• Tartalom

38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

2022.10.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ha az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) szolgálati jogviszonya a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.) meghatározott esetekben megszűnik, áthelyezésre vagy kölcsönös áthelyezésre kerül sor, továbbá a felfüggesztésének vagy végrehajtói szolgálata szünetelésének időtartama alatt a kirendelésre kerülő állandó helyettese jár el, a végrehajtó hivatását a megszűnés, az áthelyezés, a felfüggesztés és a szünetelés napjától nem gyakorolhatja, és 15 napon belül köteles a végrehajtói szolgálata átadására.

(2) A végrehajtói szolgálata átadására köteles végrehajtó, valamint az az állandó helyettes, akinek a kirendelése megszűnt (a továbbiakban együtt: átadó végrehajtó), köteles a végrehajtói szolgálat átadása keretében a szolgálatba lépő új végrehajtó vagy a kirendelésre került állandó helyettes (a továbbiakban együtt: átvevő személy) rendelkezésére bocsátani

a) a folyamatban lévő és az – ügyviteli előírások szerint selejtezésre került vagy a levéltárba átadott iratok kivételével – a befejezett végrehajtási ügyek iratait, ideértve a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 46/C. § (5) bekezdése szerinti iratokat is,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásait tartalmazó iratokat, valamint

c) a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes adathordozón rögzített adatait tartalmazó eszközöket

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: végrehajtási iratok].

(3) Az átadó végrehajtó a kiterjesztett álláshely betöltése napjától nem végezhet végrehajtói tevékenységet azon az álláshelyen, amelyet korábban illetékességének kiterjesztésével látott el, és a kiterjesztett álláshely betöltése napjától számított 15 napon belül köteles az illetékességének kiterjesztésével ellátott végrehajtói szolgálat átadására az átvevő személy részére.

(4) A (2) bekezdésben meghatározottak igazolt módon történő átadására az átadó végrehajtó, igazolt módon történő átvételére az átvevő személy köteles. Az átadó végrehajtó és az átvevő személy köteles az átadás-átvételkor együttműködni, ennek hiányában haladéktalanul értesíteni kell a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervének vezetőjét. Ha a Kar hivatali szervének vezetője felhívása ellenére akár az átadó végrehajtó, akár az átvevő személy az együttműködési kötelezettségét megtagadja, a Kar hivatali szervének vezetője fegyelmi feljelentést tehet.

(5) Az átadásra kerülő adatokat, iratokat, nyilvántartásokat, információkat az átadó végrehajtó és az átvevő személy átadáskor ellenőrzi, és jegyzőkönyvben rögzíti az átadás ténye, valamint annak körülményei mellett. A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt papír alapon, a Kar hivatali szerve által működtetett informatikai rendszerben (a továbbiakban: ügyviteli rendszer) előállított kísérőjegyzéket elektronikus úton, az átadástól számított 8 napon belül köteles az átadó végrehajtó és az átvevő személy megküldeni a Kar hivatali szervének vezetője részére.

2. Végrehajtási iratok és nyilvántartások átadása, átvétele

2. § (1) Az átadó végrehajtó köteles biztosítani az átvevő személy számára a végrehajtói irodába, valamint a végrehajtási iratok tárolására használt egyéb ingatlanba és helyiségbe történő bejutást és a végrehajtási iratok megvizsgálását az átadás céljából. Az átadást követően a végrehajtási iratok tárolásáról az átvevő személy köteles gondoskodni.

(2) Az átadó végrehajtó a végrehajtási iratokról az ügyviteli rendszer használatával kísérőjegyzéket készít, amely tételesen tartalmazza

a) a végrehajtási ügyek ügyszámát és végrehajtható okirat számát,

b) a végrehajtási ügyekben keletkezett iratok (kezdőirat és utóirat) darabszámát, valamint

c) a befizetett előleg összegekről, illetve az átadásra kerülő ügyekben az ügyátadás időpontjáig igazoltan befolyt és igazoltan kiutalt összegekről készített kimutatást.

(3) Ha az átadó végrehajtó megállapodás alapján adóvégrehajtási, illetve közigazgatási végrehajtási ügyekben is eljárt, erről a tényről tájékoztatni köteles az átvevő személyt, és az ügyek átadásáról is gondoskodni köteles.

(4) Az átadó végrehajtó a végrehajtási iratokat és a szükséges információkat oly módon köteles az átvevő személy részére átadni, a rendelkezésére bocsátani, hogy azok a végrehajtási ügyek tovább folytatására alkalmasak legyenek.

(5) Az átadó végrehajtó az általa használt ügyviteli rendszer – ideértve a korábban használt ügyviteli rendszert is – adatbázisairól, továbbá a szkennelt és elektronikus iratokról, tértivevényeket tartalmazó állományokról készített biztonsági mentést két példányban köteles az átvevő személy részére átadni oly módon, hogy az adatok abból teljeskörűen visszaállíthatóak legyenek az átadás napjával. A biztonsági mentés egy példányát tartalmazó külső adathordozót az átvevő személy köteles elhelyezni a Karnál zárt, sértetlen, az átadó végrehajtó aláírásával és keltezéssel ellátott módon.

3. § (1) Az átadó végrehajtó köteles kísérőjegyzékkel tételesen átadni az átvevő személy részére az őrizetében lévő ingóságokat, amelyek tárolásáról az átadást követően az átvevő személy köteles gondoskodni.

(2) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt kísérőjegyzékkel tételesen tájékoztatni arról, hogy mely ingóságok vannak zárgondnok őrizetében, és mely ingatlanok vannak zárgondnok kezelésében. Az átadó végrehajtó köteles továbbá a zárgondnok nevéről, címéről, elérhetőségéről és a szükséges információkról tájékoztatást adni az átvevő személy részére.

(3) Az átadó végrehajtó tételes kimutatást köteles adni az átvevő személy részére azokról az elektronikus árverési rendszerbe feltöltött ingó- és ingatlanárverési hirdetményekről,

a) amelyek még nem kerültek törlésre, valamint

b) amelyekben árverési jegyzőkönyv kiállítására még nem került sor.

(4) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére azokról az eredményes ingó- és ingatlanárverésekről, árverésen kívüli eladásokról, valamint ingóság végrehajtást kérő általi átvételéről, amelyekben a jegyzőkönyvek kiállításra kerültek, de a nyilvántartó hatóságok részére megküldésre nem kerültek, és azok birtokbaadása sem történt meg.

(5) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére azokról a végrehajtási ügyekről, amelyekben felosztási terv készült, de még az abban foglaltak kifizetésére nem került sor.

(6) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt tájékoztatni a soron kívüli intézkedést igénylő végrehajtási ügyekről.

(7) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére

a) a folyamatban lévő biztosítási intézkedésekről,

b) a folyamatban lévő meghatározott cselekmények végrehajtásáról, különös tekintettel a gyermek átadására, a gyermek átadása kapcsolattartásra irányuló határozat végrehajtására, a lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtására és az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére.

3. A végrehajtói letéti és elszámolási számlákkal kapcsolatos intézkedések

4. § (1) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnése napjától az álláshelyen használt letéti számláról kiutalást és kifizetést nem kezdeményezhet.

(2) Az álláshelyen használt letéti számlán kezelt összegeket, továbbá az álláshelyen használt elszámolási számlán kezelt, bevételi bizonylattal el nem számolt összegeket köteles az átadó végrehajtó az átvevő személy részére átadni.

(3) Az átadó végrehajtó a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tehet azzal is, hogy az álláshelyen használt letéti és elszámolási számla feletti tulajdonjogot az átvevő személy részére átadja. Ebben az esetben az elszámolási számlán bevételi bizonylattal elszámolt összegeket az átadó végrehajtó köteles elkülönítetten – másik vállalkozói számlára átvezetve – kezelni.

(4) Az átadó végrehajtó a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedésével egyidejűleg köteles az átvevő személy részére a (2) bekezdés szerinti összegekről – végrehajtási ügyszám és jogcím szerint, egyedileg beazonosítható – tételes elszámolást átadni.

(5) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napjáig az átadó végrehajtó elszámolási számlájára beérkezett és bevételi bizonylattal elszámolt összegek az átadó végrehajtót, az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napján és azt követően az elszámolási számlára befolyó, továbbá a letéti számlán kezelt, végrehajtónak járó összegek az átvevő személyt illetik.

(6) Az átadó végrehajtó – a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – a szolgálatba lépő végrehajtó részére történő átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles az elszámolási számláját megszüntetni, és az átadás-átvételt követően az átadó végrehajtó elszámolási számlájára végrehajtási üggyel összefüggésben érkezett összeget haladéktalanul továbbutalni az átvevő személy elszámolási számlájára a végrehajtási ügyszám megjelölésével.

(7) Ha az átadó végrehajtó elszámolási számlája feletti tulajdonjognak az átvevő személy részére történő átadása akadályba ütközik, és a számla megszüntetésére még nem került sor, úgy az átadó végrehajtó köteles az elszámolási számlára érkező, végrehajtási ügyhöz köthető összegeket az átvevő részére haladéktalanul átutalni.

4. A végrehajtó szolgálatához kapcsolódó eszközök átadása, átvétele

5. § (1) Ha állandó helyettes részére kerül átadásra a végrehajtói szolgálat, az állandó helyettes a végrehajtási iratokat a Vht. 248. § (1) bekezdésében meghatározott módon írja alá, amelyhez a saját hivatali bélyegzőjét, valamint a saját végrehajtói szolgálatához – amely szolgálati helyre kinevezésre került – rendszeresített biztonsági papír törzskönyvet és szárazbélyegzőt, igazolványt és e-szignó kártyát használ.

(2) Az átvevő személy az átadást és átvételt követően haladéktalanul intézkedik a Kar hivatali szervének vezetője részére megküldött nyilatkozatával a jogosultságkezelési változások és a Kar által működtetett rendszerekhez történő hozzáférések módosítása iránt.

5. A végrehajtói működés feltételeinek biztosítása

6. §1

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtói szolgálat átadás-átvétele során is alkalmazni kell.

1

A 6. §-t az Alkotmánybíróság a 6/2023. (VI. 6.) AB határozat 1. pontjával a hatálybalépésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette 2022. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére