• Tartalom

30/2022. (VII. 29.) HM utasítás

30/2022. (VII. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.12.29.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 30/2022. (VII. 29.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jogállás és alapadatok

1. § (1) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) önálló jogi személyiséggel rendelkező, különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv.

(2) A HM alapadatai a következők:

1. megnevezése: Honvédelmi Minisztérium;

2. rövidítése: HM;

3. angol megnevezése: Ministry of Defence of Hungary;

4. német megnevezése: Verteidigungsministerium von Ungarn;

5. francia megnevezése: Ministere de la Défense de Hongrie;

6. postacíme: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.;

7. postafiók címe: 1885 Budapest, Pf. 25;

8. vezetője, mint a fejezetet irányító szerv vezetője: honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter);

9. alapítója: az Országgyűlés;

10. alapítás dátuma: 1848. április 11.;

11.2 alapító okirat kelte, száma: 2023. december 12., KIHÁT/1779/3/2023.;

12. jogállása: a költségvetési törvény által meghatározott, a központi költségvetésben fejezetet alkotó központi költségvetési szerv;

13. számlavezetője: Magyar Államkincstár;

14. előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-01780499;

15. adóigazgatási azonosító száma: 15701051-2-51;

16. PIR-törzsszáma: 701059;

17. szakágazati besorolása: 841103 Minisztériumok tevékenysége;

18. kormányzati funkciószáma és megnevezése: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység.

(3) A HM vállalkozási tevékenységet nem végez.

(4) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. fejezete.

(5) A HM létrehozásáról rendelkező jogszabályok:

a) a független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. § g) pontja és

b)3 a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. § f) pontja.

2. Szervezeti felépítés

2. § (1) A HM önálló szervezeti egységei

a) a Miniszteri és Államtitkári Kabinet,

b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdése szerinti szakmai felsővezető titkársága,

c) a főosztály.

(2) Nem önálló szervezeti egység az osztály és a Kit. 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető titkársága.

(3) A HM hivatali szervezetét a Kit.-ben meghatározott eltérésekkel az önálló szervezeti egységek alkotják.

3. § (1) A HM szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az önálló szervezeti egységek feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(3) Az önálló szervezeti egységek tagozódását a 3. függelék tartalmazza.

(4)4 A 4. függelék tartalmazza a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezeteket (a továbbiakban: honvédelmi szervezet), a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetnek nem minősülő a sportról szóló 2004. évi I. törvényben a sportpolitikáért felelős miniszter részére meghatározottakkal összefüggő feladatokat ellátó szervezeteket (a továbbiakban: sport költségvetési szervek), valamint a miniszter által az állam nevében – Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium megnevezéssel – alapított, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményt (a továbbiakban: HKK), valamint a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokat. A miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek esetében a 4. függelék tartalmazza a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti honvédségi szervezetek (a továbbiakban: honvédségi szervezet) kivételével a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró, a Kit. 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti politikai felsővezetőt és a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezetőt (a továbbiakban együtt: minisztériumi felsővezető).

(5)5 A HM képviseletében eljáró miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos feladatokat ellátó minisztériumi felsővezetőket az 5. függelék tartalmazza.

(6) Az egyes ágazatok tekintetében a közigazgatási hatósági döntések, valamint az egyéb intézkedések kiadmányozási rendjét a 6. függelék tartalmazza.

(7) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontja alapján a HM vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyeinek, beosztásainak meghatározását a 7. függelék tartalmazza.

(8) A HM-ben működő miniszteri biztos jogállásával, felelősségi körével, feladataival kapcsolatos rendelkezéseket e Szabályzat és a kinevezéséről szóló közjogi szervezetszabályozó eszköz tartalmazza.

(9)6 Ahol e Szabályzat katonai vezetőt említ, azon a Honvéd Vezérkar főnökét (a továbbiakban: HVKF) és helyettesét kell érteni.

(10) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében az illetékes helyettes államtitkár nem utasítható. Az irányító hatósági önállóságuk megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó főosztályok együttműködnek az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információ teljes körű átadásában.

II. Fejezet

A VEZETÉS RENDJE

3. Miniszter

4. § (1) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között felelős a honvédelemért, a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért, védelmi fejlesztésekért, sportpolitikáért, sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért, vezeti a HM-et, és gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat meghatároz.

(2) A miniszter a HM vezetőjeként

a) meghatározza a HM szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait,

b) meghatározza a miniszteri programot, meghatározza és jóváhagyja a HM jogalkotási, illetve intézményi munkatervét és az ágazati célkitűzéseket,

c) meghatározza a személyzeti és munkaügyi tevékenység alapelveit, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét, a gazdálkodás, az ellenőrzés, a munkavégzés, az ügyintézés, az iratkezelés és a titokvédelem előírásait,

d) megállapítja az irányítás és a felügyelet rendjét,

e) gyakorolja a jogszabályban meghatározott alapítói jogokat, ennek keretében a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz az irányítása alatt működő honvédelmi szervezetnek nem minősülő szervezet alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről,

f) a jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban meghatározottak kivételével jóváhagyja az irányítása, felügyelete alatt álló honvédelmi szervezetek és sport költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatát,

g) kitüntetéseket, címeket és díjakat adományoz, illetve von meg,

h) irányítja a jogszabályban irányítása alá rendelt költségvetési szerveket,

i) gyakorolja az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények esetében az egészségügyről szóló törvény szerinti, a miniszter kizárólagos irányítási jogkörébe tartozó fenntartói jogokat,

j) az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében biztosítja az európai uniós fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

(3) A miniszter gyakorolja a tulajdonosi, alapítói, felügyeleti, közreműködői jogokat a jogszabály vagy megállapodás alapján a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a HM alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok felett.

(4) A miniszter a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjeként gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott hatásköröket és feladatokat.

(5)7 A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt minisztériumi irányítási rendtől, valamint e Szabályzatban meghatározott irányítási, felügyeleti, továbbá tulajdonosi, alapítói joggyakorlási rendtől írásban eltérhet, illetve az irányítási jogköröket és az ezek gyakorlása körében történő kiadmányozást magához vonhatja.

5. § (1) A miniszter – ha a jogszabály vagy e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – kiadmányozza

a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,

b) a törvényjavaslat és az országgyűlési határozati javaslat országgyűlési tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat,

c) – a megkeresés tartalmától függően – az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott választ,

d) a miniszteri rendeletet, a hatáskörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközt,

e) a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak, az Állami Számvevőszék elnökének, az alapvető jogok biztosának címzett iratot,

f) a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz által a miniszter hatáskörébe utalt döntést.

(2) A miniszter jóváhagyja a családalapítási támogatáskeret, a magasabb parancsnoki segélykeret, illetményelőleg-keret összegének megállapítására vonatkozó felterjesztést.

(3)8 A miniszter dönt a HVKF által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra javasolt, valamint a már feleslegessé nyilvánított hadfelszerelési eszközök további hasznosítási lehetőségeire vonatkozó javaslatokról.

(4)9 A miniszter meghatározza a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH) rendszeresített eszközök esetében a rendszerintegráció feladatait, így különösen a régi rendszerek kivezetését és az új rendszerek bevezetését.

(5)10 A miniszter jóváhagyja a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére vonatkozó eljárás kezdeményezését.

6. § (1) A miniszter irányítja

a) a parlamenti államtitkár,

b)11 a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár,

c)12 a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár,

d) a sportért felelős államtitkár,

e) a közigazgatási államtitkár,

f) a Miniszteri Kabinet kabinetfőnökének,

g)13 a HM Belső Ellenőrzési Főosztály vezetőjének (belső ellenőrzési vezető),

h)14 a HM Katonai Örökség Főosztály vezetőjének,

i) a biztonsági vezető szakmai,

j) az adatvédelmi tisztviselő szakmai,

k) az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy szakmai,

l) a miniszteri biztos

tevékenységét.

(2)15 A miniszter jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint a Kormány átruházott hatáskörében irányítja a HVKF tevékenységét.

(2a)16 A miniszter jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint a Kormány átruházott hatáskörében a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár útján irányítja Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója tevékenységét.

(3)17 A miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján az e Szabályzatban meghatározott módon gyakorolja a tulajdonosi jogokat a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok állami tulajdonú részesedése felett.

(4) A miniszter tevékenységének ellátását a Miniszteri Kabinet segíti.

(5) A miniszter – feladatkörével összefüggésben – adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

7. § (1) A miniszter akadályoztatása esetén – a Kit. 21. §-ára figyelemmel – általános helyettesítési joggal, miniszterhelyettesként a parlamenti államtitkár intézkedik, kiadmányoz és – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – helyettesíti a minisztert.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés, ha a helyettesítést jogszabály kizárja, így különösen az 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben, az alapító, módosító és megszüntető okirat kiadása, a költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének, valamint biztonsági vezetőjének és a helyettes biztonsági vezetőjének kinevezési vagy megbízási okirata kiadmányozása esetében.

(3) A miniszter és a parlamenti államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a minisztert – a Kit. 21. §-ára és a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – jogszabály, kormányhatározat vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva az általa kijelölt minisztériumi felsővezető helyettesíti.

4. Parlamenti államtitkár

8. § (1) A parlamenti államtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít. Feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(2) A parlamenti államtitkár

1. miniszterhelyettesként végzi feladatait, a miniszter akadályoztatása esetén a 7. § (1) bekezdése szerint jár el,

2. közreműködik a HM feladataival összefüggő szakpolitikai elvek és stratégiák kialakításában,

3. közreműködik a HM Országgyűléssel összefüggő feladatainak ellátásában,

4. irányítja a parlamenti munka adminisztratív feladatait, és támogatja a miniszter országgyűlési munkáját,

5. kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel, a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, valamint a minisztériumok parlamenti államtitkáraival,

6. feladatkörét érintően előzetesen véleményezi

a) a hivatalos és nyilvános miniszteri és államtitkári látogatásokat,

b) a támogatási döntéseket,

c) a fejlesztési igényeket,

7. a honvédelmi feladatok kapcsán szakpolitikai iránymutatást és véleményt ad a miniszter és az államtitkárok felé,

8. az országgyűlési munkájához kapcsolódó ügyben az önálló szervezeti egységek vezetőjétől jelentést, illetve feladat-végrehajtást kérhet,

9. gondoskodik szakterületét érintően az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közfeladat kataszter karbantartásáról,

10.18 feladat- és hatáskörében irányítja a HM honvédelmi stratégiájából eredő feladatok előkészítését, ellenőrzi azok végrehajtását,

11.19

12. felterjeszti a miniszter részére a kiemelkedő katonai vagy történelmi személyiségek, továbbá az első, valamint a második világháború során vagy azokkal összefüggésben hősi halált halt magyar katonák Hősök Parcellájában történő temetésére vonatkozó engedélyt,

13. véleményezi és jóváhagyásra megküldi a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét, valamint jóváhagyja az irányítása alá tartozó miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet (a továbbiakban: HM szervezet) szervezeti és működési szabályzatát,

14.20 előkészíti a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Katonai Emlékpark KNkft.) összefüggő szakmai előterjesztéseket,

15. irányítja

a) a katonai emlékhely- és hadisírgondozással kapcsolatos feladatokat, melynek során a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak (a továbbiakban: HM HIM) és a katonai vezetőknek feladatot szabhat,

b) a HM HIM működését,

16.21 szakmai felügyeletet gyakorol Katonai Emlékpark KNkft., valamint a HM HIM tevékenysége felett, a hatáskörükben érintett államtitkárral, miniszteri biztossal és helyettes államtitkárral együttműködésben,

17.22 ellátja a Honvédelmi Ágazati Értéktár Bizottság elnökének feladatait,

18.23

19.24 a miniszter akadályoztatása esetén részt vesz a miniszter helyetteseként a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport, valamint a hatáskörébe tartozó testületek és munkacsoportok ülésein, ezzel kapcsolatban a HM illetékes szervezeti egységeitől, valamint honvédelmi szervezettől és sport költségvetési szervezettől felkészítőt kérhet,

20.25 folyamatos munkakapcsolatot tart fent a HVKF-fel, a HM vezetésével, szervezeti egységeivel, háttérintézményeivel és más állami szervekkel,

21.26 véleményezi a Honvédelmi Sportszövetséggel, a hazafias, honvédelmi neveléssel, a honvédelmi ágazati rehabilitációval, kapcsolatos támogatói döntési javaslatot,

22.27 szakterületét érintően közreműködik a háborús kegyeleti tevékenység végzésére kijelölt honvédségi szervezet által ellátott feladatok végzésében,

23. ellátja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat.

(3) A parlamenti államtitkár az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezéseinek betartásával, a miniszter előzetes jóváhagyásával kiadmányozza az Országgyűlés interpellációk, írásos kérdések megválaszolásával kapcsolatos válaszokat.

(4) A parlamenti államtitkár kiadmányozás esetén a miniszterhelyettes megnevezését is használhatja.

(5)28 A parlamenti államtitkár irányítja a hadisírok, a hősi emlékművek és a hősi emlékhelyek megőrzését szolgáló kétoldalú kormánymegállapodások és normatív szabályozók előkészítésével összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatokat.

9. § (1) A parlamenti államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Parlamenti Államtitkári Kabinet működik.

(2) A parlamenti államtitkár irányítja

a) a HM Parlamenti Államtitkári Kabinetfőnök,

b) a HM Parlamenti Főosztály vezetőjének és

c)29

tevékenységét.

(3) A parlamenti államtitkár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 6/A. § (1) bekezdése figyelembe vétele mellett irányítja a HM HIM vezetőjének tevékenységét.

(4) A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – távolléte vagy akadályoztatása esetén

a) feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben a közigazgatási államtitkár,

b) az a) pont alá nem tartozó egyéb kérdésekben a parlamenti államtitkári kabinetfőnök

helyettesíti.

5.30 Katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár

10. § (1) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a miniszternek a katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányításáért való felelősségi körébe tartozó feladatai keretében, a miniszter által átruházott jogkörben

1.31 gyakorolja a KNBSZ tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c)–i) pontjában meghatározott jogosítványokat, valamint segíti a miniszter egyéb irányítási jogainak gyakorlását,

2.32 törvényen, kormányrendeleten vagy egyéb kormányzati döntésen alapuló feladatok végrehajtására feladatot határoz meg, utasítást ad a KNBSZ főigazgatójának,

3.33 ellenőrzi a KNBSZ törvényes és rendeltetésszerű működését, felügyeli feladatai szakszerű végrehajtását,

4.34 jóváhagyja a KNBSZ szervezeti és működési szabályzatát,

5.35 jóváhagyja a KNBSZ új állománytábláját, továbbá állománytáblájának módosítását,

6.36 jóváhagyja a KNBSZ főigazgatójának kül- és biztonságpolitikai szempontokat érintő, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó javaslatait,

7. jóváhagyja a titkos információgyűjtés belső eljárási és engedélyezési szabályait,

8. koordinálja a nemzetbiztonság katonai elemét érintő információk elemzését és értékelését, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 7. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás folyamatát, valamint az ezekkel összefüggő kormányzati döntés-előkészítést támogató munkát,

9.37 meghatározza a KNBSZ időszerű feladatait, és ezzel összefüggésben közreműködik a nemzetbiztonság katonai elemét és a honvédelmi érdeket érintő információigények – törvényben meghatározottak szerinti – azonosításában, begyűjtésében,

10.38 irányítja a KNBSZ főigazgatója által koordinált azon tevékenységeket, amelyek során a honvédelmi érdek érvényesítése a nemzetbiztonság katonai elemeinek fokozott érintettségével valósul meg,

11.39 utasítást ad a KNBSZ főigazgatójának az országos jelentőségű, valamint a Kormány, a Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport által meghatározott ügyekben a nemzetbiztonság katonai elemeit és a honvédelmi érdeket érintő elemző-értékelő és ágazati szintű koordinációs tevékenység lefolytatására,

12.40 válaszol a Kormány tagja által a miniszterhez intézett, a KNBSZ tevékenységével összefüggő megkeresésekre érintő információs igényre,

13.41 javaslatot tesz a KNBSZ költségvetésére,

14.42 a KNBSZ költségvetési gazdálkodása tekintetében – a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – gyakorolja a jogszabályokban meghatározott tervezési, előirányzat-átcsoportosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, valamint ellenőrzési kötelezettségeket és jogokat,

15.43 kezdeményezi a KNBSZ főigazgatójának és főigazgató-helyetteseinek nemzetbiztonsági ellenőrzését,

16.44 a KNBSZ személyi állománya tekintetében a honvédek jogállásáról szóló törvény, vagy az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletek szerint a miniszter hatáskörébe tartozó esetekben javaslatot tesz a miniszter részére,

17.45 ellátja a KNBSZ miniszteri irányításából a miniszter rendelkezése alapján rá háruló további feladatokat.

(2) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a miniszternek a katonai és a katonai nemzetbiztonsági kibertérműveleti felkészülésnek és a kibertérműveleti feladatok végrehajtásának irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladatai keretében, a miniszter által átruházott jogkörben irányítja a kibertérműveleti tevékenységek ágazati szintű feladatait.

(3) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár folyamatos kapcsolatot tart fenn a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral, a nemzeti információs államtitkárral, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő helyettes államtitkárral.

(4)46 A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a KNBSZ tekintetében önálló hatáskörben

a)47 a KNBSZ főigazgatójával együttműködve gondoskodik a minisztérium nemzetbiztonsági feladatokat érintő szakmai álláspontjának kialakításáról és képviseletéről,

b)48 véleményezi a KNBSZ működését, a feladat- és hatáskörüket érintő kormányzati döntések tervezeteit, valamint a KNBSZ-től érkező javaslatokat, fejlesztési koncepciókat,

c)49 meghatározza a KNBSZ-t érintő kormányzati döntés-előkészítéshez szükséges koordinációs feladatokat,

d) kezdeményezi vagy javasolja a feladat- és hatáskörét érintő jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadását vagy módosítását,

e)50 javaslatot tesz a KNBSZ főigazgatójának normatív utasítások kiadására vagy módosítására,

f)51 a KNBSZ parlamenti ellenőrzésével összefüggésben segíti a miniszternek az Országgyűlés, annak Nemzetbiztonsági bizottsága irányában fennálló tájékoztatási, beszámolási, jelentéstételi és válaszadási kötelezettségeinek teljesítését,

g) előkészíti és a miniszter elé terjeszti az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő vagy országgyűlési képviselő által a miniszterhez intézett, a katonai nemzetbiztonsági tevékenységet érintő megkeresésre adott miniszteri válasz tervezetét,

h) kapcsolatot tart nemzetközi partnerszolgálati együttműködés elősegítése érdekében a partnerszolgálatok kormányzati irányításában részt vevő külföldi szervezetekkel és személyekkel,

i)52 javaslatot tesz a KNBSZ főigazgatójának és a főigazgató-helyetteseinek kinevezésére, kezdeményezi a tábornokok kinevezését, előléptetését,

j)53 engedélyezi a KNBSZ főigazgatójának külföldi kiutazásait és a vendégfogadásokat,

k)54 felterjeszti a KNBSZ által a miniszternek címzett megkereséseket.

(5) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár egyéb feladatai körében

a) szakterületén gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, és meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

b) véleményt nyilvánít a véleményezésre érkezett feladat- és hatáskörét érintő előterjesztés, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetéről,

c) biztosítja a feladat- és hatáskörét érintő miniszteri és kormányzati döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok összeállítását, valamint a miniszteri döntésből eredő feladatok megvalósulását,

d) részt vesz a kiberbiztonság tárgykörében az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményei döntéshozatalában képviselendő kormányzati álláspont kialakításában és képviseletében, illetve ellátja ennek ágazati koordinációját, valamint részt vesz az ezzel összefüggő kormányzati feladatok teljesítésében,

e)55 tájékoztatást kérhet és követelményeket határozhat meg a KNBSZ belső biztonsági és bűnmegelőzési, valamint objektumai műveleti védelmi tevékenységével összefüggésben, szervezi és koordinálja ezen tevékenységek szakszerűségének és jogszerűségének ellenőrzését,

f)56 folyamatosan vizsgálja a KNBSZ törvényben meghatározott alaptevékenységének közösen kihasználható együttműködési lehetőségeit, javaslatot tesz a hatékonyság fokozása érdekében,

g)57 kivizsgálja a KNBSZ tevékenységével és a KNBSZ hivatásos állományú tagja által foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos, valamint a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény szerinti panaszokat, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a panaszost,

h) együttműködik a Védelmi Tanács titkári feladatait ellátó állami vezetővel,

i)58 irányítja a KNBSZ különleges jogrendre vonatkozó feladatainak előkészítését és végrehajtását.

(6) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár egyéb szakmai feladatkörében meghatározza az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a haderőfejlesztést és a védelmi ipari fejlesztési programot érintő, az egyedi megoldások és high-tech műszaki fejlesztések, technológiák kidolgozására vonatkozó stratégiai feladatokat.

(7) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(8) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár irányítja a HM Katonai Nemzetbiztonság Irányításáért Felelős Államtitkári Titkárság vezetőjének tevékenységét.

(9) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő, illetve annak átruházott jogkörében jár el – távolléte vagy akadályoztatása esetén a miniszter által kijelölt személy helyettesíti.

(10) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza

a)59 a KNBSZ tevékenysége és a KNBSZ hivatásos állományú tagja által foganatosított intézkedések miatti, a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény szerinti, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzések során kiállított szakvélemények ellen előterjesztett panaszra vonatkozó iratot,

b) a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény végrehajtása során a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó iratokat.

(11) A miniszter döntése szerint részt vesz a Védelmi Tanács, a Nemzetbiztonsági Munkacsoport, valamint a hatáskörébe tartozó testületek és munkacsoportok ülésein, továbbá képviseli a honvédelmi tárcát a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács Testületében, ezekkel kapcsolatban a HM illetékes szervezeti egységeitől, valamint honvédelmi szervezettől felkészítőt kérhet.

(12) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat, valamint dönt az azok támogatásával kapcsolatos ügyekben.

(13) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár a Hvt. 14. § (2) bekezdése szerint a miniszter átruházott hatáskörében irányítja az MH Kiberműveleti Parancsnokság vezetőjének a HM feladatrendszerével összefüggő tevékenységét.

(14) A katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár ellátja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat.

6.60 Védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár

11. §61 (1) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.

(2) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár

a)62 véleményezi a HVKF által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra javasolt, valamint a már feleslegessé nyilvánított hadfelszerelési eszközök további hasznosítási lehetőségeire vonatkozó javaslatokat,

b) véleményezi az MH-nál rendszeresített eszközök esetében a rendszerintegráció feladatait, így különösen a régi rendszerek kivezetésére és az új rendszerekre vonatkozó javaslatokat,

c) véleményezi a miniszteri döntést megelőzően a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére vonatkozó eljárás kezdeményezését,

d) felügyeli a honvédelmi és a haderőfejlesztési hosszú távú pénzügyi tervezés végrehajtását és kialakítja annak monitoring rendszerét,

e) részt vesz a honvédelmi és haderőfejlesztés gazdasági keretek közötti megvalósításának felügyeletében és annak nyomon követésében,

f)63 monitorozza a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési tevékenységekkel összefüggő, elsősorban pénzügyi szempontú feladatok végrehajtását, ideértve a védelem-egészségügyi beszerzéseket is,

g)64 felügyeli a honvédelmi és a haderőfejlesztési programok végrehajtását, a képességfejlesztésekhez kapcsolódó források felhasználását, ennek keretében valamennyi érintett felsővezetőtől és HM szervezeti egységtől, HVK-tól adatszolgáltatást és tájékoztatást kérhet,

h) kialakítja és irányítja a honvédelmi és haderőfejlesztési programok stratégiai szintű tervezéséhez, nyomon követéséhez kapcsolódó testületek, munkacsoportok munkáját,

i)65 kialakítja a honvédelmi ágazat fejlesztéséhez kapcsolódó a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár hatáskörét nem érintő stratégiai elemzések kereteit,

j)66 a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett a HVK-tól adatszolgáltatást kérhet,

k)67 koordinálja a honvédelmi ágazat egészségügyi ellátására vonatkozó ágazati stratégia végrehajtását,

l)68 kidolgozza a honvédelmi ágazat vonatkozásában az egyes védelemegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó stratégiai irányokat.

(3) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár

1. végzi a honvédelmi és a haderőfejlesztési programok végrehajtásának pénzügyi modellezését,

2. végzi a honvédelmi és a haderőfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követését,

3.69 kidolgozza és a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár bevonásával megalkotja a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát, különös tekintettel a védelmi ipari stratégiára,

4.70 meghatározza a védelmi iparfejlesztés stratégiai fejlesztési irányait a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár és az érintett minisztériumok bevonásával, és ellátja a kormányközi koordinációt,

5.71 meghatározza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztések irányait és a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár, valamint az MH bevonásával megalkotja a fejlesztési irányelveket,

6.72 meghatározza a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár bevonásával a védelmi stratégia fejlesztési irányait,

7.73 meghatározza a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár bevonásával a védelmi képességfejlesztésekhez köthető hadszíntéri (szárazföld, légierő, haditengerészet, űr, kibertér és emberi) fejlesztésekre vonatkozó kutatás-fejlesztési irányokat,

8. elemzi és értékeli a képességfejlesztésekhez kapcsolódó hosszú távú prognózis és a lehetőségek összhangját a pénzügyi és humán források tekintetében,

9. felügyeli a hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggő nemzetközi jövőkutatási trendek szintetizálására és a hazai stratégiával való harmonizációjára irányuló tevékenységet,

10. biztosítja az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) védelmi tervezési és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) képességfejlesztési folyamatában való magyar részvételhez szükséges védelempolitikai álláspontot és adatokat,

11. részt vesz a Visegrádi Együttműködés (a továbbiakban: V4) magas szintű csoportjának (Senior Body) ülésein,

12. ellátja a NATO, EU és más nemzetközi szervezeteknél felmerülő, védelempolitikai területhez kapcsolódó beosztások elfogadásához kapcsolódó feladatokat,

13. gondoskodik szakterületét érintően Magyarország katonai és védelempolitikai érdekei képviseletéről a NATO és EU Katonai Bizottságnál, azok munkacsoportjainál és egyéb, nemzetközi felső szintű bizottságoknál és testületeknél,

14. felügyeli a Nemzeti Biztonsági Stratégia tárca szintű javaslatok előkészítését,

15.74 jóváhagyja és a közigazgatási államtitkár útján miniszteri döntésre felterjeszti az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, a feladat és hatáskörét érintő mentesítési kérelmeket,

16. gondoskodik a Nemzeti Katonai Stratégia kidolgozásáról,

17. biztosítja az összhangot a nemzeti védelmi tervezés és a NATO védelmi tervezési folyamat és az EU katonai képességfejlesztési folyamat között,

18.75 irányítási jogkörébe tartozó kérdésekben – a HVK-val együttműködésben és tájékoztatása mellett – jóváhagyja a képviseleti felhatalmazásokat az MH Katonai Képviselő Hivatala számára,

19.76 jóváhagyja a HVK által felterjesztett, a NATO és EU Katonai Bizottságnál, munkacsoportjainál és egyéb felső szintű bizottságainál és testületeinél szükséges eseti és keret mandátumokat,

20.77 az államháztartási belső ellenőrzések és törvényességi ellenőrzések kivételével jóváhagyja szakterületét érintő, külföldön végrehajtandó ellenőrzésekre és az ellenőrző bizottság vezetőjére vonatkozó tervjavaslatokat, valamint véleményezi a terven felüli ellenőrzési javaslatokat,

21. ellátja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat,

22. kialakítja a honvédelmi ágazathoz tartozó ingatlanok hatékony kezelésére és felhasználására vonatkozó stratégiát, és javaslatot tesz annak végrehajtási kereteire,

23. gondoskodik a NATO, az EU, az Európai Védelmi Ügynökség (a továbbiakban: EDA) és a V4 munkacsoportokban történő szakmai képviseletről, egyeztet a képviselendő magyar álláspontról.

24.78 felel az ágazat feladatkörébe tartozó az európai uniós programok előkészítéséért és a fejlesztések végrehajtásáért és az önálló szervezeti egységek európai uniós programok támogatásával kapcsolatos tevékenységéért,

25.79 szakmai felelősségi körében ellátja Magyarország katonai érdekeinek képviseletét,

26.80 meghatározza a nemzetközi képviseleti feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolás módját és rendjét.

27.81 jóváhagyja az előzetesen egyeztetett kétoldalú és multilaterális együttműködés irányelvekkel kapcsolatos ágazati álláspontot,

28.82 jóváhagyja a védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiáját,

29.83 szakmailag jóváhagyja a beszerzési és a haditechnikai együttműködési programokról szóló éves összefoglaló jelentést.

(4) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár irányítja

1. a védelmi képességfejlesztési javaslatok kidolgozását,

2. a honvédelmi ágazati rekreációs és sporttevékenység stratégiai feladatait, valamint a honvédelmi ágazati szintű hazai és nemzetközi kulturális, rekreációs és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtását,

3. a honvédelmi ágazat humánpolitikai tevékenységét, a létszám- és a személyi juttatási adatok elemzésével az előmeneteli rendre és a személyi juttatásokra vonatkozó szakmai szabályozó tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

4.84 a honvédelmi ágazati szintű humánerőforrás-gazdálkodás felső szintű feladatait, ideértve a honvédségi szervezetek létszámára, állományarányaira, felépítésére vonatkozó stratégiai döntések, javaslatok előkészítését, a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos állomány utánpótlását meghatározó alapelvek, valamint a toborzás közép- és hosszú távú irányelveinek, módszereinek kidolgozását, a katonai toborzási intézményrendszer ágazati működését és fejlesztését, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ágazatot érintő feladatok ellátását,

5. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény szerinti fenntartó egyes döntéseinek megalapozásával és szakmai támogatásával kapcsolatos javaslatok előkészítését, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (a továbbiakban: NKE) kapcsolatos szabályok, együttműködési megállapodások előkészítését,

6. az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a szakalapítással, a szakindítással, a szakirány létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos tárcaszintű feladatokat,

7. az ágazati képzés, nyelvképzés stratégiai feladatait,

8. az önkéntes tartalékos, tiszt- és altisztképzés, képzési rendszer, motivációs és ösztöndíjrendszer, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzések, valamint a pályára irányítással és a honvédelmi neveléssel összefüggő stratégiai feladatokat,

9. a honvédelmi ágazati tudományszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket,

10. a társadalmi kapcsolattartással, valamint a katonai és honvédelmi alkalmazotti karriertervezéssel összefüggő feladatokat,

11. társadalmi kapcsolatokkal, az ágazati rehabilitációval és a honvédelmi szervezetek, valamint a HKK által a nem az MH állományába tartozó személyek részére adományozható elismerésekkel kapcsolatos ágazati, hazai és nemzetközi feladatokat,

12. a Hadigondozottak Közalapítvánnyal, a Honvédelmi Sportszövetséggel, a Magyar Futball Akadémia Alapítvánnyal, a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel történő együttműködéssel, továbbá az ágazati rehabilitációs tevékenységgel, valamint az elismerésekkel kapcsolatos feladatokat,

13. a honvédelmi ágazati kulturális tevékenységet és a HM HIM kivételével a kulturális tevékenységet folytató honvédelmi szervezetek működését, a honvédelmi ágazat kulturális tevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatokat,

14. a HM kiemelt rendezvényeinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

15. a katonai és honvédelmi alkalmazott karriertervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó koncepció és az azzal összefüggő szabályozási javaslatok kidolgozását,

16. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya foglalkoztatásával, összetételének meghatározásával, az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió, a Honvédelmi Programok előkészítésével, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodás elveivel, humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,

17.85 a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Védelmi és Biztonsági Alapterv összeállítását,

18. a haderőfejlesztés stratégiai szintű feladatait,

19. a haderőfejlesztéssel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó stratégiai szintű védelmi tervezési feladatokat,

20. a védelmi tervezési feladatokat meghatározó stratégiai szintű védelmi tervezési dokumentumokhoz kapcsolódó kormány-előterjesztésekkel összefüggő hatáskörébe tartozó feladatok ellátását,

21.86

22.87

23.88 a védelmi ipar kutatás-fejlesztés támogatására, versenyképességének növelésére és a többnemzeti védelmi ipari együttműködés élénkítésére szolgáló szakterületét érintő programokat, képviseli a honvédelmi érdekeket az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund – EDF), valamint a NATO DIANA védelmi innovációs programokban,

24. a védelmi képesség-fejlesztési projektek hosszú távú, a védelmi ipar és a haderő képességfejlesztési célkitűzéseivel összhangban történő tervezésével kapcsolatos feladatokat,

25.89 a honvédelmet érintő tudományos kutatást, az azzal összefüggő ágazati feladatok végrehajtását, valamint a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár bevonásával előkészíti a tudományos kutatási ágazati stratégiát,

26. a magyarországi technológiai vállalkozások piacának monitoring tevékenységét, a hazai kutatás-fejlesztési finanszírozást igénylő projektek gyakorlati megvalósulásának és eredményeinek a védelmi ipar fejlesztése szempontjából történő értékelését,

27. a védelempolitika és a nemzetközi együttműködés felső szintű feladatait,

28. a NATO és az EU parancsnokságokkal és intézményekkel, nemzeti katonai képviseletekkel történő együttműködést és a honvédelmi szervezeteknél a nemzetközi katonai együttműködést, az ágazat két- és a többoldalú nemzetközi együttműködését, a nemzetközi válságkezelést és békefenntartást, valamint nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,

29. a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzet-ellenőrzéssel és non-proliferációval kapcsolatos feladatokat,

30. a NATO védelmi tervezési és az EU védelmi képességfejlesztés feladataival, a regionális képességfejlesztéssel kapcsolatos hazai feladatok ellátását, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét, védelempolitikai iránymutatást biztosít a védelmi tervezés számára, és biztosítja az összhangot a nemzeti védelmi tervezés és a NATO védelmi tervezési folyamat és az EU képességfejlesztési folyamat között, összehangolja az érintett honvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

31. a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett működő nemzeti képviseleteken rendszeresített, védelempolitikai szakterülethez tartozó beosztásokba történő kihelyezés, váltás feladatait,

32. a védelempolitikai szakterülethez tartozó nemzeti képviselők tevékenységét, valamint ellenőrzi azt,

33. a védelem-egészségügyi szakterülethez tartozó, taktikai és műveleti képességeken kívüli speciális egészségügyi és stratégiai feladatok tervezését, szervezését, képességek fenntartását és fejlesztését,

34. a védelmi tervezés felső szintű, ágazati feladatait, a védelmi tervezési feladatok koordinációját, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

35.90 a hatáskörébe utalt stratégiai tervdokumentumok kidolgozásának felső szintű, ágazati feladatait,

36.91 az európai uniós programok előkészítését és a fejlesztések végrehajtását és a minisztériumi szervek európai uniós programok támogatásával kapcsolatos tevékenységét, a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Védelmi és Biztonsági Alapterv összeállítását.

(5) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár meghatározza

a) a HKK nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

b) a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: HÉF) működtetésével és a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport vezetésével kapcsolatos irányelveket,

c) a honvédelmi terület idősügyi stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos irányelveket,

d) a katonai életpályát lezáró feladatokkal kapcsolatos irányelveket.

(6) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár jóváhagyja a honvédelmi ágazati központi, hazai és külföldi beiskolázási tervet.

(7) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(8) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár véleményezi és jóváhagyásra megküldi a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét.

(9) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkársági osztály működik.

(10) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) az Államtitkári Kabinet vezetője,

b)92 a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár,

c) a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár,

d) a védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár,

e)93

f) a HM Védelmi Tervezési Főosztály vezetőjének

g) a HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály vezetőjének és

h) a HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(11)94 A védelmi stratégiáért és stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – távolléte vagy akadályoztatása esetén a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

(12) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár felelős államtitkár a Hvt. 14. § (2) bekezdése szerint a miniszter átruházott hatáskörében irányítja az MH Katonai Képviselő Hivatala vezetőjének a NATO és EU Katonai Bizottságnál, munkacsoportjainál és egyéb felső szintű bizottságainál és testületeinél a HM feladatrendszerével összefüggő tevékenységét.

(13) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár ellátja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat.

(14) A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat, valamint dönt az azok támogatásával kapcsolatos ügyekben.

7. A sportért felelős államtitkár

12. § (1)95 A sportért felelős államtitkár ellátja a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat, a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat, valamint dönt az azok támogatásával kapcsolatos ügyekben.

(2) A sportért felelős államtitkár szakmai irányítást gyakorol

a) a sportpolitikai,

b) a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos,

c) a sportlétesítmény-fejlesztési és -gazdálkodási,

d) a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekkel kapcsolatos,

e) a sport ágazat területén a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatok és az európai uniós tagsággal összefüggő szakmai

feladatok tekintetében.

(3) A sportért felelős államtitkár

a) közreműködik a sport ágazat kormányzati irányítási és intézményrendszerének kialakításában és működtetésében, és biztosítja az ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételeket,

b) dönt a Papp László Budapest Sportaréna állami eseménynapjainak felosztásáról,

c) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

d) véleményezi és jóváhagyásra megküldi a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét.

(4) A sportért felelős államtitkár irányítja a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

(5) A sportért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(6) A sportért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

(7) A sportért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

b) a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a sportért felelős államtitkár kabinetfőnöke

helyettesíti.

8. Közigazgatási államtitkár

13. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a HM hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár az irányítási jogkörét a Kit. 4. §-a szerint gyakorolja.

(3) A közigazgatási államtitkár feladatkörében gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

(4) A közigazgatási államtitkár

1. – jogszabályban meghatározott kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat a HM állományába tartozó kormánytisztviselők és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók felett, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben foglaltak szerint gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 58/E. §-a szerinti kirendeltek felett,

2. gondoskodik a HM szervezeti és működési szabályzatának előkészítéséről,

3.96 a Honvédelmi Ágazati Válságreagálási Rendszer (a továbbiakban: HÁVR) működéséhez kapcsolódóan irányítja a minisztériumi döntés-előkészítési feladatai ellátását,

4.97

5. koordinálja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

6. irányítja a fejezetszintű gazdálkodással, az ingatlangazdálkodással, a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, valamint az erőforrás- és költségvetés-tervezés felső szintű feladatait,

7.98 irányítja a gazdasági tervezés felső szintű, ágazati feladatait, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

8.99 a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel összhangban irányítja az ágazat hatáskörébe tartozó stratégiai tervdokumentumai kidolgozását, és azok stratégiai szintű nyomon követését,

9. jogszabályban meghatározottak kivételével jóváhagyja az önálló szervezeti egységek ügyrendjét,

10. irányítja és ellenőrzi a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatok végrehajtását, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi felsővezetőket,

11. felügyeli a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei véleményezésének összehangolását, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását,

12. felügyeli a kormányzati döntés-előkészítés keretében a HM előterjesztéseinek előkészítését és véleményezését,

13. felel a HM Operatív Belső Kontroll Rendszerének (a továbbiakban: OBKR) szabályos működtetéséért és fejlesztéséért, az éves és időközi felülvizsgálatáért, továbbá az éves Vezetői Nyilatkozat kiállításáért, az éves és időközi beszámolók elkészítéséért,

14.100 irányítja a belső kontrollrendszerrel, valamint az integritás tanácsadással kapcsolatos tevékenységet, ideértve a korrupció elleni tevékenységet,

15.101 felel a HM integritásirányítási rendszerének kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, a jogszabályban meghatározott éves beszámolási kötelezettségek teljesítéséért,

16. meghatározza a HM munkarendjét, az ügyintézés és iratkezelés helyi szabályait, és biztosítja azok betartását,

17. részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten, valamint a miniszter döntése alapján részt vesz a kormány egyéb döntéshozatali fórumain,

18. biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását,

19. a Kit. 263. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát a minisztériumi főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről,

20. felügyeli az előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezetének előzetes egyeztetésre bocsátását, továbbá közigazgatási egyeztetésre bocsátását, ha a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára az előzetes egyeztetés mellőzését engedélyezte,

21. ellátja a fejezeti szintű jogszabályi és gazdasági keretek közötti megvalósításának felügyeletét, annak nyomon követését, ennek érdekében költségvetési beszámoltatási fórumot működtet,

22. gondoskodik szakterületét érintően az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közfeladat-kataszter karbantartásáról,

23. felügyeli az ágazatot érintő minősített kormányhatározatok és kormányrendeletek tervezeteinek előkészítését, és gondoskodik azok ügyviteli szabályok szerinti miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztéséről,

24. irányítja a környezet- és természetvédelmi programok és stratégia kidolgozását, fejezeti központi környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok végrehajtását, a finanszírozásra szolgáló előirányzatok költségvetési tervezését,

25. irányítja az ágazati szintű kontrollingtevékenységet,

26. irányítja a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) működését, a rendszer fejlesztésére irányuló, hatáskörébe tartozó alkalmazói követelmények kidolgozását,

27. a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával gyakorolja a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) alapító okiratában meghatározott irányítási jogkörét,

28. dönt a NATO, az EU és a V4 gazdasági, környezetvédelmi, valamint az EDA Fenntartható Energia Konzultációs Fórum, Energia és Környezeti munkacsoportokban történő szakmai képviseletről, egyeztet a képviselendő magyar álláspontról,

29. dönt a NATO, EU és más nemzetközi szervezeteknél felmerülő, védelemgazdasági területhez kapcsolódó beosztások elfogadásáról,

30.102 a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a HM-et,

31. irányítja a Hadigondozottak Közalapítvány, a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Futball Akadémia Alapítvány tevékenységének támogatói döntés-előkészítésével összefüggő fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet,

32. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § n) pont na) alpontja alapján gyakorolja a Bkr.-ben a költségvetési szerv vezetője részére meghatározott jogköröket,

33. ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz a feladat- és hatáskörébe utal,

34. irányítja a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésével összefüggő feladatok végrehajtását,

35. irányítja a honvédelmi ágazat létszámára vonatkozó keretszám-gazdálkodást, és előkészíti az arra vonatkozó kormányzati és országgyűlési döntéseket, – a KNBSZ kivételével – a honvédelmi szervezetek és a HKK létszámára, állományarányaira, felépítésére, felszerelésére vonatkozó javaslatokat, és gondoskodik a döntések végrehajtásáról,

36. ellátja a HM személyi állományának foglalkoztatásával és ehhez kapcsolódó munkáltatói jogkörgyakorlással összefüggő feladatokat,

37.103 irányítja a haderőfejlesztés, a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnika-fejlesztés, a kutatás-fejlesztés és infrastrukturális fejlesztési feladatkörökkel kapcsolatban a hatáskörébe utalt szakmai feladatokat – ideértve kifejezetten az infrastruktúra fejlesztés ágazati feladatait –, összehangolja az érintett honvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

38.104

39. jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szervezetek szervezeti és működési szabályzatát,

40. gyakorolja a részére meghatározott gazdálkodási, beszerzési és kiadmányozási jogköröket,

41.105

42. feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

43.106 szakterületét érintően közreműködik a kijelölt államtitkár irányírása alá tartozó, a Hvt. 14. § (2) bekezdése szerinti speciális irányítási jogkörének támogatásában,

44.107 a miniszter döntése szerint részt vesz a Védelmi Tanács, a Nemzetbiztonsági Munkacsoport, Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoportülésein, ezzel kapcsolatban a HM illetékes szervezeti egységeitől, valamint honvédelmi szervezettől és sport költségvetési szervezettől felkészítőt kérhet,

45. egyetértésre felterjeszti a miniszternek az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Szervezeti és Működési Szabályzatát,

46. irányítja a miniszternek címzett felterjesztések jogi és pénzügyi szempontú véleményezését.

47.108 irányítja a HÁVR és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) feladatait,

48.109 irányítja a védelem igazgatási jogkörében a NATO és az EU stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlataiban történő magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat,

49.110 szakmailag irányítja a befogadó nemzeti támogatás (a továbbiakban: BNT) honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek közötti koordinációjának, valamint a BNT Képesség Katalógus kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

50.111 irányítja a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel, az összehangolt védelmi tevékenység elrendelésével, továbbá a katonai irányítással, válságkezeléssel – ideértve a HKR-rel összefüggő minisztériumi feladatokat is – összefüggő felső szintű döntések előkészítését,

51.112 irányítja az ország honvédelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi közigazgatási szervek, a honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek honvédelmi igazgatási feladataira vonatkozó kormányzati és miniszteri döntések előkészítését és a végrehajtás koordinálását, a Hvt. és a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Vbö.) szerinti polgári felkészültségre vonatkozó követelmények meghatározását és a végrehajtás ellenőrzését,

52.113 irányítja a központi, területi és helyi védelmi és biztonsági igazgatási szervek honvédelmi igazgatási szakmai feladatainak tervezésével, előkészítésével, végrehajtásával, valamint az ágazatot érintő ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

53.114 irányítja a honvédelmi felkészüléssel összefüggő védelmi igazgatási, továbbá a honvédelmi összekötői feladatokat,

54.115 irányítja a gazdaságmozgósítási rendszer keretében a honvédelmi döntések előkészítését, a HVKF által támasztott katonai követelmények alapján a miniszternek a gazdaságmozgósítás, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésének kezdeményezésére a Kormánynál, illetve az illetékes minisztereknél történő javaslattételt,

55.116 irányítja az Országos Légi Riasztási Rendszer (a továbbiakban: OLGI) kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

56.117 irányítja az állam javára az országvédelmi és a szövetségesi kötelezettségek ellátása érdekében a közérdekű használati jog alapításával és megszüntetésével összefüggő feladatokat,

57.118 vezeti a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportot,

58.119 jóváhagyja a K-600/KTIR üzemeltetésre és fejlesztésre vonatkozó, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeket,

59.120 megköti a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése szerinti felhasználással kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat,

60.121 megköti a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő biztonsági szerződéseket,

61.122 az államháztartási belső ellenőrzések és törvényességi ellenőrzések kivételével jóváhagyja szakterületét érintő, külföldön végrehajtandó ellenőrzésekre és az ellenőrző bizottság vezetőjére vonatkozó tervjavaslatokat, valamint véleményezi a terven felüli ellenőrzési javaslatokat,

62.123 képviseli a honvédelmi tárcát a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottságban (a továbbiakban: KKB),

63.124 a HVK bevonásával megalkotja a HKR fejlesztési irányelveit, szakmailag felügyeli a kapcsolódó költségvetés tervezését és a feladatok végrehajtását,

64.125 a feladatkörével összefüggésben – a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett – a HVK-tól adatszolgáltatást kérhet,

65.126 szakmailag irányítja a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmével összefüggő feladatokat,

66.127 szakmailag irányítja a polgári veszélyhelyzeti tervezés, valamint a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés honvédelmi ágazati feladatait,

67.128 irányítja a lakhatástámogatással, vagyonkezeléssel, az ingatlan vagyongazdálkodással összefüggő honvédelmi ágazati tevékenységet,

68.129 véleményezi a HVKF által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra javasolt, valamint a már feleslegessé nyilvánított hadfelszerelési eszközök további hasznosítási lehetőségeire vonatkozó javaslatokat,

69.130 véleményezi az MH-nál rendszeresített eszközök esetében a rendszerintegráció feladatait, így különösen a régi rendszerek kivezetését és az új rendszerek bevezetését,

70.131 véleményezi a miniszteri döntést megelőzően a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére vonatkozó eljárás kezdeményezését,

71.132 jóváhagyja a fejezethez tartozó sport költségvetési szervek költségvetését érintő fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodásokat,

72.133 jóváhagyja a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok számviteli politikáját,

73.134 jóváhagyja a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéseit és az éves költségvetési beszámolókat,

74.135 képviseli a HM-et az állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű ingatlan hasznosítására irányuló szerződésben,

75.136 irányítja a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet 15. és a 17. § (1) bekezdése szerinti a Védelmi és Biztonsági Intézkedési Terv összeállítását.

76.137 irányítja az Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) keretén belül a katonai mobilitással kapcsolatos tárcaszintű feladatok végrehajtását,

77.138 irányítja az állami célú légiközlekedéssel – különösen a katonai légiforgalmi irányító és légiforgalmi tájékoztató szolgálatokkal, valamint a repülésbiztonsággal – összefüggő honvédelmi ágazati döntések előkészítését.

78.139 miniszteri döntésre felterjeszti az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti előterjesztéseket.

(5)140

(6)141 A közigazgatási államtitkár az irányítási feladatainak ellátása során a honvédelmi szervezettől és sport költségvetési szervezettől a feladataik ellátása körében közvetlenül információt kérhet.

(7) A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében és megbízásából gondoskodik az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (a továbbiakban: Ibtv.) meghatározott és a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról.

14. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Közigazgatási Államtitkári Titkárság működik. A Közigazgatási Államtitkári Titkárságon belül működik az Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály.

(2)142 A közigazgatási államtitkár irányítja

a) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság vezetőjének,

d) a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetőjének,

e) a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetőjének és

f) az integritás tanácsadó

tevékenységét.

(3)143

(4)144 A közigazgatási államtitkár a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerint és a Hvt. vhr. alapján a miniszter átruházott hatáskörében irányítja azon helyőrségtámogatói feladatok ellátását, amelyek a HM önálló szervezeti egységek és szervezetek támogatására és objektumüzemeltetésére irányulnak.

(5)145 A közigazgatási államtitkár a Hvt. 14. § (2) bekezdése alapján irányítja a HM VGH főigazgatójának tevékenységét.

(6)146 A közigazgatási államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a (7) bekezdés kivételével –

a) a gazdálkodási ügyekkel összefüggő feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) az a) pont alá nem tartozó, a feladat- és hatáskörét érintő és egyéb kérdésekben önállóan a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

(7) A közigazgatási államtitkár az integritás tanácsadó munkájának irányítása tekintetében nem helyettesíthető.

9. Miniszteri kabinetfőnök

15. § (1) A miniszteri kabinetfőnök munkáját közvetlenül a miniszter irányítása alatt végzi, tevékenységéért a miniszternek tartozik felelősséggel.

(2) A miniszteri kabinetfőnök vezeti a Miniszteri Kabinetet, gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.

(3) A miniszteri kabinetfőnök a miniszter munkájának közvetlen támogatása érdekében

1.147 közvetlenül kapcsolatot tart a HM és az MH felsővezetőivel, a belső ellenőrzési vezetővel, továbbá a miniszteri biztossal, a minisztériumi felsővezetők kabinetjének, titkárságának vezetőivel, az integritás tanácsadóval, az adatvédelmi tisztviselővel, a biztonsági vezetővel, valamint a miniszteri kiadmányozási jogkört gyakorló vezetőkkel,

2. irányítja a sajtófőnök, a sajtó szóvivő, a Miniszteri Titkárság vezetőjének tevékenységét,

3. tárcaközi és politikai egyeztetéseket szervez, irányítja a miniszter belföldi politikai rendezvényprogramjainak szervezését, illetve közreműködhet az egyéb programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában,

4. felügyeli a Kormányülések és a kabinetülések dokumentációinak összeállítását a miniszter részére felterjesztett ügyiratokból,

5. a miniszterhez címzett panaszokat, kérelmeket, közérdekű bejelentéseket, fővédnöki és védnöki felkéréseket feldolgozza és referálja a miniszternek, a miniszter döntése alapján gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

6. a miniszter nevében és megbízásából egyeztetéseket folytat, a miniszter által meghatározott tevékenység során – az érintett szervet irányító vezető egyidejű tájékoztatása mellett – az ágazat szakmai szerveitől információt kérhet, azoknak utasítást adhat,

7. részt vesz a honvédelmi miniszter által meghatározott – hazai és nemzetközi – programokon,

8. a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges ügyekben az illetékes vezető egyidejű tájékoztatásával tájékoztatást kérhet a HM önálló szervezeti egységeitől, a honvédelmi és a sportköltségvetési szervezetektől, valamint a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaságoktól,

9. a parlamenti államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz az össztárca szintű Miniszterhelyettesi Értekezleteken,

10. a miniszter felhatalmazása alapján eseti jelleggel ellátja a HM képviseletét a miniszter által meghatározott ügyekben,

11. közreműködik a miniszter által esetileg vagy tervezetten elrendelt kiemelt ellenőrzési feladatok ellátásában,

12. gondoskodik a közérdekű adatigénylés és írásbeli kérdésekre adandó válaszok miniszteri jóváhagyásáról,

13. megszervezi a Miniszteri Értekezletet, továbbá rögzíti és továbbítja az ott meghatározott feladatokat, valamint feldolgozza az értekezleten meghozott döntések megvalósulásáról szóló jelentéseket,

14. intézkedik a miniszterhez címzett, 5. pontba nem tartozó további megkeresések megválaszolása érdekébe háttéranyagok, szakmai javaslatok bekérésére a feladat- és hatáskörrel rendelkező államtitkár felé,

15. elrendeli a miniszteri szemlék megszervezését,

16. irányítja a miniszteri szemlékkel összefüggő tevékenységet,

17. ellátja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat,

18. feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

19. képviseli a honvédelmi tárcát az NKE Tanácsadó Testületében.

(4) A miniszteri kabinetfőnök irányítja a miniszterhez közvetlenül érkező anyagok feldolgozását, azokat előterjeszti a miniszternek, a miniszter döntései alapján gondoskodik a szükséges intézkedésekről és a nyomon követésről.

(4a)148 A miniszteri kabinetfőnök

a) szervezi és – a miniszter átruházott hatáskörében – irányítja

aa) a katonai örökségvédelmi célokhoz és az ezekhez köthető civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátását,

ab) a katonai hagyományőrzéssel összefüggésben a különböző társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartást,

ac) a nemzeti, a honvédelmi, a katonai, a fegyvernemi és a csapathagyományok megőrzésével és átörökítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket, végzi az ehhez kapcsolódó ágazati szintű koordinációt, ennek során együttműködik a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárral,

b) véleményezi a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár által felterjesztett, a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos támogatói döntési javaslatot,

c) szakterületét érintően közreműködik a katonai örökség ápolására kijelölt honvédségi szervezet által ellátott feladatok végzésében, ennek során együttműködik a parlamenti államtitkárral.

(5) A miniszteri kabinetfőnök kapcsolatot tart a kormányzati és nem kormányzati szervek szakterületének megfelelő vezetőivel. Együttműködik a más központi államigazgatási szervek és országos hatáskörű szervezetek vezetőivel.

(6) A miniszteri kabinetfőnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – a munkáltató jogkörök gyakorlását kivéve – az ügyrendben kijelölt kabinetfőnök helyettes helyettesíti.

(7) A miniszteri kabinetfőnök kiadmányozza a miniszteri szemlék bizottsági és albizottsági tagjainak megbízóleveleit.

10. A politikai felsővezetők kabinetfőnökei és titkárságvezetői

16. § (1) Az államtitkár kabinetfőnöke

a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,

b) vezeti az államtitkár kabinetjét, meghatározza a munkarendjét,

c) – ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik – az államtitkár utasításainak megfelelően irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,

d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a HM szakmai felsővezetőivel,

e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében intézkedéseket kérhet a HM szervezeti egységeinek vezetőitől,

f) az ágazati kommunikációs feladatai során együttműködik a sajtófőnökkel,

g) gondoskodik az államtitkár személye körüli teendők ellátásáról,

h) gondoskodik az államtitkárhoz felterjesztett iratok véleményezéséről,

i) szervezi az államtitkár személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,

j) gondoskodik az államtitkár felkészítéséről a közszereplésekre, szakmai hazai és nemzetközi programokra,

k) tárcaközi és politikai egyeztetéseket szervez, irányítja az államtitkár belföldi és külföldi programjának szervezését és megvalósítását,

l)149 közvetíti az államtitkár feladatszabásait és döntéseit, feladatai hatékony végrehajtása érdekében együttműködik az önálló szervezeti egységekkel.

(2) Az államtitkár kabinetfőnökét az államtitkár kabinetjének az általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

(3) Az államtitkár kabinetfőnöke feladat és hatáskörében adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

17. § (1) A parlamenti államtitkár kabinetfőnöke a 16. §-ban foglaltakon túl

a) ellátja a parlamenti államtitkár által meghatározott feladatokat,

b) elősegíti a parlamenti államtitkár országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőcsoportokkal és a független képviselőkkel,

c) gondoskodik a parlamenti államtitkár személye körüli teendők ellátásáról,

d) gondoskodik a parlamenti államtitkárhoz felterjesztett iratok véleményezéséről,

e) szervezi a parlamenti államtitkár személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,

f) gondoskodik a parlamenti államtitkár felkészítéséről a közszereplésekre, parlamenti és szakmai hazai és nemzetközi programokra,

g) tárcaközi és politikai egyeztetéseket szervez, irányítja a parlamenti államtitkár belföldi és külföldi programjának szervezését és megvalósítását,

h) a HM szervezeti egységei számára közvetíti a parlamenti államtitkár feladatszabásait és döntéseit, feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlenül utasítást adhat a HM szervezeti egységeinek.

(2) A parlamenti államtitkár kabinetfőnökét akadályoztatása esetén a Parlamenti Államtitkári Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

18. §150

19. § Az államtitkár titkárságvezetője ellátja a 16. §-ban foglalt valamennyi feladatot.

20. § A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője a 18. §-ban foglaltakon felül

a) ellátja a kiemelt szállítás igénylésével kapcsolatos minisztériumi feladatok irányítását,

b) irányítja az Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály osztályvezetőjének tevékenységét.

11. A helyettes államtitkárokra vonatkozó közös szabályok

21. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az államtitkárokkal együttműködve – gondoskodik a HM szakmai álláspontjának kialakításáról és képviseletéről.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő önálló szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, beszámoltatja ezek vezetőit, és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A helyettes államtitkár felelős a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai döntések előkészítéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért.

(4) A helyettes államtitkár feladat- és hatásköre különösen:

a)151 feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a HM-et,

b) szakterületén – a HM ágazati célkitűzései és munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, nyomon-követéséről, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ezekhez szükséges feltételeket,

c)152 feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, kiadmányozza a szakterületét érintő körlevelet, véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetéről,

d)153 feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a HM-et a civil és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

f) beszámoltatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit, és meghatározza a tevékenységük irányát,

g) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

h) a miniszternek szóló felterjesztéseit a szolgálati út betartásával minden esetben – jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár jogi és pénzügyi szempontú véleményezével ellátva – a terjeszti fel.

i)154 feladatkörével összefüggésben a honvédelmi szervezettől és sport költségvetési szervezettől a feladataik ellátása körében közvetlenül információt kérhet.

12. Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

22. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

1. az ágazat feladatkörébe tartozó új jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint azok módosításainak előkészítését, egyeztetését és a kiadáshoz szükséges jogi feladatok végrehajtását,

2.155 a parlamenti államtitkár, a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár,, a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár, a stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár, a sportért felelős államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a szakmai elöljárók és a szakmai felettesek által kiadásra tervezett belső rendelkezések tervezeteinek jogi véleményezését, továbbá a kormányzati döntéshozatali fórumok előterjesztéseinek, a HM feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteknek, közjogi szervezetszabályzó eszközök tervezeteinek a véleményezését, előkészítését, koordinációját,

3. a más központi kormányzati igazgatási szervek által készített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei, valamint egyéb kormányzati anyagok véleményeztetését, a tárcaálláspont kialakítását és egyeztetését,

4.156 a közigazgatási államtitkári értekezletre, Nemzetbiztonsági Munkacsoport, Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport, a Védelmi Tanács, a Stratégiai és Családügyi Kabinetre, a Gazdasági Kabinetre, a Nemzetpolitikai Kabinetre és a Kormány ülésére történő jogi vonatkozású vezetői felkészítési tevékenységet, ezzel kapcsolatban a HM illetékes szervezeti egységeitől, valamint ágazati szervezettől bedolgozást kérhet,

5. a nemzetközi jogi és a nemzetközi magánjogi tevékenységet, a nemzetközi kapcsolatok létesítésével, fenntartásával, a nemzetközi szerződések és megállapodások előkészítésével és megkötésével összefüggő jogi feladatokat,

6. az ágazat feladat és hatáskörébe tartozó jogszabályok előzetes és utólagos hatásvizsgálatát, tartalmi felülvizsgálatát és a tárcaszintű jogi deregulációs tevékenységet,

7. a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel összefüggő felső szintű jogalkotási döntések előkészítését,

8. a belső rendelkezésekkel és egyedi ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatos törvényességi felügyeleti tevékenységet,

9. a fegyelmi joggyakorlat helyzetének jogi szakmai ellenőrzését,

10. – a KNBSZ kivételével – a honvédelmi szervezetek és a HKK jogi képviseletének ellátását, felügyeletét és a perinformációs rendszer működtetését, a jogi képviselet ügyvéd, európai közösségi jogász és az irányításuk mellett helyettesítésükre jogosultak általi eseti ellátásáról történő döntés előkészítését a közigazgatási államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett,

11. az alapvető jogok biztosának működéséhez kapcsolódó tárcaszintű jogi vonatkozású feladatok végrehajtását,

12. a miniszter, a parlamenti államtitkár részére előkészítendő, az Országgyűlés plenáris ülésén elhangzó jogi vonatkozású felszólalási anyagok – különösen a miniszteri expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre adandó válasz –, valamint az országgyűlési szakbizottságokban képviselendő Kormány- vagy tárcaálláspont jogi szakmai háttéranyagainak előkészítését,

13. az egységes jogalkalmazás érdekében a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök értelmezését, jogi vélemények kiadását,

14. a HM magánjogi tevékenységével összefüggő feladatokat,

15. a miniszterhez és a közigazgatási államtitkárhoz címzett, hatáskörükbe tartozó

a) kártérítési, kártalanítási, fegyelmi és méltatlansági határozatokkal szembeni fellebbezéseket,

b) szolgálati panaszokat elbíráló határozatok előkészítését,

16. a hadigondozással kapcsolatos, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és e Szabályzatban feladatok ellátását,

17. a HM ügyfélszolgálati tevékenységét,

18.157

19.158

20.159

21.160

22.161

23.162

24.163

25.164

26. a miniszter által alapított költségvetési szervek alapító, illetve megszüntető okiratainak, valamint a HM szervezetek, honvédségi és sport költségvetési szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak, azok módosításainak jogi véleményezését,

27. az ágazati adatvédelmi és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat, a közadatok újrahasznosításával összefüggő ágazati feladatok ellátását,

28. az ingó vagyongazdálkodással, társasági portfóliókezeléssel összefüggő tevékenységet.

29. a természetes és jogi személyekkel, továbbá jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekkel kötött szerződések és megállapodások – ideértve a támogatási szerződések és okiratokat is – előkészítését, ellenjegyzését, továbbá felelős az ágazat működéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatási feladatok ellátásáért,

30. a HM személyügyi feladataihoz, különösen a minisztériumi felsővezetők hatáskörébe tartozó személyügyi feladatokhoz kapcsolódó döntés-előkészítést,

31. a HM informatikai fejlesztését, valamint az e-közigazgatás és a kormányzati informatika honvédelmi ágazati feladatait,

32. – a KNBSZ kivételével – a honvédelmi szervezetek adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos tevékenységét,

33. a lakáselidegenítési programmal kapcsolatos jogi tevékenységet.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

a)165

b) a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörrel részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésein.

(3) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

a)166 irányítja a HM-en belüli jogalkotással összefüggő koordinációs feladatokat,

b) gondoskodik az aláírt miniszteri rendeletek, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközök Magyar Közlöny szerkesztősége részére való beküldéséről, valamint az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek útján azok elektronikus közlönyszerkesztési rendszerbe történő feltöltéséről,

c) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását,

d) véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét,

e) elrendeli, szükség esetén meghosszabbítja az adatvédelmi vizsgálatot, valamint jóváhagyja az arról szóló jelentést,

f) jóváhagyja az adatvédelmi ellenőrzések tervét, és az adatvédelmi ellenőrzésekről szóló jelentéseket,

g) jóváhagyja az éves adatvédelmi összefoglaló jelentést,

h) figyelemmel kíséri a fegyelmi joggyakorlatot a honvédelmi tárcánál,

i) meghatározza a HM informatikai fejlesztésének irányát és az azzal összefüggő feladatokat,

j) ellátja a HM gazdálkodását érintő, hatáskörébe utalt feladatokat, gyakorolja a részére a HM gazdálkodási szabályzat szerint leadott gazdálkodási és beszerzési jogköröket,

k) állást foglal a lakásgazdálkodással összefüggő döntések előkészítése során, elemzi a döntési alternatívákat.

l)167 gondoskodik az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti mentesítési kérelmek alapján az azzal összefüggő a kormányzati döntéshozatali fórum előterjesztés-tervezetének előkészítéséről.

(3a)168 A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyeletet gyakorol

a) a szolgálati viszonnyal összefüggő társadalombiztosítási, munkavédelmi, kártalanítási és kártérítési, egészségkárosodási ellátásról szóló miniszteri határozatok, valamint szakhatósági állásfoglalások előkészítését,

b)169 a honvédelmi szakhatósági, az összevont telepítési szakhatósági, a katonai építésügyi és építésfelügyeleti, a környezetkárosítógáz-felügyeleti, a foglalkoztatás-felügyeleti, a munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), a sugárvédelmi, közegészségügyi-járványügyi, az élelmiszer-biztonsági, a térképészeti,, a tűzvédelmi, a veszélyes katonai objektum felügyeleti, valamint a létfontosságú rendszerelemeket kijelölő hatósági és szakhatósági döntések, állásfoglalások előkészítését,

c) az ágazati munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), tűzvédelmi, sugárvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügy-járványügyi tevékenység irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok végrehajtását,

d) a területrendezési, a területfejlesztési és a településrendezési eljárásokban, a hulladékgazdálkodási tervvel és megelőzési programmal, a folyók nagyvízi mederkezelési tervével, az ásványi nyersanyag, a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelési vizsgálatával kapcsolatos, valamint a közlekedési infrastruktúra-beruházást megelőző kötelező közigazgatási egyeztetési, véleményezési és adatszolgáltatási eljárásokban az ágazatot érintő feladatok ellátását,

e) a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét, a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő, a nem honvédelmi célú térképellátás körébe tartozó tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését, a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint a katonai tájékozási hálózat pontjainak létesítésére, megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását érintő döntések, állásfoglalások előkészítését,

f) az állami célú légiközlekedéssel összefüggő felső szintű döntések, szakmai állásfoglalások előkészítését és kiadását, ide nem értve az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő döntéseket,

g) a katonai légiforgalmi szolgálatok és a katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálatok szakmai felügyeletét, valamint az irányításukhoz kapcsolódó döntés-előkészítést,

h) a légiforgalom-szervezés területén való polgári-katonai integráció keretében az MH és a magyar léginavigációs szolgáltató közös projektjeinek koordinálását,

i) a katonai légügyi hatósági (különösen repülésbiztonsági, repülés- és repülőtérfelügyeleti, katonai légiforgalmi, valamint állami légijárművekkel és pilóta nélküli állami légijárművekkel összefüggő hatósági) és szakhatósági döntések, állásfoglalások előkészítését,

érintő szakmai feladatok ellátása során.

(4) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza az ágazat előterjesztéseinek előzetes egyeztetésére vonatkozó, a közigazgatási egyeztetésre bocsájtásról szóló leveleket, a kihirdetési egyetértést kérő leveleket, valamint a tárca válaszleveleit az egyes előzetes és közigazgatási egyeztetések során.

(5) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinálja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló valamennyi gazdasági társasággal kapcsolatos funkcionális támogató tevékenységet, ide nem értve a más tulajdonosi jogok gyakorlójaként kijelölt személy hatáskörébe tartozó szakmai feladatok ellátását.

(6)170 A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat, valamint dönt az azok támogatásával kapcsolatos ügyekben.

(7) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság működik. A Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságon belül működik az Informatikai Osztály.

23. § (1)171 A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a HM Jogi Főosztály vezetőjének,

b) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály vezetőjének,

c) a HM Állami Légügyi Főosztály vezetőjének,

d) a HM Hatósági Főosztály vezetőjének,

e) a HM Portfóliókezelő Főosztály vezetőjének,

f) a HM Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály vezetőjének,

g) a HM Személyügyi Főosztály vezetőjének és

h) a HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a helyettes államtitkári titkárság bevonásával –

a) a b)–d) pont hatálya alá nem tartozó kérdésekben a HM Jogi Főosztály vezetője,

b) a HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra beérkező iratok tekintetében a HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője,

c) az ingó vagyonnal, továbbá társasági portfóliókezeléssel kapcsolatos ügyek tekintetében a HM Portfóliókezelő Főosztály vezetője,

d) a jogi képviseleti tevékenységgel kapcsolatos ügyek tekintetében a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály vezetője

helyettesíti.

13. Védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár

24. §172 (1) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár

1. feladat- és hatáskörében részt vesz az éves költségvetési tervezés szakmai előkészítésében,

2. a honvédelmi ágazat védelmi beszerzési tervezése során ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt jóváhagyási és felügyeleti feladatokat,

3. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára közjogi szervezetszabályozó eszköz megállapít,

4. felel a védelmi ipari, védelmi és biztonsági beszerzési és fejlesztési tárgyú előterjesztésekkel összefüggő feladatokért,

5. gondoskodik a hatáskörébe tartozó kormányközi koordinációval, a nemzetközi képviselettel és a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel összefüggő feladatok ellátásáról,

6. előkészíti, kezdeményezi a védelmi és hadfelszerelési, valamint a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködéseket,

7. irányítja a haderőfejlesztési, a védelmi ipari, a védelmi beszerzési és a kapcsolódó kutatás-fejlesztési folyamatokat, gondoskodik a párhuzamos folyamatok összehangolásáról,

8. gondoskodik a Védelmi és Űripari Főigazgatóság (a továbbiakban: DG DEFIS), az EDA, valamint a NATO védelmi iparral és védelmi és biztonsági beszerzésekkel kapcsolatos ülésein, egyeztetésein, munkacsoportok munkájában történő részvételről,

9. felel a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért,

10. véleményezi a HVKF által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra javasolt, valamint a már feleslegessé nyilvánított hadfelszerelési eszközök további hasznosítási lehetőségeire vonatkozó javaslatokat,

11. véleményezi a miniszteri döntést megelőzően a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére vonatkozó eljárás kezdeményezését,

12. véleményezi az MH-nál rendszeresített eszközök esetében a rendszerintegráció feladatait, így különösen a régi rendszerek kivezetésére és az új rendszerekre vonatkozó javaslatokat,

13. az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaság részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat,

14. véleményezi és jóváhagyásra megküldi a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét,

15. gondoskodik szakterületét érintően az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közfeladat-kataszter karbantartásáról,

16. feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

17. felelős a hatáskörébe tartozó együttműködések érdekében létrejövő megállapodások, szerződések és egyoldalú nyilatkozatok előkészítéséért és véleményezésének koordinációjáért.

(2) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár a védelmi iparért való felelőssége körében

a) irányítja a védelmi ipari fejlesztéseket,

b) összehangolja a védelmi ipari beruházások megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában érintett tárcák feladatait, ellátja a védelmi ipari beruházások megvalósításával kapcsolatos feladatokat, és működteti a védelmi ipari feladatok végrehajtásának rendszerét,

c) összehangolja a védelmi ipari állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, e feladatkörében egyeztet a kormányzati szereplőkkel,

d) felel a védelmi ipari fejlesztésekkel összefüggő jogszabály-tervezetek előkészítéséért,

e) végrehajtja a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködésekből származó ágazati feladatokat,

f) kapcsolatot tart a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaságokkal, ennek körében végzi a védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piackutatását,

g) felel a rögzített védelmi ipari kapacitások fenntartása tárcaszintű feladatainak koordinációjáért,

h) előkészíti és felterjeszti a védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiáját,

i) ellátja a védelmi ipar beszállítófejlesztési program rendszerének működtetését, meghatározza annak fenntartásáról és finanszírozásáról szóló, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatokat.

(3) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár a hadfelszerelés fejlesztéséért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiára vonatkozóan,

b) előkészíti és irányítja a hadfelszerelési fejlesztéseket,

c) felügyeli a haderőfejlesztés, a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnika-fejlesztés hatáskörébe utalt nemzetközi vonatkozású ágazati feladatait, gondoskodik az érintett honvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységének összehangolásáról.

(4) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár a védelmi beszerzésekért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikára vonatkozóan,

b) felel a védelmi és biztonsági célú beszerzések szabályozásának szakmai előkészítéséért,

c) felel a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerére vonatkozó szabályozás szakmai előkészítéséért,

d) javaslatokat tesz a honvédelmi ágazat védelmi beszerzési folyamatainak racionalizálására,

e) részt vesz a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló miniszteri utasítás kidolgozásában,

f) irányítja a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerét,

g) egyetértése esetén döntésre felterjeszti az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, a haderőfejlesztést érintő mentesítési kérelmeket,

h) irányítja a komplex beszerzési programok előkészítését és megvalósítását.

25. §173 (1) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az 5. függelékben hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat, valamint dönt azok támogatásával kapcsolatos ügyekben.

(2)174 A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár feladatkörében az érintett felsővezetőtől és az önálló szervezeti egységektől, valamint a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett a HVK-tól adatszolgáltatást és tájékoztatást kérhet.

(3) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Védelmi Iparért és Beszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság működik.

(4) A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a HM Védelmi Ipar Fejlesztési Főosztály vezetőjének,

b)175 a HM Védelmi Beszerzési, Szabályozási és Felügyeleti Főosztály vezetőjének,

c) a HM Hadfelszerelési Főosztály vezetőjének és

d) a HM Védelmi Iparért és Beszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(5)176 A védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

14. Védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár

26. § (1) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a nemzeti álláspontok kidolgozását, valamint a magyar érdekek meghatározását a NATO, az EU, az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) napirendjén lévő védelempolitikai kérdésekben,

b) az általános védelempolitikai környezettel, az új típusú kihívásokkal, a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos események elemzését, értékelését, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai döntés-előkészítési folyamatokat és ágazati szinten koordinálja az együttműködést,

c) az ágazat védelmi tervezési eljárásrendjének előírásaival összhangban, az ágazat védelempolitikai feladatrendszerével összefüggő védelmi tervezési tevékenységét, valamint annak részeként különösen a miniszteri program és az azzal összefüggő kormány-előterjesztések, valamint a Stratégiai Tervezési Iránymutatás kidolgozását,

d) a NATO védelmi tervezéssel és az EU védelmi képességfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai jellegű dokumentumok kidolgozásában való nemzeti részvételt, a NATO képességfejlesztési javaslataira, a NATO Képességfelmérésre és az EU Fő Célkitűzések Kérdőívére adandó nemzeti válaszok kidolgozását,

e) a katonai műveletekkel és missziókkal kapcsolatos védelempolitikai feladatok tervezését,

f) a nemzetközi együttműködés irányelveinek kialakítását, a felsőszintű kapcsolattartás tervezését, a Kétoldalú Nemzetközi Együttműködési Terv és a Multilaterális Együttműködési Terv, valamint ezek finanszírozását szolgáló költségvetési tervek kidolgozását, koordinálja az elfogadott programok, feladatok végrehajtását,

g) az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekben előírt kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtását,

h) a nemzetközi szervezetek keretében vállalt készenléti szolgálatokkal kapcsolatos iránymutatások kidolgozását,

i) a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett működő nemzeti képviseleteken rendszeresített beosztásokba történő kihelyezés, váltás tervezését,

j) Magyarország Fegyveres Védelmi Terve, valamint a NATO, Magyarországgal kapcsolatos tervei periodikus felülvizsgálatát indító védelempolitikai iránymutatás kidolgozását, a kapcsolódó politikai döntéshozatali folyamat előkészítését,

k) a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: NEFE TB) tevékenységének tárcaszintű koordinációjával összefüggő feladatokat,

l) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet magyar Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: OECD Nemzeti Tanács) tevékenységének tárcaszintű koordinációjával összefüggő feladatait,

m) a két- és a többoldalú nemzetközi együttműködést, az euro-atlanti együttműködést, a nemzetközi válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását.

(2) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár

a) a miniszter kabinetfőnökével együttműködve koordinálja a minisztériumi felsővezetők hivatalos külföldi látogatásaival, programjaival kapcsolatos feladatok tervezését, javaslatot tesz a magas szintű kiutazó, illetve fogadó delegációk összetételére, a hivatalos látogatásokról tájékoztatja az érintett kormányzati szerveket,

b)177 koordinálja Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelvekbe történő tárcaszintű bedolgozást, valamint a Nemzeti Katonai Stratégia elkészítését,

c) meghatározza a képességfejlesztéssel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó irányelveket,

d) meghatározza az állandó, illetve eseti képviselők felkészítésének feladatait, a tárgyalások során követendő magatartást, ellenőrzi a képviseleti feladatok ellátását,

e) a katonadiplomáciai tevékenységgel kapcsolatban a magyar véderő, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról miniszteri utasításban meghatározottak szerint irányítási, felügyeleti, illetve javaslattételi jogköröket gyakorol,

f) irányítási, felügyeleti, illetve javaslattételi jogköröket gyakorol a katonadiplomáciai tevékenységgel kapcsolatban,

g) meghatározza a prioritásokat, elemzi a végrehajtás hatékonyságát, javaslatot tesz a nem tervezett NATO, EU és más nemzetközi beosztások elfogadására, védelempolitikai és a hatáskörébe tartozó védelmi tervezési szempontú iránymutatást ad a NATO kiválósági központokba, valamint a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központba és azok irányító testületébe delegált szakértők szakmai munkájához,

h) stratégiai és védelempolitikai iránymutatásával támogatja a hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenállóképességre vonatkozó, a nemzetközi szervezetekben képviselendő tárcaszintű álláspont előkészítését,

i) véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét,

j) ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó magyar–amerikai védelmi együttműködési programok támogató feladatait,

k)178

l)179

m)180

n)181

(3) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár képviseli

a) Magyarországot a Genfi Biztonságpolitikai Központ és a Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzése szervezetek alapítványi tanácsaiban, ennek során együttműködik más minisztériumok illetékes vezetőivel,

b) a honvédelmi tárcát

ba) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein,

bb)182 a Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokságon a Szövetség stratégiai tervezési és képességfejlesztési fórumain,

bc)183 a NATO védelmi tervezési, valamint a NATO, EU, a V4, a Közép-európai Védelmi Együttműködés (a továbbiakban: CEDC) és a Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (a továbbiakban: DECI) védelempolitikai igazgatói fórumain,

bd) a NEFE TB ülésein,

be) az OECD Nemzeti Tanács ülésein,

bf) a fegyverzet-ellenőrzéssel, valamint bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekkel kapcsolatos nemzetközi szerződések Magyarországra háruló feladatainak végrehajtását irányító Külgazdasági és Külügyminisztérium – HM Fegyverzet-ellenőrzési Munkacsoportban.

27. § (1) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a HM Védelempolitikai Főosztály vezetőjének,

b) a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály vezetőjének,

c)184

d) a HM Védelempolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(2)185 A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítási jogkörében irányítja

a) a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet képviselet-vezetőjének,

b) a Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett, Brüsszel – Védelempolitikai Részleg képviselet-vezetőjének és

c)186 a New York-i ENSZ Állandó Magyar Képviselethez delegált katonai képviselő

tevékenységét.

(3) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén a HM Védelempolitikai Főosztály vezetője helyettesíti.

15.187 Stratégiáért és Humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár

28. § (1)188 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

1. a honvédelmi ágazat specifikus személyi állomány foglalkoztatásával kapcsolatos humánpolitikai szabályozás előkészítését,

2. a honvédelmi ágazat hosszú távú szervezetfejlesztésébe illeszkedő humánstratégia kidolgozását és meghatározza a humánstratégia megvalósítását biztosító humánpolitikai cél- és eszközrendszert, valamint ellenőrzi a humánpolitikai programok megvalósítását,

3. a honvédelmi ágazat specifikusszemélyi állománya illetményrendszerével és egyéb pénzbeli juttatásainak rendszerével kapcsolatos stratégiai szintű javaslatok és vezetői döntések előkészítését,

4. a közfoglalkoztatás tárcaszintű szabályozás kidolgozását,

5. a kormányzati személyzeti stratégia végrehajtásához kapcsolódóan a tárcát érintő – stratégiai szintű feladatok végrehajtását, a kormánytisztviselők vonatkozásában a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárral együttműködve,

6. a humánpolitikai intézmény, a szociális, a jóléti, a támogatáspolitikai, rekreációs és rekonverziós, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodási elvekre, azok humánpolitikai szempontjaira, valamint a kapcsolódó honvédelmi ágazati szabályokra vonatkozó stratégiai szintű feladatok kidolgozását,

7. a honvédelmi ágazat specifikusszemélyi állományát érintően illetékes érdekképviseleti szervekkel kötendő megállapodások tervezeteinek kidolgozását,

8. a társadalmi kapcsolatokkal, a honvédelmi ágazati rehabilitációval, valamint a nem az MH állományába tartozó személyek részére adományozható elismerésekkel kapcsolatos ágazati szintű és nemzetközi feladatokat,

9.189 az önkéntes katonai szolgálattal, a honvédelmi felkészítésre vonatkozó programokkal összefüggő programok koncepcionális kidolgozásával kapcsolatos stratégiai feladatokat,

10. a honvédelmi ágazat idősügyi stratégiájának kidolgozását, valamint ellenőrzi a stratégiában foglalt feladatok megvalósulását,

11.190 az életpályát lezáró programok kidolgozását, a programok továbbfejlesztésére vonatkozó stratégiai szintű javaslatok kidolgozását és a programok megvalósításához szükséges szabályozás előkészítését az esélyegyenlőséggel és az egyenlő bánásmóddal összefüggő stratégiai szintű feladatok, valamint az esélyegyenlőségi terv kidolgozását,

12. a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állomány belépésének, kiáramlásának okaival, motivációjának mérésével összefüggő stratégiai szintű feladatok, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályi környezet és a megtartási stratégia kidolgozását,

13. az MH családtámogatási rendszerének fejlesztésével összefüggő szakterületét érintő stratégiai szintű feladatokat,

14. a honvédség állományából a polgári életbe történő visszailleszkedés támogatásának koordinációs feladatait, rekonverziós irányelvek kidolgozását,

15. a katonai toborzási rendszer működésével, fenntartásával összefüggő tárcaszintű koncepciók kidolgozását, a szaktevékenység fejlesztését, a toborzási stratégia kidolgozását,

16. a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos állomány utánpótlását meghatározó alapelvek, valamint a toborzás közép- és hosszú távú irányelveinek, módszereinek kidolgozását,

17. a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályok alapján a honvédelmi ágazatra vonatkozó stratégiai szintű feladatok kidolgozását,

18. a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek, a honvédségi ösztöndíjas hallgatók jogállásával összefüggő szabályozás kidolgozását,

19. az NKE Tanácsadó Testület egyes döntéseinek megalapozásával és szakmai támogatásával kapcsolatos javaslatok kidolgozását,

20. a honvédelmi ágazat igényeinek megfelelő képzési portfólióval rendelkező felsőoktatási és középfokú oktatási intézményekkel történő együttműködési megállapodások, képzési szerződések megkötésének előkészítését,

21. a HKK-val kapcsolatos szabályozók kidolgozását, a megállapodásokra, szerződésekre vonatkozó szabályozók előkészítésével összefüggő feladatok végzését,

22. a honvédelmi ágazatot érintő szövetségi, két- és többoldalú oktatási és képzési vonatkozású nemzetközi tárcaszintű feladatok előkészítését és kidolgozását,

23. a honvédelmi ágazati képzési és nyelvképzési rendszerérének működésére vonatkozó stratégiai szintű feladatok kidolgozását,

24. a honvédelmi tudományos stratégia megvalósítása érdekében a honvédelmi ágazatban végzett honvédségi tudományos munkát koordináló és felügyelő tevékenységet, ide nem értve az innovációs kutatás-fejlesztési területet,

25. a honvédelmi ágazat tekintetében a szociális, érdekvédelmi, kulturális és rekreációs irányelvek, szabályozók kidolgozását és azokban meghatározottak végrehajtásával összefüggő tevékenységet,

26. a honvédelmi ágazat hazafias- és az általános honvédelmi neveléssel, továbbá a Honvéd Kadét Programmal, ifjúságpolitikával kapcsolatos normatív szabályozók kidolgozását,

27. a honvédelmi ágazat hazai és nemzetközi kultúrával, kapcsolatos és a honvédelem ügyét népszerűsítő sportrendezvények stratégiai szintű feladatait, a szabadidő- és versenysport, sportrendezvény vonatkozásában együttműködve a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkárral,

28.191 a tartalékos rendszer ki- és átalakításával, továbbá működtetésével kapcsolatos stratégiai szintű feladatok kidolgozását,

29. a nemzeti felsőoktatás honvédelmet érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

30. a jogi és igazgatási helyettes államtitkár bevonásával a tanulmányi szerződésekkel, az ösztöndíjszerződésekkel, a tanulmányi támogatásokkal és a képzési költségekkel összefüggő a sport ágazatot nem érintő szabályozás kidolgozását.

31.192 a Honvédelmi Programok megvalósításával összefüggő feladatok végrehajtását,

32.193 az ágazatot érintő távoktatás és e-learning fejlesztések irányát, és felügyeli a programok végrehajtását,

33.194 a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság ülésére történő vezetői felkészítési tevékenységet.

(2)195 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár

1.196 felügyeli a katonai toborzási intézményrendszer ágazati működését és fejlesztését, a honvédelmi szervezetek toborzási stratégiájának és a kapcsolódó célok megvalósulását,

2. meghatározza a honvédelmi ágazat hazafias és általános honvédelmi neveléssel és a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos irányelveket,

3. kidolgoztatja a HKK-nak az Nkt., valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

4. kidolgoztatja a HÉF működtetésével és a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport vezetésével kapcsolatos irányelveket,

5. meghatározza az MH szervezeti felépítését tartalmazó stratégiai jellegű dokumentumok kidolgozásával, a stratégia megvalósításával összefüggő irányelveket,

6. koordinálja a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport és a HÉF működésével kapcsolatos költségek tervezését és biztosítását,

7. együttműködik és kapcsolatot tart az MH nyugállományúakat tömörítő és honvédelmi ágazat specifikusszemélyi állományának érdekeit képviselő országos érdekvédelmi szervezetekkel,

8. jóváhagyja a HÉF éves munkatervét, valamint az ülések jegyzőkönyvét,

9. jóváhagyja a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport üléseinek levelezési tervét, valamint az ülések jegyzőkönyvét,

10. a HÉF ülésein a HM részéről képviseli a munkáltatói oldalt,

11. kidolgozza a honvédelmi ágazat specifikusszemélyi állománya foglalkoztatási program (kiválasztási, teljesítményértékelési, előmeneteli, karrier-, kiléptetési programok) elveinek, feltételrendszerének és az ezzel összefüggő szabályozások meghatározására vonatkozó javaslatokat,

12. kidolgozza a katonai életpályát lezáró programok elveinek, feltételrendszerének, fejlesztésének és az ezzel összefüggő szabályozók meghatározására vonatkozó javaslatokat,

13. biztosítja a Hadigondozottak Közalapítvánnyal, a Honvédelmi Sportszövetséggel, a Magyar Futball Akadémia Alapítvánnyal és a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel a szakmai együttműködést,

14. meghatározza a civil-, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatásával kapcsolatos feladatokat és dönt a honvédelem érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek támogatásáról, ide nem értve a sport ágazatot és a katonai örökségvédelem területét,

15. meghatározza a hazai és nemzetközi képzések tervezése érdekében a tervezés irányelveit, prioritásokat a honvédelmi ágazattal összefüggésben,

16. meghatározza a hazafias és általános honvédelmi nevelés, valamint a Honvéd Kadét Program feladatait és a végrehajtásukhoz szükséges felkészítések és továbbképzések irányelveit,

17. kidolgozza a honvédelmi ágazat kulturális, sport és rekreációs szakterületére vonatkozó koncepcióját és az azzal összefüggő szabályozási javaslatokat, sport és rekreációs szakterület vonatkozásában együttműködve a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkárral,

18. kidolgozza a karriertervezési feladatok ellátására vonatkozó koncepciót és az azzal összefüggő szabályozási javaslatokat,

19.197

20.198 véleményezi és – e szabályzatban meghatározottak szerint – jóváhagyásra felterjeszti a HVK által készített ezredesi, első tábornoki kinevezések és tábornoki előléptetések javaslatait,

21. felelős a honvédelmi ágazatba tartozó képzési rendszerek, továbbá a pályára irányítás és honvédelmi neveléssel összefüggő minisztériumi feladatok irányításáért,

22. meghatározza a HKK Nkt., valamint Szkt. szerinti szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

23. koordinálja a kulturális és rekreációs feladatok végrehajtását a tárca és az illetékes honvédelmi szervezet között.

24.199 kialakítja a tehetséggondozás ágazati rendszerét, és irányítja a mentorprogramot,

25.200 gondoskodik az ágazat stratégiai keretrendszerének kialakításáért, a stratégiai dokumentumok koherenciájának, módszertani egységességének biztosításával kapcsolatos koordinációról,

26.201 biztosítja a kormányzati stratégiák ágazati érvényesülését és a tárca stratégiai célkitűzéseinek tárcaközi képviseletét,

27.202 felügyeli az ágazat számára releváns európai uniós programok előkészítésével és az azok segítségével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3)203 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár

a) ellátja a HKK Nkt. és Szkt. szerinti szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat, gyakorolja a fenntartót megillető beszámoltatási jogot,

b) jóváhagyja a HKK fenntartói feladataihoz kapcsolódó ágazati irányelveket,

c) jóváhagyja a HKK tantárgyfelosztását, a beiskolázási létszámát, a meghirdetett tanulmányi területeket és a továbbképzési programját,

d) a honvédelmi ágazati humánpolitikai elvek érvényesülése érdekében egyetértési jogot gyakorol az ágazati központi hazai és külföldi beiskolázási tervvel kapcsolatban,

e) jóváhagyja – a sport ágazatba tartozó képzések kivételével – a szakképzési törvény szerinti, a szakmai vizsgabizottság elnökére és tagjaira vonatkozó, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére küldendő javaslatot.

f)204 véleményezi és jóváhagyásra megküldi a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét.

g)205 ellátja a miniszter stratégiai tanácsadói feladatait,

h)206 önálló jogon képviseli a minisztériumot a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságban és a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságban, és az EU forrásokkal kapcsolatos tárcaközi egyeztetéseken,

i)207 végzi az európai uniós támogatással megvalósuló projektek forrásigényének tervezését, ennek keretében engedélyezi a nemzetközi, európai uniós vagy hazai támogatással megvalósuló projektek végrehajtásához biztosított önrészkeret felhasználását,

j)208 dönt az ágazat számára releváns európai uniós támogatással megvalósuló – projektek előkészítése, lebonyolítása és fenntartása során a hatáskörébe tartozó ügyekben, engedélyezi a honvédelmi szervezetek európai uniós támogatással megvalósuló projektekben való részvételét.

(4)209 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár szakterületét érintően

a) közreműködik

aa) a katonai örökségvédelmi célokhoz és az ezekhez köthető civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátásában,

ab) a katonai hagyományőrzéssel összefüggésben a különböző társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartásban,

b) véleményezi a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos támogatói döntési javaslatot, ennek során együttműködik a miniszteri kabinetfőnökkel.

29. § (1)210 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a HM Humánpolitikai Főosztály vezetőjének,

b)211 a HM Honvédelmi Nevelési Főosztály vezetőjének,

c)212 a HM Stratégiai Főosztály vezetőjének és

d)213 a HM Stratégiáért és Stratégiáért és Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(2)214 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza a magasabb vezetői megbízás és annak visszavonása kivételével a HKK igazgatójával kapcsolatos, a miniszter jogkörét nem érintő munkáltatói döntéseket.

(3)215 A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a helyettes államtitkári titkárság bevonásával – a HM Humánpolitikai Főosztály vezetője helyettesíti.

16. Sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

30. § (1) A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

a)216 a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a HM-et a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,

b) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,

c) közreműködik a sportágazat stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában továbbá azok végrehajtásában,

d) irányítja a nemzeti sportinformációs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok ellátását,

e) irányítja a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzetközi egyezmény szerinti Nemzeti Platformmal összefüggő szakmai feladatok ellátását,

f) ellátja a Sportiskolai Programmal összefüggő sportfejlesztési feladatokat,

g) felelős a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályokban előírt ellenőrzési feladatok lebonyolításáért, a jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és végrehajtásukért, a látvány-csapatsport támogatás tekintetében a tárcaközi kapcsolatok működtetéséért,

h) részt vesz a látvány-csapatsport támogatás stratégiai, költségvetési intézkedései kidolgozásában, valamint ezen intézkedések végrehajtásában,

i) koordinálja a sportcélú társasági adókedvezménnyel kapcsolatos feladatok ellátását,

j) koordinálja a sport és a környezetvédelem kapcsolatából következő sportágazati feladatok ellátását,

k) koordinálja a sportfejlesztési programok megvalósulását,

l)217 ellátja a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Programhoz, valamint a kiemelt sportszervezetekhez kapcsolódó, továbbá egyéb kormánydöntésen vagy kérelmen alapuló sportlétesítmény-fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási feladatokat,

m) koordinálja az állami utánpótlás-nevelési programokkal összefüggő szakmai módszertani feladatok ellátását,

n) felelős a nemzeti utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatos jogszabályokban előírt feladatok lebonyolításáért.

(2) A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a Kormány, valamint a miniszter által meghatározott nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programokhoz kapcsolódó tornaterem és tanuszoda-programokról,

b)218

c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programok, infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához, működtetéséhez, az ezekhez kapcsolódó hazai, európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges szabályozás előkészítéséről,

d)219 közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programokhoz, infrastruktúra-fejlesztésekhez és egyéb feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásában, kezelésében, az előirányzatokról nyújtott támogatások felhasználásához kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátásában,

e) közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programok, kiemelt infrastruktúra-fejlesztések vagyongazdálkodási szempontú, az állami vagyon gyarapításának, hatékony működtetésének ellenőrzésében, valamint azok bemutatását célzó népszerűsítésében,

f) feladatai ellátásával összefüggésben kapcsolatot tart a sportköztestületekkel, sportszövetségekkel, sportszervezetekkel, valamint a sport más partnerszervezeteivel,

g) gondoskodik a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekkel, valamint a kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények nyilvántartásával és megrendezésének támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

h)220 a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a HM-et a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában,

i) véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét,

j) feladatkörében adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

31. § (1) A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a)221 a HM Sportszakmai és Támogatáskezelési Főosztály vezetőjének,

b)222 a HM Sportirányítási Főosztály vezetőjének,

c) a HM Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,

d)223

e)224

f) a HM Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztály vezetőjének,

g)225

h) a HM Sportigazgatási és Sportfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(2) A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai ügyekben a közvetlen irányítása alá tartozó, szakterület szerint illetékes főosztályvezető, egyéb esetekben a titkárságvezetője helyettesíti.

17. Gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár

32. § (1) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter és a közigazgatási államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, valamint a HM VGH vezetőjével együttműködve – gondoskodik a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó gazdálkodási ügyekkel összefüggő szakmai álláspontja kialakításáról, és ellátja annak képviseletét a közigazgatási államtitkár iránymutatásai alapján.

(2) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár

1. szakterületén gondoskodik a kiemelt gazdálkodási tervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásáról,

2. feladatkörével összefüggésben ellenőrzi a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések, valamint a miniszter és a közigazgatási államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

3. véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár részére az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység ügyrendjét,

4. jóváhagyja a HM VGH éves munkatervét,

5.226

6. feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

7. ellátja a beszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási és felügyeleti feladatokat,

8. irányítja a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett működő nemzeti képviseleteken rendszeresített, védelemgazdasági szakterülethez tartozó beosztásokba történő kihelyezés, váltás feladatait,

9. irányítja és ellenőrzi a védelemgazdasági szakterülethez tartozó nemzeti képviselők tevékenységét,

10. a HM tekintetében gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési szerv vezetője részére meghatározott gazdálkodási jog- és hatásköröket és kötelezettségeket az e szabályzatban és a HM gazdálkodási intézkedésében meghatározottak szerint,

11. engedélyezi a HM VGH főigazgatójának javaslata alapján a jogosultak részére kincstári VIP-kártya biztosítását,

12. felügyeletet gyakorol a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területek gazdálkodási tevékenysége, az erőforrás-tervezése, költségvetés-tervezése, beszámolás-támogatása, a gazdálkodási adatok elemzésével és a gazdálkodásra vonatkozó szabályozó tevékenysége felett,

13.227 felügyeli a HM KGIR fejlesztését, működtetését, és összehangolja az annak fejlesztésére irányuló alkalmazói követelmények kidolgozását, előterjeszti a rendszer fejlesztésére irányuló szakmai követelményeket, és feladat- és hatáskörét illetően irányítja a HM KGIR működtetését a humánpolitikai szakterületet érintően a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárral együtt,

14.228 közreműködik az európai uniós programok végrehajtásának felügyeletében,

15. előkészíti a költségvetési javaslatok összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályozást, az elemi költségvetési javaslat elkészítésének és jóváhagyásának rendjét, valamint a költségvetési év zárásával kapcsolatos feladatokat szabályozó miniszteri körlevelet,

16. ellátja a feladatkörébe tartozó sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok tervezését, kezelését, a felhasználásukkal kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat, a szerződéskötéssel és utalványozással kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a pénzügyi folyamatok nyomon követéséről és ellátja a zárszámadással kapcsolatos koordinációs feladatokat.

33. § (1) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár

a)229 irányítja a honvédelmi ágazat védelmi tervezésének gazdasági kereteivel összefüggő tevékenységeket,

b) részt vesz az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) Kormánya által biztosított támogatás felhasználásával és a kormányzati értékesítés lebonyolításával összefüggő feladatok szabályozásának kialakításában,

c) irányítja a honvédelmi ágazat teljes személyi állománya pénzbeli járandóságaival, társadalombiztosítási és egyes szociálpolitikai juttatásaival, valamint az adózással kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

(2) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár

a)230 irányítja a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozóan a költségvetési gazdálkodás rendjéről szóló utasításban meghatározott, a honvédelmi ágazat költségvetési és éves beszerzési tervének kidolgozásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó tervezési, költségvetési, beszámolási, logisztikai és infrastrukturális gazdálkodási tevékenységét,

b)231 javaslatot tesz a védelmi tervezés gazdasági keretei meghatározására,

c) gondoskodik a honvédelmi tárca költségvetési gazdálkodási rendjének és a HM intézményi gazdálkodási szabályainak kialakításáról,

d) közreműködik a védelmi tervezés szabályozói és gazdasági kereteivel, az ingatlangazdálkodással, a beszerzési eljárásokkal, a lakásgazdálkodással összefüggő döntések előkészítésében, elemzi a döntési alternatívákat,

e) állást foglal a honvédelmi ágazat személyi állományának teljes körét érintően azok illetményével, illetményjellegű és illetményen kívüli juttatásaival összefüggő döntések előkészítése során a döntés költségvetési finanszírozhatósága, illetve pénzügyi és informatikai végrehajthatósága tekintetében,

f) összehangolja a HM Tárca Kontrolling Rendszerét érintő, gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

g)232 a döntés költségvetési finanszírozhatósága, illetve pénzügyi végrehajthatósága tekintetében megvizsgálja és egyetértése esetén döntésre felterjeszti az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti mentesítési kérelmeket.

(3) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes irányítja

a) a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály vezetőjének,

b) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály vezetőjének,

c) a HM Kontrolling Főosztály vezetőjének,

d) a HM Sport Költségvetési Főosztály vezetőjének és

e) a HM Gazdálkodási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetőjének

tevékenységét.

(4)233 A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén

a) a b) és c) pont hatálya alá nem tartozó kérdésekben a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály vezetője,

b) a HM Gazdálkodási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra beérkező iratok, valamint logisztikai és infrastrukturális gazdálkodás tekintetében a HM Gazdálkodási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője,

c) – a helyettes államtitkári titkárság bevonásával – az érintett főosztály feladat- és hatáskörében annak vezetője

helyettesíti.

18. Miniszteri biztos

34. § (1)234 A HM-ben működő miniszteri biztos – kinevezésére vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelő – tevékenységét a miniszter irányítja.

(2) A miniszteri biztos – e szabályzatban meghatározottaktól eltérően, megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(3) A miniszteri biztos tevékenységének ellátása során egyeztet a feladatköre szerint felelős minisztériumi felsővezetővel.

(4) A miniszteri biztos – feladatkörével összefüggésben – adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(5) A miniszternek szóló felterjesztéseit szolgálati úton, – jogi és pénzügyi szempontú véleményezéssel ellátva – a közigazgatási államtitkár útján terjeszti fel.

19.235

35. §

20. Helyettes államtitkár titkársága és titkárságvezetője

36. § (1) A helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint az e Szabályzat szerinti, minisztériumi szakmai felsővezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását a minisztériumi szakmai felsővezető titkársága biztosítja.

(2) A helyettes államtitkár titkárságának titkárságvezetője tevékenységét a minisztériumi szakmai felsővezető irányítja.

(3) A titkárságvezető feladat- és hatáskörében

a) segíti a felsővezető munkáját, ellátja mindazon ügyeket, amelyekkel a felsővezető állandó vagy eseti jelleggel megbízza,

b) elkészíti a titkárság szolgálati viszonyban, munkaviszonyban álló állományának munkaköri leírásait, a titkárság ügyrendjét,

c) ellátja a titkárság feladatköréhez kapcsolódó, miniszteri utasításban, belső rendelkezésben és e Szabályzatban meghatározott ügyeket,

d) adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(4) A titkárság ügyrendjét az irányítását ellátó felsővezető javaslata alapján a közigazgatási államtitkár és a hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati jogviszonyban álló titkárságvezető munkaköri leírását az irányítását ellátó felsővezető hagyja jóvá.

(5) A titkárságvezető helyettesítésére a 49. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

21. Miniszteri Titkárság vezetője

37. § (1) A Miniszteri Titkárság vezetője tevékenységét a miniszteri kabinetfőnök irányítja. A Miniszteri Titkárság a Miniszteri Kabineten belül osztályként működik.

(2) A miniszteri titkárságvezető vezeti a Miniszteri Titkárságot, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.

(3) A Miniszteri Titkárság vezetője

a) jogosult eljárni, állást foglalni, intézkedni mindazokban az ügyekben, amelyekre vonatkozóan a minisztertől utasítást vagy felhatalmazást kapott,

b) nyomon követi a miniszter által meghatározott feladatok végrehajtásának helyzetét,

c) koordinációs szerepet tölt be a Miniszteri Kabinet és a minisztériumi felsővezető titkárságai felé a miniszteri feladatszabások érvényesítése és a feladatok nyomon követése érdekében,

d) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

e) koordinálja a miniszter programjához kapcsolódó protokolltevékenységet.

(4) A Miniszteri Titkárság vezetőjének helyettesítését – a munkáltatói jogkörök gyakorlását kivéve – a Miniszteri Titkárság állományából az általa kijelölt személy látja el.

22. Sajtófőnök

38. § (1) A sajtófőnök tevékenységét a miniszteri kabinetfőnök irányítja.

(2) A sajtófőnök

1.236 irányítja az ágazat kommunikációs és közösségi médiával összefüggő tevékenységét,

2. szakmai felügyeletet lát el az ágazat külső kommunikációja felett,

3. tevékenysége nem terjed ki az internet segítségével a felhasználók széles tábora által létrehozott online tartalmak (közösségi média), illetve azok megjelenítését lehetővé tevő közegek és alkalmazások ágazati szintű ellenőrzésére és a közzétételek jóváhagyására,

4. tevékenysége során figyelemmel kíséri a médiakommunikációra vonatkozó tendenciák alakulását, reagál azok változására,

5. meghatározza a HM és az MH, valamint a miniszter közvetlen irányítása alá tartó szervek stratégiai jellegű dokumentumaihoz kapcsolódó kommunikációs irányelveket, kommunikációs és marketingfeladatokat,

6.237 meghatározza és koordinálja a miniszter személyes kommunikációjával és közösségi média megjelenésével kapcsolatos előkészítő tevékenységet,

7.238 ellátja a miniszter közösségi média megjelenítésével kapcsolatos, a HM államtitkárainak és helyettes államtitkárainak az ágazati és személyes kommunikációjával kapcsolatos ellenőrzési és jóváhagyási feladatokat,

8. felügyeli az ágazat sajtónyilvánossági, külső tájékoztatási és kommunikációs tevékenységével kapcsolatos feladatait,

9. a miniszter szakpolitikai tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatok keretében:

a) közreműködik a miniszter nyilvános szerepléseinek lebonyolításában,

b) irányítja a miniszter részvételével tartott rendezvények kommunikációját,

c) lebonyolítja a miniszteri interjúkat, gondoskodik azok rögzítéséről,

d) a hazai és nemzetközi programok során együttműködik a protokollszervezettel, és a Miniszteri Kabinettel,

10. intézkedik a tárcaközlemények és a sajtónyilvános válaszok kiadására,

11. gondoskodik az ágazat vonatkozásában a közvélemény tájékoztatását igénylő jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,

12. közvetlen kapcsolatot tart az ágazati kommunikáció egységesítése érdekében a HM államtitkáraival és önálló szervezeti egységeivel, a katonai vezetőivel és szervezeti egységeivel,

13. elkészíti az ágazat kommunikációs stratégiáját,

14. ellátja és felügyeli az ágazat kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó kommunikációs megjelenések, valamint a kommunikációs tárgyú beszerzések szakmai előkészítéséből eredő feladatokat,

15. kapcsolatot tart a kormányzati kommunikációért felelős tárcával,

16. figyelemmel kiséri az adatigényléseket és a HM közérdekű adatainak elektronikus közzétételét, az írásbeli kérdéseket, a politikai témájú megkereséseket és részt vesz azok megválaszolásával kapcsolatos előkészítő feladatokban,

17. irányítja a sajtókérdések megválaszolását,

18. feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik,

19. irányítja a www.kormany.hu honvédelmi tárcát érintő feladatainak ellátását,

20. részt vesz az össztárca szintű a Miniszterhelyettesi Értekezleteken.

23.239

39. §

24.240

40. §

25. Integritás tanácsadó

41. §241 Az integritás tanácsadó

a) feladatkörében közvetlen kapcsolatot tart a minisztériumi felsővezetőkkel és vezetői állománnyal, a HVK integritás felelősével,

b) koordinálja az intézményi integritás intézkedési terv és integritásjelentés összeállítását,

c) OBKR és integritásirányítási területeken a kormányzati integritásfejlesztés szakmai témáiban kapcsolatot tart a társminisztériumokkal, államigazgatási szervekkel.

26. Adatvédelmi tisztviselő

42. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt célok ágazati érvényesülése érdekében az adatvédelmi HM utasításban, valamint a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatában foglalt feladatokat.

(2) Az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatáskörében közvetlenül kapcsolatot tart a miniszterrel, különösen az adatvédelmi incidensek kivizsgálásakor, bejelentésekor, az egyes adatkezelési műveletek tervezésekor.

(3) Az adatvédelmi tisztviselő különösen

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad – az adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végzők részére,

b) a HM adatvédelmi feladataira történő teljes körű rálátás biztosítása érdekében az adatvédelmi tisztviselő – minisztériumi felsővezetők által meghatározottak szerint – részt vesz azokon a vezetői értekezleteken, melyeken adatvédelmi vonatkozású döntéseket hoznak,

c) ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,

d) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,

e) együttműködik a felügyeleti hatósággal,

f) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve az előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele,

g) részt vesz az adatvédelmet érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések tervezeteinek kidolgozásában,

h) éves jelentést készít a HM adatvédelmi helyzetéről a miniszter részére,

i) kapcsolatot tart az államigazgatási szervek adatvédelmi tisztviselőivel,

j) vezeti a HM adatvédelmi tevékenységével összefüggő – az adatvédelmi jogszabályokban előírt – nyilvántartásokat, különös figyelemmel az adatkezelési tevékenységek és az adatvédelmi incidensek nyilvántartására,

k) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(4) Az adatvédelmi tisztviselő feladatellátása során nem utasítható, különösen az adatvédelmi joggal kapcsolatos valamely ügyben egy bizonyos álláspont képviselésére, illetve arra, hogy hogyan kell kivizsgálni egy panaszt, vagy kell-e konzultálni a felügyeleti hatósággal.

(5) Az adatvédelmi tisztviselő a miniszter által kijelölt adatvédelmi szakjogász végzettségű személy.

27. Biztonsági vezető

43. § (1) A minősített adat védelméről szóló jogszabályokban foglalt célok érvényesülése, az előírt feladatok koordinálása, végrehajtása érdekében a miniszter biztonsági vezetőt és helyettes biztonsági vezetőt nevez ki.

(2)242 A miniszter a védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egység állományából biztonsági vezető helyettest nevez ki, aki kizárólag a Kormány speciális működést biztosító infrastruktúra vonatkozásában látja el a biztonsági vezető feladatait.

(3) A biztonsági vezető a miniszter átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező miniszter minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, és ellátja a nyílt iratkezelés felügyeletét.

(4) A biztonsági vezető

a) gyakorolja azokat a hatásköröket, és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára a jogszabályok meghatároznak,

b) véleményezi a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

c) a honvédelmi érdekből minősített nemzeti minősített adatok vonatkozásában javaslatot tesz a miniszter számára a felülvizsgálati szakértő kinevezésére,

d) véleményezi a minősített adatot tartalmazó levéltári anyagok kutatására vonatkozó kérelmeket,

e) koordinálja a titokfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatokat,

f) iratkezelés felügyeletével megbízott vezetőként intézkedik az elveszett nyílt iratok, hivatalos bélyegzők, valamint személyi pecsétnyomók felkutatására, és ha az eredménytelen, jegyzőkönyv felvétele mellett írásban engedélyezi az elveszett irat iratnyilvántartásból történő kivezetését,

g) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

III. Fejezet

SZERVEZETI EGYSÉGEK

28. Az önálló szervezeti egységekre és vezetőikre vonatkozó közös szabályok

44. § Az önálló szervezeti egységek és a nem önálló szervezeti egységek létszámát a HM Munkaköri Jegyzéke határozza meg.

45. § Az önálló szervezeti egység a 2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, illetve azokhoz kapcsolódóan

1. adatokat, információkat gyűjt, ezek összegezésével és elemzésével jelentéseket állít össze, felterjesztésekkel, jelentésekkel vezetői döntéseket kezdeményez, illetve tájékoztatást nyújt minisztériumi felsővezetők, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos és a kabinetfőnök munkájának elősegítése és a közfeladatok végrehajtása érdekében,

2. figyelemmel kíséri a jogszabályi és a nemzetközi szabályozási környezet alakulását, elemzi a szakterületéhez tartozó jogszabályok érvényesülését és hatásait, az ágazat érdekeinek érvényesítése érdekében szakmai javaslatokat készít,

3. jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések újraszabályozását, módosítását, hatályon kívül helyezését külön miniszteri utasításban meghatározott esetekben kezdeményezheti a főkidolgozó szervezeti egységnél, illetve szervezetnél vagy a HM Jogi Főosztálynál, véleményezi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső rendelkezések tervezeteit, érdemi észrevételeit szakterületi javaslatként megküldi a megkereső részére,

4. véleményezi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső rendelkezések tervezeteit, érdemi észrevételeit szakterületi javaslatként megküldi a megkereső részére,

5. főkidolgozó szervezeti egységként előkészíti a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső rendelkezések szakmai tervezetét, rendszeresen felülvizsgálja a szakmai felelősségi körébe tartozó szabályozást, kezdeményezi annak módosítását, hatályon kívül helyezését, új szabályozás kiadását,

6. szakmai koncepció kidolgozásáért felelős szervként végzi a HM és az MH nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos feladatokat, és lefolytatja a kapcsolódó szakmai egyeztetéseket,

7. a HM Jogi Főosztály koordinációja mellett részt vesz a felkészítő feljegyzések készítésében a kormányzati döntéshozatal, valamint a HM belső döntéshozatali fórumainak napirendjére felvett előterjesztésekhez,

8. szakterületi bedolgozást készít a beszámolókhoz, a jelentésekhez és a munkatervekhez,

9. a szakmai követelmények egységes érvényesülésének elősegítése és egyedi ügyek rendezése érdekében szakmai iránymutatásokat ad ki, illetve közreműködik azok előkészítése során, egyeztető értekezleteket tart,

10. háttéranyagot állít össze minisztériumi felsővezetők, miniszteri biztos, a kabinetfőnök tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléseihez, az országgyűlési képviselők és az alapvető jogok biztosa által kért tájékoztató anyagokhoz, az alkotmánybírósági, a rendőrségi és az ügyészségi megkeresések teljesítéséhez, a jogi képviselet ellátásához, a médiától érkezett kérdések megválaszolásához, továbbá egyéb információigény teljesítéséhez,

11. meghatározza a nemzeti és a szövetségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakterületi képességeket és követelményeket,

12. végzi az ágazat stratégiai tervdokumentumai kidolgozásával kapcsolatos, a kormányrendeletben és miniszteri utasításban meghatározott feladatokat,

13. részt vesz az intézményi, illetve a fejezeti költségvetési gazdálkodás feladatainak szakmai végrehajtásában,

14. részt vesz a honvédelmi tárcánál működő munkacsoportok, bizottságok munkájában,

15. képviseli a honvédelmi tárcát a központi államigazgatási szervekkel és a civil szervezetekkel folytatott egyeztetések során, meghatározott esetekben a hatóságok és a bíróságok előtt, a Kormány által létrehozott testületek, a nemzetközi szervezetek, ezek testületei, bizottságai és munkacsoportjai munkájában a hazai és a nemzetközi rendezvényeken,

16. kapcsolatot tart és együttműködik hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel az MH, a Kormány és az ország érdekeinek fokozott érvényre juttatása érdekében,

17. részt vesz a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia megvalósulásával összefüggő feladatok végrehajtásában, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban meghatározott tervezési és beszámolási feladatokban,

18. felsővezetői feladatszabásnak megfelelően választervezetet és háttéranyagot állít össze az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, napirend előtti felszólalásokra adandó válaszokhoz, és azokat a szakmai javaslatával együtt küldi meg a HM Parlamenti Főosztály részére,

19.243 végzi a honvédelmi ágazati válságkezelő rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról rendelkező miniszteri utasításban, továbbá a HÁVR részét képező HM Válságreagáló Rendszer felelősségi körébe tartozó feladatokat,

19/A.244 Szakterületét érintően a Vbö. 49. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel közreműködik a Védelemgazdasági Alapterv, valamint a védelemgazdasági terv elkészítésében.

20. a miniszternek szóló felterjesztéseit a szolgálati út betartásával – jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár jogi és pénzügyi szempontú véleményezével ellátva – terjeszti fel.

46. § Az önálló szervezeti egységek feladat- és hatáskörét jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, belső rendelkezés, illetve e Szabályzat határozza meg.

47. § (1) Az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységét a 2. függelék

a) kodifikációs,

b) koordinációs,

c) közhatalmi,

d) nemzetközi,

e) funkcionális és

f) egyéb

csoportba sorolja.

(2) A besorolást a szakmai tevékenység elsődleges jellege határozza meg.

(3) Az „1. Kodifikációs feladatok” az önálló szervezeti egységnek a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső rendelkezések és a stratégiai jellegű dokumentumok szakmai kidolgozására, módosítására vonatkozó szabályozási hatáskörét jelöli. A 46. § alapján az önálló szervezeti egység szabályozási hatásköre kiterjed az „1. Kodifikációs feladatok” felsorolásban nem szereplő, de feladat- és hatáskörébe tartozó koordinációs, közhatalmi, nemzetközi, funkcionális és egyéb feladatokhoz kapcsolódó szakmai előírások meghatározására is.

(4) A „2. Koordinációs feladatok” az önálló szervezeti egység egyeztetési, összehangolási hatáskörét jelöli. Az önálló szervezeti egység koordinációs tevékenysége kiterjed arra a tevékenységre is, amely a „2. Koordinációs feladatok” felsorolásban nem szerepel, de azt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó kodifikációs, közhatalmi, nemzetközi vagy funkcionális feladataihoz kapcsolódóan végzi.

(5) Az önálló szervezeti egység

a) közhatalom gyakorlásával összefüggő hatáskörét a „3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok”,

b) kizárólag nemzetközi jellegű tevékenységét a „4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok”,

c) alaptevékenységét az „5. Funkcionális feladatok” és

d) a (3) és (4) bekezdés és az a)–c) pont szerint be nem sorolható tevékenységét a „6. Egyéb feladatok”

tartalmazzák.

48. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője

a) vezeti az önálló szervezeti egységet,

b) dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, szervezi és ellenőrzi a feladatok határidőben történő és szakmailag megalapozott végrehajtását,

c) szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese az önálló szervezeti egység állományának, feléjük parancsadási vagy utasítási joggal rendelkezik,

d) az önálló szervezeti egység belső működési rendjére, az egyes nem önálló szervezeti egységek feladatkörének meghatározására elkészítteti az önálló szervezeti egység ügyrendjét, valamint az önálló szervezeti egység szolgálati viszonyban, munkaviszonyban álló állományának munkaköri leírásait,

e) gondoskodik az önálló szervezeti egység álláshelyein ellátandó feladatok leírásának elkészítéséről,

f) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője felelős

a) a feladat- és hatáskörében hozott döntések, észrevételek, állásfoglalások szakszerűségéért és a végrehajtási határidők megtartásáért,

b) az ügyintézés általános szabályainak betartásáért, így különösen a feladat- és hatáskörébe tartozó elektronikus ügyintézés feladatainak megtervezésért, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó folyamatok megszervezéséért és végrehajtásáért,

c) a honvédelmi tárcán belül a horizontális és a vertikális együttműködés megvalósításáért, így különösen

ca) a normatív szabályozókban előírt, illetve vezetői feladatszabásként elrendelt egyeztetési kötelezettség teljesítéséért, konszenzus hiányában az egyet nem értés indokolásáért,

cb) valamennyi feladat- és hatáskör alapján érintett szervezeti egység, illetve szervezet döntés-előkészítésbe történő bevonásáért, az érintettek álláspontjának összehangolt érvényesítéséért és

cc) a vezetői feladatszabások és a rendelkezésére álló adatok, információk továbbításáért a végrehajtásáért felelős vagy az abban közreműködő szervezeti egység, illetve szervezet részére,

d) az önálló szervezeti egység hatáskörébe tartozó adatfelelősi és adatkezelői feladatok végrehajtásáért,

e) a szolgálatteljesítés, a munkavégzés, a gazdálkodás jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és e Szabályzatban rögzített előírásainak megtartásáért.

49. § Az önálló szervezeti egység vezetőjét távolléte, akadályoztatása esetén a szervezeti egység ügyrendjében, valamint a HM Munkaköri Jegyzékében meghatározottak szerinti helyettese, mindkettőjük együttes távolléte esetén az önálló szervezeti egység vezetője által írásban kijelölt személy helyettesíti.

29. A nem önálló szervezeti egységre és vezetőjére vonatkozó közös szabályok

50. § (1) A nem önálló szervezeti egység részletes feladat- és hatáskörét az önálló szervezeti egység ügyrendje határozza meg.

(2) A nem önálló szervezeti egység vezetője

a) az általa vezetett szervezeti egység tekintetében ellátja az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározott vezetői feladatokat,

b) felelős a szervezeti egység feladatainak határidőre történő, szakmailag megalapozott teljesítéséért,

c) feladatkörével összefüggésben adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

(3) A 46. § a nem önálló szervezeti egységre, a 48. § a nem önálló szervezeti egység vezetőjére is irányadó.

IV. Fejezet245

A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI FÓRUMOK

50/A. § (1) A HM felsőszintű vezetői és munkaértekezletei:

a) a miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői,

b) a miniszteri,

c) a politikai vagy szakmai felsővezetői,

d) a kabinetfőnöki

értekezlet.

(1a)246 Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti, a politikai felsővezető által vezetett felsőszintű vezetői és munkaértekezlet elsődleges helyszíne a HM Főépület, amely egyben a központi döntéshozatalra szolgáló – vezetési és irányítási feladatok helyszíneként működő – HM objektum. A HM Főépületében kerül megtartásra a miniszteri kabinetfőnök által vezetett, (1) bekezdés d) pontja szerinti kabinetfőnöki értekezlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értekezletek célját, a részt vevők körét és az előkészítésük rendjét a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről rendelkező miniszteri utasítás határozza meg.

(3) A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal kapcsolatos döntés-előkészítési fórumokra és az ahhoz kapcsolódó döntés-előkészítési tevékenységre az e Szabályzatban, valamint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról rendelkező közjogi szervezetszabályozó eszközben, továbbá belső rendelkezésben meghatározottakat kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti HM felsőszintű vezetői és munkaértekezleteitől eltérő a döntés-előkészítési feladatok során a honvédelmi ágazati válságkezelő rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról rendelkező miniszteri utasításban meghatározottakat kell alkalmazni.

V. Fejezet

A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

30. Kiadmányozás

51. §247 (1) A kiadmányozás az ügyben történő intézkedésre, érdemi döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A hatáskör címzettje – eltérő rendelkezés hiányában – a kiadmányozási jog gyakorlását minisztériumi felsővezetőnek, a kabinetfőnöknek, vagy valamely önálló szervezeti egység, nem önálló szervezeti egység vezetőjének az e Szabályzatban rögzítettek szerint átengedheti.

(3)248 Az adatvédelmi tisztviselő, a biztonsági vezető, az integritás tanácsadó és az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy kiadmányozási joggal rendelkezik.

(4) Az átruházott kiadmányozási jog gyakorlására jogosult a döntés meghozatala során a hatáskör címzettjének nevében és megbízásából jár el. A döntésben egyaránt fel kell tüntetni a hatáskör címzettjének és a kiadmányozási jog gyakorlójának nevét és hivatali beosztását, valamint azt, hogy a kiadmányozási jog gyakorlója a hatáskör címzettjének nevében és megbízásából jár el.

(5) Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog gyakorlásának átruházása nem minősül a hatáskör átruházásának, ezért a kiadmányozási jog gyakorlásának átruházása nem érinti a hatáskör címzettjének személyét, döntési, utasítási jogát és felelősségét, valamint – ha a jogorvoslatot jogszabály biztosítja – a jogorvoslat igénybevételének lehetőségét, az elbírálás rendjét és jogosultját.

(6) A hatáskör címzettjének, a kiadmányozási jog gyakorlására jogosultjának akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlására e Szabályzatnak a helyettesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(7) Papíralapú közokiratokon és a vezetői kinevezéseken – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – névbélyegző nem használható.

52. § (1) A minisztériumi felsővezetők, a kabinetfőnök, az önálló szervezeti egységek vezetői, a nem önálló szervezeti egység vezetője a feladat- és hatáskörébe, átruházott hatáskörébe vagy átengedett kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben intézkedik és kiadmányoz.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza a nem szervezett munkavégzéssel összefüggő balesetek kivizsgálásáról szóló baleseti értesítést.

(3)249 A HM Jogi Főosztály Adatvédelmi Osztály osztályvezetője távollétében a HM Jogi Főosztály Adatvédelmi Osztály vezető kiemelt főtisztje kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó, a honvédelmi és sport költségvetési szerveknek címzett, a közérdekű adatigénylésekre adandó választervezetekkel, az információs joggal összefüggő egyéb, valamint az információs jogi véleményt tartalmazó dokumentumot.

(4) Az adatvédelmi tisztviselő távollétében a miniszter által kijelölt helyettese kiadmányozza az adatvédelmi szakterületet érintő, érdemi döntést nem tartalmazó, az önálló szervezeti egység vezetőjének, a központi államigazgatási szervek, polgári szervezetek adatvédelmi szakembereinek, illetve a polgári személyeknek címzett adatvédelmi tárgyú dokumentumot, továbbá a felügyeleti hatóság részére küldendő iratot.

(5) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 13. § (7) bekezdése szerinti felhasználói engedélyt

a)250 a minisztériumi felsővezetői, a kabinetfőnök, a miniszteri biztos, valamint a HM ügyviteli és informatikai feladatot ellátó személyi állománya tekintetében a HM biztonsági vezetője,

b) a minisztériumi felsővezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány tekintetében az illetékes minisztériumi felsővezető,

c) az önálló szervezeti egység állománya tekintetében az önálló szervezeti egység vezetője és

d)251 a Kormány speciális működését biztosító infrastruktúra vonatkozásában a HM Védelmi Igazgatási Főosztály állományából kinevezett, a biztonsági vezető e területért felelős helyettese

kiadmányozza.

(6)252 A felhasználói engedély visszavonásáról hozott döntést a biztonsági vezető, az (5) bekezdés d) pontja esetében a biztonsági vezető e területért felelős helyettese kiadmányozza, ha a visszavonás jogszabályi feltételei fennállnak.

(7) A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósítása érdekében a Munkacsoport vagy a Szakmai Csoport vezetője kiadmányozza a hatáskörébe tartozó, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal összefüggő dokumentumokat.

(8) Hatósági eljárásban külső szerv vagy személy részére a Mavtv. 13. § (7) bekezdése szerinti felhasználói engedélyt a minősített adatot kezelő önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza.

(9) A HM Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezetője kiadmányozza az MH rendelkezési állományába tartozó, a védelmi igazgatás központi és területi szervéhez vezényelt katonai összekötők, megyei, fővárosi védelmi bizottsági (a továbbiakban: MVB) titkárok, titkárhelyettesek feletti, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VII. 12.) HM rendelet 3. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti egyéb állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlásához kapcsolódó dokumentumot.

(10) A HM Személyügyi Főosztály vezetője és távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt osztályvezető a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából kiadmányozza

a) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról rendelkező miniszteri utasításban foglaltak alapján a kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban állók, a kirendelt katonaállomány, valamint a munkaviszonyban állók tekintetében a nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezését tartalmazó iratot,

b) az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerint a kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban állók, a kirendelt katonaállomány, valamint a munkaviszonyban állók részére kiállítandó saját jogú igényjogosultságot igazoló és ezen személyek hozzátartozói jogon igényjogosult hozzátartozóinak az egészségügyi ellátás igénybevételére jogosító igazolást,

c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat őrzésére vonatkozó igazolásokat és a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó felhívásokat,

d) a kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban állók, valamint a munkaviszonyban állók, továbbá a katonaállomány kérelmére vagy jogszabály alapján járó utazási költségtérítés engedélyezését,

e) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti beutalókat,

f) a HM állományába tartozók részére kiadott – illetményadatot nem tartalmazó – munkáltatói igazolást,

g) a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése szerinti, a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzata alapján járó helyi utazási bérlet juttatás engedélyezését.

(11)253

(12) Az integritás tanácsadó a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából kiadmányozza a HM integritásfejlesztéséhez kapcsolódó körleveleket, felsővezetői döntést nem tartalmazó, jogszabályokban meghatározott éves és időközi beszámolókat.

(13) A HM Jogi Főosztály Kormányzati Koordinációs Osztály osztályvezetője a más tárcák által készített előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei véleményeztetés keretében, a honvédelmi szervezetek és a HM önálló szervezeti egységei szakmai véleményének bekérése, megismerése érdekében kiadmányozási joggal rendelkezik.

(14) A HM Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály vezetője kiadmányozza a lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatokról és azok egységes eljárási rendjéről szóló, feladat- és hatáskörébe tartozó belső rendelkezéseket, szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat és pályázatokat.

(15) A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője a felsőoktatásban tanulmányaikat teljesítő hallgatók kötelező szakmai gyakorlaton történő fogadásáról szóló megállapodásokat a közigazgatási államtitkár átruházott hatáskörében eljárva kiadmányozza a HM Jogi Főosztály főosztályvezetőjének aláírása mellett.

53. § (1) A döntéshozatalra előkészített, az 51. § (3) és (4) bekezdése hatálya alá nem tartozó iratot – ha a döntésre jogosult másként nem rendelkezett – a (2)–(4) bekezdésben szabályozottak szerint kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. Ha a kiadmányozásra jogosult a miniszter, a döntési javaslatot és előterjesztést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási államtitkár útján kell a miniszter elé terjeszteni.

(2) A miniszter döntésére irányuló döntési javaslat a közigazgatási államtitkár útján kerül felterjesztésre.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti javaslatot, valamint a közigazgatási államtitkár és az államtitkárok döntésére irányuló javaslatot a tárgy szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárok útján kell felterjeszteni. A HM vagy más honvédelmi szervezet gazdálkodását érintő, döntésre irányuló javaslatot a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján kell a közigazgatási államtitkár részére felterjeszteni.

(4) A kiadmányozásra jogosult a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

(5) A honvédelmi tárcán belüli egyeztetés során az ügyintézési határidők betartása érdekében a kiadmányozásra előkészített irat munkapéldányban akkor adható ki, ha azt az önálló szervezeti egység ügyrendje, illetve e Szabályzat lehetővé teszi. A kiadmányozásra előkészített irat munkapéldánya nem minősül hivatalos álláspontnak, az korlátozás nélkül megváltoztatható. A kiadmányozásra előkészített irat munkapéldánya alapján felsővezetői döntés, honvédelmi tárcán kívüli egyeztetés nem kezdeményezhető.

(6) A hatósági és szakhatósági döntéseket az erre kijelölt önálló szervezeti egység állományába tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kizárásra és a fellebbezés elbírálására vonatkozó előírásainak, továbbá az előírt képesítési követelményeknek megfelelő személy készíti elő.

(7) Ha a kiadmányozási jogkör gyakorlója nem állapítható meg, a közigazgatási államtitkár intézkedik és kiadmányoz.

31. A szolgálati viszonyban álló katonák szabadsága kiadásának, a túlszolgálatának

elrendelési szabályai

54. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egység szolgálati viszonyban álló személyi állománya szabadságának kiadását.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője és a HM szervezet szolgálati viszonyban álló vezetője szabadságának kiadását a tevékenységét irányító szolgálati elöljáró, hivatali felettes engedélyezi.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője felelős az önálló szervezeti egység állományába tartozók évi rendes szabadságának tárgyévi, arányos kiadásáért, a szabadságok halmozódásának elkerüléséért.

55. § A HM hivatali szervezetének szolgálati viszonyban álló állománya tekintetében a túlszolgálat elrendelésére és a túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítására vonatkozó állományilletékes parancsnoki döntéssel kapcsolatos javaslat megtételére a Miniszteri Kabinet állománya esetén a kabinetfőnök, az államtitkári Kabinetek esetben az illetékes kabinetfőnök, minisztériumi felsővezető titkárságának állománya esetén a titkárságvezető, más önálló szervezeti egység esetén annak vezetője jogosult.

32. Az ügyintézés és kapcsolattartás szabályai

56. § (1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás – ha jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az azonos vezetői szintek között történik.

(2)254 A HM hivatali szervezete, a sport költségvetési szervek és a HVK szervezeti egységei közötti – jogi koordinációt nem érintő – fő szakmai koordinációs feladatokat, továbbá a minisztériumi felsővezetők által elrendelt egyes kiemelt feladatok végrehajtásának nyomon követését a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály látja el.

(3)255 A HM hivatali szervezetéhez tartozó önálló szervezeti egységek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben közvetlenül tartanak kapcsolatot a KNBSZ-szel, a Miniszteri Kabinettel, az érintett önálló szervezeti egységekkel, HM szervezetekkel, a sportköltségvetési szervezetekkel, a HVK szervekkel és – a HVK útján – a honvédségi szervezetekkel. A HKK-val való kapcsolattartás a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár értesítése mellett történhet.

(4) A HM Jogi Főosztály, a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a (3) bekezdéstől eltérően közvetlenül tart kapcsolatot a honvédségi és sportszervezetekkel, a KNBSZ-szel, a HKK-val és az NKE-vel.

(5) A HM Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály osztályvezetője a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot az önálló szervezeti egységek vezetőivel és az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet hatálya alá tartozó szervezetekkel. Közvetlen kapcsolatot tart a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 65/A. §-ában meghatározott állami légijárművek üzembentartói és üzemeltetői baleseti és repülésbiztonsági szolgálataival.

(6) A katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó HM Állami Légügyi Főosztály a 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági és szakhatósági ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti repülőterek, légijárművek és pilóta nélküli légijárművek, katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezések üzemeltetőjével, üzembentartójával és fenntartójával.

(6a)256 Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatoknak, a jogszabályokban meghatározott határidőre történő ellátása érdekében a HM Hatósági Főosztály kiadmányozási jogkörrel bíró vezetői közvetlenül – a szolgálati úttól eltérően – keresik meg az eljárással érintett honvédelmi szervezeteket.

(7)257 A HM Személyügyi Főosztály vezetője a miniszter, a közigazgatási államtitkár, katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár, továbbá a kabinetfőnök munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő személyügyi igazgatási szakfeladatok koordinálása és végrehajtása során más tárcák szervezeti egységeivel, valamint az önálló szervezeti egységek, HM szervezetek, sportszervezetek, továbbá a HVK Személyzeti Csoportfőnökség vezetőivel közvetlenül kapcsolatot tart. A HM Személyügyi Főosztály vezetője közvetlenül kapcsolatot tart és együttműködik a HM-be kirendelt vagy kirendelésre tervezett, Hjt. szerinti szolgálati viszonyban álló katonák és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat honvédelmi alkalmazotti állomány személyügyi igazgatási feladatainak ellátása érdekében a HVK és az alárendeltségébe tartozó személyügyi szervek vezetőivel.

(8)258 A biztonsági vezető, valamint – a Kormány speciális működését biztosító infrastruktúra tekintetében – a biztonsági vezetőnek e területért felelős helyettese a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot a KNBSZ-szel, a minisztériumi felsővezetőkkel, a HM hivatali szervezetébe tartozó önálló szervezeti egységek vezetőivel, a honvédelmi és sportszervezetek, valamint más szervezetek biztonsági vezetőivel.

(9) A HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője a Kormányzati Védett Vezetési Rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében közvetlenül tart kapcsolatot az érintett honvédelmi szervezetek, valamint más minisztériumok illetékes szervezeti egységeinek vezetőivel.

(10)259 Az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot a miniszterrel, a KNBSZ-szel, a Miniszteri Kabinettel, az érintett önálló szervezeti egységekkel, a HM szervezetekkel, a HVK és a HVK alárendelt honvédségi szervezetek infokommunikációs és információbiztonsági szakmai irányító és üzemeltető szervezeteivel.

(11)260 A sajtófőnök közvetlen kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal, a kormányzati kommunikációért felelős tárcával, az önálló szervezeti egységekkel és a HM szervezetekkel, a sportszervezetek, a honvédségi szervezetek kommunikációs állományával, valamint fő szabály szerint a HVK kommunikációért felelős szervezetével, indokolt esetben, az MH hatékony külső kommunikációja érdekében, a közvélemény gyors, hiteles és pontos tájékoztatását igénylő esetekben a HVK alárendelt honvédségi szervezetek parancsnokával és kommunikációs állományával.

(12) Az önálló szervezeti egységek, sportszervezetek és a HM szervezetek vezetői az illetékes államtitkár előzetes tájékoztatásával és jóváhagyásával élhetnek megkereséssel az NKE felé.

(13) A honvédelmi ágazaton belüli elektronikus úton történő kapcsolattartás a vonatkozó szabályozók alapján, elsősorban „MH Elektronikus Iratkezelő Rendszer Honvédelmi Minisztérium” alkalmazásával történik, az abban rögzítendő szervezeti e-mail-címek jegyzékét a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály állítja össze és aktualizálja.

(14)261 A HM Belső Ellenőrzési Főosztály a Bkr.-ben és a HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól rendelkező miniszteri utasításban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében közvetlenül kapcsolatot tart a HVKF-fel, a honvédelmi szervezetekkel, a sport költségvetési szervezetekkel, valamint a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal.

(15) A HM Parlamenti Főosztály az Országgyűléssel (annak hivatalával, bizottságokkal, képviselőkkel, képviselőcsoportokkal) kapcsolatosan az országgyűlési képviselők, bizottságok, tisztségviselők részéről beérkezett megkeresések és arra tervezett válaszok, törvényjavaslatok, határozati javaslatok, módosító indítványok, kormány-előterjesztések, beszámolók, jelentések és egyéb tájékoztatók, közérdekű adatszolgáltatások, iratbetekintések, egyéb, az országgyűlési munkát érintő információk vonatkozásában közvetlenül tart kapcsolatot a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező vagy a felsővezetői eseti feladatszabás szerinti önálló szervezeti egységekkel.

(16)262 A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár – és nevében a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály vezetője feladatkörében eljárva a HVK egyidejű tájékoztatása mellett közvetlenül tarthatja a kapcsolatot a honvédségi és sportszervezetekkel.

(17)263 A miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság szakmai irányításáért felelős személy a tulajdonosi jogkör gyakorlására kijelölt személlyel történő előzetes egyeztetés mellett gyakorolja a tevékenységét.

33. Az ügyintézéssel összefüggő együttműködés alapelvei

57. § (1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás során a kölcsönös együttműködés elvének megfelelően, a hatékonyság elvének szem előtt tartásával kell eljárni.

(2) Az ügyintézés és a honvédelmi tárcán belüli kapcsolattartás során – ha nincs egységes szabályozó – a nyílt iratok kezelését az MH Egységes Iratkezelési Szabályzatában, valamint a HM iratkezelésének helyi rendjét meghatározó szabályozóban foglaltak alapján kell végezni. A HM nyílt iratkezelés felügyeletét ellátó személy a biztonsági vezető.

(3) Az Ibtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a HM elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személyt a közigazgatási államtitkár nevezi ki.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatait

a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer vonatkozásában a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője által kijelölt személy látja el.

(5) A miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár az átfogó megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében – munkacsoport, bizottság létrehozása nélkül – a feladatkörükben érintett vezetők és tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el a feladatkörükben érintett felsővezetők tájékoztatása mellett. A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

(6) A miniszter utasításban munkacsoportot hozhat létre a Kit. 30. §-ának és a Kormány e tárgykörben kiadott határozatának megfelelően. A miniszter az utasításban kijelöli a munkacsoport vezetőjét, tagjait, feljogosíthatja az elnököt vagy a vezetőt, hogy szakterületi érintettség esetén a bizottság munkájában történő részvétel érdekében eseti jelleggel megkereshet tagnak nem minősülő, a 4. függelék szerinti szervezeteket is, és meghatározza a bizottság vagy a munkacsoport legfontosabb feladatait. Az ülések összehívásával és működésével kapcsolatos szabályokat, a tagok feladatait az alakuló ülésen a bizottság elnöke vagy a munkacsoport vezetője határozza meg. A munkacsoport létrehozásáról rendelkező HM utasítás felterjesztése során a felterjesztésben ki kell térni arra, hogy az (5) bekezdésben foglaltak szerinti csoportos munkavégzés elrendelése miért nem alkalmazható.

58. § A feladatok gyors és hatékony végrehajtása érdekében az illetékes szervezeti egységek, illetve HM szervezetek, sportszervezetek közötti kapcsolattartás során – ideértve a honvédelmi ágazat nemzetközi tevékenységét is – az elektronikus ügyintézés irányadó.

59. § (1) Az ügyek intézése a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és az e Szabályzatban meghatározott határidőben (a továbbiakban: ügyintézési határidő) történik. Az ügyintézési határidő számításának kezdő napja – jogszabályban meghatározott eltérő esetek kivételével – külső megkeresés esetén az irat címzettjéhez, belső megkeresés esetén a hatáskörében eljáró szervezeti egységhez, illetve szervezethez történő érkezésének a napja, befejező napja pedig a továbbítás igazolt napja.

(2) A feladat kiadására jogosult vezető az ügyintézési határidőn belül vagy annak hiányában az ügyek intézésére egyedi ügyintézési határidőt szabhat. Az egyedi ügyintézési határidő megállapítása során a vezető a vezetői feladatszabásokra, a megkereső által esetlegesen megjelölt határidőre, a feladat jelentőségére, összetettségére és aktualitására figyelemmel jár el. Az egyedi ügyintézési határidőket naptári napban, különösen sürgős esetben órában lehet meghatározni.

(3) Ha a honvédelmi tárcán belüli egyeztetés során a megkereső szervezeti egység, illetve szervezet az együttműködést ügyintézési határidő megjelölésével kezdeményezi, annak megállapítására az (1) és (2) bekezdés az irányadó. Ha a megkereső szervezeti egység, illetve szervezet a végrehajtásra 5 munkanapnál rövidebb határidőt kezdeményez, annak indokát köteles megjelölni, és az iratot megfelelő kezelési jelzéssel ellátni.

60. § (1) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a kiadmányozásra előkészített irat a kiadmányozásra jogosulthoz a határidő lejárta előtti, észszerű időben felterjesztésre kerüljön. Ha az ügyintézéshez vezetői feladatszabás, szakmai egyeztetés szükséges, a végrehajtás időbeli ütemezésénél ezekre is figyelemmel kell lenni.

(2) Ha az ügy az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról a közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja. Ez alapján az önálló szervezeti egység vezetője, fontosabb ügyekben az irányítást gyakorló minisztériumi felsővezető, illetve kabinetfőnök a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell.

34. Az ágazat által készített előterjesztés- és jogszabálytervezetek egyeztetésének,

valamint a Kormány ügyrendje szerinti fórumra történő benyújtásának rendje

61. § (1)264 Az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe nem tartozó ügyben csak eseti jelleggel, minisztériumi felsővezető feladatszabása alapján járhat el, akkor, ha az nem jelenti más szervezeti egység vagy honvédelmi szervezet jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, belső rendelkezésben, illetve e Szabályzatban rögzített hatáskörének elvonását.

(2) Az előterjesztés, a jelentés, a jogszabály, a közjogi szervezetszabályzó eszköz és a belső rendelkezés tervezetét (a továbbiakban együtt: tervezet) a HM jogalkotási munkatervében a feladat elvégzéséért az e Szabályzatban megjelölt, ennek hiányában az egyébként a tárgykörért felelős önálló szervezeti egység (a továbbiakban: előkészítésért felelős önálló szervezeti egység) köteles – a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont önálló szervezeti egység feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.

(3) A (2) bekezdésre vonatkozóan a miniszter utasításban eltérő eljárási szabályokat határozhat meg.

(4) A tervezetnek a más jogszabályokkal való rendszertani összhangjáért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfeleléséért a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelős.

(5) A tervezetet a HM Kiemelt Gazdálkodási Főosztály és az előkészítésért felelős szakmai szervezet között lefolytatott pénzügyi szempontú véleményezést követően, az önálló szervezeti egység vagy honvédelmi és sportszervezet – a szolgálati út betartásával – megküldi a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére, aki dönt a javaslat belső egyeztetésére bocsáthatóságáról. A javaslat belső egyeztetésre bocsátásáról történő döntés esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár dönt a belső egyeztetés ütemezéséről is.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a tervezet belső egyeztetésének megkezdését engedélyező döntése esetén a tervezet belső egyeztetését a HM Jogi Főosztály végzi.

(7) A HM Jogi Főosztály a tervezet belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt biztosít, ettől eltérni csak kivételes esetben, külön indokolás mellett lehet. A tervezet belső egyeztetése során az Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott körlevélben foglaltak szerint kerül alkalmazásra.

(8)265 A tervezetek előzetes vagy közigazgatási egyeztetésre történő megküldését megelőzően, a tervezeteket belső egyeztetésre kell bocsájtani.

(9) A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések kormányzati döntéshozatali fórumaira történő benyújtásának előkészítését a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár személyesen vagy a HM Jogi Főosztály közreműködésével a szakmai előkészítő önálló szervezeti egységgel egyeztetve végzi. A tervezetet közigazgatási egyeztetésre a belső egyeztetést követően a HM Jogi Főosztály készíti elő.

(10)266 A HM-ben készülő kormány-előterjesztéseket a Kormány ügyrendje szerinti fórum napirendjére történő benyújtásáért a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelős.

35. A más tárcák által készített előterjesztések, jelentések jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei egyeztetésének rendje

62. § A más tárcák által készített előterjesztések, jelentések jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei egyeztetése során az önálló szervezeti egységek vezetői felelősek a hatáskörükbe tartozó szakmai javaslatok határidőre történő elkészítéséért. Az észrevételt tevők indokolt javaslataiból a HM Jogi Főosztály egységes tárcaálláspontot alakít ki, amelyhez az önálló szervezeti egységek kötve vannak.

63. § Egységes tárcaálláspont érvényesülése és határidőben történő elkészítése érdekében az önálló szervezeti egységek a HM Jogi Főosztály megkeresése alapján összeállított véleményét soron kívül elektronikus úton megküldik a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak és a HM Jogi Főosztálynak. A véleményezés lefolytatásához a közigazgatási államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyedi utasítást adhat.

64. § (1)267 A HM Jogi Főosztály a tervezetet elektronikusan, – illetve a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott körlevélben foglaltak szerint az IJR alkalmazásával – a szolgálati út mellőzésével, az ügyintézési határidő feltüntetésével véleményezésre közvetlenül megküldi a honvédelmi ágazat azon szervezeti egységeinek és szervezeteinek, amelyek feladat- és hatáskörét a tervezet érinti. A honvédségi szervezetek általi véleményezésre a Magyar Honvédség Információ Menedzsment Rendszeren keresztül kerül sor, melynek elérése érdekében a HM Jogi Főosztály a tervezetet a HVK jogi és igazgatási feladatokért felelős szervezeti egységének küldi meg.

(2) A HM Jogi Főosztály a véleményezési határidőt az előterjesztő által megszabott határidőhöz igazodva úgy állapítja meg, hogy az a tárcavélemény határidőben történő kiadását ne veszélyeztesse.

(3) Ha a HM Jogi Főosztály úgy ítéli meg, hogy a tervezet az ágazatot nem érinti, az (1) bekezdés szerinti véleményezés a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyásával mellőzhető.

65. § (1) A véleményező szervezeti egység, illetve szervezet a tervezettel kapcsolatos észrevételeit a HM Jogi Főosztálynak a megadott határidőn belül, elektronikusan, a HM Jogi Főosztály szervezeti és a HM Jogi Főosztály által megadott e-mail-címre küldi meg. A határidő meghosszabbíthatóságában a HM Jogi Főosztály kötve van az előterjesztő álláspontjához.

(2) A HM Jogi Főosztály a vezetői feladatszabások alapján és a véleményezők észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a tárcavélemény tervezetét. Ha az észrevételek között véleménykülönbség van, azt közvetlen egyeztetéssel kell feloldani.

66. § (1) Ha a tervezettel kapcsolatban az előterjesztő tárca szóbeli egyeztetést tart, a honvédelmi tárcát a közigazgatási államtitkár, vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár vagy a szakterületi felelős felsővezető vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által felkért vagy kijelölt szakterületi, illetve jogi szakértő képviseli. Ha a tervezet érinti a miniszteri biztos tevékenységét, az értekezletre a miniszteri biztos is jogosult képviselőt felkérni vagy kijelölni.

(2) Az egységes tárcaálláspont érvényesülése érdekében a HM képviseletére kijelölt vagy felkért személyek a tárcaközi egyeztetést megelőzően a HM Jogi Főosztály koordinációjával egyeztetnek, és összehangolják szakterületi álláspontjukat.

(3) A HM Jogi Főosztály minden egyeztetésre biztosít egy koordinációs munkatársat.

(4) A tárcaközi egyeztetés eredményéről a (3) bekezdés szerint személy feljegyzést készít.

36. A Kormány ügyrendje szerinti döntés-előkészítő, illetve döntéshozó fórumokon szereplő előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei tárgyalásra történő előkészítésének rendje

67. § (1) A Kormány ügyrendje szerinti döntés-előkészítő, illetve döntéshozó fórumok napirendjére felvett előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: megtárgyalandó dokumentumok) tervezetei tárgyalásra történő előkészítését és a minisztériumi felsővezetők felkészítését – e Szabályzat eltérő rendelkezése, valamint a Kormány ügyrendje szerinti adott fórumon részt vevő felsővezető eltérő feladatszabása hiányában – a HM Jogi Főosztály végzi.

(2) A miniszter felkészítését a HM Miniszteri Kabinet koordinálja.

(3) A HM Jogi Főosztály a megtárgyalandó dokumentumok tervezeteit – az (1) bekezdés szerinti fórumra felkészítő feljegyzés (a továbbiakban: felkészítő feljegyzés) megfelelő előkészítése érdekében – szakmai vélemény, esetleges észrevétel, illetve hozzászólási javaslat bekérése céljából, a szolgálati út mellőzésével továbbítja a honvédelmi szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységének, több illetékes esetén az előterjesztés szabályozási tárgya szerint első helyen érintettnek.

(4) A megtárgyalandó dokumentumokhoz a felkészítő feljegyzést a HM Jogi Főosztály az érintett honvédelmi szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységének a bedolgozása alapján állítja össze.

(5) A felkészítő feljegyzés célja az előterjesztés rövid, tömör tartalmi összegzése, a honvédelmi tárcára gyakorolt hatásának és az esetleges vitás kérdések jelzése, szakmai indokoltságuk alátámasztása. A felkészítő feljegyzésben utalni kell arra, hogy a szervezeti egység, illetve szervezet az előterjesztéshez hozzászólást javasol-e.

(6) A felkészítő feljegyzéshez a honvédelmi szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egysége, bedolgozását a HM Jogi Főosztály által meghatározott határidőre készíti el, és elektronikusan küldi meg a HM Jogi Főosztály szervezeti és az általa megadott további e-mail-címre.

68. § (1)268 A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság üléseinek napirendjére felvett megtárgyalandó dokumentumok tárgyalásra történő előkészítését és a minisztériumi felsővezetők felkészítését a HM Stratégiai Főosztály szakmai előkészítése alapján a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár végzi.

(2)269 A HM Stratégiai Főosztály

a) az (1) bekezdés szerinti, a feladat- és hatáskörébe tartozó, beérkezett megtárgyalandó dokumentumokhoz felkészítő feljegyzést állít össze,

b) az (1) bekezdés szerinti, a feladat- és hatáskörébe nem tartozó megtárgyalandó dokumentumokat felkészítő feljegyzés készítése céljából – a rendelkezésre álló idő függvényében – a határidő megjelölésével továbbíthatja a honvédelmi szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységének, több illetékes esetén a megtárgyalandó dokumentumok szabályozási tárgya szerint első helyen érintettnek.

(3) A felkészítő feljegyzésre vonatkozóan az 66. § (4) bekezdésében és az 67. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

(4)270 A HM Stratégiai Főosztály a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság napirendjét és az ülésről készült összefoglalót tájékoztatás céljából megküldi a HM Jogi Főosztálynak.

69. § (1) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport és a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport üléseinek napirendjére felvett megtárgyalandó dokumentumok tárgyalásra történő előkészítését és az ülésen részt vevő minisztériumi felsővezető felkészítését az illetékes szakmai főosztály szakmai bedolgozása alapján a HM Jogi Főosztály felelős.

(2) Az illetékes főosztály az (1) bekezdés szerinti, a feladat- és hatáskörébe tartozó, beérkezett megtárgyalandó dokumentumokhoz felkészítő feljegyzést állít össze.

(3) A HM Jogi Főosztály az (1) bekezdés szerinti, a feladat- és hatáskörébe nem tartozó megtárgyalandó dokumentumokat felkészítő feljegyzés készítése céljából a határidő megjelölésével továbbíthatja a honvédelmi szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységének, több illetékes esetén a megtárgyalandó dokumentum szabályozási tárgya szerint első helyen érintettnek.

(3) A felkészítő feljegyzésre vonatkozóan az 66. § (4) bekezdésében és az 67. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

(4) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport és a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport napirendjét és az ülésről készült összefoglalót a HM Jogi Főosztály gyűjti.

70. § (1) A minisztériumi felsővezetők szóbeli felkészítésén – ha a megtárgyalandó dokumentum tárgya, illetve a minisztériumi felsővezető ülésen történő hozzászólása miatt szükséges – a HM Jogi Főosztály képviselője, illetve a felkészítő feljegyzéshez bedolgozást nyújtó szervezeti egység, szervezet képviselője együtt vesz részt.

(2) A szóbeli felkészítés szükségességéről és időpontjáról a minisztériumi felsővezető titkársága tájékoztatja a HM Jogi Főosztályt.

(3) A szóbeli felkészítésen való részvétel szükségességéről és annak időpontjáról a HM Jogi Főosztály tájékoztatja a szakmai bedolgozást nyújtó szervezeti egységet, szervezetet.

37. Az Országgyűléssel, az országgyűlési képviselőkkel való kapcsolattartás

71. § (1) Az Országgyűléssel, annak munkatársaival, a parlamenti bizottságokkal, a parlamenti képviselőcsoportok vezetőivel, a parlamenti képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjaival, továbbá a képviselőcsoporttal nem rendelkező képviselőkkel való folyamatos kapcsolattartás a HM Parlamenti Főosztálya feladata. Az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek munkájával kapcsolatban a HM felsővezetői és az önálló szervezeti egységek, valamint az országgyűlés közötti koordinációt a HM Parlamenti Főosztály végzi.

(2) Az Országgyűlésen, illetve bizottságaiban az elhangzott fontosabb észrevételeket – a HM Parlamenti Főosztály tájékoztatója alapján a miniszter, illetve az államtitkárok által kijelölt, a feladatkörük szerint érintett önálló szervezeti egységek megvizsgálják, és szakmai véleményükről, javaslatukról a vizsgálatot elrendelő vezetőt tájékoztatják.

(3) Az önálló szervezeti egységek részéről a parlamenti frakciókkal való kapcsolatfelvétel a HM Parlamenti Főosztály közreműködésével a parlamenti államtitkár jóváhagyásával történik.

(4) Az önálló képviselői, illetve országgyűlési bizottsági indítvány tárcán belüli koordinációját a HM Parlamenti Főosztály a HM Jogi Főosztály és az érintett szervezeti egység bevonásával végzi.

(5) Az országgyűlési képviselők, a bizottságok és az Országgyűlés elnöke részére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben szabályozott írásbeli tájékoztatás előkészítését a HM Parlamenti Főosztály koordinálja, és jóváhagyásra felterjeszti a parlamenti államtitkár részére.

(6) Az országgyűlési képviselők ülésen kívül felvetett javaslataival, észrevételeivel kapcsolatos minisztériumi válaszok megadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

72. § (1) A HM által előkészített törvényjavaslatoknak az Országgyűlés elnökének történő benyújtás előkészítéséről a hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egységek közreműködésével a HM Jogi Főosztály gondoskodik.

(2) A törvényjavaslat expozéjához szükséges szakmai bedolgozást a HM Parlamenti Főosztály által megküldött megkeresés szerinti határidőre a törvényjavaslattal érintett szakterület felett irányítást gyakorló minisztériumi felsővezetői kabinetje, titkársága a minisztériumi felsővezető irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységekkel készítteti el.

38. Jogi vélemények, szakmai iránymutatások, körlevelek

73. § (1) A tárcaszintű egységes jogalkalmazást, a szakmai követelmények egységes érvényesülését, a felmerült vitás kérdések rendezését jogi vélemények és szakmai iránymutatások segítik.

(2) Szakmai iránymutatást a feladat- és hatáskörében érintett szervezeti egység, illetve szervezet vezetője jogosult kiadni.

74. § (1)271 A jogi vélemény kiadására a HM Jogi Főosztály és a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály vezetője önállóan és együttesen is, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett jogosult. A jogi vélemény kialakítása során a honvédelmi szervezet és sport költségvetési szervezet feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységei közreműködnek.

(2)272 Ha a szervezeti egység, illetve szervezet kezdeményezi a jogi vélemény kiadását, a megkeresésnek tartalmaznia kell a szakmai kérdés részletes bemutatását, okainak és következményeinek leírását és a szakterületi szakmai álláspont kifejtését. Ha a honvédelmi szervezetnél, a sport költségvetési szervezetnél, illetve annak feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egységénél jogi beosztás került rendszeresítésre, csatolni kell az előzetes jogi véleményt is. Ha a tárgykörben korábban vezetői feladatszabás, döntés született, vagy szakmai egyeztetésre került sor, akkor erre a megkeresésben utalni kell a keletkezett iratok csatolása mellett. A hiányos megkeresés a szükséges kiegészítések feltüntetésével visszaküldhető a szervezeti egység, illetve szervezet részére.

(3) A HM Jogi Főosztály, illetve a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály vezetője a jogi véleményt a megkeresés beérkezésétől számított 30 napon belül adja ki. A megkereső szervezeti egység, illetve szervezet rövidebb ügyintézési határidőt kezdeményezhet, azonban ennek indokát köteles a megkeresésben feltüntetni. Nem támaszthatja alá a rövidebb határidő kezdeményezését az olyan sürgősség, amely a megkereső szervezeti egység, illetve szervezet mulasztására vezethető vissza.

(4) A jogi véleményre a belső szabályozási tevékenységről rendelkező miniszteri utasítást megfelelően alkalmazni kell.

75. § Vezetői feladatszabást tartalmazó miniszteri körlevél a belső szabályozási tevékenységről rendelkező miniszteri utasítás szabályai szerint adható ki.

39. A szerződések, megállapodások megkötésének eljárásrendje

76. § (1) Az önálló szervezeti egység – az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – köteles az általa előkészített, a HM által kötendő polgári jogi, gazdasági jogi, munkajogi, nemzetközi magánjogi szerződés- és megállapodás-tervezetet, valamint a HM által kiadandó támogatói okirat vagy támogatási szerződés tervezetét jogi véleményezés és záradékolás céljából a HM Jogi Főosztály részére megküldeni.

(2) A HM Jogi Főosztály az (1) bekezdés szerinti, a HM igazgatás alcím terhére kötendő, pénzügyi kötelezettségvállalással járó tervezetet pénzügyi szempontú véleményezés céljából megküldi a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály részére.

(3) A tervezetek szerződő partnerrel történő egyeztetését – a szakmai előkészítő önálló szervezeti egység bevonásával – a HM Jogi Főosztály végzi. A HM Jogi Főosztály a részére megküldött, (1) bekezdés szerinti tervezetet megvizsgálja, szükség esetén – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – beszerzi a feladat- és hatáskör szerint érintett önálló szervezeti egység, illetve szervezet véleményét. A HM Jogi Főosztály a beérkezett véleményeket összesíti, és a szakmai előkészítő önálló szervezeti egység bevonásával a szükséges mértékig átvezeti a tervezeten. Pénzügyi kötelezettségvállalás esetén a véglegesített tervezetet a HM Jogi Főosztály pénzügyi ellenjegyzés céljából megküldi az ellenjegyzésre jogosult részére. A pénzügyi kötelezettségvállalásra és a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultat a jelen utasítás és a HM gazdálkodási szabályzata határozza meg.

(4) A sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység által előkészített, (1) bekezdés szerinti tervezet (2)–(3) bekezdés szerinti egyeztetését a sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység végzi. Az egyeztetett tervezetet – a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően – a sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység küldi meg jogi véleményezés és záradékolás céljából a HM Jogi Főosztály részére. A HM Jogi Főosztály a záradékolt tervezetet pénzügyi ellenjegyzés érdekében megküldi a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult önálló szervezeti egység részére.

(5) Egyetértése esetén a HM Jogi Főosztály vezetője vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a (3)–(4) bekezdés szerint pontosított – pénzügyi kötelezettségvállalás esetén, a (4) bekezdésben foglalt tervezet kivételével, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott – tervezetet a jogi ellenőrzést követően záradékkal látja el. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló HM utasításban kezelő szervezetként kijelölt önálló szervezeti egység – kivéve a sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység – által előkészített támogatói okiratot vagy támogatási szerződést a HM Jogi Főosztály Magánjogi Osztály vezetője is jogosult záradékkal ellátni. Záradékolásra jogosult továbbá a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által külön okirattal kijelölt, a HM Jogi Főosztály állományába tartozó kamarai jogtanácsos, az okiratban foglalt ügykör tekintetében.

(6) A HM képviseletében eljáró személy részére a tervezetet az (1) bekezdés szerinti önálló szervezeti egység – szakmai felterjesztő iratával együtt – a HM Jogi Főosztály útján terjeszti fel. A HM Személyügyi Főosztály által előkészített tanulmányi szerződés tervezetét, annak (5) bekezdés szerinti záradékolását követően a HM Személyügyi Főosztály terjeszti fel a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár részére.

(7) A sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység által előkészített támogatói okirat, támogatási szerződés, közhasznú megállapodás és annak tárgyévi megállapodása, előirányzat-átcsoportosítási, lebonyolítói, együttműködési és más megállapodás esetén a tervezetet – annak (4) és (5) bekezdés szerinti jogi záradékolását és pénzügyi ellenjegyzését követően – az (1) bekezdés szerinti önálló szervezeti egység terjeszti fel a sportért felelős államtitkár részére.

(8) A HM képviseletében eljáró személy a tervezetet annak (5) bekezdés szerinti záradékolását – valamint pénzügyi kötelezettségvállalás esetén pénzügyi ellenjegyzését – követően írja alá.

(9) A HM Jogi Főosztály ellátja a HM szerződéseinek nyilvántartásával összefüggő feladatokat. A szakmai előkészítő önálló szervezeti egység a – valamennyi fél által aláírt – szerződés egy példányát köteles megküldeni a HM Jogi Főosztály részére. A HM Jogi Főosztály a szerződésekről részletes nyilvántartást vezet, melynek keretében nyilvántartja különösen a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a szerződéses értéket és egyéb szükséges adatokat.

(10) Az árubeszerzés és a szolgáltatásmegrendelés szabályait a HM beszerzési szabályzata tartalmazza. A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály a HM intézményi előirányzatai terhére lefolytatott beszerzési eljárásokról részletes nyilvántartást vezet.

(11) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi tv.) szerinti okirati ellenjegyzésre kötelezett okiratok, szerződések esetében az (1)–(10) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol az (1)–(9) bekezdés HM Jogi Főosztályt említ, azon a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztályt kell érteni. Az (5) és (8) bekezdésnek a jogi ellenőrzési záradékolásra vonatkozó rendelkezéseit az Ügyvédi tv. szerinti okirati ellenjegyzésre kötelezett okiratok, szerződések esetén nem kell alkalmazni.

(12) Az Ügyvédi tv. szerinti okirati ellenjegyzésre kötelezett okiratok, szerződések véglegesített tervezetének a honvédelmi ágazat képviseletére jogosult személy részére történő megküldését, felterjesztését és az Ügyvédi tv. szerinti okirati ellenjegyzését a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály végzi.

(13)273 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kiemelt humánpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1689/2018. (XII. 17.) Korm. határozat hatálya alá tartozó adásvételi szerződésekre a külön jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni.

(14) A peren kívüli egyezségtervezetek megkötésének eljárásrendjére a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló miniszteri utasítás szabályait kell alkalmazni.

40. A HM képviselete

77. § (1) A HM képviseletét a jogszabályok, a miniszter által kiadott normatív utasítások és e Szabályzat keretei között a minisztériumi felsővezetők, továbbá az erre írásban felhatalmazott vagy jogszabályban, normatív utasításban kijelölt más személyek látják el.

(2) A HM, mint költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzatokkal, valamint intézményi előirányzataival kapcsolatos gazdálkodása keretében kötendő szerződések, megállapodások, illetve az egyoldalú kötelezettségvállalások tekintetében a közigazgatási államtitkár által intézkedésben kijelölt önálló szervezeti egység vezetője – a vezető távolléte vagy akadályoztatása esetén a 49. §-ban meghatározott személy – is elláthatja a HM képviseletét az intézkedésben meghatározott keretek között.

(3) Jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy miniszteri megbízólevél szerint felhatalmazott személy gyakorolja a HM vagyonkezelésével összefüggő képviseleti jogköröket.

(4) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával – gyakorolja a költségvetési törvény által azon költségvetési előirányzatok között nevesített előirányzatok terhére kötött szerződések és megállapodások tervezetével összefüggő képviseleti jogköröket, melyek teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól, és amelyek kedvezményezettje a HM.

41. A sajtó tájékoztatásának rendje

78. § (1) A sajtónyilvánossággal, a külső tájékoztatási és kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtását a miniszter a sajtófőnök útján irányítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok megvalósításának részletes szabályait, valamint a sajtófőnök jogállásával, felelősségi körével, feladataival kapcsolatos rendelkezéseket miniszteri utasítás határozza meg.

42. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása és a személyes adatok védelme

79. § (1) Az adatvédelmi feladatok végrehajtását a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzata határozza meg.

(2) A HM az elektronikus közzétételi kötelezettségét a HM hivatalos kormányzati honlapján teljesíti.

(3)274 A HM-et érintő közérdekű adatigénylésekről, azok teljesítéséről vagy elutasításáról, valamint az elutasítás indokairól a HM Jogi Főosztály Adatvédelmi Osztály nyilvántartást vezet.

43. A minősített adatok védelme

80. § (1) A minősített nemzeti, NATO-, EU- és egyéb nemzetközi szerződés alapján átvett iratok kezelését a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a minősítői jogkör átruházásáról rendelkező miniszteri utasítás, az MH Titokvédelmi Szabályzatában és a HM Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint kell végezni.

(2) A minősített adat védelméről szóló jogszabályokban foglalt célok érvényesülése, az előírt feladatok koordinálása, végrehajtása érdekében a miniszter biztonsági vezetőt és helyettes biztonsági vezetőt nevez ki.

(3) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság állományába tartozó biztonsági vezető a honvédelmi érdekből minősített nemzeti minősített adatok vonatkozásában

a) javaslatot tesz a miniszter számára a felülvizsgálati szakértő kinevezésére,

b) véleményezi a levéltári anyagok kutatására vonatkozó kérelmeket,

c) koordinálja a titokfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatokat.

(4) A miniszter által kinevezett biztonsági vezető gyakorolja azokat a hatásköröket, és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára a Mavtv. 23. § (2) bekezdése és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet meghatároz. A miniszter átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, valamint véleményezi a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét.

(5)275 A miniszter a védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egység állományából biztonsági vezető helyettest nevez ki, aki kizárólag a Kormány speciális működést biztosító infrastruktúra vonatkozásában látja el a biztonsági vezető feladatait.

44.276 Készenléti és ügyeleti rendszer

80/A.  § (1)277 A HM-ben a jogszabályi keretek között, miniszteri utasításban és belső rendelkezésben elrendelt készenléti és ügyeleti szolgálatok működnek.

(2) A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat tárcaszintű végrehajtási feladatait az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló miniszteri utasítás határozza meg.

45.278 A HM ellátási rendje, gazdasági vezetők

80/B.  § (1)279 A HM-nél az erőforrásokkal való gazdálkodás egyes, a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése szerinti intézményi folyamatai, részfolyamatai központosított ellátás keretében valósulnak meg.

(2) A HM szakanyagellátását a logisztikai utaltsági rend szerint az ellátó szervezetek térítésmentesen végzik.

(3) A HM az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a Korm. rendelet 8. §-a szerinti gazdasági vezetői funkcióit megosztva,

a) a pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Hivatal Vezetés és Gazdálkodás Támogató Igazgatóság HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra osztályvezetője és

b) a logisztikai gazdálkodás tekintetében a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár HM objektum-üzemeltetési és támogatói feladatait ellátó igazgatóság igazgatója

gyakorolja.

(4) A (3) bekezdésben nevesített gazdasági vezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a szervezetszerű helyetteseként megjelölt munkakör betöltője – általános helyettesítési joggal, meghatározott körben – helyettesíti.

(5) A sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok gazdasági vezetői feladatait a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár látja el.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. § (1) E Szabályzatot a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály szükség szerint, a hatékony és áttekinthető munkafolyamatok, a felelősségi szintek racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és a jogszabályi környezettel való összhang biztosítása céljából felülvizsgálja.

(2) Ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadása e Szabályzat bármely rendelkezésének érdemi megváltoztatását igényelné, a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz szakmai kidolgozásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője köteles legkésőbb a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz kihirdetését követő 5 napon belül e Szabályzat módosítását kezdeményezni a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetője útján a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnál.

82. § A miniszter e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja, vagy szükség szerint módosítja

a) az egységes iratkezelési szabályzatot,

b) a minősített adatok kezelésére vonatkozó helyi biztonsági szabályzatot,

c) az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,

d) a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot,

e) az EU intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályozást, illetve Szabályzatot,

f) a fejezeti gazdálkodási és számviteli szabályzatokat, illetve szabályozókat,

fa) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, döntésértékelési, előirányzat-módosítási, átcsoportosítási rendjéről szóló szabályzatokat, szabályozókat,

fb) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjére vonatkozó szabályozókat,

fc) a reprezentációs költségkeretek mértékéről és azok felhasználásáról szóló szabályzatot, illetve szabályozót,

fd) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén követendő eljárás rendjéről szóló szabályozást,

g) a fejezet egységes belső ellenőrzési kézikönyvét,

h) az intézményi elektronikus információbiztonsági szabályzatot,

i) a K-600/KTIR elektronikus információbiztonsági szabályzatot,

j) az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatot, illetve szabályozást és

k)280 az esélyegyenlőségi tervet.

83. § A közigazgatási államtitkár e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja vagy szükség szerint módosítja

a) a közszolgálati szabályzatot,

b) az egységes iratkezelési szabályzat hiányában a HM iratkezelésének helyi rendjét meghatározó intézkedést,

c) a HM intézményi működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatokat, illetve szabályozókat és

d) a HM fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatainak végrehajtásáról szóló szabályozót.

84. § Az önálló szervezeti egység vezetője a Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének és az önálló szervezeti egység álláshelyein ellátandó feladatok meghatározására ügyrendet készít. Az előkészített ügyrendet – az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető jóváhagyását követően – elektronikus iratkezelő rendszeren keresztül megküld a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály útján jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár részére.

85. § Az önálló szervezeti egység vezetője az ügyrend készítésével párhuzamosan felülvizsgálja az OBKR okmányokat (folyamatábrák, folyamattérkép, ellenőrzési nyomvonal, kockázat-nyilvántartás és monitoring). Az ügyrend jóváhagyását követő 60 napon belül az ügyrendet, a hatályosított OBKR okmányokat, valamint a felülvizsgálat tényéről szóló vezetői nyilatkozatot megküldi a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály részére.

1. függelék281

Szervezeti felépítés

2. függelék


Az önálló szervezeti egységek feladatai

7. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet

1. Koordinációs feladatok
a) A miniszteri kabinetfőnök iránymutatása alapján előkészíti és szervezi a miniszter tárcaközi és politikai egyeztetéseit.
b) Feladatszabást ad a kormányülések és a kabinetülések dokumentációinak összeállítására a miniszter részére, valamint részt vesz a dokumentációk összeállításában.
c) Részt vesz a miniszter tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításában és az azzal kapcsolatos koordinációs feladatokban, továbbá a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel és szervezeteivel.
d) A miniszter által meghatározott értekezletekről emlékeztetőt készít, amelyet a – kabinetfőnök egyetértését követően – továbbít az érintettek részére.
e) Nyomon követi és ellenőrzi a miniszter nemzetközi programjainak előkészítését, azokhoz iránymutatást ad.
f) Koordinálja a protokoll, delegációs és rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó ágazati támogató feladatokat.
g)282 Kapcsolatot tart a Miniszterelnök Katonai Irodájával.

2. Funkcionális feladatok
a) Végzi a miniszteri kabinetfőnök programjainak, elfoglaltságainak egyeztetését, nyilvántartását, az ezekhez szükséges háttéranyagok bekérését, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosítását.
b) Nyilvántartja a miniszteri kabinetfőnök és a miniszteri biztos által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
c) Végzi a miniszteri kabinetfőnökhöz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételét, iktatását, kezelését, feldolgozását, feldolgozáshoz történő előkészítését, bekéri az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagokat, választervezeteket a honvédelmi ágazat érintett szerveitől, illetve szervezeteitől.
d) Rendszerezi és referálásra előkészíti a miniszteri kabinetfőnök részére felterjesztett ügyiratokat.
e) Végzi a miniszter megbízásából, a miniszteri kabinetfőnök intézkedése alapján – az érintett szakmai szervekkel és szervezetekkel együttműködve – a panaszokkal, kérésekkel, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban és egyéb hivatalos ügyekben hozzájuk fordulók meghallgatását, kezdeményezi és előkészíti a szükséges intézkedéseket.
f) Részt vesz a HM adatközlő feladat- és hatáskörébe tartozó, valamint egyes közérdekű adatigénylések, írásbeli kérdések, sajtókérdések teljesítésével összefüggő feladatokban.
g)283 Biztosítja a honvédelmi ágazati válságkezelési rendszer keretében aktivizálható miniszteri döntéshozó testület működési feltételeit.
7.0.0.2.284

7.0.0.3. HM Belső Ellenőrzési Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Előkészíti a HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályaira, valamint az egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházására vonatkozó szabályozást.
b) Előkészíti a HM fejezet egységes államháztartási belső ellenőrzési kézikönyvét.
c) Előkészíti a belső ellenőrzési tevékenység kijelölés útján történő ellátásáról rendelkező – a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól rendelkező miniszteri utasítás alapján kiadásra kerülő – miniszteri körlevelet.
d) Előkészíti a honvédelmi tárca szervezetei belső ellenőrzései éves tervezésével és jelentésével összefüggő feladatok irányítására, valamint a fejezet államháztartási belső ellenőrzésének minőségbiztosítási és -fejlesztési feladatainak végrehajtása érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belsőellenőrzési rendjének szabályairól rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak szerinti körlevelet.

2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja az államháztartási belső ellenőrzések tervezését és végrehajtását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzéseivel.
b) Ellátja a honvédelmi tárca szervezeteinek belső ellenőrzési egységei által végzett ellenőrzési tevékenység szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
c) Irányítja a honvédelmi tárca szervezetei belső ellenőrzései éves tervezésével és jelentésével összefüggő feladatokat.
d) Egyetértési jogot gyakorol a honvédelmi tárca szervezetei belső ellenőrzési vezetőjének kinevezésével, felmentésével és áthelyezésével kapcsolatban.
e) Ellátja a Bkr. 13. § (1) bekezdése szerinti külső ellenőrző szervek által végzett, a honvédelmi tárca szervezeteit érintő vizsgálatok végrehajtásával összefüggő koordinációs feladatokat.

3. Funkcionális feladatok
a) A HM belső ellenőrzési szerveként végzi a Bkr.-ben és a miniszteri utasításokban meghatározott intézményi és fejezetszintű belső ellenőrzési feladatokat.
b) Előkészíti az átruházott miniszteri hatáskörben a főosztályvezető által a Bkr. 45. § (5) bekezdése szerint hozott döntést.
c)285 A honvédelmi tárcát és a HKK-t érintő külső ellenőrzések kapcsán végzi a Bkr. 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási feladatokat, valamint a Bkr. 14. § (3) bekezdése szerinti beszámoló elkészítését.
d) A HM vonatkozásában végzi a Bkr. 13. és 14. §-ában meghatározott nyilvántartási és beszámolási feladatokat a külső ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok alapján végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokairól szóló minisztériumi összefoglaló összeállítása érdekében.
e) A tanácsadó tevékenység keretében támogatja a miniszter döntését, a vizsgálati területen végzi a megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat azok kockázatának becslése és hatásvizsgálata alapján.
f) Összeállítja a HM belső ellenőrzési vezetőjének szakmai tevékenységével, így különösen a miniszter által elrendelt ellenőrzésekkel kapcsolatos, a miniszter részére közvetlenül referálásra kerülő dokumentumokat.
g) Ellátja a HM fejezetnél tervezett, igénybe vett EU-s támogatások, illetve más nemzetközi szervezetek által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
h) Végzi a katonadiplomáciai tevékenységet végző képviseletek, a véderő, katonai és légügyi attaséhivatalok, illetve a nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő katonai kontingensek fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
i) Előkészíti a Bkr. 15. § (2) bekezdése szerint a belső ellenőrzési tevékenység egy fővel történő ellátására irányuló miniszteri döntést.

4. Egyéb feladatok
a) Ellátja a HM képviseletét az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési Témacsoportjában, valamint Kormányzati Ellenőrzési Témacsoportjában.
b) Ellátja a HM fejezet belső ellenőrei fejezeti továbbképzésével összefüggő feladatokat.
7.0.0.4.286 HM Katonai Örökség Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Részt vesz a honvédelmi ágazat által adományozható elismerések rendjének szabályozásának kidolgozásában az érintett szakmai szervek bevonásával.
b) Részt vesz a honvédelmi ágazat társadalmi kapcsolattartással, nemzeti, honvédelmi, fegyvernemi és csapathagyományokkal, valamint katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos normatív szabályozóinak és ezek végrehajtásának szabályozásának kidolgozásában.
2. Koordinációs feladatok
a) Közreműködik a HM társadalmi kapcsolati tevékenységével kapcsolatos ágazati feladatokban a katonai örökség ápolásával kapcsolatos feladatokkal összefüggően.
b) Támogatja a civil szervezetek katonai örökséggel összefüggő honvédelmi eszmét népszerűsítő programjait, kapcsolatot tart a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti a honvédelem érdekében végzett társadalmi tevékenységet.
c) Koordinálja, illetve végzi a nemzeti, a honvédelmi, a katonai, a fegyvernemi és a csapathagyományok megőrzésével és átörökítésével, valamint a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
d) Koordinálja a HM és az MH – és jogelődjeik – létrehozásának kiemelt évfordulói és az MH hadtörténeti jelentőségű feladatai méltó megünneplésének, valamint az ágazat kiemelt rendezvényeinek előkészítési és lebonyolítási feladatait.
e) Koordinálja, illetve szervezi a HM katonai örökséggel és katonai hagyományőrzéssel összefüggő kiemelt rendezvényeit.
3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a csapathagyomány-ápolással kapcsolatos ágazati szintű döntés-előkészítési feladatokat.
b) Az MH-val együttműködve végzi a nemzeti, a honvédelmi, a katonai, a fegyvernemi és a csapathagyományok megőrzésével ás átörökítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket.
c) Előkészíti a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos döntéseket.

7.1. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság

1. Kodifikációs feladatok
a) Előkészíti az állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetre szóló vészhelyzeti szabályozást.
b) Az a) ponttal kapcsolatban javaslatot tesz az állami célú légiközlekedéssel összefüggő szabályozásra.

2. Koordinációs feladatok
a) Előkészíti az állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetre szóló vészhelyzeti tervet.
b) Együttműködik a hazai és külföldi polgári repülésbiztonsági szervezetekkel, valamint az állami és polgári légiközlekedési hatósággal.
c) Együttműködik az MH fenntartói, üzembentartói és üzemeltetői szintű repülésbiztonsági szervezeteivel, légiközlekedési baleseti ügyeleti szolgálataival, valamint a Légirendészeti Szolgálattal.
d) Ellátja a kiemelt szállítás igénylésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat.
e)287
f) Ellátja a Kormányügyelet feladatrendszeréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végrehajtja a kizárólag állami légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel belföldön bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és repülőesemények szakmai vizsgálatát.
b) Végzi a felügyelettel összefüggő, a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály által az üzembentartó hatáskörébe visszautalt, az állami légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel bekövetkezett repülőesemények szakmai vizsgálatát, szükség esetén kezdeményezi a vizsgálat saját hatáskörbe történő visszavonását.
c) Tematikus szakmai vizsgálatot végez az állami célú légiközlekedésben jelentkező magas repülésbiztonsági kockázat csökkentése érdekében.
d) A repülésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében biztonsági ajánlást tesz az állami légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és az egyéb légiközlekedési eseményekkel összefüggésben.
e) Végzi a felügyelettel összefüggésben kiadott ajánlások fenntartói, üzembentartói és üzemeltetői szintű bevezetését.
f) Ellátja az állami légijárművekkel, a pilóta nélküli állami légijárművekkel bekövetkezett repülőesemények bejelentésének vétele céljából működtetett baleseti ügyeleti szolgálatot.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Kapcsolatot tart a NATO, az EU, valamint az MH által üzembentartott légijárművek vagy pilóta nélküli állami légijárművek gyártó és üzembentartó országainak állami légiközlekedési repülésbiztonsági szervezeteivel.
b) Az MH üzembentartó repülésbiztonsági szervezetével közösen részt vesz az Európai Légierők Repülésbiztonsági Tanácsa [Air Force Flight Safety Committee (Europe)] munkájában.
c) Az ICAO Annex 13. vagy a STANAG 3531 alapján az illetékes repülésbiztonsági szervezet felkérése esetén részt vesz, vagy a szakmai vizsgálat átadása esetén végrehajtja a kizárólag magyar állami légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel külföldön bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és repülőesemények szakmai vizsgálatát.
d) Folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, a nemzetközi szervezetekkel a műszaki és tudományos fejlődéssel összhangban lévő közös vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérésére szolgáló közös elvek megfogalmazása céljából.

5. Funkcionális feladatok
5.1. Ellátja a közigazgatási államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
5.2. Gondoskodik a kormányzati, illetve a HM belső döntéshozatali fórum emlékeztetőinek a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály részére történő megküldéséről.
5.3. Végzi a közigazgatási államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a közigazgatási államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében, a parlamenti munkával kapcsolatos feladatok támogatásában.
5.4. Ellátja a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi ágazat érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
5.5. Végzi a közigazgatási államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
5.6. Biztonsági ajánlást tesz az állami légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és az egyéb légiközlekedési események tekintetében.
5.7. Létrehozza és működteti az állami légijárművekkel vagy pilóta nélküli állami légijárművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetekre, súlyos repülőeseményekre, repülőeseményekre vonatkozó adatbázist, amely az eseményjelentések, elemzések, adatok, információk nyilvántartására, nyomon követésére és feldolgozására szolgál.
5.8. Gyűjti, feldolgozza és tárolja az állami légijárművek vagy pilóta nélküli állami légijárművekre vonatkozó bejelentett adatokat.
5.9. Elkészíti a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendeletben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő zárójelentést.
5.10. Feldolgozza az MH anonim repülésbiztonsági bejelentő rendszerén beérkezett jelentéseket.
5.11. A feladatellátáshoz szükséges kormányzati, miniszteri döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit.
5.12.288 Biztosítja a HM munkarendjének, az ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását.
5.13. Képviseli a közigazgatási államtitkárt a stratégiai szintű tervezési értekezleteken.
5.14. A titkárság állományából kijelölt személy ellátja a HM biztonsági vezető és az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető részére előírt feladatokat.
5.15. Végzi a közigazgatási államtitkár munkáltatói hatáskörébe tartozó munkabiztonsági szaktevékenység előkészítését.
5.16.289 A HM minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról rendelkező miniszteri utasításban foglaltaknak megfelelően együttműködik az objektum parancsnokkal a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a közegészségügyi-járványügyi irányítási és ellenőrzési feladatok végzése érdekében.
5.17. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető útján intézkedik hivatalos bélyegzők, valamint személyi pecsétnyomók felkutatására, és ha az eredménytelen, jegyzőkönyv felvétele mellett írásban engedélyezi az elveszett irat nyilvántartásból történő kivezetését.
5.18.290 A közigazgatási államtitkár által meghatározottak szerint elősegíti az ágazati munka-, tűz- és környezetvédelmi sugárvédelmi és közegészségügyi-járványügyi feladatok végzését a HM Hatósági Főosztály és a HVK irányába.
5.19. Gondoskodik a miniszteri biztos feladatainak ellátásához szükséges támogatás nyújtásáról.
5.20. Részt vesz a képviselők írásbeli kérdéseivel és a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

7.1.0.2. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti az MH rendszeresíthető beosztásai számáról szóló országgyűlési és az MH feltölthető beosztásai számáról szóló kormányhatározat-tervezetét.
b) Előkészíti a honvédelmi ágazat létszámára vonatkozó keretszám-gazdálkodásra, az állományarányok kialakítására, a munkaköri jegyzékekre és az állománytáblákra vonatkozó vagy azzal összefüggő szabályozást.
c) Elkészíti a honvédelmi feladatok megvalósításáról, az MH felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló jelentést az Országgyűlés részére.
d) Előkészíti a hivatásos és a szerződéses állomány tagjainak beosztási kategóriába történő besorolásával és a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokkal kapcsolatos szabályokat.
e) Előkészíti az önálló szervezeti egységek összehangolt működése érdekében szükséges, különösen az ügyrend tartalmi elemeit érintő, valamint a szervezeti változásokkal összefüggő szabályozást.
f) Előkészíti a honvédelmi szervezetek és a sport költségvetési szervezetek alapítására, tevékenységére és szabályzataira vonatkozó, valamint azzal összefüggő szabályozást.
g) Előkészíti az e Szabályzat éves és a szakmai főosztályok bevonásával végzett felülvizsgálata alapján a HM belső működésének szabályozását, valamint a honvédelmi ágazat költségvetési szervei, valamint a sport költségvetési szervek alapító és megszüntető okiratait, illetve koordinálja az azok előkészítésével és kiadásával kapcsolatos tevékenységet.
h)291 Kidolgozza a HM vezetési rendszerére vonatkozó és az MH irányításával összefüggő szabályozókat.
i) Kidolgozza a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban meghatározottak végrehajtásához szükséges tárcaszintű szabályozókat.
j) Kidolgozza a honvédelmi szervezetek éves kiemelt feladatainak, fő célkitűzéseinek meghatározását szolgáló szabályozást.
k) Kidolgozza a honvédelmi szervezetek munkatervezésére vonatkozó szabályozást.
l) Végzi az ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéhez kapcsolódó szabályozást.
m) Végzi a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hallgatók által teljesítendő szakmai gyakorlat eljárásrendjének szabályozási feladatát.
n) Kidolgozza a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a szaktárcák között a kormányzati szakpolitikai tanácsadást érintő együttműködési megállapodással összefüggő szakfeladatok végrehajtásáról és az adatszolgáltatás rendjéről szóló szabályozást.
o) Kidolgozza a HM felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjére vonatkozó szabályozást.
2.292 Koordinációs feladatok
2.1. A közigazgatási államtitkár feladatszabása alapján végzi az önálló szervezeti egységek közötti – jogi koordinációt nem érintő – szakmai koordinációs feladatokat, továbbá a minisztériumi felsővezetők által elrendelt egyes kiemelt feladatok végrehajtásának nyomon követését.
2.2. Koordinálja a honvédelmi feladatok megvalósításáról, az MH felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló jelentés összeállítását.
2.3. Végzi az ágazat költségvetési szervei alapító okiratival összefüggő előkészítési és koordinációs, továbbá a HM szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény, és a minisztériumi felsővezetők hatáskörét érintő ágazati szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak véleményezési feladatait.
2.4. Ellátja a Kormányzati Társadalmi Felelősségvállalással és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanáccsal kapcsolatos feladatokat.
2.5. Koordinálja a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti, az intézményi munkatervet meg nem haladó szintű munkatervezési tevékenységet, képviseli a HM-et a stratégiai irányítás összehangolása érdekében létrehozott tárcaközi Tervezői Munkacsoportban.
2.6. Ellátja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban meghatározottak végrehajtásához szükséges tárcaszintű koordinációs feladatokat.
2.7. Végzi a felsőoktatási intézményektől a minisztériumba és a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekhez szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szakmai gyakorlati programjával összefüggő tervezési, szervezési és a gyakorlatok végrehajtásával kapcsolatos operatív koordinációs feladatokat.
2.8. Végzi az Állami Számvevőszék Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) megvalósulásának nemzetközi teljesítmény-ellenőrzése kapcsán szükséges, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal adatszolgáltatásokkal összefüggő tárcaszintű koordinációs feladatokat.
2.9. Végzi az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakkal összefüggő feladatokat.
2.10. A kormányzati koordinációs tevékenységgel összefüggésben támogatja a minisztériumi felsővezetők munkáját, döntéseik előkészítése érdekében szakmai háttéranyagokat, elemző tanulmányokat készít a miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete, a közigazgatási államtitkár által elrendelt értekezleteket, valamint egyéb HM szintű rendezvények előkészítéséhez kapcsolódóan, valamint gondoskodik a HM belső döntéshozatali fórum emlékeztetőjének és azok alapján rögzített feladatlista HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság, a HM Miniszteri Kabinet részére történő hozzáférhetőségéről.
2.11. Végzi a kormányhatározatokban kiadott, az ágazatot érintő feladatok nyomon követését.
2.12. Koordinálja a Kormányülés és a Miniszteri Értekezletek – jogi koordinációt nem érintő – háttéranyagainak összeállítását, Miniszteri Kabinetre, HM KÁT Titkárságra történő megküldését.
2.13. Végzi az ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak teljesítéshez kapcsolódó koordinációs feladatokat, nyomon követi az adatszolgáltatások végrehajtását.
2.14. Végzi a HM vonatkozásában, a rekreációval kapcsolatos keretgazda-feladatokat.
2.15. Végzi a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban meghatározottakkal összefüggő miniszteri szintű koordinációs feladatokat.
2.16. Végzi a kormányzati szakpolitikai tanácsadással összefüggő szakfeladatok végrehajtásával és az adatszolgáltatás rendjével összefüggő koordinációs feladatokat.
2.17. Végzi a HM vonatkozásában a lakásellátással kapcsolatos keretgazda lakásbizottság titkári feladatokat.
2.18. Nyomon követi a Kormány határozataiban és munkatervében, továbbá a Kormány ülésein megszabott határidős feladatokat, az egyes minisztériumi felsővezetői szinten elrendelt döntések végrehajtásának helyzetét, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi felsővezetőket.
2.19. Végzi az ágazat stratégiai dokumentumainak formai és a Kormány által meghatározott nemzetstratégiai célok megvalósulásának szempontjából történő egységesítéséhez kapcsolódó koordinációt.
2.20. A HM különleges jogrendi működése érdekében végzi a HM szervezeti elemei önkéntes tartalékos igényéhez és biztosításához kapcsolódó koordinációs tevékenységet.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi az ágazat költségvetési szervei törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.

4. Funkcionális feladatok
a) Ellátja HM szervezetek és a HKK munkaköri jegyzékeivel, illetve a honvédelmi ágazat létszámára vonatkozó keretszám-gazdálkodásával kapcsolatos szakmai javaslattételi, döntés-előkészítési, koordinációs feladatokat. A honvédelmi ágazat létszámviszonyaira vonatkozó adatokat és statisztikai kimutatásokat állít össze a központi személyügyi nyilvántartás adatszolgáltatása alapján. Összeállítja – a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárral egyeztetve – a honvédelmi tárca költségvetési létszámát.
b) Elemzi a HM szervezetek és a HKK belső működését, javaslatot állít össze felépítésük, létszámuk összetételére, korszerűsítésére és racionalizálására.
c) A minisztériumi felsővezetők feladatszabása alapján gyűjti, elemzi a honvédelem helyzetéről szóló információkat, összeállítja az időszakos (éves, kétéves, négyéves) és eseti jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket és összefoglalókat.
d) Adatszolgáltatással közreműködik a hadrenden kívüli szervezetek jegyzékének összeállításában és aktualizálásában, és tárolja az MH Hadrendjének minisztériumi példányát.
e) Végzi az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról rendelkező miniszteri utasításban meghatározott feladatokat és a honvédelmi szervezetek kijelölt munkatervező állományának időszakos továbbképzéseit.
f) Koordinálja a HM és a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek támogatását végző szervezettel együttműködésben a miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletének előkészítését és végrehajtását. Végzi a közigazgatási államtitkár által elrendelt értekezletek előkészítési és koordinációs feladatait, valamint összeállítja a kapcsolódó szakmai háttéranyagokat.
g) Előkészíti a minisztériumi felsővezetői feladatok átadás-átvételét, összeállítja az ezzel kapcsolatos okmányokat, koordinálja az átadás-átvétellel összefüggő szakterületi részjelentések kidolgozását.
h) Végzi a munkaköri jegyzékekben és a helyesbítőívekben jóváhagyottakkal kapcsolatos szakmai és adatrögzítési feladatokat.
i) Nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi felsővezetőket.
j)293 Koordinálja a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzésével, védelmével összefüggő és a honvédségi szervezeteket érintő feladatokat.

5. Egyéb feladatok
a) Biztosítja a honvédelmi ágazat képviseletét a Nemzeti SDG Indikátorlista Kidolgozó Munkacsoportban.
b) Biztosítja a honvédelmi ágazat képviseletét a stratégiai irányítás összehangolása érdekében létrehozott tárcaközi Tervezői Munkacsoportban.
7.1.0.3.294 HM Védelmi Igazgatási Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) A honvédelmi felkészítés és a komplex válságkezelés feladatainak végrehajtása érdekében közreműködik a vonatkozó jogi szabályozás és az egyéb kormányzati döntések előkészítésében, irányelveket és követelményeket dolgoz ki a Vbö. 49. § (1) bekezdésében felsorolt, honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatainak teljesítéséhez.
b) Kidolgozza a tárgyévi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározatok tervezetét.
c)295 Kidolgozza a megelőző év honvédelmi igazgatás ágazati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó kormány-előterjesztést.
d) A HM Jogi Főosztállyal együttműködve kidolgozza a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.
e) Kidolgozza a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer felhasználásával kapcsolatos szabályokat.
f) Előkészíti a közigazgatás különleges jogrend időszaki feladataira, az összehangolt védelmi tevékenység elrendelésére, valamint az arra való felkészülés összehangolt végrehajtására vonatkozó ágazati szabályozást és kidolgozza a Védelmi és Biztonsági Intézkedési Tervet.
g) Kidolgozza a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló NIR működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló ágazati szabályozást, valamint részt vesz a nemzeti ellenálló képességgel kapcsolatos szabályozási feladatokban és azok végrehajtásában.
h) Kidolgozza a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos szabályozást.
i) Előkészíti a NATO és az EU stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési gyakorlatok tervezésének, előkészítésének és végrehajtásának rendjéről szóló ágazati szabályozást.
j) Kidolgozza a BNT összkormányzati tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozást, közreműködik a BNT katonai feladatainak szabályozásában.
k) Kidolgozza a hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenálló képességre és védelemre, a polgári felkészültségre, valamint a polgári felkészültség és a polgári veszélyhelyzet-tervezés ágazati feladataira vonatkozó szabályozást.
l)296 A HM Jogi Főosztállyal együttműködve kidolgozza az OLGI-val kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.
m) A honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervekkel együttműködve kidolgozza a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (a továbbiakban: HIKOM) működési rendjével, aktiválásával kapcsolatos szabályozók tervezeteit.
n)297 Kidolgozza a HÁVR kialakítására és működtetésére vonatkozó szabályozást.
2. Koordinációs feladatok
2.1. Együttműködik a honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek védelmi igazgatási feladatot ellátó egységeivel, szervezi a honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében a katonai, a polgári és a rendvédelmi szervek közötti együttműködést.
2.2. Koordinálja a központi, területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási szakmai feladatainak tervezését, előkészítését és végrehajtását.
2.3.298 Koordinálja a honvédelmi felkészítés éves kormányzati feladattervéről, valamint a tárgyévi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározatok tervezetének, továbbá a megelőző év védelmi igazgatási feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó kormány-előterjesztés kidolgozását.
2.4. Összehangolja a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat, koordinálja az érintett szervek együttműködését, továbbá előkészíti az érintett szervekkel megkötendő biztonsági szerződéseket.
2.5. Összehangolja a különleges jogrendre, az összehangolt védelmi tevékenység elrendelésére vonatkozó kormányzati intézkedések honvédelmi ágazati tervezeteinek kidolgozását.
2.6.299 Összehangolja nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervként a NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról szóló 399/2022. (X. 21.) Korm. rendeletben a részére meghatározott feladatokat. Koordinálja a Nemzeti Intézkedési Rendszer (a továbbiakban: NIR) feladat- és hatáskörrel rendelkező területi és helyi védelmi és biztonsági igazgatási szerveinek, valamint a honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek honvédelmi igazgatási tevékenységét.
2.7. Összehangolja a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmével összefüggő ágazati feladatokat, koordinálja a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzését.
2.8. Koordinálja a polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtását, összehangolja az ezzel kapcsolatos szakmai döntések előkészítését és végrehajtását.
2.9. Koordinálja a BNT központi és területi szintű feladatainak tervezését és végrehajtását, valamint a védelmi igazgatás rendszerében koordinálja a BNT körébe tartozó polgári erőforrások és szolgáltatások szükség szerinti igénybevételét.
2.10. Koordinálja a honvédelmi igazgatási gyakorlatok ágazati tervezését, szervezését és végrehajtását, közreműködik a katonai részvétellel tervezett védelmi igazgatási gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában.
2.11. Koordinálja az OLGI kialakításával és fenntartásával összefüggő feladatokat, továbbá a honvédelmi felkészülés időszakában a légi riasztás végrehajtásában érintett szervezetek közötti együttműködést.
2.12. Végzi a polgári felkészültség követelményeinek teljesítésével összefüggő koordinációs feladatokat.
2.13. Előkészíti a polgári felkészültségre, valamint a hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenállóképességre vonatkozó, a nemzetközi szervezetekben képviselendő a honvédelmi ágazatot érintő nemzeti álláspontot.
2.14. Koordinálja a HIKOM és annak szakértői csoportja tagjainak felkészítését és szakmai kidolgozó munkáját a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő és javaslattételi tevékenység során.
2.15.300 Koordinálja a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet szerinti Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás és Ország Összehangolt Védelmi Terv összeállításával kapcsolatos ágazati szintű feladatokat.
2.16.301
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Közreműködik a területi védelmi bizottság (a továbbiakban: TVB) működésének felügyeletében, jogszabálysértés észlelése esetén felügyeleti döntést kezdeményez.
b) Előkészíti a TVB-k titkárainak kinevezésére, valamint a kinevezés visszavonására vonatkozó miniszteri döntést.
c) Kijelöli a helyi védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyettesét.
d) A honvédelmi adatkezelés keretében kiértesítési és riasztási nyilvántartást vezet a HIKOM és annak szakértői csoportja tagjairól.
e) Végzi az állam javára az országvédelmi és a szövetségesi kötelezettségek ellátása érdekében a közérdekű használati jog alapításával és megszüntetésével összefüggő feladatokat.
f)302 Kezelő szervezetként végzi a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó miniszteri rendeletben és utasításban a kezelésébe tartozó jogcímcsoportokkal összefüggésben meghatározott feladatokat.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Fő felelősként tárcán belül koordinálja a NATO és az EU stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési gyakorlatok tervezését, előkészítését és végrehajtását, előkészíti a gyakorlattervezési folyamatban képviselendő mandátumokat, javaslatot tesz a tervezői konferenciákon részt vevő delegáció összetételére.
b) Nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervként figyelemmel kíséri a NATO Válságreagálási Rendszer fejlesztésének aktuális irányvonalait, részt vesz a NATO Válságreagálási Rendszer Kézikönyv kidolgozásában, pontosításában, összehangolja a NIR végrehajtási feladatait, folyamatosan biztosítja a NATO-val való kapcsolattartást.
c) Közreműködik a NATO Stabilizáció- és Újjáépítési (a továbbiakban: S&R) műveleteivel összefüggő feladatok előkészítésében és végrehajtásában, valamint vezeti az S&R programhoz köthető civil szakértők nyilvántartását.
d) Kapcsolatot tart a honvédelmi tárgyú feladatokban a NATO Reziliencia Bizottsággal (Resilience Committee – RC) képviseli a tárcát a bizottság ülésein, a polgári felkészültséggel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken, szakmai javaslatot tesz a RC és munkacsoportjai ülésein képviselendő tárcaálláspontra a nemzeti álláspontot összehangoló szerv részére.
e) A BNT tervezése és végrehajtása érdekében szakmai kapcsolatot tart a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elemmel (a továbbiakban: NFIU HUN) és a BNT képesség katalógus vonatkozásában a NATO Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságának illetékes szerveivel.
f) Az Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) keretén belül koordinálja a katonai mobilitással kapcsolatos tárcaszintű feladatok végrehajtását, e tárgykörben együttműködik más tárcák illetékes szervezeti egységeivel.
g) Kapcsolatot tart a NATO Válságkezelési és Katasztrófavédelmi Kiválósági Központtal, képviseli a tárcát a Központ irányító bizottságában.
5. Funkcionális feladatok
5.1. Feladat- és hatáskörében ellátja a honvédelmi ágazat védelmi igazgatási feladatait.
5.2. A Kormány speciális működését biztosító objektumok (a továbbiakban: speciális objektumok) vonatkozásában
a) ellátja a biztonsági vezető feladatait, a minősített adatot kezelő önálló szervezeti egység feladatait,
b) szakirattárat működtet,
c) végzi a speciális objektumokba történő beléptetéssel kapcsolatos feladatokat, kiadja az éves beléptetési névjegyzékeket és az eseti beléptetési engedélyeket,
d) kidolgozza a fejlesztési irányokat, a beszerzési eljárások megindításához szükséges műszaki követelményeket, és szakértőként részt vesz a beszerzési eljárások lefolytatásában,
e) koordinálja az állami célú hasznosítással kapcsolatos feladatokat és részt vesz a hasznosítási célú megállapodások elkészítésében,
f) ellátja a Speciális Objektumok Készenléti Szolgálatának vezénylésével, felkészítésével, a szolgálati okmányok kidolgozásával és folyamatos pontosításával kapcsolatos feladatokat,
g) tervezi és szervezi a kormányzati védett vezetési rendszerrel kapcsolatos gyakorlatokat,
h) az érintett szervezetek bevonásával elkészíti a betelepülő szervezetek létszámára, összetételére, betelepítésére vonatkozó terveket, előkészíti a belső működési- és munkarendet,
i) betelepülés esetén vezeti a speciális objektumban megalakított Operatív Irányító Törzset,
j) ellátja a működés szakmai felügyeletét, ellenőrzi a betelepülő állomány munka- és életfeltételei biztosítottságát.
5.3. A K-600/KTIR hírközlési és informatikai rendszer vonatkozásában
a) közreműködik a rendszer működtetésében, a rendszer részét képező, használatra átvett infokommunikációs eszközök nyilvántartásában, továbbá összeállítja a rendszer működtetésével, fenntartásával, valamint fejlesztésével kapcsolatos követelményeket a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése szerint,
b) kijelöli az Ibtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja szerint a K-600/KTIR mint elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt,
c) végzi a K-600/KTIR szakmai irányítói feladatait, előkészíti a K-600/KTIR elektronikus információbiztonságával kapcsolatosan kiadásra kerülő dokumentumokat,
d) végzi a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése szerinti felhasználással kapcsolatos szerződések és megállapodások előkészítésével és megkötésével összefüggő szakterületi feladatokat.
5.4. Közreműködik a NIR szervezetének, feladatainak, eljárási rendjének és technikai hátterének kialakításában és működtetésében.
5.5. Végzi a honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban az ágazati javaslattevő, nyilvántartó és ellenőrzést koordináló szerv feladatait.
5.6. Közreműködik a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra való felkészítés előkészítésében és végrehajtásában.
5.7. Közreműködik az OLGI működtetésében, valamint a műsorszóró hálózatra telepített rendszer üzempróbái tapasztalatainak feldolgozásában, biztosítja az OLGI fenntartásában és működtetésében közreműködő szervezeteknek a védelmi igazgatást érintő válságkezelési gyakorlatokon való részvételt.
5.8. Közvetlen szakértői kapcsolatot biztosít és támogatást nyújt a honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek irányába. Ennek keretében szükség szerint
a) közreműködik a részükre jogszabályban megállapított honvédelmi és szövetségesi feladatok tervezésében és végrehajtásában,
b) részt vesz a feladat- és hatáskörükbe tartozó különleges jogrendi, az összehangolt védelmi tevékenység elrendelésével összefüggő intézkedések és szabályozók előkészítésében,
c)303 szakmai tanácsokkal segíti a honvédelmi felkészülés irányítási, szervezeti, működési rendszerének és rendjének kialakítását, a polgári felkészültség és a nemzeti ellenállóképesség követelményeinek teljesítését, a BNT-vel kapcsolatos feladatok végrehajtását, a gazdaságmozgósítással kapcsolatos feladatok végrehajtását, a közüzemi szolgáltatások folyamatos nyújtását, a lakosság ellátását és honvédelmi célú tájékoztatását.
5.9. Részt vesz a védelmi és biztonsági célú tervezési feladatok végrehajtásában. Közreműködik a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítésében, a nemzetgazdasági erőforrások honvédelmi célú igénybevételének tervezésében, a gazdaságmozgósítás és tartalékgazdálkodás tárcaszintű feladataiban.
5.10. Közreműködik a honvédelmi ágazat BNT igényeinek kielégítésében, fenntartja és szükség szerint frissíti a BNT Képesség Katalógust, egyúttal ellátja a katalógus nemzeti kapcsolattartói feladatokat.
5.11. Részt vesz az ország területének hadműveleti előkészítéséből adódó feladataiban, közreműködik a HM országvédelemmel kapcsolatos tervező tevékenységében, a hibrid hadviselés elleni felkészülés honvédelmi tárcán túlmutató feladatainak előkészítésében.
5.12. Az állományából kinevezett HM biztonsági vezetőhelyettes ellátja a biztonsági vezető feladatait a Kormány speciális működést biztosító infrastruktúra vonatkozásában.
5.13. Előkészíti az MH rendelkezési állományába tartozó, a védelmi igazgatás központi és területi szervéhez vezényelt katonai összekötők, TVB titkárok, titkárhelyettesek feletti, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VII. 12.) HM rendelet 3. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos döntéseket.
5.14. Kidolgozza a Hvt. és a Vbö. szerinti polgári felkészültségre vonatkozó követelményeket és ellenőrzi a végrehajtást.
5.15. Nyilvántartja a nemzetgazdaságból lebiztosításra kerülő hadfelszerelések és szolgáltatások jegyzékét,
5.16. Részt vesz a védelem-egészségügyi szakterülethez tartozó, taktikai és műveleti képességeken kívüli speciális egészségügyi és stratégiai feladatok tervezésének, szervezésének, képességek fenntartásának és fejlesztésének kidolgozásában.
5.17.304 Ellátja a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló HM rendeletben, illetve a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról rendelkező miniszteri utasításban meghatározott, a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló és válságkezelésért felelős önálló szervezeti egység hatáskörébe tartozó feladatokat.
5.18.305 Kidolgozza a HÁVR kialakítására és működtetésére vonatkozó szabályozást.
5.19.306 Ellátja a HM hivatali szervezete különleges jogrendi működési rendre történő áttérés alapokmányai kidolgozásának koordinációjával kapcsolatos feladatokat, naprakészen tartja a HM riasztási, kiértesítési adatbázisát, biztosítja a HM különleges jogrendben bevezetésre kerülő vezetési-irányítási rendszer szakmai működési feltételeit.
5.20.307
5.21. Ellátja az MH Készenlét Fenntartásának és Fokozásának Rendszerével összefüggő, a HM hivatali szervezetét érintő alapokmányok kidolgozásának koordinációjával kapcsolatos feladatokat, a HM Személyügyi Főosztállyal és a HM Tervezési és Koordinációs Főosztállyal együttműködve aktualizálja a vezetői állomány kiértesítési adatbázisát.
5.22.308
5.23.309 Végzi a HM Válságreagáló Rendszer (a továbbiakban: HM VRR) bevezetésével és működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, biztosítja a HM VRR szakmai működési feltételeit.
5.24.310
5.25. Végzi a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól rendelkező HM rendeletben, illetve a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról rendelkező miniszteri utasításban meghatározott, rá vonatkozó, a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat.
5.26.311 Kidolgozza és aktualizálja az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásával összefüggő szolgálati okmányokat, összeállítja és koordinálja a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékét.
5.27.312 Biztosítja a kormányügyelet – HM biztonsági ügyelet – működéséhez szükséges feltételeket, irányítja a HM Ügyelet tevékenységét.
5.28. Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet időszakában közreműködik az ágazat képviseletben a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjában.
5.29.313 Biztosítja a HM Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT) működéséhez szükséges feltételeket, előkészíti a HM HOT szolgálatellátással kapcsolatos okmányokat.
6. Egyéb feladatok
a)314 Ellátja a HIKOM vezető helyettesítési és titkársági feladatait.
b) Képviseli a HM-et a polgármester által tartott közmeghallgatáson.
c) Képviseli a honvédelmi tárcát az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző Felsőszintű Munkacsoportban.
d) Képviseli a tárcát a nemzetgazdaságból lebiztosításra kerülő hadfelszerelések és szolgáltatások ellenőrzésében.
e) Közreműködik a honvédelem és a társadalom kapcsolatának erősítésében, a honvédelmi nevelés területi feladataiban. Ennek keretében, a TVB titkárok és titkárhelyettesek útján, azok alapfeladatainak veszélyeztetése nélkül közreműködik az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer, a Honvédelmi Sportszövetség létrehozásával és működtetésével összefüggő területi szintű feladatok végrehajtásában, együttműködve az illetékes katonai és közigazgatási szervezetekkel.
f) Részt vesz az Országos Polgári Védelmi Tanácsadó Testület munkájában.
g) Végzi az MH rendelkezési állományába tartozó, a védelmi igazgatás központi és területi szervéhez vezényelt honvédelmi összekötőkre (TVB titkárokra, titkárhelyettesekre) vonatkozóan az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő feladatokat.
h) Ellátja a TVB-k honvédelmi elnökhelyettesi feladatait.
i) Működteti a honvédelmi ágazat védelmi igazgatási honlapját.
j) A honvédelmi igazgatási tanfolyamok szakmai felelőseként – az NKE-vel együttműködve – végzi a honvédelmi igazgatási tanfolyamok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, jóváhagyja a tanfolyamok képzési programját.
k) Részt vesz a honvédelemben közreműködő, a Hvt. 11. §-a szerinti szervek honvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységei állománya hazai és külföldi felkészítéseinek, továbbképzéseinek tervezésében és megszervezésében.

7.1.1. A JOGI ÉS IGAZGATÁSI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.1.1. HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM által igénybe vett infokommunikációs szolgáltatásokra és elektronikus információs rendszerek védelmére vonatkozó szabályozást.
2.315 Koordinációs feladatok
a)316 A HM és az MH feladatainak ellátását támogató informatikai szakrendszerek rendszergazdai jogkörét betöltő szervezetekkel, valamint az informatikai üzemeltető és üzemeltetést támogató szervezetekkel együttműködésben tervezi és koordinálja a HM szervezetek elektronikus ügyintézési képességének kialakításával és fenntartásával, a HM-et érintő kormányzati informatikai integráció biztosításával és a HM részére biztosított informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet.

3. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi ágazat érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
d) Részt vesz a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében.
e) Végzi a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
g)317 Végzi a HM infokommunikációs alapszolgáltatásokkal történő ellátásával – ide nem értve a K-600/KTIR Távközlési és Informatikai Rendszert –, valamint a HM-et érintő kormányzati informatikai integráció biztosításával kapcsolatos tervezési és koordinációs feladatokat, melynek keretében
ga)318 feltárja és feldolgozza a kormányzati informatikai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi hátteret, és azonosítja a HM-et érintő feladatokat,
gb)319 azonosítja a kormányzati informatikai tevékenységgel kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket, programokat, projekteket, és a vonatkozó mértékben tervezi a HM-et érintő szakmai feladatokat,
gc)320 részt vesz a HM-et érintő szakmai fórumokon, testületi üléseken,
gd) kapcsolatot tart fenn a vonatkozó szabályzók, szerződések és megállapodások alapján a HM infokommunikációs szolgáltatásainak fenntartása, továbbfejlesztése, bővítése érdekében,
ge) nyomon követi és felügyeli a HM infokommunikációs szolgáltatás nyújtásának megfelelőségét a vonatkozó szerződések és megállapodások alapján. Értékeli a szolgáltatói jelentéseket,
gf) feltárja és feldolgozza a szolgáltatás szint szerződések és a rendelkezésre állási mutatók alapján a meglévő szolgáltatások kiesésével kapcsolatos kockázatokat,
gg) tervezi és szervezi a minisztériumi infokommunikációs szolgáltatások költséghatékony, elvárt munkamódszert támogató kialakítását és fenntartását,
gh) tervezi, koordinálja és támogatja a HM infokommunikációs szolgáltatásait az életciklusuk alatt, valamint biztosítja a kormányzati informatikai integráció megvalósulását az elvárt mértékben.
h) Támogatást nyújt a HM szervezeteit érintő elektronikus ügyintézés és a kormányzati informatikai integráció biztosításával kapcsolatos informatikai feladatok végrehajtásában.
i) Közvetlen szakmai kapcsolatot tart fenn az MHP infokommunikációs és információvédelmi feladatokért felelős szervezeti egységével az egységes szakmai feladatok végrehajtása és a tárcaálláspont érvényesülése érdekében, melynek keretében,
ia)321 bedolgozza az MH Informatikai Stratégiájába a HM-et érintő, a szakterülettel kapcsolatos követelményeket, valamint származtatja a kormányzati Informatikai Stratégiából a HM-et érintő feladatokat,
ib) az MHP infokommunikációs és információvédelmi feladatokért felelős szervezeti egységével egyeztetett mértékben képviseli a HM informatikai érdekeit a kormányzati informatikai testületekben, és ellátja a HM informatikai képviseletével összefüggő feladatokat,
ic)322 az egységes tárcaálláspont érvényesülése és határidőben történő elkészítése érdekében bedolgozza a szakterületi vonatkozású, a HM-et érintő javaslatokat a más tárcák által készített előterjesztés- és jogszabálytervezetek véleményezése során,
id) támogatást nyújt a feltárt, elektronikus ügyintézéssel, valamint a kormányzati informatikai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi háttér, kapcsolódó programok, projektek honvédelmi tárcát érintő feladatai vonatkozásában,
ie)323 javaslatot tesz a HM infokommunikációs szolgáltatásainak fenntartása, továbbfejlesztése, bővítése vonatkozásában. Együttműködik a HM-et érintő információbiztonsági és dokumentumvédelmi feladatok tervezésében,
if) figyelemmel kíséri a tárcaszintű infokommunikációs tervezést, projekteket, megvalósulásokat, és ennek érdekében részt vesz a szakmai fórumokon, munkacsoportokban,
ig) a HM feladatellátásához szükséges infokommunikációs szolgáltatások vonatkozásában nyomon követi és harmonizálja a közjogi szervezetszabályzó eszközöket, szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására,
ih) kidolgozza a HM infokommunikációs szakmai követelményeit, javaslatait a tárca kormány- és országgyűlési előterjesztéseihez,
ii) az Informatikai Osztály feladatrendszerének vonatkozásában hozzájárul az egységes, harmonizált szakirányítói felmérések, kimutatások, jelentések készítéséhez.
j) Végzi a HM által igénybe vett elektronikus információs rendszerek védelmére vonatkozó vezetői döntések előkészítésével összefüggő feladatokat.
k) Végzi a HM által igénybe vett elektronikus információs rendszerek védelme érdekében szükséges ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal, az ügyintézők felkészítésével, az ellenőrzésekről szóló jelentések előkészítésével összefüggő feladatokat.
l) Koordinálja a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolását, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását.
m) Koordinálja a HM szervezeti egységeinek a kormányzati döntéshozatal fórumainak üléseivel kapcsolatos feladatait, a felkészítőanyagok előkészítését.

7.1.1.2. HM Jogi Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) A szakmai javaslatoknak megfelelően előkészíti, szerkeszti a tárca hatáskörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, végzi az azok belső egyeztetésével kapcsolatos, illetve hatálybalépéséhez szükséges feladatokat.
b) Végzi a tárca EU-jogharmonizációs programozással összefüggő tevékenységét.
c) Közreműködik a tárca jogalkotással, a deregulációval és a jogszabályok hatályosulás-vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
d) Elkészíti tárca feladatkörét érintő, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, valamint az adatvédelemmel és az információszabadsággal összefüggő feladatokhoz kötődő közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések szakmai tervezeteit.

2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a központi államigazgatási szervek által készített jogszabálytervezetek és egyéb kormányzati anyagok belső egyeztetésével, jogi véleményezésével kapcsolatos feladatokat, a jogi és szakmai észrevételeknek megfelelően összeállítja, és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján aláírásra felterjeszti a tárcaálláspontot.
b) Előkészíti a Kormány ügyrendje szerinti fórum napirendi anyagait, a tárca érintett szakmai szervének, illetve szervezetének szakmai álláspontját tartalmazó felkészítő feljegyzésnek megfelelően végzi az értekezleten, ülésen részt vevő minisztériumi felsővezető felkészítésével összefüggő feladatokat.
c) Végzi a jogszabályok hatályosulás-vizsgálatával kapcsolatos koordinációs feladatokat.
d) Együttműködik a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztállyal az alapvető jogok biztosának megkereséseivel kapcsolatos ügyirat-tervezetek előkészítése során.
e) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatszabásának megfelelően végzi a tárca hatáskörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei tárcaközi egyeztetésével kapcsolatos, továbbá hatálybalépéséhez szükséges előkészítő feladatokat.
f) Tájékoztatja a szakmai előkészítő szervezeteket az egyes előterjesztések, a miniszteri rendeletek, a kormány-előterjesztések, törvények elfogadásának állásáról.
g) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti eset kivételével, koordinálja és összeállítja az Alkotmánybíróság eljárásával kapcsolatos beadványokat. Az Abtv. 28. §-a szerinti eljárás esetén a bírói döntés alkotmányosságát érintő kérdésben beszerzi a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály jogi véleményét.
h)324 Ellátja a HM-hez érkezett közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos, az erre kiadott közjogi szervezetszabályzó szerinti, tevékenységet.
i) Gondoskodik a kormányzati döntéshozatal fórumainak üléseiről készült emlékeztetők HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság, a HM Miniszteri Kabinet és a HM Tervezési és Koordinációs Főosztálya részére történő hozzáférhetőségéről.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a határátlépéssel járó csapatmozgások, valamint nemzetközi békeműveletekben és humanitárius segítségnyújtásban való magyar katonai részvétellel kapcsolatos kormányzati, illetve országgyűlési közjogi engedélyezési feladatok előkészítését.
b) Kezelő szervezetként ellátja a nemzetközi kártérítés jogcímcsoporttal kapcsolatos feladatokat a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet és utasítás szerint.
c) Intézi és elbírálja az MH feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyeket.
d) Szakterületét érintően közreműködik a társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenység végzésére kijelölt szervezet által ellátott, a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányításával összefüggő feladatok ellátásában.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a tárca nemzetközi jogi tevékenységét, közreműködik az EU-s normák értelmezésében.
b) Végzi a tárcát érintő nemzetközi szerződésekkel és nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos jogi feladatokat, figyelemmel a HM és az MH nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról rendelkező miniszteri utasításban foglaltakra.
c) Közreműködik a nemzetközi megállapodások értelmezésében, végrehajtásában és az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésében. Végzi a minisztériumi szintű nemzetközi megállapodások rendszerezésével, nyilvántartásával és tárolásával kapcsolatos feladatokat.
d)325 Végzi a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ), az EU, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) által vezetett és egyéb, békeműveletekben történő részvétel nemzetközi jogi feltételeinek vizsgálatát.
e)326 Ellátja a fegyveres összeütközések jogában nevesített előírások és követelmények érvényesítésével kapcsolatos kormányzati, szakmai irányítási feladatokat. Szervezi a HM hadijoggal kapcsolatos nemzetközi feladatait.
f) Közreműködik a külföldi szolgálatot teljesítők felkészítésével, tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban. Állást foglal a külföldi szolgálatra vonatkozó, a nemzetközi szervezet által kiadott szabályzatokkal kapcsolatban.
g) Közreműködik a külföldi fegyveres erők és Magyarországon települt nemzetközi katonai szervezetek magyarországi jogállását érintő feladatok végrehajtásában.
5.327 Funkcionális feladatok
1. A belső szabályozási tevékenységről rendelkező miniszteri utasítás szerint végzi a belső rendelkezésekkel kapcsolatos jogi feladatokat.
2. Ellátja a tárcaszintű deregulációs tevékenységgel összefüggő feladatokat.
3. Végrehajtja a jogszabálytervezetek elektronikus közzétételét, továbbá a HM rendeletek és a közjogi szervezetszabályozó eszközök Magyar Közlönyben és Hivatalos Értesítőben történő kihirdetését, illetve közzétételét. Végzi a belső rendelkezések Honvédelmi Közlönyben történő közzétételét.
4. Közreműködik a miniszter, a parlamenti államtitkár részére előkészítendő, az Országgyűlés plenáris ülésén elhangzó felszólalási anyagok – különösen a miniszteri expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre adandó válasz jogi szakmai – előkészítésében, továbbá közreműködik az országgyűlési szakbizottságokban képviselendő kormány- vagy tárcaálláspont jogi szakmai háttéranyagainak előkészítésében és képviseletében. Az előkészített anyagokat megküldi a HM Parlamenti Főosztálya részére.
5. Az egységes jogalkalmazás érdekében értelmezi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit, jogi véleményt ad ki, melyről egyidejűleg tájékoztatja a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztályt, és felterjeszti azt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály megkeresésére azzal közös jogi véleményt is kiadhat.
6. Végzi az egyeztetésre, közzétételre, kihirdetésre kiküldendő anyagok jogi-kodifikációs ellenőrzését.
7. Végzi a polgári jogi, gazdasági jogi, munkajogi, nemzetközi magánjogi szerződés- és megállapodás-tervezetek, valamint a HM által kiadandó támogatói okirat, vagy támogatási szerződés-tervezetek jogi véleményezését, – az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti okirati ellenjegyzésre kötelezett okiratok, szerződések és a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól rendelkező miniszteri utasítás szerinti peren kívüli egyezségtervezetek kivételével – végzi azok jogi ellenőrzését, záradékolását. Jogi szempontból véleményezi a szakmai koncepciókat. A szakmai szervekkel, szervezetekkel együttműködve, kidolgozza a HM szerződésmintáit, aktualizálja azokat. Nyilvántartja az általa ellenőrzött, záradékolt szerződéseket, megállapodásokat.
8. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről rendelkező miniszteri utasításban és a HM beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint lefolytatja a feladat- és hatáskörébe tartozó beszerzési eljárásokat.
9. A foglalkoztatási jogviszonyon kívüli tevékenységet ellátó személyek díjazásáról rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi az önálló szervezeti egység által a külső megbízási díjkeret terhére előkészített megbízási szerződések jogi ellenőrzésével és záradékolásával kapcsolatos feladatokat.
10. A honvédelmi szervezetek, valamint egyéb a miniszter irányítása alá tartozó szervezetek alapításával, tevékenységével kapcsolatban végzi az alapító okiratokkal, szervezeti és működési szabályzatokkal kapcsolatos jogi feladatokat.
11. Közreműködik az alapvető jogok biztosának megkereséseivel kapcsolatban a miniszter, a parlamenti államtitkár és a közigazgatási államtitkár által kiadmányozásra kerülő ügyiratok előkészítésében.
12. Ellátja a soron kívüli, speciális, valamint vezetői döntés szerinti új honvédségi szakfeladatok jogi támogatásának koordinálását, valamint a szakfeladatokkal kapcsolatos azonnali jogi támogatást, vélemények kiadását.
13. Közreműködik a honvédelmi szervezeteknél, az egyéb a miniszter irányítása alá tartozó szervezetek valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézménynél működő szakszervezetekkel és érdekképviseleti szervezetekkel összefüggő jogszabály-, megállapodás- és szerződéstervezetek előkészítésében, véleményezésében. Az ágazat nemzetközi vállalásainak és az ágazatra vonatkozó kormányzati döntéseknek való megfelelés biztosítása érdekében folyamatosan vizsgálja az ágazat szabályozási gyakorlatát, és szükség szerint felülvizsgálja az ágazat szabályozásának rendszerét és megoldásait, valamint ezek alapján javaslatokat készít elő a szabályozás hatékonyságának és koherenciájának javítása érdekében.
14. Végzi a kegyeleti diplomáciával összefüggő jogi szakmai támogatási feladatokat.
15. Végzi a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár adatvédelmi szakmai irányítási döntés-előkészítő tevékenységét.
16. Tájékoztatók kiadásával segíti a Hvt. szerinti honvédelmi szervezetek – kivéve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos tevékenységét.
17. Elkészíti az MH adatvédelméről szóló éves összefoglaló jelentést, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére megküldendő adatszolgáltatást, valamint az ellenőrzési tervet.
18. Közreműködik az adatvédelemmel összefüggő vezetői döntések meghozatalában, kapcsolatot tart a NAIH-hal.
19. Kidolgozza az adatvédelmi állomány képzése és továbbképzése követelményeit, és végrehajtásának rendjét, valamint megszervezi az adatvédelmi tisztviselők oktatását, képzését.
20. Végzi az adatvédelmi ellenőrzéseket, vizsgálatokat, elkészíti az ellenőrzésekről szóló jelentéseket.
21. Vezeti az adatvédelmi tisztviselők nyilvántartását.
22. Részt vesz az adatvédelmi hatásvizsgálatok lefolytatásában.
23. Részt vesz a közérdekű adatigénylésekkel összefüggő feladatok végzésében.
24. Véleményt nyilvánít információs jogi szakkérdések, különösen parlamenti képviselői kérdések, sajtómegkeresések, elektronikus közzétételek, valamint közérdekű adatigénylésekre adandó választervezetek tekintetében.
25. Megkeresés alapján jogi, közbeszerzési szempontból vizsgálja és véleményezi a HM szervezeti egységei beszerzési igényeit.
26. Jogi támogatást nyújt a hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet, szervezeti egység részére a munkáltatói kölcsön- és szociális szerződések előkészítéséhez.
27. Közreműködik a jogi szakterület nem fegyveres, tartós külföldi, valamint a Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezeteknél betöltendő hazai beosztásokkal, szolgálatokkal kapcsolatos kiválasztási és koordinációs feladataiban. Javaslatokat fogalmaz meg a jogi szakterületen tervezett NATO-, EU- és más nemzetközi beosztások elfogadásával kapcsolatban.
28. Részt vesz a vagyonkezelési szerződések kidolgozásában.

6. Egyéb feladatok
a) Ellátja a jogi beosztással, álláshellyel, munkakörrel nem rendelkező önálló szervezeti egységek és HM szervezetek tevékenységének jogi támogatását.

7.1.1.3. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a honvédelmi ágazat jogi képviseletével kapcsolatos normatív szabályozást.
b) Elkészíti a méltatlansággal és a fegyelmi felelősséggel, a nyomozótiszti tevékenységgel és a törvényességi felügyelettel kapcsolatos szabályozásokat.
c) Közreműködik a miniszter és a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések előkészítésében.

2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a)328 E Szabályzat 22. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározottaknak megfelelően végzi a törvényességi felügyelettel kapcsolatos döntés-előkészítő, a jogszabálysértő normatív és egyedi intézkedések, döntések megváltoztatásának és megsemmisítésének miniszteri döntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a törvényességi felügyeleti ellenőrzéseket.
b) Előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó, a szolgálati viszonnyal összefüggő fegyelmi, fegyelmi eljárás keretében elbírálható szabálysértési, méltatlansági, valamint társadalombiztosítási, kártérítési, kártalanítási, egészségkárosodási ellátásról és szolgálati panasz elbírálásáról szóló határozatokat.
c) Szakterületét érintően közreműködik a társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenység végzésére kijelölt szervezet által ellátott, a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányításával összefüggő feladatok ellátásában.
d) Az erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a katonai ügyészek és a katonai bírák kinevezéséhez szükséges, miniszteri egyetértést tartalmazó ügyiratot.

3. Funkcionális feladatok
3.1. Állást foglal a kártérítési és kártalanítási ügyek jogalapja, valamint a káreljárások szakszerűsége, továbbá javaslatot tesz a tárcát megillető követelések behajthatatlanná minősítése tárgyában. Állományilletékes parancsnok hiányában, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedése során végzi a kárügy döntésre történő előkészítésével, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a miniszterhez történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
3.2. A minisztériumi felsővezetők hatáskörébe tartozó személyi állomány vonatkozásában előkészíti a fegyelmi, a fegyelmi eljárás keretében elbírálható szabálysértési, a méltatlansági, valamint a szabálysértési és a büntetőeljárás megindítására vonatkozó állományilletékes parancsnoki és munkáltatói jogkörbe tartozó döntéseket, végzi az eljárással összefüggő jogi és igazgatási szaktevékenységet, továbbá a nyomozóhatósági feladatokat.
3.3. A minisztériumi felsővezetők hatáskörébe tartozó személyi állomány vonatkozásában előkészíti a szolgálati panasz elbírálására vonatkozó állományilletékes parancsnoki jogkörbe tartozó döntéseket, végzi az elbírálással összefüggő jogi és igazgatási szaktevékenységet.
3.4. Figyelemmel kíséri a fegyelmi joggyakorlatot a honvédelmi tárcánál. Vezeti a HM fegyelmi alapnyilvántartását és a HM szervezetek összesített fegyelmi nyilvántartását.
3.5.329 A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendeletben, és a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól rendelkező miniszteri utasításban, továbbá a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint végzi a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátásáért felelős szervének hatáskörébe tartozó valamennyi feladatot, és felügyeli a honvédelmi szervezetek jogi képviselete jogszabályoknak megfelelő ellátását, és ellátja az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház jogi képviseletét. Vezeti az egyes peres és nemperes eljárások lényeges ismérveit tartalmazó elektronikus peres és nemperes információs nyilvántartást.
3.6. Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások körében a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával történő szerződéskötést.
3.7. Végzi a jogszabály alapján az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti okirati ellenjegyzésre kötelezett okiratok szerkesztését, ellenjegyzését, elkészíti – a honvédelmi szervezetek által megküldött tervezetek esetében véleményezi – a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól rendelkező miniszteri utasítás szerinti perenkívüliegyezség-tervezeteket, feladatkörét illetően végzi a polgári jogi, gazdasági jogi, munkajogi, nemzetközi magánjogi, beszerzési, közbeszerzési szerződésekből és megállapodásokból eredő igények érvényesítését.
3.8. Ellátja a HM ügykörébe tartozó ügyfélszolgálati tevékenységet, végzi a tájékoztatás nyújtásával, panaszok, kérelmek felvételével, ügyintézésével, beadványok nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a kérelmek, közérdekű bejelentések hatáskörrel rendelkező honvédelmi és sportszervezetekhez történő áttételéről, szükség esetén segíti azok vizsgálatát.
3.9. Feladat- és hatáskörében az egységes jogalkalmazás érdekében jogi véleményt ad ki, melyről egyidejűleg tájékoztatja a HM Jogi Főosztályt, és felterjeszti azt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A HM Jogi Főosztály megkeresésére azzal közös jogi véleményeket ad ki. Közreműködik a HM Jogi Főosztállyal a jogi beosztással, munkakörrel nem rendelkező önálló szervezeti egységek és HM szervezetek tevékenységének jogi támogatásában.
3.10. A HM Jogi Főosztály megkeresése alapján, feladatkörét illetően közreműködik a honvédelmi szervezeteknél, valamint a honvédelmi szervezetnek nem minősülő, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézményben működő szakszervezetekkel és érdekképviseleti szervezetekkel összefüggő eseti megállapodás és szerződéstervezetek véleményezésében.
3.11.330
3.12. Előkészíti az alapvető jogok biztosának megkereséseivel kapcsolatban kiadmányozásra kerülő ügyiratokat.
3.13. Az Abtv. 27. §-a szerinti esetben koordinálja és összeállítja az Alkotmánybíróság eljárásával kapcsolatos beadványokat.
3.14. Az Abtv. 28. §-a szerinti eljárás esetén a bírói döntés alkotmányosságát érintő kérdésben a HM Jogi Főosztály megkeresésére jogi véleményt ad.
3.15. Véleményezi a HM Jogi Főosztály részére a közérdekű adatigénylésekre adandó választervezeteket.
3.16. A HM integritás tanácsadóval együttműködve részt vesz az intézményi integritásbejelentések előzetes kivizsgálásában, előkészíti az azzal kapcsolatos állásfoglalást a HM KÁT részére. A HM KÁT döntésének megfelelően elindítja a bejelentéssel kapcsolatos kivizsgálási folyamatokat, ellátja az azzal kapcsolatos jogi, nyilvántartási és beszámolási feladatokat.
3.17. Szakterületét érintően közreműködik a HM Jogi Főosztállyal az MH feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyek intézésében.
3.18. Végzi a jogtanácsosok és jogi előadók Ügyvédi Kamarai tagságával, kamarai nyilvántartásba vételével és kamarai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.

7.1.1.4. HM Állami Légügyi Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Előkészíti az állami célú légiközlekedéssel összefüggő szabályozást.
b) Végzi az állami célú légiközlekedés NATO- és EU-jogharmonizációjával összefüggő szabályozási tevékenységet.
c) Az illetékes szakmai szervek bevonásával megvizsgálja az Európai Védelmi Ügynökség Katonai Légügyi Hatóságok (EDA MAWA) Fóruma által kibocsátott EMAR-dokumentumokat, illetve szükség esetén implementálja azokat a magyar jogrendszerbe.

2. Koordinációs feladatok
a) Előkészíti a katonai légiforgalmi szolgálatokkal és a katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálatokkal kapcsolatos irányítási döntéseket, ellátja az e szolgálatok szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat.
b) A légiforgalom-szervezés területén való polgári-katonai integráció keretében végzi az MH és a magyar léginavigációs szolgáltató közös projektjeinek koordinálását, illetve felügyeli a léginavigációs szolgáltatás korszerűsítésével összefüggő döntés-előkészítési feladatokat, koordinálja e szakmai projektek végrehajtását.
c) Ellátja a Single European Sky ATM Research SESAR program keretében – a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., valamint a honvédelmi ágazat együttműködésében – megvalósuló távoli toronyirányító rendszerek kutatás-fejlesztésével, továbbá a műszeres eljárások kidolgozásával összefüggő projektvezetési feladatokat.
d) Közreműködik az állami repülések céljára szolgáló repülőterek közös felhasználású repülőtérré történő fejlesztésével összefüggő feladatokban.
e) Ellátja az EUROCONTROL, az EDA, továbbá a NATO légiforgalom-szervezéssel összefüggő katonai ajánlásainak és szabályozóinak hazai adaptációjával összefüggő koordinációs feladatokat.
f) Feladat- és hatáskörében együttműködik a polgári légiközlekedési hatósággal, a polgári légiközlekedés biztonsági szervvel, a magyar léginavigációs szolgáltatóval és egyéb hazai és nemzetközi légiközlekedési szervezetekkel.
g) Keretgazda szervezetként koordinálja a HM és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat között a Nemzeti Költségalap tárgyában megkötött megállapodásban meghatározott feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, állami repülések céljára szolgáló és közös felhasználású repülőterekkel, állami légijárművekkel és pilóta nélküli állami légijárművekkel, katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezésekkel, továbbá az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetével összefüggő katonai légügyi hatósági feladatokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a NATO, az EU, az EDA, az EUROCONTROL, valamint az ICAO állami célú légiközlekedést érintő ajánlásait és szabályozásait, közreműködik azok kidolgozásában.
b) Ellátja Magyarország szövetségi rendszerének keretein belül a légiközlekedéssel és a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos programokban a honvédelmi ágazat képviseletét.
c) Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli az Egységes Európai Égbolt (SES) kezdeményezés keretében megvalósuló fejlesztéseket, részt vesz a fejlesztésekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai rendezvényeken, konferenciákon, szemináriumokon.
d) Elkészíti az EUROCONTROL számára a hazai polgári és állami célú légiközlekedést érintő fejlesztésekről és a bekövetkezett változásokról szóló, évenként publikálásra kerülő Local Single Sky ImPlementation Plan (LSSIP) jelentés állami célú légiközlekedést érintő részét.
e) Közreműködik a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk (FAB CE) katonai érintettségű feladatainak végrehajtásában, és koordinálja azok végrehajtását.

5. Funkcionális feladatok
a) Közreműködik a légiközlekedéssel összefüggő, hatáskörébe tartozó minisztériumi szintű feladatok ellátásában.
b) Előkészíti az állami és a polgári légiközlekedést érintő kérdéseket érintő szakmai állásfoglalást.
c) Ellátja az MH légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról rendelkező miniszteri utasításban foglaltak szerint a MANS 2010+ program programfelelősi feladatait.
d) Javaslatokat dolgoz ki a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. üzemeltetésében lévő 3D toronyszimulátor MH által történő továbbhasznosításával összefüggésben, valamint ellátja a szimulátor MH rendszerébe való jövőbeni integrálásával összefüggő feladatokat.
e) Feladatkörét illetően közreműködik a nemzetközi légiközlekedési megállapodások kidolgozásában.
f) Ellátja a Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat feladatait.
g)331 Jóváhagyásra előkészíti a HVKF által a HM Állami Légügyi Főosztály számára meghatározott repült óraszámból, a HM Állami Légügyi Főosztály állományába tartozó repülőhajózó szakszemélyzet éves repülőkiképzési tervét.

6. Egyéb feladatok
a) Ellátja a honvédelmi ágazat képviseletét a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportban, végzi a tagságból adódó szakmai feladatokat.
b) Szakmai támogatást nyújt a miniszter számára, és szükség esetén képviseli a Kormány Légiközlekedés Védelmi Bizottságában.

7.1.1.5. HM Hatósági Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a)332 Elkészíti a terület- és településrendezési, honvédelmi és összevont telepítési szakhatósági, valamint a katonai építésügyi, építésfelügyeleti, környezetkárosítógáz-felügyeleti, foglalkoztatás-felügyeleti, munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), sugárvédelmi, közegészségügyi-járványügyi, élelmiszer-biztonsági, térképészeti, tűzvédelmi, veszélyes katonai objektum felügyeleti és létfontosságú rendszerelemeket kijelölő hatósági szakterületeket érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai tervezeteit.
b) Elkészíti az ágazati munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), tűzvédelmi, sugárvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi-járványügyi jogszabályok, valamint e szakterületek irányításához kapcsolódó egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések szakmai tervezeteit.
c)333
2. Egyedi közhatalmi aktussal kapcsolatos feladatok
2.1. Lefolytatja a honvédelmi ágazatot érintő, a területrendezéssel és területfejlesztéssel, valamint a településrendezéssel kapcsolatos szakmai vizsgálatot, és előkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat és véleményeket.
2.2. Lefolytatja a honvédelmi ágazatot érintő, a hulladékgazdálkodási tervvel és megelőzési programmal kapcsolatos szakmai vizsgálatot, és előkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat és véleményeket.
2.3. Lefolytatja a honvédelmi ágazatot érintő, a folyók nagyvízi mederkezelési tervével kapcsolatos szakmai vizsgálatot, és előkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat és véleményeket.
2.4. Lefolytatja a honvédelmi ágazatot érintő, az ásványi nyersanyag, a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelési vizsgálatával kapcsolatos szakmai vizsgálatot, és előkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat és véleményeket.
2.5. Lefolytatja a honvédelmi ágazatot érintő, a közlekedési infrastruktúra-beruházást megelőző kötelező közigazgatási adatszolgáltatási, véleményezési és egyeztetési eljárásaival kapcsolatos szakmai vizsgálatot, és előkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat és véleményeket.
2.6. A más hatóságoknál indult eljárásokban lefolytatja a honvédelmi szakhatósági eljárásokat, előkészíti a szakhatósági döntéseket.
2.7. Lefolytatja a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági és szakhatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.8. Lefolytatja a nemzetbiztonsági célú építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.9. Lefolytatja a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.10. Lefolytatja a nemzetbiztonsági célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.11. Lefolytatja az ágazati munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) hatósági és szakhatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.12. Lefolytatja a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.13. Lefolytatja az ágazati sugárvédelmi hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.14. Lefolytatja a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.15. Lefolytatja a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.16. Lefolytatja az ágazati környezetkárosítógáz-felügyeleti hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.17. Lefolytatja a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek tekintetében a kijelölő hatósági eljárásokat előkészíti a hatósági döntéseket.
2.18. Lefolytatja az ágazati a közegészség- és járványügyi hatósági és szakhatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.19. Lefolytatja az ágazati élelmiszer-biztonsági hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági és szakhatósági döntéseket.
2.19a.334 Lefolytatja a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét, a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő, a nem honvédelmi célú térképellátás körébe tartozó tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését, a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint a katonai tájékozási hálózat pontjainak létesítésére, megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását érintő hatósági eljárásokat, előkészíti a hatósági döntéseket.
2.20. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatoknak, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőre történő ellátása érdekében a HM Hatósági Főosztály átruházott kiadmányozási jogkörrel bíró vezetői közvetlenül – a szolgálati úttól eltérően – keresik meg az eljárással érintett honvédelmi szervezeteket.

3. Funkcionális feladatok
a) Előkészíti a hatósági ellenőrzési irányelveket.
b) Elkészíti a hatósági ellenőrzési terveket.
c) Elkészíti a hatósági ellenőrzéseiről, valamint szakhatósági tevékenységeiről szóló összefoglaló jelentést.
d) Ellátja az ágazat munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) szakmai irányításával és felügyeletével összefüggő, valamint az irányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
e) Ellátja az ágazat tűzvédelmi szakmai irányításával és felügyeletével összefüggő, valamint az irányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
f) Ellátja az ágazat környezetvédelmi szakmai irányításával és felügyeletével összefüggő, valamint az irányításához kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
g) Ellátja az ágazat sugárvédelmi szakmai irányításával és felügyeletével összefüggő, valamint az irányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
h) Ellátja az ágazat közegészségügy-járványügyi szakmai irányításával és felügyeletével összefüggő, valamint az irányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
i) Ellátja a Baleseti Készenléti Szolgálat vezénylésével, felkészítésével, a szolgálati okmányok kidolgozásával és folyamatos pontosításával kapcsolatos feladatokat.
j) Ellátja a Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat vezénylésével, felkészítésével, a szolgálati okmányok kidolgozásával és folyamatos pontosításával kapcsolatos feladatokat.
k)335 Figyelemmel kíséri a HM-en kívüli, a honvédelmi ágazatot érintő hatósági és szakhatósági tevékenységet.
l)336 Ellátja a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételével, a miniszter hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő, a nem honvédelmi célú térképellátás körébe tartozó tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezésével, a légi távérzékelés engedélyezésével és a távérzékelt adatok ellenőrzésével, valamint a katonai tájékozási hálózat pontjainak létesítésével, megszüntetésével vagy áthelyezésével összefüggő, valamint az ahhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat.
m)337 Képviseli a honvédelmi tárcát a Határellenőrzési Tárcaközi Munkacsoport ülésein.
n)338
4.339 Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a)340 A miniszter kijelölése alapján képviseli a honvédelmi tárcát a nemzetközi szerveztek térképészeti tárgyú munkacsoportok ülésein.
b)341
7.1.1.6.342 HM Portfóliókezelő Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM vagyonkezelésű ingóságok használatával összefüggő tárcaszintű szabályozókat.
b) Kidolgozza az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok támogatásával, feladatellátásának rendjével, valamint az állami tulajdonú társasági részesedéseik gazdálkodásával, használatával összefüggő tárcaszintű szabályozókat.
c)343 Véleményezi a gazdasági társaságokat és a HM vagyonkezelésű ingó vagyonelemeket érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.
2. Koordinációs feladatok
1. előkészíti vagy véleményezi a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges iratokat, határozatokat,
2. kapcsolatot tart az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságokkal, továbbá – amennyiben szükséges – a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel, szükség esetén konzultációkat szervez,
3. döntésre előkészíti az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok létesítő okiratainak és a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utalt szabályzatainak jóváhagyását,
4. ellátja, koordinálja, ellenőrzi és összesíti az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
5. előkészíti az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
6. előkészíti a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai jogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos döntéseket, dokumentumokat,
7. ellátja a gazdasági társaságok tőkeemelésével, tőkeváltozásával, gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések, döntések előkészítését,
8. a gazdasági társaságok vonatkozásában kimutatásokat és elemzéseket készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
9. véleményezi a gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket,
10. koordinálja a gazdasági társaságok vonatkozásában felmerülő ellenőrzéseket, valamint szükség esetén intézkedik az adatok továbbításáról az illetékes szerv felé,
11. közreműködik a gazdasági társaságok költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
12. a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan előkészíti az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, valamint a szöveges és számszaki indoklásokat,
13. megteszi a szükséges intézkedéseket a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai körében tervezett személyi változások kapcsán a kinevezésüket, megválasztásukat megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése érdekében, valamint a kinevezésüket, megválasztásukat, visszahívásukat követően a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása érdekében,
14. előkészíti vagy véleményezi és koordinálja az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek, közhasznúsági keretmegállapodásainak megkötésével és teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
15.344 ellátja a HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének szakmai felügyeletével összefüggő koordinációs feladatokat,
16. ellátja az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó koordinációs és előkészítő feladatokat, támogatja az egyes kijelölt tulajdonosi jogkör gyakorló vezetők feladatait.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A honvédelmi ágazat vagyongazdálkodásával kapcsolatban – kizárólag az ingó vagyonelemek vonatkozásában – az érintett szervezeti egységek és honvédelmi szervezetek bedolgozása alapján ellátja a központi állami vagyonkezelő szervezet felé a jogszabályban és a vagyonkezelési szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.
b) Kezelő szervezetként végzi a gazdasági társaságok támogatásával kapcsolatos, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatokat.
4. Funkcionális feladatok
a) A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának szabályairól rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó szakmai és jogi feladatokat.
b) Ellátja a HM vagyonkezelésű ingóságok honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításával kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi a HM vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingóságokkal kapcsolatban a közjogi szervezetszabályozó eszközben, valamint a megbízólevélben foglaltaknak megfelelően a HM vagyonkezelő képviselő hatáskörébe tartozó feladatokat.
d) Végzi az 5. függelékben felsorolt gazdasági társaságok tulajdonosi jogok gyakorlására kijelölt személy tevékenységének támogatásával összefüggő feladatokat.
e) Végzi az önálló szervezeti egységek ingó vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási tevékenységének irányításával összefüggő feladatokat, meghatározza az adatszolgáltatás rendjét.
f)345 Elkészíti és a miniszteri döntésre felterjeszti a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelési eszközök további hasznosítási lehetőségeire vonatkozó javaslatokat.
g)346 Összeállítja és miniszteri döntésre felterjeszti a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére vonatkozó eljárások kezdeményezését.

7.1.1.7. HM Személyügyi Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Előkészíti a szakterületi felelősökkel együttműködve a közszolgálati szabályzatot.

2. Koordinációs feladatok
a) A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a keretszám-gazdálkodásról rendelkező miniszteri utasítás alapján ellátja a HM szervezetek munkaköri jegyzékeivel kapcsolatos szakmai javaslattételi feladatokat.
b) Részt vesz a sport ágazatra vonatkozó elismerések átadásának lebonyolításában.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kiadja a HM személyi állományának tagjaira vonatkozó igazolásokat.

4. Funkcionális feladatok
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a HM kormánytisztviselői, politikai tanácsadói, biztosi és munkavállalói állományának, továbbá a kirendelt katonaállomány személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban vannak-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezi.
b) A személyügyi feladatok keretében
ba) végzi a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján kirendelt katonaállomány szolgálati jogviszonyával, illetve a bd) alpont alapján a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazottak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyával összefüggő személyügyi szakfeladatokat,
bb) döntésre előkészíti a minisztériumi felsővezetői személyi javaslatokat,
bc) végzi a Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett, Brüsszel – Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet állományába tartozó kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával, illetve a kormánytisztviselők tartós külszolgálati kihelyezésével kapcsolatos személyügyi igazgatási feladatokat,
bd) kezeli a HM szervezeteknél munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatójának, továbbá a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat teljes személyi állományának személyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyügyi igazgatási tevékenységet,
be) végzi a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggő, feladatrendszerében jelentkező elektronikus ügyintézési feladatokat, továbbá kezeli a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak és a kirendelt, valamint a személyügyi, pénzügyi ellátásra vezényelt (rendelkezési állományban lévő) katonaállomány személyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyügyi igazgatási tevékenységet,
bf) segíti, támogatja a minisztériumi felsővezetők és az önálló szervezeti egységek vezetőinek személyügyi tevékenységét,
bg) vezeti a HM személyügyi alapnyilvántartását, személyügyi statisztikákat, kimutatásokat készít, adatot szolgáltat a Miniszterelnöki Kormányiroda részére,
bh) működteti, kiszolgálja a HM KGIR Humán Erőforrás-gazdálkodási Alrendszer (HRMS), a Kormánytisztviselői Nyilvántartó Program (WINTISZT) és az Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR) elnevezésű elektronikus nyilvántartási rendszereket, feladatkörét érintően javaslatot tesz a HRMS továbbfejlesztésére,
bi) elkészíti a kormánytisztviselők és a katonaállomány éves külföldi és hazai képzési tervét, előkészíti és végrehajtja a képzési terv szerinti beiskolázásokat. Végzi a HM hivatali szervezete képzési kerete terhére kötendő tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásához, illetve döntést követően a tanulmányi szerződések megkötéséhez szükséges előkészítő munkát,
bj) elkészíti a katonaállomány éves járandósági tervét, és végzi az azzal kapcsolatos személyügyi feladatokat,
bk) tervezi a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti kormánytisztviselői képzés feltételrendszerét, koordinálja, illetve megtervezi a személyre szóló képzést,
bl) végrehajtja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív előkészítő feladatokat, tárolja és kezeli a benyújtott vagyonnyilatkozatokat,
bm) végrehajtja a személyügyi alapnyilvántartás körébe tartozó személyi állományra vonatkozó nemzetbiztonsági ellenőrzések elrendelésével és nyilvántartásával, az összeférhetetlenséggel és más kereső foglalkozással kapcsolatos iratkezelési, adatszolgáltatási feladatokat,
bn) ellátja a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglalt személyügyi és rendszertámogatói feladatokat,
bo) támogatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet alapján a katonaállomány éves teljesítményértékelésének végrehajtását,
bp) rögzíti a HM KGIR Humán Erőforrás-gazdálkodási Alrendszerben (HRMS) a szabadságok, távollétek nyilvántartását,
bq) határozatba foglalja az elrendelt és teljesített rendkívüli munkavégzést és a túlszolgálatot, továbbá egyéni nyilvántartólapon vezeti a keletkezett rendkívüli munkavégzést és túlszolgálatért járó ellentételezését,
br) az MH Egészségügyi Központtal együttműködve szervezi a katonaállomány éves vezetői és életkor szerinti egészségügyi szűrését,
bs) végzi a honvédségi és kormánytisztviselői igazolványok igénylését és cseréjét a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak alapján,
bt) őrzi és kiadja a HM állományába tartozó katonaállomány szolgálati útleveleit,
bu) ellátja a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elrendelésével összefüggő feladatokat.
c) Végzi a kormánytisztviselők és a katonaállomány közigazgatási alap- és szakvizsgára történő jelentkezésével, valamint a jogi szakvizsgával összefüggő személyügyi feladatokat, illetve szervezi továbbképzésüket, végzi az azzal kapcsolatos személyügyi feladatokat.
d) Végzi a személyi állomány utánpótlásával összefüggő pályáztatási és kiválasztási feladatokat.
7.1.1.8.347 HM Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kialakítja a honvédelmi ágazat vagyongazdálkodási és lakhatástámogatási koncepcióját.
b) Kidolgozza a tárcaszintű lakhatási támogatásokról szóló szabályozókat.
2. Koordinációs feladatok
a) Ellátja a honvédelmi területet érintő „Modern Városok Programmal” összefüggő, tárcát érintő koordinációs feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A honvédelmi ágazat vagyongazdálkodásával kapcsolatban az érintett szervezeti egységek és honvédelmi szervezetek bedolgozása alapján ellátja a központi állami vagyonkezelő szervezet felé a jogszabályban és a vagyonkezelési szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.
4. Funkcionális feladatok
a) A honvédelmi célú ingatlangazdálkodásról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi a HM vagyonfelügyeleti feladatokat, a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában, valamint az erdőgazdálkodás szakmai felügyeletét ellátó szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
b) Ellátja a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatával, hasznosításával összefüggő minisztériumi szintű tevékenységet.
c) Ellátja a HM vagyonkezelésű erdővagyon vagyonkezelői képviseletével összefüggő feladatokat.
d) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelői jogú ingatlanok tekintetében a közjogi szervezetszabályozó eszközben, valamint a megbízólevélben foglaltaknak megfelelően ellátja a vagyonkezelő képviselő hatáskörébe feladatokat.
e) Ellátja a HM vagyonkezelésű ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi az önálló szervezeti egységek ingatlan vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási tevékenységének irányításával összefüggő feladatokat, meghatározza az adatszolgáltatás rendjét.
g) A HM által nyújtott lakhatási támogatásokról és az azokkal összefüggő feladatok ellátásáról rendelkező szabályozókban meghatározottak szerint végzi a HM központi lakásgazdálkodási szerv hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási feladatokat.
h) Irányítja a helyi lakásgazdálkodási szervek, a fővárosi lakásgazdálkodási szerv, a lakáscélú támogatási szerv és a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv lakásgazdálkodással, lakáselidegenítéssel és lakhatási támogatásokkal összefüggő tevékenységét.
i) Elbírálja a jogszabály által a hatáskörébe utalt személyek lakáscélú támogatás iránti kérelmét, és intézkedik azok teljesítésére.
j) Döntésre előkészíti a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó, lakhatással összefüggő kérelmeket, beadványokat.
k) Véleményezi, szükség szerint módosíttatja a HM VGH által elkészített, a lakhatási támogatásokra vonatkozó költségvetési terveket.
l) Meghatározza a lakhatási támogatási területre vonatkozó szakmai követelményeket, gondoskodik azok ellenőrzéséről.
m) Előkészíti a HM kezelésű ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket, és véleményezi az infrastrukturális fejlesztési terveket.

7.1.2. A GAZDÁLKODÁSI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.2.1. HM Gazdálkodási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

1. Koordinációs feladatok
a) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatszabása alapján végzi az önálló szervezeti egységek közötti – jogi koordinációt nem érintő – szakmai koordinációs feladatokat, egyes kiemelt feladatok végrehajtásának nyomon követését.
b) Támogatja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár munkáját, döntései előkészítése érdekében végzi a szakmai háttéranyagok és elemzések összeállításának koordinációs feladatait
c) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatszabása alapján kapcsolatot tart a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervezetekkel, valamint központi államigazgatási szervekkel.
d) Támogatja a közigazgatási államtitkárt és a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárt a gazdálkodási feladataik ellátásában, a költségvetési fegyelem megtartatásában.

2. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz érkezett iratok, megkeresések, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével kapcsolatos feladatokat.
b) az MH-tól érkező, a) pont szerinti iratok esetén végzi azok feldolgozásával, a megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak szervezésével, nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat.
d) Ellátja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartását, végrehajtásának figyelemmel kísérését Előkészíti referálásra a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat.
e) Részt vesz a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében.
f) Végzi a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
g) Végzi a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a HM érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
h) Szakmailag véleményezi és jóváhagyásra előkészíti a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár részére felterjesztett, MH gazdálkodását érintő dokumentumokat.
i) Közvetlen szakmai kapcsolatot tart fenn az MH gazdálkodási feladatokért felelős szervezeti egységével az egységes szakmai feladatok végrehajtása érdekében.
j) Előkészíti a közigazgatási államtitkár egyetértési jogkörébe tartozó, a kiemelt képességfejlesztési programokkal összefüggő átcsoportosítások záradékolását.

7.1.2.2. HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjét meghatározó miniszteri utasítást.
b) Meghatározza a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakítására, működtetésére és fejlesztésére vonatkozó ágazati sajátosságokat, kidolgozza az ezzel összefüggő normatív szabályozókat és a HM Belső Kontrollrendszer Kézikönyvet.
c) Elkészíti a HM gazdálkodásával kapcsolatos, a költségvetési szerv vezetője részére előírt belső szabályzatokat.
d) Fejleszti a HM OBKR működtetéséhez kapcsolódó jogszabályi környezetet.
e) 348

2. Koordinációs feladatok
a) A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatszabása alapján végzi az önálló szervezeti egységek közötti – jogi koordinációt nem érintő – szakmai koordinációs feladatokat, továbbá az egyes kiemelt feladatok végrehajtásának nyomon követését.
b) Támogatja a közigazgatási államtitkárt és a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárt a gazdálkodási feladataik ellátásában, a költségvetési fegyelem megtartatásában.
c) Végzi az operatív belső kontrollok rendszerével összefüggő fejezeti szintű koordinációs tevékenységet.
d) Az egységes jogalkalmazás érdekében értelmezi a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit, a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján véleményt ad ki.
e) Végzi az intézményi OBKR felülvizsgálati folyamatainak koordinálását, beszámolók összeállítását
f) Összehangolja, nyomon követi a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított önálló szervezeti egységek és a HM – gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő – szabályozási tevékenységet, kialakítja az egységes álláspontot a HM fejezetet érintő, kiemelt gazdálkodási szabályozási kérdésekben.

3. Funkcionális feladatok
a) Intézményi gazdálkodási kérdésekben módszertani iránymutatást ad a HM objektum gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó feladatokat végző szervezeti egység részére.
b) A honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak szerint ellátja a belső kontrollrendszerrel összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat.
c) 349
d) Támogatja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár munkáját, döntései előkészítése érdekében szakmai háttéranyagokat, elemző tanulmányokat készít.
e) a HM igazgatási alcím terhére kötendő kötelezettségvállalással járó tervezetek pénzügyi szempontú véleményezése
f) Szakmailag véleményezi és jóváhagyásra előkészíti a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár részére felterjesztett, gazdálkodást érintő dokumentumokat.

4. Egyéb feladatok
a) Ellátja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz érkezett iratok feldolgozásával, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével, referálásával kapcsolatos feladatokat.
b) Biztosítja a ágazat képviseletét az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Kontroll Témacsoportjában.
c) Részt vesz a vagyonkezelési szerződések kidolgozásában.

7.1.2.3. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló miniszteri utasítást.
b) Összeállítja a költségvetési törvényjavaslat a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó fejezetre vonatkozó számszaki parlamenti prezentációját, elkészíti a szöveges indokolást, valamint a költségvetési törvényjavaslat, illetve az azt megalapozó törvények normaszövegére vonatkozó javaslatait, kidolgozza a költségvetési javaslatok összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjére vonatkozó miniszteri szabályozást.
c)350
d)351
e)352 Kidolgozza a NATO Támogató és Beszerző Szervezet/Ügynökséghez és a NATO Híradó és Informatikai Szervezet/Ügynökséghez kapcsolódó szabályozót, amely magába foglalja a felelősségi, hatás- és jogköröket, valamint a beszerzési igények meghatározásának/összeállításának folyamatát.

2. Koordinációs feladatok
a) Tárca szinten koordinálja a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó ágazatok közbeszerzési tevékenységét, ezzel összefüggő feladata ellátásához szükséges mértékű szakmai kapcsolatot tart fenn, és koordinációt biztosít a központosított beszerző szervezetekkel, a társminisztériumok és a honvédelmi szervezetek képviselőivel.
b)353
c)354
d) Felelősségi körében koordinálja a prognosztizált források allokációjának összeállítását.
e) Tárca szinten koordinálja az Áht. 33. § (4) bekezdése szerinti – megállapodáson alapuló – előirányzat-átcsoportosításra irányuló fejezetek közötti megállapodások összeállítását a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címeire vonatkozóan Ennek érdekében közvetlen szakmai kapcsolatot tart fenn a MH szervezeteivel.
f)355 Felügyeli és támogatja a NATO Támogató és Beszerző Szervezet/Ügynökség és a NATO Híradó és Informatikai Szervezet/Ügynökség feladatrendszeréhez köthető tárcaszintű feladatok végrehajtását.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kezelő szervezetként végzi a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó miniszteri rendeletben és utasításban a kezelésébe tartozó jogcímcsoportokkal összefüggésben meghatározott feladatokat. Ennek érdekében közvetlen szakmai kapcsolatot tart fenn a MH szervezeteivel.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Szakmailag támogatja a NATO Erőforrás-politikai és Tervező Bizottság nemzeti képviselőjének és az ügyvivői feladatokat ellátó Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett, Brüsszel – Védelempolitikai Részlegének tevékenységét.
b)356
c)357
d)358
e) Ellátja a honvédelmi ágazat képviseletét a NATO Támogató és Beszerző Szervezet és a NATO Híradó és Informatikai Szervezet Felügyelő Bizottságában.
f)359
g)360 Szakmailag támogatja az Európai Békekeret (EPF) Bizottság nemzeti képviseletét, illetve a Magyarország Európai Unió Melletti Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal védelemgazdasági tevékenységét végző EU védelemgazdasági szakdiplomata tevékenységét.

5. Funkcionális feladatok
5.1. Ellátja a költségvetési gazdálkodás rendjéről szóló miniszteri utasításban meghatározott, a fejezet költségvetésének tervezésével és felhasználásával, valamint a költségvetés-tervezési folyamatokkal kapcsolatos feladatokat, adatszolgáltatási kötelezettségeket.
5.2. Koordinálja a honvédelmi ágazat gazdasági tervezési folyamatainak szakterületi feladatait, biztosítja a dokumentumok egymásra épülését és összhangját.
5.3.361 Nyilvántartja az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, ágazathoz tartozó mentesítést érintő előterjesztéseket.
5.4.362
5.5.363
5.6. Javaslatot tesz a HM fejezet prognosztizált, tárcaszintű és részletes keretszámainak meghatározására, illetve a prognosztizált források allokációjára.
5.7. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint ellátja a felügyeleti, az ellenőrzési és a döntés-előkészítési feladatokat, kapcsolatot tart az ajánlatkérőkkel, beszerzési eljárásban érintett további közreműködőkkel, valamint végzi a közbeszerzések központi ellenőrzésével, engedélyezésével és szabályozásával kapcsolatos fejezeti szintű feladatokat.
5.8. Összeállítja az Éves Beszerzési Tervet, és ellátja az azzal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
5.9. Ellátja a költségvetési gazdálkodás rendjéről szóló miniszteri utasításban meghatározott, a miniszteri tartalék felhasználásával kapcsolatos feladatokat.
5.10. Végzi a finanszírozási feladatok koordinálását a Hadigondozottak Közalapítványa számára biztosítandó előirányzat vonatkozásában.
5.11.364
5.12. Koordinálja a védelemgazdasági szakterület nem fegyveres tartós külföldi, valamint a Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezeteknél betöltendő hazai beosztásokkal kapcsolatos jelöltállítási és -kiválasztási feladatokat. Javaslatokat fogalmaz meg a védelemgazdasági szakterületeken tervezett NATO, EU és más nemzetközi beosztások elfogadásával kapcsolatban.
5.13. Javaslatokat fogalmaz meg a védelemgazdasági szakterületen nem tervezett NATO, EU és más nemzetközi beosztások elfogadására.
5.14. Gyakorolja a HM intézményi gazdálkodását érintő, hatáskörébe utalt beszerzési feladatköröket.
5.15.365
5.16.366
5.17.367
5.18.368
5.19.369
5.20.370
5.21.371
5.22.372
6.373

7.1.2.4. HM Kontrolling Főosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló szabályozót.
b) A szakmai szervezetek bevonásával kidolgozza a meghatározott vezetői döntés alapján indított projektfeladatok végrehajtásának nyomon követését támogató információs rendszereket, valamint az ahhoz kapcsolódó tervezési és beszámolási folyamatok eljárásrendjét, a kapcsolódó felelősségi, hatás- és jogköröket magába foglaló szabályozót.
c) Kidolgozza a HM KGIR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szabályozást.

2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja a honvédelmi tárca gazdálkodási információs rendszerek fejlesztési folyamatait, az azzal kapcsolatos felterjesztések, jelentések készítését a felső vezetés számára, a kapcsolódó gazdálkodási, szabályossági, eredményességi kritériumok érvényre juttatását.
b) A szakmai szervezetek bevonásával koordinálja a HM KGIR fejlesztésében érintett szakterületek informatikai támogatására, valamint új területként a tervezés és kontrollingalrendszerek kialakítására vonatkozó javaslatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi a jogszabályi előíráson alapuló beruházás statisztikai adatszolgáltatás tárca szintű koordinációját, vezeti az illetékes szakértői munkacsoportot.

3. Funkcionális feladatok
3.1. Végzi a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
3.2. Javaslatokat dolgoz ki a HM KGIR kontrolling funkció fejlesztésére, alkalmazásba vételére.
3.3. Meghatározza a tárcaszintű kontrolling tevékenység informatikai támogatásával szemben támasztott igényeket. Kialakítja, üzemelteti és fejleszti a HM Kontrolling Portált és a kontrolling rendszer támogatásához szükséges egyéb adattárakat.
3.4. Végzi a HM tárca költségvetési előirányzatai felhasználásának nyomon követését és kapcsolódó koordinációs és felügyeleti feladatokat a költségvetési előirányzatok hatékony felhasználása érdekében.
3.5. A tárca gazdálkodási információs rendszereiben nyilvántartott adatokból a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó- szervezetek közvetlen adatszolgáltatásaiból végzi a felsővezetői igényekhez igazodó, közvetlenül elérhető kimutatások összeállítását.
3.6. Végzi a képességfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követését támogató információs rendszer általa fejlesztett moduljainak működtetését.
3.7. Támogatja a stratégiai tervek végrehajtásának nyomon követését.
3.8. A képességfejlesztési programok nyomon követéséhez kapcsolódó fejlesztési igények alapján javaslatot tesz azok módszertani és technikai megvalósítására.
3.9. Végzi a HM Operatív Belső Kontrollrendszer (a továbbiakban: HM OBKR) monitoring rendszerének működtetését, gazdasági informatikai támogatását.
3.10. A HM OBKR monitoringjához kapcsolódó fejlesztési igények alapján javaslatot tesz annak módszertani és technikai támogatására.
3.11. A gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár iránymutatása alapján ellátja a HM tárca gazdálkodását érintő felügyeleti feladatokat. A felügyeleti feladatok tapasztalatai alapján javaslatokat dolgoz ki a HM gazdálkodásának fejlesztése érdekében.
3.12. Végzi a HM tárca gazdálkodási folyamatainak vizsgálatát, elemzését és értékelését, jelentéseket készít a HM tárca gazdálkodási helyzetét érintő kérdésekben.
3.13. Kidolgozza a költségelemzések, költségvetési hatásvizsgálatok módszertanát.
3.14. Eseti jelleggel végzi a felsővezetői döntésekhez szükséges költségelemzéseket, hatásvizsgálatokat és a jóváhagyott programok kontrollingszempontú értékelését.
3.15. Végzi gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott előterjesztések, tervezetek költségvetési hatásvizsgálatát.
3.16.374 Végzi az egészségügyi szervezetek gazdálkodásának nyomon követését, az informatikai rendszerekből kinyert, valamint az adatszolgáltatások útján biztosított adatok alapján.
3.17. Ellátja a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár szakterület szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok nyomon követési és tájékoztatási feladatait.
3.18. Eseti jelleggel végzi a tárca számára nem tervezett többletfeladatok forrásigényeinek összeállítását, a kapcsolódó koordinációs feladatokat, valamint a szükséges jelentések, előterjesztések elkészítését.
3.19. Végzi a meghatározott projektek, feladatok, célforrások nyomon követését támogató informatikai megoldások, információs rendszerek kialakításának és fejlesztésének kidolgozását, támogatását.
3.20. Végzi a tervezési folyamatokhoz kapcsolódó kontrollingfeladatokat, a tervek összhangjának vizsgálatával, a tervek végrehajtásának elemzésével és kontrollingszempontú értékelésével kapcsolatos feladatokat.
3.21. Végzi a katonai célú eszközökről szóló statisztikai adatszolgáltatás KSH részére történő összeállítását.
3.22. Tanulmányozza a szövetséges tagállamok és egyes partnerországok gazdálkodását, javaslatokat dolgoz ki a hasznosítható gyakorlat átvételére, a tárca gazdálkodási rendjébe történő beépítésre.
3.23. Tanulmányozza az üzleti szektor gazdasági, gazdasági-informatikai módszereit, javaslatot dolgoz ki a tárcánál alkalmazható módszerek átvételére, bevezetésének előkészítésére.
7.1.2.5.375 HM Sport Költségvetési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi előirányzatok felhasználására és gazdálkodási szabályaira vonatkozó szabályozókat, ellátja a főosztály tevékenységi körébe tartozó, gazdálkodással összefüggő szabályozási feladatokat.
b) Előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a költségvetés összeállítására szolgáló tervezési intézkedést a sport költségvetési szervek számára.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok és sport költségvetési szervek költségvetési és zárszámadási javaslatának elkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzését.
b) Koordinálja a sport költségvetési szervek elemi költségvetésének és elemi költségvetési beszámolójának elkészítésével kapcsolatos műveleteket.
c) Koordinálja a sport költségvetési szervek költségvetési feladatait.
d) Koordinálja és felügyeli a sport költségvetési szervek elemi költségvetésének, költségvetési beszámolójának, negyedéves mérlegjelentésének és havi időközi költségvetési jelentésének KGR K11 programmal történő összesítését.
e) Felügyeli a sport költségvetési szervek felhasználási tervének elkészítését, a költségvetéssel kapcsolatos előirányzat gazdálkodási feladataikat, továbbá a szükséges bejelentéseket, rendezéseket.
3. Funkcionális feladatok
a) Jóváhagyásra előkészíti a sport feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címek éves költségvetési törvényjavaslatát és zárszámadási törvényjavaslatát.
b) Elkészíti a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését és elemi költségvetési beszámolóját.
c) A hatáskörébe tartozó műveletek során elvégzi a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.
d) A felügyelete alá tartozó sport költségvetési szervek vonatkozásában figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok változását és azok teljesülését.
e) Figyelemmel kíséri a sport költségvetési szervek tartozásállományának alakulását.
f) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozó előirányzat-átcsoportosítási és -módosítási kezdeményezéseket.
g) Figyelemmel kíséri a bevételek alakulását és többletbevétel esetén az irányadó jogszabály szerint engedélyezésre előkészíti az előirányzat-módosításokat.
h) Ellátja a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok könyvvezetési és analitikus nyilvántartási kötelezettségeinek teljesítését, a költségvetési gazdálkodással összefüggő adminisztrációs és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.
i) A sport szakmai terület adatszolgáltatása alapján elkészíti a sporttal kapcsolatos fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok felhasználási tervét, és gondoskodik a szükséges bejelentések elvégzéséről.
j) Gondoskodik a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok ügyviteli rendszerének és a fejezeti nyilvántartó programoknak a működtetéséről.
k) A sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás keretében, írásbeli kijelölés, illetve felhatalmazás alapján ellátja a pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítői feladatokat.
l) Elvégzi a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési maradvány elszámolását, végzi a sportágazati költségvetési címek maradványainak összesítést és közreműködik a jóváhagyással összefüggő feladatokban.
m) Felülvizsgálja és irányító szervként jóváhagyja a felügyelt és irányított sport költségvetési szervek elemi költségvetéseit, éves költségvetési beszámolóit, mérlegjelentéseit, valamint egyéb adatszolgáltatásait (havi időközi költségvetési jelentés, felhasználási terv) és ellenőrzi a beküldési határidők betartását.
n) Felügyeli a sport költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteit.
o) Elemzi és értékeli a sport költségvetési szervek gazdálkodását, szükség esetén részt vesz azok költségvetéseit érintő előterjesztések előkészítésében, véleményezésében.

7.2. A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Kabinet

1. Koordinációs feladatok
a) Végzi a parlamenti államtitkár irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek közös rendezvényeivel összefüggő programkoordinációs és tájékoztatási feladatokat.
b) Végzi a hadisírok, a hősi emlékművek és a hősi emlékhelyek megőrzését szolgáló kétoldalú kormánymegállapodások és normatív szabályozók előkészítésével összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatokat.

2. Funkcionális feladatok
a) Nyilvántartja a parlamenti államtitkár által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
b) Végzi a HM Parlamenti Államtitkári Kabinetre érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, a válaszhoz szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével vagy előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a parlamenti államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, az ezekhez szükséges okmányok, háttéranyagok összeállításával, bekérésével, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
d) Végzi a parlamenti államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
e)376 Gondoskodik a HM a HM Katonai Nemzetbiztonság Irányításáért Felelős Államtitkári Titkársággal együttműködve a parlamenti államtitkár intézkedéseinek és javaslatainak nemzetbiztonsági szempontból törvényes, rendeltetésszerű és szakszerű előkészítéséről.
f) Ellátja a KNBSZ-szel való kapcsolattartást és az összefüggő adminisztrációs feladatokat,
g)377 Folyamatos, napi munkakapcsolatot tart fenn, a HVKF-fel, a HM vezetésével, szervezeti egységeivel, háttérintézményeivel és más állami szervekkel.
h)378 Előkészíti a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport üléseire szükséges háttéranyagokat, felkészítőket készít.
i) Ellátja a vendégek érkezésével és fogadásával kapcsolatban felmerülő feladatokat,
j) Részt vesz a HM közérdekű adataigénylésekkel, valamint sajtókérdésekkel kapcsolatos megkeresések kezelésben.
k)379 Ellátja a háborús kegyeleti tevékenység végzésére kijelölt szervezet által ellátott állami feladatok irányításával összefüggő feladatokat.
l)380 Végzi a Honvédelmi Ágazati Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos feladatokat.
m)381 Ellátja a Hungarikum Bizottságba delegált személy szakmai támogatását.

7.2.0.2. HM Parlamenti Főosztály

1. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja és támogatja a miniszter és a parlamenti államtitkár parlamenti munkáját.
b) Koordinálja a HM felsővezetőinek az Országgyűlés bizottságai előtt történő beszámolójával kapcsolatos feladatokat.
c) Elkészíti és biztosítja, illetve rendelkezésre bocsátja az Országgyűlés plenáris ülésén elhangzó felszólalási anyagokat (expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre, napirenden kívüli felszólalásokra adandó válasz) a minisztériumi felsővezetők részére.
d) Ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos koordinációs feladatokat.
e) Ellátja a HM feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok, határozati javaslatok, beszámolók, tájékoztatók benyújtásával kapcsolatos koordinációs feladatokat.
f) Figyelemmel kíséri az Országgyűlés bizottságaiban folyó munkát, a honvédelmi ágazat jelentései, tájékoztatói, valamint előterjesztései beterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
g) Végzi a képviselői önálló indítványok, valamint törvényjavaslathoz, határozati javaslathoz benyújtott módosító, részletes vitát lezáró módosító és összegző módosító javaslatok véleményeztetésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén biztosítja az egyeztetést más tárcák szakmai szerveivel.
h) Kapcsolatot tart az ágazat, valamint az Országgyűlés Hivatala, a parlamenti képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai és az országgyűlési képviselők és más tárcák között. Egyeztetéseket szervez a honvédelmi ágazat és a parlamenti pártok képviselőcsoportjai között az ágazat által benyújtott törvény- és határozati javaslatokhoz kapcsolódóan.
i) Ellátja az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága, továbbá a Nemzetbiztonsági bizottság kihelyezett ülései, csapatlátogatási programjai előkészítésének megszervezésével kapcsolatos feladatokat.
j) A beérkező felszólalási és írásbeli megkeresésekről azonnal értesítést küld a HM Miniszteri Kabinetnek és a HM Parlamenti Államtitkári Kabinetnek.

2. Funkcionális feladatok
a) Heti rendszerességgel tájékoztatást ad a minisztériumi felsővezetők részére az általa elvégzett és tervezendő feladatokról.
b) Intézkedik az ágazat Országgyűlés plenáris ülésein való képviseletének ellátása érdekében, gondoskodik szükség esetén a szakértők részvételének biztosításáról.
c) Végzi a minisztériumi felsővezetők, kiemelten a parlamenti államtitkár és a kabinetfőnök útján a miniszter folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat az Országgyűlésben, az Országgyűlés bizottságaiban folyó munkáról, a honvédelmi tárcát közvetlenül érintő munkáról, feladatokról és eseményekről.
d) Biztosítja a minisztériumi felsővezetők továbbá a HM feladatkörrel rendelkező szervezeti egységeinek az Országgyűlés plenáris és bizottsági ülésein tárgyalandó anyagokat, megszervezi a bizottsági ülésen való részvételüket.
e) Gondoskodik az Országgyűlés bizottságai előtti képviseletet ellátó vezetők, bizottsági ülésen részt vevő személyeknek az ülés helyszínére történő belépéséhez szükséges adatainak leadásáról és az az ülés helyszínére történő belépéssel összefüggő kapcsolattartásról.
f) A HM Parlamenti Főosztály vezetője jogosult – a bizottsági ülésre szóló meghívó e) pontban foglaltak szerinti kezelési rendjétől függetlenül – közvetlenül az érintett hivatali egységtől, valamint a feladatkörrel rendelkező szervezeti egységtől információt, adatot kérni és intézkedést kezdeményezni.
g) Végzi az Országgyűlés és bizottságai, az Országgyűlés Hivatala, az országgyűlési képviselők, képviselőcsoportok által kért tájékoztatóanyagok kidolgozásának megszervezésével és azok érintettekhez történő eljuttatásával kapcsolatos feladatokat.
h) Figyelemmel kíséri az Országgyűlés bizottságaiban folyó munkát, az ágazat jelentéseit és előterjesztései beterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
i) Folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalát a miniszter, illetve a parlamenti államtitkár Országgyűlésben való részvételéről, illetve távolmaradásáról.
j) Elkészíti az expozét, interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, napirend előtti felszólalásokra adandó választ, amelyhez a szakterülettől bedolgozást kér. A szakmai javaslatok alapján készített választervezet felsővezetői jóváhagyását követően gondoskodik az iromány Országgyűléshez történő benyújtásáról.

3. Egyéb feladatok
a) Végzi a kijelölt vezetők állandó parlamenti belépővel és gépjárműbehajtási engedéllyel történő ellátásával, illetve az Országgyűlés plenáris és bizottsági ülésére meghívott vagy kirendelt szakértői állomány beléptetésének biztosításával kapcsolatos feladatokat.
7.2.0.3. 382
7.3.383 A KATONAI NEMZETBIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.3.0.1. HM Katonai Nemzetbiztonság Irányításáért Felelős Államtitkári Titkárság
1. Koordinációs feladatok
a) Végzi a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó szervezettel összefüggő koordinációs és tájékoztatási feladatokat, így különösen
aa) éves ellenőrzési terv alapján végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tevékenységének szakmai ellenőrzését,
ab) az éves ellenőrzési tervben foglaltakon kívül téma- és célellenőrzést folytat.
b) Végzi katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár feladat és hatáskörébe tartozó normatív szabályozók előkészítésével összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatokat.
c) Koordinálja a nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezésével, elrendelésével, határidejének meghosszabbításával, szüneteltetésével, megszüntetésével, valamint a felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
d) Együttműködik a kezdeményezésre jogosult vezetőkkel, valamint kapcsolatot tart a HM biztonsági vezetőjével, a kezdeményező intézmények személyügyi vezetőivel, a nemzetbiztonsági összekötőkkel, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel.
2. Funkcionális feladatok
a) Nyilvántartja a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
b) Koordinálja a KNBSZ szervezeti és működési szabályzatának, valamint állománytáblájának véleményezését.
c) Állást foglal a KNBSZ titkos információgyűjtő tevékenységének belső eljárási és engedélyezési szabályairól.
d) Figyelemmel kíséri a KNBSZ tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, és támogatja a Képzési és Innovációs Tanács munkáját.
e) Részt vesz a KNBSZ hírigény teljesítéssel kapcsolatos feladat végrehajtásának ellenőrzésében.
f) Végzi a HM Katonai Nemzetbiztonság Irányításáért Felelős Államtitkári Titkárságra érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, a válaszhoz szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével vagy előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
g) Ellátja a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, az ezekhez szükséges okmányok, háttéranyagok összeállításával, bekérésével, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
h) Ellátja a Portfóliókezelő Főosztállyal együttműködve a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár 5. függelék szerinti tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó koordinációs és előkészítő feladatokat.
i) Végzi a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
j) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben, a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló miniszteri utasításban meghatározottak figyelembevételével véleményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyek körét, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.
k) A miniszter, illetve a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár külön utasítására részt vesz a KNBSZ törvényes és rendeltetésszerű működésének, valamint a speciális működési kiadások felhasználásának célszerűségi és eredményességi szempontú ellenőrzésében.
l) A miniszter megbízása és a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár feladatszabása alapján közreműködik a KNBSZ tevékenységével kapcsolatos panaszok, illetve a KNBSZ főigazgatója által kivizsgált bejelentések elleni fellebbezések miniszter által történő elbírálásához szükséges döntés előkészítésében.
m) A miniszter megbízása és a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár feladatszabása alapján közreműködik a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, valamint a felülvizsgálati eljárással szembeni jogorvoslati eljárásban, a miniszteri döntés előkészítésében.
n) Megvizsgálja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyeket betöltők vagy ilyen munkakörre vagy álláshelyre jelölt személyek biztonsági ellenőrzéséhez szükséges kezdeményező okmányokat.
7.4.384 A VÉDELMI STRATÉGIÁÉRT ÉS HUMÁNPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.4.0.1. HM Védelmi Stratégiáért és Humánpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet
1. Koordinációs feladatok
a) Végzi a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek közös rendezvényeivel összefüggő programkoordinációs és tájékoztatási feladatokat.
b) Végzi védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár feladat és hatáskörébe tartozó normatív szabályozók előkészítésével összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatokat.
2. Funkcionális feladatok
a) Nyilvántartja a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
b) Végzi a HM védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkári titkárságra érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, a válaszhoz szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével vagy előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, az ezekhez szükséges okmányok, háttéranyagok összeállításával, bekérésével, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
d) Végzi a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
e)385
7.4.0.2. HM Védelmi Tervezési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a)386 Kidolgozza a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel összhangban, a hatáskörébe tartozó stratégiai tervdokumentumok összeállításának folyamatait, valamint a kapcsolódó felelősségi-, hatás- és jogköröket magába foglaló szabályozót.
b) Kidolgozza a hatáskörébe tartozó stratégiai tervdokumentumokhoz kapcsolódó kormány-előterjesztéseket.
c)387 a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet szerint összeállítja a HM Védelmi és Biztonsági Alaptervét.
d) Részt vesz a honvédelmi és haderőfejlesztési programok nyomon követéséhez kapcsolódó szabályozó kidolgozásában.
2. Koordinációs feladatok
a)388 A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel összhangban tárca szinten koordinálja a védelmi tervezési tevékenységet, a tárca védelmi tervezési rendszerének működését és a hatáskörébe tartozó stratégiai tervdokumentumok kidolgozását, melynek során közvetlenül tervezési adatszolgáltatást kérhet az érintett honvédelmi szervezetektől.
b) Az érintett tárcákkal együttműködve harmonizálja a hatáskörébe utalt stratégiai tervdokumentumokat a kormányzati stratégiákkal.
c) a HM védelempolitikáért felelős önálló szervezeti egységeivel együttműködésben támogatja a szövetségi és egyéb nemzetközi kötelezettségek érvényesülését a stratégiai tervdokumentumok összeállítása során.
3. Funkcionális feladatok
a)389 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal összhangban összeállítja és jóváhagyásra előterjeszti a honvédelemi ágazat hatáskörébe utalt stratégiai tervdokumentumait, és biztosítja a dokumentumok egymásra épülését és összhangját.
b) Védelmi tervezési ciklusonként javaslatot tesz az egyes stratégiai tervdokumentumok kidolgozásához kapcsolódó részletes feladatokra és azok ütemezésére.
c) A tervező szervezetekkel együttműködve biztosítja a stratégiai tervek kidolgozásához elfogadott irányelvek érvényesülését a stratégiai tervdokumentumokban.
d) Nyomon követi hatáskörébe utalt stratégiai szintű tervdokumentumok szakterületi tervezési feladatainak végrehajtását, szükség esetén jelentést terjeszt fel annak helyzetéről.
e) Gyűjti, elemzi és értékeli a védelmi tervezéssel, képesség- és haderőfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatásokat, jelentéseket, összeveti azokat a hatályos stratégiai tervdokumentumokkal, a tapasztalatok alapján gondoskodik az eljárásrend továbbfejlesztéséről.
f)390 Részt vesz a NATO/EU védelmi tervezési, illetve képességfejlesztési folyamatainak elemzésében és értékelésében, és végzi azok nemzeti rendszerbe történő beillesztését.
g) Meghatározza a hatáskörébe utalt stratégiai tervdokumentumok nyomon követéséhez kapcsolódó követelményeket.
h) Részt vesz a védelmi tervezési feladatokat érintő előterjesztések, beszámolók, jelentések, megkeresésekre adott válaszok összeállításának előkészítésében.
i) Előkészíti a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár hatáskörébe tartozó feladatok védelmi tervezési szempontú és a stratégiai tervdokumentumokkal összefüggő szakmai véleményezését.
j) Koordinálja a védelmi tervezési szakterület nem fegyveres tartós külföldi, valamint a Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezeteknél betöltendő hazai beosztásokkal kapcsolatos jelöltállítási és -kiválasztási feladatokat. Javaslatokat fogalmaz meg a védelmi tervezési szakterületeken tervezett NATO, EU és más nemzetközi beosztások elfogadásával kapcsolatban.
7.4.0.3.391 HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) A szakmai szervezetek bevonásával kidolgozza és aktualizálja a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program stratégiai tervdokumentumokban részletezett megvalósításának nyomon követését, a kapcsolódó beszámolási folyamatok eljárásrendjét és a felelősségi, hatás- és jogköröket magába foglaló szabályozót.
b) Az érintett szervezetekkel együttműködve kidolgozza és aktualizálja a stratégiai modellezés, elemzés és értékelés érdekében megvalósuló eljárási, együttműködési, információ áramlási rendet meghatározó szabályozót.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos monitoring tevékenység támogatását.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Nemzetközi megkeresések esetén válaszokat készít elő a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programokkal kapcsolatos kérdésekre.
4. Funkcionális feladatok
4.1. Támogatja a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár feladat és hatáskörébe tartozó ügyeket a stratégiai monitoring, modellezés és elemzési, valamint értékelési tevékenység végzésével.
4.2. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programok monitoringja, a modellek és elemzések elkészítése érdekében adatszolgáltatást kérhet a HM, a HVK és az MH szervezeteitől.
4.3. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programok megvalósítása során:
a) Végzi a honvédelmi és haderőfejlesztési programok független monitoring és nyomonkövetési feladatait, kockázatokat és döntési pontokat tár fel, javaslatokat fogalmaz meg a beavatkozási irányokra.
b) Végzi a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programok végrehajtásának nyomon követését biztosító és támogató információs rendszer és adatbázisok napra készen tartását és a további fejlesztési irányok meghatározását.
c) A tárca szintű beszámolókhoz a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programok tekintetében adatszolgáltatást végez.
d) Rendszeres és eseti jelentéseket készít az állami vezetők és a kijelölt vezetői, szakértői állomány részére a képességfejlesztési programok megvalósulásának aktuális helyzetéről.
e) Karbantartja és folyamatosan bővíti, fejleszti a képességfejlesztési programok komplex szakmai információs adatvagyonát.
f) Központi nyilvántartást vezet a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programokhoz kapcsolódó Honvédelmi és Rendészeti Bizottsági döntésekről, Kormánydöntésekről és azok előterjesztéseiről, továbbá a programok keretében megkötött szerződésekről. Feladatai végrehajtása során figyelemmel kíséri ezek megvalósulásának helyzetét.
g) A honvédelmi és haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó hazai védelmi ipari fejlesztések nyomon követése érdekében adatbázist készít, karbantart.
4.4. Modellező, elemző és értékelő tevékenysége során:
a) Végzi a szakterület illetékességébe tartozó statisztikai adatfeldolgozásokat, a részére meghatározott modellek kialakítását és pontosítását.
4.5. A védelmi tervezési folyamat során:
a) Modelleket és elemzéseket készít a tárca forrásszükségletei és a forrásprognózis alapján.
b) Ellátja a honvédelmi programok tervezésének szinkronizálását.
4.6. A humán erőforrás gazdálkodás érdekében:
a) Modelleket és elemzéseket készít a személyi állomány létszámának változásáról (be- és kiáramlás), annak okairól, következményeiről.
b) Elemzi a HM tárca személyi állománya munkaerőpiaci helyzetét, a nemzetgazdasági munkaerőpiaci hatásokat, az abban bekövetkező változásokat.
c) Részt vesz a honvédelmi ágazat humánstratégiájának nyomonkövetési rendjének kialakításában, karbantartásában.
d) Egyedi humánpolitikai modelleket és elemzéseket készít.
4.7. A honvédelmi programok végrehajtása érdekében támogatja a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár szakmai tevékenységét.
4.8. Ellátja a haderőfejlesztés elősegítése érdekében a nemzetközi pénzügyi elemző tevékenységet, melynek keretében részt vesz a nemzetközi beszerzésekre vonatkozó finanszírozási szerződések előkészítésével kapcsolatos munkában és biztosítja a tárcaszintű képviseletet.
7.4.0.4. HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az ágazatot érintően a Reziliencia Stratégiai Koncepciót.
b) Kidolgozza a védelmi jövőkutatással kapcsolatos struktúrára vonatkozó koncepciót, figyelemmel kíséri az MH szintű szakmai tevékenységet.
2. Koordinációs feladatok
a) Előmozdítja a HM és más, kutatás-fejlesztésben, valamint ipari és technológiai innovációban érintett központi kormányzati és gazdálkodó szervezetek együttműködését.
b) Az ágazati haderőtervezési elvekkel és célkitűzésekkel összhangban, az alaprendeltetés szerinti feladataihoz kapcsolódóan – az ágazat tervező és végrehajtó szervezeti elemeivel együttműködve – biztosítja a vonatkozó hazai és nemzetközi stratégiai dokumentumok összhangját a védelmi tervezési eljárásban kidolgozott stratégiai dokumentumokkal, a szükséges mértékben adategyeztetést folytat a védelmi tervező rendszer elemeivel.
c) Együttműködik a kijelölt védelmi innovációs kutatóintézettel, annak HM-alárendeltsége esetén felügyeli tevékenységét, továbbá közreműködik a hazai és nemzetközi (szövetséges) kutatóközpont-hálózat tovább fejlesztésében.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Feladat és hatáskörében közreműködik az Európai Védelmi Alap és az Európai Védelmi Ügynökség Innovációs Hálózat végrehajtását érintő európai uniós jogalkotási és döntéshozatali eljárások során a nemzeti álláspont kialakításában.
b) Feladat és hatáskörében közreműködik a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus, és a NATO Innovációs Alap döntéshozatali eljárások során a nemzeti álláspont kialakításában.
c) Koordinálja a NATO és a szövetséges stratégiai parancsnokságok tekintetében a védelmi innováció és a haderő transzformáció területén a stratégiai szintű képviseleti feladatokat.
d) Ellátja az Európai Védelmi Alap, a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus, és a NATO Innovációs Alap nemzeti hatósági és nemzeti képviseleti feladatait.
4. Funkcionális feladatok
4.1. Felügyeli a védelmi célú alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések vonatkozásában a programok stratégiai menedzsment rendszerének megteremtését, a szövetséges kezdeményezésekkel összehangoltan.
4.2. Feladat- és hatáskörében részt vesz a nemzetközi (pl. DIANA, NATO Innovációs Alap, Európai Védelmi Alap, V4 források) koordinációs és együttműködési feladatainak ellátásában.
4.3.392 Felügyeli a hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs termékek és szolgáltatások haderő számára történő rendszeresítésének, illetve alkalmazásba vételének előkészítésével kapcsolatos ágazati szintű feladatokat, iránymutatást ad az ágazati validációs és minőségbiztosítási követelményrendszer kidolgozásával kapcsolatban, az oktatási terület vonatkozásában együttműködve a HM Honvédelmi Nevelési Főosztállyal.
4.4. Felügyeli a hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs termékek és szolgáltatások haderő számára történő rendszeresítésének, illetve alkalmazásba vételének előkészítésével kapcsolatos ágazati szintű feladatokat, megszervezi az ágazati validációs és minőségbiztosítási követelményrendszer kidolgozását.
4.5. Javaslatot tesz a hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs eredménytermékek harcászati tesztelésével, újszerű harceljárások kialakításával kapcsolatos doktrinális változtatásokra.
4.6. Kidolgozza az innovációs oktatás követelményeit az ágazati képzési rendszer számára.
4.7. Kidolgozza az innovatív gyakorlati megvalósítás rendszerét, fókuszterületek meghatározásával és az ágazat katonai szervezetei képességfejlesztési területeinek áttekintésével.
4.8.393 Kidolgozza az MH állományának emberi teljesítő- és ellenállóképességét, valamint a HM Humánpolitikai Főosztály közreműködésével a digitális transzformációt segítő kognitív képességfejlesztését fejlesztő projektjeit, továbbá létrehozza és felügyeli a felelős projekt menedzsment rendszert.
4.9. Részt vesz a védelmi innováció kommunikációs feladataiban.
4.10. Meghatározza a kutatás-fejlesztési irányokat a védelmi képességfejlesztésekhez köthető hadszíntéri (szárazföld, légierő, haditengerészet, űr, kibertér és emberi) fejlesztésekre vonatkozóan.
4.11. Javaslatot tesz a védelmi képességfejlesztési projektek hosszú távú tervének elkészítésére, a védelmi ipar és a haderő képességfejlesztési célkitűzéseivel összhangban működő tervező rendszer megalkotása érdekében.
4.12. Meghatározza az MH laboratóriumainak védelmi célú kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokba történő integrálásával, fejlesztésével kapcsolatos képességfejlesztési irányokat.
4.13. Kidolgozza a védelmi jövőkutatással kapcsolatos struktúrára vonatkozó elképzelést.
4.14. Feltárja, elemzi és értékeli a jövőkutatás nemzetközi trendjeit, és javaslatokat tesz a hazai védelmi képességfejlesztési, és védelmi ipari stratégia területén történő harmonizációra.
4.15. Kezdeményezi keretszerződések és együttműködési megállapodások megkötését az innovációs ökoszisztéma szervezeti elemeivel.
4.16.394 Közreműködik a Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelveire, a honvédelmi ágazat béke- és minősített időszaki képességeinek, továbbá – a HM Honvédelmi Nevelési Főosztállyal együttműködésben – a védelmi ipari innovációs, kutatási-fejlesztési, és az ezekhez kapcsolódó tudományos, oktatási és képzési kompetenciák fenntartására és további fejlesztésére vonatkozó kormányzati stratégiai dokumentumok kidolgozásában és időszaki felülvizsgálatában.
4.17. Közreműködik a honvédelmi ágazatot érintő hazai és szövetséges doktrinális fejlesztési feladatok ágazati szakmai felügyeleti feladatainak végrehajtásában.
4.18. Végzi a stratégiai védelmi képességfejlesztési projektek lebonyolításának felügyeletével összefüggő feladatokat.
4.19. Kiemelt ágazati feladatként részt vesz a társadalmi ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tendenciák elemzésében.
3.20. Kiemelt ágazati feladatként részt vesz a stratégai szintű ágazati reziliencia-fejlesztés nemzetközi koordinációs feladatainak összehangolásában.
3.21. Végzi a védelmi kutatás-fejlesztési, innovációs stratégia fókuszterületeinek tárcaszintű és tárcák közötti koordinálását.
4.22. Kialakítja a HM és a létrehozásra kerülő védelmi ipari és kutatási feladatokat ellátó állami szereplők közötti folyamatos információáramlás rendszerét.
4.23. Támogatja az védelmi ipari és kutatási feladatokat ellátó állami szereplők nemzetközi megjelenését, elősegíti a kapcsolódó nemzetközi együttműködések kialakítását.
4.24. Stratégiai iránymutatással elősegíti a védelmi ipari és kutatási feladatokat ellátó állami szereplők szakmai feladatainak ellátását.
4.25. Végzi az MH teszt- és validációs tevékenységét, valamint az új fejlesztések alkalmazásba vételét és rendszeresítését érintő felügyeleti feladatok ellátását.
4.26. Biztosítja a hazai és nemzetközi stratégiai dokumentumokban az ágazati szakmai koncepció célkitűzéseinek megvalósítását. Ennek érdekében szükség esetén adategyeztetést folytat a védelmi tervező rendszer elemeivel.
4.27. Végzi a tárca feladat- és hatáskörébe utalt nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs koordinációs és együttműködési feladatokat.
4.28. Előkészíti az Európai Védelmi Alap nemzeti végrehajtásával kapcsolatos előzetes költségszámításokat és pályázati önerő forrásokat érintő szakmai javaslatot.
4.29. Felügyeli a hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs termékek és szolgáltatások haderő számára történő rendszeresítésének, illetve alkalmazásba vételének előkészítésével kapcsolatos ágazati szintű, az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság által végrehajtott feladatokat.
4.30. Összeállítja az érintett szakterületek bevonásával az EU Zöld Megállapodás program védelmi ágazati vonatkozású feladatait, így különösen a megújuló energiaellátás és energiatárolás, a robotika és autonóm rendszerek, a biztonságos kommunikáció és navigáció, az érzékelés, adatfeldolgozás és adatfúzió, az emberi kognitív képesség-fejlesztés és a hidrogén energia és a digitalizáció területeket érintő javaslatokat.
4.31. Meghatározza a kutatás-fejlesztési irányokat a védelmi képességfejlesztésekhez köthető hadszíntéri (szárazföld, légierő, űr, kibertér és emberi) fejlesztésekre vonatkozóan.
4.32. Részt vesz a védelmi ipar és a haderő képességfejlesztési célkitűzéseivel összhangban működő tervező rendszer megalkotás érdekében a védelmi képességfejlesztési projektek hosszú távú tervének elkészítésében.
4.33. Meghatározza az ágazati védelmi célú kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokba történő integrálásával, fejlesztésével kapcsolatos képességfejlesztési irányokat.
4.34. Közreműködik a Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelveire, a honvédelmi ágazat béke- és minősített időszaki képességeinek, továbbá a védelmi ipari innovációs, kutatási-fejlesztési, és az ezekhez kapcsolódó tudományos, oktatási és képzési kompetenciák fenntartására és további fejlesztésére vonatkozó kormányzati stratégiai dokumentumok kidolgozásában és időszaki felülvizsgálatában.
7.4.1.395 A STRATÉGIÁÉRT ÉS HUMÁNPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.4.1.1.396 HM Stratégiáért és Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1. Koordinációs feladatok
a)397 Végzi a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítási jogkörébe tartozó szakterületek vonatkozásában a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolását, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását.
b) Koordinálja honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya részére a szakterületet érintő – különösen a legfontosabb tényekről, adatokról, juttatási formákról, lehetséges pályaívről, az önkéntes tartalékos szolgálat tartalmáról – szóló tájékoztatók készítését, naprakészen tartását.
2. Funkcionális feladatok
a)398 Ellátja a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b)399 Végzi a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c)400 Ellátja a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat.
d) Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi ágazat érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
e)401 Részt vesz a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében.
f)402 Végzi a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
g)403 Végzi a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
h) Végzi a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport működésével kapcsolatos költségek tervezésével és biztosításával kapcsolatos feladatokat.
7.4.1.2. HM Humánpolitikai Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
1.1. A honvédelmi ágazat specifikus személyi állományának vonatkozásában
a) kidolgozza a személyi állományra vonatkozó ágazati humánstratégia és az azt megvalósító humánpolitikai programok érvényesítéséhez, továbbá a humánpolitikai intézményrendszer működéséhez szükséges szabályozást,
b) előkészíti a személyi állomány foglalkoztatásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó ágazati humánpolitikai szabályozást,
c) kidolgozza a teljesítményértékelés rendszerének működését biztosító szabályozót,
d)404 kidolgozza az ágazatra vonatkozó illetmények, illetményjellegű és illetményen kívüli pénzbeli juttatások – a pénzbeli lakhatási támogatások, valamint ruházati juttatások kivételével – rendszerére és jogosultsági szabályaira vonatkozó szabályozást,
e) kidolgozza a külföldön szolgálatot teljesítők és külföldön tanulmányokat folytatók foglalkoztatását és juttatásait meghatározó szabályzókat,
f) kidolgozza a személyi juttatások és járulékaik költségvetési előirányzatain keletkező megtakarítások felhasználására vonatkozó felsővezetői döntés alapján a végrehajtást elrendelő szabályozót,
g)405 kidolgozza a tartalékos katonákat foglalkoztató munkáltatók kompenzációjára vonatkozó szabályozást,
h) kidolgozza a különleges jogrend idején érvényes jogállási és juttatásokkal kapcsolatos szabályozást,
i) kidolgozza a munkaerőpiaci hatásokkal összefüggésben javasolt juttatásokra való jogosultság elveit és az arra jogosító beosztások körét meghatározó szabályzót,
j) kidolgozza a szolgálati beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó követelményrendszert és a szakmai kompetenciák rendszerét tartalmazó szabályozót. Elkészíti és aktualizálja a munkakör-gazdálkodással összefüggő szabályozást,
k) kidolgozza a rendszeresíthető katonai beosztásokat tartalmazó nómenklatúrára vonatkozó szabályozást.
l)406 kidolgozza a katonai életpályát lezáró programok megvalósulásához szükséges szabályozókat,
m)407 kidolgozza a katonai toborzással, valamint a katonai toborzási intézményrendszer ágazati működésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő stratégiai dokumentumokat, koncepciókat, irányelveket és jogi szabályozókat.
1.2. A honvédségi szervezetek vonatozásában
a) kidolgozza az MH gondoskodási körébe tartozók támogatásával kapcsolatos szabályozást,
b) kidolgozza a közfoglalkoztatás honvédségi szervezetekre vonatkozó szabályozását.
2. Koordinációs feladatok
a) Figyelemmel kíséri a katonai szolgálatra jelentkezők számát, felvételi folyamatát, bevonultatását.
b)408 Felügyeli a HVK alárendeltségébe tartozó toborzótevékenységet folytató szervezeti elemek működését, az irányelvek végrehajtását.
c) Figyelemmel kíséri a külső online állásportálokon, valamint az MH toborzó honlapján megjelenő hirdetéseket.
d) Koordinálja a béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló kategóriába sorolásra vonatkozó szakmai javaslatokat, véleményt kér az illetékes szakmai szervektől.
e)409 Közreműködik a tartalékos rendszert érintő stratégia döntés-előkészítésében, koordinálja a szakmai szervek javaslatait.
f) Koordinálja a humánstratégia megvalósítását elősegítő humánpolitikai programokat, felügyeli azok végrehajtását.
g)410 Koordinálja, ellenőrzi a katonai életpályát lezáró programok által meghatározott feladatok megvalósulását, javaslatokat dolgoz ki a programok továbbfejlesztési irányaival kapcsolatosan.
h)411 Koordinálja a személyügyi, az oktatási, a pénzügyi, a költségvetési szakterület bevonásával és vezetői döntésre felterjeszti a rekonverziós elvekre vonatkozó szakmai javaslatot,
i)412 Véleményezi a hatáskörét érintő jogi szabályozók tervezeteit, döntés-előkészítési iratokat, a tárca részére megküldött, illetve felterjesztett előterjesztéseket, illetve szakmai javaslatokat.
j)413 Figyelemmel kíséri, elemzi a toborzási célcsoportokat, illetve az ezeket befolyásoló társadalmi, gazdasági és jogi körülményeket, továbbá a közigazgatási és egyéb szervezetek, intézmények toborzási tevékenységét.
k)414 Együttműködik a HM Sajtóosztállyal az ágazati kommunikáció és a toborzáshoz kapcsolódó stratégiai kommunikáció összehangolása érdekében.
l)415 Együttműködik a katonai toborzásban és pályára irányításban érintett közigazgatási szervekkel, köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a toborzást támogató civil szervezetekkel.
m)416 Figyelemmel kíséri a toborzást érintő szakmai képzéseket, továbbképzéseket, tanulmányokat és kutatásokat a toborzási eszközök, módszerek fejlesztése, illetve hatékonyabb alkalmazása érdekében.
n)417 Koordinálja a HM ágazat személyi állománya kisgyermekei óvodai és bölcsődei elhelyezésének elősegítésével kapcsolatos feladatokat.
o)418 Koordinálja a civil szervezetek és tagjaik elismerésének átadási ünnepségeit, a HM gondoskodási körébe tartozók részére tartott rendezvényeket.
p)419 Koordinálja a vásárlói kedvezmények biztosítására irányuló feladatokat, és kapcsolatot tart az érintett honvédelmi szervezetekkel és azok szervezeti egységeivel.
q)420 Koordinálja, ellenőrzi az idősügyi stratégia által meghatározott feladatok megvalósulását, javaslatokat dolgoz ki a programok továbbfejlesztési irányaival kapcsolatosan.
3. Funkcionális feladatok honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya vonatkozásában
3.1. Kidolgozza az ágazat hosszú távú szervezetfejlesztésébe illeszkedő humánstratégiát (humánerőforrás-tervezés, -gazdálkodás, -fejlesztés), és meghatározza a humánstratégia megvalósítását biztosító humánpolitikai cél- és eszközrendszert.
3.2. Folyamatosan figyelemmel kíséri a humánstratégia és a humánpolitikai elvek érvényesülését, javaslatokat készít a szükséges beavatkozások megtételére, illetve a hatáskörében intézkedéseket foganatosít.
3.3. A tapasztalatok, új szükségletek alapján a humánstratégiát felülvizsgálja és időközönként módosítja, megújítja.
3.4. Kidolgozza a humánpolitikai intézményrendszer felépítésének és működésének elveit.
3.5. Előkészíti a toborzási rendszer működésével, fenntartásával összefüggő tárcaszintű koncepciókat, kidolgozza az ágazati toborzási stratégiát, meghatározza a megvalósítását biztosító cél- és eszközrendszert, valamint nyomon követi a végrehajtás folyamatait.
3.6.421 Kidolgozza a hivatásos, a szerződéses katonák és az önkéntes tartalékos állomány, valamint a nem katona állományú foglalkoztatottak utánpótlását meghatározó, valamint a pályára irányításra vonatkozó közép- és hosszú távú irányelveket.
3.7.422 A HVK-val együttműködésben meghatározza az MH-ba történő belépés alapvető követelményeit, elveit, ellenőrzésük rendjének szabályozását.
3.8.423 Kidolgozza a személyi állomány (hivatásos és szerződéses katonák, valamint önkéntes tartalékosok, honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek, honvédelmi alkalmazottak, munkavállalók) foglalkoztatási elveinek, feltételrendszerének koncepcióját, valamint az ezzel összefüggő szabályozások meghatározására vonatkozó javaslatokat.
3.9.424 Kidolgozza a honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya jogállásának kereteit, elveit, a jogviszonyok tartalmi elemeit.
3.10.425 Kidolgozza a honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya életpályáját, a rájuk alkalmazható karrierutakat, előmeneteli rendszereket.
3.11. Kialakítja a katonákra és a honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó teljesítményértékelés rendszerét.
3.12. Végzi a személyi állomány foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálatát.
3.13. Kidolgozza a honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya illetmény- és bérrendszereinek, illetmény- és bérjellegű juttatásainak kialakítására, módosítására vonatkozó elgondolásokat, vezetői döntéseket készít elő ezekkel összefüggésben.
3.14. Javaslatot készít a személyi állományt érintő illetmény- és bérfejlesztések elveire, tartalmi elemeire, az illetményfejlesztésre rendelkezésre bocsátott forrás elosztásának módjára.
3.15. Kidolgozza honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya szociális és jóléti juttatási rendszerét, meghatározza a költségtérítések, egyéb támogatások, juttatások fajtáit, mértékét, jogosultsági elveit.
3.16. Kidolgozza külföldi szolgálatot teljesítő és külföldön tanulmányokat folytató személyi állomány foglalkoztatására és juttatásaira vonatkozó elveket, azok tartalmi elemeit.
3.17.426 Ellátja az önkéntes katonai szolgálatra, a honvédelmi felkészítésre vonatkozó programok koncepcionális kidolgozásával, valamint a programok végrehajtásának stratégiai irányításával összefüggő, ágazati szintű feladatokat.
3.18.427 Elgondolásokat készít a személyi állomány nem anyagi ösztönzőkkel történő motiválásának lehetséges irányaira.
3.19.428 Elgondolást készít és vezetői döntéseket készít elő a személyi állomány munkakörülményeinek javításával kapcsolatosan.
3.20.429 Kidolgozza a rekonverzióval, az életpályát lezáró, a munkaerőpiaci visszailleszkedést elősegítő programokkal kapcsolatos elgondolást.
3.21.430 Végzi a katonai toborzás és pályára irányítás, a kapcsolódó intézményrendszer működésének és fejlesztésének irányításával összefüggő vezetői döntés-előkészítést.
3.22.431 Kidolgozza a honvédségi szervezetek létszámfejlesztési és katonai toborzási stratégiát, valamint a katonai toborzás közép- és hosszú távú irányelveit és módszereit, továbbá felügyeli ezek ágazati végrehajtását.
3.23.432 Vizsgálja a katonai szolgálatra jelentkezők létszámát befolyásoló körülményeket, jelzi a lehetséges előnyöket, illetve kockázatokat, javaslatokat dolgoz ki a kedvező lehetőségek alkalmazására, a negatív hatások megelőzésére, csökkentésére, illetve megszüntetésére.
3.24.433 Vizsgálja az állomány kiáramlásának okait, azok megszüntetésére irányuló javaslatokat fogalmaz meg.
3.25.434 Folyamatosan végzi az új toborzási eszközök, módszerek, platformok és lehetőségek bevezetésének vizsgálatát, javaslatot dolgoz ki ezek alkalmazására, kiemelt figyelmet fordítva az online toborzás fejlesztésére.
3.26.435 Kidolgozza a katonai toborzási kommunikációs stratégiát a HM Sajtóosztállyal együttműködésben. Felügyeli a katonai toborzási kommunikáció megvalósítását, továbbá a korszerű, megújult szóróanyagok, a társadalmi célú reklámfilmek és egyéb toborzó filmek készítésével, valamint a katonák életét bemutató kisfilmek készítésével kapcsolatos ágazati feladatok végrehajtását.
3.27.436 Felügyeli a katonai toborzással és pályára irányítással összefüggő szaktevékenységet.
3.28.437 Felügyeli a toborzó szakállomány kiválasztási folyamatát és ismereteinek, felkészültségének folyamatos fejlesztését. Kidolgozza a toborzó szakállomány részére szükséges kompetenciákat és követelményeket, felügyeli a rendszeres és eseti jellegű szakmai felkészítéseket, képzéseket és továbbképzéseket.
3.29.438 Végzi a HM vonatkozásában az érintett szervezetek bevonásával a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat.
3.30.439 A HM Honvédelmi Nevelési Főosztály közreműködésével végzi a kadét mentorprogram működtetését, a mentorok kiválasztását és felkészítését, a tematika kidolgozását, a jelentések összeállítását és a fejlesztési javaslatok megfogalmazását.
3.31.440 Végzi a honvédelmi szervezeteknél és a Honvéd Kadét Programban részt vevő intézményeknél a katonai pályaképvizsgálatokkal, más – a bevonzást és a megtartást elősegítő – kutatásokat, valamint e szervezetek vezetői fejlesztésével összefüggő feladatokat.
3.32.441 Kidolgozza a honvédségi szervezetek élelmezés- és egészségfejlesztésének rendszerét, végzi az annak felügyeletével összefüggő feladatokat.
4. Feladat – és hatásköre vonatkozásában
a) Javaslatot dolgoz ki – a költségvetési szakterületnek a rendelkezésre álló forrásokra vonatkozó adatszolgáltatása alapján – és felsővezetői döntésre felterjeszti a honvédelmi ágazat személyi juttatásai és járulékai felhasználására a várható maradványok függvényében.
b) Kidolgozza és vezetői döntésre felterjeszti a személyi állományt érintően illetékes érdekképviseleti szervekkel kötendő megállapodások tervezeteit.
c) Kidolgozza az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésével, transzformációjával összefüggő elgondolást, meghatározza az illetékes szakmai szervek részére a végrehajtást szolgáló elveket, irányokat.
d) Kidolgozza a veteránokról való gondoskodással kapcsolatos elveket, elgondolásokat.
e) Kidolgozza az MH gondoskodási körébe tartozók támogatásával kapcsolatos elveket, elgondolásokat.
f) A Humánstratégia figyelembevételével javaslatot tesz a honvédségi létszám-, beosztási, rendfokozati és állományarányokra.
g) Kidolgozza a honvédelmi ágazatra alkalmazandó munkakörelemzési és -értékelési elveket, végrehajtja új munkakör létrehozásakor a szükséges értékelést és elemzést.
h) Kidolgozza – a szakmai felelős szervezetek bevonásával – a szolgálati beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó követelményrendszert és a szakmai kompetenciák rendszerét.
i) Kidolgozza és folyamatosan karbantartja a szolgálati beosztások munkaköri térképét.
j)442 Kidolgozza a honvédelmi ágazat specifikus személyi állományára alkalmazható központi munkaköri leírásokat, meghatározza azok alkalmazásának elveit.
k) Kidolgozza és folyamatosan karbantartja a honvédelmi szervezeteknél rendszeresíthető katonai beosztásokat tartalmazó nómenklatúrát.
l) Meghatározza a HM KGIR humánpolitikai szakterületet érintő fejlesztési irányait.
m)443 Végzi az esélyegyenlőséggel és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos stratégiai szintű feladatokat, esélyegyenlőségi tervet alkot.
n) Kidolgozza a honvédelmi ágazatra vonatkozó etikai kódexben megjelenítendő elveket, meghatározza a kidolgozás során figyelembe veendő irányokat.
o) Meghatározza a közfoglalkoztatással összefüggésben a tárcánál alkalmazandó elveket, irányokat a honvédségi specialitásból fakadó érvényesítendő sajátos elemeket, elveket.
7.4.1.3.444 HM Honvédelmi Nevelési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Előkészíti az NKE-vel, a polgári felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos együttműködési megállapodásokat, közreműködik az NKE-vel összefüggő szabályozók kidolgozásában.
b) Kidolgozza a nyelvképzéssel összefüggő szabályozást.
c) Kidolgozza a honvédelmi ágazat kulturális tevékenységére vonatkozó szabályozást.
d) Kidolgozza a Honvédelmi Tudományszervező Rendszer kialakítására és működtetésére, illetve a Honvédelmi Tudományos Tanács létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályozást.
e) Kidolgozza a honvédelmi ágazat sport szakterületére vonatkozó koncepciót és stratégiát a HM Sportszakmai és Támogatáskezelési Főosztállyal és a HM Sportirányítási Főosztállyal együttműködve.
f) Kidolgozza a honvédelmi ágazat hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal, az ifjúságpolitikával kapcsolatos irányelveit, az azokkal összefüggő közösségi szolgálatot, nyári szakmai gyakorlatot érintő normatív szabályozókat.
g) Meghatározza a HKK fenntartói feladataihoz kapcsolódó ágazati irányelveket.
h) Meghatározza a honvédelmi nevelés programjának keretében oktatott tananyagok tartalmára vonatkozó irányelveket.
i) Kidolgozza a honvéd középiskolák és kollégiumok létrehozásának stratégiai irányelveit.
j) Kidolgozza a sportszakterületet nem érintően a tanulmányi szerződésekkel, az ösztöndíjszerződésekkel, a tanulmányi támogatásokkal és a képzési költségekkel, azok visszatérítésével összefüggő szabályozást.
k) Kidolgozza a honvéd középiskolák kadétjainak státuszára és ösztönzőire, valamint a közép- és felsőfokú tanintézetekben tanuló, nem honvédségi személyek részére folyósítható ösztöndíjak rendszerét a HM Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve.
l) Kidolgozza honvédelmi ágazat specifikus személyi állománya, valamint az állományba nem tartozók esetében alkalmazható tanulmányi szerződések és tanulmányaikkal összefüggő ösztöndíjszerződések tartalmának kereteit, az eltérés lehetőségét, annak elveit.
m)445
n)446
o)447
p) Kidolgozza a honvédelmi ágazat társadalmi kapcsolattartással és annak végrehajtásával kapcsolatos normatív szabályozást.
2. Koordinációs feladatok
2.1. Végzi az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a szakalapítással, a szakindítással, a szakirány létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos tárcaszintű koordinációs és véleményezési feladatokat.
2.2. Végzi a honvédelmi ágazat képzési rendszerének felügyeletét, monitorozását.
2.3. Kapcsolatot tart a katonai szakképesítések tekintetében a szakképzésről szóló és a felnőttképzésről szóló törvényben szereplő állami szakképzési és felnőttképzési szervvel, valamint a képzést végrehajtó fenntartói jogkört gyakorlóval.
2.4. Kapcsolatot tart a felsőoktatás tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben szereplő állami szervekkel.
2.5. Kapcsolatot tart a nyelvképzésben érintett szervezetekkel és intézményekkel.
2.6. Gyakorolja a szakmai felelősi jogkört a honvédelmi miniszter szakmai felügyelete alá tartozó, a szakmajegyzéken szereplő képzések és a szakképesítések vonatkozásában, valamint kapcsolatot tart a képzést végrehajtókkal.
2.7. Koordinálja a HM kulturális tevékenységekre vonatkozó tárcaközi együttműködési megállapodások kidolgozását.
2.8. Végzi a honvédelmi ágazat kulturális és közművelődési tevékenységének koordinációját.
2.9. Kapcsolatot tart a kulturális vonatkozású civil és honvédelmi szervezetekkel.
2.10. Ellátja a honvédelmi miniszter és a HVKF által alapítható és adományozható elismerésekről szóló HM rendelet szerinti művészeti díjak odaítélésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
2.11. Kapcsolatot tart az állami és a nem állami tudományszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetekkel.
2.12. Kapcsolatot tart az országos hatáskörű könyvtári szervezetekkel.
2.13. Kapcsolatot tart a honvédelmi sport szakterületen működő szervezetekkel.
2.14. Koordinálja a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokat.
2.15. Koordinálja a honvédelmi ágazat hazai és nemzetközi, kultúrával, szabadidő- és versenysporttal kapcsolatos és a honvédelem ügyét népszerűsítő sportrendezvények stratégiai feladatait, együttműködve a HM Sportszakmai és Támogatáskezelési Főosztállyal és a HM Sportirányítási Főosztállyal.
2.16. Kapcsolatot tart a közoktatás, kollégiumi nevelés esetében a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény szerinti állami köznevelési és szakképzési szervvel, valamint a képzést végrehajtó szerv fenntartói jogkörének gyakorlójával.
2.17. Koordinálja a honvéd középiskolák és kollégiumok fenntartásával és létrehozásával kapcsolatos felső szintű feladatokat.
2.18. Végzi a honvéd középiskola és kollégium fenntartóját megillető beszámoltatási jog érvényesítésével összefüggő feladatokat.
2.19. Együttműködik a honvédelem ügyét népszerűsítő sportrendezvények stratégiai feladataival kapcsolatban a HM Sportszakmai és Támogatáskezelési Főosztállyal és a HM Sportirányítási Főosztállyal, valamint a honvédelmi sport szakterületen működő szervezetekkel.
2.20.448
2.21.449
2.22. A HM Katonai Örökség Főosztállyal együttműködve koordinálja a HM és az MH – és jogelődjeik – létrehozásának kiemelt évfordulói és az MH hadtörténeti jelentőségű feladatai méltó megünneplésének, valamint az ágazat kiemelt rendezvényeinek előkészítési és lebonyolítási feladatait.
2.23.450
2.24.451
2.25. Felügyeli a honvédelmi szervezetek társadalmi kapcsolatokkal összefüggő tevékenységét.
2.26. Szakterületét érintően ellátja a társadalmi kapcsolattartással összefüggő koordinációs és döntés-előkészítési feladatokat.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a NATO és EU, egyéb nemzetközi szervezetek, valamint a két- és többoldalú szerződések alapján létrehozott oktatási és képzési, nyelvképzési programokkal kapcsolatos tevékenységek szakmai irányítását.
b) Kapcsolatot tart az oktatás, képzés vonatkozásában a NATO és az EU és más nemzetközi szervezetek illetékes szervezeteivel és testületeivel, oktatási intézményeivel, végzi az MH képviseletével összefüggő feladatok ellátását a szakterületét érintően.
c) Végzi a NATO, EU vagy egyéb nemzetközi szervezet által kiadott nyelvképzési tartalmú szabványok és egyéb dokumentumok feldolgozásával, igény szerinti honosításával, MH szintű bevezetésük feltételeinek megteremtésével kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat.
d) Együttműködve az érintett szakmai szervezetekkel kialakítja a szakmai álláspontot a külképviseleti feladatokat ellátó HM szervezetek és honvédségi szervezetek, illetve a NATO- és az EU-parancsnokságok különböző bizottságaitól érkező szakmai anyagokra vonatkozóan.
e) Végzi a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról rendelkező miniszteri utasításban meghatározottak szerint a külföldi képzésekkel, tanfolyamokkal és továbbképzésekkel kapcsolatos stratégiai szintű feladatokat.
f) Meghatározza a sportágazat kivételével a hazai és nemzetközi képzések tervezése érdekében a tervezés irányelveit, prioritásokat, képzési kötelezettségeket és keretlétszámokat a két- és többoldalú együttműködések irányelveit és stratégiai feladatait, végzi a kapcsolódó feladatokat, megköti a vonatkozó megállapodásokat.
g) Közreműködik és felügyeletet biztosít a HKK nemzetközi kapcsolatainak kialakításában és működtetésében.
h) Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok vonatkozásában tervezi és koordinálja a tartalékos katonák társadalmi szervezetének nemzetközi tevékenységében való magyar részvételt.
3a.452 Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kezelőszervezetként végzi a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó miniszterei rendeletben és utasításban a kezelésébe tartozó jogcímcsoportokkal összefüggésben meghatározott feladatokat.
b)453 Végzi – pályázati úton, valamint egyedi elbírálás útján nyújtott támogatás keretében – a honvédelem érdekében, a katonai hagyományőrzés területén tevékenykedő civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat.
c)454 Tevékenységi körében ellátja a katonai hagyományőrzés területén tevékenykedő civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.
4. Funkcionális feladatok
4.1. Felügyeli az MH oktatási és képzési rendszerét, előkészíti és javaslatokat tesz az MH képzési rendszerével, a tanulmányi szerződésekkel, az ösztöndíjszerződésekkel, a tanulmányi támogatásokkal és a képzési költségekkel összefüggő szabályozásra.
4.2. Részt vesz az NKE Tanácsadó Testület egyes döntéseinek megalapozásával és szakmai támogatásával kapcsolatos javaslatok, a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár NKE Tanácsadó Testületben végzett munkájának előkészítésében.
4.3. Meghatározza a honvédelmi ágazat nyelvképzési rendszerének irányait, végzi annak felügyeletét.
4.4. Véleményezi és döntésre felterjeszti a katonai felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak, valamint a katonai szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit. Meghatározza a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve a hivatásos, szerződéses tisztképzés irányait, követelményeit.
4.5. A jogszabályban meghatározottak szerint, a sportágazat kivételével ellátja a vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos miniszteri hatáskörbe utalt feladatokat, valamint működteti a szakmai elnöki bíráló bizottságot.
4.6. Végzi a honvédelmi ágazat képviseletét igénylő országos szakmai szervezetekbe történő delegálással kapcsolatos feladatokat.
4.7. Véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a HVK által összeállított éves központi hazai és külföldi beiskolázási terveket.
4.8.455
4.9. Az ágazat kulturális koncepciójában szereplő célok megvalósítása érdekében szakmailag felügyeli az MH kulturális tevékenységét.
4.10. Végzi a honvédségi tudományos munka tárcaszintű feladatait, összegyűjti a honvédelmi ágazat doktori képzésre vonatkozó igényeit, és ezek alapján összeállítja az ágazat tudományos kutatási elvárásait.
4.11. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározott szakmai felelősi feladatok keretében meghatározza az oktatási, tudomány-szervező és kulturális szakterülethez tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelményeket, az előmenetel szakmai feltételeit és a képzési követelményeket.
4.12. Felügyeli a tudományos információellátás irányelveire, követelményeire vonatkozó elveket, szabályzókat.
4.13. Meghatározza a Honvéd Kadét Programban részt vevő köznevelési és szakképző intézmények közötti együttműködés és a Honvéd Kadét Programhoz való csatlakozás rendjét.
4.14. Végzi az ifjúság honvédelmi ismereteinek bővítésével és a honvédelmi neveléssel kapcsolatos ágazati feladatokat.
4.15. Ellátja a honvéd középiskola és kollégium miniszteri fenntartói irányításával összefüggő feladatokat.
4.16. Meghatározza a honvédelmi nevelési programok végrehajtásához szükséges felkészítések és továbbképzések irányelveit és ütemtervét.
4.17. Felügyeli és koordinálja a honvédelmi nyári táborok programtervének és költségvetési tervének kidolgozását, valamint meghatározza a honvédelmi neveléssel kapcsolatos versenyrendszer elemeit.
4.18. Szakmailag felügyeli a honvédelmi nevelési referensek tevékenységét.
4.19. Felügyeli a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó közismereti választható érettségi tantárgyhoz, valamint más tantárgyak honvédelmi tartalmához kapcsolódó tananyagok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat.
4.20. Végzi a honvéd középiskola és kollégiummal, a hazafias és a honvédelmi neveléssel és a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos szabályozók, megállapodások, szerződések előkészítésével összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatokat és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó forrásszükségletek tervezését.
4.21. Javaslatot tesz a sportágazat kivételével a szakképzés tekintetében új képzési szakmairányok bevezetésére, illetve megszüntetésére a honvédelmi miniszter részére.
4.22. Iránymutatást ad az MH oktatási és köznevelési feladatait ellátó szervezeti egység szakfeladatainak végrehajtására.
4.23. Előkészíti a polgári felsőoktatási intézményekkel, illetve szakképző intézményekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat.
4.24. Felügyeli a honvédelmi szervezetek – a honvédségi szervezetek esetében a HVK szakterületileg felelős szervezeti egységével együttműködve – kulturális tevékenységét.
4.25. Felügyeli a honvédelmi ágazat kultúrával és sporttal kapcsolatos tevékenységek végrehajtását.
4.26. Szakmai felügyeletet gyakorol a honvédségi könyvtárak, valamint a tudományos információellátás felett.
4.27. Felügyeli a hazafias-, általános honvédelmi nevelési feladatokat, valamint a Honvéd Kadét Program végrehajtását.
4.28. Előkészíti a tudományszervezéshez, kultúrához és sporthoz kapcsolódó pályázati forrásokból, valamint kormányzati támogatásokból finanszírozott fejlesztési projektek szakmai tartalmát, végzi azok megvalósulásuk nyomon követését.
4.29.456
4.30. A fizikai állapotfelmérés végrehajtásához felmérő, illetve segítő szakembert biztosít.
4.31. Végzi a HKK-val kapcsolatos szabályozók kidolgozásával, a megállapodásokra, szerződésekre vonatkozó szabályozók előkészítésével összefüggő feladatokat.
4.32. Véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a HKK intézményi működését meghatározó dokumentumokat.
4.33. A HKK esetében végzi a közneveléshez és szakképzéshez kapcsolódó fenntartói ellenőrzést.
4.34. Véleményezi a tárcaközi egyeztetések közneveléshez kapcsolódó előterjesztéseit.
4.35. Meghatározza a honvédelmi ágazatra vonatkozó, ide nem értve a sportágazatot, tanulmányi támogatások formáit, mértékét és a képzési költségek visszatérítésével kapcsolatos elveket.
4.36. Kidolgozza a honvéd középiskolák kadétjainak státuszára és ösztönzőire vonatkozó elveket.
4.37. Kidolgozza a közép- és felsőfokú tanintézetekben tanuló, nem a Honvédség személyi állományába tartozó személyek vonatkozásában alkalmazandó ösztöndíjak rendszerét.
4.38.457 Támogatja a civil szervezetek honvédelmi eszmét népszerűsítő programjait, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti a honvédelem érdekében végzett társadalmi tevékenységet.
4.39.458 Végzi – pályázati úton, valamint egyedi elbírálás útján nyújtott támogatás keretében – a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek – ide nem értve a hagyományőrzés területén tevékenykedő szervezeteket – támogatásával kapcsolatos feladatokat.
4.40.459 Tevékenységi körében ellátja a honvédelmi eszmét népszerűsítő civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat – a Katonai Örökség Főosztály szükséges mértékű bevonásával – a sport szakterületet nem érintően.
4.41.460 Végzi a Hadigondozottak Közalapítvánnyal összefüggő ágazati döntés-előkészítést.
4.42.461 Végzi a Honvédelmi Sportszövetség anyagi támogatásával összefüggő előkészítő feladatokat, továbbá a más társadalmi szervezetekkel való ágazati szintű kapcsolattartást.
4.43.462 Végzi a szakterületéhez tartozó tárcaközi és társadalmi egyeztetések lefolytatását, együttműködési megállapodások előkészítését.
4.44.463 Támogatja a Honvéd Kadét Programhoz kapcsolódó mentor programban foglalkoztatott mentorok kiválasztását és felkészítését, a tematika kidolgozását, a jelentések összeállítását és a fejlesztési javaslatok megfogalmazását.
4.45.464 Támogatja a Honvéd Kadét Programban részt vevő intézménynél a katonai pályaképvizsgálatokkal összefüggő feladatokat.
4.46.465
7.4.1.4. HM Stratégiai Főosztály466
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az EU által meghatározott programozási időszakok forrásainak tárcaszintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó szabályozást.
b) Kidolgozza a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár hatáskörébe tartozó stratégiaalkotás rendjére és a stratégiai dokumentumok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó módszertani kézikönyvet (a továbbiakban: honvédelmi stratégiai módszertani kézikönyv).
2. Koordinációs feladatok
a) Az EU által az operatív programok keretében biztosított, valamint az Európai Gazdaság Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program és az egyéb EU-s alapokból elérhető források tekintetében koordinálja a források honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó területeket érintő befogadásának és felhasználásának előkészítését, megvalósítását, nyomon követését, különösen a projektjavaslatok kialakítását, fejlesztését, tárcán belüli és tárcaközi egyeztetését, valamint a projektek végrehajtását. Ennek érdekében közvetlen szakmai kapcsolatot tart fenn az MH szervezeteivel.
b) Az a) alpontban meghatározott feladata ellátásához szükséges mértékű szakmai kapcsolatot tart fenn, és koordinációt biztosít a hazai és uniós fejlesztés politikai intézményrendszer szereplőivel.
c) Koordinálja a minisztérium stratégiaalkotási feladatait, e körben érvényesíti a honvédelmi stratégiai módszertani kézikönyv előírásait.
d) Részt vesz a stratégai dokumentumok kidolgozásában és nyomon követésében.
e) Biztosítja a kormányzati stratégiák ágazati érvényesülését és a tárca stratégiai célkitűzéseinek tárcaközi képviseletét.
f) Előkészíti a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság ülésére történő vezetői felkészítési tevékenységet, ezzel kapcsolatban a HM illetékes szervezeti egységeitől, valamint ágazati szervezettől bedolgozást kérhet.
g) Működteti az európai uniós és más külföldi szervezet által biztosított és hatáskörébe tartozó, fejlesztési célú támogatások kezelését, valamint a pályáztatási, forráskihelyezési céllal a minisztérium vagy a minisztérium alárendelt szervei számára biztosított támogatások pályáztatásának, kihelyezésének, befektetésének folyamatát és felügyeletét.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Részt vesz a 2021–2027 közötti EU-s programozási időszak tárcaközi előkészítésében, és koordinálja annak tárcán belüli végrehajtását.
b) Az EU által az operatív programok keretében biztosított, valamint az Európai Gazdaság Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program és az egyéb EU-s alapokból elérhető forrásokat érintő feladatok vonatkozásában szakmailag támogatja az EU intézményeivel, képviselőivel folytatott tárcaszintű együttműködést.
4. Funkcionális feladatok
4.1. Az EU 2021–2027 időszak során történő hatékony végrehajtása érdekében végzi a rá háruló tárcaszintű előkészítési feladatokat.
5. Egyéb feladatok
a) A stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár által meghatározottak szerint képviseli a minisztériumot a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottságban, valamint a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságban.
b)467 A védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár kijelölése alapján képviseli a HM-et az egyes operatív programok monitoring bizottságaiban.
7.4.2. A VÉDELMI IPARÉRT ÉS BESZERZÉSEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.4.2.1. HM Védelmi Iparért és Beszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi ágazat érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
d) Részt vesz a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében.
e) Végzi a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a honvédelmi ágazat érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkafolyamatait, különös figyelemmel a feladatok határidőre történő elvégzésére.
b)468
c) Koordinálja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár NEFE TB ülésein történő részvételével kapcsolatos feladatokat, közreműködik az ülésekre való felkészítésben.
d) Koordinálja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár OECD Nemzeti Tanács ülésein történő részvételével kapcsolatos feladatait, közreműködik az ülésekre való felkészítésben.
7.4.2.2.469 HM Védelmi Ipar Fejlesztési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Döntésre előkészíti a Védelmi Ipari Stratégiát.
b) Döntésre előkészíti a Védelmi Ipari Export Stratégiát.
2. Koordinációs feladatok
a) A védelmi ipari stratégia és a védelmi ipari export stratégia megalkotása és megvalósítása keretében együttműködik az érintett minisztériumokkal, illetve más kormányzati és védelmi ipari szereplőkkel.
b) Kezdeményezi és koordinálja az érintett minisztériumokkal és az állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlóival együttműködésben a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat.
c) Közvetlen kapcsolattartási és adatkérési jogot gyakorol a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a minisztériumi felsővezetőkkel, a honvédelmi szervezetek vezetőivel, továbbá más védelmi ipari szereplők vezetőivel.
d) Koordinálja a védelmi ipari beruházások megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, és működteti a védelmi ipari feladatok végrehajtásának rendszerét.
e) Közreműködik a hazai védelmi ipari és a nemzetközi védelmi ipari együttműködésekkel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésében, és véleményezi a munkaanyagokat a Védelmi Tanács üléseivel összefüggésben.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Közreműködik az Európai Bizottság DG DEFIS védelmi ipart érintő tevékenységgel kapcsolatos magyar álláspont kidolgozásában és képviseletében.
b) Közreműködik az Európai Tanács Védelmi Ipari Ad Hoc Munkacsoport (AHWPDI) feladataihoz kapcsolódó magyar álláspont kidolgozásában és képviseletében.
c) Előkészíti az EU soros magyar elnöksége alatt a védelmi iparral kapcsolatos hazai és uniós elnökségi feladatok ellátását.
d) Védelmi ipari szempontból figyelemmel kíséri a NATO DIANA program hazai megvalósítását.
e) Részt vesz a NATO védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos tagállami koordinációban.
f) A hazai védelmi ipari szempontok érvényesítése érdekében részt vesz a védelmi ipart érintő az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) munkacsoportok munkájában.
g) Eseti jelleggel részt vesz a nemzetközi együttműködések és szervezetek – különösen az EDF, az EDA és a PESCO –
munkájában.
4. Funkcionális feladatok
a) Védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködéseket kezdeményez, ellátja az ehhez kapcsolódó előkészítő tevékenységet, melynek keretében kapcsolatot tart az együttműködés szempontjából érintett gazdasági társaságokkal, természetes és jogi személyekkel, egyeztetéseket folytat.
b) Felügyeli a védelmi ipar beszállítófejlesztési program végrehajtását és ezzel összefüggésben és ennek részeként a Védelmi Ipari Tőkealap kezelését, az akcelerátorprogramokat.
c) Nyomon követi a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások gyakorlati megvalósulását és eredményét.
d) Véleményezi az állami tulajdonú HM vagyonkezelésű ingatlanok védelmi ipari célú hasznosítására vonatkozó javaslatot.
e) Nyomon követi a védelmi ipari fejlesztések minőségbiztosítási feladataival, valamint a kritikus alapanyagok és alkatrészek készletezésével kapcsolatos feladatokat.
f) Fejleszti és működteti a Védelmi Ipari Adatbázist.
g) Közreműködik a rögzített védelmi ipari kapacitások összesített igénylistájának kidolgozásában.
h) Közreműködik a gazdaságmozgósításhoz kapcsolódó feladatok tervezésében.
i) Részt vesz a hazai védelmi iparral kapcsolatos honvédelmi, rendvédelmi és katasztrófavédelmi beszerzési és kapcsolódó együttműködési döntések előkészítésében, kapcsolatot tart a HM és az MH beszerzés-előkészítő részlegeivel.
j) A hazai haditechnikai célú tevékenység engedélyezési folyamatait érintően együttműködik az engedélyező hatósággal.
k) Kapcsolatot tart és együttműködik a hazai védelmi ipar szervezeteivel és a védelmi ipari vállalatokkal.
l) Véleményezi a gazdaságfejlesztéssel összefüggő kormány-előterjesztéseket a védelmi iparra, biztonságra és rezilienciára gyakorolt hatások optimalizálása érdekében.
m) Eseti jelleggel részt vesz a kormányközi és gazdasági vegyesbizottságok védelmi ipart érintő munkájában.
n) Ellátja a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VBÜ Zrt.) kivételével a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe utalt tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett előterjesztések, adatszolgáltatások koordinációját, előzetes véleményezését és döntésre való felterjesztését.
7.4.2.3.470 HM Védelmi Beszerzési, Szabályozási és Felügyeleti Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Szakmai javaslatot tesz a Kormány védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikájára, és részt vesz annak végrehajtásában.
b) Kialakítja a védelmi és biztonsági célú beszerzések szabályozási koncepcióját, előkészíti a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló jogszabályokat.
c) Biztosítja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekre vonatkozó jogszabályok uniós jognak való megfelelését.
d) Előkészíti a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat.
e) Előkészíti a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére vonatkozó jogszabályokat.
f) Részt vesz a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló miniszteri utasítás kidolgozásában.
g) Előkészíti a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő előterjesztés, a jelentés-, a jogszabály-, a közjogi szervezetszabályzó eszköz- és a belsőrendelkezés-tervezeteket.
h) Véleményezi a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó, a más tárcák által készített előterjesztés- és jogszabálytervezeteket.
i) Megvizsgálja és egyetértése esetén döntésre felterjeszti a kezdeményező szervezet által előterjesztett, a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár feladat és hatáskörét érintő, az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti mentesítési kérelmet.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a feladat- és hatáskörébe utalt együttműködést igénylő ügyek megvalósítását, kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel.
b) Gondoskodik a védelmi ipari és beszerzési tárgyú hazai és uniós jogszabályok nyomon követéséről, és ezekkel kapcsolatban rendszeres tájékoztatást nyújt a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek számára.
3. Európai uniós és nemzetközi feladatok
a) Védelmi és biztonsági beszerzési területen felel a nemzetközi kapcsolattartásért.
b) Képviseli Magyarországot az Európai Unió Bizottságának védelmi és biztonsági beszerzési munkacsoportjában, az Európai Védelmi Ügynökség védelmi beszerzési szakértői munkacsoportjában, valamint az Európai Tanács védelmi beszerzési vonatkozású munkacsoportjaiban.
c) Kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes szerveivel.
d) Részt vesz a védelmi és biztonsági beszerzéseket érintő EKTB-munkacsoportok munkájában.
4. Funkcionális feladatok
a) A honvédelmi ágazat védelmi beszerzési tervezése során ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt feladatokat.
b) Nyomon követi és elemzi a védelmi és biztonsági célú beszerzések gyakorlatát, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekkel kapcsolatos szakmai kérdésekben állásfoglalásokat, útmutatókat készít.
c) Ellátja a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszere feletti szakmai felügyeletet.
d) Kidolgozza a honvédelmi ágazat védelmi beszerzési folyamatainak racionalizálására vonatkozó koncepciókat.
e) A komplex honvédelmi beszerzési programok megvalósításának irányításával kapcsolatos feladatokat lát el, melynek keretében koordinálja a hadfelszerelési, a beszerzési, az iparfejlesztési és a kutatás-fejlesztési területek tevékenységét, és kapcsolatot a tart a HM más szerveivel, továbbá más minisztériumokkal, intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
f) A VBÜ Zrt. vonatkozásában ellátja a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe utalt tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett előterjesztések, adatszolgáltatások koordinációját, előzetes véleményezését és döntésre való felterjesztését.
g) Végzi a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
h) Ellátja a védelmi ipari beruházásokkal, védelmi beszerzésekkel, valamint a haderőfejlesztéssel összefüggésben a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe utalt tárgykörben megkötendő megállapodások, egyoldalú jognyilatkozatok, egyéb kötelezettségvállalások, szándéknyilatkozatok előkészítésével, és a szerződéskötés jogi támogatásával, a szerződéstervezetek jogi véleményezésével kapcsolatos feladatokat, feladatköre nem terjed ki a HM Jogi Főosztály által végzett jogi ellenőrzési vagy ellenjegyzési feladatokra.
i) Véleményezi a védelmi ipari beruházásokat megvalósító gazdasági társaságnak a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe utalt tárgykörben megkötendő szerződései, egyoldalú jognyilatkozatai, egyéb kötelezettségvállalásai, valamint szándéknyilatkozatai tervezeteit.
j) Biztosítja a komplex haderőfejlesztési, iparfejlesztési és kutatás-fejlesztési programok jogi támogatását, előzetesen vizsgálja az egymással összefüggő szerződések koherenciáját.
k) Nyilvántartja a VBÜ Zrt. által a honvédelmi szervezetek részére lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződéseket és megállapodásokat, és nyomon követi azok szerződésszerű teljesítését.
l) Nyomon követi a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködések keretében megkötött szerződések, egyéb megállapodások, valamint az ezek alapján megvalósuló beruházások szerződésszerű teljesítését.
m) Gondoskodik az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár feladat- és hatáskörét érintő mentesítési kérelmek nyilvántartásáról.
7.4.2.4. HM Hadfelszerelési Főosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát.
2. Koordinációs feladatok
a)471 Részt vesz a védelmi fejlesztésekhez kapcsolódó tárgyalásokon és képviseli a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott irányelveket.
b) Ellátja a külföldi és hazai partnerekkel való kapcsolattartási feladatokat a meglévő és tervezett beszerzések vonatkozásában.
c) Részt vesz a védelmi és hadfelszerelési, valamint a védelmi ipari fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködések előkészítésében.
1

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet 1. § (2) bekezdés 11. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a, a 62/2023. (XII. 28.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. § (5) bekezdés b) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet 3. § (4) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet 3. § (5) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a, a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. melléklet 3. § (9) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 4. § (5) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 5. § (3) bekezdését az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 5. § (4) bekezdését az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 5. § (5) bekezdését az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

11

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdés b) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

12

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdés c) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdés g) pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

14

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdés h) pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 6. § (2) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 6. § (2a) bekezdését a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet 6. § (3) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 10. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 11. pontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 14. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 16. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 17. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 18. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

24

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 19. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a, a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a, a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 20. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

26

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 21. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

27

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés 22. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

28

Az 1. melléklet 8. § (5) bekezdése a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 9. § (2) bekezdés c) pontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

30

Az 1. melléklet 5. alcímét (10. §) az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

31

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 1. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 2. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 3. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

34

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 4. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

35

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 5. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 6. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 9. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 10. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

39

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 11. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

40

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 12. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 13. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

42

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 14. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

43

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 15. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 16. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdés 17. pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés a) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés b) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

49

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés c) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

50

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés e) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

51

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés f) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

52

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés i) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

53

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés j) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

54

Az 1. melléklet 10. § (4) bekezdés k) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

55

Az 1. melléklet 10. § (5) bekezdés e) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

56

Az 1. melléklet 10. § (5) bekezdés f) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

57

Az 1. melléklet 10. § (5) bekezdés g) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

58

Az 1. melléklet 10. § (5) bekezdés i) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

59

Az 1. melléklet 10. § (10) bekezdés a) pontja a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

60

Az 1. melléklet 6. alcím címe az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

61

Az 1. melléklet 11. §-a az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés a) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

63

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés f) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

64

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés g) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

65

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés i) pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

66

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés j) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

67

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés k) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

68

Az 1. melléklet 11. § (2) bekezdés l) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

69

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 3. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

70

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 4. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

71

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 5. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

72

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 6. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

73

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 7. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

74

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 15. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

75

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 18. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

76

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 19. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

77

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 20. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

78

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 24. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

79

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 25. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

80

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 26. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

81

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 27. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

82

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 28. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

83

Az 1. melléklet 11. § (3) bekezdés 29. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

84

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 4. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

85

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 17. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

86

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 21. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

87

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 22. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

88

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 23. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

89

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 25. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

90

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 35. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

91

Az 1. melléklet 11. § (4) bekezdés 36. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

92

Az 1. melléklet 11. § (10) bekezdés b) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

93

Az 1. melléklet 11. § (10) bekezdés e) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

94

Az 1. melléklet 11. § (11) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

95

Az 1. melléklet 12. § (1) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

96

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 3. pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

97

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 4. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

98

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 7. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

99

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 8. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

100

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 14. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

101

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 15. pontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

102

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 30. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

103

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 37. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

104

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 38. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

105

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 41. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

106

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 43. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a, a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

107

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 44. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a, a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

108

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 47. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

109

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 48. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

110

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 49. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

111

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 50. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

112

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 51. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

113

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 52. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

114

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 53. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

115

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 54. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

116

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 55. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

117

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 56. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

118

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 57. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

119

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 58. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

120

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 59. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

121

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 60. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

122

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 61. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

123

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 62. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

124

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 63. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

125

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 64. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

126

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 65. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

127

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 66. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

128

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 67. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

129

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 68. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

130

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 69. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

131

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 70. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

132

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 71. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

133

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 72. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

134

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 73. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

135

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 74. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

136

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 75. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

137

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 76. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

138

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 77. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

139

Az 1. melléklet 13. § (4) bekezdés 78. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

140

Az 1. melléklet 13. § (5) bekezdését a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

141

Az 1. melléklet 13. § (6) bekezdése a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

142

Az 1. melléklet 14. § (2) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

143

Az 1. melléklet 14. § (3) bekezdését a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

144

Az 1. melléklet 14. § (4) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg. [Az 1. melléklet 14. § (4) bekezdésében a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a „Hvt. 45. (1a) bekezdése szerint és a Hvt. vhr.” szövegrész helyébe a „Hvt. 14. § (2) bekezdése” szöveg lép, nem vezethető át.]

145

Az 1. melléklet 14. § (5) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

146

Az 1. melléklet 14. § (6) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

147

Az 1. melléklet 15. § (3) bekezdés 1. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

148

Az 1. melléklet 15. § (4a) bekezdését a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

149

Az 1. melléklet 16. § (1) bekezdés l) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

150

Az 1. melléklet 18. §-át a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

151

Az 1. melléklet 21. § (4) bekezdés a) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

152

[Az 1. melléklet 21. § (4) bekezdés c) pontjában a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a „minisztériumot” szövegrész helyébe a „HM-et” szöveg lép, nem vezethető át.]

153

Az 1. melléklet 21. § (4) bekezdés d) pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

154

Az 1. melléklet 21. § (4) bekezdés i) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

155

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 2. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

156

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 4. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

157

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 18. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

158

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 19. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

159

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 20. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

160

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 21. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

161

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 22. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

162

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 23. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

163

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 24. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

164

Az 1. melléklet 22. § (1) bekezdés 25. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

165

Az 1. melléklet 22. § (2) bekezdés a) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

166

Az 1. melléklet 22. § (3) bekezdés a) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

167

Az 1. melléklet 22. § (3) bekezdés l) pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

168

Az 1. melléklet 22. § (3a) bekezdését a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

169

Az 1. melléklet 22. § (3a) bekezdés b) pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

170

Az 1. melléklet 22. § (6) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

171

Az 1. melléklet 23. § (1) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

172

Az 1. melléklet 24. §-a a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

173

Az 1. melléklet 25. §-a az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

174

Az 1. melléklet 25. § (2) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

175

Az 1. melléklet 25. § (4) bekezdés b) pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

176

Az 1. melléklet 25. § (5) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

177

Az 1. melléklet 26. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

178

Az 1. melléklet 26. § (2) bekezdés k) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

179

Az 1. melléklet 26. § (2) bekezdés l) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

180

Az 1. melléklet 26. § (2) bekezdés m) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

181

Az 1. melléklet 26. § (2) bekezdés n) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

182

Az 1. melléklet 26. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

183

Az 1. melléklet 26. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

184

Az 1. melléklet 27. § (1) bekezdés c) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

185

Az 1. melléklet 27. § (2) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

186

Az 1. melléklet 27. § (2) bekezdés c) pontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

187

Az 1. melléklet 15. alcímének címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

188

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

189

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 9. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

190

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 11. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

191

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 28. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

192

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 31. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

193

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 32. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

194

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdés 33. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

195

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

196

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 1. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

197

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 19. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

198

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 20. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

199

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 24. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

200

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 25. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

201

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 26. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

202

Az 1. melléklet 28. § (2) bekezdés 27. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

203

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

204

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés f) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

205

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés g) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

206

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés h) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

207

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés i) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

208

Az 1. melléklet 28. § (3) bekezdés j) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

209

Az 1. melléklet 28. § (4) bekezdését a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

210

Az 1. melléklet 29. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

211

Az 1. melléklet 29. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

212

Az 1. melléklet 29. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

213

Az 1. melléklet 29. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

214

Az 1. melléklet 29. § (2) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

215

Az 1. melléklet 29. § (3) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

216

Az 1. melléklet 30. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

217

Az 1. melléklet 30. § (1) bekezdés l) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

218

Az 1. melléklet 30. § (2) bekezdés b) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

219

Az 1. melléklet 30. § (2) bekezdés d) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

220

Az 1. melléklet 30. § (2) bekezdés h) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

221

Az 1. melléklet 31. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

222

Az 1. melléklet 31. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

223

Az 1. melléklet 31. § (1) bekezdés d) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

224

Az 1. melléklet 31. § (1) bekezdés e) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

225

Az 1. melléklet 31. § (1) bekezdés g) pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

226

Az 1. melléklet 32. § (2) bekezdés 5. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

227

Az 1. melléklet 32. § (2) bekezdés 13. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

228

Az 1. melléklet 32. § (2) bekezdés 14. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

229

Az 1. melléklet 33. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

230

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés a) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a, a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

231

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés b) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

232

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés g) pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

233

Az 1. melléklet 33. § (4) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

234

Az 1. melléklet 34. § (1) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

235

Az 1. melléklet 19. alcímét (35. §-t) a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

236

Az 1. melléklet 38. § (2) bekezdés 1. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

237

Az 1. melléklet 38. § (2) bekezdés 6. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

238

Az 1. melléklet 38. § (2) bekezdés 7. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

239

Az 1. melléklet 23. alcímét (39. §-t) a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

240

Az 1. melléklet 24. alcímét (1. melléklet 40. §-t) a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

241

Az 1. melléklet 41. §-a a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

242

Az 1. melléklet 43. § (2) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

243

Az 1. melléklet 45. § 19. pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

244

Az 1. melléklet 45. § 19/A. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

245

Az 1. melléklet IV. Fejezete (50/A. §) az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

246

Az 1. melléklet 50/A. § (1a) bekezdését a 62/2023. (XII. 28.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

247

[A 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint az 51. § (13) bekezdésében a „más tárcák által készített előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei véleményeztetés” szövegrész helyébe a „más tárcák és egyéb államigazgatási szervek által készített előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei véleményeztetése” szöveg lép, nem vezethető át. ]

248

Az 1. melléklet 51. § (3) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

249

Az 1. melléklet 52. § (3) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

250

Az 1. melléklet 52. § (5) bekezdés a) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

251

Az 1. melléklet 52. § (5) bekezdés d) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

252

Az 1. melléklet 52. § (6) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

253

Az 1. melléklet 52. § (11) bekezdését a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

254

Az 1. melléklet 56. § (2) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

255

Az 1. melléklet 56. § (3) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

256

Az 1. melléklet 56. § (6a) bekezdését a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

257

Az 1. melléklet 56. § (7) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

258

Az 1. melléklet 56. § (8) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

259

Az 1. melléklet 56. § (10) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

260

Az 1. melléklet 56. § (11) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

261

Az 1. melléklet 56. § (14) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

262

Az 1. melléklet 56. § (16) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

263

Az 1. melléklet 56. § (17) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

264

Az 1. melléklet 61. § (1) bekezdése a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

265

Az 1. melléklet 61. § (8) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

266

Az 1. melléklet 61. § (10) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

267

Az 1. melléklet 64. § (1) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

268

Az 1. melléklet 68. § (1) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

269

Az 1. melléklet 68. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

270

Az 1. melléklet 68. § (4) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

271

Az 1. melléklet 74. § (1) bekezdése a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

272

Az 1. melléklet 74. § (2) bekezdése a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

273

Az 1. melléklet 76. § (13) bekezdése a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

274

Az 1. melléklet 79. § (3) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

275

Az 1. melléklet 80. § (5) bekezdése az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

276

Az 1. melléklet 44. alcíme (80/A. §) az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

277

Az 1. melléklet 80/A.  § (1) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

278

Az 1. melléklet 45. alcíme (80/B. §) az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

279

Az 1. melléklet 80/B.  § (1) bekezdése a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

280

Az 1. melléklet 82. § k) pontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

281

Az 1. melléklet 1. függeléke a 62/2023. (XII. 28.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

282

Az 1. melléklet 2. függelék 7.0.0.1. pont 1. alpont g) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

283

[Az 1. melléklet 2. függelék 7.0.0.1. cím 2. pont g) alpontjában a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a „honvédelmi ágazati válságreagálási rendszer” szövegrész helyébe a „HÁVR” szöveg lép, nem vezethető át.]

284

Az 1. melléklet 2. függelék 7.0.0.2. címét a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

285

Az 1. melléklet 2. függelék 7.0.0.3. cím 3. pont c) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

286

Az 1. melléklet 2. függelék 7. alcím 7.0.0.4. pontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

287

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.1. cím 2. pont e) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

288

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.1. cím 5. pont 5.12. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

289

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.1. cím 5. pont 5.16. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

290

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.1. cím 5. pont 5.18. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

291

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.2. pont 1. alpont h) pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

292

[A 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.2. cím 2. pont 5.16. alpontjában a „minisztériumba” szövegrész helyébe a „HM-be” szöveg lép, nem vezethető át.]

293

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.2. pont 4. alpont j) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

294

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

295

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 1. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

296

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 1. pont l) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

297

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 1. pont n) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

298

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 2. pont 2.3. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

299

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 2. pont 2.6. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

300

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 2. pont 2.15. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

301

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 2. pont 2.16. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

302

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 3. pont f) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

303

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5.8. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

304

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.17. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

305

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.18. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

306

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.19. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

307

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.20. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

308

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.22. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

309

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.23. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

310

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.24. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

311

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.26. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

312

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.27. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

313

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 5. pont 5.29. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

314

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.0.3. cím 6. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

315

[A 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint 7.1.1.1. cím 2. pont i) pontjában az „az MHP infokommunikációs és információvédelmi feladatokért felelős szervezeti egységével” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-szel, valamint a HVK és a HVK alárendelt honvédségi szervezetek infokommunikációs és információbiztonsági szakmai irányító és üzemeltető szervezeteivel” szöveg lép, valamint a 7.1.1.1. cím 2. pont ib) alpontjában az „az MHP infokommunikációs és információvédelmi feladatokért felelős szervezeti egységével” szövegrész helyébe az „a HVK és a HVK alárendelt honvédségi szervezetek infokommunikációs és információbiztonsági szakmai irányító szervezeteivel” szöveg a lép, nem vezethető át.]

316

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 2. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

317

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

318

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont g) alpont ga) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

319

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont g) alpont gb) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

320

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont g) alpont gc) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

321

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont i) alpont ia) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

322

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont i) alpont ic) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

323

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.1. cím 3. pont i) alpont ie) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

324

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.2. cím 2. pont h) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

325

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.2. cím 4. pont d) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

326

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.2. cím 4. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

327

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.2. pont 5. alpontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

328

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.3. cím 2. pont a) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

329

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.3. cím 3. pont 3.5. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

330

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.3. cím 3. pont 3.11. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

331

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.4. cím 5. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

332

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 1. pont a) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

333

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 1. pont c) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

334

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 2. pont 2.19a. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

335

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 3. pont k) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

336

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 3. pont l) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

337

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 3. pont m) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

338

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 3. pont n) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

339

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 4. pontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

340

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 4. pont a) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

341

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.5. cím 4. pont b) alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

342

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.6. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

343

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.6. cím 1. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

344

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.6. cím 2. pont 15. alpontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

345

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.6. cím 4. pont f) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

346

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.6. cím 4. pont g) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

347

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.1.8. pontja az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

348

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.2. alcím 1. pont e) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

349

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.2. alcím 3. pont c) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

350

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 1. pont c) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

351

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 1. alpont d) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

352

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 1. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

353

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 2. pont b) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

354

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 2. pont c) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

355

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 2. pont f) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

356

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 4. pont b) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

357

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 4. pont c) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

358

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 4. pont d) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

359

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 4. alpont f) pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

360

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 4. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

361

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 5. pont 5.3. alpontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

362

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.4. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

363

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.5. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

364

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 5. pont 5.11. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

365

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 5. pont 5.15. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

366

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.16. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

367

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.17. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

368

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.18. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

369

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.19. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

370

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.20. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

371

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.21. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

372

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. pont 5. alpont 5.22. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

373

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.3. cím 6. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

374

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.4. cím 3. pont 3.16. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

375

Az 1. melléklet 2. függelék 7.1.2.5. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

376

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont e) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

377

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

378

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont h) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

379

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont k) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

380

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont l) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

381

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.1. cím 2. pont m) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

382

Az 1. melléklet 2. függelék 7.2.0.3. címét a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

383

Az 1. melléklet 2. függelék 7.3. alcímét az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

384

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4. alcíme az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

385

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.1. cím 2. pont e) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

386

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.2. cím 1. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

387

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.2. cím 1. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

388

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.2. cím 2. pont a) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

389

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.2. cím 3. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

390

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.2. cím 3. pont f) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

391

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.3. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

392

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.4. cím 4. pont 4.3. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

393

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.4. cím 4. pont 4.8. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

394

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.0.4. cím 4. pont 4.16. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

395

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

396

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

397

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 1. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

398

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

399

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont b) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

400

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

401

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

402

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont f) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

403

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.1. cím 2. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

404

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 1.1. pont d) alpontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

405

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 1.1. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

406

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 1.1. pont l) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

407

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 1.1. pont m) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

408

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont b) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

409

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

410

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont g) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

411

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont h) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

412

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont i) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

413

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont j) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

414

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont k) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

415

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont l) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

416

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont m) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

417

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont n) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

418

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont o) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

419

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont p) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

420

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 2. pont q) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

421

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.6. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

422

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.7. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

423

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.8. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

424

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.9. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

425

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.10. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

426

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.17. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

427

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.18. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

428

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.19. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

429

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.20. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

430

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.21. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

431

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.22. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

432

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.23. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

433

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.24. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

434

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.25. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

435

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.26. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

436

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.27. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

437

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.28. alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

438

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.29. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

439

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.30. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

440

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.31. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

441

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 3. pont 3.32. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

442

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 4. pont j) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

443

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.2. cím 4. pont m) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

444

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

445

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 1. pont m) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

446

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 1. pont n) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

447

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 1. pont o) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

448

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 2. pont 2.20. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

449

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 2. pont 2.21. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

450

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 2. pont 2.23. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

451

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 2. pont 2.24. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

452

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 3a. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

453

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 3a. pont b) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

454

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 3a. pont c) alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

455

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.8. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

456

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.29. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

457

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.38. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

458

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.39. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

459

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.40. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

460

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.41. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

461

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.42. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

462

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.43. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

463

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.44. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

464

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.45. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

465

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.3. cím 4. pont 4.46. alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be, a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

466

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.4. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

467

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.1.4. cím 5. pont b) alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

468

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.1. cím 2. pont b) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

469

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.2. címe a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

470

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.3. címe a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

471

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 2. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

472

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 2. pont e) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

473

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 2. pont f) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

474

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 2. pont g) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

475

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont a) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

476

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont b) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

477

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont c) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

478

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont d) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

479

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont e) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

480

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont f) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

481

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.4. cím 3. pont i) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

482

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.3. cím 3. pont j) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

483

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.2.3. cím 3. pont k) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

484

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 1. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

485

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 1. pont d) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

486

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 1. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

487

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 2. pont d) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

488

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 2. pont k) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

489

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 2. pont l) alpontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

490

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 4. pont 4.5. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

491

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 4. pont 4.9. alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

492

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 4. pont 4.17. alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

493

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.2. cím 6. pont c) alpontja a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

494

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.3. cím 1. pont b) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

495

Az 1. melléklet 2. függelék 7.4.3.3. cím 5. pont d) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

496

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont a) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

497

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont b) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

498

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

499

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont e) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

500

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont f) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

501

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont g) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

502

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.1. cím 1. pont h) alpontját a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

503

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.2. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

504

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.3. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

505

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.4. cím 3. pont h) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

506

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.5. címe a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

507

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.6. címét a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

508

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.7. címét a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

509

Az 1. melléklet 2. függelék 7.5.1.8. címét a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

510

Az 1. melléklet 3. függelék a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

511

Az 1. melléklet 4. függelék B) része a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a, a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a, a 62/2023. (XII. 28.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

512

Az 1. melléklet 4. függelék C) része a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

513

Az 1. melléklet 4. függelék D) része a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

514

Az 1. melléklet 4. függelék E) része a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

515

Az 1. melléklet 4. függelék F) pont 2. alpontja a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

516

Az 1. melléklet 4. függelék 8. pontját az 59/2022. (XII. 30.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

517

Az 1. melléklet 4. függelék F) rész 9. pontját a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

518

Az 1. melléklet 4. függelék F) pont 10. alpontját a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

519

Az 1. melléklet 5. függelék a 25/2023. (VI. 2.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a, a 62/2023. (XII. 28.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

520

Az 1. melléklet 6. függeléke a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 22/2023. (V. 22.) HM utasítás 1. §-a, a 49/2023. (XI. 23.) HM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

521

Az 1. melléklet 7. függelék a) pont ab) alpontja a 10/2023. (IV. 3.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére