• Tartalom

385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet

385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról

2022.11.02.

A Kormány

a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 111. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 111. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 111. § d) pontjában és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet, valamint annak feladat- és hatásköre

1. § A Kormány a Magyar Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetként a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumot (a továbbiakban: HM HIM) jelöli ki.

2. § A HM HIM a központi irattári nyilvántartásból a szolgálati, a foglalkoztatási és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos, az ügyfél kérelmére történő adatszolgáltatást végez, amely feladata vonatkozásában hatósági hatáskört gyakorol.

3. § A HM HIM országos illetékességgel eljárva végzi

a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) alapján a honvédelmi szervezet központi irattározási feladatát,

b) a szolgálati, a foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadását,

c) a honvédelmi szervezet által készített, az ügyviteli forgalomból kikerült, de még nem selejtezhető irat kezelését, megőrzését,

d) a honvédelmi szervezet által leadott irat selejtezését,

e) a nem selejtezhető, maradandó értékű irat levéltárba adásának előkészítését és levéltárba adását, valamint

f) az őrzésében lévő maradandó értékű iratban tudományos kutatás biztosítását.

2. A katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai

4. § Az ügyfél kérelmére a katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítványt

a) a központi irattári nyilvántartásból kizárólag a HM HIM,

b) a hadköteles nyilvántartásból – a Haktv. 15. § (2) bekezdése szerinti adatokról –

ba) azon év december 31. napjáig, amelyben a hadköteles a katonai szolgálat felső korhatárát eléri, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,

bb) a ba) alpontban meghatározott időszakot követően a HM HIM

adja ki.

5. § (1) A katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a 4. § a) pontjában és a 4. § b) pont bb) alpontjában foglalt esetben a HM HIM-nél, a 4. § b) pont ba) alpontjában foglalt esetben a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél terjeszthető elő írásban vagy személyesen.

(2) Ha a kérelem nem kizárólag az ügyfél adatára vonatkozik, az adatszolgáltatás hatósági ügyintézés céljából, az ügyintézés céljának meghatározásával kérhető, feltéve, hogy az ügyfél igazolja érintettségét a megfelelő okirat vagy annak hiteles másolatának csatolásával.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó okirati bizonyítékot.

6. § A hatósági bizonyítványt a HM HIM, valamint a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az ügyfélnek postai vagy elektronikus úton küldi meg.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

8. §1

9. §2

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére