• Tartalom

28/2022. (IX. 17.) AM rendelet

28/2022. (IX. 17.) AM rendelet

a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről

2022.09.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állattartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely

a) az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott 2021. évi kérelme alapján támogatásban részesült,

b) a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére, ló állatfajra 2022. január 3. és 31. között a támogatási kérelmét benyújtotta, vagy

c) 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmét benyújtotta, és a támogatási kérelmét nem vonta vissza;

2. kapcsolt vállalkozás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;

3. tömegtakarmány: széna, szalma, szenázs, szilázs, valamint ezek alapanyagai;

4. válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2. A támogatás célja, jellege és összege

2. § (1) E rendelet alapján az állattartó a tömegtakarmány szállítási költségeinek részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe. A támogatás válságtámogatásnak minősül.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer, azzal, hogy egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

3. § A támogatás keretösszege legfeljebb 3000 millió forint.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, és

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek;

c) esetében a tömegtakarmány szállítását igazoló számla, szállítólevél, fuvarlevél vagy menetlevél (a továbbiakban együtt: fuvardokumentum) 2022. június 1-je és szeptember 23-a között került kiállításra;

d) tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)

da) a tömegtakarmány szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva, valamint

db) az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti állattartó tekintetében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére benyújtott támogatási kérelemben megjelölt lóállomány 2022. szeptember 19–26. közötti meglétét

igazolta;

e) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a NAK által a (3) bekezdés szerint átadott adatokat a támogatási eljárásban felhasználja;

f) tömegtakarmányozással érintett 1. § 1. pont a) és c) alpontja szerinti állatállománya

fa) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet vagy

fb) a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

szerint vezetett nyilvántartásban (a továbbiakban együtt: szarvasmarha és juh ENAR) 2022. augusztus 1-jén élőként volt nyilvántartva; és

g) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ga) a b) pontban foglaltakról,

gb) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa, valamint kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

gc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és

gd) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról.

(2) Az állattartó a NAK részére 2022. szeptember 19–26. között továbbítja a tömegtakarmány szállítását igazoló, az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, amely dokumentumokból együttesen vagy külön-külön megállapítható

a) a fuvardokumentum azonosítószáma,

b) a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatai, és a fuvardokumentum kiállításának dátuma,

c) a számla száma (ha a fuvardokumentum számla alapján került kiállításra),

d) a szállított tömegtakarmány megnevezése és mennyisége,

e) a tömegtakarmány szállítás címzettje, azaz az állattartó neve és címe,

f) az átvevő aláírása és

g) a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolság kilométerben megadva.

(3) A NAK a (2) bekezdés szerinti fuvardokumentumok alapján állattartónként nyilvántartja és legkésőbb 2022. október 1-jéig a Kincstár felé igazolja az állattartó nevét, ügyfél-azonosítóját, a tömegtakarmány szállításához szükséges kilométerben mért távolságot, továbbá az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti állattartó e § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti állományának meglétét.

(4) A szarvasmarha és juh ENAR-ba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az állattartó a felelős.

(5) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (1) bekezdés f) pontja szerinti adatot a Kincstár megkeresését követően, 2022. október 14-ig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(6) Az állattartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 000 forint. Ha a NAK által igazolt kilométer alapján számított támogatás összege nem éri el a 10 000 forintot, a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

4. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem 2022. október 3. és 9. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját és

b) 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozatát.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot, beleértve a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követően az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó, módosításra irányuló eljárási cselekmény elvégzésének időpontja.

(7) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

5. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmekről – a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos támogatási igény ismeretében – hoz döntést.

(2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) A támogatás összege állattartónként – az egyéb, részére, valamint kapcsolt vállalkozása részére nyújtott válságtámogatásokkal együtt – nem haladhatja meg a 62 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás az állattartó szabad válságtámogatási kerete és a korábban már odaítélt válságtámogatások alapján kerül meghatározásra.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §1

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére