• Tartalom

351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet

351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2022.09.14.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A miniszter az irányítási, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit – a 4. § (2) bekezdésében, a 8. §-ában, a 11. § (2) bekezdésében és a 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.”

(A Hivatal az ellenőrzési jelentést)

„c) a miniszter által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszter elé”

(terjeszti.)

3. § Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 13/A. § (4) bekezdésében, 13/B. §-ában, 16. § (3) bekezdésében és 35. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök, illetve a miniszter” szöveg,

c) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában és 16. § (3) bekezdésében a „miniszterelnöknek” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

d) 13/A. § (4) bekezdésében a „miniszterelnököt” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,

e) 25. § (3) bekezdés c) pontjában a „tartalmazz” szövegrész helyébe a „tartalmazza” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 6/A. alcím címében a „ , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész, valamint

b) 10/A. § nyitó szövegrészében és 10/A. § a)–d) pontjában a „ , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére