• Tartalom

21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról

2023.01.02.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint
c) a rendőrkapitányságokra
terjed ki.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Rendőrség által szervezett vizsgák fajtái, a vizsgabizottságok összetétele

2.2 A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat (a továbbiakban együtt: vizsgák) – figyelemmel a 3. pontban foglaltakra – a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság szervezi és bonyolítja le.

3. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga lebonyolítása a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) kötött szerződés alapján történik.

4. A fegyverismereti és a fegyverforgalmazási vizsgák lebonyolítását végző vizsgabizottságok egy elnökből és két tagból állnak.

5. Ha a gyakorlati vizsga helyszínéül szolgáló lőtér lövészetvezetőt nem biztosít, a fegyverismereti vizsgabizottság egyik tagjának lövészetvezetői tevékenység végzésre jogosító engedéllyel kell rendelkeznie.

2. A vizsgabizottságok tagjainak megbízása, díjazása

6.3 A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási vizsgabizottság elnökét, a vizsgabizottság tagjait, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga vizsgabizottságának Rendőrség képviseletét ellátó egy tagját (a továbbiakban: vizsgabizottsági tagok) írásban a vizsgát szervező vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány bízza meg. A vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány a vizsgabizottságok adminisztratív feladatainak ellátására írásban további egy főt bízhat meg.

7.4 A vizsgabizottság tagjai, valamint az adminisztratív feladatokat ellátó személy vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány által adott megbízása határozatlan vagy határozott időre szól.

8.5 A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási vizsgabizottságok elnöke és a vizsgabizottság tagjai, valamint a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgabizottság Rendőrség képviseletét ellátó tagja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 71. § (5) bekezdése, továbbá az adminisztratív feladatokat ellátó személy – amennyiben rendvédelmi alkalmazott – a Hszt. 288/B. § (1) bekezdése alapján a 288/B. § (3) bekezdése szerinti megbízási díjra jogosult. A megbízási díj konkrét mértékét a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője határozza meg.

9. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgában közreműködő Kft. díjaként – a Kft.-vel kötött szerződésben – vizsgázónként legfeljebb bruttó 6000 Ft állapítható meg, amely magában foglalja a Kft. vezetője által kijelölt vizsgaelnök, valamint 1 fő szakértő tag díját, továbbá a vizsga lebonyolításához szükséges, a Kft. által biztosítandó eszközök és fogyóanyagok költségét.

10. A Kft. díját a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kifizetni.

3. A vizsgákra történő jelentkezés

11.6 A vizsgát lebonyolító vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a vizsgára nem elektronikus úton jelentkező vizsgázó vagy meghatalmazottja részére jelentkezési lapot biztosít, amelynek legalább a Rendőrség honlapján e célból közzétett űrlap adatait kell tartalmaznia.

12.7 A vizsgát lebonyolító vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a jelentkezőt tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról, a szükséges tudnivalókról, továbbá igény esetén készpénz-átutalási megbízást biztosít a vizsgadíj befizetéséhez.

4. A vizsgáztatás rendje, a vizsgabizonyítvány

13. A vizsgák lebonyolításával összefüggésben vizsgaszabályzatot kell készíteni és azt a vizsgán jól látható helyen ki kell függeszteni. A vizsgaszabályzat mintáját az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztálya (a továbbiakban: ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály) dolgozza ki és teszi közzé a Rendőrség intranetes portálján. A vizsgaszabályzat a vonatkozó jogszabályokkal és az utasítással összhangban módosítható.

14.8 A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga kivételével a vizsgák megtartásáról az adott vizsganapra jelentkezők számától függetlenül, a gazdaságosságot szem előtt tartva a vizsgát lebonyolító vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság dönt.

15. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgára legalább 20 fő jelentkezése esetén kerülhet sor, amelynek – a Kft.-vel egyeztetett módon megállapított – időpontjáról a jelentkezőket értesíteni kell. Ha a 20 fővel megtartandó vizsga megszervezése észszerű határidőn belül nem lehetséges, a Kft.-vel történő egyeztetés alapján e követelménytől el lehet térni.

16. A 15. pont szerinti értesítést úgy kell megtenni, hogy arról az érintettek a konkrét vizsganap előtt legalább 5 nappal, lehetőség szerint az új vizsgaidőpont megjelölése mellett tudomást szerezzenek.

17.9 A vizsgák lebonyolításához biztosítani kell a szükséges adminisztratív eszközöket, [pl. írószer (vegytoll), vizsgajegyzőkönyv, főnyilvántartó-könyvi számmal ellátott, hitelesített nyilvántartókönyv], okmányokat, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság körbélyegzőjét (a továbbiakban: körbélyegző), a megfelelő bútorzattal ellátott helyiséget, a lőfegyvert és a lőszereket.

18. A vizsgáztatás rendjéért, a szigorú számadásos okmányok és a körbélyegző meglétéért a fegyverismereti, fegyverforgalmazási vizsga során a vizsgabizottság elnöke, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga során a vizsgabizottsági tag felelős.

19. A vizsga megkezdésekor a fegyverismereti és a fegyverforgalmazási vizsga során a vizsgabizottság elnöke vagy felkérése alapján a vizsgabizottság tagja, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga során a vizsgabizottsági tag ellenőrzi a jelenlévő vizsgázók személyazonosságát és a vizsgadíjak befizetését.

20. Ha a vizsgadíj befizetése készpénz-átutalási megbízással történt, azt kör- és dátumbélyegző lenyomattal, valamint egy bizottsági tag aláírásával érvényteleníteni kell.

21. Vizsgázni az a személy engedhető, aki a vizsga végrehajtására alkalmas állapotban van. A vizsgára jelentkező személy a vizsga végrehajtására akkor tekinthető alkalmasnak, ha szemmel láthatóan nincs szeszes ital vagy bódító hatású anyag vagy szer hatása alatt.

22. A vizsga során a vizsgázónak tilos megtévesztő kérdéseket feltenni vagy ilyen jellegű feladatokat adni.

23. A fegyverismereti, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat úgy kell lebonyolítani, hogy
a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével;
b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással és a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával;
c) a fegyverismereti vizsga gyakorlati vizsgáját lőtéren végrehajtott gyakorlattal;
d) a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési gyakorlati vizsgáját pedig tételhúzással és a vizsgabizottsági tagok által adott feladatok végrehajtásával
kelljen teljesíteni.

24. A fegyverforgalmazási vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy
a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével;
b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással és a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával
kelljen teljesíteni.

25. Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak
a) 15 kérdést tartalmazó tesztlap esetén 20 percet;
b) 20 kérdést tartalmazó esetén 25 percet;
c) 25 kérdést tartalmazó esetén 30 percet
kell biztosítani a tesztlap kitöltésre.

26. A maroklőfegyver (rövid) vizsga, a sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), a golyós lőfegyver (huzagolt hosszú) vizsga 15 kérdést, az összetett (golyós huzagolt és sörétes huzagolatlan hosszú) vizsga 20 kérdést, míg a kombinált (rövid, huzagolt és huzagolatlan hosszú) vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga 25, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga 15 kérdést tartalmaz.

27. Az írásbeli vizsga akkor fogadható el megfelelőnek, ha a vizsgázó
a) a 15 kérdésből legalább 13 kérdésre;
b) a 20 kérdésből legalább 17 kérdésre;
c) a 25 kérdésből legalább 21 kérdésre
helyes választ ad.

28. Aki az írásbeli vizsgán nem megfelelő eredményt ért el, a szóbeli és a gyakorlati vizsgára nem bocsátható. Ismételt vizsgára kizárólag újabb jelentkezés alapján és a vizsgadíj újbóli befizetését követően van lehetőség. Ismételt vizsgára lehetősége kizárólag újabb jelentkezés alapján és a vizsgadíj újbóli befizetését követően biztosítható.

29. Sikertelen vizsga vagy sikertelen részvizsga esetén – függetlenül attól, hogy a vizsgázó teljes vagy részvizsgát tett – a vizsga díjaként a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott teljes díjat kell megfizettetni.

30.10 Tájékoztatni kell a vizsgázót, hogy a vizsga lebonyolításával vagy eredményével összefüggésben a vizsgát szervező vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetőjéhez fordulhat panasszal.

31. A fegyverismereti és a fegyverforgalmazási vizsga esetében a vizsgabizottság elnöke, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga esetében a vizsgabizottsági tag a vizsgabizonyítványt aláírása mellett a körbélyegző lenyomatával is ellátja.

32. A vizsgáról, a felhasznált vizsgabizonyítványokról a vizsgabizottság Rendőrség képviseletét ellátó tagja vagy az adminisztratív feladatokat ellátó személy főnyilvántartó-könyvi számmal ellátott, hitelesített nyilvántartókönyvet vezet.

5. A vizsga befejezését követő feladatok

33. A vizsga befejezésével az utolsó bejegyzést követően a nyilvántartó könyvet le kell zárni, amely során meg kell jelölni a lezárás időpontját (hely, idő, hónap, nap, óra, perc), továbbá a vizsgabizottság elnökének aláírásával és bélyegző lenyomatával hitelesíteni kell.

34. A vizsgáról készült jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgadíj elszámolást, melyet a fegyverismereti, fegyverforgalmazási vizsga esetében az adminisztratív feladatokat ellátó személy, házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga esetében a vizsgabizottsági tag tölti ki, és amelyet a vizsgabizottság valamennyi tagjával aláírat.

35. A körbélyegzőt legkésőbb a vizsgát követő első munkanapon kell leadni a körbélyegző felvételének helyén.

6. Az Állami Vadászvizsga Bizottságba kijelölés és a vizsgabizottsági tagként való részvétel

36.11 Az Állami Vadászvizsga Bizottság rendőrségi tagjának kijelölésére, a kijelölés megszüntetésére a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány írásbeli javaslata alapján az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály intézkedik. A vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány egyszerre több személy kijelölésére, illetve kijelölésének a megszüntetésére is javaslatot tehet.

37.12 A kijelölés megtörténtéről vagy a kijelölés megszüntetéséről az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály írásban tájékoztatja a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot, továbbá az Országos Magyar Vadászkamarát.

38. A vizsgabizottsági tag a vadászvizsgán vizsgáztatásra alkalmas állapotban köteles megjelenni.

39. A vizsgabizottsági tag a vadászvizsga sikeres letételét igazoló, a vadászkamara által kiállított vadászvizsga bizonyítványt a vizsga befejezését követően aláírásával és a körbélyegzővel akkor látja el, ha a vizsgázó előtte a hatályos fegyverjogszabályokból sikeres szóbeli vizsgát tett és a vizsga gyakorlati részét is eredményesen teljesítette.

40. A vizsgabizottsági tag köteles a felvett körbélyegzőt legkésőbb a vadászvizsgát követő első munkanapon a felvétel helyén leadni.

7. Az elöltöltő fegyver vadászati, illetve a muzeális fegyver sport célú használatához szükséges vizsga bizottságába kijelölés és a vizsgabizottsági tagként való részvétel

41. Az elöltöltő fegyver vadászati, illetve a muzeális fegyver sport célú használatához szükséges vizsgán (a továbbiakban: muzeális fegyveres vizsga) a Rendőrség képviseletét ellátó vizsgabizottsági tag megbízására, annak időtartamára és a díjazásra a 6–8. pontot kell alkalmazni.

42. A muzeális fegyveres vizsga Rendőrség képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagja köteles:
a) a muzeális fegyveres vizsgán vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni;
b) a muzeális fegyveres vizsga sikeres letételét követően a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által kiállított vizsgabizonyítványt az aláírásával és a körbélyegző lenyomatával ellátni;
c) a felvett körbélyegzőt legkésőbb a muzeális fegyveres vizsgát követő első munkanapon a felvétel helyén leadni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. Ez az utasítás 2023. január 1-jén lép hatályba.
44.13
1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 12. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 14. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 17. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 30. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 36. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 37. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 178. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 44. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére