• Tartalom

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről

2022.07.01.

A Kormány
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alapellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti hozzátartozói nyugellátás,

2. árvák kiegészítő támogatása: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 261/A. §-a szerinti kiegészítő támogatás,

3. hősi halottá nyilvánítás: a Hszt. 262. §-a alapján a hivatásos állomány elhunyt tagjának jogszabályban meghatározott rendben történő minősítése,

4. kiegészítő hozzátartozói támogatás: a Hszt. 261. §-a szerinti kiegészítő támogatás,

5. kiegészítő támogatás: az árvák kiegészítő támogatása és a kiegészítő hozzátartozói támogatás,

6. miniszter: a Hszt. 2. § 17. pontja szerinti miniszter, valamint az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 129. § (1) bekezdés b) pontja alapján a házelnök,

7. minősítő határozat: a Hszt. 257. § (3) bekezdése szerinti határozat,

8. rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti szervek,

9. rendvédelmi szerv vezetője: a Hszt. 2. § 18. pontja szerinti országos főigazgató és a Hszt. 2. § 19. pontja szerinti országos parancsnok,

10. szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a hivatásos állomány tagja balesetének, betegségének és az ezek miatt bekövetkezett halálának a szolgálatteljesítéssel való összefüggése, amelyet jogszabályban meghatározott vizsgálat során a Hszt. 257. § (3) bekezdése szerinti minősítő határozattal kell megállapítani.

2. Az eljáró szervek

2. § (1) A hősi halott özvegye és szülője esetében a kiegészítő hozzátartozói támogatásra való jogosultság elbírálására, valamint a kiegészítő támogatás összegének megállapítására irányuló eljárásban – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként – Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: nyugdíj-megállapító szerv) jár el.

(2) A nyugdíjfolyósító szerv folyósítja a kiegészítő támogatást.

3. Az eljárás menete

3. § (1) A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának és a hivatásos állomány volt tagjának halála esetén tájékoztatja a hozzátartozót a kiegészítő támogatás lehetőségéről, és hivatalból megindítja a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárást. Az eljárás során a hozzátartozót nyilatkozattételre hívja fel az alapellátás igénybevétele kapcsán. Az érintett nyilatkozata alapján az alapellátást megállapító határozatot a rendvédelmi szerv szerzi be a nyugdíj-megállapító szervtől, illetve a nyugdíjfolyósító szervtől.

(2) A Tny. 73. § (1) bekezdése szerint megállapított nyugdíjelőleg nem keletkeztet kiegészítő támogatásra való jogosultságot, azt kizárólag az alapellátás megállapításáról szóló döntés alapozza meg.

4. § (1) A Hszt. 261/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatásra való jogosultság elbírálásához, a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatás mértékének megállapításához szükséges iratokat a rendvédelmi szerv vezetője a kézhezvételt követő nyolc napon belül megküldi a miniszter részére. Ha a kiegészítő támogatásra való jogosultságról szóló döntéshez az iratok a miniszternél rendelkezésre állnak, az iratokat nem kell megküldeni.

(2) A miniszter, illetve a rendvédelmi szerv vezetője a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja hatálya alá tartozó ügyekben dönt a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról.

(3) A miniszter a beérkezést követő – a döntési jogkörébe tartozó dokumentum esetében annak kiállítását követő – nyolc napon belül megküldi a nyugdíj-megállapító szerv részére az 5. § szerinti iratokat.

(4) A miniszter által továbbított iratok beérkezésekor a nyugdíj-megállapító szerv hivatalból jár el

a) a hősi halott özvegye és szülője esetében a kiegészítő hozzátartozói támogatásra való jogosultság elbírálása, valamint

b) a kiegészítő támogatás összegének megállapítása

iránt.

5. § (1) A miniszter a nyugdíj-megállapító szerv részére – a támogatás típusától függően – az alábbi iratokat küldi meg:

a) a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatásra való jogosultság és a kiegészítő támogatás mértékének forintban történő megállapításához a hősi halottá nyilvánítás tényét igazoló miniszteri dokumentumot,

b) a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő támogatás mértékének forintban történő megállapításához a határozatát a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról,

c) a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő támogatás mértékének forintban történő megállapításához a rendvédelmi szerv vezetőjének határozatát a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról.

(2) A kiegészítő támogatást az alapellátás folyósításának időtartamára kell folyósítani.

6. § (1) Az alapellátás jogalap nélküli megállapítása esetén a nyugdíj-megállapító szerv a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatásra való jogosultság és a támogatás visszavonásáról, a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatás visszavonásáról és az alapellátásra való jogosultság hiányáról a határozat egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíti a minisztert.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott értesítését követően – a hatáskörébe tartozó ügyben – nyolc napon belül intézkedik a kiegészítő támogatásra való jogosultságot megállapító határozat visszavonásáról, illetve e célból – a rendvédelmi szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyben – az alapul szolgáló hatósági döntést megküldi a rendvédelmi szerv vezetőjének.

7. § (1) Az alapellátás módosítása vagy újramegállapítása esetén a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegének módosítása, illetve újramegállapítása iránt a nyugdíj-megállapító szerv hivatalból intézkedik.

(2) Az alapellátás felfüggesztése, szüneteltetése, megszüntetése, ismételt folyósítása vagy feléledése esetén a kiegészítő támogatás felfüggesztése, szüneteltetése, megszüntetése, ismételt folyósítása vagy feléledése iránt a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik.

(3) Ha a kiegészítő támogatás újbóli folyósítására az alapellátás újramegállapítása, ismételt folyósítása vagy feléledése miatt kerül sor, a kiegészítő támogatásra jogosultság fennállását megállapító, a Hszt. 261/B. § (1) bekezdése alapján kiadott határozatot nem kell ismételten kiadni.

8. § A nyugdíj-megállapító szerv és a nyugdíjfolyósító szerv a kiegészítő támogatás tárgyában hozott határozatát megküldi a miniszternek, aki szükség esetén gondoskodik annak az érintett rendvédelmi szerv részére történő továbbításáról.

9. § Ha a Hszt. vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik, a nyugdíj-megállapító szerv és a nyugdíjfolyósító szerv eljárásában a kiegészítő támogatás megállapítására, folyósítására, felfüggesztésére, szüneteltetésére, megszüntetésére, visszafizetésére, megtérítésére és a bejelentési kötelezettségre a Tny.-nek és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az alapellátásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A kiegészítő támogatás fedezetével összefüggő szabályok

10. § A Magyar Államkincstár együttműködési megállapodásban rendezi az érintett rendvédelmi szerv szerinti költségvetési fejezetben biztosított, a kiegészítő támogatás, valamint a kapcsolódó végrehajtási költségek fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat az érintett rendvédelmi szerv szerinti költségvetési fejezetet irányító szervvel.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

12. § (1) A hivatásos állomány 2021. január 1-jén és azt követően, de az e rendelet hatálybalépését megelőzően elhunyt tagjára tekintettel a kiegészítő támogatással kapcsolatban az e rendelet szabályai szerint kell eljárni.

(2) A hivatásos állomány 2021. január 1-jén és azt követően, de az e rendelet hatálybalépését megelőzően elhunyt tagjának alapellátásra jogosult hozzátartozóit a rendvédelmi szerv az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül értesíti az e rendelet szerinti nyilatkozattétel lehetőségéről.

(3) Ha az eljárás megindításakor az alapellátásra való jogosultság már nem áll fenn, de 2021. január 1-jén vagy azt követően fennállt, akkor a kiegészítő támogatást visszamenőleg meg kell állapítani, és ki kell utalni az alapellátás fennálltának 2021. január 1-jét követő időtartamára.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére