• Tartalom

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

2022.06.18.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazása

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági fogyasztó,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó

jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron, a felett a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez villamos energiát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti versenypiaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján hirdetményi formában közzéteszi. A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik.

(3) A Vet. 50. § (4) bekezdése 2022. augusztus 1. napjától nem alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát. Az a mikrovállalkozás, amely az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet] szerint szerződött, jogosult az egyetemes szolgáltatásra.

(5) Aki nem jogosult az (1) és (4) bekezdés alapján egyetemes szolgáltatásra vagy a (3) bekezdés szerint az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, köteles az egyetemes szolgáltatója részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely megjelölésével erről nyilatkozni, amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vagy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron vételez villamos energiát. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az ehhez szükséges nyilatkozatmintát a honlapján közzéteszi. A nyilatkozattételre megadott határidő elmulasztása esetén az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására a 3. § szerinti végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. Az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakra a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

(6) Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az e § szerinti jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató az e § szerinti jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó az e § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

(7) A Vet. alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője e rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztónak minősül.

(8) A (7) bekezdés szerinti jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználó az egyetemes szolgáltatója felé – az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával – nyilatkozik, hogy a (7) bekezdés értelmében mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak. Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni. Az egyetemes szolgáltató az ehhez szükséges nyilatkozatmintát e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi.

3. § (1) Az a felhasználó, aki e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon a Vet. 50. § (3) vagy (4) bekezdése alapján az ott meghatározottak szerint villamosenergiát vételezett, és nem tartozik a 2. § (1) vagy (7) bekezdése hatálya alá, az e §-ban foglaltak szerint végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult.

(2) A Vet. 51. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően végső menedékes jogintézmény keretében az a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti felhasználó villamosenergia-ellátását, amely 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatói tevékenységet ellátó gazdasági társaság nem végez villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást olyan, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat is ellátó villamosenergia-kereskedő biztosítja, amely a gazdasági társaság kapcsolt vállalkozásának minősül. Kapcsolt vállalkozás hiányában a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást biztosító villamosenergia-kereskedőt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül. E § végrehajtásához szükséges részletes szabályokról az egyetemes szolgáltató és a villamosenergia-kereskedő együttműködési megállapodást köt.

(4) A (2) vagy (3) bekezdés alapján kijelölt villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: végső villamosenergia-menedékes) a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül honlapján közzéteszi.

(5) 2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és az (1) bekezdés szerinti felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik. 2022. augusztus 1-jével a végső villamosenergia-menedékes és az (1) bekezdés szerinti, 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal.

(6) A végső menedékes ellátás 2022. augusztus 1-jétől történő biztosításának érdekében a Vet. 99/D. § (3) és (4), valamint (6)–(10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) átadó, illetve átadó egyetemes szolgáltató alatt az egyetemes szolgáltatót,

b) átvevő alatt a végső villamosenergia-menedékest,

c) átvétel időpontja alatt 2022. augusztus 1-jét,

d) kijelölő határozat alatt ezen alcím kijelölésre vonatkozó részére hivatkozó tájékoztatást,

e) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap alatt 2022. július 20-át

kell érteni, valamint az egyetemes szolgáltató és a végső villamosenergia-menedékes az (1) bekezdés szerinti felhasználó esetében a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől a kereskedőváltást 2022. július 20-ig jogosult a hálózati engedélyes részére bejelenteni.

(7) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én a Vet. 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jével a felhasználó hálózathasználati szerződésében a végső villamosenergia-menedékes válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé.

(8) A fogyasztóvédelmi hatóság nem szabhat ki bírságot, a Hivatal nem alkalmazhatja a Vet. 96. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az egyetemes szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha az egyetemes szolgáltató az e rendelet hatálybalépésétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban

a) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, vagy elvárt értékeket nem tartja be, vagy

b) az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítja az élőhangos bejelentkezést.

4. § (1) A végső menedékes jogintézmény keretében ezen alcím alapján ellátott felhasználó 2022. november 30-ig tájékoztatja a végső villamosenergia-menedékest arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követően ellátását más villamosenergia-kereskedővel kívánja biztosítani. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(2) Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem tájékoztatja a végső villamosenergia-menedékest, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátás megszűnését követően a felhasználó és a felhasználót végső villamosenergia-menedékesként addig ellátó villamosenergia-kereskedő között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatási jogviszony jön létre.

(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a villamosenergia-kereskedő az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint ellátja a felhasználót a felhasználó igényeinek megfelelő villamosenergia-mennyiséggel, a felhasználó az általa felhasznált villamos energia árát és a szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a villamosenergia-kereskedőnek megtéríti, valamint mind a két fél – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködik egymással és az érintett hálózati engedélyesekkel.

5. § Természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlő felé a villamosenergia-költségeket legfeljebb a vonatkozó lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény eltérő alkalmazása

6. § A veszélyhelyzet ideje alatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.

7. § (1) A Get. 32. § (1) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági felhasználó,

b) a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozás

jogosult, azzal, hogy a mikrovállalkozás az egyetemes szolgáltatótól 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértékig a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott I. kategória szerinti áron, a felett a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez földgázt.

(2) A versenypiaci ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján közzéteszi. A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vásárol földgázt.

(4) Aki az (1) és (3) bekezdés alapján nem jogosult egyetemes szolgáltatásra köteles, az egyetemes szolgáltatója részére az érintett felhasználási hely megjelölésével 2022. július 1-jéig erről nyilatkozni, amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vásárol földgázt. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján nyilatkozatmintát tesz közzé. A nyilatkozattételre megadott határidő elmulasztása esetén az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására a 8. § szerinti végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor; az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakra a (7) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

(5) A Get. alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználó az egyetemes szolgáltató felé – az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával – nyilatkozik, hogy az (5) bekezdés értelmében mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak. Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni. Az egyetemes szolgáltató az ehhez szükséges nyilatkozatmintát e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi.

(7) Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult az e § szerinti jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató az e § szerinti jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó az e § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább a jogviszony fennállása alatt felhasznált földgázt az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

8. § (1) A 7. § (1) vagy (5) bekezdése alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a Get. 41. §-ától és a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően az e §-ban foglaltak szerint jogosult végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra, ha ellátására 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóval fennálló jogviszony alapján került sor.

(2) A végső menedékes jogintézmény keretében az a földgázkereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti felhasználó földgázellátását, amely 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatói tevékenységet ellátó gazdasági társaság nem végez földgázkereskedelmi tevékenységet, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást olyan nem lakossági fogyasztó ellátására jogosult földgázkereskedő biztosítja, amely a gazdasági társaság kapcsolt vállalkozásának minősül. Kapcsolt vállalkozás hiányában a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást biztosító földgázkereskedőt a Hivatal jelöli ki e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül. E § végrehajtásához szükséges részletes szabályokról az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő együttműködési megállapodást köt.

(4) A (2) vagy (3) bekezdés alapján kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban: végső földgázmenedékes) a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül honlapján közzéteszi.

(5) 2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és az (1) bekezdés szerinti felhasználó között fennálló egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik. 2022. augusztus 1-jével a végső földgázmenedékes és az (1) bekezdés szerinti, 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal.

(6) Az (1) bekezdés szerinti felhasználókat a földgáz rendszerhasználati díjak tekintetében egyetemes szolgáltatásra jogosultnak kell tekinteni a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátás időszaka alatt.

(7) A végső menedékes ellátás 2022. augusztus 1-jétől történő biztosításának érdekében a Get. 115/C. § (3) és (3c)–(7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) átadó, illetve átadó egyetemes szolgáltató alatt az egyetemes szolgáltatót,

b) átvevő, illetve átvevő egyetemes szolgáltató alatt a végső földgázmenedékest,

c) átvétel időpontja alatt 2022. augusztus 1-jét,

d) kijelölő határozat alatt ezen alcím kijelölésre vonatkozó részére hivatkozó tájékoztatást,

e) a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap alatt 2022. július 25-ét

kell érteni, valamint a Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően az egyetemes szolgáltató és a végső földgázmenedékes az (1) bekezdés szerinti felhasználó esetében a kereskedőváltást 2022. július 25-ig jogosult az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni, és a rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2022. július 31-ig teljesíti.

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését 2022. július 31-én a Get. 28/A. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jével a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a végső földgázmenedékes kezeli. Az e §-ban foglaltak végrehajtása érdekében az egyetemes szolgáltató a kezelésében lévő elosztóhálózat-használati szerződéseket a végső földgázmenedékes részére átadja.

(9) A fogyasztóvédelmi hatóság nem szabhat ki bírságot, a Hivatal nem alkalmazhatja a Get. 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az egyetemes szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha az egyetemes szolgáltató az e rendelet hatálybalépésétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban

a) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket vagy elvárt értékeket nem tartja be, vagy

b) az ügyfélszolgálatuk felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítja az élőhangos bejelentkezést.

9. § (1) A végső menedékes jogintézmény keretében ezen alcím alapján ellátott felhasználó 2022. november 30-ig tájékoztatja a végső földgázmenedékest arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig fennálló földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően ellátását más földgázkereskedővel kívánja biztosítani. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(2) Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem tájékoztatja a végső földgázmenedékest, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátás megszűnését követően a felhasználó és a felhasználót végső földgázmenedékesként addig ellátó földgázkereskedő között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatási jogviszony jön létre.

(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a földgázkereskedő az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint ellátja a felhasználót a felhasználó igényeinek megfelelő földgázmennyiséggel, a felhasználó az általa felhasznált földgáz árát és a szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a földgázkereskedőnek megtéríti, valamint mind a két fél – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködik egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

10. § Természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlő felé a földgáz-költségeket legfeljebb a lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 14. § b) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

13. § A 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § Az 1. § szerinti villamosenergia-vásárlási szerződést kötni újonnan legfeljebb a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépéséig lehet.”

14. § Hatályát veszti

b) a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére