8. § (1) bekezdésétől eltérően a Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 8. mellékletben meghatározott sávon belül.

(5) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. §-ától eltérően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 9. mellékletben meghatározott sávon belül.

4. §3

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, 4. §, 6. § és a 10–18. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

6. §4

1. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője

parancsnok

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

parancsnok-helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

600-800

6.

középvezető

szakirányító 1

igazgató-helyettes

600-800

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

600-800

600-800

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-
helyettes

600-800
700-900*

600-800

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

600-800
700-900*

600-800

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

osztályvezető-helyettes

750
900*

750

4.

D

ügyeletvezető I.

750

5.

D

ügyeletvezető II.

700

6.

D

kiemelt főreferens

750
850*
900*

700

7.

D

jogtanácsos

800

8.

C

kiemelt főelőadó

750

700

9.

C

kiemelt biztonsági főtiszt

900

10.

C

főmérnök

850

11.

B

biztonsági főtiszt

800

12.

B

mérnök

650

13.

B

rajparancsnok

650

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

csoportvezető

750

750

4.

D

szolgálatparancsnok

750

5.

D

szakreferens

750

700

6.

D

ügyeletes

700

7.

C

szolgálatparancsnok-helyettes

700

8.

C

főreferens

700

650

9.

C

technikus

700

10.

C

helyszínbiztosító

900

11.

C

lakásbiztosító

900

12.

C

biztonsági gépkocsivezető

900

13.

B

objektumőr I.

700

14.

B

járőr I.

350

15.

B

beosztott tűzoltó I.

700

16.

A

objektumőr II.

700

17.

A

járőr II.

350

18.

A

beosztott tűzoltó II.

700

IV. Megjegyzések

1. 900*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői és kiemelt főreferense esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.
2. 850*: Az Országgyűlési Őrség Híradó- és Biztonságtechnikai Osztályán szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

2. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez5

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

2X05476M_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője

országos rendőrfőkapitány

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

bűnügyi országos rendőr-főkapitány-helyettes

5.

rendészeti országos rendőr-főkapitány-helyettes

6.

 

gazdasági országos rendőr-főkapitány-helyettes

7.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

személyügyi országos rendőr-főkapitány-helyettes

8.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési, kommunikációs)

150-350

9.

 

hivatalvezető (ORFK)

150-350

10.

 

szakirányító 2

főosztályvezető

150-350

150-350

11.

 

főosztályvezető 1

főtanácsadó (főkapitányi biztos)

150-350

150-350

12.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150-350

150-350

13.

beosztott
vezető

főosztályvezető-

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

14.

helyettes 1

irodavezető

 

150-350

15.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

150-350

150-350

2. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

150-350

4.

igazgató (RRI)

150-350

5.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes (RRI)

150-350

150-350

6.

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(MRFK)

150-350

7.

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (MRFK)

150-350

8.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
(MRFK)

150-350

9.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150–350

10.

beosztott
vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési,

150-350

150-350

11.

határrendészeti, KHSZ)

12.

hivatalvezető

150-350

13.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

3. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

150-350

4.

határrendészeti kirendeltség-vezető (kiemelt)

150-350

5.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

150-350

6.

beosztott
vezető

főosztályvezető-

határrendészeti kirendeltség-vezető

150-350

7.

helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

150-350

8.

osztályvezető 2

osztályvezető

150-350

150-350

9.

hivatalvezető (kiemelt)

150-350

10.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476M_3

 

A

B

C

D

E

1.

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

ügyeletvezető

400

4.

kiemelt főreferens

400

350

5.

osztályvezető-helyettes

400

350

6.

alosztályvezető

400

350

7.

D

kiemelt főnyomozó

400

8.

főügyeletes

400

9.

csoportvezető

400

350

10.

kiemelt főelőadó

400

350

11.

kiemelt főellenőr*****

400

350

12.

C

főnyomozó

400

13.

ügyeletes

400

14.

nyomozótiszt

400

15.

főelőadó

400

350

16.

területi

E

ügyeletvezető

350

17.

alosztályvezető

350
375**

300

18.

alosztályvezető (közterületi
támogató)

450

19.

osztályvezető-helyettes

350
450****

300

20.

titkárságvezető (alosztály
jogállású)

300

21.

főorvos

300

22.

szolgálatirányító tiszt

350
450****

23.

sajtószóvivő

350

24.

D

főügyeletes

350

25.

alosztályvezető-helyettes

350

300

26.

alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)

450

27.

csoportvezető

350,
375**
450****

300

28.

kiemelt főellenőr*****

350

300

29.

kiemelt főelőadó

350
450****

300

30.

kiemelt főmérnök

300

31.

kiemelt főnyomozó

350
450****

32.

kiemelt főtechnikus

350

300

33.

kiemelt fővizsgáló

350

34.

kiképzésvezető

350

35.

kiképzésszervező

350

36.

lőtérvezető

300

37.

pszichológus (bűnügyi)

350

38.

szakorvos (bűnügyi)

350

39.

C

főellenőr*****

350

300

40.

főelőadó

350
450****

300

41.

főnyomozó

350
450****

42.

főrevizor

300

43.

főtechnikus

350

300

44.

fővizsgáló

350

45.

ügyeletes

350

46.

B

ellenőr *****

350

300

47.

előadó I.

350

300

48.

mérnök

300

49.

nyomozótiszt

350

50.

technikustiszt

350

300

51.

vizsgálótiszt

350

52.

A

előadó II.

350

300

53.

helyi

D

alosztályvezető

350

300

54.

hivatalvezető (alosztály
jogállású)

300

55.

osztályvezető-helyettes

350

300

56.

őrsparancsnok (alosztály
jogállású)

350

57.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

350

58.

szolgálatirányító tiszt

350

59.

C

alosztályvezető-helyettes

350

300

60.

csoportvezető

350

300

61.

kiemelt főelőadó

350

300

62.

kiemelt főnyomozó

350

63.

kiemelt főtechnikus

350

64.

kiemelt fővizsgáló

350

65.

őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)

350

66.

B

főnyomozó

350

67.

főtechnikus

350

68.

fővizsgáló

350

69.

főelőadó

350

300

70.

A

nyomozótiszt

350

71.

technikustiszt

350

72.

vizsgálótiszt

350

73.

előadó I.

350

300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

csoportparancsnok

400

350

4.

D

referens

400

350

5.

C

segédelőadó

400

350

6.

területi

E

csoportparancsnok

350
450****

300

7.

őrparancsnok

350

8.

szolgálatparancsnok

350

9.

szolgálatparancsnok (közterületi támogató)

450

10.

D

helyszínelő

350

11.

helyszínelő és balesetvizsgáló

350

12.

nyomozó

350

13.

szakoktató

350

14.

technikus

350
375**

300

15.

ügyeletes

350

16.

referens

350
450****

300

17.

raktárvezető

300

18.

vizsgáló

350

19.

kiemelt főhatárrendész

350

20.

járőrparancsnok

350
375**
450****

21.

C

fogdafelügyelő

350

22.

főhatárrendész

350, 375**

23.

futár

300

24.

járőrvezető

350
375**

25.

járőrvezető (közterületi
támogató)

450

26.

kutyavezető

375
450****

27.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

28.

segédelőadó

350

300

29.

kiképző

350

30.

bűnügyi referens

350

31.

B

fogdaőr

350

32.

B

határrendész

350
375**

33.

járőr

350
375**

34.

járőr (közterületi támogató)

450

35.

gépjárművezető

350

300

36.

kísérőőr

350

37.

bűnügyi segédelőadó

350

38.

A

objektumőr

325*
350

39.

járőrtárs

325*

40.

helyi

E

őrparancsnok

350

41.

szolgálatparancsnok

350
450****

42.

szolgálatirányító parancsnok

350
450****

43.

csoportparancsnok

350
375**

44.

D

helyszínelő

350

45.

helyszínelő és balesetvizsgáló

350

46.

körzeti megbízott

350
375**

47.

nyomozó

350

48.

határrendészeti szakértő

350
450****

49.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

50.

technikus

350
375**

51.

vizsgáló

350

52.

referens

350

300

53.

C

segédtechnikus

350

54.

ügyeletes

350

55.

kiképző

350

56.

kiemelt főhatárrendész

350
375**
450****
475*

57.

járőrparancsnok

350
375**

58.

bűnügyi referens

350

59.

C

hajóvezető

350

60.

B

fogdafelügyelő

350

61.

főhatárrendész

350
375**
450****
475*

62.

hajóvizsgáló

350

63.

járőrvezető

350
375**

64.

kutyavezető

375

65.

segédelőadó

350

300

66.

bűnügyi segédelőadó

350

67.

A

fogdaőr

350

68.

határrendész

350
375**
450****
475*

69.

járőr

350
375**

70.

kísérőőr

350

71.

motorcsónakvezető

350

72.

objektumőr

325*
350

73.

gépjárművezető

350

325

74.

bűnügyi fogalmazó

350

75.

járőrtárs

325*

325* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 325%.
375**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.
450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.
475*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 475%.
***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

150-350

5.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150-350

6.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

7.

osztályvezető (BEI)

250-450

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

alosztályvezető

400
425*
550**
700***

350

4.

osztályvezető-helyettes

400
425*
550**
700***

350

5.

D

kiemelt főelőadó

400
425*
550**
700***

350

6.

kiemelt főnyomozó

400
425*
550**
700***
850****

7.

C

főelőadó

400

350

8.

főnyomozó

400
425*
550**
700***
850****

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

nyomozó

400
425*
550**
700***
850****

4.

D

technikus

400
425*
550**
700***
850****

5.

referens

400
550**
700***

350

6.

C

segédelőadó

350

350

425* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 425%.
550**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.
700*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 700%. 850**** a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476M_8

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes

150-350

5.

középvezető

szakirányító 2

intézményvezető-helyettes

150-350

6.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok

150-350

7.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető

150-350

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476M_9

A

B

C

D

1.

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

350

4.

E

alosztályvezető

350

5.

E

szakcsoportvezető

350

6.

E

kiemelt főreferens

350

7.

E

mesteroktató

350

8.

E

főorvos

350

9.

D

kiemelt főelőadó

350

10.

D

kiképzésvezető

350

11.

D

kiképzésszervező

350

12.

D

lőtérvezető

350

13.

D

kiemelt oktató

350

14.

D

csoportvezető

350

15.

D

orvos

350

16.

C

főelőadó

350

17.

C

oktatótiszt

350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

mesterkiképző

350

4.

E

ügyeletes

350

5.

D

referens

350

6.

D

szakoktató

350

7.

D

felcser

350

8.

C

segédelőadó

350

VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476M_11

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)

4.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató (NNI)

250-450

5.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

250-450

200-400

6.

szakirányító 1

ezredparancsnok

250-450

 

7.

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes
(KR MÜIG, KR KIG, KR RBI)

250–450

200–400

8.

középvezető

főosztályvezető 1

szolgálatvezető (TŰSZ)

550-750

9.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ)

250-450

200-400

10.

főosztályvezető

250-450

200-400

11.

középvezető

főosztályvezető 2

főosztályvezető (TŰSZ)

550-750

12.

főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)

550-750

13.

hivatalvezető

200-400

14.

igazgató-helyettes (NNI, GI)

250-450

200-400

15.

középvezető

főosztályvezető 2

főosztályvezető
(KR NNI KEF)

450-650

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

szolgálatvezető (ÜVSZ)

250-450

17.

főosztályvezető-

főosztályvezető-helyettes

250-450

200-400

18.

19.

osztályvezető 1

osztályvezető

250-450

200-400

20.

osztályvezető (TŰSZ)

550-750

21.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztály)

550-750

22.

szolgálatvezető-helyettes
(KR LRSZ)

250-450*
700-900

23.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető (KR NNI KEF)

450-650

a) 450*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 200%.

2. Tiszti szolgálati beosztások

2X05476M_12

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

400**
450

350

4.

alosztályvezető

400**
450
475***
850******

350

5.

 

századparancsnok

450

 

6.

karmester

350

7.

főorvos

350

8.

ügyeletvezető

450

9.

E

osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF)

650

10.

E

alosztályvezető (KR NNI KEF)

650

11.

D

helikoptervezető

900

12.

alosztályvezető-helyettes

450
850******

350

13.

csoportvezető

450
475***,
850******

350

14.

kiemelt főelőadó

400**
450
475***
650*****
850******

350

15.

kiemelt főellenőr*******

450

350

16.

kiemelt főnyomozó

450
475***
650*****

17.

(D)

kiemelt főtechnikus

450

350

18.

karmester-helyettes

350

19.

kiemelt főmérnök

450

350

20.

kiképzésvezető

450

350

21.

kiemelt biztonsági főtiszt

450850******

22.

C

főelőadó

450850******

350

23.

főrevizor

350

24.

főtechnikus

450

350

25.

biztonsági főtiszt

450

26.

főmérnök

450

350

27.

C

főnyomozó

450 475***
650*****

28.

B

mérnök

450

350

29.

előadó I.

450

350

30.

(B)

technikustiszt

450

350

31.

biztonsági tiszt

450

32.

szólamvezető

350

33.

B

nyomozótiszt

450

475***
650*****

34.

A

előadó II.

450

350

3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.


E

szolgálatparancsnok

400**
450
475***

350

4.

csoportparancsnok

450
475***
850******

350

5.

szolgálatirányító

450
850******

6.

szakaszparancsnok

450

7.

őrparancsnok

450

8.


D

biztonsági gépkocsivezető

450
850******

9.

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

550****

10.

referens

450

350

11.

raktárvezető

400**
450

350

12.

PSZH parancsnok

450

13.

technikus

400**
450

350

14.

nyomozó

450
475***

15.

tűzszerész

850

16.

személybiztosító

450
850******

17.

helyszínbiztosító

450
850******

18.

lakásbiztosító

450
850******

19.

zenész

350

20.

vízágyúgépkocsi-parancsnok

450

21.

járőrparancsnok

450
475***

22.

szakoktató

450

350

23.


C

járőrvezető

450
475***

24.

kiemelt kísérőőr

450

25.

kutyavezető

475

26.

kiemelt objektumőr

400**
450

27.

segédelőadó

450
475***

350

28.

futár

350

29.

kiképző

450

350

30.

fogdafelügyelő

450

31.


B

járőr

450
475***

32.

PSZH kezelő

450

33.

vízágyú gépkocsi-kezelő

450

34.

gépjárművezető

450

350

35.

kísérőőr

450

36.

objektumőr

400**
450

37.

A

járőrtárs

350*

350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.
400**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.
475***: A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 475%.
550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.
650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.
******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

a) Területi szervnél

b) Helyi szervnél

2X05476M_14

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

Rendőrfőkapitány

150-350

4.

középvezető

szakirányító 1

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(BRFK)

150-350

5.

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

150-350

6.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
(BRFK)

150-350

7.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150-350

150-350

8.

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési)

150-350

9.

hivatalvezető

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

11.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

2X05476M_15

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

150-350

4.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

150-350

6.

osztályvezető 2

osztályvezető

150-350

150-350

7.

hivatalvezető (kiemelt)

150-350

8.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476M_16

 

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

területi

E

ügyeletvezető

375

4.

alosztályvezető

375
450***

325

5.

osztályvezető-helyettes

375
450***

325

6.

főorvos

325

7.

szolgálatirányító tiszt

375

8.

D

főügyeletes

375

9.

alosztályvezető-helyettes

375

325

10.

csoportvezető

375

325

11.

kiemelt főellenőr****

375

325

12.

kiemelt főelőadó

375

325

13.

kiemelt főnyomozó

375
450***

14.

kiemelt főtechnikus

375

325

15.

kiemelt fővizsgáló

375

16.

lőtérvezető

325

17.

C

főellenőr****

375

325

18.

főelőadó

375

325

19.

főnyomozó

375
450***

20.

főrevizor

325

21.

főtechnikus

375

325

22.

fővizsgáló

375

23.

ügyeletes

375

24.

B

ellenőr****

375

325

25.

előadó I.

375

325

26.

nyomozótiszt

375
450***

27.

technikustiszt

375

325

28.

vizsgálótiszt

375

29.

A

előadó II.

375

325

30.

helyi

D

alosztályvezető

375

325

31.

hivatalvezető (alosztály
jogállású)

 

325

32.

őrsparancsnok (alosztály
jogállású)

375

33.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

375

34.

szolgálatirányító tiszt

375

35.

C

alosztályvezető-helyettes

375

325

36.

csoportvezető

375

325

37.

kiemelt főelőadó

375

325

38.

kiemelt főnyomozó

375

39.

kiemelt főtechnikus

375

325

40.

kiemelt fővizsgáló

375

41.

őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)

375

42.

B

főnyomozó

375

43.

főtechnikus

375

44.

fővizsgáló

375

45.

főelőadó

375

325

46.

A

nyomozótiszt

375

47.

technikustiszt

375

48.

vizsgálótiszt

375

49.

előadó I.

375

325

2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

2X05476M_17

 

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

területi

E

csoportparancsnok

375

4.

őrparancsnok

375

5.

szolgálatparancsnok

375

6.

D

helyszínelő

375

7.

helyszínelő és balesetvizsgáló

375

8.

nyomozó

375
450***

9.

szakoktató

350

10.

technikus

375

325

11.

ügyeletes

375

12.

referens

375

325

13.

vizsgáló

375

14.

járőrparancsnok

375
400**

15.

C

fogdafelügyelő

375

16.

járőrvezető

375

400**

17.

kutyavezető

400**

18.

segédelőadó

375
450***

325

19.

bűnügyi referens

375

20.

B

fogdaőr

375

21.

járőr

375
400**

22.

gépjárművezető

375

325

23.

kísérőőr

375

24.

bűnügyi segédelőadó

375
450***

25.

A

objektumőr

350*
375

26.

járőrtárs

350*

27.

helyi

E

őrparancsnok

375

28.

szolgálatirányító parancsnok

375

29.

csoportparancsnok

375

30.

D

helyszínelő

375

31.

helyszínelő és balesetvizsgáló

375

32.

körzeti megbízott

375
400**

33.

nyomozó

375

34.

technikus

375

325

35.

vizsgáló

375

36.

referens

375

325

37.

C

segédtechnikus

375

325

38.

ügyeletes

375

39.

járőrparancsnok

375

400**

40.

bűnügyi referens

375

41.

C

hajóvezető

375

42.

B

fogdafelügyelő

375

43.

hajóvizsgáló

375

44.

járőrvezető

375
400**

45.

kutyavezető

400

46.

segédelőadó

375

325

47.

bűnügyi segédelőadó

375

48.

A

fogdaőr

375

49.

járőr

375
400**

50.

kísérőőr

375

51.

motorcsónak-vezető

375

52.

objektumőr

350*
375

53.

gépjárművezető

375

350

54.

bűnügyi fogalmazó

375

55.

járőrtárs

350*

350*:

Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.

400**:

A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.

450***:

A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

****

Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

alap-
feladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

150-350

5.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető (NEO)

150-350

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

osztályvezető (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

350

350

4.

E

alosztályvezető

350

350

5.

D

kiemelt főelőadó

350

350

6.

C

főelőadó

350

350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

referens

350

350

4.

C

segédelőadó

350

5.

B

gépjárművezető

350

Rövidítések:
NEO Nemzetközi Ellátó Osztály
ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy)
KERA Közép-európai Rendőr Akadémia
CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College)
ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation)
TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály
Megjegyzés:
Központi szerv:
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)
Területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású):
BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ + Nemzetközi Oktatási Központ
Helyi szervek:
rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek
Kiemelt rendőrkapitányságok:
a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság,
a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság
Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek:
a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség
Egyéb rövidítések:
ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság
KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat
KR: Készenléti Rendőrség
KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság
KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály
KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat
KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat
KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat
MRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

3. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X04478_0

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese
(tábornok)

főigazgató-helyettes

5.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője*

igazgató

350-550

350-550

6.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes hivatalvezető

350-550

350-550

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

350-550

350-550

8.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

350-550

350-550

9.

középvezető

főosztályvezető 1

önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt)

350-550

350-550

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

500-700

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető

500-700

400-600

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

500-700

400-600

13.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

550-750

450-650

14.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető-helyettes (kiemelt)

550-750

400-600

15.

beosztott vezető

osztályvezető 2

kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes kiemelt)

550-750

16.

beosztott vezető

osztályvezető 2

kirendeltségvezető (kiemelt)

550-750

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X04478_1

A

B

C

D

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

osztályvezető-helyettes

800

650

4.

D

kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)

800

5.

D

alosztályvezető

750

600

6.

D

kirendeltségvezető

750

7.

D

kiemelt főreferens

700

550

8.

C

kiemelt főelőadó

700

550

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

szakreferens

700

550

* A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

4. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethezA terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04479_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

központi szerv vezetőjének helyettese
(tábornok)

főigazgató-helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

600-800
700-900*

450-650

6.

középvezető

szakirányító 1

kabinetvezető

600-800

450-650

7.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

600-800
700-900*

450-650

8.

főosztályvezető 1

főosztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

9.

főtanácsadó

600-800
700-900*

450-650

10.

középvezető

főosztályvezető 1

kapcsolattartó

700-900

450-650

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes**

600-800
700-900*

450-650

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

13.

főosztályvezető-helyettes 2

irodavezető

600-800
700-900*

450-650

14.

osztályvezető 1

tanácsadó

600-800
700-900*

450-650

15.

osztályvezető 1

osztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04479_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

csoportvezető

900
750**

650

4.

jogtanácsos

650

5.

kiemelt biztonsági főtiszt

900

6.

kiemelt főreferens

900
750**

650

7.

mentőorvos 1

900

8.

műveleti tiszt 1

900

9.

osztályvezető-helyettes

900

650

10.

ügyeletvezető

750

11.

D

főorvos

650

12.

C

biztonsági főtiszt

900

13.

főmérnök

900

14.

kiemelt főelőadó

900
750**

650

15.

mentőorvos 2

900

16.

mentőtiszt 1

900

17.

műveleti tiszt 2

900

18.

B

főelőadó

900

650

19.

kiemelt biztonsági tiszt

900

20.

mentőtiszt 2

900

21.

műveleti tiszt 3

900

22.

szolgálatparancsnok

900
750

23.

A

biztonsági tiszt

900

24.

előadó

900

650


III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04479_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

biztonsági gépjárművezető 1

900
750**

 

4.

 

helyszínbiztosító 1

900

 

5.

 

műveleti tiszthelyettes 1

900

 

6.

 

személybiztosító 1

900

 

7.

 

technikus 1

900

650

8.

D

szolgálatparancsnok 1

750

 

9.

C

biztonsági gépjárművezető 2

900
750**

 

10.

 

helyszínbiztosító 2

900

 

11.

 

lakásbiztosító 1

900

 

12.

 

műveleti mentőápoló 1

900

650

13.

 

műveleti tiszthelyettes 2

900

 

14.

 

objektumőr 1

750

650

15.

 

segédelőadó 1

750**

650

16.

 

személybiztosító 2

900

 

17.

 

szolgálatparancsnok 2

750

 

18.

 

technikus 2

900

650

19.

B

biztonsági gépjárművezető 3

750**

 

20.

 

gépjárművezető 1

900

650

21.

 

helyszínbiztosító 3

900

 

22.

 

lakásbiztosító 2

900

 

23.

 

műveleti mentőápoló 2

900

650

24.

 

műveleti tiszthelyettes 3

900

 

25.

 

objektumőr 2

750

650

26.

 

segédelőadó 2

750**

650

27.

 

technikus 3

900

650

28.

A

gépjárművezető 2

900

650

29.

 

objektumőr 3

750

650

30.

 

segédelőadó 3

750**

650


IV. Magyarázat*
a) 900*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.
b) 750**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 750%.

5. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethezAz idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04481_0

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

általános főigazgató-helyettes

5.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

gazdasági főigazgató-helyettes

6.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető*

150-350

150-350

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető*

150-350

150-350

8.

középvezető

főosztályvezető 1

regionális igazgató

150-350

150-350

9.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150-350

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)

150-350

150-350

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető (központi szerv)

150-350

150-350

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

regionális igazgató-helyettes

150-350

150-350

13.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető (regionális igazgatóság)

150-350

150-350

a) Megjegyzés:
aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni
II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04481_1

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi szerv

E

osztályvezető-helyettes

350

350

4.

központi szerv

E

kiemelt főreferens

350

350

5.

központi szerv

D

főreferens

350

350

6.

központi szerv

C

referens

350

350

7.

igazgatóság

D

osztályvezető-helyettes

350

350

8.

igazgatóság

D

kiemelt főreferens

350

350

9.

igazgatóság

C

főreferens

350

350

10.

igazgatóság

B

referens

350

350

6. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez6

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

2X04482_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

országos polgári védelmi főfelügyelő

150-350

6.

középvezető

szakirányító 1

országos tűzoltósági főfelügyelő

150-350

7.

középvezető

szakirányító 1

országos iparbiztonsági főfelügyelő

150-350

8.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

150-350

150-350

9.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető
(információbiztonsági)

450-650

10.

középvezető

szakirányító 1

hivatalvezető

150-350

150-350

11.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

150-350

150-350

12.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető
(információbiztonsági)

450-650

13.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)

150-350

14.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes
1

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

15.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes
1

főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)

450-650

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes
2

osztályvezető

150-350

150-350

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

titkárságvezető

150-350

2. Területi szervnél

2X04482_1

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

polgári védelmi főfelügyelő

150-350

6.

tűzoltósági főfelügyelő

150-350

7.

iparbiztonsági főfelügyelő

150-350

8.

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető

150-350

150-350

9.

hivatalvezető

150-350

10.

osztályvezető 1

zenekarvezető

150-350

11.

osztályvezető

150-350

150-350

12.

szolgálatvezető-helyettes

150-350

150-350

13.

osztályvezető 2

szakcsoport-vezető (KOK)

150-350

3. Helyi szervnél

2X09323N.docx


A

B

C

D

E

1.

vezetőihivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető (vármegyeszékhelyi)

150-350


4.


főosztályvezető 2

katasztrófavédelmi kirendeltség
vezető

150-350


5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

polgári védelmi felügyelő

150-350


6.


tűzoltósági felügyelő

150-350


7.iparbiztonsági felügyelő

150-350


8.szolgálatvezető

150-350


9.


osztályvezető 2

tűzoltóparancsnok

150-350


10.osztályvezető

150-350

150-350

11.irodavezető

150-350
II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X04482_3

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

 

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

alosztályvezető

400

350

4.

központi

E

alosztályvezető
(információbiztonsági)

650

5.

központi

E

kiemelt főreferens

400

350

6.

központi

E

kiemelt főreferens
(információbiztonsági)

650

7.

központi

E

kiemelt főreferens
(információbiztonsági ügyeletes)

650

8.

központi

E

munkabiztonsági főfelügyelő

350

9.

központi

E

vezető főügyeletes

400

10.

központi

D

kiemelt főelőadó

400

350

11.

központi

C

főelőadó

400

350

12.

területi

E

alosztályvezető

350

300

13.

területi

E

vezető tanár

350

14.

területi

E

ügyeletvezető

350

15.

területi

D

kiemelt főtanár

350

16.

területi

D

kiemelt főelőadó

350

300

17.

területi

D

kiemelt főelőadó KMSZ, KML

400

18.

területi

D

ügyeletvezető (KOK)

300

19.

területi

D

karmester-helyettes

300

20.

területi

D

főügyeletes

350

21.

területi

D

csoportvezető

350

300

22.

területi

C

főelőadó

350

300

23.

területi

C

főeladó KMSZ, KML

400

24.

területi

C

koncertmester

300

25.

területi

C

főtanár

350

26.

területi

C

ügyeletes

350

27.

területi

C

oktató

350

28.

területi

B

szólamvezető

300

29.

területi

B

tanár

350

30.

területi

B

előadó I.

50

300

31.

területi

B

előadó I. (KMSZ, KML)

400

32.

területi

A

előadó II.

350

300

33.

helyi

D

alosztályvezető

350

300

34.

helyi

D

parancsnokhelyettes

350

35.

helyi

D

őrsparancsnok

350

36.

helyi

C

kiemelt főelőadó

350

300

37.

helyi

C

szolgálatparancsnok

400

38.

helyi

C

műszaki biztonsági tiszt

350

39.

helyi

C

katasztrófavédelmi megbízott

350

40.

helyi

C

csoportvezető

350

300

41.

helyi

B

főelőadó

350

300

42.

helyi

B

hajóskapitány

400

43.

helyi

B

rajparancsnok

400

44.

helyi

A

előadó I.

350

300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

D

referens

400

350

4.

C

segédelőadó

400

350

5.

területi

D

szakoktató

350

6.

referens

350

300

7.

technikus

350

300

8.

technikus
KMSZ, KML

400

9.

zenész

300

10.

C

segédelőadó

350

300

11.

segédelőadó KMSZ, KML

400

12.

raktáros

300

13.

kiképző

350

14.

B

gépjárművezető

350

300

15.

gépjárművezető
KMSZ, KML

400

16.

helyi

D

rajparancsnok-helyettes

400

17.

C

hajóvezető

400

18.

szerparancsnok

400

19.

referens

350

300

20.

B

gépész

385

21.

különlegesszer-kezelő

385

22.

helyi

B

segédelőadó

350

300

23.

helyi

A

híradó ügyeletes

350

24.

A

gépjárművezető

385

25.

beosztott tűzoltó

375

26.

matróz

375


Rövidítések:
KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok

7. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez7

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

országos parancsnok

4.

központi szerv vezetőjének helyettes

országos parancsnok helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

150–350

6.

hivatalvezető

150–350

7.

szakirányító 2

főosztályvezető

150–350

8.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150–350

9.

főtanácsadó (országos parancsnoki biztos)

150–350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető- helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150–350

11.

sajtószóvivő

150–350

12.

főosztályvezető- helyettes 2

osztályvezető

150–350

13.

osztályvezető 1

munkavédelmi főfelügyelő

150–350

14.

titkárságvezető

150–350

15.

tanácsadó

150–350

2. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

parancsnok (agglomerációs központ)

150–350

4.

parancsnok (több objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150–350

5.

főigazgató

150–350

6.

igazgató

150–350

7.

ügyvezető (Bv. Holding Kft.)

150–350

8.

középvezető

szakirányító 2

parancsnok (egy objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150–350

9.

főosztályvezető 1

parancsnok-helyettes (agglomerációs központ)

150–350

10.

gazdasági vezető (agglomerációs központ)

150–350

11.

igazgató-helyettes

150–350

12.

ügyvezető-helyettes (Bv. Holding Kft.)

150–350

13.

főosztályvezető 2

parancsnok-helyettes (több objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150–350

14.

főosztályvezető-helyettes 1

parancsnok-helyettes (egy objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150–350

15.

orvos igazgató

150–350

16.

ápolási igazgató

150–350

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150–350

3. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 2

ügyvezető (gazdasági társaságok)

150–350

4.

középvezető

főosztályvezető 1

parancsnok

150–350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

ügyvezető-helyettes (gazdasági társaságok)

150–350

6.

beosztott vezető

gazdasági vezető (gazdasági társaságok)

150–350

7.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető

150–350

8.

beosztott vezető

osztályvezető (gazdasági társaságok)

150–350

9.

beosztott vezető

biztonsági vezető (gazdasági társaságok)

150–350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

E

kiemelt főreferens

400

350

4.

nyomozó tiszt

350

5.

energetikai és környezetvédelmi vezető

350

6.

tűzvédelmi vezető

350

7.

közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

400

8.

D

főügyeletes

400

9.

területi

E

alosztályvezető

350

300

10.

osztályvezető-helyettes

350

300

11.

szakorvos

350

12.

vezető főtanár

350

13.

D

csoportvezető

350

300

14.

kiemelt főelőadó

350

300

15.

kiemelt főtanár

350

16.

szakpszichológus

350

17.

fegyelmi és nyomozótiszt

350

18.

biztonsági tiszt

350

19.

C

pszichológus

350

20.

főelőadó

350

300

21.

diplomás ápoló

350

22.

vezető reintegrációs tiszt

400* vagy 350

23.

B

előadó

350

300

24.

reintegrációs tiszt

400* vagy 350

25.

helyi

E

szakorvos

350

26.

D

alosztályvezető

350

27.

osztályvezető-helyettes (gazdasági társaságok)

350

300

28.

csoportvezető

350

300

29.

kiemelt főelőadó

350

300

30.

szakpszichológus

350

31.

üzemvezető (gazdasági társaságok)

350

32.

biztonsági tiszt

350

33.

C

főelőadó

350

300

34.

főművezető (gazdasági társaságok)

350

35.

B

előadó

350

300

36.

reintegrációs tiszt

400* vagy 350

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

E

műveleti főfelügyelő

600

4.

D

referens (kutyakiképző)

450

350

5.

C

segédelőadó

400

350

6.

kutyavezető

450

7.

körletfelügyelő

500

8.

B

biztonsági felügyelő

450

9.

területi

E

körlet-főfelügyelő

500

10.

biztonsági főfelügyelő

450

11.

műveleti főfelügyelő

500

12.

raktárvezető

350

13.

élelmezésvezető

350

14.

főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)

350

15.

D

kutyatelep-vezető

450

16.

konyhavezető

350

17.

főápoló

350

18.

szakoktató

350

19.

műhelyvezető

350

20.

kiemelt művezető (gazdasági társaságok)

21.

biztonságtechnikus

350

22.

C

fegyvermester

350

23.

raktáros

350

24.

szociális segédelőadó

400* vagy 350

25.

foglalkoztatási segédelőadó

400* vagy 350

26.

nyilvántartási segédelőadó

350

27.

segédelőadó

350

28.

művezető

350

29.

körletfelügyelő

500

30.

kutyavezető

450

31.

szakasszisztens

350

32.

szakápoló

350

33.

B

ápoló

350

34.

foglalkoztatási felügyelő

400* vagy 350

35.

gépjárművezető

450

36.

biztonsági felügyelő

450

37.

A

segédfelügyelő

350

38.

helyi

E

körlet-főfelügyelő

400

39.

biztonsági főfelügyelő

400* vagy 375

40.

műveleti főfelügyelő

400

41.

raktárvezető

350

42.

élelmezésvezető

350

43.

főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)

350

44.

D

konyhavezető

350

45.

főápoló

350

46.

műhelyvezető

350

47.

kiemelt művezető (gazdasági társaságok)

350

48.

C

raktáros

350

49.

szociális segédelőadó

400* vagy 350

50.

nyilvántartási segédelőadó

350

51.

segédelőadó

350

300

52.

művezető (gazdasági társaságok)

350

53.

szakápoló

350

54.

B

ápoló

350

55.

körletfelügyelő

400* vagy 350

56.

foglalkoztatási felügyelő

400* vagy 350

57.

kutyavezető

375

58.

A

gépjárművezető

375

59.

biztonsági felügyelő

375

60.

segédfelügyelő

350

Megjegyzés:
Agglomerációs központ: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Több objektumos szervezeti egység: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Egy objektumos szervezeti egység: Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet
400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV-részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

8. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethezA Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények,
valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma
I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_0

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

4.

középvezető

szakirányító 1

sajtófőnök

200-400

200-400

5.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető

200-400

200-400

6.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

200-400

200-400

7.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető*

200-400

200-400

8.

9.

beosztott
vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

osztályvezető**

200-400

200-400

10.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

200-400

200-400

11.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

sajtószóvivő

200-400

200-400


a) Megjegyzés:
aa) *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel
a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja
nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.
ab) **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

kiemelt főreferens

400

400

4.

D

kiemelt főelőadó

400

400

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

referens

375

375

4.

C

gépkocsivezető

375


II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások
A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_3

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

középvezető

szakirányító 2

főigazgató-helyettes

150-350

150-350

4.

beosztott
vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

5.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_4

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

kiemelt főreferens

350

350

4.

D

kiemelt főelőadó

350

350

5.

C

főelőadó

350

350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_5

 

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

besorolási
kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

referens

350

350

4.

C

segédelőadó

350

350


B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_6

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes

150-350

150-350

5.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350


2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_7

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

alosztályvezető

350

350

4.

E

osztályvezető-helyettes

350

350

5.

E

szakcsoportvezető

350

6.

E

vezetőorvos

350

7.

E

évfolyamparancsnok

350

8.

E

kiemelt főreferens

350

9.

E

mesteroktató

350

10.

D

kiemelt oktató

350

350

11

D

kiemelt főelőadó

350

12.

D

csoportvezető

350

350

13.

C

oktatótiszt

350

14.

C

főelőadó

350

350

15.

C

orvos

350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
2X04489_8

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

szakoktató

350

4.

ügyeletes

350

5.

D

felcser

350

6.

referens

350

350

7.

szolgálatvezető

350

8.

C

segédelőadó

350

9.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

350

9. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X04492_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője

rektor*

150-350

4.

központi szerv

rektorhelyettes*

150-350

5.

vezetőjének helyettese (tábornok)

dékán

150-350

6.

területi szerv vezetője (tábornok)

karközi intézetvezető igazgató

150-350

150-350

7.

középvezető

szakirányító 1

dékánhelyettes

150-350

150-350

8.

 

kari intézetvezető

150-350

150-350

9.

(középvezető)

szakirányító 1

tagozatparancsnok (Rendészet-
tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)

150-350

10.

szakirányító 2

karközi intézetvezető-helyettes (KVI, NBI)

150-350

150-350

11.

 

tanszékvezető

150-350

150-350

12.

 

kari tanulmányi vezető

150-350

13.

középvezető

szakirányító 2

irodavezető

150-350

14.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)

150-350

15.

beosztott
vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

hivatalvezető

150-350

16.

beosztott
vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

központvezető (egyetemi
központban)

150-350

17.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

18.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

évfolyam-parancsnok

150-350

II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

2X04492_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási

szolgálati

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

főosztályvezető 1

egyetemi tanár

150-350

4.

főosztályvezető 1

kutató professzor

150-350

5.

főosztályvezető 1

tudományos tanácsadó

150-350

6.

osztályvezető 1

egyetemi docens

150-350

7.

osztályvezető 1

főiskolai tanár

150-350

8.

osztályvezető 1

tudományos főmunkatárs

150-350

9.

osztályvezető 1

ügyvivő szakértő

150-350

10.

E

adjunktus

350

11.

E

tudományos munkatárs

350

12.

E

tanársegéd

350

13.

E

mesteroktató

350

14.

E

gyakorlati oktató (szakoktató)

350

15.

E

osztályvezető-helyettes

350

16.

E

alosztályvezető

350

17.

E

kiemelt főreferens

350

18.

D

tudományos segédmunkatárs

350

19.

D

mesterkiképző

350

20.

D

csoportvezető

21.

22.

C

kiképző

350

III. Kiképzői beosztások

2X04492_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

segédkiképző

350

4.

fegyvermester

350

* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

10. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez8

11. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez9

12. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez10

13. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez11

14. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez12

15. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez13

16. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez14

17. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez15

18. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez16

1

A rendeletet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 32. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 1. napjával.

2

A 2. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

4

A 6. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

5

A 2. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § a) pontja szerint módosított szöveg. [A 2. melléklet VIII. alcímében e módosító rendelet 2. melléklet 6. pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

6

A 6. melléklet a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § b) pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

7

A 7. melléklet a 77/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 11. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

10

A 12. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

11

A 13. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

12

A 14. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 15. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

14

A 16. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

15

A 17. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

16

A 18. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére