• Tartalom

2022. évi XXIV. törvény

2022. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2023.08.02.

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

3. §4

4. §5

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

5. §6

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

6. §7

7. §8

5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

8. §9

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

7. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

11. §12

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

12. §13

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

13. §14

10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

18. §19

12. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

13. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. § (1)30

(2)31

30. §32

31. §33

14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

32. §34

15. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

33. §35

16. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

34. §36

35. §37

17. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

36. §38

37. §39

38. §40

18. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

39. §41

40. §42

41. §43

19. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

42. §44

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

43. §45

44. §46

45. §47

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. §48

22. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §49

48. §50

23. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

49. §51

50. §52

51. §53

24. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

52. §54

53. §55

54. §56

55. §57

56. §58

57. §59

25. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

58. §60

59. §61

60. §62

61. §63

26. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

62. §64

63. §65

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

64. §66

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

28. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

70. §72

29. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

71. §73

72. §74

30. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

73. §75

74. §76

31. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

75. §77

76. §78

77. §79

78. §80

79. §81

32. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

80. §82

81. §83

82. §84

33. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

83. §85

34. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

84. §86

85. §87

86. §88

87. §89

88. §90

89. §91

90. §92

91. §93

92. §94

93. §95

94. §96

95. §97

96. §98

97. §99

35. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

98. §100

99. §101

100. §102

101. §103

102. §104

103. §105

104. §106

105. §107

106. §108

107. §109

108. §110

109. §111

110. §112

111. §113

112. §114

36. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

113. §115

37. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

114. §116

115. §117

116. §118

117. §119

38. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

118. §120

119. §121

120. §122

39. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

121. §123

122. §124

123. §125

124. §126

125. §127

126. § (1)128

(2)129

(3)130

127. §131

128. §132

129. §133

130. §134 (3)135

131. §136

132. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 137
2. 138
3. 139
4. 140
5. 141
6. 142
7. 143
8. 144
9. 145
10. 146
11. 147
12. 148
lép.

133. §149

40. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

134. §150

41. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

135. §151

42. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

136. §152

43. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

137. §153

44. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

138. §154

45. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

139. §155

140. §156

141. §157

46. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

142. §158

47. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

143. §159

144. §160

145. §161

146. §162

147. §163

48. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

148. § (1)164

(2)165

(3)166

(4)167

(5)168

149. §169

150. §170

151. §171

152. §172

153. §173

154. §174

155. §175

156. §176

49. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

157. §177

158. §178

159. §179

160. §180

161. §181

162. §182

163. §183

164. §184

165. §185

166. §186

167. §187

168. §188

169. §189

170. §190

171. §191

172. §192

173. §193

174. §194

175. §195

50. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

176. §196

177. §197

178. §198

179. §199

180. §200

181. §201

182. §202

183. §203

184. §204

185. §205

51. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

186. §206

52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

187. §207

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

188. §208

189. §209

190. §210

191. §211

192. §212

193. §213

194. §214

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

195. §215

196. §216

197. §217

55. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

198. §218

199. §219

200. §220

201. §221

56. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

202. §222

203. §223

204. §224

205. §225

206. §226

207. §227

57. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

208. §228

209. § (1)229

(2)230

58. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

210. §231

211. §232

212. §233

213. §234

214. §235

59. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

215. §236

60. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

216. §237

61. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

217. §238

218. §239

62. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

219. §240

220. §241

221. §242

63. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

222. §243

223. §244

64. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

224. §245

225. §246

226. §247

227. §248

65. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

228. §249

66. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

229. §250

230. §251

231. §252

67. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása

232. §253

233. §254

68. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

234. §255

69. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény módosítása

235. §256

70. Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény módosítása

236. §257

71. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosítása

237. §258

72. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX. törvény módosítása

238. §259

73. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő tartalommal történő hatálybalépése

239. §260

74. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása

240. §261

241. §262

242. §263

243. §264

244. §265

75. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény módosítása

245. §266

246. §267

76. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása

247. §268

77. Egyes budapesti ingatlanokat érintő feladat- és hatáskör átruházásról

248. §269

249. §270

78. A nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő szabályok

250. § Az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos állami feladatok ellátására a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) jelölhet ki, amely feladatkörében – mint kezelő szerv – közszolgáltatási szerződés megkötésére, támogatási jogviszony létesítésére, egyéb finanszírozási jogviszony kialakítására önállóan jogosult.

251. § (1) A Társaság működésének biztosítása érdekében, az általa az e-közigazgatás, az informatika, az e-közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottsága, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében, a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladataival összefüggésben megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási jogviszony fedezetéül szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező bevétel nem vonható el.

(2) A Társaság működésének biztosítása érdekében, az általa az e-közigazgatás, az informatika, az e-közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottsága, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladatai kapcsán megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási jogviszony fedezetéül szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező költségvetési maradványát – a jogosultsági elszámolást követően – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a Társaság a tárgyévet követő években működésével, valamint feladatkörébe tartozó közszolgáltatási szerződés megkötésével, támogatási jogviszony létesítésével, egyéb finanszírozási jogviszony kialakításával összefüggésben használhat fel.

252. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) állapítsa meg a Társaság 250. §-ban meghatározott feladatainak körét és azok részletes szabályait, valamint

b) jelölje ki a Társaságot, és határozza meg annak működési feltételeit.

79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 9. §, a 10. §, a 36. §, a 37. §, a 38. § 1., 3. és 4. pontja, a 196. §, a 197. § az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

(5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2–5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, a 143–147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(6) A 188–194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75–79. §, a 176–185. §, a 240–244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.

(9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.

(10) Az 5. § 1., 2. és 4. pontja, a 6. §, a 7. §, a 11. §, a 45. §, a 87. §, a 97. § 1. és 3. pontja, a 104. §, a 117. §, a 228. §, a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.

(12)271 A 123. § és 124. §, a 129. §, a 132. § 1. és 2. pontja és a 233. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 121–133. §-a és 232–236. §-a a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 121. §-a, 126. § (3) bekezdése és 232. § (2) bekezdése tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 200. §-a a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) E törvény 240–243. §-a az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez272

2. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez273

3. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez274

4. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez275

5. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez276

6. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez277

7. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez278

8. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez279

9. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez280

10. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez281

11. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez282

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. július 27.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 122. § a 253. § (14) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

125

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 125. § a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

128

A 126. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 126. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 126. § (3) bekezdése a 253. § (14) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

131

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 130. § (3) bekezdése a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

136

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 132. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 132. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 132. § 3. pontja a 253. § (14) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

140

A 132. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 132. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 132. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 132. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 132. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 132. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 132. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 132. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 132. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 148. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 148. § (2) bekezdése a 2023. évi LIX. törvény 228. §-a alapján nem lép hatályba.

166

A 148. § (3) bekezdése a 2023. évi LIX. törvény 228. §-a alapján nem lép hatályba.

167

A 148. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 148. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 209. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 209. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 232. § a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

254

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 241. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 242. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 246. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 253. § (12) bekezdése a 2022. évi LXXVI. törvény 60. §-ával megállapított szöveg.

272

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére