• Tartalom

3/2022. (II. 2.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

2022.08.01.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2a. jelszó-előtag: a számlavezető által generált, anonim, numerikus, három decimális számjegyből álló szám, amely adott számlatulajdonos esetében egyedileg jelöli a számlát, a számla megszűnéséig állandó, és amely nem lehet azonos természetes személy számlatulajdonos esetén a számlavezető által kezelt személyes adattal, nem természetes személy számlatulajdonos esetén a számlavezető által kezelt, a számlatulajdonos azonosítására szolgáló adattal, valamint nem származtatható azokból;”

2. § A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A jelszó átadása kizárólag a jelentés átadásával valósítható meg. A jelentésnek a jelszót QR-kód szimbológiájú szabvány szerinti adatbeviteli módra vonatkozó fő technikai paramétereket tartalmazó, az MNB honlapján közzétett útmutató alapján megképzett formában is tartalmaznia kell.”

3. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A számlavezető az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról szóló 3/2022. (II. 2.) MNB rendelettel módosított előírások szerinti jelszót első alkalommal a 2022. augusztus 31. napjának helyzetét mutató jelentés előállításával egyidejűleg állítja elő.”

4. § A Rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a „68. § (3) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe a „68. §-a” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: jelszó)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: jelszó) a jelszó-előtag és az ahhoz kötőjellel kapcsolódó,” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében a „jelszó” szövegrész helyébe a „jelszó jelszó-előtagon kívüli részének” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére