• Tartalom

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról

2023.02.01.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a felszámolóbiztos, valamint a vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői és a rendkívüli vagyonfelügyelői feladatra kijelölt természetes személy (a továbbiakban együtt: fizetésképtelenségi szakértő) részére, e minőségének igazolására a felszámolói névjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. mellékletben meghatározott tartalommal fizetésképtelenségi szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

2. § A Hatóság elnöke a szerkezetátalakítási szakértői feladatra kijelölt természetes személy (a továbbiakban: szerkezetátalakítási szakértő) részére e minőségének igazolására a felszámolói névjegyzékbe szerkezetátalakítási szakértőként történő bejegyzését követően a 2. mellékletben meghatározott tartalommal szerkezetátalakítási szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

3. § (1)1

(2) Az igazolványt a fizetésképtelenségi szakértő és a szerkezetátalakítási szakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) kizárólag a szakértői tevékenysége ellátása során, szakértői minősége igazolására használhatja fel.

4. § (1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni, hivatalos eljárása során magánál tartani, a kirendelő bíróság vagy az eljárás résztvevői számára kérésre felmutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1) Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve, ha az igazolványt a (2) bekezdés alapján ezen időpont előtt a Hatóság bevonja. A bevont igazolvány érvénytelen.

(2) A Hatóság az igazolványt bevonja, ha

a) az igazolvány érvényességi ideje lejárt,

b) az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy

c) az igazolvány adataiban változás következett be.

(3) A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, érvényességének lejártát és az igazolvány adataiban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a Hatóság részére, a megrongálódott, adatváltozással érintett vagy lejárt igazolványát pedig haladéktalanul átadni a Hatóságnak. Ha az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerül, a szakértő haladéktalanul átadja azt a Hatóságnak.

(4) A Hatóság – az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően – a részére a (3) bekezdés szerint átadott, bevont igazolványt megsemmisíti.

6. § A Hatóság

a) kiállítja az igazolványt és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja,

b) új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről való tudomásszerzés esetén hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és szükség esetén új igazolvány kiállításáról,

c)2

d) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 8. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. §3

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez

A fizetésképtelenségi szakértői igazolvány tartalmi elemei

1. A „FIZETÉSKÉPTELENSÉGI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY” felirat,

2. Magyarország címere,

3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,

4. az igazolvány

4.1. okmányazonosítója,

4.2. érvényessége lejártának időpontja,

5. a fizetésképtelenségi szakértő

5.1.4 arcképmása,

5.2. neve,

5.3. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdés f) pont fd) alpontja szerinti nyilvántartási száma,

6. a fizetésképtelenségi szakértőt foglalkoztató felszámoló szervezet vagy szervezetek neve és székhelye.

2. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez

A szerkezetátalakítási szakértői igazolvány tartalmi elemei

1. A „SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY” felirat,

2. Magyarország címere,

3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,

4. az igazolvány

4.1. okmányazonosítója,

4.2. érvényessége lejártának időpontja,

5. a szerkezetátalakítási szakértő

5.1.5 arcképmása,

5.2. neve,

5.3. a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 24. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási száma,

6. a szerkezetátalakítási szakértőt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértői feladatot ellátó szervezet vagy szervezetek neve és székhelye.

1

A 3. § (1) bekezdését a 8. § hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § c) pontját a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontja a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontja a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére