• Tartalom

26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról

2022.09.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

p) válságtámogatás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás.”

2. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 6c. alcímmel egészül ki:

„6c. Válságtámogatás
7/E. § (1) Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (8) bekezdése szerinti kamattámogatás, kezességi díjtámogatás, a 2. § (8d) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatás és kezelési költség támogatás, valamint a 2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás – figyelemmel a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra – válságtámogatásként is igényelhető.
(2) A mezőgazdasági vállalkozás által igénybe vehető válságtámogatás összege legfeljebb
a) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR'08 011, 012, 013, 014, 015 kód, 102 kód,
b) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR'08 017, 02, 10, 11, 462, 463 kód
alá tartozó tevékenység.
(3) A válságtámogatás igénybevételére az a mezőgazdasági vállalkozás jogosult, aki az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról;
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt
ba) válságtámogatás euróban kifejezett támogatástartalmáról,
bb) válságtámogatás jogcíméről, és
bc) válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
c) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelem vonatkozásában
ca) a kérelemben igényelt támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról,
cb) a válságtámogatás jogcíméről, és
cc) a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
d) arról, hogy tudomásul veszi, hogy a KAVOSZ Zrt. a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kér és a Kincstár az erre vonatkozó adatokat a KAVOSZ Zrt. részére átadja; valamint
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(4) A támogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén az igénylőlap tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(5) A támogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén az igénylőlapon benyújtott hitelkérelem a mezőgazdasági vállalkozás (3) bekezdés szerinti nyilatkozatai, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek történő megfelelés alapján fogadható be. A hitelkérelem befogadásához szükséges feltételek teljesülését a KAVOSZ Zrt. a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján ellenőrzi.
(6) A KAVOSZ Zrt. a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatok tartalmáról, valamint a befogadott hitelkérelem adatai alapján a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezesség várható támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére.
(7) A Kincstár a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését, és erről – a hitelügylet várható támogatástartalmának egyidejű zárolása mellett – három munkanapon belül értesíti a KAVOSZ Zrt.-t.
(8) A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő öt munkanapon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás és a kezességi díjtámogatás mértékéről, valamint a kezesség tényleges támogatástartalmáról, amely alapján a Kincstár elvégzi a (7) bekezdés szerinti zárolás feloldásával és a tényleges támogatástartalom lekötésével összefüggő feladatokat, valamint megküldi a mezőgazdasági vállalkozás részére a kamattámogatásról, a kezelési költség támogatásról és a kezességi díjtámogatásról szóló támogatástartalom-igazolást.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.
(10) Válságtámogatás igénylése esetén nem kell alkalmazni a 6. § (3) bekezdésében és a 7/A–7/D. §-ban foglaltakat.”

3. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)

4. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8d) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

5. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„17. válságtámogatás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás.”

6. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a következő 7/F. §-sal egészül ki:

7/F. § (1) Figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. közötti időszakban – a határnapokat is beleértve – kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi díjtámogatás a kezességi szerződés teljes időtartamára válságtámogatásként is igényelhető.
(2) A kezességi díjtámogatás – figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra – válságtámogatásként történő igénylése esetén nem kell alkalmazni a 3. § (7) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, e) pont ea), eb), ed) alpontjában és a 7/A–7/E. §-ban foglaltakat.
(3) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki
a) a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kezességvállaló intézmény számára nyilatkozik
aa) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
ab) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,
ac) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek vonatkozásában a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról, a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
b) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy
ba) a kezességvállaló intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen,
bb) a szabad válságtámogatási keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatása szükség szerint csökkentésre kerül, és
bc) a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a kezességi díjtámogatás más támogatással halmozódik; valamint
c) nyilatkozik arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(4) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén a kezességigénylő dokumentáció tartalmazza a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
(5) A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad válságtámogatási kerethez kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.
(6) A kezességvállaló intézmény – a válságtámogatásként igényelt kezességi díjtámogatás vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.
(7) A válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítása előtt a Kincstár ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését. A kezességvállaló intézmény a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt nyilatkozatok tartalmáról, a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról, valamint a kezesség támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a kezességvállaló intézmény általi adatszolgáltatást követő három napon belül tájékoztatja a kezességvállaló intézményt.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kezességi szerződéshez kapcsolódóan de minimis támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”

7. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

f) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

a) 3. § (1) bekezdésében az „átmeneti támogatást” szövegrész helyébe a „válságtámogatást” szöveg,

b) 3. § (4d) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg

lép.

3. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

9. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/C. § (1) A vállalkozás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között – a határnapokat is beleértve – hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) és g) pontja szerinti kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozás jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról;
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások összegéről euróban kifejezve;
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében a kérelmekben jelzett támogatási összegekről euróban kifejezve;
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal; valamint
f) arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
fa) a pénzügyi intézmény a kamattámogatás, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás támogatástartalmára vonatkozó adatokat, továbbá az a)–d) pontban foglalt adatokat a Kincstár részére átadja, és
fb) a pénzügyi intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén a vállalkozás hitelkérelemhez kapcsolódóan vagy önállóan benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A hitelkérelemhez kapcsolódó vagy az önálló válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem 2022. november 30-áig nyújtható be a pénzügyi intézményhez.
(7) A válságtámogatásként igénybe vett kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló, a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeget (a továbbiakban: válságtámogatási keret).
7/D. § (1) A vállalkozás részére azon hitelhez nyújtható a 7/C. § (1) bekezdése szerinti válságtámogatásként kamattámogatás, amely esetében – a válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítását megelőzően – a Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését ellenőrizte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatásához a pénzügyi intézmény a 7/C. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatok tartalmáról, az igénylőlapon benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem alapján a kamattámogatás támogatástartalmáról, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a pénzügyi intézmény általi adatszolgáltatást követő öt napon belül tájékoztatja a pénzügyi intézményt.
(3) A pénzügyi intézmény
a) az önállóan benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén a Kincstár pozitív eredménnyel zárult ellenőrzéséről szóló, (2) bekezdés szerinti tájékoztatásának beérkezését,
b) a hitelkérelemhez kapcsolódóan benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén a hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálását
követő öt napon belül záradékkal látja el a kamattámogatási kérelmet, és az 1. melléklet szerinti adatokat a kamattámogatás 2. melléklet szerint meghatározott támogatástartalmával együtt megküldi a Kincstár részére.
(4) Ha a záradékolt válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtása előtt és a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem alapján lefolytatott ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a Kincstár kiállítja a támogatástartalom-igazolást, és azt 2022. december 31-éig megküldi a vállalkozás részére.
(5) A kamattámogatás támogatástartalmáról történő döntésnél és a rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a hitel kedvezményes kamatából, a kezességvállaló intézmény által kedvezményes kezességvállalási díj mellett nyújtott kezességből, valamint a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatástartalmat.
(6) A válságtámogatás a támogatástartalom-igazolás kiállítása után fizethető ki.
(7) A 7/C. § (1) bekezdésében meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan – a kamattámogatás vonatkozásában – csekély összegű támogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”

10. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

11. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontjában a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.

4. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

12. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/B. § (1) Az élelmiszeripari vállalkozás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, a 4. § (3) bekezdés d) pontjában, a 7/A. §-ban valamint a 8–11. §-ban foglaltakat.
(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti válságtámogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő élelmiszeripari vállalkozás jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
f) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából, valamint a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről – a támogatástartalom igazolások másolati példányának csatolásával – a támogatás kategóriájától függetlenül.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén az élelmiszeripari vállalkozás átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem 2022. november 30-áig postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.
(7) A Kincstár – az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad válságtámogatási keretet a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ában foglaltakra tekintettel kell megállapítani.
(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2022. december 31-éig megküldi az élelmiszeripari vállalkozás részére.
(9) Az (1) bekezdés szerinti hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”

13. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

14. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/B. § (1) A termelői szerveződés az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, a 4. § (3) bekezdés d) pontjában, a 7/A. §-ban, valamint a 8–11. §-ban foglaltakat.
(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti válságtámogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő termelői szerveződés jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
f) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából és a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről – a támogatástartalom-igazolások másolati példányának csatolásával – a támogatás kategóriájától függetlenül.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén a termelői szerveződés válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem 2022. november 30-áig postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.
(7) A Kincstár – az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad válságtámogatási keretet a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ában foglaltakra tekintettel kell megállapítani.
(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2022. december 31-éig megküldi a termelői szerveződés részére.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”

15. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

16. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pont c) alpontjában és 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.

7. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

17. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 6b. alcímmel egészül ki:

„6b. Válságtámogatás
6/D. § (1) Az állattartó – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely válságtámogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(2) A válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6)–(8) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A–6/C. §-ban foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és
b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
be) arról, hogy rendelkezik a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által, az általa a (4) bekezdés szerint megadott állatlétszámról szóló, 5. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően kiállított igazolással.
(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdés a) és h) pontjában foglaltakon túl – tartalmazza
a) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat,
b) az állattartó tenyészetére vonatkozó tenyészetkódot és
c) az állatfajonként igényelt állatlétszámot.
(5) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(6) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az állattartó helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követően legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem benyújtása esetén a Kincstár megkeresésére a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat az 5. § (2) bekezdés b)–g) pontjában foglaltakról.
6/E. § (1) A Kincstár a 6/D. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) A válságtámogatás keretösszege a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 3. §-ban megállapított keretösszeg és a 6/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete.
(3) Ha a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja a (2) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(4) A Kincstár – a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

8. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

18. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] a következő 3b. alcímmel egészül ki:

„3b. Válságtámogatás
16/E. § (1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A válságtámogatás iránti kérelem a 2022. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2022. szeptember 7. és 21. között, a 2022. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2022. október 1. és 31. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában és (5a) bekezdésében, valamint a 16/A–16/D. §-ban foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki
a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és
b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, és
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelme – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatás iránti kérelmet kell elbírálni. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
16/F. § (1) A Kincstár a 16/E. § (2) bekezdése szerint 2022. szeptember 7. és 21. között, valamint 2022. október 1. és 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár – a 16/E. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

19. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

20. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (7a) bekezdésében az „átmeneti” szövegrész helyébe az „átmeneti, a válság-” szöveg lép.

9. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

21. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] a következő 6b. alcímmel egészül ki:

„6b. Válságtámogatás
6/D. § (1) A kérelmező – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. évben benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A válságtámogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A–6/C. §-ban foglaltakat.
(4) Válságtámogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és
b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, valamint
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(5) A kérelmező válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (4) bekezdésben foglaltakat.
(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az 5. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatási kérelmet kell elbírálni. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
6/E. § (1) A Kincstár a válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

22. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény, valamint
c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

10. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére