• Tartalom

3/2022. (II. 2.) ITM rendelet

3/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

2022.02.04.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 26. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által megállapított vagy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet alapján kijelölt kezelő szerv által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

5. §1

1. melléklet a 3/2022. (II. 2.) ITM rendelethez

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezeti kezelésű kiadási előirányzatának 2022. évi feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

349117

 

1 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek.

nemzetközi szervezet, nemzetközi kötelezettség
teljesítésében részt vevő külföldi illetőségű szervezet, külföldi jogi személy

közvetlen kifizetés egy vagy több részletben

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére