• Tartalom

2022. évi XXVIII. törvény

2022. évi XXVIII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2022.10.13.

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

1. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.”

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a (3) bekezdés szerint költségtérítést állapít meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.”

2. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a) 29. § (5) bekezdés a) pontjában a „költsége,” szövegrész helyébe a „költsége, valamint,” szöveg,

b) 72. § (1) bekezdés b) pontjában az „állapítsa” szövegrész helyébe az „– a Hatóság véleményének kikérésével – állapítsa” szöveg, a „(4)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg és az „összeghatárt” szövegrész helyébe az „összeghatárokat” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a) 29. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , valamint” szövegrész,

2. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

4. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szakmai felsővezető:)

„c) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezetőjének helyettese,
d) a kormányhivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) és”

(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Szakmai felsővezető:)

„e) a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vezetője.”

5. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe – a Technikai Segítségnyújtás keret felhasználásáért felelős Végrehajtás Operatív Program, valamint a Belügyi Alapok 2021–2027 (Belső Biztonsági Alap, Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap) programjai kivételével – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv megvalósításakor a Magyarország részére nyújtott források felhasználásával kapcsolatos feladatokon kívül más szakmai feladat nem utalható.”

6. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„29/B. § [A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság]

(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter munkaszervezetében (a továbbiakban e § alkalmazásában: minisztérium) – a 28. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő szervezeti egységként – Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság (a továbbiakban e § alkalmazásában: Igazgatóság) működik.

(2) Az Igazgatóság szervezetébe az igazgató titkársága, valamint a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban e § alkalmazásában: szervezeti és működési szabályzat) kijelölt önálló szervezeti egységek tartoznak.

(3) Az Igazgatóságot igazgató (a továbbiakban e § alkalmazásában: igazgató) vezeti. Az igazgató az európai uniós források felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatosan jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el az Igazgatóság közreműködésével.

(4) Az igazgatót a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt, az igazgató irányítása alá tartozó főosztályvezető vagy osztályvezető helyettesíti.

(5) Az igazgató tevékenységét a szervezeti és működési szabályzat szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára irányítja. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatok tekintetében az igazgató nem utasítható.

(6) Az Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott kormánytisztviselők és munkavállalók kiválasztása az Integritás Hatóság által jóváhagyott objektív szempontrendszer alapján, pályázati eljárás keretében történik. Az Integritás Hatóság ellenőrizheti az Igazgatóság kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak kiválasztását és a pályázati eljárás szabálytalansága esetén új eljárás lefolytatását kezdeményezheti az igazgatónál.

(7) Az Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott kormánytisztviselőt az igazgató javaslatára a minisztérium közigazgatási államtitkára nevezi ki és menti fel. A munkaviszony létesítése és megszüntetése során a munkáltatói jogkör gyakorlójaként az Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott munkavállaló tekintetében a minisztérium közigazgatási államtitkára jár el.

(8) Az Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott kormánytisztviselő és munkavállaló felett a munkáltatói jogot – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az igazgató gyakorolja.

(9) Az Igazgatóság működését és eljárásait az igazgató által kiadott és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által jóváhagyott ügyrend szabályozza. Az Integritás Hatóság ellenőrizheti az ügyrend végrehajtását.

(10) Az igazgató az Igazgatóság tevékenységéről éves jelentésben tájékoztatja az Integritás Hatóságot.”

7. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 240/A. §-sal egészül ki:

„240/A. § [A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot vezető igazgatóra vonatkozó szabályok]

(1) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vezetőjére (a továbbiakban e § alkalmazásában: igazgató) – a 29/B. §-ban és a (2)–(7) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a helyettes államtitkárra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az igazgatót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök négy évre nevezi ki. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a javaslatának megtétele előtt kikéri az Integritás Hatóság elnökének véleményét, amiről a javaslattétel során tájékoztatja a miniszterelnököt.

(3) Igazgatónak kinevezhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a 29/B. § (1) bekezdése szerinti minisztériumba vezényelt személy is azzal, hogy ebben az esetben nem kell teljesülnie a 3. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek.

(4) Az igazgató jogviszonya a (2) bekezdés szerinti időtartam alatt felmentéssel nem szüntethető meg, kivéve, ha

a) az igazgató egészségügyi okból legalább 90 egybefüggő napon keresztül feladatai ellátására alkalmatlan,

b) az igazgató nem felel meg a kinevezési feltételeknek, vagy

c) a 240. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel fennáll és a 240. § (3) bekezdése nem alkalmazható.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott feltétel fennállása esetén az igazgatót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök menti fel. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a javaslatának megtétele előtt kikéri az Integritás Hatóság elnökének véleményét, amiről a javaslattétel során tájékoztatja a miniszterelnököt.

(6) Az igazgató az európai támogatásokat auditáló szerv vezetőjének illetményével azonos összegű illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.

(7) Az igazgató jogviszonyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört – a kinevezés és a felmentés kivételével – az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gyakorolja azzal, hogy a 29/B. § (2) bekezdése szerinti szervezeti és működési szabályzat egyes munkáltatói jogkörök vonatkozásában ettől eltérően is rendelkezhet.”

8. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény Kilencedik Része a következő 279/A. §-sal egészül ki:

„279/A. § [A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság munkavállalóira vonatkozó eltérő szabályok]

A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott munkavállalóra a 278. és 279. §-ban foglaltakat – a 29/B. §-ban meghatározottakon túl – azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkaviszony létesítésének feltétele – a 279. § (6) bekezdésben foglaltakon túl – a magyar állampolgárság,

b) a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott munkavállalók által betöltött álláshelyeket a 279. § (4) bekezdése alkalmazásakor nem kell figyelembe venni, és a munkavállalók a 279. § (5) bekezdése szerinti mentesítés nélkül foglalkoztathatók a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezetében.”

9. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 292. §-sal egészül ki:

„292. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XXVIII. törvényhez]

(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XXVIII. törvény hatálybalépésének napjától köteles gondoskodni a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság működéséről.

(2) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vezetését 2022. december 31-ig megbízott igazgató látja el. A megbízott igazgatóra a 29/B. §-t és a 240/A. §-t alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy

a) a megbízott igazgató megbízás alapján látja el feladat- és hatáskörét,

b) a megbízott igazgató megbízásához és a megbízásának visszavonásához nem kell az Integritás Hatóság elnökének véleményét kikérni,

c) a megbízott igazgató esetében a 240/A. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában felmentés alatt a megbízás visszavonását kell érteni.

(3) A 29/B. § (6) bekezdése szerinti szempontoknak az Integritás Hatóság általi jóváhagyását követő 60. napig kormányzati érdekből történő kirendelés útján, illetve az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter munkaszervezetében más feladatkörben vagy munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy munkavállaló igénybevételével is megszervezhető a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság feladatainak ellátása. A kormányzati érdekből történő kirendelésről – a 100. §-ban foglaltaktól eltérően – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság megbízott igazgatójának javaslatára az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.”

3. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása

10. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény

a) 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor” szövegrész helyébe a „2022. december 31-én” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot” szövegrész helyébe a „2023. január 14. napját” szöveg,

c) 26. § (2) bekezdésében az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéskor” szövegrész helyébe a „2022. december 31-én” szöveg és az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot” szövegrész helyébe a „2023. január 14. napját” szöveg,

d) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor” szövegrész helyébe a „2022. december 31-én” szöveg,

e) 26. § (3) bekezdés a) pontjában az „a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt” szövegrész helyébe a „már” szöveg és az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot” szövegrész helyébe a „2023. január 14. napját” szöveg,

f) 26. § (3) bekezdés b) pontjában az „a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt” szövegrész helyébe a „még” szöveg,

g) 26. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor” szövegrész helyébe a „2022. december 31-én” szöveg,

h) 26. § (4) bekezdés b) pontjában az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napon belül” szövegrész helyébe a „2023. január 14. napjáig” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény

a) 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a” szövegrész,

b) 26. § (2) bekezdésében a „veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a” szövegrész és az „a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt” szövegrész,

c) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a” szövegrész,

d) 26. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. alcím 2022. december 31-én lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. október 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére