• Tartalom

3/2022. (I. 28.) AM rendelet

3/2022. (I. 28.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról

2022.01.29.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) alapján az Mkk. tv. 2. § 23. pontja szerinti mezőgazdasági termelő, továbbá a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti őstermelők családi gazdaságának képviselője (a továbbiakban: képviselő) (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelő) önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez (a továbbiakban: krízisbiztosítási rendszer) történő csatlakozási kérelme (a továbbiakban: csatlakozási kérelem) benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerez.”
„(10) Őstermelők családi gazdasága esetében
a) az őstermelők családi gazdaságának képviselője az őstermelők családi gazdaságának minden tagja vonatkozásában jogosult a csatlakozási kérelmet benyújtani, azzal, hogy a tagok minden mezőgazdasági tevékenységük eredményeként előállított mezőgazdasági termékkel részt vesznek a krízisbiztosítási rendszerben, vagy
b) ha az a) pontban foglaltak szerint a családi gazdaság képviselője nem nyújt be kérelmet a családi gazdaság tagja nevében, az őstermelők családi gazdaságának tagja önállóan jogosult a csatlakozási kérelmet benyújtani, azzal, hogy minden mezőgazdasági tevékenysége eredményeként előállított mezőgazdasági termékével részt vesz a krízisbiztosítási rendszerben, és a mezőgazdasági jövedelmének kimutatása a 6. § (7) bekezdés c) pontja szerint történik.”

2. § (1) A 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A mezőgazdasági termelőnek a krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozása évének február 1-jétől február 28-áig az elektronikus űrlapkitöltő felületen, az ott szereplő termékkör szerinti bontásban, – a (9) bekezdés szerint csatolt igazolásokra is figyelemmel – meg kell adnia]

c) az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási számát, tagjainak családi és utónevét, születési családi és utónevét, ügyfél-azonosítóját és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR) nyilvántartott azonosítóját.”

(2) A 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés a) pont ab), ac) alpontja és b) pont bb) alpontja, c) pontja, a (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg csatolja
a) az egységes kérelemben be nem jelentett, termesztőberendezésben folytatott mezőgazdasági tevékenységgel érintett területek (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adataira vonatkozó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) – (10) bekezdés szerint kiállított – igazolását,
b) a (6) bekezdés b) pontja szerinti hatósági állatorvosi igazolást, illetve
c) az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést.”

3. § A 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról szóló 3/2022. (I. 28.) AM rendelettel megállapított 1. § (1) és (10) bekezdését, 2. § (1) bekezdés c) pontját, valamint 2. § (9) bekezdését 2022. február 1-jétől kell alkalmazni.”

4. § A 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 2. § (13) bekezdésében az „a krízisbiztosítási szerv – nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.” szövegrész helyébe az „a krízisbiztosítási szerv hiánypótlásra szólítja fel.” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére