• Tartalom

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

2023.01.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. §, a 6. § 2. pontja és a 7. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, a harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,

b) a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,

c) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,

d) az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó lakás-takarékpénztárra,

e) a negyvenmilliárd forintnál alacsonyabb, 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitel-állománnyal rendelkező hitelintézetre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1.1

2. hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;

3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a szerinti értékpapír;

4. könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

5. külső hitelminősítő intézet: a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;

6. lakossági jelzáloghitel: olyan, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pontja szerinti jelzáloghitel, amelyet lakóingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtottak;

7. lakóingatlan: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fogalom;

8. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtás;

9.2

10. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom;

11. zöld jelzáloghitel: olyan, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtott hitel vagy pénzkölcsön, amely megfelel a kibocsátó által nyilvánosan közzétett, a zöld jelzáloglevélhez kapcsolódó dokumentációban meghatározott zöld jelzáloghitel definíciónak, és kibocsátott zöld jelzáloglevél fedezetéül szolgál;

12. zöld jelzáloglevél: olyan jelzáloglevél, amely a kibocsátó által nyilvánosan közzétett dokumentáció alapján megfelel az 1. mellékletben meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek valamelyikének, és a megfelelést az irányelv szerint erre jogosult külső fél tanúsítja;

13.3 zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló

a) különvált jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai, vagy

b) jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított jelzáloghitel zöld jelzáloghitelnek minősül.

3. § (1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a 2. melléklet szerint számított mutatószám.

(2)4 A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie a 0,25-os szintet.

(3) A (2) bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a magyarországi székhelyű csoporttagoknak együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

(4) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

4. § (1)5 Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

(2)6

5. §7

6. §8

7. §9

1. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

Nemzetközi szervezet által meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek

1. International Capital Market Association által kibocsátott Zöld kötvények alapelvei című dokumentum (The Green Bond Principles, 2018. évi és az ezt követően kiadott változat)

2. Climate Bonds Initiative által kibocsátott Zöld kötvények normái (Climate Bonds Standard V3.0 és az ezt követően kiadott változat)

2. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez10

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számításának módja

1. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtott hitelek vagy pénzkölcsönök fedezete mellett bevont források és az 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitel-állomány hányadosaként számítandó ki.

2.11 A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:

a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által kibocsátott jelzáloglevél-állomány,

b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,

c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.

3. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. és 5. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek

a) forintban denomináltak,

b)12 a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendes fedezete legalább 80 százalékban

ba) lakossági jelzáloghitel vagy

bb) lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete mellett, illetve a lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel vagy önálló zálogjog átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelés,

c)13 a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó,

ca) lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete

cb) lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy

cc) önálló zálogjog átruházása

mellett kerültek bevonásra,

d) a jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor hároméves, zöld jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor vagy zöld refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor legalább ötéves futamidővel rendelkeztek,

e) nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva,

f) tekintetében a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi fizetési kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.

4.14 A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők

a) a 2023. szeptember 30-ig kibocsátott, devizában denominált 2. pont a) alpontja szerinti források és a 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, devizában denominált zöld jelzáloglevelek a devizában rendelkezésre álló fedezetek értékének és a forintban rendelkezésre álló fedezetek 30 százalékának összegéig,

b)15 a 2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2. pont b) és c) alpontja szerinti források és a 2023. szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek a fedezetül szolgáló deviza jelzáloghitelekhez vagy deviza jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke és a forint jelzáloghitelekhez vagy forint jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értékének 30 százaléka összegéig.

5. Ha a devizában denominált források értéke meghaladja a 4. pont szerint számított értéket, a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 4. pont szerinti érték számításakor a zöld jelzáloglevélnek vagy zöld refinanszírozási hitelnek nem minősülő, 2. pont szerinti, devizában denominált források csak a devizában denominált zöld jelzáloglevelek és devizában denominált zöld refinanszírozási hitelek értékének figyelembevételét követően számíthatók be.

6. A 3. pont e) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 2. pontban meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:

a) a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott, az MNB vagy az Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt kibocsátott jelzáloglevél-állomány, az MNB vagy az Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott befogadási érték 20 százalékáig,

b) a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.

7. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vett forrásokat a mérlegben kimutatott értékük alapján kell beszámítani. A beszámolókészítésre a magyar számviteli standardokat alkalmazó intézmények esetében ezen érték számításakor a kibocsátott forráshoz kapcsolódó elhatárolások értékét is figyelembe kell venni.

8.16 A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehető források, amennyiben azok zöld jelzáloglevélnek vagy zöld refinanszírozási jelzáloghitelnek minősülnek, a 2–7. pont szerinti értékük 150 százalékos értékén vehetők figyelembe, zöld jelzáloglevél esetén legfeljebb az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értékéig, zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén legfeljebb a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig.

9. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójából levonandó a jelzálog-hitelintézet által a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek, illetve a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény által fizetendő visszavásárlási vételár összege.

10.17 Amennyiben a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke nagyobb vagy egyenlő, mint az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értéke, akkor a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghitelek összegét a fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig 150 százalékos értéken szükséges levonni.

11.18 Amennyiben a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke kisebb, mint az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értéke, akkor a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghiteleknek a következő képlet szerint számolt összegét kell levonni:

1,5 × ZRF/ZTF + 1 × (ZRF–ZRF/ZTF),

ahol:

ZRF: zöld refinanszírozási jelzáloghitel a fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig,

ZTF: az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának és a kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértékének hányadosa.

12.19

13.20

14.21

15.22

16. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezője az éven túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-állomány könyv szerinti nettó értéke.

17. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezőjéből a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagja éven túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-állományának könyv szerinti nettó értéke levonható. A levonható jelzáloghitel-állományt csökkenteni kell a lakás-takarékpénztár részére a saját hitelintézeti csoport tagja által nyújtott hitelek mérlegben kimutatott értékével.

18. Az önálló zálogjog adásvétele, valamint az ennek kapcsán fennálló visszavásárlási vételár esetén a zöld refinanszírozási jelzáloghitelre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

3. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez23

1

A 2. § 1. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

2

A 2. § 9. pontját az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § 13. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdését az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet 12–15. pontja a 4. § (2) bekezdése alapján 2023. október 1-jén lép hatályba.

11

A 2. melléklet 2. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet 3. pont b) alpont bb) pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 2. melléklet 3. pont c) alpontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

[ A 2. melléklet 4. pontban a 42/2023. (IX. 27.) MNB rendelet 1. §-a által elrendelt módosítás nem vezethető át. ]

15

A 2. melléklet 4. pont b) alpontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet 8. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 2. melléklet 10. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 2. melléklet 11. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 2. melléklet 12. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

20

A 2. melléklet 13. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

21

A 2. melléklet 14. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

22

A 2. melléklet 15. pontja az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

23

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére