• Tartalom

366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet

366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet

a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve – a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

(2) A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdés szerinti számlára utalt euró- vagy amerikaidollár-összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. Az átutalt összegekre vonatkozó, feldolgozáshoz szükséges információkat a Magyar Államkincstár az önkormányzati ASP rendszer útján biztosítja az önkormányzatok számára.

(3) Az illetékes adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által a (2) bekezdés szerint az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel befizetésként.

(4) Az adó megfizetésének napja az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja.

(5) Az illetékes adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az (1) bekezdés alapján euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint a (2) bekezdés szerinti árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

(6) Amennyiben a befizetést az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 12. § (1) vagy (2) bekezdésében megjelölt számlákra kell megfizetni, az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

2. § A Magyar Államkincstár és a Magyar Nemzeti Bank a helyi iparűzési adóelőleg, helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségének euró vagy amerikai dollár devizanemben történő fizetése során tudomására jutott adótitkot az 1. §-ban meghatározott cél érdekében az adótitok tudomására jutása évének utolsó napjától számított 5 évig kezeli.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §2

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 56. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését. A rendeletet a 2023. évi LIX. törvény 229. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 1. napjával.

2

A 4. § a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 56. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére