• Tartalom

3/2022. (X. 13.) BM OKF utasítás

3/2022. (X. 13.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2022.10.15.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), valamint az irányítása alatt álló területi, területi jogállású szervekre és a helyi szervekre.

2. § A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát a Melléklet tartalmazza.

3. § A területi és területi jogállású szervek vezetői az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül a BM OKF Hivatala részére, főigazgatói jóváhagyásra felterjesztik a szervükre vonatkozó szervezeti és működési szabályzatot.

4. § Az utasítás mellékletében meghatározott vezetők saját szervezetükre vonatkozóan ügyrend, az ügyrendek alapján alárendeltjeik vonatkozásában munkaköri leírás készítésére kötelezettek. Az ügyrendeket az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül kell felterjeszteni a jóváhagyásra jogosult vezetőhöz. A munkaköri leírásokat el kell készíteni és fel kell terjeszteni az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §2

Melléklet a 3/2022. (X. 13.) BM OKF utasításhoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tekintetében a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) rendészeti államtitkára törvényben meghatározott jogosítványokat gyakorol, valamint segíti a belügyminiszter egyéb irányítási jogainak gyakorlását.

I. FEJEZET

A BM OKF JOGÁLLÁSA, MEGNEVEZÉSE

2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján rendvédelmi szervnek minősülő központi államigazgatási szerv, feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) és más jogszabályok alapján hajtja végre.

3. A BM OKF feladatainak ellátása során gyakorolja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére meghatározott feladat- és hatásköröket.

4. A BM OKF a BM fejezethez tartozó, középirányító költségvetési szerv, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

5. A BM OKF alapadatai a következők:

5.1. megnevezése: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

5.2. rövidítése: BM OKF,

5.3. székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.,

5.4. postafiók címe: 1903 Budapest, Pf. 314,

5.5. alapítás időpontja: 2000. január 1.,

5.6. alapító okirat kelte, száma: 2020. augusztus 12., A-178/1/2020.,

5.7. kormányzati funkció szerinti besorolása: 842510 Tűzvédelem szakigazgatása.

6. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei, illetve fővárosi illetékességgel működő katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban együtt: területi szervek), területi jogállású szervei a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK) és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK), (a továbbiakban együtt: területi jogállású szervek), helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok (a továbbiakban együtt: helyi szervek), amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrs működhet.

7. A területi szerv gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben szakhatóságként, illetve I. és II. fokú hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és az alárendeltségükbe tartozó hivatásos tűzoltó parancsnokságokat.

8. A területi szervek a Kat. 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátják az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzik a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét, valamint tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látnak el. A területi szerv vezetője a megyei védelmi bizottságokban elnökhelyettesként irányítja az operatív törzs feladatait, a helyi védelmi bizottságokba elnökhelyetteseket delegál.

II. FEJEZET

A BM OKF FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, IRÁNYÍTÁS

9. A BM OKF feladat- és hatáskörét, működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

10. A BM OKF a Kat.-ban, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint más, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a katasztrófaveszély-helyzetben, valamint tűz- és káresetek esetén a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

11. A BM OKF rendeltetésének betöltése érdekében

11.1. tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint katasztrófavédelmi hatósági és szakhatósági jogköröket gyakorol;

11.2. a területi szervek vízgazdálkodási, vízvédelmi feladat- és hatáskörei ellátásával összefüggésben törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, illetve közigazgatási felügyeleti jogköröket gyakorol;

11.3. veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;

11.4. a Kat.-ból adódó feladat- és hatáskörét gyakorolva részt vesz a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, a Kat. hatálya alá tartozó üzemekre vonatkozóan koordinálja a társhatóságok hatósági ellenőrzéseit, ennek keretében a társhatóságok részére hatósági ellenőrzés foganatosítására vonatkozó javaslatot tesz, több társhatóság bevonásával együttes ellenőrzéseket szervez;

11.5. részt vesz a polgári veszélyhelyzet kezelésben, tervezésben, a védelmi igazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, valamint az állami tartalékgazdálkodásban;

11.6. ügyeleti és műveletirányítási rendszer működtetésével végzi a feladatkörébe tartozó eseményekkel kapcsolatos információk gyűjtését, és aktivizálja a felszámoláshoz szükséges erőket, eszközöket;

11.7. szabályozza, irányítja és teljeskörűen felügyeli a magyarországi tűzvédelmi rendszert;

11.8. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinek útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;

11.9. irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;

11.10. a nem rendszeres hulladékszállítás közszolgáltatás, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás biztosítása érdekében végzi a közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági feladatokat, valamint koordinálja a szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos tevékenységet;

11.11. távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő mérő-, érzékelő-, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn, végzi az ezekkel összefüggő adatkezelést;

11.12. feladatai ellátásához az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami adatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatot, termékeket kér;

11.13. szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;

11.14. a törvény által meghatározott esetekben kötelezést állapít meg, bírságot és helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;

11.15. feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a civil és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel;

11.16. együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal;

11.17. nemzetközi szerződések alapján széles körű bilaterális és multilaterális kapcsolatokat tart fenn, képviseli Magyarországot az ENSZ, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, valamint a kritikus infrastruktúra-védelemmel kapcsolatos uniós szervezetekben;

11.18. nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás keretében a külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a NATO-hoz vagy közvetlenül a magyar Kormányhoz intézett, illetve regionális vagy határ menti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához a szükséges anyagokat és információkat átadja, eszközöket és mentőcsapatokat biztosít;

11.19. szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, kapacitásai függvényében elősegíti a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását;

11.20. biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működési feltételeit, a szükséges felszereléseket, technikai eszközöket és anyagokat, tervezi és felügyeli a jóváhagyott fejlesztéseket;

11.21. beruházási és fejlesztési feladatokat és ingatlangazdálkodást végez;

11.22. országos, megyei, járási, helyi és üzemi önkéntes és kötelezett polgári védelmi szervekkel, a központi rendeltetésű és önkéntes mentőszervezetekkel, valamint jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik, illetve működteti ezeket;

11.23. működteti a KOK és a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelem Központi Zenekarát, Múzeumát és Kutatóintézetét, valamint támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet működtetését, képzését szakmai szempontból véleményezi;

11.24. működteti a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpontot;

11.25. rendszeresen elektronikus újságot, szakmai, tudományos folyóiratot, kiadványokat, tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet;

11.26. a 11.1–11.25. alpontban felsoroltak vonatkozásában európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai pályázatokat készít elő, kedvezményezettként és konzorciumi tagként projekteket valósít meg, illetve az ezek nyomán keletkezett eredményeket fenntartja.

12. A BM OKF irányításának és vezetésének alapja a szolgálati, szakmai elöljárói rendszer. A BM OKF irányítási rendjét az 1. függelék tartalmazza.

13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy.

14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja.

15. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és belső normák előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső norma kiadását (a továbbiakban: szakirányítás). Közjogi szervezetszabályozó eszközt bocsáthat ki a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató). A belső normák kibocsátásának rendjéről a Normaalkotási Szabályzat rendelkezik.

16. A BM OKF-et a főigazgató vezeti. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol.

17. A főigazgatót tartós távolléte esetén a műveleti főigazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörben eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén – külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a hatósági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek (műveleti és hatósági főigazgató-helyettesek) egyidejű akadályoztatása esetén – a külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a helyettesítést a gazdasági főigazgató-helyettes látja el.

18. A főigazgató-helyettesek a főigazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között, önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését.

III. FEJEZET

FELADATOK MEGOSZLÁSA A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTT

19. A BM OKF szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt a főigazgató-helyettesi szervezeti elemeket, az országos főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, a hivatalt és a főosztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettesek közvetlen alárendeltségében működik. A BM OKF szervezeti struktúráját a 2. függelék tartalmazza.

20. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek – az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységet érintő körben – munkacsoportokat, projektszervezeteket és tanácsadó testületeket hozhatnak létre és vezethetnek, illetve – amennyiben a feladat-végrehajtás megkívánja – azokba kívülálló szerveket és személyeket vonhatnak be. E szervezetek szervezeti felépítését, működésük szabályait, irányítási és alárendeltségi viszonyait létrehozásukkor belső normában kell megállapítani.

21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket a Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. Az ügyrend készítésére a 202. pontban meghatározott szervezeti egységek kötelezettek.

22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normák tartalmazzák.

23. A BM OKF legfontosabb feladatait és szervezeti adatait – az Ávr. 5. § (1) bekezdése alapján – a BM OKF Alapító Okirata tartalmazza.

24. A BM OKF részletes szervezeti felépítését az állománytáblázat tartalmazza. Önálló állománytáblázattal a BM OKF vonatkozásában a főigazgató, saját területi szervük vonatkozásában a területi szervek és a területi jogállású szervek igazgatói rendelkeznek, más szervezeti egységek – tájékoztató jelleggel – állománytáblázat-kivonattal rendelkezhetnek.

II. RÉSZ

A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

25. A BM OKF vezető beosztású munkatársa

25.1. felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért;

25.2. gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről;

25.3. tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon;

25.4. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló főigazgatói intézkedésben (a továbbiakban: Ellenőrzési Szabályzat) előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői ellenőrzést végez;

25.5. gyakorolja – a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatóak legyenek;

25.6. indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában;

25.7. a Normaalkotási Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik a belső norma előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről;

25.8. kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében;

25.9. részt vesz a katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban;

25.10. biztosítja az informatikai rendszerek biztonságát, az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősítettadat-kezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését;

25.11. a hatáskörébe utalt ügykörökben kiadmányozási jogkört gyakorol;

25.12. kapcsolatot tart más szervek azonos szintű vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében;

25.13. figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai ezirányú tevékenységét;

25.14. gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról;

25.15. megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök észszerű, takarékos használata érdekében.

III. RÉSZ

A BM OKF VEZETŐI ÁLLOMÁNYA

IV. FEJEZET

A FŐIGAZGATÓ

26. A főigazgató szolgálati elöljárója a hivatásos katasztrófavédelmi szerv teljes személyi állományának.

27. A főigazgató egy személyben jogosult képviselni a BM OKF-et. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed.

28. A főigazgató a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti a BM OKF-et, irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését, tevékenységét, szervezi a belügyminiszter és a BM rendészeti államtitkára által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.

29. A főigazgató a központi irányítási és felügyeleti jogkörében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott irányítási jogosítványokon túl kezdeményezi a főigazgató-helyettesek és a tábornoki állománycsoportba tartozók kinevezését és felmentését, a tábornoki, ezredesi rendfokozatba történő előléptetést vagy kinevezést. A belügyminiszter kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével a BM OKF teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

30. A főigazgató a feladat- és hatáskörében eljárva

30.1. irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tevékenységét;

30.2. előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a belügyminiszter, valamint a BM rendészeti államtitkára részére;

30.3. a belügyminiszter megbízása alapján közreműködik a tárca parlamenti tevékenységében;

30.4. programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi, valamint a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységre és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv fejlesztésére;

30.5. javaslatot tesz a belügyminiszter részére a katasztrófavédelemre, a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységre vonatkozó működési előírások, a szakmai információs és hírrendszer, továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és felvilágosítás, tájékoztatás és képzés, valamint a szakmai képzés rendszerének és elveinek szabályozására;

30.6. ellátja a katasztrófavédelmi képzés irányítását;

30.7. koordinálja a katasztrófavédelmi kutatómunkát;

30.8. működteti az ügyeleti és műveletirányítási rendszert;

30.9. intézkedéseket foganatosít arra az időszakra, amikor okszerűen lehet számolni olyan katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, amely veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot (a továbbiakban: katasztrófaveszély), valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó feladatokra;

30.10. ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat;

30.11. biztosítja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) adminisztratív feladatainak ellátását, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (a továbbiakban: KKB NVK) összehívása esetén a riasztás végrehajtását;

30.12. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat tesz döntésekre, tájékoztatja az együttműködő szerveket, szervezeteket;

30.13. közreműködik Magyarország polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatainak koordinálásában, a nemzetgazdaságot érintő mozgósítási és a védelmi igazgatási feladatok tervezésében;

30.14. külön felhatalmazás alapján ellátja a megyei és fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) határozatai feletti törvényességi felügyeletet, a határozatok vonatkozásában figyelemmel kíséri a belügyminiszter döntésének végrehajtását, a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

30.15. kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők, illetve a járási hivatalok vezetőinek katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ez irányú tájékoztatását, szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működése, tanfolyamának szervezése, a képzés, valamint a vizsga tartalmának meghatározása tekintetében;

30.16. működteti a katasztrófavédelmi informatikai rendszert, a Balatoni, Velencei-tavi és Tisza-tavi viharjelző rendszert, a Dunai és a Tiszai rádiós rendszert, a lakossági tájékoztató rendszert, illetve az osztrák partnerrel közösen működteti a Fertő-tavi viharjelző rendszert, a Monitoring és Lakossági Riasztó rendszert (a továbbiakban: MoLaRi), az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OSJER) részét alkotó belügyminisztériumi radiológiai monitoring távmérőhálózatát és a zártrendszerű kommunikációs csatornát (a továbbiakban: Marathon Terra);

30.17. tervezi a technikai fejlesztésére fordítható pénzeszközök felhasználását, a technikai eszközök beszerzését, elosztását;

30.18. területi szervei útján irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;

30.19. a GEK útján ellátja a kéményseprő-ipari tevékenységet, és irányítja az országos szúnyoggyérítési program keretében a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását;

30.20. gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört;

30.21. felhatalmazza a BM OKF főigazgató-helyetteseit, főfelügyelőit, szolgálatvezetőit és hivatalvezetőjét, hogy a vezetésük alatt álló személyi állomány tekintetében a túlszolgálat engedélyezési jogkörét gyakorolják;

30.22. dönt a BM OKF létszám- és bérkeretének felhasználásáról;

30.23. megállapítja a BM OKF szervezeti egységeinél a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, amelyeket a 3. függelék tartalmaz;

30.24. dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben;

30.25. dönt az egyes területi szervek vagy központi szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben;

30.26. jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét, a területi és a területi jogállású szervek szervezeti és működési szabályzatát;

30.27. kiadja az éves munkaprogramot, jóváhagyja a területi szervek féléves vezetői munka- és ellenőrzési tervét, a BM OKF éves, féléves és havi tervokmányait, valamint az éves tevékenységet értékelő összefoglalót;

30.28. ellátja a BM OKF kiadványainak felelős kiadói tevékenységét;

30.29. meghatározza a BM OKF sajtó- és tájékoztatási tevékenységének rendjét;

30.30. gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb hatásköröket;

30.31. dönt, illetve intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont;

30.32. gondoskodik a katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében szükséges személyes adatnyilvántartó rendszerek működtetéséről és irányításáról;

30.33. gondoskodik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenység törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, kiadja a katasztrófavédelem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, megbízza a katasztrófavédelem adatvédelmi tisztviselőjét a feladat ellátásával;

30.34. gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről, a minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, a katasztrófavédelem Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, megbízza a BM OKF biztonsági vezetőjét a feladat ellátásával;

30.35. gondoskodik a katasztrófavédelem hang- és távadatátviteli hálózatának fejlesztéséről, üzemeltetéséről, biztosítja a katasztrófavédelem kommunikációs eszközökkel történő egységes ellátását, fejlesztését;

30.36. gondoskodik a katasztrófavédelem ügyviteli rendszerének kialakításáról, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős a BM OKF – mint közfeladatot ellátó szerv – számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért;

30.37. a BM OKF által üzemeltetett zárt célú elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatban hatósági, biztonságfelügyeleti feladatot lát el;

30.38. a belső kontrollrendszer keretében felelős a megfelelő kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer és a nyomonkövetési rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért;

30.39. gondoskodik biztonsági összekötő személy foglalkoztatásáról, és folyamatosan biztosítja a tevékenységéhez szükséges feltételeket.

31. A főigazgató a katasztrófavédelem irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében eljárva

31.1. a BM rendészeti államtitkára útján javaslatot tesz a belügyminiszter részére a katasztrófavédelem működését, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a megalkotására;

31.2. biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működési feltételeit, tervezi és felügyeli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő fejlesztéseket;

31.3. kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja a következmények felszámolására irányuló tevékenységet;

31.4. közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó nemzeti tervezésben, ellátja az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöki feladatait;

31.5. gondoskodik katasztrófaveszély idején, valamint veszélyhelyzetben a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatok dokumentációjáról, a belügyminiszter által jóváhagyandó központi veszélyelhárítási terv elkészítéséről, szakmai irányítást gyakorol a területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi veszélyelhárítási tervek elkészítése felett, nyilvántartja és naprakészen tartja a veszélyelhárítási terveket;

31.6. megállapítja a katasztrófaveszély tényét, és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében – a belügyminiszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, a megtett intézkedésekről a BM rendészeti államtitkára útján haladéktalanul tájékoztatja a belügyminisztert;

31.7. kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települési katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai szempontrendszerét, a területi szervek útján figyelemmel kíséri a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

31.8. gondoskodik a központi polgári védelmi és speciális mentő szervezet működtetéséről és a működéséhez szükséges anyagi, technikai és személyi feltételek biztosításáról, ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatokat;

31.9. elrendeli a központi polgári védelmi szervezetek riasztását, mozgósítását;

31.10. elrendeli a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet (a továbbiakban: HUNOR) és HUSZÁR közepes kutató-mentő csapat (a továbbiakban: HUSZÁR) riasztását, mozgósítását;

31.11. a BM rendészeti államtitkára útján javaslatot tesz a belügyminiszter részére a HUNOR, HUSZÁR központi mentőszervezetek külföldi katasztrófa-segítségnyújtásba történő bevonására;

31.12. biztosítja az igazgató mint MVB elnökhelyettes útján a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek a szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását;

31.13. az egységes működőképesség biztosítása érdekében meghatározza a megyei veszélyhelyzet-kezelési központok (a továbbiakban: MVK) működési standardjait, szabályait, felügyeli az MVK ellenőrzésének folyamatát;

31.14. előkészíti a KKB munkatervét a Kormány által elfogadott munkaterv, valamint a KKB tagjainak és állandó meghívottjainak javaslatai alapján, folyamatosan ellenőrzi az NVK vezetési pont működőképességét, és gondoskodik annak fenntartásáról;

31.15. felügyeli a megyei és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását;

31.16. kidolgozza a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli eljárások rendjét;

31.17. együttműködik a központi államigazgatási szervek ágazati katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységeivel;

31.18. jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi hatóságként és szakhatóságként jár el;

31.19. meghatározza az iparbiztonsági, tűzvédelmi és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét;

31.20. a kritikus infrastruktúra-védelem feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését, ellátja a kritikus infrastruktúrák vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

31.21. jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az iparbiztonsági hatóság hatáskörébe tartozó hatósági és szakhatósági hatásköröket;

31.22. jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi, piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságként, tűzvédelmi szakhatóságként jár el; tűzvédelmi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató, közszolgáltató felügyeletét;

31.23. tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

31.24. a nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezés műszaki előírásoknak való megfelelősége tekintetében piacfelügyeleti hatóságként jár el;

31.25. a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme érdekében biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére az európai és a nemzeti kijelölési eljárás során a szakhatósági, nyilvántartó hatósági, kijelölő hatósági, javaslattevő hatósági, általános javaslattevő hatósági, ellenőrzési, ellenőrzést koordináló, komplex gyakorlati irányítói, nemzeti kapcsolattartói feladatok ellátását;

31.26. biztosítja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzésének szakirányítását;

31.27. biztosítja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításához kapcsolódó jogszabályban meghatározottak szerinti telephelyi ellenőrzésének szakirányítását;

31.28. biztosítja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés feladatainak szakirányítását;

31.29. jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként jár el;

31.30. biztosítja a vízügyi és vízvédelmi hatósági, valamint a vízvédelmi igazgatási feladatok szakirányítását;

31.31. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátás biztosítottságának hiányában vagy a jogszabályban meghatározott eljárás eredménytelensége esetén ellátja az ideiglenes ellátás és a szükségellátás biztosításával kapcsolatos feladatokat, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás ideiglenes begyűjtési és rendkívüli ellátásának biztosításával összefüggő tevékenységeket;

31.32. irányítja a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek tűzoltási és műszaki mentési feladatait, az ezzel kapcsolatos felkészítést, jelentéstételt;

31.33. dönt a hivatásos tűzoltó parancsnokság, valamint katasztrófavédelmi őrs létrehozásáról, megszüntetéséről;

31.34. kinevezi és felmenti a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét és a hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnokát, akikkel kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja;

31.35. szabályozza a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, a hivatásos tűzoltó parancsnokságok működési területét, a gépjármű- és technikaieszköz-állománytáblát, a hivatásos tűzoltó parancsnokság szervezetét, létszámát;

31.36. szabályozza és szervei útján ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét;

31.37. meghatározza a hivatásos állomány képzési és továbbképzési, valamint tudományos kutatói tevékenységének témaköreit, jóváhagyja a képzés tartalmát;

31.38. gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében;

31.39. gondoskodik belső ellenőrzés kialakításáról, annak megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról.

32. A főigazgató a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében

32.1. közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében, részt vesz a nemzetközi együttműködésben, folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi partnerszervezetekkel;

32.2. a nemzetközi kapcsolatok során a hatáskörébe utalt feladatkörökben együttműködési megállapodást köt, és viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi és vízügyi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel;

32.3. biztosítja a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartást, előkészíti, koordinálja és biztosítja a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való képviseletet;

32.4. ellátja az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatokat;

32.5. biztosítja a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezését, szervezését és az azokon való részvételt;

32.6. biztosítja az EU polgári védelmi mechanizmus és az ENSZ (UNDAC) szakértők részvételét a nemzetközi katasztrófa-felszámolás koordinációjában;

32.7. biztosítja a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtását, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtását, részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;

32.8. szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a szállítmányok továbbítását, kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a különböző karitatív szervezeteket;

32.9. szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, kapacitásai függvényében elősegíti a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását;

32.10. kapcsolatot tart az Európai Unió Bizottságának Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóságával (DG ECHO), az EU Közös Kutató Központjával (EU JRC) a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel (NATO CEP), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalával (UN OCHA), valamint több regionális nemzetközi szervezettel;

32.11. részt vesz az EU Polgári Védelmi Főigazgatók ülésein, a NATO Reziliencia Bizottság (NATO RC) plenáris ülésén;

32.12. ellátja az EU PROCIV Tanácsi Polgári Védelmi Munkacsoport, valamint a NATO RC munkájával összefüggő hazai koordinációt;

32.13. ellátja a NATO RC képviseletét, valamint az ENSZ ISDR Katasztrófa Megelőzési Nemzeti Fórum elnöki feladatait;

32.14. ellátja az EU ERCC és a NATO EADRCC irányába a nemzeti kapcsolattartó pont feladatokat;

32.15. koordinálja a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtást, szervezi a Helsinki Egyezmény alapján a nemzeti kapcsolattartó pont munkáját;

32.16. jelöli a NATO RC munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötőt, valamint a NATO RC alá tartozó polgári védelmi bizottság (NATO CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személyt;

32.17. ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pont feladatait;

32.18. ellátja az EU Európai Radiológiai Adatcsere Platform (EURDEP), illetve a bilaterális radiológiai monitoring adatcsere együttműködésekben meghatározott nemzeti kapcsolattartó ponti és nemzetközi adatcsere központi feladatokat;

32.19. ellátja a magyarországi Nemzeti RODOS (nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer) Központ nemzetközi feladatait.

33. A főigazgató a gazdálkodási jogkörében eljárva

33.1. a BM OKF éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet, és kötelezettségeket vállalhat;

33.2. gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a középirányító, a BM OKF vonatkozásában pedig a költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról;

33.3. felelős a katasztrófavédelem beruházási és felújítási költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a beruházási és felújítási tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért;

33.4. felelős a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek felszámolása során a védekezésben és a kárelhárításban, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő mentőszervezetek részére nyújtott központi támogatások és költségtérítések felhasználásának koordinációjáért;

33.5. koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési tervezésével és gazdálkodás-ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

33.6. folyamatosan ellenőrzi – a célszerűségre is kiterjedően – az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek költségvetési forrásból származó pénzeszközeinek a felhasználását;

33.7. a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét;

33.8. gondoskodik a katasztrófavédelem műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, meghatározza a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, a rendszeresítéshez szükséges eljárási szabályokat, az eljárás rendjét, jóváhagyja a rendszeresítésre javasolt eszközök rendszerbe állítását;

33.9. kiadja a szervezeti állománytáblázatot, a technikai állománytáblát és a BM OKF jármű-nyilvántartási jegyzékét;

33.10. szabályozza a létszám- és bérgazdálkodást, a működés egyéb területein fejlesztési, ellátási, üzemeltetési szabványokat, normatívákat határoz meg;

33.11. a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági irányításának részletes rendjét;

33.12. felelős a BM OKF tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért;

33.13. felelős a BM OKF által megvalósított uniós, nemzetközi és hazai forrásból finanszírozott projektek megvalósításáért.

V. FEJEZET

A MŰVELETI FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

34. A műveleti főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a főigazgató. A műveleti főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a hatósági és a gazdasági főigazgató-helyettesek kivételével a teljes személyi állománynak. A főigazgatót távollétében, valamint akadályoztatása esetén – a 42. pont utolsó mondatában meghatározott kivétellel – teljes hatáskörben helyettesíti.

35. A műveleti főigazgató-helyettes átruházott hatáskörben gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben – a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül – a Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

36. A műveleti főigazgató-helyettes a szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a főigazgató által átruházott jogköröket.

37. A műveleti főigazgató-helyettes feladata különösen

37.1. az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása;

37.2. a területi szervek tevékenységének szakirányítása, ellenőrzése;

37.3. intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

37.4. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetve felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

37.5. programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

37.6. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

37.7. feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, civil szervezetekkel;

37.8. átruházott hatáskörben a főigazgató képviselete a bilaterális és multilaterális találkozókon, az EU-, NATO- és ENSZ-üléseken;

37.9. kiadmányozási jog gyakorlása a 171–172. pontban foglaltak szerint;

37.10. munkáltatói és költségvetés-gazdálkodási jogkörök gyakorlása.

VI. FEJEZET

A HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

38. A hatósági főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a főigazgató. A hatósági főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a műveleti és a gazdasági főigazgató-helyettes kivételével a teljes személyi állománynak. A főigazgató és a műveleti főigazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén – a külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek, valamint a 42. pont utolsó mondatában meghatározott kivétellel – helyettesíti a főigazgatót.

39. A hatósági főigazgató-helyettes átruházott hatáskörben gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben – a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül – a Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

40. A hatósági főigazgató-helyettes gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt vagy a főigazgató által átruházott hatósági jogköröket.

41. A hatósági főigazgató-helyettes feladata különösen

41.1. az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása;

41.2. a területi szervek tevékenységének szakirányítása, ellenőrzése;

41.3. intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

41.4. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetve felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

41.5. programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

41.6. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

41.7. feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, civil szervezetekkel;

41.8. átruházott hatáskörben a főigazgató képviselete a bilaterális és multilaterális találkozókon, az EU-, NATO- és ENSZ-üléseken;

41.9. kiadmányozási jog gyakorlása a 172. pontban foglaltak szerint;

41.10. munkáltatói és költségvetés-gazdálkodási jogkörök gyakorlása.

VII. FEJEZET

A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

42. A gazdasági főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a főigazgató. A gazdasági főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója – a főigazgató és a műveleti és a hatósági főigazgató-helyettesek kivételével – a teljes személyi állománynak. A főigazgató és az műveleti és a hatósági főigazgató-helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén – a külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – helyettesíti a főigazgatót. A BM OKF nevében a rendelkezésre álló előirányzat erejéig a főigazgató távolléte, akadályoztatása esetén értékhatár nélkül kötelezettséget vállal.

43. A gazdasági főigazgató-helyettes átruházott hatáskörben gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat, valamint a helyi lakásügyi szerv vezetője jogkörébe utalt jogokat.

44. A gazdasági főigazgató-helyettes feladata különösen

44.1. az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása;

44.2. a területi szervek és a GEK tevékenységének szakirányítása, ellenőrzése;

44.3. intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

44.4. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetve felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

44.5. a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

44.6. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

44.7. feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, civil szervezetekkel;

44.8. kiadmányozási jog gyakorlása a 173. pontban foglaltak szerint;

44.9. a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított munkáltatói és költségvetési jogok gyakorlása.

VIII. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS FŐFELÜGYELŐ

45. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a főigazgató-helyettesek által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket a főigazgató és a főigazgató-helyettesek közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti az országos főfelügyelőség munkáját. A saját szakterületén szakmai elöljáróként irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakirányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja.

46. Az országos főfelügyelő feladata különösen

46.1. az alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása;

46.2. a területi szervek tevékenységének szakirányítása, ellenőrzése szakmai elöljáróként;

46.3. módszertani útmutatók kibocsátása;

46.4. a szabályozási koncepciók, intézkedések, előterjesztések kidolgozása;

46.5. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységeinek összehangolása;

46.6. a fejlesztési programok, tervek kialakítása és megvalósításának irányítása;

46.7. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

46.8. a feladatkörébe tartozó kérdésekben az országos főfelügyelőség, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

46.9. döntés azokban az ügyekben, amelyeket a Szabályzat, illetve a főigazgató vagy a főigazgató-helyettes a hatáskörébe utalt;

46.10. a szakmai felkészültség megfelelő színvonalának biztosítása;

46.11. javaslattétel az országos főfelügyelőség létszám- és személyi keretével való gazdálkodásra;

46.12. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

46.13. szakirányú továbbképzések szervezése;

46.14. feladatkörében, illetve a főigazgató-helyettes megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, civil szervezetekkel.

IX. FEJEZET

A HIVATALVEZETŐ

47. A hivatalvezető a főigazgató közvetlen alárendeltségében látja el feladatait.

48. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért. A főigazgató megbízásából a hivatalvezető látja el a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó Biztonsági Főosztály szakmai irányítását.

49. A hivatalvezető dönt, illetve intézkedik a főigazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen

49.1. a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása, rendszeres beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, koordinálása;

49.2. a területi szervek tevékenységének szakirányítása, ellenőrzése;

49.3. a stratégiák kimunkálására és előterjesztésére irányuló munkákban történő közreműködés;

49.4. a minisztériumok szakmai főosztályaival, valamint a központi államigazgatási szervekkel és egyéb országos szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel;

49.5. a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése;

49.6. a társadalmi kapcsolatok erősítése, a BM OKF rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokollfeladatok végzése;

49.7. a BM OKF szervezeti egységei és területi szervei ügyviteli feladatainak szakirányítása;

49.8. a szabályozási koncepciók, intézkedések, jelentések, előterjesztések kidolgozásának irányítása;

49.9. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;

49.10. a nemzetközi kapcsolattartással, a nemzetközi együttműködéssel, valamint a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással kapcsolatos feladatok biztosítása;

49.11. az iratfegyelem, az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

49.12. a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

49.13. szakterületét illetően a Hivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

49.14. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt;

49.15. a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

49.16. javaslattétel a Hivatal létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

49.17. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

49.18. a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése.

X. FEJEZET

A SZOLGÁLATVEZETŐ

50. A szolgálatvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató vagy a hatósági főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját, felelős a vezetése alatt álló szervezeti egységek működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

51. A szolgálatvezető a szolgálat feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

52. A szolgálatvezető feladata különösen

52.1. a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok és önálló osztályok feladatköreinek megállapítása, a főosztályok és osztályok irányítása, a főosztályvezetők és osztályvezetők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

52.2. az alárendeltségébe tartozó főosztályvezetők és osztályvezetők rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

52.3. a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

52.4. fejlesztési koncepciók kidolgozása;

52.5. belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

52.6. az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

52.7. a főosztályok és osztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

52.8. szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

52.9. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató vagy a hatósági főigazgató-helyettes a hatáskörébe utalt;

52.10. a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

52.11. javaslattétel a szolgálat létszám- és személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

52.12. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

52.13. a területi szervek tevékenységének szakirányítása;

52.14. a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

52.15. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és civil szervezetekkel;

52.16. az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

XI. FEJEZET

A FŐOSZTÁLYVEZETŐ

53. A főosztályvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató-helyettesek, a főfelügyelők, a szolgálatvezetők, továbbá a hivatalvezető közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek munkáját, felelős azok működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

54. A főosztályvezető a főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

55. A főosztályvezető feladata különösen

55.1. a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése;

55.2. a közvetlen alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása a fontosabb kérdésekről;

55.3. a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabálytervezetek kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

55.4. a szakterülete fejlesztésére koncepciók kidolgozása;

55.5. a szakterületét érintő belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

55.6. az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

55.7. a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

55.8. döntés azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató-helyettes, a főfelügyelő, a szolgálatvezető vagy a hivatalvezető a hatáskörébe utalt;

55.9. a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása;

55.10. javaslattétel a főosztály költségvetés-, létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra, elismerés adományozására, elmarasztalásra;

55.11. szakterülete vonatkozásában a területi szervek tevékenységének szakirányítása;

55.12. a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

55.13. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, gazdálkodó és civil szervezetekkel;

55.14. az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

XII. FEJEZET

A FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

56. A főosztályvezető-helyettes a szakmai feladatok ellátása tekintetében teljes jogkörrel helyettesíti a főosztályvezetőt annak távolléte vagy akadályoztatása esetén.

XIII. FEJEZET

A TITKÁRSÁGVEZETŐ

57. A titkárságvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezető és a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt

57.1. gondoskodik a felettes vezetőhöz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

57.2. szervezi a felettes vezető hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását, a vezetői távollétre vonatkozó információkat egyezteti a Főigazgatói Titkársággal;

57.3. figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kiadott feladatok végrehajtásának helyzetét, gondoskodik a határidők és a szolgálati út betartásáról, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

57.4. végzi a feladatmeghatározó értekezletekkel és a felettes vezetője jelenlétében lebonyolított rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

57.5. figyelemmel kíséri a BM OKF szervezeti elemei, illetve a területi és területi jogállású szervek részére előírt határidős jelentések beérkezését és feldolgozását;

57.6. figyelemmel kíséri az ügyintézés szakszerűségét.

XIV.

AZ OSZTÁLYVEZETŐ

58. Az osztályvezető – a közvetlen vezetője (szolgálatvezető vagy főosztályvezető) utasításait figyelembe véve – irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját, és abban közvetlenül is részt vesz. Felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

59. Az osztályvezető dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

60. Az osztályvezetőt távolléte esetén az osztály kijelölt ügyintézője (beosztottja) helyettesíti.

61. Az osztályvezető feladata különösen

61.1. az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása;

61.2. az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése;

61.3. az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése;

61.4. az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján a főosztály, a szolgálat, a hivatal, illetve a BM OKF képviselete;

61.5. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, civil szervezetekkel;

61.6. a hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása;

61.7. javaslattétel az osztály dolgozóinak elismerésére, elmarasztalására.

IV. RÉSZ

A BM OKF BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA

XV. FEJEZET

KIEMELT FŐREFERENS, KIEMELT FŐELŐADÓ, RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI ALKALMAZOTT (E-F)

62. A kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, rendvédelmi igazgatási alkalmazott (E-F) (a továbbiakban e fejezetben: foglalkoztatott) a Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, valamint a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

63. A foglalkoztatott szakszerűen, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően, határidőben ellátja a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatokat.

64. A foglalkoztatott tanulmányozza és megismeri azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek.

65. A foglalkoztatott a vezetőjét emlékeztető vagy feljegyzés készítésével, igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatja az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről.

66. A foglalkoztatott a vezetőjének haladéktalanul jelenti, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.

67. A foglalkoztatott munkaköri leírásában vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatai mellett

67.1. ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel – vezetőjének felügyelete mellett – szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozók (a továbbiakban: csoport) munkáját;

67.2. az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét;

67.3. a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével;

67.4. a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

67.5. ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot.

XVI. FEJEZET

REFERENS, RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI ALKALMAZOTT (A-B)

68. Referens, rendvédelmi igazgatási alkalmazott (A-B) (a továbbiakban e fejezetben: foglalkoztatott) szakszerűen, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően, határidőben ellátja a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatokat.

69. A foglalkoztatott tanulmányozza és megismeri azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek.

70. A foglalkoztatott ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával.

71. A foglalkoztatott ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

V. RÉSZ

A BM OKF SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

XVII. FEJEZET

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG

72. A Főigazgatói Titkárság a főigazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egységként

72.1. gondoskodik a főigazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, így különösen azok érkeztetéséről, hiteles elektronikus irattá történő átalakításáról, a vezetői ügyelosztásnak az elektronikus iratkezelő rendszerben történő rögzítéséről, az ügyintézésre kijelölt szakterületnek e rendszerben történő továbbításáról, ügyintézéséről, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

72.2. szervezi a főigazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

72.3. továbbítja és figyelemmel kíséri a főigazgató által kiadott vagy a felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

72.4. végzi a főigazgatói, igazgatói és a feladatmeghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

72.5. közreműködik a BM OKF által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását;

72.6. összeállítja a BM OKF éves munkaprogramja, féléves vezetői munkaterve és egyéb éves tervei alapján a havi naptári és ellenőrzési tervet;

72.7. nyilvántartja a BM OKF főigazgató-helyetteseinek, szolgálatvezetőinek, hivatalvezetőjének, továbbá a területi szervek igazgatóinak szabadságát.

XVIII. FEJEZET

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLAT

73. A Kommunikációs Szolgálat vezetője a BM OKF kommunikációs vezetője. A Kommunikációs Szolgálat a főigazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egységként

73.1. ellátja a katasztrófavédelem országos szintű kommunikációs tevékenységét, a megyei (fővárosi) igazgatóságok és a GEK kommunikációjának szakirányítását, ellenőrzi a feladatok végrehajtását;

73.2. kidolgozza a BM OKF kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

73.3. tervezi és szervezi a BM OKF kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

73.4. a BM OKF éves munkaprogramja, féléves munkatervei alapján elkészíti az éves kommunikációs tervet;

73.5. a szakterületek felkérésére közreműködik a BM OKF kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

73.6. elkészíti a BM OKF sajtóközleményeit, sajtómeghívóit és sajtó-háttéranyagait;

73.7. sajtószervezéssel közreműködik a BM OKF által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken, főigazgatói rendezvényeken moderátori feladatokat lát el;

73.8. működteti a BM OKF internetes honlapját, felügyeli a területi szervek és a GEK internetes honlapjainak működését;

73.9. végzi a Katasztrófavédelem elektronikus magazin olvasóinak gyors és hiteles tájékoztatását;

73.10. a BM OKF honlap és a Katasztrófavédelem elektronikus magazin számára cikket ír, fényképfelvételt készít;

73.11. a szakterületekről beérkezett szakmai anyagok alapján gondoskodik a BM OKF évkönyvének elkészítéséről, a kiadvány szerkesztéséről, kivitelezéséről, főigazgatói döntés szerint a kiadvány terjesztéséről;

73.12. szerkeszti és moderálja a BM OKF hivatalos közösségi oldalait;

73.13. működteti a BM OKF médiaszerverét;

73.14. ellátja a sajtóügyeleti feladatokat;

73.15. a sajtóügyeleten keresztül biztosítja a folyamatos információgyűjtést és rendelkezésre állást, valamint 24 órában folyamatos tartalommal tölti meg a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatását (VÉSZ);

73.16. időszakos sajtóelemzéseket és sajtóértékeléseket készít;

73.17. szervezi és előkészíti a főigazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

73.18. rendszeres kapcsolatot tart és egyeztet a BM és más közigazgatási és rendvédelmi szervek kommunikációs szakterületével, szóvivőivel;

73.19. irányítja és koordinálja a területi szervek szóvivőinek tevékenységét, illetve folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel;

73.20. koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

73.21. folyamatosan figyelemmel kíséri a katasztrófavédelem szervezetét érintő sajtómegjelenéseket, a napi sajtófigyelés alapján javaslatot tesz a reagálást igénylő sajtóanyagokra, koordinálja és részt vesz a reagálást igénylő anyagok elkészítésében;

73.22. ellátja a Beruházási és Fejlesztési Főosztállyal együttműködve a projektek kommunikációs tevékenységeinek megvalósítását;

73.23. végzi a Lakossági SMS rendszer lakosságtájékoztatással összefüggő feladatait, szükség esetén javaslatot tesz a különböző médiumok, illetve lakosságtájékoztató fórumok bevonására, bővítésére, módosítására.

74. A Kommunikációs Szolgálat csak a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó kérdésekben nyilatkozhat, ettől eltérő esetekben köteles egyeztetni azzal a BM irányítása alá tartozó szervvel, amelynek a szóban forgó kérdés a hatáskörébe tartozik.

XIX. FEJEZET

ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

75. Az Ellenőrzési Szolgálat a tevékenységét a főigazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

76. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel.

77. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a BM OKF belső ellenőrzési vezetője.

78. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a BM OKF valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől.

79. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.

80. A költségvetési szervek belső ellenőrzésének középirányító szervre vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

81. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai körében

81.1. az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – a főigazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

81.2. az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek, szervezeti egységek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;

81.3. az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normáknak a kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;

81.4. kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;

81.5. nyilvántartja és nyomon követi a külső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtását, valamint elkészíti az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves beszámolót;

81.6. szakirányítja a területi és területi jogállású szervek ellenőrzési szolgálatait, ellenőreit;

81.7. továbbképzéseket, országos értekezleteket tervez, szervez, illetve vezet le.

1. Revizori Főosztály

82. A Revizori Főosztály feladatkörében eljárva

82.1. kidolgozza és szükség szerint aktualizálja a BM OKF belső ellenőrzési kézikönyvét;

82.2. összeállítja a BM OKF kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveit;

82.3. összesíti a BM OKF irányítása alá tartozó szervek éves belső ellenőrzési terveit, elkészíti az összefoglaló éves ellenőrzési tervet;

82.4. végrehajtja az éves belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket, illetve főigazgatói utasításra soron kívül bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez;

82.5. elemzi, vizsgálja és értékeli a BM OKF belső kontrollrendszere kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

82.6. elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

82.7. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a BM OKF belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében;

82.8. nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések megállapításai alapján megtett intézkedéseket;

82.9. biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

82.10. vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

82.11. a mulasztások, hiányosságok feltárásával érvényesíti a személyes felelősséget, megakadályozza a hibák ismétlődését;

82.12. büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek, és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;

82.13. a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzésük érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

82.14. végrehajtja és gyakorolja az irányító szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat;

82.15. elkészíti, összeállítja és felterjeszti a BM OKF belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves, valamint a katasztrófavédelem szervei belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentéseket;

82.16. szakmailag irányítja, koordinálja a területi és területi jogállású szervek belső ellenőreinek munkáját, a belső ellenőrzés működését, a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosító törvényes garanciák érvényesülését;

82.17. betartja a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat;

82.18. véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.

2. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

83. A Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály feladatkörében eljárva

83.1. tervezi és összehangolja a főigazgatóság ellenőrzési tevékenységét;

83.2. összeállítja a BM OKF féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;

83.3. szervezi és szakterülete vonatkozásában végrehajtja a tervezett és terven felüli ellenőrzéseket;

83.4. gyűjti és összesíti a BM OKF szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;

83.5. a főosztály tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, az irányító szerv részére adatot szolgáltat;

83.6. szakmai felügyeletet gyakorol a BM OKF szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;

83.7. ellenőrzi a BM OKF szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakirányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;

83.8. részt vesz a BM OKF szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;

83.9. az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemzésével és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv különböző szakterületi továbbképzéseiben;

83.10. a főigazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.

3. Mobil Ellenőrzési Osztály

84. A Mobil Ellenőrzési Osztály feladatkörében eljárva

84.1. ellenőrzési hatásköre kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, területi jogállású és helyi szerveire, valamint a területi szerv vezetőjétől kapott megbízólevél birtokában az önkormányzati tűzoltóságokra;

84.2. az ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza;

84.3. feladatait a főigazgató által jóváhagyott havi munkaterv alapján végzi;

84.4. biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

84.5. érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széles körű hasznosítását;

84.6. a mulasztások, hiányosságok feltárásával érvényesíti a személyes felelősséget, megakadályozza a hibák ismétlődését;

84.7. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének növelése érdekében;

84.8. figyelemmel kíséri az ellenőrzött szerv által megtett intézkedéseket;

84.9. büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot haladéktalanul jelenti a szolgálati út betartásával a főigazgató részére, és az általa meghatározottak szerint jár el;

84.10. az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, törvénysértések tapasztalataira figyelemmel az ellenőrzött szervek vonatkozásában átfogó ellenőrzést vagy témavizsgálatot kezdeményez.

XX. FEJEZET

HUMÁN SZOLGÁLAT

85. A Humán Szolgálat felelős a katasztrófavédelem humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi, valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

4. Személyzeti Főosztály

86. A Személyzeti Főosztály személyzeti szakterületen

86.1. részt vesz a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során szakirányítást gyakorol;

86.2. szervezi és végzi a katasztrófavédelem létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;

86.3. előkészíti a főigazgató és a helyettesek személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, illetve az igazgatók személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti javaslatait;

86.4. kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését, a vezetői állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával, valamint a szervezeti teljesítményértékelés koordinálásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását, és előkészíti a központi elismerési javaslatokat;

86.5. képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;

86.6. végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;

86.7. végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a BM OKF-en működő szociális bizottság titkári feladatait;

86.8. kidolgozza a katasztrófavédelem állományszervezési és szervezetfejlesztési feladatainak szakmai elveit és módszereit;

86.9. kidolgozza a katasztrófavédelem szervezetével kapcsolatos tervezeteket, előterjesztéseket, gondoskodik a jogszerűség megtartásáról, más szervek részére adatszolgáltatást végez;

86.10. elkészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti állománytáblázatát, annak kivonatait, valamint a BM OKF állománytáblázatát, a BM munkaköri jegyzéke alapján a létszámkimutatást, gondoskodik azok naprakészen tartásáról;

86.11. végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;

86.12. végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő feladatokat;

86.13. ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét, továbbá a személyügyi nyilvántartásból a központosított illetmény-számfejtő rendszerbe (KIRA) történő adatátadás koordinálását;

86.14. szakirányítja, illetve végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal kapcsolatos feladatokat, szervezi és koordinálja a főigazgató és a Belügyi Nyugdíjasok Egyesülete Katasztrófavédelmi Tagozata közötti együttműködési megállapodásban rögzített feladatok végrehajtását;

86.15. szakirányítja, illetve végzi az érintett állomány vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat;

86.16. jogviszony létesítésekor végzi az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu létrehozását;

86.17. előkészíti a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadékkal kapcsolatos vezetői döntéseket, vezeti a kapcsolódó jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat;

86.18. végzi a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatosan keletkezett, a tevékenységi körébe tartozó valamennyi irat elektronikus ügyintézését;

86.19. a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapon kiadmányozott jognyilatkozatról a Főosztály kijelölt tagja záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít;

86.20. a tevékenységi körébe tartozó, a személyi állomány tagja által a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatban benyújtott eredeti dokumentumokról hiteles másolatot készít.

87. A Személyzeti Főosztály fegyelmi munka terén

87.1. a BM OKF személyi állománya által szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;

87.2. a főigazgató és a helyettesek hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben hivatásos állományúak esetén lefolytatja az elsőfokú fegyelmi eljárásokat, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak esetén szükség szerint közreműködik a fegyelmi eljárásban, az igazgatók hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés kiszabására tett javaslat esetében felülvizsgálja annak megalapozottságát, és azt előkészíti döntésre;

87.3. a főigazgató-helyettesek és az igazgatók fegyelmi ügyben hozott elsőfokú érdemi határozata ellen benyújtott panasz esetén lefolytatja a fegyelmi eljárás felülvizsgálatát, és előkészíti a főigazgató másodfokú döntését;

87.4. szakirányítja a területi szervek fegyelemkezelő és a területi szervek fegyelmi munkáját, részükre – szükség esetén – a fegyelmi helyzet javítása érdekében feladatokat határoz meg, e körben elősegíti az egységes jogértelmezés, egységes joggyakorlat kialakítását, ellenőrzi ennek érvényesülését;

87.5. szakirányítja az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatos jogpropaganda előadásokat;

87.6. rendszeresen együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;

87.7. folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, havonta összesített adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;

87.8. éves szinten átfogóan elemzi a katasztrófavédelem állományának fegyelmi helyzetét, javaslatokat tesz a megelőző munka hatékonyságának javítására;

87.9. a katonai bűncselekmények esetén feljelentést készít, vagy lefolytatja a nyomozást;

87.10. a főigazgató hatáskörébe tartozó méltatlansági eljárást megalapozó ügyekben lefolytatja az eljárást, és az ügyet döntésre előkészíti;

87.11. a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködik a Becsületbíróság munkájában;

87.12. végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet tisztjelölt hallgatóinak ösztöndíjszerződése megkötésének előkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

5. Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont

88. Az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont oktatásigazgatási és oktatásszervezési szakterületen

88.1. a szakképzés tekintetében végzi a jogszabályi előírások alapján hatáskörébe tartozó oktatásigazgatási, ellenőrzési, engedélyezési, vizsgáztatási feladatokat;

88.2. közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó szakképesítések oktatásszervezési feladatainak ellátásában;

88.3. koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi és kéményseprő képzései, továbbképzései szakmai követelményrendszerének kidolgozását, végrehajtásának ellenőrzését;

88.4. tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának – a tűzoltóságokon lévő készenléti szolgálat napi kiképzési feladatainak kivételével – képzésével, továbbképzésével, valamint a központi tanfolyamokkal összefüggő feladatok végrehajtását;

88.5. kidolgozza a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közép- és hosszú távú oktatási koncepcióját;

88.6. végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi és kéményseprő képzések meghatározott oktatásigazgatási feladatait;

88.7. közreműködik a hazai és a nemzetközi szakmai tanfolyamok megszervezésében;

88.8. koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével kapcsolatos feladatokat;

88.9. kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi jellegű szakmai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, képviseli a megrendelő szakmai és képzési igényét;

88.10. közreműködik az országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a civil és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;

88.11. szakmai felügyeletet gyakorol a KOK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet tevékenysége felett. A szakmai felügyelet gyakorlása során a felsőoktatás területén kiemelt figyelmet fordít a katasztrófavédelem alapszak három szakirányán (katasztrófavédelmi-műveleti, tűzoltási-mentésszervezési, iparbiztonsági) a szakmaspecifikus, gyakorlatorientált felkészítés megvalósítására, a szervezeti szocializáció elősegítésére, a katasztrófavédelem mesterképzés területén a vezetői, parancsnoki felkészítés erősítésére;

88.12. összehangolja, koordinálja és felügyeli a rendészeti pályára irányító képzést, részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;

88.13. koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esélyegyenlőségi tevékenységét;

88.14. tervezi és szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi távoktatásos formában megvalósuló képzését és továbbképzését.

89. Az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont kiképzési és sport szakterületen

89.1. tervezi, szervezi és szakirányítja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya részére;

89.2. rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a belügyminiszter vezetése és irányítása alá tartozó szervezetekkel és a Magyar Honvédséggel a vezetéstechnikai képzések végrehajtásában és új módszerek kialakításában;

89.3. tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sportéletét;

89.4. szervezi a BM OKF-nél a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;

89.5. tervezi, szervezi, koordinálja a központi és az országos sportrendezvényeket, ellenőrzi a területi sportrendezvényeket;

89.6. szervezi a belügyminiszter vezetése és irányítása alá tartozó és más szervezetek rendezvényein a hivatásos katasztrófavédelmi szerv csapatainak és versenyzőinek részvételét.

90. Az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vizsgáztatás szakterületen

90.1. tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak vizsgáztatásával kapcsolatos feladatait;

90.2. biztosítja a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

90.3. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai képzése során megszerezhető szakképesítések – katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi és kéményseprő ipari szakmák – tekintetében vizsgáztatásokat végez;

90.4. végzi a tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.

6. Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ

91. Az Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ egészségügyi és pszichológiai szakterületen

91.1. ellátja a katasztrófavédelem gyógyító-megelőző alapellátó szolgálata szakirányítói feladatait, tervező, szervező, ellenőrző funkciót gyakorol, elemzést és helyzetértékelést végez, közreműködik a rendkívüli események és helyzetek szakmai rendezésében;

91.2. az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva végrehajtja a katasztrófavédelem állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, végzi az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását;

91.3. a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze, szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját és rekreációját, szakirányítja a Katasztrófavédelem Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjai egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági szakmai tevékenységét, szervezi a beutalásokat;

91.4. szakterületi tanácsadási feladatokat lát el, fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját, figyelemmel kíséri és segíti az egészségügyi alapellátás egységes megvalósítását, kezdeményezi a hatékonyság fejlesztését;

91.5. ellátja a katasztrófavédelem közegészségügyi-járványügyi viszonyainak felügyeletét, ellenőrzését, végzi az ezzel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat, végrehajtja a kötelező és ajánlott védőoltásokat, vezeti a közegészségügyi-járványügyi adminisztrációt, higiéniai szempontból véleményezi és engedélyezi a katasztrófavédelem épület-beruházásainak és felújításainak terveit;

91.6. tervezi az egészségügyi és pszichológiai szakterület működtetéséhez szükséges egészségügyi anyagi és technikai eszközöket, gyógyászati fogyó anyagokat, oltóanyagokat;

91.7. szervezi és végzi a hivatásos állományba jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;

91.8. kidolgozza, szervezi és végzi az alaptevékenységet segítő pszichológiai feladatokat, prevenciós tevékenységet, irányítja a szakmai tevékenység kijelölt területeinek pszichológiai biztosítását;

91.9. részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében, igény szerint az oktatásban;

91.10. szakirányítja, szervezi és végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet;

91.11. kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szakmai szervezeti elemeivel.

92. Az Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ munkavédelmi szakterületen

92.1. végzi a munkavédelmi hatósági tevékenység szakmai feladatait;

92.2. szakmailag ellenőrzi a területi és helyi szervek, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;

92.3. szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról;

92.4. évenként statisztikailag értékeli a katasztrófavédelem szerveinél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati és munkabaleseteket;

92.5. a belügyminiszter számára évenként összegző, értékelő jelentést készít a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkavédelmi helyzetéről az esetleges döntések meghozatala céljából;

92.6. tájékoztatási kötelezettséget teljesít a katasztrófavédelem hivatásos szervei és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről;

92.7. kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz-juttatás rendjét;

92.8. megszervezi a BM OKF-en a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;

92.9. elkészíti a BM OKF munkavédelmi kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;

92.10. a munkavédelmi üzembe helyezéshez előzetesen véleményezi a központilag beszerzésre kerülő rendszeresített munkaeszközöket;

92.11. a rendszeresítési bizottság tagjaként részt vesz az újonnan beszerzésre kerülő felszerelések rendszeresítési és rendszerből kivonási eljárásában;

92.12. végzi a BM OKF-en történt valamennyi baleset kivizsgálását;

92.13. megtartja a BM OKF-re újonnan felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi a BM OKF éves ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;

92.14. megszervezi a BM OKF éves munkavédelmi bejárását;

92.15. ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;

92.16. megszervezi a munkavédelmi felügyelők és egészségvédelmi megbízottak oktatását, továbbképzését;

92.17. rendszeresen vizsgálja a szolgálati és munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát.

XXI. FEJEZET

HIVATAL

93. A Hivatalhoz tartozó szervezeti egységek szakmai tevékenységüket a hivatalvezető közvetlen irányításával látják el.

94. A Hivatal feladatkörében eljárva

94.1. figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a területi szervek igazgatási, titkársági feladatait;

94.2. karbantartja a BM OKF Határidős Jelentések Táblázatát;

94.3. koordinálja a munkatervezéssel kapcsolatos feladatokat, elkészíti a BM OKF évet értékelő jelentését;

94.4. összeállítja a BM OKF féléves vezetői munkatervét;

94.5. koordinálja az állami, önkormányzati, civil szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását, vezeti az adatbázist;

94.6. koordinálja a BM OKF parlamenti és kormányzati feladatai végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések megválaszolását, segíti a BM OKF képviseletének ellátását az Országgyűlésben.

7. Nemzetközi Főosztály

95. A Nemzetközi Főosztály feladatkörében eljárva

95.1. a bilaterális együttműködés során a katasztrófavédelmi alapfeladatok ellátása céljából kapcsolatot tart, együttműködik a partnerországok katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzoltó szervezeteivel;

95.2. szervezi és koordinálja a multilaterális (EU, ENSZ, NATO, CTIF, FEU stb.) és regionális (Visegrádi Négyek stb.) nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést, biztosítja a BM OKF képviseletét az érintett szervezetekben;

95.3. kezdeményezi és megszervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtási és segítségkérési feladatok végrehajtását, és végzi az ebből következő feladatokat;

95.4. a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással összefüggésben szervezi a kapcsolattartást az Európai Bizottság Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóság (DG ECHO) Veszélyhelyzeti Reagálás Koordinációs Központjával (ERCC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási és Koordinációs Központjával (EADRCC), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodájával (UN OCHA) és más érintett nemzetközi és hazai humanitárius szervezetekkel;

95.5. közreműködik a BM OKF szervezeti egységei tevékenységének koordinálásában a nemzetközi partner szervezetekkel és szakmai szervezetekkel történő megállapodások előkészítése terén;

95.6. részt vesz a BM OKF-et érintő nemzetközi szerződések tervezeteinek kidolgozásában;

95.7. kezdeményezi a megkötött nemzetközi szerződésekből eredő és a BM OKF-et érintő feladatok végrehajtását, szervezi a kétoldalú katasztrófavédelmi kormányegyezmények alapján létrehozott Vegyes Bizottságok működését;

95.8. elkészíti a BM OKF és területi szervei éves kiutazási és fogadási tervét, a főigazgatói kiutazások és fogadások tervét a BM rendészeti államtitkára útján belügyminiszteri jóváhagyásra felterjeszti;

95.9. gyűjti, elemzi, értékeli a BM OKF számára a külpolitikai és a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos információkat, az együttműködés hatékonyságával kapcsolatos javaslatokat és ajánlásokat terjeszt elő;

95.10. egyeztetve a szakmai szervezetek vezetőivel, javaslatot tesz a főigazgatónak az együttműködésből adódó feladatok biztosítása érdekében a BM OKF-et képviselők kijelölésére, a nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvételre, az azokon képviselendő álláspontra;

95.11. szakirányítást gyakorol a területi szervek nemzetközi feladatai tekintetében, karbantartja a határ menti nemzetközi együttműködési megállapodásokat;

95.12. a BM OKF, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású és helyi szerveinek állományából, valamint az együttműködő szervezetek tagjaiból – az állományilletékes parancsnok (együttműködő esetén munkáltatója) javaslatára – az EU, ENSZ, NATO által szervezett továbbképzésekre, szakmai képzésekre szakirányítói jogkörben szakértőket delegál. A delegált és továbbképzésekre kiküldött szakértőkről a szakmai kompetenciáik és a megszerzett képesítéseik szerint adatbázist vezet, amelyet a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtási tevékenység szervezési feladatai során felhasznál;

95.13. folyamatos együttműködést tart fenn a BM Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkársággal és az irányítása alá tartozó főosztályokkal, a minisztérium alárendeltségébe tartozó országos hatáskörű szervek nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységeivel;

95.14. a felmerülő szakmai feladatok függvényében együttműködik más minisztériumok illetékes főosztályaival;

95.15. beszámoltatja a brüsszeli NATO Állandó Képviseletre delegált katasztrófavédelmi szakdiplomatát, vele folyamatos kapcsolatot tart, a képviseleti munkájához szakmai iránymutatást nyújt;

95.16. szervezi a BM OKF nemzetközi rendezvényeit, elkészíti a főigazgatói szintű rendezvények forgatókönyvét, jóváhagyást követően megküldi az érintett szakterületeknek, személyeknek;

95.17. gondoskodik szakmai kiadványok, anyagok, előadások angol nyelvű fordításáról, javításáról, nemzetközi rendezvényeken igény szerint angol nyelvű követő tolmácsolásról;

95.18. végzi a HUNOR/HUSZÁR mentőszervezet kiutaztatása esetén a nemzetközi kapcsolattartást, a szolgálati útlevelek tárolását, kezelését.

8. Jogi Főosztály

96. A Jogi Főosztály feladatkörében eljárva

96.1. a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad, a személyi állomány részére jogi tanácsadást nyújt;

96.2. a szolgálati út betartásával felhívja a főigazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre, és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

96.3. részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

96.4. szakirányítja és koordinálja az igazgatóságok kamarai jogtanácsosainak és jogi előadóinak tevékenységét;

96.5. figyelemmel kíséri a BM OKF jogalkalmazási gyakorlatát, indokolt esetben belső norma kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

96.6. amennyiben a belső norma jogszabályba ütközéséről szerez tudomást, az attól való eltérést a szolgálati út betartásával jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

96.7. véleményezi a BM OKF belső normáinak tervezetét, egyetértése esetén jogi megfelelőségét tanúsítja;

96.8. előkészíti a belső normák, valamint a BM OKF közjogi szervezetszabályozó eszközeinek deregulációját;

96.9. a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával gondoskodik a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a BM OKF álláspontját összegző átiratot;

96.10. végzi a szakterület által előkészített és részére megküldött szakmai tervezet jogi szempontú véleményezését, felterjeszti a belügyminiszter feladatkörébe tartozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, koordinálja azok egyeztetését;

96.11. véleményezi a BM OKF által kötendő szerződéseket, egyetértése esetén jogi megfelelőségüket tanúsítja, külön vezetői döntés alapján a szerződéseket megszerkeszti és ellenjegyzésre előkészíti;

96.12. véleményezi a főigazgató és a helyettesei által külső szervekkel kötendő együttműködési megállapodásokat, egyetértése esetén jogi megfelelőségüket tanúsítja, külön vezetői döntés alapján az együttműködési megállapodásokat megszerkeszti és ellenjegyzésre előkészíti, továbbá külső szervtől vagy belső szervezeti elemtől érkező megkeresés esetén koordinálja az együttműködési megállapodások megkötésének, módosításának, megszüntetésének véleményezését;

96.13. lefolytatja a BM OKF személyi állományát érintő kártérítési eljárásokat;

96.14. ellátja a BM OKF jogi képviseletét a bírósági eljárásokban. Ezen képviseleti tevékenységét a BM OKF működéséből adódó munka-, polgári és közigazgatási jogi ügyekben a tárgy szerint illetékes szakterülettel együttműködve végzi. Eltérő vezetői döntés hiányában a jogi képviselet ellátása – ideértve az ehhez kapcsolódó végrehajtási eljárást is – az iparbiztonsági, a megelőzési, valamint a vízügyi szakterület közigazgatási ügyeire nem terjed ki.

9. Igazgatási Főosztály

97. A BM OKF szervezeti egységei által biztosított jelentések alapján összeállítja a BM OKF éves tevékenységét értékelő összefoglaló jelentést.

98. Végzi a jogszabályokban, belső normákban meghatározott, a belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordinációs feladatokat.

99. Az Igazgatási Főosztály rendezvények szervezésével kapcsolatos szakmai feladatai körében

99.1. koordinálja a BM OKF ünnepeinek, rendezvényeinek lebonyolítását, azokat felügyeli, részt vesz a szervezésükben;

99.2. szervezi a BM OKF főigazgatói szintű külső rendezvényeit;

99.3. elkészíti a főigazgatói szintű rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét, jóváhagyást követően megküldi az érintett szakterületeknek, személyeknek;

99.4. felkérésre elkészíti az ünnepségek, állománygyűlések és kiemelt rendezvények vezetői beszédét;

99.5. felkérésre szakmai segítséget nyújt a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;

99.6. részt vesz – igény szerint – a BM OKF hazai helyszínű nemzetközi rendezvényeinek előkészítésében;

99.7. közreműködik külső rendezvények, kiállítások szervezésében, lebonyolításában;

99.8. a szakterületek felkérésére szakmai segítséget nyújt külső rendezvényeken, kiállításokon a BM OKF megjelenésének szervezésében;

99.9. javaslatot tesz a BM OKF arculatának kialakítására, felelős az arculati terv megvalósításáért, folyamatos figyelemmel kíséréséért, aktualizálásáért;

99.10. gondoskodik reklám-, emlék- és ajándéktárgyak beszerzéséről, azokat nyilvántartja és kezeli;

99.11. igény szerint szakmai véleményezéssel és javaslattal támogatja a katasztrófavédelmi szervezet lakossági kampányait, tájékoztató tevékenységét;

99.12. eseményhez kötötten pályázatot hirdet meg;

99.13. a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma szakmai iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a csapatemlékszobák kialakítását;

99.14. közreműködik – igény szerint – a katasztrófavédelem és a civil szervezetek közötti párbeszédben, biztosítja az információáramlást;

99.15. közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv társadalmi elfogadottságának elősegítésére/erősítésére irányuló, a különböző társadalmi, humanitárius és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásban;

99.16. kapcsolatot tart és a közös rendezvények szervezésében együttműködik a tárcák és a társszervezetek társadalmi kapcsolatok szakterületeivel, a katasztrófavédelemben együttműködő szakmai és civil szervezetekkel;

99.17. koordinálja a belső kontrollrendszer kiépítése, működése, valamint működtetése tekintetében a jogszabályoknak és belső szabályozóknak való megfelelést, a működés gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének elemzését, azok vizsgálatát, továbbá a kockázatelemzés és értékelés módszertani felülvizsgálatát.

100. Az Ügyviteli Iroda feladatkörében eljárva

100.1. ellátja a BM OKF-hez érkező és az ott keletkező nyílt ügyiratkezelési feladatokat, szervezi a nem minősített adatok fizikai védelmével összefüggő ügyiratkezelési tevékenységét;

100.2. felügyeli és koordinálja az elektronikus iratkezelési rendszerhez kapcsolódó ügyiratkezelési feladatok ellátását;

100.3. felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét;

100.4. szervezi a BM OKF ügyiratkezelési tevékenységét, segíti és ellenőrzi a területi, valamint területi jogállású szervek ügyviteli tevékenységét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkatársai részére erre vonatkozó képzéseket, továbbképzéseket szervez;

100.5. kidolgozza és karbantartja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv egységes iratkezelési szabályzatát és egységes irattári tervét;

100.6. működteti a BM OKF Központi Irattárát, végzi a központi irattárakkal kapcsolatos irányítást;

100.7. kidolgozza és karbantartja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv Másolatkészítési Szabályzatát;

100.8. vezeti a belső szabályozó eszközök elektronikus nyilvántartását;

100.9. gondoskodik a meghatározott közjogi szervezetszabályozó eszközök Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről.

101. Az Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörében eljárva

101.1. koordinálja a közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, javaslatokkal és panaszokkal kapcsolatos eljárásokat;

101.2. hivatali időben biztosítja a telefonos ügyfélszolgálat működését, továbbá szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati tevékenységet érintő elektronikus úton, illetve postai küldeményként érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;

101.3. ellátja a közzétett ügyfélfogadási időben személyesen tett bejelentések felvételét;

101.4. kihirdetett veszélyhelyzet esetén vagy intézkedésre ingyenesen hívható „zöld szám”-on fogadja a hívásokat, bejelentéseket;

101.5. figyelemmel kíséri az áttett ügyek intézését, a határidők betartását;

101.6. közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában;

101.7. elemzi, értékeli az előző évi közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, kérelmeket és panaszokat, erről jelentést készít és terjeszt fel;

101.8. felügyeletet gyakorol, és szakmai támogatást nyújt a területi szervek ügyfélszolgálati tevékenységéhez, szükség esetén képzéseket, konzultációs lehetőséget szervez.

XXII. FEJEZET

BIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY

102. A Biztonsági Főosztály tevékenységét a főigazgató közvetlen alárendeltségében, a hivatalvezető szakmai irányítása mellett végzi. A Biztonsági Főosztály feladatkörében eljárva

102.1. kidolgozza és ellenőrzi a BM OKF minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatának, a BM OKF Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának, valamint a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásait és azok betartását;

102.2. javaslatot tesz az informatikai biztonsággal összefüggő, valamint a titok- és adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

102.3. rendszeresen ellenőrzi a minősített adatok védelmével, valamint az informatikai biztonsági szabályok betartásával kapcsolatos előírások betartását;

102.4. ellátja a BM OKF-hez érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített adat védelméből adódó ügyiratkezelési feladatokat, szervezi a minősített adatok fizikai védelmével összefüggő ügyiratkezelési tevékenységét, vezetője ellátja a biztonsági vezető jogszabályban meghatározott feladatait;

102.5. ellátja a BM OKF rejtjelszolgálati feladatait, továbbá a NETIFON és védett e-mail szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat;

102.6. koordinálja a nemzeti és külföldi minősített adatok nyilvántartójának működéséhez szükséges feltételek biztosítását, a nyilvántartó működésének felügyeletét;

102.7. segíti és ellenőrzi a területi szervek titok- és adatvédelmi tevékenységét, informatikai biztonságát, szervezi az ilyen tárgyú képzéseket, továbbképzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkatársai részére;

102.8. ellátja az általános adatvédelmi rendeletben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben az adatvédelmi és az információszabadsággal foglalkozó tisztviselő számára meghatározott feladatokat;

102.9. teljesíti a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket, koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésével kapcsolatos tevékenységét;

102.10. a hatályos jogszabályok és a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzata alapján a BM OKF, és az általa felügyelt információs rendszerekre vonatkozóan ellátja az informatikai biztonsági felelős feladatait;

102.11. felel a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, a hatályos jogszabályban meghatározott követelmények teljesüléséért, felkérésre kockázat- és eseményelemzéseket készít;

102.12. közreműködik a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, bűnüldöző szervekkel, egyéb hatóságokkal, valamint a nemzeti és ágazati eseménykezelő központokkal, továbbá a külföldi eseménykezelő központok nemzetközi szervezeteivel történő kapcsolattartásban;

102.13. figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó európai uniós normákat, nemzetközi egyezményeket, jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség esetén módosításokat, jogszabályalkotási folyamatot kezdeményez;

102.14. a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében nyilvántartást vezet;

102.15. az elektronikus információs rendszereket veszélyeztető sérülékenységekkel és fenyegető kockázatokkal összefüggésben tájékoztatja az üzemeltetőt, a hatóságokat és az eseménykezelő központokat;

102.16. a biztonsági események megelőzése céljából a sérülékenységekkel és fenyegetésekkel összefüggő riasztási, tájékoztatási és tudatosítási feladatokat lát el, valamint a javasolt biztonsági intézkedésekről rendszeres tájékoztatást nyújt;

102.17. gondoskodik a sérülékenységekkel és fenyegetésekkel összefüggő riasztási és tájékoztatási adatok honlapon történő megjelenítéséről, ezen információk folyamatos frissítéséről;

102.18. részt vesz a hazai és nemzetközi információbiztonsági és kibervédelmi gyakorlatokon;

102.19. együttműködik a kormányzati információtechnológiai, hálózatbiztonsági és biztonsági eseménykezelési rendszer résztvevőivel;

102.20. a bekövetkezett biztonsági eseményről szigorúan zárt kezelésű technológiai naplót vezet, amely tartalmazza a biztonsági esemény kivizsgálásának támogatása során tett intézkedéseket és azok eredményét is;

102.21. feltárja a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát, valamint más szereplők esetleges érintettségét;

102.22. feltárja a biztonsági esemény által érintett elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek körét, a biztonsági eseménnyel érintett eszköz, technológia sérülékenységét;

102.23. feltárja a biztonsági esemény bekövetkezésének okait, körülményeit, az okozott kár mértékét;

102.24. műszaki vizsgálatot végez, és javaslatot tesz a biztonsági esemény által okozott kár mérséklésére;

102.25. a biztonsági eseményekre történő reagálás érdekében információt kérhet a hatáskörébe tartozó szervektől, szervezetektől;

102.26. az informatikai rendszerek naplóállományaihoz való közvetlen hozzáférése révén dinamikus kockázat- és eseményelemzéseket, valamint a biztonsági eseményekkel kapcsolatos helyzetképet készít; a vizsgálat során feltárt hiányosságok alapján a szükséges módosításokra javaslatot tesz az illetékes szakterületnek, és ellenőrzi a végrehajtást;

102.27. intézkedési tervet készít a sérülékenység megszüntetése érdekében és ellenőrzi annak megvalósulását;

102.28. a szakterületet illetően részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában;

102.29. a szakterületet illetően véleményezi az informatikai stratégiai tervet és önálló stratégiai tervet készít az általa beszerezni kívánt eszközök, szoftverek indokoltságának alátámasztására;

102.30. szabályozza, felügyeli és ellenőrzi mindazon területek információs rendszerbiztonsági tevékenységét, melyeknek az informatikai szakmai támogatását a BM OKF Informatikai Főosztálya látja el;

102.31. szakmai támogatást nyújt a belső ellenőri szervezeti egység számára az információs rendszerekkel érintett ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében;

102.32. célvizsgálatokat kezdeményez az információs rendszereket üzemeltető szervezeti egységeknél az információs rendszerbiztonsági tevékenységet meghatározó szabályok teljesítésére vonatkozóan. A vizsgálat során feltárt hiányosságokra tekintettel a megoldásra tesz javaslatot és annak végrehajtását ellenőrzi;

102.33. elkészíti a BM OKF mint nemzeti létfontosságú rendszerelem a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti azonosítási jelentést, és – a szervezet vezetőjének útján – benyújtja azt az ágazati kijelölő hatóság részére;

102.34. kidolgozza a BM OKF mint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervét, és azt rendszeresen, valamint soron kívül felülvizsgálja, támogatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveit az üzemeltetői biztonsági terveik kidolgozásában;

102.35. intézkedik arról, hogy a biztonsági területtel és az adminisztratív zónával kapcsolatos feladatok a reagáló erő számára írásban meghatározásra kerüljenek;

102.36. meghatározza a reagáló erő feladatát, valamint az őrjáratok szükségességét és gyakoriságát a szervezetnél alkalmazott egyedi fizikai biztonsági intézkedések figyelembevételével;

102.37. gondoskodik a reagáló erő gyakoroltatásáról évi próbariasztás keretén belül;

102.38. a hatályos jogszabályok alapján a BM OKF létfontosságú rendszerelemei tekintetében ellátja a biztonsági összekötő feladatokat, felel a szervezetnél előforduló valamennyi, a létfontosságú rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, összehangolásáért;

102.39. koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei biztonsági összekötő személyeinek kijelölésével összefüggő feladatokat, felügyeli ez irányú tevékenységüket;

102.40. a bekövetkezett rendkívüli eseményt bejelenti az ágazati kijelölő hatóságnak.

XXIII. FEJEZET

MŰVELETI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

103. A Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet részt vesz a KKB NVK, a KKB NVK nukleárisbaleset-elhárítási és veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetelhárítási védekezési munkabizottságai, valamint a BM OKF Operatív Törzs működtetésében.

104. A Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet biztosítja az országos és területi szervek közötti kapcsolattartást, adat- és információszolgáltatást.

10. Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

105. Az országos tűzoltósági főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Tűzoltósági Főosztály és a Tűzvédelmi Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében munkaszervezési, szervezési koordinációs feladatot lát el, illetve felügyeleti tevékenységet végez.

106. Az országos tűzoltósági főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a műveleti főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a műveleti főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti az országos főfelügyelőség munkáját.

107. Az országos tűzoltósági főfelügyelő feladatkörében eljárva

107.1. meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főosztályok tevékenységét;

107.2. kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel, félévente szakterületének megfelelően beszámolót készít;

107.3. közreműködik a KOK, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet tűzvédelmi szakterületet érintő oktatási, tudományos tevékenységében;

107.4. koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a BM OKF-re háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;

107.5. szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;

107.6. jóváhagyja a Tűzoltósági Főosztály és a Tűzvédelmi Főosztály döntésre előkészített iratait;

107.7. vezeti a tűzvédelmi szakértők névjegyzékét, és gondoskodik annak megjelentetéséről, valamint kiadja a tűzvédelmi szakértő nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, és tűzvédelmi szakértői bizonyítványt állít ki;

107.8. szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, területi jogállású és helyi szerveinek tevékenysége felett szakirányítást gyakorol, munkájuk támogatására módszertani útmutatót ad ki;

107.9. az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok költségvetési forrásból származó pénzeszközeinek a felhasználására pályázatot vagy egyedi döntést készít elő, részt vesz azok elbírálásában.

10.1. Tűzoltósági Főosztály

108. A Tűzoltósági Főosztály feladatkörében eljárva

108.1. végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a főosztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakirányítási feladatokat;

108.2. ellátja a területi szervek, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófaelhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti az önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját;

108.3. tervezi és szervezi a megyei tűzoltósági főfelügyelők továbbképzését, a BM OKF szervezeti egységeivel egyeztetve irányelveket készít elő a tűzoltásban és a műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;

108.4. az ország területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a területi szervek részére, szervezi a BM OKF hatáskörébe tartozó feladatok végzését;

108.5. szakirányítja és ellenőrzi a tűzvizsgálat kapcsán a területi szervek feladat-végrehajtását;

108.6. kidolgozza a szakterületét érintő tűzvizsgálati tevékenységre vonatkozó szabályozások, ajánlások tervezeteit;

108.7. közreműködik a tűzoltási, műszaki mentési, tűzvizsgálati tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

108.8. szervezi a BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport-versenyeket és szakmai vetélkedőket;

108.9. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, elemzi, értékeli és továbbítja az azzal kapcsolatos anyagokat;

108.10. a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;

108.11. az országos polgári védelmi főfelügyelőség és az országos iparbiztonsági főfelügyelőség érintett szakterületével közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményeinek felszámolásában való részvételét;

108.12. tervezi, szervezi a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók napi képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását;

108.13. részt vesz a KKB NVK és a BM OKF Operatív Törzs működtetésében;

108.14. részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő eseménykommunikáció folyamatában;

108.15. részt vesz a területi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;

108.16. az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével egyeztetve mentési és katasztrófa-felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;

108.17. szakterületi érintettség esetén részt vesz a BM OKF közbeszerzési eljárásainak, pályázatainak lebonyolításában;

108.18. részt vesz a társszervekkel és karitatív szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

108.19. végzi a bajba jutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;

108.20. a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;

108.21. közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

108.22. irányítja, felügyeli és ellenőrzi az Országos Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;

108.23. kijelöli az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzetét, és véleményezi azok költségvetési támogatását;

108.24. indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését;

108.25. vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezésének helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;

108.26. javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően eseti műveletelemzés készítés elrendelésére;

108.27. közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;

108.28. részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

108.29. végrehajtja a tűzoltási, műszaki mentési gyakorlatok szemlézését, ellenőrzését;

108.30. szakterületét érintően végrehajtja a katasztrófavédelem területi és helyi szerveinek, valamint az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai ellenőrzését;

108.31. az online Káreseti Adatszolgáltatási Programot (KAP) illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét;

108.32. a területi szerv által szolgáltatott adatok alapján nyilvántartja a létesítményi tűzoltóság nevét, székhelyét, létrehozásának dátumát, létszámát, a tűzoltásba, műszaki mentésbe bevonható technikai eszközök körét, felszerelését, oltó- és mentesítőanyagait.

10.2. Tűzvédelmi Főosztály

109. A Tűzvédelmi Főosztály feladatkörében eljárva

109.1. figyelemmel kíséri a tűzvédelem, a kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari (köz)szolgáltató tevékenységének alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

109.2. kidolgozza a szakterületét érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában;

109.3. szakterületét érintően kezdeményezi továbbképzés, tájékoztató szervezését;

109.4. gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket;

109.5. kidolgozza a szakterületét érintő tűzvédelmi szabályozások, ajánlások tervezeteit;

109.6. közreműködik a kéményseprő-ipari (köz)szolgáltatói tevékenységre, valamint a piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában;

109.7. részt vesz a műszaki és szolgáltatási tevékenységtartalmú jogi szabályozókra vonatkozó EU notifikációs/bejelentési eljárásokban;

109.8. részt vesz a KKB NVK és a BM OKF Operatív Törzs működtetésében;

109.9. közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;

109.10. részt vesz a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottsággal (a továbbiakban: CTIF) kapcsolatos szakmai munkában;

109.11. részt vesz a társszervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

109.12. kidolgozza és aktualizálja a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét, annak változásait közzéteszi;

109.13. a Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat bevonásával ellátja a tűzvédelmi szakértőkkel kapcsolatos, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétellel összefüggő feladatait, a szakértők továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos teendőket;

109.14. véleményezi a BM OKF hatáskörébe tartozó eltérési engedélyezési és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben nem szereplő műszaki megoldásokkal kapcsolatos jóváhagyási ügyek esetében a tűzoltás, műszaki mentés, beavatkozás szakkérdéseit;

109.15. véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során a tűzoltás, műszaki mentés, beavatkozás szakkérdéseit;

109.16. véleményezi a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmények számára meghatározott létesítési, használati és a tűzoltóság beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól történő eltérési engedélyezési, a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárások, valamint a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás elbírálására vonatkozó eljárások során a tűzoltás, műszaki mentés, beavatkozás szakkérdéseit;

109.17. végzi a főosztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

109.18. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, elemzi, értékeli az azzal kapcsolatos anyagokat, amelybe bevonja a polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületeket;

109.19. közreműködik a létesítményi tűzoltóság működésére vonatkozó szabályozások, ajánlások kidolgozásában.

110. A Tűzvédelmi Főosztály műveletelemzési feladatkörében eljárva

110.1. végzi a műveletelemzési feladatokkal összefüggésben – a szakterületek bevonásával – a rendszeres és soron kívüli elemzések elkészítését, az azzal összefüggő koordinációs, tervezési és szervezési tevékenységet;

110.2. a műveletelemzési és annak felügyeleti tevékenységéhez adatgyűjtést végez;

110.3. biztosítja a műveletelemzési feladatokkal összefüggésben az országos, területi és helyi szervek közötti információ megosztást, az azzal kapcsolatos szakmai dokumentumok hozzáférhetőségét;

110.4. tervezi, szervezi és közreműködik a műveletelemzéssel kapcsolatos tevékenységet végző tűzoltósági (fő)felügyelői állomány képzésében;

110.5. végzi a területi és helyi szervek által készített műveletelemzések feldolgozását, a következtetések és tapasztalatok összegzéséről jelentést készít;

110.6. ellenőrzi a műveletelemzési feladatok végrehajtását;

110.7. gyűjti, elemzi és értékeli a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat, szabályozást, javaslatokat készít elő a legjobb bevált gyakorlatok, elérhető legjobb technikák és technológiák alkalmazása érdekében.

111. A Tűzvédelmi Főosztály ellátja az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ügyrendjében meghatározott feladatokat.

11. Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

112. Az országos polgári védelmi főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály és a Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében

112.1. munkaszervezési, szervezési koordinációs feladatot lát el, illetve felügyeleti tevékenységet végez;

112.2. irányítja a polgári védelmi fejlesztési programok, projektek kialakítását és megvalósítását.

113. Az országos polgári védelmi főfelügyelő előkészíti a pályázatot az önkéntes mentőszervezetek költségvetési forrásból származó pénzeszközeinek a felhasználására, részt vesz azok elbírálásában.

114. Az országos polgári védelmi főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a műveleti főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a műveleti főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti az országos főfelügyelőség munkáját.

115. Az országos polgári védelmi főfelügyelő szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, területi jogállású és helyi szervei tekintetében szakirányítást gyakorol, módszertani útmutatót ad ki.

11.1. Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály

116. A Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok szakterületen

116.1. kidolgozza a települések valós kockázatokon alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásához alkalmazandó szakmai szempontrendszert;

116.2. a területi szervek útján biztosítja a kockázatazonosítás, kockázatelemzés-értékelés elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;

116.3. a települések megfelelő védelme érdekében a tervezés valamennyi szintjén biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását;

116.4. a területi szervek útján figyelemmel kíséri a települési, a települési összesített, valamint a területi veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

116.5. elkészíti és naprakészen tartja a központi veszélyelhárítási tervet;

116.6. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;

116.7. végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési feladatokat;

116.8. meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

116.9. szakterületét érintően felügyeli a területi szervek polgári védelmi tevékenységét;

116.10. közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;

116.11. koordinálja a vizek kártételei elleni megelőzési, felkészülési szakmai feladatokat;

116.12. koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;

116.13. részt vesz a polgári védelmi adattár kialakításában, továbbfejlesztésében;

116.14. részt vesz a KKB NVK és a BM OKF Operatív Törzs működtetésében;

116.15. ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;

116.16. részt vesz a vis maior bejelentésekben foglaltak elemzésében, értékelésében, koordinálja az adatok továbbítását;

116.17. közreműködik a vis maior támogatásokkal kapcsolatos jelentések összeállításában;

116.18. kezeli az ebr42 rendszer használatához szükséges felhasználói és betekintői jogosultságokat;

116.19. felügyeli a kockázati helyszínek azonosítási eljárását;

116.20. kidolgozza a katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés irányait, feladatait, az érintett szakterületek bevonásával koordinálja azokat.

117. A Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály védelmi igazgatás szakterületén

117.1. végzi a KKB vonatkozásában a döntés-előkészítési, jelentéskészítési, koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

117.2. kapcsolatot tart a KKB működésével érintett tárcák szakértőivel, a KKB Tudományos Tanáccsal, a KKB NVK védekezési munkabizottságaival, koordinálja együttműködésüket;

117.3. szakirányítja a katasztrófavédelem állományából vezényelt fővárosi, megyei védelmi bizottsági titkárok/titkárhelyettesek tevékenységét;

117.4. kapcsolatot tart a fővárosi, megyei védelmi bizottságokkal és titkárságaikkal;

117.5. a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

117.6. koordinálja a NATO polgári veszélyhelyzet tervezés nemzeti feladatainak végrehajtását;

117.7. tervezi, szervezi a polgári védelmi főfelügyelők továbbképzését;

117.8. koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;

117.9. koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos központi és területi szintű feladatokat;

117.10. részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

117.11. részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában;

117.12. közreműködik a BM OKF és területi szervei különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

117.13. részt vesz a KKB NVK és a BM OKF Operatív Törzs működtetésében;

117.14. részt vesz az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Terv felülvizsgálatában;

117.15. gondoskodik a közigazgatási vezetők katasztrófavédelmi felkészítésének központi feladatairól;

117.16. részt vesz a polgári védelmi fejlesztési programok, projektek kialakításában és megvalósításában.

11.2. Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály

118. A Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály mozgósítási és szakirányítási feladatok szakterületén

118.1. összehangolja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;

118.2. végzi a polgári védelmi szervezetek megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat;

118.3. végzi a központi polgári védelmi szervezet megalakítását;

118.4. meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

118.5. felügyeli a Nemzeti Minősítési Rendszert, az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítését és rendszerbeállító gyakorlatait;

118.6. kidolgozza a Nemzeti Minősítési Rendszeren belül a szakmai alapkövetelmények Szervezeti és Műveleti Irányelveit;

118.7. végzi a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felkészítését, hazai és nemzetközi tevékenységének koordinációját;

118.8. részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi országos gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

118.9. részt vesz a társszervekkel és karitatív szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

118.10. közreműködik a katasztrófaelhárításba bevonható és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveivel együttműködő önkéntes mentőszervezetek, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (ENSZ OCHA), Nemzetközi Kutató és Mentő Tanácsadó Csoport Irányelvek és Módszertannak megfelelő központi felkészítésében;

118.11. részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetekkel (ENSZ OCHA, INSARAG Titkárság, EU, NATO) való kapcsolattartásból adódó feladatok kidolgozásában;

118.12. részt vesz az ENSZ INSARAG Külső Minősítés (IEC) és az Újraminősítés (IER) rendszerének kidolgozásában, a nemzetközi minősítő eljárásokban, felügyeli az IEC/IER hazai alkalmazását;

118.13. részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;

118.14. kapcsolatot tart a központi rendeltetésű mentőszervezetbe beosztott szervezetekkel, tevékenységüket koordinálja;

118.15. részt vesz a polgári védelmi fejlesztési programok, projektek kialakításában és megvalósításában;

118.16. koordinálja a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi felkészítését;

118.17. gondoskodik a köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítésének központi feladatairól;

118.18. közreműködik a BM OKF és területi szervei különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

118.19. időszakos prognóziskészítéssel, beválás vizsgálattal, valamint az abból nyert információkkal, javaslatokkal hozzájárul a katasztrófavédelem komplex rendszerének működéséhez;

118.20. végzi a Lakossági SMS rendszer alkalmazásával, szabályozásával, gyakorlatoztatásával és képzésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén kezdeményezi a rendszerrel összefüggő megállapodások, dokumentumok módosítását;

118.21. nyomon követi a külső védelmi terv elkészítését, és ellátja a terv alapján kiadásra kerülő lakosságtájékoztató kiadványok készítésének szakirányítását és felügyeletét;

118.22. részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében;

118.23. elkészíti és napra készen tartja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a polgári védelmi szervezetek Honvédelmi Intézkedési Tervét;

118.24. végzi a BM OKF vonatkozásában az értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlatok ellenőrzését, továbbá átfogó és irányítószervi ellenőrzés keretében, témavizsgálat, vagy célellenőrzés során ellenőrzi a területi katasztrófavédelmi szervek értesítési és készenlétbe helyezési rendszerét, a különleges jogrendi felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását;

118.25. elkészíti a BM OKF Értesítési Tervét, valamint a BM OKF Készenlétbe-helyezési Tervét, továbbá gondoskodik annak naprakészen tartásáról;

118.26. végzi a BM OKF és területi szervei értesítésével és magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendi tovább működésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozását.

119. A Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály a polgári védelmi műveleti beavatkozás szakterületén

119.1. végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;

119.2. koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;

119.3. közreműködik az ország területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a területi szervek részére;

119.4. részt vesz a KKB NVK és a BM OKF Operatív Törzs működtetésében;

119.5. országos szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;

119.6. nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;

119.7. koordinálja a központi polgári védelmi szervezet mentésbe történő bevonását, kárterületi tevékenységét;

119.8. együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható civil és karitatív szervezetekkel;

119.9. vezeti a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek vezetői törzsét, valamint ellátja az összekötői feladatokat;

119.10. nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek erőeszközeiről, azok alkalmazásáról;

119.11. koordinálja a területi szerveken keresztül az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;

119.12. felügyeli a mentési szakágak alapvető szakmai követelményrendszerének alkalmazhatóságát, azok Nemzeti Minősítési Rendszerbe történő beépítését, egyeztet a civil szakértői csoportokkal;

119.13. összehangolja a hazai és nemzetközi segítségnyújtás szakmai feladatait, ennek érdekében kapcsolatot tart az együttműködőkkel, előkészíti az EU Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ (EU ERCC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (NATO EADRCC), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (ENSZ OCHA) és a szomszédos országok veszélyhelyzeti központjai tájékoztatására szolgáló anyagokat;

119.14. irányítja a hazai katasztrófák elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét;

119.15. koordinálja a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek ENSZ INSARAG újraminősítés programját;

119.16. részt vesz a lakosság légi riasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

12. Központi Főügyeleti Főosztály

120. A Központi Főügyeleti Főosztály feladatkörében eljárva

120.1. működteti a BM OKF Központi Főügyeletét, és irányítja az alárendelt hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;

120.2. ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét;

120.3. a BM OKF Központi Főügyelete útján biztosítja a jelentések megtételének rendjét, és teljesíti jelentési kötelezettségeit;

120.4. jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, elemzi, értékeli és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, a kiemelt eseményekről rövid szöveges üzenetben a kijelölt vezetőket értesíti;

120.5. gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről;

120.6. betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat;

120.7. szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szervre kiterjedő hatályú szakmai tájékoztatót ad ki;

120.8. a területi szervek ügyeletei által felterjesztett és a BM OKF szervezeti egységei által készített jelentések alapján Napi Jelentést készít, melyet jóváhagyás után továbbít;

120.9. fogadja és összesíti a területi hivatásos katasztrófavédelmi szerv jelentéseit;

120.10. ellátja a KKB NVK 24 órás ügyeleti feladatait;

120.11. ellátja az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer feladatainak ellátásában érintett központi, ágazati, területi és helyi szintű szerveinek és szervezeteinek riasztását és értesítését;

120.12. kapcsolatot tart a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (a továbbiakban: MVM PA Zrt.) ügyeleteivel;

120.13. közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

120.14. kapcsolatot tart az EU Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ (EU ERCC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (NATO EADRCC), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: ENSZ EGB), a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és a szomszédos országok nemzeti kapcsolattartó pontjaival;

120.15. végzi a nemzetközi segítségnyújtásról szóló jelentések küldését, fogadását és továbbítását;

120.16. végrehajtja a nemzetközi egyezményekből, illetve nemzetközi együttműködésekből a főosztályra háruló tájékoztatási feladatokat, együttműködik az e területen tevékenykedő munkacsoportokkal;

120.17. kapcsolatot tart – elsősorban ügyeleteik útján – a minisztériumokkal, az országos hatáskörű szervekkel, a közszolgálati médiaszolgáltatókkal és más együttműködő szervekkel;

120.18. végzi a közérdekű közlemények médiaszolgáltatókhoz történő eljuttatását;

120.19. végzi a riasztási és veszélyhelyzeti lakosságtájékoztató rendszeren keresztül a lakosságtájékoztató üzenetek szolgáltatókhoz történő küldését és annak napi jelentésben történő rögzítését;

120.20. részt vesz a lakosság légi- és katasztrófariasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;

120.21. az ország légi riasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;

120.22. rögzíti a terroristák által fegyverként alkalmazott polgári légi járművel kapcsolatos (RENEGADE) információkat, haladéktalanul tájékoztatja az ORFK Ügyeleti Szolgálatát;

120.23. ellátja a bajba jutott légi járművek megsegítését szolgáló Kutatás-mentést Koordináló Központ működésével kapcsolatos ügyeleti feladatokat;

120.24. kezdeményezi a katasztrófavédelmi beavatkozások miatt igényelt légtérzár elrendelését;

120.25. együttműködik és kapcsolatot tart a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Diszpécser Szolgálatával (RSOE Diszpécser Szolgálat);

120.26. együttműködik és kapcsolatot tart a MoLaRi diszpécser szolgálatával, végrehajtja a MoLaRi rendszerpróbáit és éles riasztását;

120.27. végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, országos riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;

120.28. közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában;

120.29. részt vesz a beérkezett vis maior jelentések feldolgozásában;

120.30. részt vesz az eseménykommunikáció folyamatában;

120.31. közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendi tovább működésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

120.32. végrehajtja az értesítési, készenlétbe helyezési tervekben foglaltakat;

120.33. a polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatok végrehajtása során együttműködik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek parancsnokságaival, (fő)kapitányságaival, egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, a területi (megyei) illetékességű, központi irányítású közigazgatási szervekkel, a civil és karitatív szervezetekkel;

120.34. végzi a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (a továbbiakban: HIKOM) aktivizálása esetén a riasztási és értesítési feladatokat.

XXIV. FEJEZET

HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

121. A Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet részt vesz a KKB NVK, a KKB NVK nukleárisbaleset-elhárítási és veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetelhárítási védekezési munkabizottságai, valamint a BM OKF Operatív Törzs működtetésében. A létfontosságú rendszerelemeket, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket, létesítményeket és küszöbérték alatti üzemeket, valamint a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállítását érintő rendkívüli események – így különösen a bekövetkezett súlyos balesetek, az extrém időjárási viszonyok, az energiaellátási zavarok – kezelése érdekében Iparbiztonsági Operatív Törzset működtet.

122. Az országos főfelügyelők és a megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető szakmai javaslatainak figyelembevételével kiadja a hatósági feladatokra vonatkozó iránymutatásokat, állásfoglalásokat, feladatszabásokat és tájékoztatásokat.

123. Biztosítja az országos és területi szervek közötti kapcsolattartást, adat- és információszolgáltatást.

124. Végrehajtja a hatósági feladatellátással összefüggő tevékenységek koordinációját, felügyeletét és ellenőrzését.

125. Elkészíti az országos hatósági ellenőrzési tervet.

126. Jogszerűen és szakszerű módon ellátja a hatósági tevékenységet, valamint az egységes jogalkalmazás érdekében képzéseket és továbbképzéseket szervez.

127. A hatósági feladatok végrehajtásáról szóló rendszeres és soron kívüli jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, elemzéseket, értékeléseket és más összefoglalókat készít.

13. Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat

128. A Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat feladatkörében eljárva

128.1. a hatósági tevékenységgel összefüggő adatokat szolgáltat az időszakos prognóziskészítéshez, beválás vizsgálathoz a Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály részére, koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei tűzmegelőzési, piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi, vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatainak végrehajtását, koordinálja és szervezi az elektronikus hatósági ügyintézéshez kapcsolódó hatósági feladatok ellátását;

128.2. az országos főfelügyelőségekkel együttműködve részt vesz az európai uniós és nemzetközi jogi szabályozókkal való összhang biztosításában;

128.3. előkészíti a hatósági tevékenységet érintő vezetői döntéseket, kidolgozza a szabályozásokat;

128.4. gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárás jogi és szakmai előírásainak hatósági és szakhatósági eljárásokban történő érvényre juttatásáról;

128.5. az érintett szakterület bevonásával elemzi és értékeli az egyes hatósági szabályozók gyakorlati végrehajtását, javaslatot tesz a működési hatékonyság növelése érdekében szükséges változtatásokra;

128.6. elemzi és értékeli a hatósági tevékenységekkel kapcsolatos tendenciákat, támogatja a vezetői döntéshozatalt;

128.7. az érintett szakterületek által rendelkezésre bocsátott adatok alapján nyilvántartja a feladataihoz szükséges hatósági információkat;

128.8. felügyeli a hatósági tevékenységgel összefüggő informatikai rendszerek, adatszolgáltatási felületek és módszerek működését, szükség szerint módosításokat, fejlesztéseket kezdeményez;

128.9. felügyeli az előírt hatósági nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségek teljesülését;

128.10. elemzi és értékeli a szakterületek által elkészített rendes és soron kívüli jelentéseket, adatszolgáltatásokat, azok alapján időszakos összefoglaló jelentést, valamint beszámolót készít a hatósági tevékenységről;

128.11. előkészíti a szakterületéhez tartozó országos hatósági ellenőrzési tervet;

128.12. biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerven belüli hatósági és szakhatósági feladatokat érintő horizontális és vertikális információáramlást;

128.13. kezdeményezi a lakosság széles körét érintő hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztató kampány szervezését;

128.14. elvégzi a statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat;

128.15. a szakterületek bevonásával végzi az országos supervisori hatósági ellenőrzések tervezését, szervezését és végrehajtását, az eredmények értékelését;

128.16. tervezi, szervezi a kiemelt hatósági ellenőrzéseket;

128.17. végzi a különböző hatósági eljárásokkal érintett ágazati minisztériumokkal, állami szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal történő kapcsolattartási feladatokat;

128.18. közreműködik a KOK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tűzmegelőzési, vízügyi és vízvédelmi szakterületet érintő oktatási, tudományos, valamint a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet tudományos tevékenységében;

128.19. meghatározza, szakmailag irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főosztályok tevékenységét;

128.20. gyakorolja a jogszabályban a BM OKF hatáskörébe tartozó első- és másodfokú tűzvédelmi, piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi, vízügyi és vízvédelmi szakhatósági, hatósági, szolgáltatásfelügyeleti jogköröket;

128.21. ellátja a szakterületet érintő közigazgatási perek vitelét, valamint közreműködik a hatósági főigazgató-helyettesi szervezet közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó egyéb szervezeti egységeket érintő közigazgatási perek vitelében, igény szerint közreműködik az előterjesztett nyilatkozatok szakmai megalapozásában, véleményezi a nyilatkozatokat, az igazságügyi szakértői véleményeket;

128.22. felelős az egységes jogalkalmazás kialakításáért, ennek érdekében tervezi és szervezi a hatósági és bevont állomány továbbképzését, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, helyi szerveire kiterjedő hatályú módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat készít, az intranetes felületen információs mappát működtet;

128.23. részt vesz a KKB NVK, a BM OKF Operatív Törzs és az Iparbiztonsági Operatív Törzs működtetésében.

129. A Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat vezetője végzi a Kéményseprő-ipari Műszaki Bizottság elnöki feladatait.

13.1. Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály

130. A Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály feladatkörében eljárva

130.1. jogszabályban meghatározott ügyekben első-, illetve másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként jár el, lefolytatja a hatósági, szakhatósági eljárásokat, kiadmányozásra előkészíti a hatósági döntéseket;

130.2. ellátja a jogszabályban meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatokat;

130.3. ellátja a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság vízgazdálkodási, vízvédelmi feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a jogszabályban meghatározott egyes törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket;

130.4. ellátja a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a törvény szerinti felügyeleti jogköröket;

130.5. koordinálja és felügyeli a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, a kiemelten közérdekű beruházások, valamint a kiemelt budapesti fejlesztések megvalósítása során eljáró területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság tevékenységét, szükség esetén szakmai iránymutatást ad;

130.6. előkészíti a vízügyi és vízvédelmi hatósági ellenőrzések országos terveit, koordinálja azok végrehajtását;

130.7. felügyeleti intézkedést vagy ügyészi fellépést kezdeményez más hatóság jogszabálysértő határozatának felülvizsgálatára;

130.8. ellátja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó vízügyi és vízvédelmi hatósági nyilvántartási feladatok felügyeletét, szükség szerinti országos koordinációját, javaslatot tesz azok fejlesztésére;

130.9. közreműködik a jogszabályokban meghatározott elektronikus adatszolgáltatási rendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátásában, szakterülete vonatkozásában ellátja az országos koordinációt;

130.10. szakterülete vonatkozásában teljesíti és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatást és feladatokat;

130.11. szakvéleményt készít a gyógyfürdőmedencék vízforgatás alóli felmentésre irányuló kérelmekhez a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által lefolytatott hatósági engedélyezési eljárásokban;

130.12. ellátja a vízügyi és vízvédelmi szakterületet érintő közigazgatási perek vitelét, valamint közreműködik a hatósági főigazgató-helyettesi szervezet közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó egyéb szervezeti egységeket érintő közigazgatási perek vitelében, igény szerint közreműködik az előterjesztett nyilatkozatok szakmai megalapozásában, véleményezi a nyilatkozatokat, az igazságügyi szakértői véleményeket;

130.13. figyelemmel kíséri a vízbázis-védelemmel, a vízellátással és csatornázással, a szennyvíztisztítással, a szennyvíziszap elhelyezésével összefüggő programokat, az Ivóvízminőség Javító Program, valamint a Nemzeti Települési, Szennyvíz-elvezetési és Tisztítási Program megvalósítását;

130.14. közreműködik a határokon átterjedő a felszíni és felszín alatti vizek állapotát befolyásoló hatásokkal kapcsolatos feladatokban;

130.15. a Nemzetközi Főosztály bevonásával közreműködik a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokban, az együttműködésből (kétoldalú szerződésekből) eredő kötelezettségek teljesítésében, az ezzel összefüggő tapasztalatok hasznosításában;

130.16. részt vesz az EU víz-keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatokban;

130.17. közreműködik a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat érintő jogszabálytervezetek véleményezésében;

130.18. figyelemmel kíséri a jogszabályok megfelelő alkalmazását, alkalmazhatóságát, hatályosulását, indokolt esetben kezdeményezi a felülvizsgálatukat;

130.19. közreműködik az egységes jogalkalmazás kialakításában, ennek érdekében részt vesz a hatósági és bevont állomány továbbképzésében, módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat készít elő, az intranetes felületen információs mappát működtet;

130.20. előkészíti a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokról szóló jelentéseket, a tevékenységet jellemző adatok összesítését, figyeli a tendenciákat, amely alapján vezetői intézkedést, szükség szerint jogszabály vagy belső szabályozó módosítását kezdeményezi;

130.21. vezetői feladatszabásnak és együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően együttműködik a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó más közigazgatási, állami, illetve tudományos szervekkel;

130.22. közreműködik az elektronikus hatósági ügyintézéshez kapcsolódó hatósági feladatok szervezésében, koordinálásában;

130.23. részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában.

13.2. Tűzmegelőzési Főosztály

131. A Tűzmegelőzési Főosztály feladatkörében eljárva

131.1. felügyeli a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinek tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatainak végrehajtását;

131.2. szakirányítja és ellenőrzi a területi és helyi szervek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;

131.3. felügyeli és ellenőrzi a területi és helyi szervek szakterületet érintő ellenőrzési terveinek elkészítését, végrehajtását;

131.4. előkészíti az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében a módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat;

131.5. kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági országos hatályú szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

131.6. közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

131.7. szakterülete vonatkozásában teljesíti és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatást és feladatokat;

131.8. közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;

131.9. közreműködik a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagának kidolgozásában;

131.10. előkészíti a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskörben hozott döntéseket, jogköréből adódó tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat;

131.11. gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi hatósági, szakhatósági szolgáltatás felügyeleti jogköröket, kiadmányozásra előkészíti a hatósági, szakhatósági döntéseket;

131.12. közreműködik a tűzvédelmi szakértőkkel kapcsolatos véleményezési, a szakértők továbbképzésére és vizsgáztatására vonatkozó feladatok végrehajtásában;

131.13. végzi a főosztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

131.14. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei területén ellátja a jogszabályban foglalt elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat;

131.15. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, elemzi, értékeli az azzal kapcsolatos anyagokat;

131.16. figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, továbbá az engedélyezés alapjául szolgáló szabványok, irányelvek, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

131.17. ellátja az OTB ügyrendjében meghatározott feladatokat;

131.18. részt vesz a műszaki és szolgáltatási tevékenység tartalmú jogi szabályozókra vonatkozó EU notifikációs/bejelentési eljárásokban;

131.19. részt vesz a külföldi tűzoltóságokkal való kapcsolattartásban, velük szakmai tapasztalatcserét folytat, valamint részt vesz a társszervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

131.20. szakterületét érintően kezdeményezi továbbképzés, tájékoztató szervezését a területi és a helyi szervek hatósági állománya részére;

131.21. felügyeli a tűzmegelőzési szempontú kockázati helyszínek azonosítási eljárását;

131.22. szakirányítja a kéményseprő-ipari tevékenység tűzvédelmi hatósági felügyeletével kapcsolatos teendőket;

131.23. közreműködik a KOK oktatási, tudományos, valamint a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és tudományos tevékenységében;

131.24. részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában;

131.25. koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;

131.26. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, a kiemelten közérdekű beruházások, valamint a kiemelt budapesti fejlesztések megvalósítása során, a tűzoltás, műszaki mentés, beavatkozás szakkérdéseiben adott vélemények figyelembevételével

131.26.1. előkészíti a jogszabályban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket,

131.26.2. előkészíti a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeit,

131.26.3. végzi a létesítési és használatbavételi ügyekkel kapcsolatos helyszíni szemléket,

131.26.4. jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket folytat le,

131.26.5. gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi hatósági, szakhatósági jogkört,

131.26.6. koordinálja és előkészíti a jogszabályban meghatározott polgári védelmi, katasztrófavédelmi ügyeket;

131.27. ellátja a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság ügyrendjében meghatározott feladatokat;

131.28. összeállítja a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók országos nyilvántartását;

131.29. részt vesz a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság munkájában;

131.30. részt vesz a Gázipari Műszaki Szakbizottság munkájában;

131.31. végrehajtja a Kéményseprő-ipari Műszaki Bizottság feladatait;

131.32. a szakterülete vonatkozásában részt vesz az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságban.

13.2.1 Piacfelügyeleti Osztály

132. A Piacfelügyeleti Osztály feladatkörében eljárva

132.1. felügyeli a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinek fogyasztóvédelmi, valamint piacfelügyeleti helyszíni ellenőrzések végrehajtását;

132.2. ellenőrzési terveket készít a területi és helyi szervek fogyasztóvédelmi, valamint piacfelügyeleti helyszíni ellenőrzéseire vonatkozóan;

132.3. figyelemmel kíséri a piacfelügyelet és a fogyasztóvédelem alapjául szolgáló jogszabályok, szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

132.4. végzi a jogszabályokban a BM OKF hatáskörébe utalt új tűzoltótechnikai eszközök és oltóanyagok gyártásának, forgalmazásának és a meglévők módosításának engedélyezési feladatait;

132.5. gyakorolja a BM OKF hatáskörébe utalt piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkört;

132.6. mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi, (a helyszíni ellenőrzés kivételével) az építési mód a forgalomba vagy beépítésre kerülő építési termék, építményszerkezet, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó- és robbantóanyag kivételével –, készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltótechnikai termék tűzvédelmi, biztonsági követelményeknek való megfelelőségét;

132.7. mint fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a pirotechnikai termékek csomagolására, jelölésére vonatkozó előírások teljesülését, valamint a pirotechnikai terméken a CE-jelölés meglétét;

132.8. szükség esetén döntésre előkészíti a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi bírság kiszabására, illetve a nem megfelelő termék forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására irányuló ügyeket;

132.9. a fogyasztók egészségére, biztonságára veszélyes árukkal kapcsolatos nyilvános információkat megjelenteti a BM OKF internetes honlapján;

132.10. szervezi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi oktatásokat, a felhasználók részére tájékoztató kiadványt ad ki;

132.11. kapcsolódik a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerhez (a továbbiakban: KPIR), amely számítástechnikai úton a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatósághoz továbbítja a piacfelügyeleti eseményeket;

132.12. piacfelügyeleti hatóságként az áruk forgalomba hozatalát korlátozó, illetve kivonásukat vagy visszahívásukat elrendelő intézkedéseket készít elő, vagy a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan intézkedések előkészítésében működik együtt, amelyek egy árunak az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozza, korlátozza, vagy különleges feltételekhez köti, a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez (RAPEX), amelynek célja súlyos veszély esetén a tagállamok közötti gyors információcsere;

132.13. a kölcsönös elismerés elvét gyakorolva építési termék, tűzoltótechnikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vonatkozásában a védelmi egyenértékűséget vizsgálja, értékeli, és ennek alapján határozatot hoz;

132.14. működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző Kijelölési Bizottságot;

132.15. nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító és tanúsító szervezetekről, ellenőrzi a vizsgáló és tanúsító szervezeteket;

132.16. eljár a fluortartalmú üvegházhatású vagy ózonréteget károsító tűzoltógázokkal kapcsolatos jogszabályban a BM OKF hatáskörébe telepített feladatok végrehajtásában;

132.17. piacfelügyeleti hatóságként részt vesz az ICSMS rendszer működtetésében;

132.18. ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használatával kapcsolatos feladatokat.

13.3. Atomerőmű Engedélyezési Főosztály

133. Az Atomerőmű Engedélyezési Főosztály feladatkörében eljárva

133.1. ellátja az atomerőmű engedélyezésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsőfokú katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi, valamint polgári védelmi hatósági és szakhatósági feladatokat;

133.2. előkészíti a jogszabályban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket;

133.3. lefolytatja az eljárásokkal kapcsolatos helyszíni szemléket;

133.4. jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket folytat le;

133.5. kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, valamint országos hatáskörű szervek atomerőmű engedélyezésével kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

133.6. közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

133.7. szakterülete vonatkozásában teljesíti az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatást, és koordinálja a kapcsolódó feladatokat;

133.8. végzi a főosztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

133.9. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eljárásokról, feldolgozza, elemzi, értékeli az azzal kapcsolatos anyagokat;

133.10. közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a KOK oktatási, tudományos, valamint a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet tudományos tevékenységében;

133.11. a szakterületét érintő tájékoztató, illetve preventív tevékenységet végez;

133.12. közreműködik a Jogi Főosztály által vitt perek vitelében, igény szerint közreműködik az előterjesztett nyilatkozatok szakmai megalapozásában, véleményezi a nyilatkozatokat, az igazságügyi szakértői véleményeket;

133.13. közreműködik a hatósági és szakhatósági feladatokat érintő jogszabálytervezetek véleményezésében;

133.14. figyelemmel kíséri a jogszabályok megfelelő alkalmazását, alkalmazhatóságát, érvényesülését, indokolt esetben kezdeményezi a felülvizsgálatukat;

133.15. együttműködik a hatósági és szakhatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó más főosztályokkal, valamint közigazgatási, állami, illetve tudományos szervekkel.

14. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

134. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő meghatározza, szakmailag irányítja és ellenőrzi a Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály, a Veszélyes Üzemek Főosztály és a Veszélyes Szállítmányok Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében

134.1. munkaszervezési, szervezési koordinációs feladatot lát el, illetve felügyeleti tevékenységet végez;

134.2. felelős az egységes jogalkalmazás kialakításáért, ennek érdekében tervezi és szervezi a hatósági és bevont állomány továbbképzését, módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat készít;

134.3. koordinálja a területi és helyi szervek veszélyes üzemi, veszélyesáru-szállítási, környezeti hatásvizsgálati, létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel, továbbá a nukleáris létesítményekkel és a radioaktív hulladék-tárolókkal kapcsolatos hatósági, illetve szakhatósági feladatainak végrehajtását;

134.4. közreműködik az országos hatósági ellenőrzési terv elkészítésében;

134.5. gyakorolja a jogszabályban a BM OKF hatáskörébe tartozó első- és másodfokú iparbiztonsági hatósági és szakhatósági jogköröket;

134.6. az érintett szakterület bevonásával elemzi és értékeli az egyes hatósági szabályozók gyakorlati végrehajtását, javaslatot tesz a működési hatékonyság növelése érdekében szükséges változtatásokra;

134.7. elemzi és értékeli a hatósági tevékenységekkel kapcsolatos tendenciákat, támogatja a vezetői döntéshozatalt;

134.8. felügyeli az előírt hatósági nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségek teljesülését;

134.9. elemzi és értékeli a szakterületek által elkészített rendes és soron kívüli jelentéseket, adatszolgáltatásokat, azok alapján időszakos összefoglaló jelentést, valamint beszámolót készít a hatósági tevékenységről;

134.10. kapcsolatot tart az Iparbiztonsági Tanácsadó Testülettel, koordinálja annak tevékenységét;

134.11. előzetesen jóváhagyja a légi veszélyesáru-szállítási ellenőrzési hatáskörben a hivatásos katasztrófavédelmi helyi szerv által más hivatásos katasztrófavédelmi helyi szerv illetékességi területén végzendő önálló ellenőrzési tevékenységet;

134.12. közreműködik a BM OKF mint nemzeti létfontosságú rendszerelem a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti azonosítási jelentése elkészítésében.

135. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő szakterülete vonatkozásában

135.1. gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a hatósági főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a hatósági főigazgató-helyettes közvetlen irányításával, azok utasításainak megfelelően – a Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti az országos főfelügyelőség munkáját;

135.2. gondoskodik a szakterületéhez kapcsolódó bírósági eljárásokban a képviselet ellátásáról a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály közreműködésével;

135.3. részt vesz a KKB NVK, a BM OKF Operatív Törzs és a BM OKF Iparbiztonsági Operatív Törzs működtetésében;

135.4. ellátja a KKB NVK nukleárisbaleset-elhárítási és veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetelhárítási védekezési munkabizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat;

135.5. a szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, helyi szerveire kiterjedő hatályú módszertani útmutatót ad ki;

135.6. kapcsolatot tart és együttműködik a társhatóságokkal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a KOK-kal az iparbiztonsági tevékenységet érintő kérdéskörökben, kutatásokban és képzésekben;

135.7. közreműködik a BM OKF és a területi szervek különleges jogrenddel kapcsolatos anyagi-technikai tervének kialakításában.

14.1. A Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály

136. A Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály kritikus infrastruktúra koordinációs szakterületen

136.1. a kritikus infrastruktúra-védelem feladatrendszerén belül képviseli a belbiztonsági és katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését;

136.2. végzi a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításával, kijelölésével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs hatósági, szakhatósági feladatokat, szakirányítást gyakorol a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei hatósági feladatainak ellátása felett;

136.3. végzi a kijelölt létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos nyilvántartó hatósági feladatokat;

136.4. a jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a kijelölt létfontosságú rendszerek és létesítmények ellenőrzésének koordinációját, az európai és a nemzeti létfontosságú rendszerelemeket rendszeresen, éves ellenőrzési terv szerint ellenőrzi;

136.5. végzi az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékének vezetését;

136.6. ellátja az Európai Bizottság részére történő kétévenkénti jelentéshez szükséges, az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékének felülvizsgálatával és pontosításával összefüggő feladatokat;

136.7. végzi az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplővé történő minősítéssel összefüggően, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinek szakirányítását;

136.8. ellátja a Rotációs Kikapcsolási Rend alapját képező alapvető villamosenergia-felhasználók kijelölési eljárásához kapcsolódó javaslattételi és véleményezési feladatok koordinációját, felügyeli és ellenőrzi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinek ez irányú tevékenységét;

136.9. delegált szakértő útján részt vesz a Technológiai és Ipari Minisztérium Krízis Munkacsoport, valamint a MAVIR Zrt. Krízis Munkabizottság munkájában;

136.10. a Nemzetközi Főosztállyal együttműködve ellátja a kritikus infrastruktúra-védelmi Nemzeti Kapcsolattartó Pont (CIP POC) feladatait az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé;

136.11. ellátja a kritikus infrastruktúra-védelemmel kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN CIP, CIP POC) katasztrófavédelmi feladatokat, valamint közreműködik a transzatlanti (EU–USA–Kanada) és az EU-n belüli regionális dimenziók előtérbe helyezésében;

136.12. kezdeményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő katasztrófavédelmi tárgyú megállapodások előkészítését;

136.13. felügyeli az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinél, valamint támogatja azt a központi szervnél;

136.14. támogatja a területi szervek kritikus infrastruktúra-védelemmel összefüggő katasztrófavédelmi tárgyú gyakorlatainak tervezését, véleményezi a területi szintű kritikus infrastruktúra-védelmi gyakorlatokat, előkészíti és koordinálja az országos kritikus infrastruktúra-védelmi gyakorlat végrehajtását, irányítja és értékeli a komplex gyakorlatot;

136.15. támogatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveit, valamint a fővárosi és a megyei védelmi bizottságokat a kritikus infrastruktúra-védelemmel kapcsolatos feladataik tervezésében, szervezésében és végrehajtásában;

136.16. gondoskodik a rendvédelmi szervek és az ágazati kijelölő hatóságok részvételével tartott kritikus infrastruktúra-védelmi szakmai munkacsoport összehívásáról;

136.17. elősegíti a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján kidolgozott nemzeti szakmai irányelvek gyakorlati alkalmazását;

136.18. időszakosan kezdeményezi a nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelemek azonosítását elősegítő ágazati kritérium rendszert meghatározó kormányrendeletek felülvizsgálatát;

136.19. kapcsolatot tart a létfontosságú rendszerelem tulajdonosával, üzemeltetőjével, az energia, a közlekedési és az infokommunikációs technológiák ágazat kiemelt szolgáltatóival;

136.20. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a KOK-kal, a Katasztrófavédelmi Kutató Intézettel és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanáccsal együttműködésben közreműködik a kritikus infrastruktúra-védelemmel összefüggő oktatási, képzési, felkészítési, tudományos kutatási és műszaki fejlesztési tevékenység összehangolásában, a biztonsági összekötő személyek képzésében;

136.21. figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó európai uniós normákat, nemzetközi egyezményeket, jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség esetén módosításokat, jogszabályalkotási folyamatot kezdeményez;

136.22. végzi a nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül rendelkezésre álló szakmai anyagok feldolgozását, a kutatási eredmények megosztását a társhatóságokkal, együttműködőkkel, illetve az ügyfelekkel;

136.23. ellátja a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok koordinálását;

136.24. a létfontosságú rendszerelemeket érintő rendkívüli események kezelése feladatkörében – így különösen az extrém időjárási viszonyok, az energiaellátási zavarok, az erőszakos külső támadások és a szándékosan okozott – incidensek bekövetkezését követően, szükség esetén a helyszínen részt vesz a helyzet kezelésének koordinálásában, a normál biztonsági működési állapot visszaállításáig fogadja a kijelölt létfontosságú rendszerelemeket érintően bekövetkezett biztonsági eseménnyel kapcsolatos információkat, és szükség esetén hatósági eljárást folytat le az esemény kivizsgálására;

136.25. részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában;

136.26. a katasztrófavédelem, a közrend, közbiztonság, lakosságvédelem, nemzetbiztonság, terrorelhárítás szempontjaira tekintettel a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés vonatkozásában általános javaslattevő hatóságként jár el, ügyindító javaslatot készít, és megküldi azt az ágazati hatóság részére;

136.27. a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás során szakhatósági feladat- és hatáskörrel rendelkezik;

136.28. szakterülete vonatkozásában teljesíti és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatást és feladatokat.

14.2. Veszélyes Üzemek Főosztály

137. A Veszélyes Üzemek Főosztály feladatkörében eljárva

137.1. végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezésével és a biztonsági jelentések, elemzések és súlyos káresemény elhárítási tervek elfogadásával, időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával kapcsolatos ügyekben, a Kormány által rendeletben történő kijelölés esetén;

137.2. figyelemmel kíséri a veszélyes üzemekben bekövetkező üzemzavarokkal, súlyos balesetekkel kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;

137.3. figyelemmel kíséri a veszélyes üzemek szakterülettel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatot, és szükség esetén javaslatot tesz annak fejlesztésére, segíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazását;

137.4. ellátja a területi szervek veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos elsőfokú hatósági tevékenységének szakirányítását;

137.5. közreműködik az egységes jogalkalmazás kialakításában, ennek érdekében tervezi és szervezi a hatósági és bevont állomány továbbképzését, módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat készít elő;

137.6. eleget tesz a hatósági jogkörében jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek;

137.7. irányítja és felügyeli a területi szervek által – a társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közösen végzett – iparbiztonsági hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését;

137.8. végzi a Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekkel, üzemzavarokkal, rendkívüli eseményekkel összefüggő vizsgálatok koordinálását, és feldolgozza az azokról a területi szervek által készített, illetve az üzemeltető által megküldött jelentéseket;

137.9. iparbiztonsági vonatkozásban közreműködik a települések katasztrófaveszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, javaslatot tesz a települések katasztrófavédelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;

137.10. közreműködik a veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával és tárolásával, illetve a veszélyes hulladékokat érintő veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos veszélyelhárítási és az általános polgári védelmi tervrendszerek felülvizsgálatára vonatkozó központi szintű feladatok végrehajtásában, felügyeli a területi szervek ez irányú tevékenységét;

137.11. szervezi és irányítja a BM OKF súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó szakértői és tudományos tevékenységét, valamint koordinálja az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységét;

137.12. a Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat, működteti az Iparbiztonsági Információs Rendszert (IBIR), ezen belül az uniós követelményeknek megfelelően naprakészen tartja a Seveso Üzemek Elektronikus Nyilvántartási Rendszerét (eSPIRS);

137.13. közreműködik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén bekövetkezett súlyos balesetek és üzemzavarok kivizsgálásában és az azokról készített üzemeltetői jelentések feldolgozásában, valamint működteti az uniós követelményeknek megfelelően a Súlyos Baleseti Elektronikus Jelentési Rendszert (eMARS);

137.14. ellátja a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemekhez kapcsolódó feladatainak szakmai felügyeletét, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában, szükség esetén ellenőrzéseik, veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozásaik végrehajtásához szakmai támogatást nyújt;

137.15. szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik az ipari baleset-megelőzési igazságügyi szakértői tevékenységhez kapcsolódó véleményezési eljárásban;

137.16. ellátja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körzetében épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint a MoLaRi meteorológiai és vegyi monitoring rendszerelemének megvalósításával és működtetésével összefüggő feladatokat;

137.17. folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt ágazati minisztériumokkal, állami szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására történő felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

137.18. segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

137.19. véleményt ad az ágazati jogszabályok és belső normák előkészítése során, kezdeményezi azok kiadását, módosítását, összhangjának megteremtését, továbbá az európai uniós normák és a nemzetközi egyezmények alapulvételével szervezi és végzi a különböző súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok és belső normák tervezeteinek kidolgozását és felülvizsgálatát;

137.20. a Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában végzi az iparbiztonsági hatóság iparfelügyeleti feladatait;

137.21. a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinek szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez;

137.22. együttműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint a KOK-kal a veszélyes anyagokkal és veszélyes üzemekkel kapcsolatos kutatási és képzési tevékenységben;

137.23. a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről, a végrehajtott feladatokról négyévente nemzeti jelentést készít, melyet az EU döntéshozatali tevékenység rendjének megfelelően küld meg az Európai Bizottságnak;

137.24. ellátja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU irányelv (a továbbiakban: Seveso III. Irányelv) Illetékes Hatósági és Nemzeti Kapcsolattartó feladatait, valamint közreműködik az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatóság (JRC) súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységében, továbbá szakmai segítséget nyújt a Seveso III. irányelv és az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezmény nemzetközi feladatainak végrehajtásában a nemzetközi szakterület részére;

137.25. végzi és koordinálja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, és ellátja az illetékes hatósági tevékenységet, működteti az Egyezményben foglaltak alapján a riasztási-értesítési rendszert, melynek során szakmai kapcsolatot tart az Egyezmény titkárságával és a részes felek illetékes hatóságaival, valamint az ENSZ EGB által elvárt időközönként nemzeti jelentést készít az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokról;

137.26. a Seveso III. Irányelv bevezetése és végrehajtása vonatkozásában részt vesz a környezetvédelem területén működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság tevékenységében;

137.27. évente beszámolót készít a Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemekkel kapcsolatos feladatai teljesítéséről;

137.28. részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában;

137.29. részt vesz a CTIF Veszélyes Anyag Bizottságának munkájában;

137.30. közreműködik a statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

137.31. végzi a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó létesítményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz vagy robbanás mint rendkívüli esemény kiváltó okának és körülményeinek kivizsgálását;

137.32 szakterülete vonatkozásában teljesíti és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatást és feladatokat.

138. A Veszélyes Üzemek Főosztály a nukleárisbaleset-elhárítás szakterületén

138.1. ellátja a KML szakmai felügyeletét, továbbá végzi a KML technikai korszerűsítésére irányuló javaslatok kidolgozását, valamint szakmai támogatást nyújt a továbbképzésük, szükség esetén ellenőrzéseik, beavatkozásaik végrehajtásához;

138.2. végzi a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (a továbbiakban: KSE) nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos, továbbá mobil vezetési pontként működő tevékenységének szakmai felügyeletét, szükség esetén szakmai támogatást nyújt beavatkozásaik végrehajtásához, részt vesz a KSE technikai korszerűsítésére irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában;

138.3. ellátja az OSJER vezető szervének, a Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központnak az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait;

138.4. ellátja az ország nukleáris-elhárítási korai előrejelzés központi és a nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere rendszer nemzeti központ feladatait, továbbá tervezi, szervezi és koordinálja a nemzeti RODOS Központ működését, a hazai nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere központi feladatait, és szükség esetén elemzi és értékeli a rendelkezésére álló hazai és nemzetközi radiológiai monitoring mérési adatokat, eredményeket;

138.5. adatokat és információt biztosít a lakosság normál és rendkívüli időszaki tájékoztatásához az országos és a nemzetközi háttérsugárzási helyzettel kapcsolatban, végzi az országos sugárzási helyzet értékelését, ennek érdekében sugárhelyzet-értékelő készenléti szolgálatot szervez;

138.6. adatokat és információt biztosít az országos nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzetértékeléshez a KKB döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységéhez;

138.7. közreműködik az Országos Környezeti és Sugárellenőrző Rendszer működésében és az adatszolgáltatásban;

138.8. közreműködik az országos szintű nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottságok munkájában;

138.9. együttműködik az OAH-hal a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos kutatási és műszaki fejlesztési, továbbá az OAH-hal kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok ellátásában;

138.10. együttműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint a KOK-kal a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos kutatási és képzési tevékenységében;

138.11. együttműködik az MVM PA Zrt.-vel az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerrel kapcsolatos feladatok, valamint a BM OKF és az MVM PA Zrt. között érvényben lévő együttműködési megállapodásban foglalt nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellátásában;

138.12. részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon;

138.13. közreműködik a központi veszélyelhárítási terv részét képező Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: OBEIT) és az OBEIT útmutatók felülvizsgálatában és karbantartásában;

138.14. közreműködik a Magyar Honvédség által működtetett Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer feladatainak végrehajtásában;

138.15. ellátja a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos szakhatósági feladatokat;

138.16. közreműködik a BM OKF atomenergia törvényben meghatározott nukleárisbaleset-elhárítással összefüggő, a nukleáris létesítményekkel és a radioaktívhulladék-tárolókkal kapcsolatos szakhatósági feladatainak ellátásában.

14.3. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály

139. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály feladatkörében eljárva

139.1. figyelemmel kíséri a veszélyesáru-szállításával kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz az ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;

139.2. a veszélyesáru-szállításával kapcsolatos megelőzés hatékonyságának növelése érdekében belső szabályozó kiadását kezdeményezi, részt vesz annak kidolgozásában;

139.3. szakirányítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá az e szállításokkal, valamint a veszélyes áru légi szállításával érintett telephelyek ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtását;

139.4. szakirányítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások kapcsán telephelyen bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtását;

139.5. a társfőosztályokkal együttműködve végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása során, illetve e szállítások kapcsán telephelyen bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását;

139.6. adatokat rögzít a hatósági adatszolgáltatási rendszerben a szakterületet érintően kiadott hatósági döntésekről, valamint részt vesz az elektronikus hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerekben a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével összefüggésben tárolt adatok feldolgozásában, értékelésében és a kapcsolódó jelentések összeállításában;

139.7. ellátja a BM OKF számára jogszabályban meghatározott esetekben a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatósági feladatokat;

139.8. szakmai segítséget nyújt a területi szervek részére a veszélyes áruk vasúti, vízi szállításának, továbbá az e szállításokkal, valamint a veszélyes áruk légi szállításával érintett telephelyek ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyekben történő bírósági eljárásokban a képviselet ellátásához;

139.9. végzi az alárendelt szervek veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállítások, továbbá e szállításokkal, valamint a veszélyes áru légi szállításával érintett telephelyek ellenőrzésének felülellenőrzését;

139.10. folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel, illetve az azokat felügyelő minisztériumokkal, az érintett szakmai, civil és érdekképviseleti szervezetekkel;

139.11. szakirányítja a veszélyesáru-szállítás nyomon követésével kapcsolatos jogszabályban, illetve belső szabályozókban foglalt iparbiztonsági feladatok végrehajtását;

139.12. szükség esetén szakmai tanácsot, tájékoztatást ad a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásához;

139.13. figyelemmel kíséri a szakterület jogalkalmazási gyakorlatát, szükség esetén javaslatot tesz annak fejlesztésére, elősegíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatát;

139.14. szakirányítja a veszélyesáru-szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;

139.15. felügyeli a közlekedési bírságnyilvántartó rendszer alkalmazásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtását;

139.16. közreműködik a nukleáris fűtőelemek szállításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

139.17. ellátja a KML-ek és KSE-k veszélyesáru-szállítás ellenőrzéséhez kapcsolódó szakfeladatainak szakmai felügyeletét, az ezzel kapcsolatos technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozását, közreműködik a továbbképzések végrehajtásában, szükség esetén ellenőrzéseik, veszélyes áru jelenlétében történő beavatkozásaik végrehajtásához szakmai támogatást nyújt;

139.18. előkészíti a veszélyes áru szállításával kapcsolatban a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve által más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén végzett önálló ellenőrzési tevékenység végrehajtására vonatkozó előzetes jóváhagyást;

139.19. ellátja a jogszabályban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos nemzetközi vonatkozású illetékes hatósági feladatokat;

139.20. tervezi, szervezi és irányítja a szakterületet érintő országos ellenőrzési akciók végrehajtását;

139.21. együttműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a veszélyes anyagokkal és veszélyesáru-szállítással kapcsolatos kutatási és képzési tevékenységében;

139.22. együttműködik a KOK-kal a veszélyes anyagokkal és veszélyesáru-szállítással kapcsolatos képzési, valamint a Katasztrófavédelmi Kutató Intézettel annak kutatási tevékenységében;

139.23. gyűjti a vasúti társaságok által a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet szerint a BM OKF-hez beküldött éves jelentéseket;

139.24. részt vesz a BM OKF pályázati forrással megvalósuló projektjeinek szakmai előkészítésében és végrehajtásában;

139.25. előkészíti az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében a szakterület tevékenységében érintett állomány továbbképzését, módszertani útmutatókat, szakmai kiadványokat, iratmintákat készít;

139.26. nyilvántartja a robbanóanyagok, veszélyes hulladékok, valamint radioaktív anyagok szállítására kiadott hatósági engedélyeket;

139.27. ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági és piacfelügyeleti feladatokat.

XXV. FEJEZET

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

140. A gazdasági főigazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Főosztály, a Műszaki Főosztály, az Informatikai Főosztály és a Beruházási és Fejlesztési Főosztály tevékenységének irányítását, működteti a kockázatkezelési rendszert.

141. A gazdasági főigazgató-helyettes a GEK-en keresztül ellátja a BM OKF, a KOK, valamint külön megállapodás alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság logisztikai biztosítását, és működteti a Központi Raktárbázist.

15. Költségvetési Főosztály

142. A Költségvetési Főosztály közgazdasági szakterületen

142.1. a jogszabályok alapján összeállítja a cím költségvetési tervjavaslatát, elemi költségvetését, irányítja az előirányzat-gazdálkodást, -módosítást;

142.2. előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre a gazdálkodó szervekre vonatkozóan;

142.3. felügyeli a BM OKF irányítása alá tartozó költségvetési szervek közgazdasági folyamatait;

142.4. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

142.5. költségvetési cím szinten végrehajtja a személyi juttatás kiemelt előirányzatának, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, elemzéseket, valamint prognózisokat készít;

142.6. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

142.7. ellátja az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez szükséges normatív állami támogatások tervezésével, elosztásával kapcsolatos, kompetenciájába tartozó feladatokat, valamint a kapcsolódó elemző és értékelő feladatokat;

142.8. végzi a BM OKF fejezeti kezelésű előirányzataival kapcsolatosan a kompetenciájába tartozó feladatokat;

142.9. részt vesz a pályázat útján, valamint az egyedi döntés alapján odaítélt támogatásokkal kapcsolatban az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatásáról szóló megállapodások előkészítésében, a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;

142.10. adatot biztosít a Szociális Bizottság, valamint a Lakásügyi Bizottság részére, továbbá végrehajtja ezen szervek által hozott döntések pénzügyi feladatait;

142.11. végzi a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

142.12. végrehajtja a jogszabályban előírt kincstárnoki kérelmeket, bejelentéseket, engedélyezés esetén ellátja a pénzügyi feladatokat;

142.13. végrehajtja a kötelező közzététellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

142.14. közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;

142.15. teljesíti a BM OKF mint költségvetési szerv, költségvetési gazdálkodás feltételeit biztosító nyilvántartási, pénzügyi folyamatok szervezését, végrehajtását;

142.16. felelős a szakterületét érintő belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

142.17. gondoskodik az eHR rendszeren, a Költségvetési Főosztály hivatali kapuján keresztül érkezett dokumentumokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;

142.18. ellátja a BM OKF tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasággal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a tulajdonosi vezetői döntés-előkészítés folyamataiban, valamint közreműködik a gazdasági társaságot érintő adatok rendelkezésre bocsátásában.

143. A Költségvetési Főosztály számviteli szakterületen

143.1. összeállítja a BM OKF és a cím beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

143.2. irányítja BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek számviteli tevékenységét;

143.3. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

143.4. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

143.5. felelős a számvitellel kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

143.6. végrehajtja valamennyi bírságbevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;

143.7. teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetést megillető bírságbevételekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

143.8. gondoskodik a BM OKF bevételeinek beszedéséről;

143.9. gondoskodik a Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer középirányító szintű szakirányításáról.

16. Műszaki Főosztály

144. A Műszaki Főosztály ellátási szakterületen

144.1. közreműködik a ruházati fejlesztésekben, a ruházattal kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, részt vesz a beszerzések tervezésében és előkészítésében;

144.2. irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a ruházati ellátással kapcsolatos feladatokat, a ruházati nyilvántartó program használatát;

144.3. végzi a BM OKF lakásgazdálkodási feladatait;

144.4. részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos bizottsági előkészítő tevékenységben, végzi az ügyintézési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti a szerződéseket, felügyeli azok teljesülését;

144.5. felügyeli és ellenőrzi a területi szervek lakásügyi tevékenységét;

144.6. irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi a BM OKF tűzvédelmét;

144.7. irányítja a BM OKF és a területi szervek vagyongazdálkodási feladatait a műszaki szakterület által beszerzett, használatba vett, üzemeltetett ingóságokkal kapcsolatosan;

144.8. jóváhagyásra előkészíti a gazdasági főigazgató-helyettesi hatáskörbe tartozó selejtezési javaslatokat;

144.9. végzi az egyenruházat beszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást a Belügyminisztérium felé.

145. A Műszaki Főosztály technikai szakterületen

145.1. részt vesz a BM OKF iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzoltó szakmai irányító és felügyeleti szervekkel való együttműködésben, a BM OKF műszaki középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok éves fejlesztési és beszerzési terveit;

145.2. biztosítja a beszerzésekhez és közbeszerzésekhez szükséges műszaki dokumentációkat, közreműködik az eljárás lefolytatásában;

145.3. irányítja az erre kötelezett iparbiztonsági, katasztrófa- és tűzoltótechnikai eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;

145.4. irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzoltótechnikai eszközeinek üzemeltetését, üzemben tartását és időszakos felülvizsgálatait;

145.5. közreműködik a területi és helyi szerveknél készenlétben tartott tűzoltótechnikai eszközök és anyagok műszaki állapotának ellenőrzésében;

145.6. felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és területi szervei járműállományának nyilvántartását;

145.7. irányítja a BM OKF és területi szervei járműállománya üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint a hatósági engedélyek, időszaki műszaki megvizsgálás feladatait, azok előkészítését és végrehajtását, a járműfenntartó rendszert;

145.8. végzi a megkülönböztető jelzés engedélyeztetésével kapcsolatos ügyintézést;

145.9. végzi a BM OKF járműveinek és a jogszabályokban meghatározott igénylők díjmentes úthasználatával, valamint a túlméretes járművek úthasználati engedélyezésével kapcsolatos ügyintézést;

145.10. végzi a BM OKF járműveinek díjmentes úthasználatával, valamint a túlméretes járművek úthasználati engedélyezésével kapcsolatos ügyintézést;

145.11. végzi a járművek központi kötelező gépjárműfelelősség-biztosítással kapcsolatos ügyintézést;

145.12. irányítja és ellenőrzi a BM OKF és alárendelt területi szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatait;

145.13. kidolgozza a vonatkozó szabályozók, utasítások alapján a BM OKF békeidőszaki optikai, vegyivédelmi szakanyagellátás szakmai szabályozóit, tervezi a tartalékkészletek meghatározását;

145.14. közreműködik a BM OKF és a területi szervek különleges jogrenddel kapcsolatos anyagi-technikai tervének összeállításában, szakterületét érintően felügyeli és ellenőrzi a tervezési feladatok végrehajtását;

145.15. kidolgozza az alkalmazási feladat szerinti szakmai szervezeti egység igényei alapján a BM OKF gépjármű-utánpótlási és gépjárműfejlesztési tervét;

145.16. jogszabályok alapján végzi a rendszeresítésre kötelezett termékek és anyagok rendszeresítését és rendszerből történő kivonását, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat;

145.17. végzi a jogszabályokban meghatározottak alapján a bejelentésköteles tűzvédelmi technikát javító, felülvizsgáló műhelyek engedélyezési eljárását, felügyeletét és ellenőrzését.

17. Informatikai Főosztály

146. Az Informatikai Főosztály feladatkörében eljárva

146.1. ajánlásokat és szabályozókat készít a BM OKF és a területi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információtechnológiai (a továbbiakban: IKT) szolgáltatásokra;

146.2. végzi, illetve szakmailag koordinálja a BM OKF és esetenként a területi szerveket is érintő IKT beszerzési eljárásokat.

147. Az Informatikai Főosztály távközlési szakterületen

147.1. koordinálja a MoLaRi adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;

147.2. koordinálja az átvett MoLaRi végpontok országos energiahálózatra történő rácsatlakozásával, a rendszer vagyonbiztosításával és az átvett MoLaRi üzemvitelének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

147.3. tervezi, felügyeli és értékeli a Paks és 30 km-es körzetében, továbbá a MoLaRi-ban üzemelő lakossági tájékoztató-riasztó eszközök havi rendszerességgel végrehajtásra kerülő, teljes és csökkentett (morgató) üzemű rendszerpróbáit;

147.4. ellátja a BM OKF, valamint a területi és helyi szervei frekvenciafelhasználásával kapcsolatos tevékenységek szakirányítását;

147.5. gondoskodik a viharjelző rendszerek, valamint a katasztrófavédelmi célú segélyhívó és információs rendszerek üzemeltetéséről és felügyeletéről;

147.6. külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (a továbbiakban: VPN) lévő szervezetek felhasználási jogosultságait, megköti a rádiók tekintetében az átadásra vonatkozó megállapodásokat, végrehajtja a BM OKF Általános VPN használati szabályzatban foglalt feladatokat;

147.7. a GEK-kel együttműködve végzi a mobil vezetési pontok veszélyhelyzeti alkalmazhatóságának biztosítását;

147.8. tervezi, szervezi és végzi az ország légi, valamint katasztrófariasztásához szükséges riasztó eszközök működésének biztosítását, technikai felügyeletét és fejlesztését;

147.9. végzi a pilótanélküli légi járművekkel kapcsolatos szakirányítási tevékenységeket a katasztrófavédelem egészére vonatkozóan;

147.10. irányítja és koordinálja a távközlési szakterület fejlesztéseit;

147.11. végzi, illetve koordinálja a katasztrófavédelem egészére vonatkozó, országos mértékű, vezetékes és vezeték nélküli távközlési, egységes gépészeti vezérlő rendszer és a lakossági riasztási rendszerek műszaki részét érintő feladatokat.

147.12. végzi a Lakossági SMS rendszer műszaki üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

148. Az Informatikai Főosztály informatikai rendszerfelügyeleti szakterületen

148.1. nyilvántartást vezet a BM OKF információs rendszereiről;

148.2. biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének felügyeletét, fejlesztését és rendelkezésre állását;

148.3. gondoskodik a BM OKF elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetéséről és fejlesztéséről;

148.4. gondoskodik a központi informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;

148.5. biztosítja a BM OKF Szakmai Információtár folyamatos rendelkezésre állását, végzi a Központi Adattár és a szakterületek által nevesített, központi kiszolgálókon elhelyezett adatbázisok időszakos mentését;

148.6. folyamatosan biztosítja a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (a továbbiakban: IT) szolgáltatásokat, valamint a KKB NVK működési helyén lévő informatikai eszközök karbantartását, fejlesztését;

148.7. felügyeli és koordinálja a BM OKF és területi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;

148.8. biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi mobil laborok vonulási adatai rögzítésére szolgáló alkalmazásokat és igény szerinti fejlesztését, illetve a központi adatbázisba rögzített adatok statisztikai lekérdezhetőségét;

148.9. biztosítja a BM OKF részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;

148.10. gondoskodik a jogtiszta szoftverkörnyezet rendelkezésre állásáról;

148.11. végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat központi menedzselésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;

148.12. végzi a központi IT szolgáltatások jogosultságfüggő elérésének biztosítását, biztosítja a BM OKF informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;

148.13. váltásos ügyeleti rendszerben folyamatos IT rendszerfelügyeletet lát el;

148.14. szakterületi igényeknek megfelelően rendszerfejlesztési és IT rendszerintegrátori feladatokat lát el;

148.15. gondoskodik a Marathon Terra rendszer üzemeltetéséről;

148.16. biztosítja a BM OKF informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket, továbbá a GEK-kel közösen végrehajtja a Biztonsági Főosztály által javasolt sérülékenységekkel és fenyegetésekkel összefüggő biztonsági intézkedéseket, valamint a biztonsági események kapcsán feltárt hiányosságok alapján meghatározott módosításokat;

148.17. végzi a BM OKF elektronikus ügyviteli rendszerének üzemeltetését, működteti az elektronikus iratkezelési rendszert;

148.18. közreműködik a BM OKF mint nemzeti létfontosságú rendszerelem a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti azonosítási jelentése elkészítésében;

148.19. közreműködik a BM OKF mint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervének elkészítésében és annak rendszeres, valamint soron kívüli felülvizsgálatában.

149. Az Informatikai Főosztály fejlesztési és térinformatikai szakterületen

149.1. gondoskodik a szakmai és gazdasági terület munkavégzéséhez szükséges alkalmazások fejlesztéséről, hatékonyságjavító javaslatok előterjesztéséről, megvalósításáról;

149.2. folyamatosan karbantartja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek alkalmazásait, és gondoskodik azok optimalizálásáról, igény szerinti továbbfejlesztéséről;

149.3. biztosítja a külső szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján meghatározott elektronikus adatszolgáltatások és adatfeldolgozások rendjét;

149.4. a szoftverfejlesztés területén biztosítja a BM OKF informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;

149.5. gondoskodik a folyamatleírások, létrehozott alkalmazások fejlesztési dokumentációinak, oktatási anyagainak elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról;

149.6. az informatikai biztonsági felelős bevonásával felügyeli a BM OKF által beszerzett külső fejlesztések megvalósulását;

149.7. adatgyűjtések és adatfeldolgozással kapcsolatos műveletek körében gondoskodik az adatellenőrzési szempontok kialakításáról, specifikációk elkészítéséről és az adatbázisok fejlesztésének tervezéséről;

149.8. kapcsolatot tart a szakmai és gazdasági területtel, a felmerült fejlesztési igényeket specifikálja;

149.9. ellátja a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztését, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;

149.10. szükség esetén a térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;

149.11. a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális és papír térképeket tervez és állít elő a BM OKF szakterületei és a GEK részére, továbbá térinformatikai támogatást nyújt a területi és helyi jogállású szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához.

18. Beruházási és Fejlesztési Főosztály

150. A Beruházási és Fejlesztési Főosztály a beszerzési és közbeszerzési szakterületen

150.1. a szakterületét érintő kérdésekben közreműködik a BM OKF beruházásainak, illetve beszerzéseinek, közbeszerzéseinek előkészítésében;

150.2. szakmai támogatást nyújt a BM OKF, illetve területi szerveinek beszerzési és beruházási tevékenységéhez, valamint ezen a területen ellenőrző és szakirányító tevékenységet végez;

150.3. a hatályos jogszabályokkal összhangban kiválasztott beszerzési eljárásmódnak megfelelően a beszerző szervezeti egységhez szakmai képviselőt vagy bíráló bizottsági tagot delegál;

150.4. elkészíti a BM OKF közbeszerzési szabályzatát, illetve véleményezi a területi szervek – mint önálló ajánlatkérők – által elkészített közbeszerzési szabályzatokat, továbbá gondoskodik arról, hogy a szabályzat megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak;

150.5. elkészíti és közzéteszi a BM OKF közbeszerzési tervét;

150.6. gondoskodik a költségvetési év során esetlegesen felmerülő módosítások jóváhagyott közbeszerzési terveken történő átvezetéséről;

150.7. a BM OKF vonatkozásában koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését;

150.8. javaslatot tesz a bíráló bizottság tagjaira, felterjeszti a bíráló bizottság javaslatát a döntéshozó részére;

150.9. gondoskodik a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges központi ellenőrzésről és engedélyezésről;

150.10. a BM OKF vonatkozásában gondoskodik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szerződésének előkészítéséről, megkötéséről;

150.11. a BM OKF által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval;

150.12. külön utasítás alapján közreműködik az egyes projektek, beruházások megvalósulási szakaszában is.

151. A Beruházási és Fejlesztési Főosztály az ingatlangazdálkodással kapcsolatos szakterületen

151.1. végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységét, döntésre előkészíti, véleményezi és ellenőrzi az ingatlanhasznosítási javaslatokat;

151.2. végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlangazdálkodási, illetve a vagyonkezeléshez kötődő feladatokat, gondoskodik – projektek kivételével – a jogszabályokban előírt, a felügyeleti szerv részéről, valamint a BM OKF belső normáiban előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;

151.3. vezeti a BM OKF központi ingatlan-nyilvántartást;

151.4. felügyeli és ellenőrzi a területi szervek ingatlangazdálkodási tevékenységét;

151.5. felügyeli a BM OKF saját hatáskörében, saját forrásából finanszírozott beruházásokat és felújításokat, biztosítja az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetve igazolja azok teljesülését;

151.6. részt vesz a laktanyaépítési és -felújítási pályázatok elbírálásában, a nyertes pályázatoknak megfelelő beszerzési eljárások előkészítésében, a kivitelezések műszaki felügyeletében;

151.7. végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos szakértői, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat;

151.8. részt vesz a központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásaiban.

152. A Beruházási és Fejlesztési Főosztály a martinsalakkal összefüggő ügyekkel kapcsolatos szakterületen

152.1. részt vesz a martinsalak ügyekben beérkező kérelmek, panaszlevelek kivizsgálásában és megválaszolásában, valamint az ügyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésében;

152.2. közreműködik az ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítése során keletkezett ügyiratok elbírálásában, indokolt esetben fellebbezést nyújt be;

152.3. megalapozott esetben közreműködik az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. szakértői díjának megtérítésében;

152.4. a támogatási határozatok jogerőre emelkedését követően kezdeményezi a támogatás kifizetését a BM-nél.

153. A Beruházási és Fejlesztési Főosztály a projektekkel kapcsolatos szakterületen

153.1. ellátja a pályázatok nyomon követésére, a projektek előkészítésére, végrehajtására, fizikai zárására és a fenntartási feladatok koordinációjára vonatkozó feladatokat;

153.2. figyelemmel kíséri az egyes támogatási formákra vonatkozó uniós és hazai jogi szabályozást, kapcsolatot tart, valamint információcserét folytat a különböző támogatási programok pályázati felhívásai tekintetében érintett nemzetközi és hazai szervezetekkel;

153.3. ellátja a projektvezetési, projektkoordinációs és projektadminisztrációs feladatokat;

153.4. elkészíti a projektekre vonatkozó támogatási igénylést és az azt alátámasztó dokumentumokat a tervezési időszakban;

153.5. ellátja a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feladatokat és szükség esetén a módosításokkal kapcsolatos feladatokat;

153.6. a BM OKF más szervezeti egységeivel együttműködésben koordinálja és felügyeli a Támogatási Szerződésben foglalt átfogó és konkrét célok megvalósulását, kötelezően megvalósítandó tevékenységeket;

153.7. meghozza és végrehajtja a Támogatási Szerződésekben foglaltak végrehajtását akadályozó kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedéseket;

153.8. megtervezi a projektek erőforrás-szükségletét;

153.9. a Kommunikációs Szolgálattal együttműködve gondoskodik a projektek kommunikációs tevékenységeinek megvalósításáról;

153.10. a projektek teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a támogató és ellenőrző szervezetekkel, elkészíti és megküldi az illetékes szervezeteknek a projektekkel kapcsolatos rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat;

153.11. gondoskodik a projektek vonatkozásában a jogszabályokban előírt, a felügyeleti szerv részéről, valamint a BM OKF belső normáiban előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;

153.12. részt vesz a projekteket érintő ellenőrzéseken, a megállapítások alapján intézkedési tervet készít;

153.13. nyilvántartja a projektekhez kapcsolódó adatokat;

153.14. előkészíti a projektben részt vevő szervezetekkel kötendő megállapodásokat, szükség esetén gondoskodik a módosításukról;

153.15. projekteket érintő beszerzési, közbeszerzési kérdésekben együttműködik az illetékes szakterületekkel;

153.16. kapcsolatot tart a projektek végrehajtásában részt vevő külső szervezetekkel, személyekkel;

153.17. kidolgozza és szükség esetén aktualizálja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság európai uniós és nemzetközi forrásokból megvalósuló projekt szabályzatát;

153.18. részt vesz a BM OKF európai uniós vagy nemzetközi finanszírozásban elvégzésre kerülő beruházásaiban és felújításaiban, biztosítja az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetve igazolja azok teljesülését;

153.19. koordinálja és részt vesz a beruházásokhoz kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációinak elkészítésében és lebonyolításában;

153.20. irányítja a beruházásokat és felújításokat, biztosítja az ezekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési, tervezői művezetési feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetve igazolja azok teljesülését;

153.21. a kivitelezések során képviseli a megrendelőt;

153.22. irányítja a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó feladatokat és koordinálja a használatbavételi engedély megszerzésének folyamatát.

154. A Beruházási és Fejlesztési Főosztály projektelszámolási szakterületen

154.1. gondoskodik a projektek finanszírozási típusának, valamint a finanszírozás forrásának megfelelő pénzügyi elszámolásról;

154.2. előkészíti, kidolgozza és teljesíti a projektek pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

154.3. előkészíti, kezdeményezi és végrehajtja a projektekhez kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-módosításokat, -átcsoportosításokat;

154.4. összeállítja a projektek időközi pénzügyi beszámolóit, összefogja és koordinálja a projektekért felelős szakterületek által elkészített szakmai beszámolókat, gondoskodik a pénzügyi és szakmai beszámolók együttes benyújtásáról;

154.5. összeállítja a projektek záró elszámolásával kapcsolatos pénzügyi beszámolót, gondoskodik a projektekért felelős szakterületek által elkészített záró beszámoló részét képező szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló együttes benyújtásáról;

154.6. véleményezi és pénzügyi szempontból előkészíti a BM OKF által lebonyolítandó nemzeti és európai uniós projektek pénzügyi tevékenységével kapcsolatos szabályzatot;

154.7. nyilvántartja a projektekhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli adatokat;

154.8. véleményezi a pénzügyi projektben részt vevő szervezetekkel kötendő megállapodásokat, továbbá intézkedik azok ellenjegyzésének előkészítéséről;

154.9. gondoskodik – a projektek vonatkozásában – a jogszabályokban előírt, a felügyeleti szerv részéről, valamint a BM OKF belső normáiban előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;

154.10. biztosítja és támogatja – a projektek vonatkozásában – a normál működésen túl fellépő rendkívüli feladatok, események, illetve jogszabályi előíráson alapuló feladatok pénzügyi szempontú kezelését, az elkülönített nyilvántartás, adatszolgáltatás és elszámolás végrehajtását.

VI. RÉSZ

A BM OKF MŰKÖDÉSE

XXVI. FEJEZET

A MŰKÖDÉS ALAPJAI, LEGFONTOSABB SZABÁLYAI

155. A BM OKF folyamatos működését az Alapító Okirat, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normatív rendelkezések, a Szabályzat, valamint az egyes szervezeti egységek ügyrendjei és a munkaköri leírások határozzák meg.

156. Az ügyrend – a feladatok elosztására alkalmas módon – tartalmazza a szervezeti egységeknél jelentkező feladatokat, hatásköröket, illetékességet, a működés rendjét, szabályait, a szervezeti egységeknek a szervezeti tagozódásban elfoglalt helyét, a kiadmányozás szervezeti egységen belüli konkrét rendjét.

157. A munkaköri leírás – a felelősség megállapítására alkalmas módon – többek között tartalmazza az egyes beosztásokban, illetve munkakörökben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a beosztás, illetve munkakör alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat.

158. A szervezeti egységek tevékenységük során kötelesek egymással együttműködni. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek tevékenységi körét is érintő ügyekben az érdekeltekkel egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért annak a szervezeti egységnek a vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése a Szabályzat, illetve az ügyrendje szerint a feladatkörébe tartozik.

159. A személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő beadványokkal, kérelmekkel, szolgálati panaszokkal kapcsolatos döntések előkészítését az a szervezeti egység végzi, amelynek a kérelem, a beadvány vagy a szolgálati panasz tárgya a Szabályzat szerinti feladatkörébe tartozik.

160. A szolgálati elöljáró utasítása alapján az alárendeltek (beosztottak) – szakmai képzettségükre, a feladat jellegére is figyelemmel – kötelesek olyan ügyek eseti, illetve ideiglenes jellegű intézésére is, amelyek a belső normák, illetve a Szabályzat szerint más szervezeti egység feladatkörébe tartoznak.

161. A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének azon módja, mely során az utasítások, szolgálati ügyiratok a szolgálati elöljárótól az alárendelthez vagy a jelentések, kérelmek és panaszok az alárendelttől az alá-fölérendeltségi viszonynak megfelelő egymásra épülő rendben az intézkedésre jogosult elöljáróhoz jutnak.

162. Az alárendeltek részére a szolgálati út betartásával adható utasítás. Amennyiben a szolgálati érdek sérelmet szenvedne, vagy a szolgálati elöljáró akadályoztatása, az ügy sürgőssége, illetve jellege miatt arra nincs mód, a szolgálati út betartásától el lehet tekinteni. A nem közvetlen szolgálati elöljárótól kapott utasítást végre kell hajtani, de arról haladéktalanul jelentést kell tenni a közvetlen szolgálati elöljárónak.

XXVII. FEJEZET

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

163. A BM OKF munkatársa köteles a katasztrófavédelemmel kapcsolatos, tudomására jutott hivatalos információt az illetékes szervezeti egységhez eljuttatni, illetve szükség szerint az információ alapján hivatalból eljárást kezdeményezni.

164. A főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a hivatalvezető, az országos főfelügyelők, a szolgálatvezetők, a főosztályvezetők és az igazgatók (a továbbiakban együtt: vezetők) – jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban foglaltak kivételével – ha felettesük másként nem rendelkezik

164.1. a feladat- és hatáskörüket az alárendeltségükbe tartozókra átruházhatják;

164.2. az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységektől és vezetőktől bármely ügyet magukhoz vonhatnak;

164.3. alárendeltjeik felé az ügyek intézésére érdemi és eljárási utasítást adhatnak;

164.4. megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetve kezdeményezhetik a megsemmisítést vagy a megváltoztatást az illetékes vezetőnél.

165. Hatásköri összeütközés esetén a közös közvetlen felettes vezető jogosult az eljáró szervezeti egység kijelölésére.

166. A felettes vezető rendelkezése alapján a szervezeti egységek, azok vezetői és ügyintézői esetileg kötelesek olyan ügynek az elintézésére is, amely a Szabályzat, az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más szervezeti egység, vezető vagy ügyintéző feladatkörébe tartozik.

167. Az ügyintézésért felelős személy az eljárás során

167.1. áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint végrehajtja az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtését és átmeneti csatolását, illetve a különböző ügyiratdarabok végleges szerelését;

167.2. amennyiben az ügyben más szervezeti egység vagy szerv álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben a felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi;

167.3. az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít, a résztvevőkkel azt aláíratja, és az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat az elektronikus iratkezelő rendszerben rögzíti;

167.4. megállapításait, javaslatait az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi, és elkészíti a kiadmány tervezetét;

167.5. az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz.

168. Az ügyintézés során meg kell tartani az elektronikus és papíralapú ügykezelésre (iratkezelésre) vonatkozó szabályokat.

169. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja a munkavégzése során tudomására jutott adatot (így különösen a minősített adatot, a nem nyilvános adatot, az üzleti titkot tartalmazó adatot, valamint személyes adatot) illetéktelen személynek nem adhatja át, arról engedély nélkül másolatot, kivonatot semmilyen módon és formában nem készíthet, illetve az adat tartalmát nem hozhatja nyilvánosságra vagy illetéktelen személy tudomására.

XXVIII. FEJEZET

A KIADMÁNYOZÁSI JOG GYAKORLÁSA

170. A főigazgató kiadmányozza

170.1. a belügyminiszterhez, a BM rendészeti államtitkárához és az államtitkárokhoz címzett iratokat tartalmuktól függetlenül;

170.2. a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, előterjesztéseket;

170.3. azokat a hatósági határozatokat, amelyek kiadmányozását a Szabályzatban nem ruházta át;

170.4. azokat az iratokat, amelyek kiadmányozásának jogát – jogszabály alapján – nem ruházhatja át, illetve amelynek kiadmányozási jogát magához vonta.

171. A főigazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a főigazgató hatáskörébe tartozó ügyekben – a főigazgató helyett és nevében – a műveleti főigazgató-helyettes gyakorolja.

172. A műveleti és a hatósági főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot

172.1. a főigazgatói aláírásra nem tartozó – a Szabályzat által hatáskörükbe utalt – ügyekben;

172.2. azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó országos főfelügyelőktől, szolgálatvezetőtől, illetve főosztályvezetőktől magához vont;

172.3. a helyettes államtitkárokhoz címzett iratok tekintetében.

173. A gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot

173.1. a főigazgatói aláírásra nem tartozó – a Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

173.2. azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó főosztályvezetőktől magához vonta;

173.3. a helyettes államtitkárokhoz címzett iratok tekintetében.

174. Az országos főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot az általuk irányított országos főfelügyelőség jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a főigazgató és a főigazgató-helyettesek részére fenntartva. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő kiadmányozási joga kiterjed a főfelügyelőségük ügykörébe tartozó közigazgatási hatósági döntésekre.

175. A Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat vezetője gyakorolja a kiadmányozási jogot az általa irányított szolgálat, főosztályok jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a főigazgató és a hatósági főigazgató-helyettes részére fenntartva.

176. A hivatalvezető kiadmányozza mindazokat az iratokat, amelyek kiadmányozására a főigazgató felhatalmazza, valamint a jogszabálytervezetek és kormány-előterjesztések tervezeteinek felterjesztését.

177. A szolgálatvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a szolgálat jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezető részére fenntartva.

178. A főosztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a főosztály jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, a szolgálatvezető, illetve a hivatalvezető részére fenntartva.

179. A humán szolgálatvezető a főigazgató jóváhagyásával gyakorolja a kiadmányozási jogot a tanulmányi és a tanulmányi ösztöndíj-szerződésekkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghatározott képzéseihez szükséges „Támogatói nyilatkozat” kiállításával kapcsolatban és a BM személyügyi helyettes államtitkárhoz címzett iratok tekintetében.

180. Az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője gyakorolja Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vonatkozásában a kiadmányozási jogkört.

181. Az osztályvezető kiadmányozási joga kiterjed az osztály ügykörébe tartozó mindazon ügyekre, amelyekben a kiadmányozás jogát az előzőekben felsorolt vezetők nem tartották fenn a maguk részére.

182. A munkabiztonsági főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot munkavédelmi ügyekben, a határozatok, valamint a BM Személyügyi Főosztály vezetőjéhez címzett, munkavédelmi tárgyú iratok kivételével.

183. A főreferens kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.).

184. A 171–182. pontban meghatározott vezetők kiadmányozási jogát távollétük esetén szervezetszerű vagy ügyrendben felhatalmazott helyettesük gyakorolja.

185. Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kötelezettségvállalási Szabályzatában foglaltak szerint történik.

186. A belső szabályozó eszközök előkészítésének és kiadásának rendjét külön belső norma szabályozza.

187. A Szabályzatban meg nem határozott kiadmányozás módjára vonatkozó részletes szabályok tekintetében az Iratkezelési Szabályzat előírásai az irányadók.

XXIX. FEJEZET

VEZETŐI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA

188. Az ügy elintézéséért az ügyintéző és a kiadmányozó egyaránt felelős.

189. Az ügyintéző köteles a felettes vezető utasításai szerint eljárni. Ha az ügyintéző a felettes vezető rendelkezéseivel nem ért egyet, köteles azt a felettes vezetőjének szóban megindokolni, ezt követően ellenvéleményét külön iratban vagy az elektronikus iratkezelő rendszerben jogosult feltüntetni, a tervezetet azonban felettesének utasítása szerint köteles elkészíteni.

190. A szabályszerű és a szolgálati úton előterjesztett véleményéért az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti. Az ügyintéző külön jogszabályban meghatározott kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások megtagadására.

191. Az intézkedésnek a felettes vezető által módosított részéért vagy az olyan intézkedéséért, amellyel az ügyintéző (felülvizsgáló) nem ért egyet, és amely kifejezetten a felettes vezető utasítására készült, kizárólag a felettes vezető a felelős.

192. A BM OKF-re érkezett minden ügyben a jogszabályok által vagy egyéb módon meghatározott határidők megtartásával kell választ adni. Az ügyhöz tartozó határidőt és azok módosítását az elektronikus iratkezelő rendszerben kell dokumentálni.

193. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének és védelmének szabályait belső norma határozza meg.

XXX. FEJEZET

A FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

194. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv célkitűzéseit, a vezető-irányító munka, a szakmai, gazdálkodási, humán, ellenőrzési és hivatali szakterületek éves fő feladatait a főigazgató határozza meg az éves munkaprogramban, amely a tervezés, értékelés és minősítés alapja.

195. Az éves munkaprogram megvalósítása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv valamennyi szintjén a tervezett feladatokat a féléves vezetői munkaterv, illetve a havi naptári és ellenőrzési terv tartalmazza.

196. A munkatervezés és az éves tevékenység értékelésének rendjét belső norma szabályozza.

XXXI. FEJEZET

A SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK ÁTADÁSÁNAK RENDJE

197. A beosztások átadása történhet végleges, illetve 60 napot meghaladó távollét esetén ideiglenes jelleggel. A végleges jellegű átadás-átvételre biztosítandó időtartamok

197.1. főigazgató-helyettesi, országos főfelügyelői beosztások esetén: 3–4 hét;

197.2. hivatal-, szolgálat-, főosztályvezetői beosztások esetén: 2–3 hét;

197.3. osztályvezetői, csoportvezetői beosztások esetén (a nagyságtól függően): 1–2 hét;

197.4. raktárosi, ügyintézői beosztások esetén (a feladat mértékétől függően): 1 hét.

198. Az ügykörök átadásának főbb szabályai

198.1. a szervezeti egységek vezetőinek személyében bekövetkezett változás esetén az ügykörök átadás-átvételéről ütemtervet kell készíteni a közreműködők nevesítésével. Az eljárásban részt vesz az átadó, az átvevő, a Hivatal e feladattal megbízott képviselője, valamint mindazok, akiket erre esetenként a főigazgató vagy az általa felhatalmazott helyettese kijelöl;

198.2. a BM OKF főosztályvezetői vagy magasabb beosztás átadás-átvételét főigazgatói utasításra az Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzi;

198.3. a 198.1. pontba nem tartozó ügyintézői, ügykezelői munkakörökben a függőben lévő ügyeket az átadó a vezetője által kijelölt átvevő, ennek hiányában a szervezeti egység vezetője részére adja át;

198.4. az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni;

198.5. az ügyiratok átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok tekintetében az Iratkezelési Szabályzat előírásai az irányadók.

199. Az összeférhetetlenség vonatkozásában (bejelentés, engedélyezés stb.) a külön jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni.

XXXII. FEJEZET

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA

200. A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályairól külön főigazgatói belső norma rendelkezik.

XXXIII. FEJEZET

A BM OKF SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÜGYRENDJE ÉS A TERÜLETI SZERVEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

201. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szervezeti és működési szabályzata, illetve az ezekre épülő ügyrendek és a felettes vezető utasításai határozzák meg.

202. A jóváhagyások rendje

202.1. A főigazgató hagyja jóvá

202.1.1. a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét,

202.1.2. a területi és a területi jogállású szervek szervezeti és működési szabályzatát.

202.2. műveleti és a hatósági főigazgató-helyettes hagyja jóvá a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

202.3. A gazdasági főigazgató-helyettes hagyja jóvá a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

VII. RÉSZ

FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

XXXIV. FEJEZET

A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

203. A BM OKF gazdálkodási feladatait jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normák, valamint a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet ügyrendje határozza meg.

XXXV. FEJEZET

AZ ADATVÉDELMI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA

204. A BM OKF adatkezelési, adatbiztonsági, adatszolgáltatási és adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységét külön belső normák szabályozzák. A Biztonsági Főosztály vezetője a főigazgató közvetlen alárendeltségébe, a BM OKF adatvédelmi tisztviselője a Biztonsági Főosztály, az Ügyviteli Iroda vezetője pedig a Hivatal állományába tartozó személy.

XXXVI. FEJEZET

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZER BIZTONSÁGÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY

205. Az informatikai biztonsági felelős a Biztonsági Főosztály szervezetén belül a hatályos jogszabályok és a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzata alapján látja el feladatait, hatásköre a BM OKF által felügyelt elektronikus információs rendszerekre terjed ki. Felel a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért.

XXXVII. FEJEZET

AZ ELLENŐRZÉSEK RENDJE

206. A BM OKF hatáskörébe tartozó ellenőrzések rendjét az Ellenőrzési Szabályzat, a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a főigazgató által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv, féléves ellenőrzési és felügyeleti terv, a havi naptári és ellenőrzési terv, valamint a Mobil Ellenőrzési Osztály havi ellenőrzési terve határozza meg.

207. A szervezeti egységek vezetői kötelesek az általuk irányított szervezet munkáját folyamatosan ellenőrizni, ennek keretében az ügyintézőket a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatni.

XXXVIII. FEJEZET

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS RENDJE

208. A BM OKF hatáskörébe tartozó szakmai továbbképzések rendjét a főigazgató határozza meg.

XXXIX. FEJEZET

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS RENDJE

209. A nemzetközi kapcsolatok rendje

209.1. a BM OKF, valamint területi szervei nemzetközi kapcsolatainak meghatározása, irányítása és felügyelete a főigazgató hatásköre, amelyet közvetlenül vagy a Nemzetközi Főosztály útján gyakorol;

209.2. külföldi, országos hatáskörű katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzoltó és más szervekkel, illetve az egész országot érintő nemzetközi szervezettel a kapcsolat felvétele, a kapcsolattartás és a levelezés (levél, fax, e-mail stb.) a főigazgató hatáskörébe tartozik, és kizárólag a Nemzetközi Főosztály útján valósul meg. A fenti tárgyban külföldre küldendő valamennyi levél főigazgató részére történő felterjesztése a Hivatal útján történik;

209.3. a Nemzetközi Főosztály aláírásával jegyez valamennyi hazai jelentést, intézkedést és javaslatot, amelynek kihatása van vagy lehet a nemzetközi kapcsolatokra. A Nemzetközi Főosztály operatív ügyekben külföldi partnereivel és a rendészeti attasékkal önálló kapcsolattartásra és levelezésre jogosult. A nemzetközi kapcsolattartás funkcionális e-mail-címe a hucivpro@katved.gov.hu;

209.4. a területi szervek szervezik a nemzetközi együttműködést a határ menti és szomszédos országokkal, szolgálati kiutazás esetén a fogadókészség megteremtése és az utazás megszervezése az adott területi szerv feladata;

209.5. engedélyeztetni kell a szolgálati céllal, bármely rövid időre érkező külföldi személyek vagy delegációk fogadását, illetve a hazánkban akkreditált külföldi diplomaták, diplomáciai és konzuli képviselők fogadását is;

209.6. a külföldi szervezetektől, személyektől, diplomáciai vagy konzuli képviselőktől származó megkereséseket, találkozókra tett javaslatokat szolgálati úton jelenteni kell;

209.7. a BM OKF, valamint területi szervei a következő évi kiutazási és fogadási igényeiket minden évben október 15-ig megküldik a Nemzetközi Főosztálynak, amelyet az az éves kiutazás és fogadási tervbe foglal. Az éves kiutazási és fogadási tervet a főigazgató hagyja jóvá;

209.8. külföldi szervezettel, személlyel bel- vagy külföldön folytatott hivatalos tárgyaláshoz előzetesen (15 nappal előbb) tárgyalási tervet, külföldi kiutazásról a hazaérkezést, illetve a hazai találkozót követő 15 napon belül jelentést (fogadási jelentés, úti jelentés) és elszámolást kell készíteni. A tárgyalási tervet, a jelentést és az elszámolást a Hivatal útján jóváhagyásra fel kell terjeszteni a kiutazást/fogadást engedélyező vezetőnek;

209.9. a nemzetközi kapcsolattartás, munkavégzés valamint a katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés rendjéről külön szabályzat szól.

XL. FEJEZET

A SAJTÓ- ÉS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS RENDJE

210. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje

210.1. a BM OKF országos tevékenységéről, időszerű feladatairól, rendezvényeiről, a katasztrófavédelem helyzetéről, stratégiai koncepciókról, tervekről, országos szintű gyakorlatokról és nemzetközi szakmai kapcsolatokról a főigazgató által kijelölt vezető – az internet, a sajtó, illetve a műsorszolgáltatók közreműködésével – tájékoztatja a közvéleményt;

210.2. a katasztrófa, katasztrófaveszély, valamint tűzoltás és műszaki mentés helyszínén a sajtószervek képviselőit a katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású képviselője vagy a BM OKF szóvivője, szóvivő-helyettese, illetve a területi szervek kijelölt képviselője tájékoztathatja;

210.3. a főigazgató által kijelölt személyek hatáskörükbe tartozó szakmai kérdésekről teljes felelősséggel nyilatkozhatnak. A nyilatkozattételre kijelölt személy előzetesen egyeztet a szóvivővel, a nyilatkozat tényét és tartalmát utólag jelenteni köteles;

210.4. a tájékoztatási tevékenység során a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára, az üzleti titok megőrzésére és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani;

210.5. a média tájékoztatásának rendjét külön belső norma szabályozza. A nyilatkozatok során a hatályos normákat be kell tartani, a nyilatkozat nem járhat a tűz-, polgári, és katasztrófavédelmi szakmai érdekek és mások jogainak sérelmével.

XLI. FEJEZET

AZ ÉRTEKEZLETEK RENDJE

211. Az értekezletek rendje

211.1. napi pontosítás

211.1.1. tárgya: a központi főügyeleti főosztályvezetői és szóvivői jelentések, valamint a napi aktualitások vezetői áttekintése,

211.1.2. résztvevők: főigazgató, főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, főigazgatói közvetlen irányítás alatt álló szolgálatvezetők, központi főügyeleti főosztályvezető (csak a napi jelentés idejére), szóvivő, távollétük esetén szervezetszerű helyetteseik;

211.2. havi főigazgatói vezetői értekezlet – naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

211.2.1. tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok megtárgyalása,

211.2.2. résztvevői: a 211.1.2. pont szerint, valamint az országos főfelügyelők és a megelőzési és engedélyezési szolgálat vezetője,

211.2.3. rögzítés: emlékeztető;

211.3. havi országos igazgatói értekezlet – naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

211.3.1. tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok és az aktuális feladatok megtárgyalása,

211.3.2. résztvevők: a 211.2.2. pont szerint, valamint az igazgatói beosztást betöltők és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet vezetője;

211.4. havi titkárságvezetői koordináció

211.4.1. tárgya: a tárgyhónapra meghatározott titkársági feladatok összehangolása,

211.4.2. résztvevők: főigazgatói, főigazgató-helyettesi titkárságvezetők, valamint a hivatal, a szolgálatok és az országos főfelügyelők titkárságvezetői;

211.5. negyedéves főigazgatói beszámoltatás

211.5.1. tárgya: a 211.2.2. pont szerinti vezetők negyedéves szóbeli értékelő jelentése az általuk irányított terület működéséről, vezetői-irányítói tapasztalataikról, beosztott vezetőik megítéléséről, a következő negyedév általuk tervezett feladatairól;

211.6. féléves főigazgatósági személyi állománygyűlés

211.6.1. tárgya: féléves teljesítmény főigazgatói értékelése, a következő félév legfontosabb feladatainak és elvárásainak meghatározása,

211.6.2. résztvevők: a BM OKF valamennyi vezetője és érdemi ügyintézője;

211.7. BM OKF éves parancsnoki értekezlet (BM éves vezetői értekezlet után)

211.7.1. tárgya: az éves munka értékelése,

211.7.2. résztvevők

211.7.2.1. főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, szolgálatvezetők, országos főfelügyelők, főosztály- és osztályvezetők,

211.7.2.2. igazgatók, helyetteseik, megyei főfelügyelők, kirendeltségvezetők, tűzoltóparancsnokok,

211.7.2.3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet vezetője, helyettese, tanszékvezetői,

211.7.2.4. KOK igazgatója, helyettesei, szakcsoportvezetői,

211.7.2.5. Tanácsadó Testületek elnökei és a Tudományos Tanács elnöke.

212. A BM OKF vezetői fórumrendszerüket saját hatáskörben szabályozzák a 210. pont figyelembevételével.

213. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetői fórumrendszerét, valamint az éves tevékenység értékelésének rendjét belső norma szabályozza.

214. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek szükség szerint állománygyűlést hívnak össze, amelyen az adott szervezet teljes személyi állománya részt vesz. Az állománygyűlésen az elmúlt időszak alatt elvégzett feladatok értékelésére, az aktuális és jövőben végrehajtásra kerülő feladatok meghatározására kerül sor.

1. függelék

A BM OKF IRÁNYÍTÁSI RENDJE
A szervezeti egységek vezetői, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó területi és területi jogállású szerveinek vezetői
I. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik
1. műveleti főigazgató-helyettes;
2. hatósági főigazgató-helyettes;
3. gazdasági főigazgató-helyettes;
4. főigazgatói titkárságvezető;
5. hivatalvezető;
6. ellenőrzési szolgálatvezető;
7. humán szolgálatvezető;
8. kommunikációs szolgálatvezető;
9. biztonsági főosztályvezető;
10. területi szervek és területi jogállású szervek igazgatói.
II. A műveleti főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik
1. országos tűzoltósági főfelügyelő;
2. országos polgári védelmi főfelügyelő;
3. központi főügyeleti főosztályvezető.
II. a) Az országos tűzoltósági főfelügyelő irányítása alá tartozik
1. tűzoltósági főosztályvezető;
2. tűzvédelmi főosztályvezető.
II. b) Az országos polgári védelmi főfelügyelő irányítása alá tartozik
1. tervezési és védelmi igazgatási főosztályvezető;
2. veszélyhelyzet-kezelési főosztályvezető.
(Az országos polgári védelmi főfelügyelő felügyelete mellett működik a HUNOR Mentőszervezet, a HUSZÁR Mentőszervezet, a Központi Rendeltetésű Polgári Védelmi Szervezet.)
III. A hatósági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik
1. megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető;
2. országos iparbiztonsági főfelügyelő.
III. a) A megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető irányítása alá tartozik
1. vízügyi és vízvédelmi főosztályvezető;
2. tűzmegelőzési főosztályvezető;
3. atomerőmű engedélyezési főosztályvezető.
III. b) Az országos iparbiztonsági főfelügyelő irányítása alá tartozik
1. kritikus infrastruktúra koordinációs főosztályvezető;
2. veszélyes szállítmányok főosztályvezető;
3. veszélyes üzemek főosztályvezető.
IV. A gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik
1. költségvetési főosztályvezető;
2. műszaki főosztályvezető;
3. informatikai főosztályvezető;
4. beruházási és fejlesztési főosztályvezető.
V. A hivatalvezető irányítása alá tartozik
1. nemzetközi főosztályvezető;
2. jogi főosztályvezető;
3. igazgatási főosztályvezető.
VI. A humán szolgálatvezető irányítása alá tartozik
1. személyzeti főosztályvezető;
2. Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezető;
3. országos egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági központvezető.
VI./A. A humán szolgálatvezető szakirányítása mellett végzi tevékenységét a KOK igazgatója.
VII. Az ellenőrzési szolgálatvezető irányítása alá tartozik
1. revizori főosztályvezető;
2. belső ellenőrzési és felügyeleti főosztályvezető;
3. mobil ellenőrzési osztályvezető.

3. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke
– főigazgató
– főigazgató-helyettes
– hivatalvezető
– országos főfelügyelő
– területi besorolású katasztrófavédelmi szervezet igazgatója, igazgató-helyettese, kirendeltségvezetője, tűzoltóparancsnoka
– szolgálatvezető
– főosztályvezető
– főosztályvezető-helyettes
– osztályvezető
Ellenőrzési Szolgálat, Revizori Főosztály
– kiemelt főreferens (revizori)
Humán Szolgálat
– kiemelt főreferens (fegyelmi)
Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet valamennyi érdemi ügyintézői munkaköre
Biztonsági Főosztály
− titkos ügykezelő
Hivatal, Igazgatási Főosztály, Ügyviteli Iroda
− kiemelt főelőadó
− munkaköri leírása alapján titkos ügykezelő
Beruházási és Fejlesztési Főosztály
– kiemelt főreferens
– kiemelt főelőadó
– kiemelt szakügyintéző
– munkavállaló
1

Az utasítást az 1/2023. (III. 14.) BM OKF utasítás 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 15. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező utasítás 3-4. §-át.

2

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére