• Tartalom

23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet

23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

2022.08.09.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] szerinti fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez


„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez

NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

1. Természetes személynek, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek minősülő adós esetén


Név:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési családi és utónév: ………………………………………………………………………………………………….

Születés helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………...

Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………….

Adószáma / adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………....

Nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………………………………..

E-mail-cím: ………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………...

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén


Vállalkozás teljes neve:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Székhelye:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adószáma:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszáma:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Levelezési címe:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Képviselő(k) (név, beosztás):

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kapcsolattartó:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kapcsolattartó telefonszáma:

……………………………………………………………………………………………………………………………….


mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)


□    a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevételem eléri a 2021. évi nettó árbevételem 50%-át;

□    az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazati célokat szolgál,


ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2023. december 31-ig történő biztosítását.


Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.


Kelt: ............................................................, ............... év ........................................ hó .......... nap

......................................................................
aláírás

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére