• Tartalom

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról1

2024.04.04.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)2 Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.), a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a továbbiakban: Rezsitv.) és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)3

(3) E rendeletet nem kell alkalmazni

a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni,

b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

2. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

2. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.

3. §4 A 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

4. § (1) Ha az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a betáplált villamos energia a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel.

(2) A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.

3. Egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

5. § (1)5 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól – a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében – 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig

a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre meghatározott áron,

b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá vonatkozó árszabásán

jogosult földgázt vételezni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni.

6. §6 Az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

4. Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

7. § (1) A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

(3)7 Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

(4) Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

4/A.8 A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények

7/A. § (1)9 Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

(1a)10 Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

(3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot jelöli ki.

(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.

(6) A lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(9) A felügyeleti szerv a (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.

(10) A hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.

(11) Ha a (7)–(9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

4/B.11 A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára biztosított kedvezmény

7/B. § A lakossági fogyasztó az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt.

4/C.12 A társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények

7/C. § Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő közös tulajdonban álló ingatlanra a 4/A. alcím nem alkalmazható, és a – kedvezményes földgázmennyiség vételezéséhez szükséges – társasháztulajdonná való átalakulást valamely tulajdonostárs hozzájárulásának hiánya akadályozza, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 8. § (1) bekezdése alapján indított perben (a továbbiakban: tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

7/D. § (1) A perben a jogi képviselet kötelező.

(2) A keresetlevélnek – a Pp. 170. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell

a) az arra vonatkozó egyértelmű utalást, hogy a per a Tht. 8. § (1) bekezdése alapján azért kerül megindításra, mert a társasház alapításához szükséges hozzájárulás valamely tulajdonostárs akadályozó magatartása miatt nem teljes, és

b) az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójának nevét, székhelyét.

7/E. § (1) A bíróság a keresetlevél előterjesztését követően haladéktalanul, de legkésőbb a keresetlevél előterjesztését követő nyolc napon belül hivatalból, előzetesen végrehajtható – az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójának nevét és székhelyét is tartalmazó – végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása tényének feljegyzése iránt.

(2) A per megindítása tényének feljegyzése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.

(3) Ha a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy a keresetet elutasítja, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a per megindítása tényének feljegyzése alapjául szolgáló végzést. A hatályon kívül helyező végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.

(4) A feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a bíróság megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a feljegyzés törlése céljából.

7/F. § Az ingatlanügyi hatóság a feljegyzésről szóló határozatot, valamint a feljegyzést törlő határozatot közli az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójával is.

7/G. § (1) A tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása esetén a tulajdonközösség a földgáz vételezése során az ingatlanügyi hatóság feljegyzésről szóló határozatának az egyetemes gázszolgáltatóval történő közlését követő hónap elsejétől kezdődően a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.

(2) Ha a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy a keresetet elutasítja, a feljegyzést törlő határozat egyetemes gázszolgáltatóval történő közlésétől kezdődően a tulajdonközösség tekintetében az egyetemes földgázszolgáltatás ára az 5. § (1) és (2) bekezdése szerint kerül elszámolásra a kedvezmény biztosításának kezdőnapjáig visszamenőlegesen.

7/H. §13 (1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség) abban az esetben is lakossági fogyasztóként jogosult földgázellátásra, ha a felhasználási helyen (mérési pont) található egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, és a felhasználási hely tekintetében a földgáz vételezés nem kizárólag a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál.

(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség mint felhasználó az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség és a felhasználási hely lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgáz vételezésére.

(3) Rendház esetén – amennyiben önálló lakás rendeltetési egységek kialakítására nem került sor – a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség, továbbá minden négy, 2022. október 1. napján ott lakó, az Ehtv. 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy után jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti földgázmennyiség vételezésére.

(4) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából a feltételek teljesüléséről – büntetőjogi és polgári jogi felelőssége vállalásával – nyilatkozik a felhasználási helyen lévő lakás rendeltetési egységek, illetve az Ehtv. 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a felhasználási helyen életvitelszerűen lakó személyek számának megadásával. Az egyetemes szolgáltató a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától – időarányosan, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel – alkalmazza.

(5) Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a (2) és a (3) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségtől mint felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

(6) Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az (5) bekezdés szerinti iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésére. Ha az (5) bekezdés szerinti irat az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

(7)14 Az az (1) bekezdés szerinti lakossági fogyasztó, aki az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet] hatálybalépését megelőző napon hatályos, határozott időtartamra kötött földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezik, jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani a földgáz-kereskedelmi szerződését az egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetéshez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. Az (1) bekezdés szerinti lakossági fogyasztó egyebekben köteles a felmondás benyújtásakor még nem teljesített szerződéses feltételeket teljesíteni.

4/D.15 Önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek közös fogyasztására vonatkozó kedvezmények

7/I. § (1) Az ESZ-rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti felhasználó az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amelyet az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és az épületben található önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, önálló, műszakilag megosztott lakások és minden negyedik szállóférőhely számának szorzata alapján kell meghatározni. Ennek igénybevételéhez a felhasználó mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az épületben levő önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek, önálló, műszakilag megosztott lakások és az önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról, az egyetemes szolgáltató pedig a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

(2) A kedvezményes mennyiségre való jogosultság ellenőrzésére és annak jogosulatlan igénybevétele jogkövetkezményeire a 7. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A kedvezményt az egyetemes szolgáltató által kiállított számla alapján az önkormányzati bérlakásban, állami bérlakásban, szállóférőhelyen, illetve önálló, műszakilag megosztott lakásban élők felé érvényesíteni kell.

7/J. §16 Önkormányzati vagy állami fenntartású bérlakás természetes személy részére történő lakáscélú bérbeadása esetén a bérbeadó a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes mennyiséget az épületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozza meg és számolja el akkor, ha az önálló lakások külön mérőórával nincsenek felszerelve.

5. Egyéb rendelkezések

8. § Az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe.

9. § (1)17 A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Egyetemes földgázszolgáltatás esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezménymeghatározást kell alkalmazni.

(1a)18 Azonos földgázmennyiségről kiállított részszámlák esetében a kedvezményes mennyiséget naparányosan kell érvényesíteni úgy, hogy az adott számlázási időszakra maximálisan érvényesíthető kedvezményes mennyiséget az 5. § (1) bekezdése és a 8. § alapján a kedvezményes évre maximálisan kiosztható kedvezményes mennyiség arányosításával kell meghatározni, függetlenül az elszámoló számlában már elszámolt kedvezményes mennyiségtől.

(2) E rendeletben előírtak alkalmazása nem minősül a Rezsitv. 7. § (1) bekezdése szerinti szerződésszegésnek.

(3)19 Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a Vet. 145. § (7) bekezdésében és a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

10. §20 Az ESZ-rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci ár nem lehet kevesebb, mint a 6. § alapján a Hivatal elnöke által rendeletben meghatározott versenypiaci költségeket tükröző ár.

11. § (1) Az ESZ-rendelet 5. §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlővel szemben a villamosenergia-költségeket a 2. § (1) bekezdése szerinti fogyasztás felett legfeljebb a 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci áron számolhatja el.

(2) Az ESZ-rendelet 10. §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlővel szemben a földgázköltségeket az 5. § szerinti fogyasztás felett legfeljebb a 6. § szerinti versenypiaci költségeket tükröző áron számolhatja el.

12. § A 7. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által e célra biztosított felületen keresztül történik, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozatok megtételére az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól van lehetőség.

13. § Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.

6. Záró rendelkezések

14. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci árat és azok áralkalmazási feltételeit, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci árakat tükröző árat és azok áralkalmazási feltételeit rendeletben határozza meg.21

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. §22

17. §23 E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított

a) 9. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő számlakibocsátás,

b) 5. § (1) bekezdését a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása

során kell alkalmazni.

18. §24 E rendeletnek az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelettel megállapított 7/H. §-át a 2022. augusztus 1-jén és azt követően egyetemes szolgáltató által értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.

19. §25 Aki e rendeletnek az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését26 megelőzően hatályos 7/A. § (1) bekezdése alapján nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, azonban e rendeletnek az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 7/A. § (1), illetve (1a) bekezdése alapján azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.

20. §27 E rendeletnek az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelettel módosított 9. § (1) bekezdését és beiktatott 9. § (1a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1

A rendelet a 16. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 18. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. § a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (3) bekezdése a 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 4/A. alcímet (7/A. §-t) a 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 7/A. § (1) bekezdése az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7/A. § (1a) bekezdését az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4/B. alcímet (7/B. §-t) a 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 4/C. alcímet (7/C-7/G. §-t) a 346/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 7/H. §-t a 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A 7/H. § (7) bekezdését az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 4/D. alcímet (7/I. §-t) a 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 7/J. §-t a 67/2023. (III. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

17

A 9. § (1) bekezdése a 76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 9. § (1a) bekezdését a 76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 9. § (3) bekezdését a 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 10. § a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 16. § a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 18. pontja alapján nem lépett hatályba.

23

A 17. § (2) bekezdését a 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 18. §-t a 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

25

A 19. §-t az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2022. december 29.

27

A 20. §-t a 76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére